+ ipil.sk

AbelcetPríbalový leták
Písomnáinformácia pre používateľa


Abelcet

5mg/ml, infúzna suspenzia


lipidový komplex amfotericínu B


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok ,obráťte sa na svojho lekára , alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa..Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Abelcet a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Abelcet

3. Ako používať Abelcet

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Abelcet

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Abelcet a na čo sa používa


Abelcet je liek na liečbu závažných plesňových ochorení ako sú infekcie krvi vyvolané kandidou, aspergilom, kryptokokom, fusariom, zygomycétami, blastomycétami alebo kokcídiami, alebo kryptokovej meningitídy (zápal mozgu). Plesne sa vyskytujú často a nachádzajú sa všade v prírode. Za normálnych okolností však nespôsobujú infekcie. Za určitých podmienok napríklad keď imunitný systém človeka nepracuje správne, niektoré druhy plesní môžu spôsobiť infekcie u ľudí.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Abelcet


Nepoužívajte Abelcet

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Abelcet, obráťte da na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak užívate Abelcet bude potrebné, aby vás váš lekár starostlivo monitoroval a urobil

niektoré špeciálne testy, predovšetkým ak ste mali predchádzajúce problémy s obličkami alebo pečeňou.

- Ak máte problémy s obličkami, váš lekár vykoná v priebehu liečby v pravidelných intervaloch

krvné testy aby skontroloval funkciu vašich obličiek.


Iné lieky a Abelcet

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Abelcet môže vzájomne pôsobiť s liekmi, ktoré môžu ovplyvniť funkciu vašich obličiek a s inými liekmi, ako je zidovudín (používa sa na liečbu HIV infekcií), alebo cyklosporín (liek na potlačenie vášho imunitného systému). Popísané je vzájomné pôsobenie s nasledujúcimi liekmi: lieky na liečbu rakoviny, kortikosteroidy a kortikotropín (ACTH) (lieky, ktoré sa podávajú na liečbu rôznych stavov, ako sú alergie a hormonálne nerovnováhy), srdcové glykozidy (používané na liečbu ochorení srdca), flucytozín (používaný na liečbu plesňových ochorení) a svalové relaxanciá.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte , že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vyhýbajte sa vedeniu vozidla alebo obsluhe strojov po užití Abelcetu, nakoľko vedľajšie účinky Abelcetu môžu narušiť vašu schopnosť bezpečne jazdiť.


Abelcet obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 0,156 mmol (alebo 3,6 mg) sodíka v 1 ml. To predstavuje 3,12 mmol (alebo 71,8 mg) sodíka v 20 ml injekčnej liekovke. Potrebné je to vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s kontrolou sodíka.


3. Ako používať Abelcet


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika

Spôsob a cesta podávania

Pred použitím sa Abelcet musí rozriediť roztokom glukózy (cukor).

Abelcet sa musí podávať ako infúzia do žily. Podá sa ako kvapková infúzia do žily na vašej ruke počas približne dvoch hodín.


Dávkovanie a frekvencia podávania

Abelcet vám za normálnych okolností podá váš lekár alebo zdravotná sestra.

Odporúčaná denná dávka je 5,0 mg Abelcetu na každý kilogram vašej hmotnosti, ktorá sa podá ako jednorazová infúzia. Na začiatku sa podá testovacia dávka 1 mg aby sa zistilo, či ste precitlivený/á na niektorú zo zložiek. Počet dní, ktorý sa budete liečiť, závisí od množstva faktorov, ale pravdepodobne to bude najmenej 14 dní.

Nevyžaduje sa žiadna úprava dávky pre deti, starších pacientov a pacientov s ochorením obličiek alebo pečene.


Ak prestanete používaťAbelcet

Je dôležité, aby ste postupovali presne podľa pokynov vášho lekára a aby ste dostali celú predpísanú liečbu aj keď sa už cítite lepšie.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžete pociťovať triašku, horúčku, pocit na vracanie, vracanie, vyrážku alebo kŕče, i keď tieto sa vyskytnú pravdepodobne len počas prvých dvoch dní liečby. Vaša zdravotná sestra alebo lekár vám môžu zabezpečiť nejakú jednoduchú liečbu, aby vám pomohli potlačiť tieto vedľajšie účinky.

Abelcet môže pôsobiť na vaše obličky, pečeň, alebo krv. Váš lekár bude tieto a iné vedľajšie účinky sledovať prostredníctvom vhodných testov, napríklad kontrolou hladiny draslíka vo vašom tele.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Triaška, horúčka


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Zrýchlená frekvencia srdca, nepravidelný tep srdca, nízky alebo vysoký krvný tlak, nízky počet krvných doštičiek, problémy s dýchaním, astma, pocit na vracanie, vracanie, bolesť hlavy, chvenie, abnormálne hodnoty testov obličkových funkcií, poškodenie funkcie obličiek, poruchy metabolizmu draslíka (znížená hladina alebo zvýšená hladina), znížená hladina horčíka v krvi, abnormálne hodnoty testov pečeňových funkcií, vyrážka.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 1 00 osôb)

Reakcie z precitlivenosti, reakcie v mieste podania, svrbenie, kŕče, bolesť svalov, neuropatia (ochorenie nervov), srdcový záchvat, respiračné zlyhanie, šok.


Iné hlásené vedľajšie účinky sú sťažené dýchanie, hypostenúria (vylučovanie málo koncentrovaného moča s nízkou špecifickou hmotnosťou), renálna tubulárna acidóza (zvýšená strata bikarbonátov obličkami), exfoliatívna dermatitída (olupovanie kože) a encefalopatia (ochorenie mozgu).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Abelcet


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C).

Nesmie zmrznúť.

Uchovávajte vo vonkajšom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Abelcet obsahuje

 • Liečivo je amfotericín B.

 • Ďalšie zložky sú dimyristoyl-DL-alfa-fosfatidylcholín (DMPC), dimyristoyl-L-alfa-fosfatidylglycerol (DMPG), chlorid sodný a voda na injekciu.


