+ ipil.sk

ACCOLATE 20 mgPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


ACCOLATE 20 mg

filmom obalené tablety


zafirlukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je ACCOLATE 20 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACCOLATE 20 mg

3. Ako užívať ACCOLATE 20 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať ACCOLATE 20 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je ACCOLATE 20 mga na čo sa používa


ACCOLATE 20 mg patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty leukotriénov. Antagonisty leukotriénov obmedzujú účinok leukotriénov - látok, ktoré sú prítomné v pľúcach a spôsobujú astmu.


ACCOLATE 20 mg sa používa na prevenciu, na dlhodobú liečbu a na potlačenie príznakov astmy u dospelých a detí od 12 rokov v rámci komplexnej liečby bronchiálnej astmy. ACCOLATE 20 mg nie je určený na zvládnutie náhlych astmatických záchvatov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACCOLATE 20 mg


Neužívajte ACCOLATE 20 mg

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, podávanie lieku v tomto prípade musí byť odporúčané ošetrujúcim lekárom, ktorý zváži možné riziká.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať ACCOLATE 20 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak máte závažné ochorenie pečene,

 • ak sa u vás zistilo ochorenie nazývané Churg-Straussov syndróm.


Deti

ACCOLATE 20 mg sa nemá podávať deťom vo veku do 12 rokov.


Iné lieky a ACCOLATE 20 mg

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či právebudete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky lieku ACCOLATE 20 mg sa môžu navzájom ovplyvňovať s účinkami iných liekov. Súbežné podávanie lieku ACCOLATE 20 mg s inými liečivami (napr. kyselinou acetylsalicylovou, erytromycínom, teofylínom, terfenadínom, warfarínom, flukonazolom) môže zmeniť aktivitu lieku ACCOLATE 20 mg.

U pacientov s ťažkou astmou je potrebná opatrnosť pri znižovaní dávok glukokortikoidov.

Počas pobytu v nemocnici upozornite lekára, že užívate ACCOLATE 20 mg.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná, alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenia vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by pri podávaní lieku ACCOLATE 20 mg došlo k nepriaznivému ovplyvneniu činností, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov).


ACCOLATE 20 mgobsahuje laktózu

ACCOLATE 20 mg obsahuje laktózu, čo je druh cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate alebo nie ste schopný stráviť niektoré cukry (máte intoleranciu niektorých cukrov), pred užitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom.


3. Ako užívať ACCOLATE 20 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka u dospelých a detí nad 12 rokov je 20 mg lieku ACCOLATE 20 mg dvakrát denne, zvyčajne ráno a večer tak, aby časový odstup medzi jednotlivými dávkami bol 12 hodín. Lekár môže rozhodnúť o zvýšení dennej dávky až do maximálnej dávky 40 mg dvakrát denne.


Tabletu prehltnite celú (nerozhrýzť) a zapite vodou. Tablety neužívajte počas jedla.

V liečbe by ste mali pokračovať, aj keď vám astma nespôsobuje žiadne problémy.

Neprerušujte podávanie lieku, pokiaľ vám to neurčí lekár.


Ak užijete viac ACCOLATE 20 mg, ako máte

Ak omylom užijete viac tabliet, než je predpísané, navštívte najbližšieho lekára a informujte ho. Pri predávkovaníalebo pri náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete užiť ACCOLATE 20 mg

Ak ste zabudli tabletu užiť v obvyklý čas, vezmite si zabudnutú dávku čo najskôr dodatočne, alebo si vezmite budúcu dávku v predpísanom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


ACCOLATE 20 mg je potrebné užívať pravidelne. Pri zhoršení astmatických ťažkostí sa riaďte pokynmi, ktoré ste dostali na zvládnutie akútnych záchvatov astmy a čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Poraďte sa so svojím lekárom, ak vás nasledujúce príznakyobťažujú alebo pretrvávajú dlhšie.


