+ ipil.sk

8-MDP SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc-MDP INJEKCIEPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/03167


Písomná informácia pre používateľov

8-MDP SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc-MDP INJEKCIE

(kyselina methylendifosfónová)

súprava pre rádiofarmakumZloženie lieku:

Liečivo:

kyselina methylendifosfónová 8,0 mg


Pomocné látky:

chlorid cínatý dihydrát

kyselina gentisová

hydroxid sodný


Farmakoterapeutická skupina:

Rádiofarmakum - rádionuklidové diagnostikum.


Charakteristika:

Súprava obsahuje sterilné komponenty v lyofilizovanej forme, z ktorých po rozpustení injekčným roztokom technecistanu [99mTc] sodného vznikne komplex methylendiphosphonátu (MDP) s technéciom [99mTc], ktorý má afinitu k hydroxyapatitu kostného tkaniva.

Príprava injekčného roztoku:

K obsahu liekovky sa pomocou injekčnej striekačky pridá cez zátku 5 ml injekčného roztoku technecistanu [99mTc] sodného o aktivite 18GBq; sterilný eluát z generátora technécia [99mTc] môžeme v prípade potreby riediť sterilným izotonickým roztokom chloridu sodného. Obsah liekovky sa premieša a asi po 10 minútach státia pri normálnej teplote je možné roztok aplikovať. Hodnota pH takto pripraveného roztoku je 5,0 – 7,0. Roztok musí byť aplikovaný do 6 hodín od prípravy. Reakcia tvorby komplexu 99mTc-DTPA závisí od prítomnosti iónov Sn2+, preto v roztoku technecistanu [99mTc] sodného nesmú byť prítomné žiadne oxidačné činidlá.


Farmakokinetické údaje:

Bezprostredne po i. v. podaní sa 99mTc-medronát vychytáva do mäkkých tkanív a akumuluje sa v obličkách, potom nastupuje redistribúcia a rastie akumulácia v kostre (najskôr v driekovej časti chrbtice a bedernej oblasti). V kostiach sa akumuluje asi 50 % podanej aktivity s polčasom 15 minút a zostáva tu s polčasmi 2 hod (30 %) a 3 dni (70 %). Maximálna akumulácia v kostiach je dosiahnutá 1 hod po aplikácii. Komplex nenaviazaný do kosti sa vylučuje močovým systémom (okolo 2% aplikovanej aktivity). Vylučovanie99mTc‑medronátu obličkami má zhodný časový priebeh s jeho celotelovou retenciou, ktorá má polčasy 30 min (30 %), 2 hod (30 %) a 3 dni (40 %). Celotelová retencia je v normálnych prípadoch okolo 30 % za 24 hod. V patologických prípadoch môže byť akumulácia vyššia a retencia v kostiach dlhšia, obzvlášť pri niektorých obličkových ochoreniach. Celotelová retencia sa napr. u osteomalácie zvyšuje na 40 %, u primárneho hyperparatyreoidismu na 50 %, u Pagetovej choroby na 60 % a u renálnej osteodystrofii s prejavmi sekundárneho hyperparatyreoidismu až na 90 %.


Indikácie:

Diagnostika ložiskových procesov v kostnom tkanive, sledovanie regionálnych zmien obrazu kostného minerálu pri nádorových ochoreniach, metabolických alebo degeneratívnych procesoch v kostnom systéme.


Kontraindikácie:

Špecifické kontraindikácie nie sú známe.

Pred každým vyšetrením pri použití rádiofarmák je nutné informovať sa o možnom tehotenstve. Každá žena u ktorej došlo k vynechaniu menštruácie, musí byť považovaná za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je nutné posúdiť dôležitosť očakávanej klinickej informácie vo vzťahu k radiačnej dávke, ktorú žena obdrží.

Pre vyšetrenie pomocou rádiofarmák v tehotenstve a v období dojčenia musia existovať obzvlášť závažné dôvody a je nutné zvažovať aj radiačnú dávku ktorú obdrží plod.

Pred nevyhnutným vyšetrením dojčiacich žien sa odporúča previesť dojča na náhradnú výživu. Po vyšetrení je nutné kontrolovať rádioaktivitu vylúčeného mlieka a s dojčením začať v čase, keď radiačná dávka obdržaná dieťaťom v dôsledku požívania mlieka bude pod limitom daným radiačno‑hygienickými predpismi. Nie sú známe údaje o vylučovaní komplexu 99mTc-medronátu do materského mlieka, technécium [99mTc] vo forme technecistanu v priebehu laktácie prechádza do materského mlieka.