Ako vyzerá Abelcet a obsah balenia

Abelcet sa dodáva ako žltá nepriehľadná suspenzia na infúziu.

Každá injekčná liekovka obsahuje 5 mg amfotericínu B v 1 ml. Injekčné liekovky s obsahom 10 ml obsahujú 50 mg amfotericínu B. Injekčné liekovky s obsahom 20 ml obsahujú 100 mg amfotericínu B. Injekčné liekovky sú balené v papierových škatuľkách po 10 kusov.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,

Teslova 26,821 02 Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2013.
Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Písomná informácia pre zdravotníckych pracovníkov


Abelcet

5 mg/ml, infúzna suspenzia

Lipidový komplex amfotericínu B


 1. NÁZOV LIEKU


Abelcet

5 mg/ml, infúzna suspenzia


 1. KVANITATÍVNE A KVALITATÍVNE ZLOŽENIE


Lipidový komplex amfotericínu B. Každá injekčná liekovka obsahuje 5 mg amfotericínu B v 1 ml.


Abelcet obsahuje 3,6 mg/ml sodíka (0,156 mmol). To predstavuje 71,8 mg sodíka (3,12 mmol) v 20 ml injekčnej liekovke.


3. KLINICKÉ ÚDAJE


3.1 Terapeutické indikácie


Abelcet je indikovaný na liečbu závažných invazívnych kandidóz.

Abelcet je tiež indikovaný ako liek druhej voľby na liečbu závažných systémových plesňových infekcií u pacientov, ktorí nereagovali na konvenčnú liečbu amfotericínom B alebo na iný systémový protiplesňový liek, ďalej u tých, ktorí majú poškodenie funkcie obličiek alebo iné kontraindikácie na konvenčné použitie amfotericínu B alebo u pacientov, u ktorých amfotericín B vyvolal nefrotoxicitu. Abelcet je indikovaný ako liek druhej voľby na liečbu invazívnej aspergilózy, kryptokokovej meningitídy a diseminovanej kryptokokózy u HIV pacientov, fusariózy, kokcidiomykózy, zygomykózy a blastomykózy.


3.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Abelcet je sterilná, apyrogénna suspenzia, ktorá sa musí zriediť a je určená iba na intravenóznu infúziu.

Abelcet sa musí podávať intravenózne, ako infúzia v dávke 5 mg/kg rýchlosťou 2,5 mg/kg/h.

Pri začatí liečby Abelcetom sa odporúča bezprostredne pred prvou infúziou podať testovaciu dávku. Prvá infúzia sa má pripraviť podľa pokynov, potom sa má pacientovi podať infúziou dávka 1 mg počas asi 15 minút. Po podaní tohto množstva sa musí infúzia zastaviť a pacient musí byť starostlivo sledovaný 30 minút. Ak pacient nevykazuje žiadne znaky precitlivenosti v infúzii možno pokračovať. Ako pri všetkých liekoch obsahujúcich amfotericín B aj pri podávaní Abelcetu po prvýkrát musí byť k dispozícii vybavenie na kardiopulmonálnu resuscitáciu, vzhľadom na možnosť výskytu anafylaktoidnej reakcie.

Liečba závažných systémových infekcií sa všeobecne odporúča na minimálne 14 dní.

Abelcet sa podával počas 28 mesiacov a kumulatívne dávky dosiahli až 73,6 g bez signifikantnej toxicity.

Na intravenóznu infúziu Abelcetu sa musí použiť filter. Veľkosť priemeru pórov tohto filtra nemá byť menšia ako 15 mikrónov.


Použitie u diabetických pacientov

Abelcet sa môže podávať diabetickým pacientom v dávkach porovnateľných s odporúčanou dávkou v prepočte na telesnú hmotnosť.


Použitie u pediatrických pacientov

Systémové plesňové infekcie sa liečili s úspechom u detí vo veku od 1 mesiaca do 16 rokov v dávkach porovnateľných s odporúčanými dávkami pre dospelých v prepočte na telesnú hmotnosť. Nežiaduce účinky pozorované u pediatrických pacientov sú podobné tým, ktoré sa pozorovali u dospelých.


Použitie u starších pacientov

Systémové plesňové infekcie u starších pacientov (vo veku 65 rokov a viac) sa liečili s úspechom Abelcetom v dávkach porovnateľných s odporúčanými dávkami v prepočte na telesnú hmotnosť.


Použitie u pacientov s neutropéniou

Abelcet bol úspešne použitý na liečbu systémových plesňových infekcií u pacientov, ktorí mali závažnú neutropéniu ako dôsledok hematologickej malignity alebo po použití cytotoxických či imunosupresívnych liečiv.


Pacienti s ochorením obličiek alebo pečene

Systémové plesňové infekcie u pacientov s ochorením obličiek alebo pečene sa liečili s úspechom Abelcetom v dávkach porovnateľných s odporúčanými dávkami v prepočte na telesnú hmotnosť. Pozri časť 3.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.


3.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, pokiaľ podľa úsudku lekára prínos použitia Abelcetu nepreváži možné riziko reakcie precitlivenosti.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Infúzne hypersenzitívne reakcie

Reakcie súvisiace s infúziou (ako je triaška a horúčka) zaznamenané po podaní Abelcetu boli vo všeobecnosti mierne až stredne závažné a zaznamenali sa najmä počas prvých 2 dní podávania (pozri časť 3.8). Na prevenciu nežiaducich reakcií súvisiacich s infúziou možno vykonať premedikáciu (napr. paracetamolom).


Systémové plesňové infekcie

Abelcet sa nemá použiť na liečbu bežných alebo povrchových klinicky inaparentných plesňových infekcií, ktoré sú diagnostikovateľné iba pozitívnymi kožnými alebo sérologickými testami.