Veľmi časté vedľajšie účinky(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): infekcia, zvyčajne mierna, postihujúca hlavne dýchaciu sústavu.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): tráviace ťažkosti (žalúdočná nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť brucha) zvyčajne mierne, bolesť hlavy zvyčajne mierna, bolesť svalov, vyrážka, zvýšenie hladiny určitých pečeňových enzýmov.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): vysoká hladina bilirubínu vo vašej krvi, opuch, nepohoda, bolesť kĺbov, alergické reakcie, vrátane kožných vyrážok, svrbenia a opuchu, problémy so spánkom, znížený cit v koži/pocit mravčenia, pocit závratu, nočné mory.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):zápal pečene nazývaný hepatitída, opuch pier, tváre, jazyka a hrdla, pľuzgiere, poruchy krvácania, podliatiny.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): výrazné zníženie počtu cirkulujúcich bielych krviniek.


ACCOLATE 20 mg môže ovplyvniť vašu pečeň, toto ovplyvnenie môže byť aj závažné. Veľmi zriedkavo sa vyskytlo závažné poškodenie pečene, vrátane zlyhania pečene a fulminantnej hepatitídy. Niekoľko pacientov na následky zlyhania pečene zomrelo.


Ak si myslíte, že máte nejaký z nasledujúcich príznakov a symptómov prestaňte užívať ACCOLATE 20 mg a okamžite to povedzte svojmu lekárovi:

 • nechutenstvo,

 • pocit choroby, nevoľnosť,

 • bolesť napravo od žalúdka, priamo pod rebrovým oblúkom,

 • pocit svrbenia kože,

 • únava, nedostatok energie,

 • pocity ako pri chrípke,

 • zožltnutie kože a očného bielka (žltačka).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať ACCOLATE 20 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tablety uchovávajte pri teplote do 30 C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo ACCOLATE 20 mgobsahuje

 • Liečivo je zafirlukast 20 mg v jednej filmom obalenej tablete.

 • Ďalšie zložky sú sodná soľ kroskarmelózy, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý. Pozri časť 2 ACCOLATE 20 mg obsahuje laktózu.


Ako vyzerá ACCOLATE 20 mg a obsah balenia

ACCOLATE 20 mg je dostupný vo forme bielych okrúhlych dvojvypuklých filmom obalených tabliet.


Jedno balenie obsahuje 28 alebo 56 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, Londýn W2 6BD, Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.Accolate je ochranná známka.

4
ACCOLATE 20 mg

Súhrn údajov o lieku
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05080 - Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

ACCOLATE 20 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg zafirlukastu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 45 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmomobalené tablety

Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


ACCOLATE 20 mg je určený na profylaxiu a na dlhodobú liečbu bronchiálnej astmy u dospelých a u detí starších ako 12 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


ACCOLATE 20 mg je určený na prevenciu astmatických záchvatov, a preto sa má užívať kontinuálne.


Dávkovanie:

Liečbu je treba začať podávaním 20 mg dvakrát denne. Bežná udržiavacia dávka je 20 mg dvakrát denne. Ďalšie zvýšenie priaznivého účinku je možné dosiahnuť zvyšovaním dávky až do maximálnej dávky 40 mg dvakrát denne. Maximálna odporučená dávka sa nemá prekročiť.


Jedlo môže nepriaznivo ovplyvniť biologickú dostupnosť zafirlukastu, preto sa liek nemá užívať spolu s jedlom. Každá tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť vodou.


Osobitné populácie

Starší pacienti

Klírens zafirlukastu je u starších pacientov (nad 65 rokov) nižší, takže hodnoty Cmaxa AUC sú v porovnaní s mladšími dospelými pacientmi približne dvojnásobne vyššie. Kumulácia zafirlukastu u starších pacientov sa však nepreukázala. Počas klinických skúšaní nebolo podávanie dávok 20 mg dvakrát denne sprevádzané u starších pacientov vyšším výskytom nežiaducich účinkov, ani neviedlo k vysadeniu liečby pre nežiaduce účinky. Liečbu je vhodné začať dávkami 20 mg dvakrát denne a podľa klinickej odpovede dávkovanie upraviť.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až ťažkou poruchou obličiek sú obmedzené skúsenosti, takže presnú dávku nie je možné určiť. Preto sa má ACCOLATE 20 mg používať opatrne u týchto pacientov.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť ACCOLATE 20 mg u detí mladších ako 12 rokov sa nestanovila. Pokiaľ sú dostupné informácie na použitie u detí, ACCOLATE 20 mg sa neodporúča v tejto vekovej skupine.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


