+ ipil.sk

ACCUPRO 20Príbalový letákPísomná informácia pre používateľa


ACCUPRO 5

ACCUPRO 10

ACCUPRO 20

filmom obalené tablety

chinapril

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je ACCUPRO a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACCUPRO

3. Ako užívať ACCUPRO

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať ACCUPRO

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je ACCUPRO a na čo sa používa


Liek ACCUPRO vám bol predpísaný na liečbu vysokého krvného tlaku alebo na liečbu srdcového zlyhania.

Obsahuje liečivo chinapril, ktoré patrí do skupiny ACE inhibítorov. Jeho účinok je založený na potlačení tvorby látok podieľajúcich sa na zvyšovaní krvného tlaku v tele.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACCUPRO


Neužívajte ACCUPRO

 • ak ste alergický na chinapril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste náchylný na angioedém (alergický opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním) alebo sa u vás takýto opuch vyskytol následkom predchádzajúcej liečby ACE inhibítormi.

 • ak máte dedičný alebo idiopatický (vzniknutý bez známej príčiny) angioneurotický edém (opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním)

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (tiež je potrebné sa vyhnúť užívaniu ACCUPRA v skorom štádiu tehotenstva - pozri časť: Tehotenstvo)

 • ak máte obmedzený výtok krvi zo srdcovej komory

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať ACCUPRO, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak sa vás týkajú niektoré z nasledujúcich bodov:

 • ak máte stenózu aorty (zúženie tepny odvádzajúcej krv zo srdca)

 • ak podstupujete hemodialýzu

 • ak máte obmedzenú funkciu pečene

 • ak máte ťažkú srdcovú nedostatočnosť

 • ak podstupujete alebo sa chystáte podstúpiť LDL aferézu

 • ak podstupujete desenzibilizačnú liečbu, napr. na zníženie citlivosti pri alergii na uštipnutie včelou alebo osou

 • ak máte dnu

 • ak sa chystáte podstúpiť alebo ste podstúpili operáciu v celkovej anestézii

 • ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť). ACCUPRO sa neodporúča v skorom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, keďže jeho užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť ťažké poškodenie vášho dieťaťa (pozri časť: Tehotenstvo)

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

- blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany - napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou,

- aliskiren.


Ak máte niektorý z vyššie uvedených stavov, poraďte sa skôr ako začnete užívať ACCUPRO,

so svojím lekárom. Platí to aj vtedy, ak sa tieto okolnosti u vás už niekedy v minulosti vyskytli.


Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi. Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte ACCUPRO“.


Iné lieky a ACCUPRO


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár vám povie, či môžete užívať ACCUPRO s inými liekmi.


Prosím informujte vášho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:


 • iné lieky na zníženie krvného tlaku a/alebo lieky na odvodnenie (tzv. diuretiká)

 • antibiotiká nazývané tetracyklíny

 • prípravky s obsahom draslíka alebo lieky zadržiavajúce draslík

 • lítium (používa sa na liečbu mánio-depresívnych stavov)

 • lieky na horúčku alebo bolesť, tzv. nesteroidové antiflogistiká (napr. ibuprofén, kyselina acetylsalicylová)

 • lieky, ktoré môžu znižovať počet bielych krviniek, ako alopurinol (na liečbu dny), cytostatiká (na liečbu rakoviny), imunosupresíva (na liečbu autoimúnneho ochorenia, ako je Crohnova choroba a reumatoidná artritída) a prokaínamid (na liečbu porúch srdcového rytmu)

 • lieky na poruchy trávenia a pálenie záhy (antacidá)

 • lieky s upokojujúcim účinkom, alkoholické nápoje a lieky na spanie

 • liek na liečbu rakoviny obličiek (temsirolimus) alebo liek na liečbu cukrovky (vildagliptín)

Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia ak užívate blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte ACCUPRO“ a „Upozornenia a opatrenia“).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete užívať tento liek. Obvykle vám lekár poradí, aby ste prestali užívať ACCUPRO pred tým, ako otehotniete alebo hneď, ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám namiesto ACCUPRA iný liek. ACCUPRO sa neodporúča užívať v skorom štádiu tehotenstva, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, keďže jeho užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť ťažké poškodenie vášho dieťaťa.


Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť. Dojčenie novorodencov (prvých niekoľko týždňov po pôrode) a obzvlášť predčasne narodených detí sa neodporúča počas užívania lieku ACCUPRA. V prípade starších detí vás lekár poučí o prínosoch a rizikách užívania lieku ACCUPRA počas dojčenia v porovnaní s inými liečbami.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Schopnosť zaoberať sa činnosťami, ako sú obsluhovanie strojov alebo vedenie vozidla, môže byť zhoršená, zvlášť pri začatí liečby ACCUPROM.

Neveďte vozidlo, ak tento liek ovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo. Nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, ak má tento liek vplyv na vašu schopnosť používať ich.


ACCUPRO obsahuje cukor

ACCUPRO obsahuje cukor. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať ACCUPRO


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčané dávkovanie je nasledovné:


Na liečbu vysokého krvného tlaku sa obvykle užíva 10 mg alebo 20 mg denne. Ak je to nutné, dávka sa môže zvýšiť na 20 mg alebo 40 mg denne.

Pacienti boli liečení ACCUPROM v dávkach až 80 mg denne..


Na liečbu srdcového zlyhaniasa užíva úvodná dávka 2,5 mg alebo 5 mg ráno a večer, ktorá sa môže postupne zvyšovať podľa vašej odpovede na liek.

Udržiavacia dávka je zvyčajne 10 – 40 mg denne, rozdelená na 2 rovnaké dávky so súbežne podávaným liekmi. Maximálna denná dávka 2 x 20 mg sa nesmie prekročiť.


Tabletu prehltnite celú ráno, alebo rozdelenú na dve dávky, ráno a večer, a zapite pohárom vody. Tabletu nerozhryzte. ACCUPRO sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užijete viac ACCUPRA ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet ACCUPRO (viac, ako je vaša obvyklá denná dávka), poraďte sa so svojím lekárom alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.


Pri závažnom podozrení na predávkovanie alebo náhodnom užití lieku dieťaťom vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť ACCUPRO

Ak zabudnete užiť dávku, užite až vašu nasledujúcu dávku v plánovanom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať ACCUPRO

Ak liečbu prerušíte alebo predčasne ukončíte, váš krvný tlak sa môže opäť zvýšiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite prestaňteužívať ACCUPRO a vyhľadajte lekársku pohotovosť, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce nežiaduce účinky:

 • opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní (angioedém)

 • silná bolesť v oblasti brucha a vracanie (intestinálny angioedém)

 • srdcový záchvat, zrýchlený pulz

 • pocit slabosti v rukách a nohách alebo problémy s rečou, ktoré môžu byť príznakmi mozgovej mŕtvice

 • závažná kožná reakcia, ktorá sa prejavuje vyrážkou, pľuzgiermi, odlupovaním kože a bolesťou

 • závažná (anafylaktoidná) reakcia na tento liek


Ostatné možné vedľajšie účinky v súvislosti s ACCUPROM sú nasledovné:

Časté vedľajšie účinky(vyskytujúce sa u viac ako 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10 pacientov):

 • zvýšená hladina draslíka v krvi

 • nespavosť

 • závrat, bolesť hlavy, ospalosť, porušené vnímanie citlivosti

 • zníženie krvného tlaku

 • dýchavica, kašeľ

 • vracanie, hnačka, porucha trávenia, bolesť brucha, nevoľnosť

 • bolesť chrbta, bolesť svalov

 • únava, telesná slabosť, bolesť na hrudníku

 • zvýšená hladina močoviny a kreatinínu v krvi

 • zápal hltanu, nádcha


Menej časté vedľajšie účinky(vyskytujúce sa u viac ako 1 z 1 000, ale menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • zmätenosť, depresia, nervozita

 • prechodné nedokrvenie mozgu (malá mŕtvica), somnolencia (spavosť)

 • tupozrakosť

 • hučanie v ušiach, pocit závratu

 • infarkt myokardu, angína pektoris (bolesť na hrudníku), zrýchlený tep srdca, búšenie srdca