Pacienti s ochorením obličiek

Vzhľadom na to, že Abelcet je potencionálne nefrotoxické liečivo, musí sa pred začatím liečby u pacientov so skôr zisteným ochorením obličiek alebo u tých, ktorí už mali zlyhanie obličiek, monitorovať funkcia obličiek a potom pravidelne v priebehu liečby. Abelcet sa môže podávať pacientom s renálnou dialýzou alebo hemofiltráciou. Pravidelne sa musia sledovať sérové koncentrácie draslíka a horčíka.


Pacienti s ochorením pečene

Abelcetom boli úspešne liečení pacienti s poškodením funkcie pečene v dôsledku infekcie, s reakciou štep kontra príjemca, iným ochorením pečene alebo po súbežnom podaní hepatotoxických liekov. V prípadoch so zvýšeným sérovým bilirubínom, alkalickou fosfatázou alebo sérovými transaminázami boli prítomné iné faktory ako Abelcet a tie boli pravdepodobne zodpovedné za uvedené abnormality. K týmto faktorom patrí infekcia, hyperalimentácia, súbežné podávanie hepatotoxických liečiv a reakcia štep kontra príjemca.


 1. Liekové a iné interakcie


Nefrotoxické lieky

Abelcet je potencionálne nefrotoxický liek, preto je potrebné starostlivé monitorovanie renálnych funkcií u pacientov, ktorí súbežne užívajú nefrotoxické lieky.


Zidovudín

U psov sa pri súbežnom podávaní Abelcetu so zidovudínom pozorovala exacerbácia myelotoxicity a nefrotoxicity. Ak je potrebná súbežná liečba so zidovudínom, musia sa starostlivo monitorovať renálne a hematologické funkcie.


Cyklosporín

Údaje o interakciách s liekmi, ktoré obsahujú amfotericín B naznačili, že u pacientov, ktorí dostávajú amfotericín B súbežne s vysokými dávkami cyklosporínu dochádza k vzostupu sérového kreatinínu, ktorý je vyvolaný súbežným podaním týchto dvoch zložiek. Dokázalo sa však, že Abelcet je menej nefrotoxický než konvenčný amfotericín B (pozri časť 3.4).

Iné lieky

V súčasnosti nie je k dispozícii štúdia interakcií Abelcetu s inými liekmi. Hlásili sa interakcie konvenčne podaného amfotericínu B s nasledovnými liečivami, a preto je pri ich súbežnom použití s Abelcetom potrebná opatrnosť: antineoplastické látky, kortikosteroidy a kortikotropín (ACTH), srdcové glykozidy, flucytozín a myorelaxanciá.


Transfúzia leukocytov

U pacientov, ktorí dostali intravenózne konvenčne podaný amfotericín B a transfúziu leukocytov je popísaná akútna pľúcna toxicita. Konvenčne podaný amfotericín B a leukocyty sa nemajú súbežne podávať.


 1. Fertilia, gravidita a laktácia


Amfotericín B podávaný konvenčnou liečbou sa úspešne použil na liečbu systémových plesňových ochorení u gravidných žien a nezaznamenali sa zrejmé účinky na plod. Počet popísaných prípadov bol však iba malý. Štúdie reprodukčnej toxicity Abelcetu uskutočnené na potkanoch a králikoch neukázali žiaden výskyt embryotoxicity, fetotoxicity alebo teratogenity. Bezpečné použitie Abelcetu u gravidných žien nie je stanovené. Abelcet sa má podať gravidným ženám iba ak pravdepodobný prínos pre matku a plod prevyšuje riziko podania.

Nie je známe či Abelcet prechádza do materského mlieka. Rozhodnutie či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť podávanie Abelcetu sa má zohľadniť v súvislosti s prínosom dojčenia pre dieťa alebo prínosom Abelcetu pre matku.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Abelcetu na schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje. Niektoré nežiaduce účinky Abelcetu uvedené nižšie môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Klinický stav pacientov, ktorí si podanie Abelcetu vyžadujú, však celkovo vylučuje možnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšími klinickými nežiaducimi účinkami v randomizovaných kontrolovaných a otvorených značených klinických skúšaniach bola triaška (16 %), zvýšený kreatinín (13 %), horúčka (10 %), hypokaliémia (9 %), nauzea (7 %) a vracanie (6 %).

Incidencia sa zakladá na analýze zhromaždených klinických skúšaní so 709 pacientmi liečenými Abelcetom.

556 prípadov boli štúdie s naliehavým použitím a 153 v randomizovaných klinických skúšaniach s invazívnou kandidózou (38% ≥ 65 rokov). V štúdiách s naliehavým použitím mali pacienti intoleranciu na konvenčnú liečbu amfotericínom B, poškodenie funkcie obličiek ako následok predchádzajúcej konvenčnej liečby amfotericínom B, ochorenie obličiek alebo zlyhanie liečby.


Nasledovné nežiaduce reakcie sa hlásili po Abelcete počas klinických skúšaní a/alebo pri používaní po uvedení lieku do obehu.


Nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie podľa preferovaných termínov MedDRA podľa tried organových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (>1/10), časté (≥1/100 až <1/10) a menej časté (≥1/1000 až <1/100), neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté: zvýšenie kreatinínu v krvi

Časté: zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšenie urey v krvi


Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti

Časté: tachykardia, srdcové arytmie

Menej časté: zástava srdca

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: trombocytopénia


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, tras

Menej časté: kŕče, neuropatia

Neznáme: encefalopatia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: dyspnoe, astma

Menej časté: respiračné zlyhanie

Neznáme: bronchospazmus


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, vracanie, abdominálna bolesť


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: poškodenie obličiek vrátane zlyhania obličiek

Neznáme: hypostenúria, renálna tubulárna acidóza


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: vyrážka

Menej časté: pruritus

Neznáme: exfoliatívna dermatitída


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: hyperbilirubinémia, hypokaliémia, poruchy metabolizmu draslíka (zníženú hladinu alebo zvýšenú hladinu), zníženú hladinuhorčíka v krvi


Poruchy ciev

Časté: hypertenzia, hypotenzia

Menej časté: šok


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: triaška, pyrexia

Menej časté: reakcie v mieste podania


Poruchy imunitného systému

Menej časté: anafylaktická odozva


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: abnormálne testy pečeňovej funkcie


Nežiaduce reakcie, ktoré sa hlásili sa vyskytli po podaní amfotericínu B konvenčnou liečbou sa môžu vyskytnúť po Abelcete. Vo všeobecnosti má lekár sledovať pacienta z dôvodu akéhokoľvek druhu nežiaducej príhody súvisiacej s konvenčne liečeným amfotericínom B.