ACCOLATE 20 mg je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie pečene vrátane cirhózy pečene.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecne

Na dosiahnutie úplného liečebného účinku sa musí ACCOLATE 20 mg užívať pravidelne a to aj v čase, keď je pacient bez príznakov. Pri akútnej exacerbácii bronchiálnej astmy je potrebné normálne pokračovať v liečbe liekom ACCOLATE 20 mg.


Tak ako inhalačné steroidy a kromóny (kromoglykát sodný, sodná soľ nedokromilu), ACCOLATE 20 mg nie je indikovaný na liečbu bronchospazmu pri akútnych astmatických záchvatoch.


Účinnosť lieku ACCOLATE 20 mg na labilnú alebo nestabilnú astmu nebola hodnotená. Po začatí užívania ACCOLATE 20 mg sa nemá náhle ukončiť podávanie inhalačných a perorálnych kortikosteroidov.


Eozinofília vrátane Churg-Straussovho syndrómu

Zriedkavo sa u pacientov s astmou užívajúcich antileukotriénové lieky, vrátane lieku ACCOLATE 20 mg môže vyskytnúť systémová eozinofília, eozinofilná pneumónia alebo klinický obraz systémovej vaskulitídy, prejavujúci sa ako Churg-Straussov syndróm. Tieto prejavy sa môžu týkať rôznych telových systémov vrátane vaskulitídnej vyrážky, zhoršenia pľúcnych symptómov, srdcových komplikácií alebo neuropatie. Tieto príznaky sú zvyčajne, ale nie vždy, spojené s redukciou alebo ukončením steroidnej liečby. Možnosť, že antagonisty leukotriénového receptora vrátane lieku ACCOLATE 20 mg môžu súvisieť s výskytom Churg-Straussovho syndrómu nie je možné potvrdiť ani vylúčiť.ívanie ACCOLATE20 mgsa musí zastaviť, aksa upacientavyvinie staveozinofíliealebotypochorenia Churg-Straussovho syndrómu. Opakovanietestu sa nemá znova vykonať aliečbasa nemá reštartovať.

Hepatálne účinky

Počas liečby môže dôjsť k zvýšeniu hladín sérových transamináz, ktoré aj keď sú prechodné a asymptomatické, môžu predstavovať začiatočné štádium hepatotoxicity a veľmi zriedkavo boli spojené s veľmi ťažkým hepatocelulárnym poškodením, fulminantnou hepatitídou a zlyhaním pečene končiacich sa v niektorých prípadoch letálne. V extrémne zriedkavých prípadoch boli príznaky fulminantnej hepatitídy a zlyhávania pečene hlásené u pacientov, u ktorých sa predtým nevyskytli žiadne klinické príznaky dysfunkcie pečene (pozri tiež časť 4.8).


Ak sa objavia klinické príznaky alebo známky pečeňovej dysfunkcie (nechutenstvo, nauzea, vracanie, bolesti v pravom hornom kvadrante, únava, ľahostajnosť, príznaky chrípkového ochorenia, zväčšenie pečene, svrbenie, žltačka), liečba liekom ACCOLATE 20 mg sa má ukončiť. Je potrebné ihneď stanoviť koncentráciu sérových transamináz, predovšetkým ALT a pre pacienta sa musí zabezpečiť vhodná liečba. Lekár môže posúdiť hodnoty pečeňových funkcií. Nepreukázalo sa, že pravidelné sledovanie hladín transamináz chráni pred závažným poškodením, ale všeobecne sa usudzuje, že včasné zistenie poškodenia pečene spôsobeného liekom ACCOLATE 20 mg spolu s okamžitým vysadením tohto lieku, môže zvýšiť pravdepodobnosť zotavenia. Pacientom, u ktorých liečba bola ukončená pre hepatotoxicitu (ale nie tí pacienti, u ktorých sa zistilo poškodenie pečene z iných príčin), sa nesmie liek ACCOLATE 20 mg znova nasadiť.