Nežiaduce účinky:

Špecifické nežiaduce účinky nie sú známe. Zriedka sa vyskytujú (udávaná početnosť 1:200 000 vyšetrení) niekoľko hodín po aplikácii alergickej reakcie pri precitlivenosti na fosfáty (sčervenanie kože, nútenie ku kašľu alebo zvracaniu, opuchy, dušnosť, hypotenzia). Terapia v týchto prípadoch zahrnuje obvyklé protialergické postupy, pri ťažších prípadoch i. v. podanie antihistaminík alebo kortikoidov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


Interakcie:

Al2+ióny ovplyvňujú stabilitu99mTc-komplexu s MDP, jeho biodistribúcia môže byť tiež ovplyvnená zvýšenou hladinou Sn2+iónov v organizme (> 20 μg Sn2+/kg); bola popísaná zmenená biodistribúcia (zvýšená akumulácia v žalúdku, pľúcach, štítnej žľaze a slinných žľazách) pri vyšetrení po podávaní liekov obsahujúcich železo, hliník (antacida) alebo vápnik (glukonát, heparín), niektorých cytostatík, imunosupresívnych liekov, antibiotík a kontrastných látok.


Dávkovanie a spôsob podávania:

Odporučená aktivita aplikovaná dospelým s hmotnosťou 70 kg sa pohybuje medzi 370 – 740 MBq, aktivita aplikovaná deťom sa určuje podľa hmotnosti dieťaťa a pohybuje sa v rozmedzí 5 ‑ 9 MBq/kg telesnej hmotnosti. Obsah MDP v jednej liekovke je dostačujúci pre 8 – 10 dospelých pacientov. Vnútrožilné podanie. Scintigrafické zobrazovanie sa robí po 1 – 2 hod. po podaní. Tesne pred zobrazovaním sa pacient vymočí.


Špeciálne upozornenia:

Manipulovať s rádiofarmakami môžu len kvalifikované osoby na pracoviskách k tomu určených. Pri uchovávaní, príprave a aplikácii rádiofarmák a likvidáciii odpadu je nutné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.

Technécium [99mTc] sa s polčasom rozpadu 6,02 hod rozpadá za emisie gama žiarenia (najsilnejšie je zastúpená energia 0,141 MeV, početnosť 0,893fotónu na 1 rádioaktívnu premenu) na 99Tc, ktoré môže byť považované za kvazistabilné. Pre tento liek je celotelový efektívny dávkový ekvivalent po aplikácii dospelému s hmotnosťou 70 kg 0,005 – 0,006 mSv/MBq.

Vypočítané dávky absorbované v ďalších orgánoch:

povrch kostí 0,063mGy/MBq

kostná dreň 0,009mGy/MBq

močový mechúr 0,05 mGy/MBq

obličky 0,007 mGy/MBq

maternica 0,006 mGy/MBq

Predávkovanie v bežnom poňatíneprichádza do úvahy. Pri náhodnom podaní nadbytku rádioaktívnej látky môže byť radiačné riziko znížené vyvolaním diurézy a častého močenia.

Kontrola kvality značenia (rádiochemická čistota) môže byť overená chromatografiou na tenkej vrstve (ITLC SG) sa stanoví obsah redukovaného hydrolyzovaného technécia [99mTc], ktoré pri vyvíjaní roztokom chloridu sodného 0,15 mol/l zostáva na štarte, zatiaľ čo Rf volného technecistanu [99mTc] a komplexu 99mTc-MDP je 0,9 – 1. Chromatografiou na papieri sa stanoví obsah technecistanu [99mTc], ktorý sa pri vyvíjaní zmesí aceton‑voda (9:1, obj.) pohybuje s čelom mobilnej fázy. Rádiochemická čistota injekcie [99mTc]-MDP vyjadrená ako percento komplexu [99mTc]-MDP musí byť v časovom intervale do 6 hodín od prípravy vyššia ako 95 %.


Varovanie:

Rádiofarmaká môžu byť používané jedine oprávnenými osobami. Liek nesmie byť používaný po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.