 • rozšírenie ciev

 • sucho v hrdle, sucho v ústach

 • plynatosť

 • opuch kože, sliznice a podkožných tkanív, vyrážka, svrbenie, zvýšené potenie

 • zlyhanie obličiek, vylučovanie bielkovín močom, infekcia močových ciest

 • erektilná dysfunkcia

 • periférne alebo celkové opuchy

 • horúčka

 • zápal prinosových dutín, infekcia horných dýchacích ciest

 • bolesť kĺbov


Zriedkavé vedľajšie účinky(vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 000, ale menej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • porucha rovnováhy, bezvedomie

 • špecifický zápal pľúc nazývaný eozinofilná pneumonitída

 • zápal jazyka, zápcha, zmena chuti

 • kožné reakcie (multiformný erytém, pemfigus), žihľavka


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • zahmlené videnie

 • nepriechodnosť čriev, opuch tenkého čreva

 • psoriaziformná dermatitída (zápal kože)


Ostatné vedľajšie účinky, ktorých frekvencia výskytu nie je známa:

 • pokles počtu bielych krviniek v krvi, hemolytická anémia (rozpad červených krviniek), pokles počtu krvných doštičiek

 • zníženie krvného tlaku pri vstávaní

 • bronchospazmus (v niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť opuch postihujúci horné dýchacie cesty, ktorý môže byť fatálny.)

 • zápal podžalúdkovej žľazy

 • kožné reakcie (Stevensov‑Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, exfoliatívna dermatitída, vypadávanie vlasov, citlivosť na svetlo, purpura), zápaly seróznych tkanív (pobrušnica, pohrudnica). Kožné ochorenia môžu byť sprevádzané horúčkou, bolesťou svalov a kĺbov (myalgia, artralgia, artritída), zápalom ciev (vaskulitída), zápaly seróznych tkanív.

 • zmeny niektorých laboratórnych hodnôt (eozinofília a/alebo zvýšené titre protilátok ANA, zvýšená sedimentácia erytrocytov, zvýšenie hladín cholesterolu a triacylglycerolov, pokles hematokritu a počtu bielych krviniek, ako aj zvýšenie pečeňových enzýmov a bilirubínu v sére)

 • zápal pečene, žltačka spôsobená nepriechodnosťou žlčových ciest


ACCUPRO môže spôsobiť náhly pokles krvného tlaku prejavujúci sa závratmi a v niektorých prípadoch až mdlobou alebo kolapsom. K tomuto stavu môže dôjsť predovšetkým v prvých niekoľkých dňoch liečby. Ak sa objavia závraty, ľahnite si na chrbát. Pokiaľ ťažkosti nezmiznú, poraďte sa o ďalšom postupe so svojím lekárom.


Ak počas liečby s ACCUPROM ochoriete chorobou spojenou s vracaním, hnačkou alebo zvýšenou teplotou, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako užijete ďalšiu dávku ACCUPRA. Vracanie, hnačka, zvýšené straty tekutín z organizmu (dehydratácia) a nadmerné potenie môžu tiež znížiť váš krvný tlak.


Poraďte sa tiež s lekárom, ak máte príznaky infekcie (napr. bolesti v krku alebo horúčku).

Ak spozorujete akékoľvek príznaky neobvyklého krvácania, ihneď vyhľadajte lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať ACCUPRO


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Nepoužívajte ACCUPRO po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte ACCUPRO, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo ACCUPRO obsahuje


 • Liečivo je chinapril. Každá tableta obsahuje 5 mg, 10 mg alebo 20 mg chinaprilu ako chinapriliumchlorid

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: zásaditý uhličitan horečnatý, monohydrát laktózy, želatína, krospovidón, magnéziumstearát, kandelilový vosk.

Filmotvorná vrstva: hypromelóza, hyprolóza, makrogolum 400, oxid titaničitý E171.


Ako vyzerá ACCUPRO a obsah balenia

ACCUPRO 5 sú biele oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách a vyrazeným číslom 5 na oboch stranách v opačnom smere.

ACCUPRO 10 sú biele trojuholníkové obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách a vyrazeným číslom 10 na jednej strane.

ACCUPRO 20 sú biele okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách a vyrazeným číslom 20 na jednej strane.


ACCUPRO je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Veľká Británia


Výrobca

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

NemeckoTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

6
ACCUPRO 20

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ACCUPRO 5

ACCUPRO 10

ACCUPRO 20

Filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg chinaprilu (ako chinapriliumchlorid

5,416 mg).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg chinaprilu (ako chinapriliumchlorid 10,832 mg).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg chinaprilu (ako chinapriliumchlorid 21,664 mg).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


ACCUPRO 5: biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách a vyrazeným číslom 5 na oboch stranách v opačnom smere.

