+ ipil.sk

Podmienky použitia

Prosím prečítajte si nasledujúce základné pravidlá, ktoré oprávňujú Vaše použitie stránky ipil.sk a všetkých jej služieb.

Všeobecné informácie

Využívanie služieb ipil.sk sú predmetom nasledujúcich podmienok:

  1. Používaním služieb stránky ipil.sk súhlasíte, že ste právne viazaný týmito podmienkami, ktoré nadobúdajú účinnos okamžite po Vašom prvým použitím služieb ipil.sk. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami, prosím nepoužívajte týchto služieb.
  2. ipil.sk môže kedykoľvek zmeniť tieto podmienky obyčajnou zmenou tohto textu online. Kontrolujte tieto podmienky pravidelne, aby ste si boli istí, že sa neuskutočnili žiadne zmeny. Ak budete pokračovať v užívaní služieb ipil.sk aj po vykonaných zmenách, súhlasíte týmto so všetkými vykonanými zmenami.

Použitie stránky ipil.sk a ich služieb

  1. Web ipil.sk môžete používať len k legálnymu účelu. Nahraním súboru alebo odoslaním textu na tieto webové stránky súhlasíte s tým, že všetky Vami poskytnuté materiály sú presné a originálne, neporušujú práva tretích strán vrátane práv duševného vlastníctva a práva na súkromie.
  2. Súhlasíte s tým, že v prípadoch, že tretia strana tvrdí, že ste nelegálne nahrali jej materiál, beriete plnú zodpovednosť na seba, že tento Vami poskytnutý materiál spĺňa všetky platné zákony SR.
  3. Ak nahrajate nejaké súbory pomocou služby ipil.sk, súhlasíte že súbory budú zverejnené a nebudete tvrdiť, že vlastníte alebo máte výhradné práva na tento obsah.
  4. Web ipil.sk nemôžete používať pre zverejňovanie a distribúciu ilegálneho materiálu, výhražné, urážlivý, obťažujúci, hanlivý, alebo rasovo či etnicky škodlivý obsah, alebo akýkoľvek obsah vyjadrujúci nenávisť voči akejkoľvek osobe alebo skupine osôb z dôvodu rasy, náboženstva, farby, vyznania, národnostného pôvodu alebo sexuálnej orientácie, alebo na šírenie nevyžiadaných reklamných či propagačných materiálov akéhokoľvek druhu.

Záruka a obmedzenie zodpovednosti

Stránka ipil.sk je poskytovaná "tak, ako je". Užívanie informácií získaných prostredníctvom týchto stránok je na vlastné nebezpečenstvo. ipil.sk nič nezaručuje a týmto sa zrieka akýchkoľvek záruk vo vzťahu k tejto stránke, vrátane záruky presných a úplných informácií alebo bezpečnosťou poskytnutých dát. ipil.sk nezaručuje, že táto stránka bude fungovať neprerušene alebo bez chýb, vírusov a iných škodlivých komponentov.

ipil.sk nie je zodpovedný za bezpečnosť dát alebo súborov nahraných na tento server. Akékoľvek dáta alebo súbory môžu byť vymazané z našich serverov bez upozornenia z akéhokoľvek dôvodu.

Ak máte otázky a pripomienky ohľadom týchto podmienok môžete nám napísať.