Balenie:

5 injekčných liekoviek z bezfarebného skla na opakovaný odber, uzavretých gumenými zátkami a kovovými objímkami; papierová škatuľka, štítky pre označenie rádioaktívnej injekcie po prípravea písomná informácia pre používateľov.


Uchovávanie:

Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou pri teplote 5 - 15 ºC; Injekčný roztok - pri normálnej teplote, v súlade s predpismi o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec – Řež, Česká republika


Dátum poslednej revízie textu:

Jún 2013

3/3

8-MDP SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc-MDP INJEKCIE

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/03167


Súhrn CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ lieku


1. NÁZOV LIEKU:

8-MDP SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc-MDP INJEKCIE

súprava pre rádiofarmakum


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo:

Acidum medronicum (kyselina methylendifosfónová) 8,0 mg

Pomocné látky

Liek neobsahuje antimikrobiálne prísady.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Liek sa používa po označení pridaním sterilnej, apyrogénnej izotonickej injekcie technecistanu (99mTc) sodného a vznikne injekcia komplexu (99mTc)-MDP.


3.LIEKOVÁ FORMA:

Súprava pre rádiofarmakum


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Po označení technéciom (99mTc) diagnostika ložiskových procesov v kostnom tkanive, sledovanie regionálnych zmien obrazu kostného minerálu pri nádorových ochoreniach a metabolických alebo degeneratívnych procesoch v kostnom systéme.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Odporučená aktivita aplikovaná dospelým s hmotnosťou 70 kg sa pohybuje medzi 370 - 750 MBq, aktivita aplikovaná deťom sa určuje podľa hmotnosti dieťaťa a pohybuje sa v rozmedzí 5 - 9 MBq/1 kg telesnej hmotnosti. Aplikuje sa intravenózne, scintigrafické zobrazovanie sa robí po 1 - 2 hod po podaní. Pred scintigrafiou sa pacient vymočí.

4.3. Kontraindikácie

Špecifické kontraindikácie nie sú známe.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaníManipulovať s rádiofarmakami môžu len kvalifikované osoby na pracoviskách k tomu určených. Pri uchovávaní, príprave a aplikácii rádiofarmák a likvidáciii odpadu je nutné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.

Obsah súpravy - kitu pred prípravou nie je rádioaktívny. Po príprave rádiofarmaka pridaním injekcie technecistanu sodného (99mTc) k obsahu liekovky kitu musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce s rádioaktívnymi látkami a opatrenia pre zníženie radiačnej expozície pacientov aj personálu.

4.5. Liekové a iné interakcie

Al2+ióny ovplyvňujú stabilitu99mTc-komplexu s MDP, jeho biodistribúcia môže byť tiež ovplyvnená zvýšenou hladinou Sn2+iónov v organizme (> 20 μg Sn2+/kg); bola popísaná zmenená biodistribúcia (zvýšená akumulácia aktivity v žalúdku, pľúcach, štítnej žľaze a slinných žľazách) pri vyšetrení po podávaní liekov obsahujúcich železo, hliník (antacida) alebo vápnik (glukonát, heparin), niektorých cytostatík, imunosupresívnych liekov, antibiotík a kontrastných látok.

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú známe štúdie u gravidných a dojčiacich žien, ani údaje o vylučovaní komplexu99mTc-MDP do materského mlieka. Technécium (99mTc) vo forme technecistanu prechádza v priebehu laktácie do materského mlieka.

Pred každým vyšetrením, pri použití rádiofarmak, je potrebné informovať sa o možnej gravidite. Každá žena, u ktorej došlo k vynechaniu menštruácie, musí byť považovaná za gravidnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je nutné posúdiť dôležitosť a nevyhnutnosť klinickej informácie očakávanej z rádiodiagnostickej aplikácie ku vzťahu k radiačnej dávke, ktorú žena obdrží.

Pri vyšetrení gravidných žien pomocou rádiofarmak je nutné zvažovať aj radiačnú dávku, ktorú obdrží plod. V gravidite preto môžu byť vykonávané iba najnutnejšie vyšetrenia, ktorých diagnostický prínos preváži riziko pre matku a plod.