ACCUPRO 10: biele trojuholníkové bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách a vyrazeným číslom 10 na jednej strane.

ACCUPRO 20: biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách a vyrazeným číslom 20 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


ACCUPRO je indikovaný na liečbu:

 • esenciálnej hypertenzie

 • srdcového zlyhania – v kombinácii s diuretikami a najmä pri závažnom srdcovom zlyhaní tiež s digitálisom .


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Poznámka

Na začiatku liečby ACCUPROM môže dôjsť k výraznému poklesu tlaku krvi, obzvlášť u pacientov s nedostatkom soli a/alebo tekutín (ako následok vracania, hnačky, diuretickej liečby), kardiálnou insuficienciou, akútnym infarktom myokardu, nestabilnou angínou pektoris alebo ťažkou hypertenziou.


Ak je to možné, nedostatok soli a tekutín sa má odstrániť ešte pred začiatkom liečby ACCUPROM.. U týchto pacientov sa má začať liečba najnižšou možnou jednorazovou dávkou, a to 2,5 mg chinaprilu ráno a tlak krvi sa má starostlivo monitorovať.


Po podaní prvej dávky (chinaprilu) a taktiež, ak sa zvýši dávka chinaprilu a/alebo slučkových diuretík, musia byť títo pacienti sledovaní (zdravotníckym pracovníkom) minimálne 6 hodín, aby sa zabránilo nekontrolovanej hypotenzívnej reakcii .

U pacientov s malígnou hypertenziou alebo závažným srdcovým zlyhaním je nevyhnutné, aby sa úprava liečby ACCUPROM vykonala v nemocnici.


V ostatných prípadoch platia nasledujúce dávkovacie postupy, pokiaľ nie je predpísaný iný dávkovací režim.


Dávkovanie


 • Esenciálna hypertenzia

Úvodnou dávkou je obvykle10 mg alebo 20 mg chinaprilu denne. Ak táto dávka nevedie k normalizácii tlaku krvi, môže sa zvýšiť na 20 alebo 40 mg denne.

Dennú dávku možno užiť celú naraz v jednej dávke alebo rozdeliť dve dávky (ráno a večer). Dávka sa nesmie zvyšovať počas 4 týždňov. U väčšiny pacientov je udržiavaná dlhodobá kontrola krvného tlaku s dávkovacím režimom jednorazovej dávky. Pacienti boli liečení chinaprilom v dávkách až 80 mg denne.


 • Srdcové zlyhanie

ACCUPRO sa môže podávať ako prídavná liečba k liečbe diuretikami alebo digoxínom. Úvodná dávka je 2,5 alebo 5 mg chinaprilu ráno a večer. Potom má byť pacient starostlivo sledovaný z hľadiska výskytu symptomatickej hypotenzie. Dávka sa má zvyšovať len postupne v závislosti od individuálnej odpovede pacienta na liečbu. Udržiavacia dávka je zvyčajne 10 – 40 mg chinaprilu denne, rozdelená na 2 rovnaké dávky so súbežne podávanými liekmi. Maximálna dávka nesmie presiahnuť 2 x 20 mg denne.


 • Dávkovanie pri stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu 0,5 – 1,0 ml/s) a u pacientov starších ako 65 rokov

Úvodná dávka je 5 mg chinaprilu, udržiavacia dávka je zvyčajne 5 – 10 mg chinaprilu denne.

Maximálna dávka nemá presiahnuť 20 mg chinaprilu denne.


 • Dávkovanie pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu

0,166 – 0,5 ml/s)

Úvodná dávka je 2,5 mg chinaprilu (čo zodpovedá polovici 5 mg filmom obalenej tablety ACCUPRO 5), udržiavacia dávka je obvykle taktiež 2,5 mg chinaprilu denne. Maximálna dávka je 5 mg chinaprilu denne (čo zodpovedá jednej celej 5 mg tablete ACCUPRO 5). Interval medzi dávkami musí byť najmenej 24 hodín v dôsledku predĺženého polčasu vylučovania.