Infúzne hypersenzitívne reakcie sa spájali s abdominálnou bolesťou, nauzeou, vracaním, myalgiou, svrbením, makulopapulóznou vyrážkou, horúčkou, hypotenziou, šokom, bronchospazmom, respiračným zlyhaním (pozri časť 3.4).


U pacientov, u ktorých sa pozorovala signifikantná renálna toxicita po podaní konvenčného amfotericínu B zvyčajne nemali podobné účinky ak došlo k nahradeniu Abelcetom.

Znížená funkcia obličiek potvrdená zvýšeným kreatinínom v sére a hypokaliémiou si zvyčajne nevyžadovala ukončenie liečby.


Hlásená bola renálna tubulárna acidóza vrátane hypostenúrie a poruchy metabolizmuako je zvýšenie hladín draslíka a zníženie hladín horčíka.


Abnormálne funkčné pečeňové testy sa hlásili po Abelcete a iných liekoch s obsahom amfotericínu B v spojitosti s inými faktormi, ako je infekcia, hyperalimentácia, súbežné podávanie hepatotoxických liečiv a reakcia štep kontra príjemca.


Nežiaduce účinky pozorované u detí boli podobného charakteru ako účinky pozorované u dospelých pacientov.


U starších pacientov bol profil nežiaducich účinkov podobný tým, ktoré sa pozorovali u dospelých mladších ako 65 rokov. Dôležitými výnimkami bol zvýšený kreatinín v sére a dyspnoe, ktoré sa hlásili u starších pacientov po Abelcete aj po konvenčnej liečbe amfotericínom B s vyššou frekvenciou v tejto vekovej skupine.


 1. Predávkovanie


V klinických skúšaniach sa podávali dávky do 10 mg/kg/deň bez zjavnej toxicity závislej od dávky.

Prípady predávkovania hlásené po Abelcete sú v súlade s prípadmi hlásenými v klinických skúšaniach v liečbe so štandardnými dávkami (pozri časť 3.8). Okrem toho sa u jedného pediatrického pacienta, ktorému bola podaná dávka 25 mg/kg zaznamenali záchvaty a bradykardia.

V prípade predávkovania sa musí monitorovať stav pacienta (najmä kardio-pulmonálne, obličkové a pečeňové funkcie, ako aj krvný obraz a sérové elektrolyty) a musia sa začať podporné opatrenia. Špecifické antidotum pre amfotericín B nie je známe.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Abelcet obsahuje proti plesňovú látku amfotericín B viazanú na dva fosfolipidy. Amfotericín B je polyénové širokospektrálne antimykotikum, produkované Streptomyces nodosus. Lipofilné prostredie amfotericínu B umožňuje molekulám lieku, aby boli naviazané do štruktúry komplexu s fosfolipidmi.


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Mechanizmus účinku

Amfotericín B, aktívna protiplesňová zložka Abelcetu, môže pôsobiť fungistaticky alebo fungicídne, čo závisí od jeho koncentrácie a od citlivosti plesne. Liek sa pravdepodobne viaže na ergosterol bunkovej membrány plesne, a tým spôsobuje jej poškodenie. Výsledkom je, že bunkový obsah uniká z bunky plesne a bunka odumiera. Väzba liečiva na steroly membrán ľudských buniek môže viesť ku toxicite, aj keď amfotericín B má vyššiu afinitu ku ergosterolu plesní ako ku cholesterolu ľudských buniek.


Mikrobiologická účinnosť

Amfotericín B je účinný proti mnohým plesňovým patogénom in vitrovrátane Candida sp., Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp., Mucor sp., Sporothrix schenckii, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum. Väčšina kmeňov je inhibovaná amfotericínom B v koncentrácii 0,03-1,0 mikrogramov/ml. Amfotericín B má malú alebo žiadnu účinnosť proti baktériám alebo vírusom. Účinnosť Abelcetu proti plesňovým patogénom in vitroje porovnateľná s účinnosťou amfotericínu B. Avšak účinnosť Abelcetu in vitronemôže predpovedať jeho účinnosť v infikovanom organizme.


5. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 C – 8 C). Nesmie zmrznúť. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Abelcet je sterilná, apyrogénna suspenzia, ktorá sa musí zriediť a je určená iba na intravenóznu infúziu.


POČAS PRÍPRAVY AbelcetuSA MUSIA STRIKTNE DODŽAŤ ASEPTICKÉ PODMIENKY PRETOŽE NEOBSAHUJE BAKTERIOSTATICKÉ LÁTKY ALEBO ANTISEPTIKÁ.


Príprava injekčnej suspenzie na infúziu


Injekčná suspenzia sa z chladničky prenesie do izbovej teploty. Dôkladne sa premieša, až kým nezmizne žltý sediment zo dna injekčnej liekovky. Príslušná dávka Abelcetu sa z požadovaného množstva injekčných liekoviek nasaje do jednej alebo viacerých sterilných jednorazových injekčných striekačiek o objeme 20 ml s použitím ihly č. 17 až 19. Na každej injekčnej striekačke naplnenej Abelcetom sa vymení ihla a nahradí sa ihlou s filtrom s veľkosťou pórov 5 mikrónov (dodávanou s každou injekčnou liekovkou). Filtračná ihla sa zavedie do i.v. vaku s obsahom 5,0 % glukózy na injekciu a obsah injekčnej striekačky sa vyprázdni do vaku buď tlakom ruky alebo s použitím infúznej pumpy. Konečná koncentrácia infúzie má byť 1 mg/ml. Pre pediatrických pacientov a pacientov s kardiovaskulárnym ochorením možno liek nariediť 5,0 % glukózy na injekciu na konečnú koncentráciu infúzie 2 mg/ml. Ak je evidentná prítomnosť akejkoľvek zmeny roztoku (zrazeniny) po nariedení 5 % glukózou na injekciu roztok sa nesmie použiť. Injekčná suspenzia je iba na jedno použitie. Nepoužitý materiál sa musí zničiť. Infúzia sa lepšie aplikuje pomocou infúznej pumpy.