Intolerancia laktózy

ACCOLATE 20 mg obsahuje 45 mg monohydrátu laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktázovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


ACCOLATE 20 mg sa môže užívať spolu s ďalšími liekmi bežne používanými na liečbu astmy a alergie. Príkladom iných liečiv, ktoré boli podávané súbežne s liekom ACCOLATE 20 mg bez toho, aby došlo k nežiaducemu vzájomnému ovplyvňovaniu sú inhalačné glukokortikoidy, inhalačné a perorálne bronchodilatanciá, antibiotiká a antihistaminiká.


ACCOLATE 20 mg je možné bez nežiaducich interakcií podávať súbežne s perorálnymi antikoncepčnými liekmi.


Súbežné podávanie s kyselinou acetylsalicylovou môže viesť k zvýšeniu plazmatických hladín zafirlukastu približne o 45 %. Je nepravdepodobné, že toto zvýšenie môže byť spojené s klinicky významnými prejavmi.


Súbežné podávanie s erytromycínom spravidla spôsobí zníženie plazmatických hladín zafirlukastu približne o 40 %.


V klinických skúškach súbežné podávanie s teofylínom môže spôsobiť približne 30 %-ný pokles plazmatických hladín zafirlukastu bez toho, aby došlo k zmene plazmatických hladín teofylínu. Počas sledovania lieku boli hlásené zriedkavé prípady výskytu zvýšených hladín teofylínu pri užívaní s liekom ACCOLATE 20 mg.


Pri súbežnom podávaní s terfenadínom dochádza k 54 % poklesu hodnôt AUC zafirlukastu, pri súčasnom zachovaní plazmatických hladín terfenadínu.


Súbežné podávanie s warfarínom spôsobuje nárast maximálneho protrombínového času približne o 35 %, a preto je potrebné protrombínový čas často sledovať. Interakcia je pravdepodobne spôsobená tým, že zafirlukast inhibuje izoenzýmový komplex 2C9 cytochrómu P450.


Súbežné podávanie s flukonazolom, stredne silným inhibítorom CYP2C9 spôsobuje nárast plazmatických hladín zafirlukastu o približne 60 %. Klinický význam tejto interakcie nie je známy.


Súbežné podávanie s itrakonazolom, silným inhibítorom CYP3A4 nespôsobuje žiadne zmeny v plazmatických hladinách zafirlukastu.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Pri pokusoch na zvieratách nebol zistený žiadny teratogénny alebo selektívne toxický účinok zafirlukastu na plod. U ľudí však bezpečnosť podávania lieku ACCOLATE 20 mg počas gravidity nebola overená. Pri rozhodovaní o tom, či sa má v liečbe pokračovať bez prerušenia aj počas gravidity, je potrebné zvážiť nielen terapeutický prínos neprerušenej liečby, ale aj jej možné riziko. ACCOLATE 20 mg sa má počas gravidity použiť len vtedy, ak je to nevyhnutné.


Laktácia

Zafirlukast sa vylučuje do materského mlieka, preto sa nemá liek podávať počas laktácie.


Fertilita

V štúdiách u zvierat sa nepozoroval žiadny zjavný vplyv na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


ACCOLATE 20 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zoznam nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky

Nežiaduce účinky súvisiace s liečbou liekom ACCOLATE20 mgsú uvedené v tabuľke 1.


Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií je usporiadaná podľa nasledovnej konvencie:

veľmi časté (1/10); časté (≥1/100 až<1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Tabuľka 1 Nežiaduce účinky na základe výskytu a triedy orgánových systémov: Dospelí a deti (vo veku 12 rokov a staršie)

Triedy orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infekcie a nákazy

Infekcia

Poruchy krvi a lymfatického systému
Krvácavosť1

Agranulocytóza1, 2

Poruchy imunitného systémuHypersenzitivita1

Angioedém1Psychické poruchyInsomnia1, nočné moryPoruchy nervového systému


Bolesť hlavy

Hypestézia/ parestézia, závratPoruchy gastrointestinálneho traktu


Nauzea, vracanie, hnačka a abdominálna bolesť
Poruchy pečene a žlčových ciest


Zvýšenie hladín transamináz

Hyperbilirubinémia


Hepatitída

Fulminantná hepatitída2
Zlyhanie pečene
2

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka1

Pruritus1

Urtikária1

Pľuzgiere1


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Myalgia

ArtralgiaCelkové poruchy a reakcie v mieste podaniaEdém1

Nevoľnosť1Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
Podliatiny1


1 Tieto účinky sa zvyčajne vyriešili po ukončení liečby.

2 Výskyt je založený na post-marketingových údajoch.


Popis vybraných nežiaducich účinkov


Hepatálne účinky:V klinických skúškach sa pozorovali zvýšené hladiny sérových transamináz. Tieto nežiaduce účinky sa upravili pri ďalšom pokračovaní liečby alebo po jej ukončení. Vyskytli sa prípady, keď profil transamináz pripomínal hepatitídu vyvolanú liekom, tieto zmeny sa upravili po ukončení liečby.


Zriedkavo sa vyskytla hyperbilirubinémia bez zvýšenia ďalších hodnôt testov pečeňových funkcií, ktoré sa dávajú do súvislosti s užívaním lieku ACCOLATE 20 mg.


Pri sledovaní lieku po uvedení na trh boli hlásené zriedkavé prípady príznakov hepatitídy so zvýšením alebo bez zvýšenia hladiny bilirubínu v krvi, ktoré súvisia s užívaním lieku ACCOLATE 20 mg a ktoré sa upravia po ukončení liečby. Väčšinou sa tieto prípady vyskytli u žien (pozri časť 4.4).


Infekcie: V klinických skúškach kontrolovaných placebom sa u starších pacientov užívajúcich ACCOLATE 20 mg pozoroval zvýšený výskyt infekcií. Tieto infekcie boli spravidla ľahké a postihovali prevažne respiračný trakt. Liečbu liekom ACCOLATE 20 mg nebolo potrebné z tohto dôvodu prerušiť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Boli zaznamenané hlásenia o predávkovaní liekom ACCOLATE 20 mg.


Symptómy

Po užití nadmerných dávok lieku ACCOLATE 20 mg neboli pozorované žiadne signifikantné symptómy.


Liečba

Pri predávkovaní liekom ACCOLATE 20 mg sa môže vo vybraných prípadoch uvažovať o výplachu žalúdka alebo podaní adsorpčného uhlia. Liečba má byť podporná.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiastmatiká, antagonisty leukotriénových receptorov

ATC kód: R03DC01


Mechanizmus účinku

Na patofyziológii astmy sa podieľa produkcia leukotriénov (LT) a obsadenie príslušných receptorov, ktorých dôsledkom je kontrakcia hladkého svalstva, edém dýchacích ciest a zmenená aktivita buniek, ktoré sa zúčastňujú na zápalovom procese vrátane hromadenia eozinofilov v pľúcach. Tieto účinky sa podieľajú na objektívnych prejavoch a subjektívnych príznakoch astmy a korelujú s nimi. Zafirlukast pôsobí ako protizápalová látka potláčajúca účinky týchto mediátorov zápalovej reakcie.


Zafirlukast je kompetitívny, vysoko selektívny a perorálne účinný antagonista peptidových leukotriénových receptorov LTC4, LTD4a LTE4, čo sú zložky pomaly reagujúcej substancie anafylaxie. V pokusoch in vitrobolo dokázané, že ACCOLATE 20 mg pôsobí antagonisticky rovnakou mierou na kontraktilnú aktivitu všetkých troch peptidových leukotriénov (leukotriény C4, D4, E4) v hladkej svalovine horných dýchacích ciest. Štúdie na zvieratách ukázali, že zafirlukast účinne zabraňuje zvýšeniu vaskulárnej permeability vyvolanej peptidovými leukotriénmi, ktorá vedie k edému dýchacích ciest a že potláča hromadenie eozinofilov v dýchacích cestách indukované leukotriénmi.