Pred nevyhnutným vyšetrením dojčiacich žien sa odporúča prevedenie dojčaťa na náhradnú výživu. Po vyšetrení je potrebné kontrolovať rádioaktivitu vylúčeného mlieka a s dojčením začať v čase, keď radiačná dávka obdržaná dieťaťom v dôsledku požívania mlieka bude pod limitom daným radiačno-hygienickými predpismi. Pri vyšetrení pomocou99mTc-MDP sa môže dojčenie zahájiť obvykle za 12 hodín po aplikácii.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Liek je bezpečný.

4.8. Nežiaduce účinky

Špecifické nežiaduce účinky nie sú známe. Zriedka sa vyskytujú alergické prejavy pri precitlivenosti pacienta na fosfáty (kožné prejavy, nutkanie ku kašľu alebo zvracaniu, opuchy, dušnosť, hypotenzia). Udávaná početnosť výskytu týchto reakcií je 1 prípad na 200 000 vyšetrení. Terapia zahrnuje obvyklé protialergické postupy, u ťažších prípadov i.v. podaním antihistaminík alebo kortikoidov. Riziko vystavenia pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť vyvážené prínosom vyšetrenia. Aplikovaná aktivita musí zaistiť požadovanú diagnostickú informáciu pri čo najnižšom radiačnom zaťažení pacienta.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9. Predávkovanie

Predávkovanie v bežnom poňatí neprichádza do úvahy. Pri náhodnom podaní nadbytku rádioaktívnej látky môže byť radiačné riziko znížené vyvolaním diurézy a častého močenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Rádiofarmakum - rádionuklidové diagnostikum.

ATC kód: V09BA02


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Liek (99mTc)-MDP aplikovaný v odporučených dávkach nevykazuje farmakodynamické účinky zistiteľné klinicky a/alebo analyticky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Bezprostredne po i. v. podaní sa označený komplex vychytáva do mäkkých tkanív a akumuluje v obličkách, potom nastupuje redistribúcia a rastie akumulácia v skelete (najskôr v driekovej časti chrbtice a bedernej oblasti). Vysoká akumulácia je obzvlášť v oblastiach vykazujúcich osteogénnu aktivitu. V kostiach sa akumuluje asi 50 % podanej aktivity s polčasom 15 minút a zostáva tu s polčasmi 2 hod (30 %) a 3 dni (70 %). Maximálna akumulácia v kostiach je dosiahnutá 1 hod po aplikácii. Komplex nenaviazaný do kosti sa vylučuje močovým systémom(okolo 2% aplikovanej aktivity). Vylučovanie99mTc-medronátu obličkami má zhodný časový priebeh s jeho celotelovou retenciou, ktorá má polčasy 30 min (30 %), 2 hod (30 %) a 3 dni (40 %). Celotelová retencia je v normálnych prípadoch 30 % za 24 hod. V patologických prípadoch môže byť akumulácia vyššia a retencia v kostiach dlhšia, obzvlášť pri niektorých obličkových ochoreniach. Celotelová retencia sa napr. u osteomalácie zvyšuje na 40 %, u primárneho hyperparatyreoidismu na 50 %, u Pagetovej choroby na 60 % a u renálnej osteodystrofii s prejavmi sekundárneho hyperparatyreoidismu až na 90 %.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Stanovenie akútnej toxicity neoznačeného lieku bolo prevádzané u myší. Ani pri podávaní maximálnej technicky dostupnej dávky 175 mg MDP/kg (zodpovedajúcej cca 3000 násobku maximálneho podania človeku) nedošlo k úhynu zvierat.

V literatúre neboli nájdené teratogénne, mutagénne alebo karcinogénne účinky neoznačeného lieku.

Radiačná dozimetria

Technécium (99mTc) sa s polčasom rozpadu 6,02 hod rozpadá za emisie gama žiarenia (najsilnejšie je zastúpená energia 0,141 MeV, v početnosti 0,893 fotónu na 1 rádioaktívnu premenu) na99Tc, ktoré môže byť považované za kvazistabilné.

Pre tento liek je celotelový efektívny dávkový ekvivalent po aplikácii dospelému o hmotnosti 70 kg 0,005 ‑ 0,006 mSv/MBq.