Neriediť roztokmi chloridu sodného alebo zmesou iných liekov či elektrolytov. Kompatibilita Abelcetu s týmito látkami nebola stanovená.

Intravenózna infúzna súprava sa má prepláchnuť 5 % roztokom glukózy na injekciu pred infúziou Abelcetu alebo sa má použiť nová infúzna súprava.

Nariedená injekčná suspenzia pripravená na použitie je stabilná počas 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C. Pred použitím prudko potraste. Nesmie sa uchovávať na neskoršie použitie.9Abelcet

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

Abelcet


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Lipidový komplex amphotericínu B.

Každá injekčná liekovka obsahuje 5 mg amfotericínu B v 1 ml.

Abelcet obsahuje 3,6 mg/ml sodíka (0,156 mmol), v 20 ml injekčnej liekovke 71,8 mg sodíka (3,12 mmol)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Infúzna suspenzia

Žltá nepriehľadná suspenzia.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Abelcet je indikovaný na liečbu závažných invazívnych kandidóz.


Abelcet je indikovaný ako liek druhej voľby na liečbu závažných systémových plesňových infekcií u pacientov, ktorí nereagovali na konvenčnú liečbu amfotericínom B alebo na iný systémový protiplesňový liek; ďalej u tých, ktorí majú poškodenú funkciu obličiek alebo iné kontraindikácie na konvenčné použitie amfotericínu B alebo u pacientov,u ktorých amfotericín B pôsobil nefrotoxicky. Abelcet je indikovaný ako liek druhej voľby na liečbu invazívnej aspergilózy, kryptokokovej meningitídy a diseminovanej kryptokokózy u HIV pacientov, fusariózy, kokcidiomykózy, zygomykózy a blastomykózy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Abelcet je sterilná, apyrogénna suspenzia, ktorá sa musí zriediť a je určená len na intravenóznu infúziu.


Dávkovanie


Abelcet sa má podávať intravenóznou infúziou v dávke 5 mg/kg rýchlosťou 2,5 mg/kg/h.


Pri začatí liečby Abelcetom sa odporúča bezprostredne pred prvou infúziou podať testovaciu dávku. Prvá infúzia sa má pripraviť podľa pokynov a pacientovi sa aplikuje 1 mg po dobu približne 15 minút.

Po aplikácii tohto množstva sa podávanie infúzie má zastaviť a pacient sa má starostlivo pozorovať 30 minút. Ak sa u pacienta neprejavia príznaky precitlivenosti, podávanie infúzie môže pokračovať.

Ako pri všetkých liekoch obsahujúcich amfotericín B, aj pri prvej aplikácii Abelcetu musí byť k dispozícii vybavenie na kardiopulmonálnu resuscitáciu, vzhľadom na možnosť výskytu anafylaktoidnej reakcie.


Liečba závažných systémových infekcií sa zvyčajne odporúča po dobu najmenej 14 dní.

Abelcet sa podával až 28 mesiacov a kumulatívne dávky dosiahli 73,6 g bez signifikantnej toxicity.


Na intravenóznu infúziu Abelcetu sa musí použiť filter. Veľkosť priemeru pórov tohto filtra nemá byť menšia ako 15 mikrónov.


Použitie u diabetických pacientov


Abelcet sa môže podávať diabetickým pacientom v dávkach porovnateľných s odporúčanou dávkou v prepočte na telesnú hmotnosť.


Použitie u pediatrických pacientov


Systémové plesňové infekcie boli Abelcetom s úspechom liečené u detí vo veku 1 mesiac až 16 rokov v dávkach porovnateľných s odporučenými dávkami pre dospelých v prepočte na telesnú hmotnosť dieťaťa. Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli u detí boli podobné tým, ktoré sa zaznamenali u dospelých.


Použitie u starších pacientov


Systémové plesňové infekcie u starších pacientov (vo veku 65 rokov alebo viac) sa úspešne liečili Abelcetom v dávkach porovnateľných s odporúčanými dávkami pre dospelých v prepočte na telesnú hmotnosť.


Použitie u pacientov s neutropéniou


Abelcet sa úspešne použil na liečbu systémových plesňových infekcií u pacientov, ktorí mali závažnú neutropéniu ako dôsledok hematologickej malignity alebo po použití cytotoxických či imunosupresívnych liečiv.


Pacienti s ochorením obličiek alebo pečene


Systémové plesňové infekcie u pacientov s ochorením obličiek sa úspešne liečili Abelcetom v dávkach porovnateľných s odporúčanými dávkami v prepočte na telesnú hmotnosť. Pozri časť 4.4.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, pokiaľ podľa úsudku lekára prínos použitia Abelcetu nepreváži možné riziko reakcie precitlivenosti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypersenzitívne reakcie súvisiace s podaním infúzie


Reakcie súvisiace s infúziou (ako je triaška a horúčka) zaznamenané po podaní Abelcetu boli vo všeobecnosti mierne až stredne závažné a zaznamenali sa najmä počas prvých 2 dní podávania (pozri časť 4.8). Na prevenciu nežiaducich reakcií súvisiacich s infúziou je možné podať premedikáciu (napr. paracetamolom).


Systémové plesňové infekcie


Abelcet sa nemá použiť na liečbu bežných alebo povrchových klinicky inaparentných plesňových infekcií, ktoré sú diagnostikovateľné iba pozitívnymi kožnými alebo sérologickými testami.