Špecifickosť pôsobenia lieku ACCOLATE 20 mg sa preukázala v klinických štúdiách interakciou s leukotriénovými receptormi a nie s prostaglandínovými, tromboxanovými, cholinergnými a histamínovými receptormi.


Farmakodynamické účinky

V klinických skúšaniach sa potvrdilo, že ACCOLATE 20 mg má protizápalové vlastnosti. Päťdňové podávanie lieku ACCOLATE 20 mg znížilo bunkové a nebunkové zložky zápalu v dýchacích cestách, navodeného antigénnou stimuláciou. V skúšaní kontrolovanom placebom, v ktorom bola vykonaná bronchoalveolárna laváž 48 hodín po segmentálnej stimulácii bronchov expozíciou alergénu, zafirlukast potlačil vzostup bazofilov, lymfocytov a histamínu a znížil tvorbu superoxidu stimulovanú alveolárnymi makrofágmi. ACCOLATE 20 mg oslaboval zvýšenú hyperreaktivitu bronchov, vyvolanú inhaláciou alergénu a bronchokonstrikciu vyvolanú faktorom aktivujúcim trombocyty.


Dlhodobým podávaním 20 mg zafirlukastu 2-krát denne bola potlačená aj citlivosť na metacholín. Ďalej sa pri klinickom sledovaní počas dlhodobého podávania lieku ACCOLATE 20 mg zistilo - meraním funkcie pľúc v čase, keď plazmatické hladiny liečiva dosahovali minimum - že sa zlepšila funkcia pľúc oproti východziemu stavu, čo sa dá vysvetliť potlačením obštrukcie spôsobenej zápalovými zložkami.


ACCOLATE 20 mg inhibuje bronchokonstrikciu spôsobenú inhaláciou leukotriénu D4 a to v miere úmernej dávke. Pokiaľ ide o bronchokonstrikčný účinok inhalovaného leukotriénu D4, sú pacienti s astmou asi desaťkrát citlivejší. Jedna perorálna dávka lieku ACCOLATE 20 mg umožní pacientovi s astmou, aby inhaloval stokrát viac leukotriénu D4. Významný protektívny účinok pretrváva 12 až 24 hodín.


ACCOLATE 20 mg inhibuje bronchokonstrikciu vyvolanú rôznymi druhmi podnetov, napr. reakciou na oxid siričitý, telesnú námahu alebo chladný vzduch. ACCOLATE 20 mg tlmí počiatočnú i neskorú fázu zápalovej reakcie vyvolanú rôznymi alergénmi ako je tráva, mačacie chlpy, ambrózia a zmesové antigény. U niektorých pacientov ACCOLATE 20 mg celkom zabráni vzniku záchvatov astmy vyvolaných telesnou námahou a alergénmi.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

U astmatických pacientov, u ktorých sa nedá stav zvládnuť pomocou beta-agonistov (podávaných podľa potreby), ACCOLATE 20 mg sa indikuje ako udržiavacia liečba prvej voľby. U symptomatických pacientov ACCOLATE 20 mg zmierňuje príznaky (znižuje frekvenciu astmatických záchvatov počas dňa a noci), zlepšuje pľúcnu funkciu, umožňuje znižovať dávky súbežne podávaných beta-agonistov a znižuje výskyt exacerbácií.


V klinických skúškach dochádzalo už po podaní prvej dávky k signifikantnému účinku na počiatočný bronchomotorický tonus, ktorý sa pozoroval už v priebehu dvoch hodín po podaní, teda ešte skôr, ako bola dosiahnutá maximálna hladina v plazme. Prejavy astmy sa zlepšovali už na začiatku liečby, v jej prvom týždni a často už v prvých dňoch užívania lieku ACCOLATE 20 mg.