Vypočítané dávky absorbované v ďalších orgánoch:

Povrch kostí 0,063 mGy/MBq

Kostná dreň 0,009 mGy/MBq

Močový mechúr 0,05 mGy/MBq

Obličky 0,007 mGy/MBq

Maternica 0,006 mGy/MBq


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Zoznam pomocných látok

Stannosi chloridum dihydricum (chlorid cínatý dihydrát), acidum gentisicum (kyselina gentisová), natrii hydroxidum (hydroxid sodný).

6.2. Inkompatibility

Reakcia tvorby komplexu99mTc-MDP závisí od prítomnosti iónov Sn2+, preto v roztoku technecistanu (99mTc) sodného použitom pre označenie nesmú byť prítomné žiadne oxidačné činidlá.

6.3. Čas použiteľnosti

Súprava (kit) - 12 mesiacov od dátumu výroby.

Injekčný roztok po príprave podľa návodu - 6 hodín.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Súprava (kit) - v suchu a tme pri teplote 5 - 15 °C. Injekčný roztok - pri normálnej teplote, v súlade s predpismi o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka z bezfarebného skla na opakovaný odber, uzavretá gumenou zátkou a kovovou objímkou; vonkajší obal - papierová škatuľka a písomná informácia pre používateľov.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Musia byť dodržované postupy pre aseptickú prácu a prácu s rádioaktívnymi látkami. Pred prípravou injekčného roztoku nesmie byť liekovka s nerádioaktívnou substanciou otvorená.

Príprava injekčného roztoku:

K obsahu liekovky sa pomocou injekčnej striekačky pridá cez zátku 5 ml injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného o maximálnej aktivite 18 GBq. Sterilný eluát z generátora technécia (99mTc) sa dá v prípade potreby riediť sterilným izotonickým roztokom chloridu sodného. Kvalita pridávaného roztoku technecistanu (99mTc) musí zodpovedať špecifikácii článku Čs. liekopisu (2002) Injekcia technecistanu (99mTc) sodného.

Obsah liekovky sa premieša a asi po 10 minútach státia pri normálnej teplote je možné roztok aplikovať.

Od začiatku prípravy injekčného roztoku musí byť liekovka uložená v olovenom tienidle. Dávky pre jednotlivých pacientov sa odoberajú asepticky, tienenou sterilnou injekčnou striekačkou.

Kontrola kvality:Kontrola kvality označenia (rádiochemická čistota) môže byť overená nasledujúcim postupom: chromatografiou sa na tenkej vrstve stanoví obsah redukovaného hydrolyzovaného technécia (99mTc) -R.H.Tc: Na štart tenkej vrstvy Silikagel ITLC SG sa nanesie 1-2 μl pripraveného injekčného roztoku a hneď sa vzostupne vyvíja roztokom chloridu sodného 0,15 mol/l do vzdialenosti 10 - 11 cm. Po vybratí z komory a vysušení vrstvy sa zmeria rozdelenie aktivity po dĺžke chromatogramu. R.H.Tc zostáva na štarte (Rf0 - 0,05), volný technecistan (99mTc) a komplex99mTc-MDP postupujú s čelom mobilnej fázy (Rf0,9 - 1). Vypočíta sa percento aktivity (A) zodpovedajúce R.H.Tc. Chromatografiou na papieri sa stanoví obsah technecistanu (99mTc): na štart chromatografického papieru Whatman 1 sa nanesie 1‑2 μl pripravenej injekcie a hneď sa vzostupne vyvíja mobilná fáza (zmes aceton‑voda, 9:1, obj.) do vzdialenosti 10 - 11 cm. Po vybratí z komory sa zmeria rozdelenie aktivity po dĺžke chromatogramu. R.H.Tc a komplex99mTc-MDP zostávajú na štarte (Rf0 - 0,05), volný technecistan (99mTc) postupuje s čelom mobilnej fázy (Rf0,9 - 1). Vypočíta sa percento aktivity (B) zodpovedajúce voľnému technecistanu (99mTc).

Rádiochemická čistota injekcie (99mTc)-MDP vyjadrená ako percento chelátu sa vypočíta podľa vzorca % (99mTc)-MDP = 100 - (A+B). V časovom intervale do 6 hodín od prípravy injekčného roztoku musí byť nájdená hodnota vyššia ako 95 %.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec – Řež, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO:

88/0318/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:29.05.1998

Dátum posledného predĺženia registrácie:bez časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU:

Jún 2013


4/4

8-MDP SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc-MDP INJEKCIE