Pacienti s ochorením obličiek


Vzhľadom na to, že Abelcet je potencionálne nefrotoxické liečivo, musia sa u pacientov s existujúcim ochorením obličiek alebo prekonaným zlyhaním obličiek pred začatím liečby a pravidelne v priebehu liečby monitorovať renálne funkcie. Abelcet sa môže podávať počas renálnej dialýzy alebo hemofiltrácie. Pravidelne sa musia sledovať hladiny kália a magnézia v sére.


Pacienti s ochorením pečene


Abelcetom boli úspešne liečení pacienti s poškodením funkcie pečene v dôsledku infekcie, reakciou štep kontra príjemca, iným ochorením pečene alebo po súbežnom podaní hepatotoxických liekov. V prípadoch vzostupu sérového bilirubínu, alkalickej fosfatázy alebo sérových transamináz boli prítomné iné faktory ako Abelcet a tie boli pravdepodobne zodpovedné za uvedené abnormality. K týmto faktorom patrila infekcia, hyperalimentácia, súbežne podávané hepatotoxické lieky a choroba štep kontra príjemca.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nefrotoxické lieky


Abelcet je potencionálne nefrotoxický liek, a preto je potrebné dôsledné monitorovanie renálnej funkcie u pacientov, ktorí súbežne užívajú nefrotoxické lieky.


Zidovudín


U psov sa pri súčasnom podávaní Abelcetu so zidovudínom pozorovala exacerbácia myelotoxicity a nefrotoxicity. Ak je potrebná súbežná liečba so zidovudínom, musia sa starostlivo monitorovať renálne a hematologické funkcie.


Cyklosporín


Údaje o interakciách s liekmi, ktoré obsahujú amfotericín B naznačujú, že u pacientov, ktorí dostávajú amfotericín B súbežne s vysokými dávkami cyklosporínu dochádza k vzostupu sérového kreatinínu. Preukázalo sa však, že Abelcet má nižšiu nefrotoxicitu ako konvenčne podaný amfotericín B (pozri časť 4.4).


Iné lieky


Interakcie Abelcetu s inými liekmi sa dosiaľ neštudovali. Zaznamenané sú interakcie konvenčného amfotericínu B s nasledovnými liečivami, preto je potrebné ich vziať do úvahy počas súbežnej liečby s Abelcetom: antineoplastické liečivá, kortikosteroidy a kortikotropín (ACTH), srdcové glykozidy, flucytozín a myorelaxanciá.


Transfúzia leukocytov


Pri súbežnej intravenóznej aplikácii konvenčnéhe podaného amfotericínu B a transfúzie leukocytov sa zaznamenala akútna pľúcna toxicita. Konvenčne podaný amfotericín B a leukocyty sa nemajú súbežne podávať.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Amfotericín B podávaný konvenčnou liečbou sa úspešne použil na liečbu systémových plesňových ochorení u gravidných žien a nezaznamenali sa zrejmé účinky na plod. Počet popísaných prípadov bol však iba malý. Štúdie reprodukčnej toxicity Abelcetu uskutočnené na potkanoch a králikoch neukázali žiaden výskyt embryotoxicity, fetotoxicity alebo teratogenity. Bezpečné použitie Abelcetu u gravidných žien nie je stanovené. Abelcet sa má podať gravidným ženám iba ak pravdepodobný prínos pre matku a plod prevyšuje riziko podania.

Nie je známe či Abelcet prechádza do materského mlieka. Rozhodnutie či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť podávanie Abelcetu sa má zohľadniť v súvislosti s prínosom dojčenia pre dieťa alebo prínosom Abelcetu pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Niektoré nežiaduce účinky Abelcetu uvedené nižšie môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Klinický stav pacientov, ktorí si podanie Abelcetu vyžadujú, však celkovo vylučuje možnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšími klinickými nežiaducimi účinkami, v randomizovaných kontrolovaných a otvorených značených klinických skúšaniach bola triaška (16 %), zvýšený kreatinín (13 %), horúčka (10 %), hypokaliémia (9 %), nauzea (7 %) a vracanie (6 %).


Incidencia je odvodená od analýzy súhrnu klinických skúšaní so 709 pacientmi, ktorí boli liečení Abelcetom.


Bolo pozorovaných 556 prípadov počas štúdie s pohotovostným použitím lieku a 153 pacientov s invazívnou kandidózou (38 % ≥ 65 rokov) v randomizovaných klinických štúdiách. V štúdiách s pohotovostným použitím lieku sa u pacientov buď preukázala intolerancia na konvenčnú liečbu amfotericínom B, mali poškodenú funkciu obličiek ako následok predchádzajúcej konvenčnej liečby amfotericínom B, mali preexistujúce ochorenie obličiek alebo liečba zlyhala.


Počas klinických skúšaní a/alebo po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledovné nežiaduce reakcie.

Nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie podľa preferovaných termínov MedDRA podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (>1/10), časté (≥1/100 až <1/10) a menej časté (≥1/1 000 až <1/100), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

Frekvencia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšený kreatinín v krvi

veľmi časté


zvýšená alkalická fosfatáza v krvi

zvýšená močovina v krvi

časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


tachykardia, srdcové arytmie

časté


zlyhanie srdca

menej časté

Poruchy krvi a lymfatického systému


trombocytopénia

časté

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy, tras

časté


záchvaty kŕčov, neuropatia

menej časté


encefalopatia

neznáma

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe, astma

časté

respiračné zlyhanie

menej časté


bronchospazmus

neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu


nauzea, vracanie, abdominálna bolesť

časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myalgia

menej časté

Poruchy obličiek a močových ciest


poškodenie funkcie obličiek včítane renálneho zlyhania

časté

hypostenúria, renálna tubulárna acidóza

neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka

časté

pruritus

menej časté

exfoliatívna dermatitída

neznáme

Poruchy metabolizmu a výživy


hyperbilirubinémia, hypokaliémia, nerovnováha elektrolytov zahŕňajúca zvýšenie hladín draslíka a pokles hladín horčíka v krvi

časté

Poruchy ciev


hypertenzia, hypotenzia

časté

šok

menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


triaška, horúčka

veľmi časté


reakcie v mieste podania

menej časté

Poruchy imunitného systému


anafylaktická reakcia

menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest


abnormality funkčných pečeňových testov

časté


Nežiaduce reakcie zaznamenané po podaní amfotericínu B konvenčnou liečbou sa môžu vyskytnúť aj po Abelcete. Lekár musí sledovať u pacienta akýkoľvek nežiaduci účinok súvisiaci s konvenčne liečeným amfotericínom B.