ACCOLATE 20 mg sa podáva perorálne dvakrát denne. Výhodný je zvlášť pre pacientov, ktorí mávajú ťažkosti s dodržiavaním liečebného režimu pri udržiavacej inhalačnej liečbe alebo pri realizácii inhalačnej aplikácie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Vrchol plazmatických hladín zafirlukastu sa dosiahne približne o 3 hodiny po perorálnom podaní lieku ACCOLATE 20 mg.


Pri podávaní dvoch denných dávok lieku ACCOLATE 20 mg (30-80 mg 2-krát denne) bola kumulácia zafirlukastu v plazme nízka (od nezistenej koncentrácie po 2,9-násobok hodnoty prvej dávky, priemer 1,45; medián 1,27).


Farmakokinetika zafirlukastu u dospievajúcich a dospelých pacientov s astmou bola analogická farmakokinetike zistenej u zdravých mužov - dobrovoľníkov. Farmakokinetika zafirlukastu u mužov a u žien sa po prepočítaní na telesnú hmotnosť nijako významne neodlišuje.


Ak sa podáva liek ACCOLATE 20 mg súbežne s jedlom, vzrastá variabilita biodostupnosti a dostupnosť je u väčšiny (75 %) osôb znížená. Toto zníženie zodpovedá približne 40 %.


Distribúcia

Približne 99 % zafirlukastu sa viaže na proteíny ľudskej plazmy, predovšetkým na albumín, v rozmedzí koncentrácií 0,25-4,0 μg/ml.


Biotransformácia

Zafirlukast je v značnej miere metabolizovaný. Zafirlukast sa v nezmenenej podobe nedá dokázať v moči. Metabolity identifikované v ľudskej plazme sa pri štandardnej skúške účinnosti in vitro ukázali byť oproti zafirlukastu najmenej 90-krát menej účinné.


Eliminácia

Terminálny polčas zafirlukastu je približne 10 hodín. Ak sa podáva izotopom označená látka, predstavuje izotopom označená látka vylúčená močom asi 10 % dávky, v stolici asi 89 % dávky.


Linearita/nelinearita

Rovnovážne plazmatické koncentrácie zafirlukastu boli úmerné dávke a predvídateľné na základe farmakokinetických údajov pre jednorazové podanie.


Osobitné populácie

Starší pacienti a pacienti so stabilizovanou alkoholickou cirhózou predstavujú v porovnaní s normálnymi jedincami, ktorí dostali takú istú dávku lieku ACCOLATE 20 mg približne dvojnásobné zvýšenie Cmaxa AUC.


U pacientov so zníženou funkciou obličiek nie sú vo farmakokinetike zafirlukastu žiadne významné rozdiely v porovnaní s normálnou funkciou obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Po opakovanom podávaní dávok vyšších ako 40 mg/kg/deň potkanom, myšiam a psom počas 12 mesiacov bolo zistené zväčšenie pečene spojené s degeneratívnymi/steatóznymi zmenami či ukladaním glykogénu.

V niektorých tkanivách u psov boli zistené histiocytové agregáty.

U myších samcov, ktorí dostávali denne dávky 300 mg/kg zafirlukastu, bol v porovnaní s kontrolnými zvieratami zistený vyšší výskyt hepatocelulárnych adenómov. U potkanov, ktorí dostávali 2000 mg/kg denne bol v porovnaní s kontrolnými zvieratami objavený zvýšený výskyt papilómov močového mechúra.

V množstve uskutočnených testov sa zafirlukast neprejavil ako mutagénny. Klinický význam týchto zistení pre dlhodobé užívanie lieku ACCOLATE20 mgsa u ľudí nedá určiť. Pri klinickom testovaní neboli zistené žiadne ďalšie dôležité poznatky.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Sodná soľ kroskarmelózy, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón, magnéziumstearát


Filmotvorná vrstva

hypromelóza, oxid titaničitý.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale, pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/PVC Al blister (laminátový blister s hliníkovou fóliou), písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 28 x 20 mg, 56 x 20 mg


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, Londýn W2 6BD, Veľká Británia


8. Registračné číslo


14/0045/97-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:13.02.1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22.03.2007


10. Dátum revízie textu


Február 2015

9
ACCOLATE 20 mg