Hypersenzitívne reakcie súvisiace s podaním infúzie sa spájali s abdominálnou bolesťou, nauzeou, vracaním, myalgiou, svrbením, makulopapulóznou vyrážkou, horúčkou, hypotenziou, šokom, bronchospazmom, respiračným zlyhaním (pozri časť 4.4).


U pacientov so signifikantnou renálnou toxicitou pozorovanou po konvenčne liečeným amfotericínom B sa zvyčajne nevyskytla podobná reakcia po nahradení Abelcetom.

Oslabená funkcia obličiek potvrdená zvýšeným kreatinínom v sére a hypokaliémiou si zvyčajne nevyžadovala prerušenie liečby.


Hlásená bola renálna tubulárna acidóza vrátane hypostenúrie a elektrolytovej nerovnováhy ako je zvýšenie hladín draslíka a pokles hladín horčíka.


Abnormálne funkčné pečeňové testy boli zaznamenané po Abelcete a iných liekoch obsahujúcich amfotericín B v spojitosti s inými faktormi ako je infekcia, hyperalimentácia, súbežné podávanie hepatotoxických liečiv a reakcia štep kontra príjemca.


Nežiaduce účinky pozorované u detí boli podobného charakteru ako účinky pozorované u dospelých pacientov.


U starších pacientov bol profil nežiaducich účinkov podobný tým, ktoré sa pozorovali u dospelých mladších ako 65 rokov. Dôležitou výnimkou bol zvýšený kreatinín v sére a dyspnoe, ktoré sa zaznamenali u starších pacientov po Abelcete aj po konvenčnej liečbe amfotericínom B s vyššou frekvenciou v tejto vekovej skupine.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


V klinických skúšaniach sa podávali dávky až do 10 mg/kg/deň bez zjavnej toxicity závislej od dávky. Prípady predávkovania zaznamenané po Abelcete sú v súlade s hláseniami pochádzajúcimi z klinických skúšaniach pri liečbe štandardnými dávkami (pozri časť 4.8). Okrem toho sa u jedného pediatrického pacienta, ktorý dostal dávku 25 mg/kg zaznamenali epileptické záchvaty a bradykardia.


Pri predávkovaní sa musí sledovať stav pacienta (hlavne kardiopulmonálna, renálna a hepatálna funkcia ako aj krvný obraz a elektrolyty v sére). Špecifické antidotum pre amfotericín B nie je známe.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antimykotiká na systémové použitie

ATC kód: J02AA01


Abelcet obsahuje protiplesňovú látku amfotericín B viazanú na dva fosfolipidy. Amfotericín B je polyénové širokospektrálne antimykotikum, produkované Streptomyces nodosus. Lipofilné prostredie amfotericínu B umožňuje molekulám lieku naviazať sa do štruktúry komplexu s fosfolipidmi.


Mechanizmus účinku

Amfotericín B, aktívna protiplesňová zložka Abelcetu, môže pôsobiť fungistaticky alebo fungicídne v závislosti od jeho koncentrácie a od citlivosti plesne. Liek sa pravdepodobne viaže na ergosterol bunkovej membrány plesne, a tým ju poškodzuje. Výsledkom je, že bunkový obsah uniká z bunky plesne a nakoniec bunka odumiera. Väzba liečiva na steroly membrán ľudských buniek môže viesť ku toxicite, aj keď amfotericín B má vyššiu afinitu k ergosterolu plesní ako ku cholesterolu ľudských buniek.


Mikrobiologická účinnosť

Amfotericín B je účinný proti mnohým patogénnym plesniam in vitrovrátane Candida sp., Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp., Mucor sp., Sporothrix schenckii, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum. Väčšinu kmeňov amfotericín B inhibuje v koncentrácii 0,03-1,0 mikrogramov/ml. Amfotericín B má malú alebo žiadnu účinnosť proti baktériám alebo vírusom. Účinnosť Abelcetu proti patogénnym plesniam in vitroje porovnateľná s účinnosťou amfotericínu B. Avšak účinnosť Abelcetu in vitronemôže predpovedať jeho účinnosť v infikovanom organizme.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


V Abelcete je amfotericín B v komplexe s fosfolipidmi. Farmakokinetické vlastnosti Abelcetu a konvenčných liekov s obsahom amfotericínu B sú rozdielne. Farmakokinetické štúdie u zvierat ukázali, že hladiny amfotericínu B po podaní Abelcetu boli vyššie v pečeni, slezine a pľúcach. Amfotericín B v Abelcete sa rýchle distribuoval do tkanív. Hodnota koncentrácií liečiva v tkanivách a v krvi vzrástla nepomerne so zvýšením dávky za predpokladu, že eliminácia lieku z tkanív bola oneskorená. Maximálna hladina amfotericínu B v krvi bola nižšia po podaní Abelcetu než po podaní ekvivalentného množstva konvenčného lieku. Podanie konvenčného amfotericínu B viedlo k omnoho nižším hladinám v tkanivách, ako po podaní Abelcetu. Avšak u psov spôsobil konvenčný amfotericín B 20-krát vyššiu koncentráciu v obličkách ako u Abelcetu v porovnateľných dávkach. Farmakokinetika Abelcetu v krvi bola stanovená u pacientov s mukokutánnou leishmaniózou. Výsledky stredných hodnôt farmakokinetických parametrov pri dávke 5,0 mg/kg/deň boli nasledovné:


Abelcet

dávka: (mg/kg/deň) 5,0

maximálne hladiny v krvi Cmax: (g/ml) 1,7

plocha pod krivkou AUC 0-24: (g·h/ml) 9,5

klírens: (ml/h·kg) 211,0

distribučný objem Vd: (l/kg) 2286,0

biologický polčas T1/2: (h) 173,4


Rýchly klírens a veľký distribučný objem Abelcetu vedú k relatívne nízkej AUC a sú v súlade s predklinickými údajmi, ukazujúcimi vysoké tkanivové koncentrácie. Kinetika Abelcetu je lineárna a AUC narastá proporcionálne s dávkou. Detaily o tkanivovej distribúcii a metabolizme Abelcetu u ľudí a mechanizmus zodpovedný za redukciu toxicity nie sú príliš dobre objasnené. Nasledovné údaje sú k dispozícii od pitvaných pacientov po transplantácii srdca, ktorí dostávali Abelcet v dávke 5,3 mg/kg počas 3 po sebe nasledujúcich dní pred úmrtím:


Orgány koncentrácia Abelcetu v tkanivách

vyjadrená ako obsah amfotericínu B (mg/kg)


slezina 290,0

pľúca 222,0

pečeň 196,0

obličky 6,9

lymfatické uzliny 7,6

srdce 5,0

mozog 1,6


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity u hlodavcov ukázali, že Abelcet bol 10 až 20-krát menej toxický ako konvenčný amfotericín B. Viacdávkové štúdie toxicity u psov, trvajúce 2-4 týždne ukázali, že podanie Abelcetu v prepočte na mg/kg bolo 8 až 10-násobne menej nefrotoxické ako konvenčný amfotericín B. Znížená nefrotoxicita bola pravdepodobne dôsledkom nižšej koncentrácie lieku v obličkách.


Karcinogenita, mutagenita a vplyv na plodnosť

Od začiatku používania konvenčného amfotericínu B, nie je hlásená žiadna karcinogenita a mutagenita a teratogenita v súvislosti s liekom, ani nežiaduce ovplyvnenie plodnosti. Abelcet bol vyhodnotený ako nemutagénny v in vivonukleárnom teste na myšiach, v mutačných testoch na baktériách, v in vitrolymfómových testoch a v in vivocytogenetických testoch. Ukázalo sa, že u myší a králikov nemá teratogénny účinok. Fosfolipidy sú esenciálne zložky ľudských bunkových membrán. Priemerná diéta poskytne organizmu niekoľko gramov fosfolipidov denne. Nepreukázalo sa, že fosfolipidy vrátane DMPC a DMPG sú karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne.


6. Farmaceutické INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


dimyristoyl-DL-alfa-fosfatidylcholín (DMPC)

dimyristoyl-L-alfa-fosfatidylglycerol (DMPG)

chlorid sodný

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Abelcet sa nesmie miešať s inými liekmi alebo elektrolytmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 C – 8 C). Nesmie zmrznúť. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka, sklo typu I s gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom flip-off, injekčná ihla s filtrom, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


10 x 10 ml/50 mg

10 x 20 ml/100 mg


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Abelcet je sterilná apyrogénna suspenzia, ktorá sa musí zriediť, určená je len na intravenóznu infúziu.


Príprava injekčnej suspenzie na infúziu


POČAS PRÍPRAVY ABELCETU SA MUSIA STRIKTNE DODRŽAŤ ASEPTICKÉ PODMIENKY, LEBO NEOBSAHUJE BAKTERIOSTATIKÁ ALEBO ANTISEPTIKÁ.


Injekčná suspenzia sa z chladničky prenesie do izbovej teploty. Dôkladne sa premieša, až kým nezmizne žltý sediment zo dna injekčnej liekovky. Príslušná dávka Abelcetu sa z požadovaného množstva injekčných liekoviek nasaje do jednej alebo viacerých sterilných jednorazových injekčných striekačiek o objeme 20 ml s použitím ihly č. 17 až 19. Na každej injekčnej striekačke naplnenej Abelcetom sa vymení ihla a nahradí sa ihlou s filtrom s veľkosťou pórov 5 mikrónov (dodávanou s každou injekčnou liekovkou). Filtračná ihla sa zavedie do i.v. vaku s obsahom 5,0 % glukózy na injekciu a obsah injekčnej striekačky sa vyprázdni do vaku tlakom ruky alebo použitím infúznej pumpy. Konečná koncentrácia infúzie má byť 1mg/ml. Pre pediatrických pacientov a pre pacientov s kardiovaskulárnym ochorením sa liek môže nariediť roztokom 5 % glukózy na injekciu na konečnú koncentráciu 2 mg/ml. Nepoužívajte roztok nariedený 5 % glukózou na injekciu, ak sa objaví akákoľvek cudzorodá zložka. Injekčná suspenzia je iba na jedno použitie. Nepoužitý materiál sa musí zničiť. Infúzia sa lepšie aplikuje pomocou infúznej pumpy.


NERIEDIŤ ROZTOKMI CHLORIDU SODNÉHO, ZMESOU INÝCH LIEKOV ALEBO ELEKTROLYTOV.


Kompatibilita Abelcetu s týmito látkami nebola stanovená. Intravenózna infúzna súprava sa musí prepláchnuť 5 % roztokom glukózy na injekciu pred infúziou Abelcetu alebo sa musí použiť nová infúzna súprava.


Nariedená injekčná suspenzia pripravená na použitie je stabilná 48 hodín pri teplote 2° C až 8° C. Nesmie sa skladovať na neskoršie použitie.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,

Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo15/0089/01-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/ predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 02. mája2001

Dátum posledného predĺženia: 11. decembra 2006


10. Dátum revízie textu


Júl 2013

9Abelcet