ACCUPRO 5, ACCUPRO 10 a ACCUPRO 20 sú dostupné ako filmom obalené tablety s deliacou ryhou, čo umožňuje individuálne dávkovanie.

Použitie u starších

Samotný vek zrejme neovplyvňuje účinnosť alebo bezpečnostný profil chinaprilu. Preto je odporučená úvodná dávka chinaprilu u starších pacientov 10 mg 1-krát denne, po ktorej nasleduje titrácia dávky až do dosiahnutia optimálnej terapeutickej odpovedi.


Deti a dospievajúci

V súčastnosti sú dostupné údaje popísané v časti 5.1 a 5.2, ale na ich základe sa nedá odporučiť dávkovanie u detí.


Spôsob podávania

ACCUPRO sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka sa môže užiť naraz celá alebo rozdeliť na dve dávky a zapíja sa dostatočným množstvom vody. Dĺžku liečby musí určiť lekár.


4.3 Kontraindikácie


Chinapril je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na chinapril alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • u pacientov s anamnézou angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi.

 • u pacientov s hereditárnym alebo idiopatickým angioneurotickým edémom.

 • u žien počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • u pacientov s dynamickou obštrukciou výtoku z ľavej komory.


Súbežné používanie ACCUPRO s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Chinapril sa má používať opatrne u pacientov s aortálnou stenózou.


Reakcie z precitlivenosti

Reakcie z precitlivenosti sa môžu vyskytnúť u pacientov s anamnézou alergie alebo bronchiálnej astmy alebo bez nej a zahŕňajú napr. purpuru, fotosenzitivitu, žihľavku, nekrotizujúcu angiitídu, respiračné ťažkosti vrátane pneumónie a pľúcneho edému, anafylaktické reakcie.


Symptomatická hypotenzia

U nekomplikovaných pacientov s hypertenziou sa symptomatická hypotenzia pozoruje zriedkavo. U pacientov s hypertenziou liečených chinaprilom je výskyt hypotenzie pravdepodobnejší u pacienta s depléciou objemu, napr. pri liečbe diuretikami, diéte s obmedzením príjmu soli, dialýze, hnačke alebo vracaní alebo ak má pacient závažnú renín-dependentnú hypertenziu (pozri časti 4.5 a 4.8).


Ak sa vyskytne symptomatická hypotenzia, pacienta je potrebné položiť na chrbát a v prípade potreby sa mu podá intravenózna infúzia fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou podania ďalších dávok. Ak sa však taká príhoda vyskytne, je potrebné zvážiť podávanie nižších dávok chinaprilu alebo iných súbežne podávaných diuretík.


U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí sú vystavení riziku výraznej hypotenzie, sa liečba chinaprilom má začať v odporúčaných dávkach pod starostlivým lekárskym dohľadom. Títo pacienti musia byť dôkladne sledovaní počas prvých dvoch týždňov liečby a zakaždým, keď sa dávka chinaprilu zvýši.


Podobnú pozornosť treba venovať pacientom s ischemickým srdcovým alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by nadmerný pokles krvného tlaku mohol spôsobiť infarkt myokardu alebo mozgovú príhodu.


Porucha funkcie obličiek

Ak je to vhodné, u pacientov s insuficienciou obličiek sa má počas liečby sledovať funkcia obličiek, hoci sa vo väčšine prípadov nemení alebo sa môže zlepšiť.


Pri poklese klírensu kreatinínu je polčas chinaprilátu predĺžený. U pacientov s klírensom kreatinínu < 60 ml/min sa vyžaduje nižšia úvodná dávka chinaprilu (pozri časť 4.2). Dávka u týchto pacientov sa má zvyšovať podľa odpovede na liečbu a zároveň sa má pozorne monitorovať funkcia obličiek, i keď úvodné skúšania nepoukazujú na to, že by chinapril viedol k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek.


Ako dôsledok inhibície renínového-angiotenzínového-aldosterónového systému možno u vnímavých osôb očakávať zmeny funkcie obličiek. U pacientov s ťažkým zlyhaním srdca, u ktorých môže funkcia obličiek závisieť od aktivity renínového-angiotenzínového-aldosterónového systému, môže liečba chinaprilom viesť k oligúrii a/alebo progresívnej azotémii a zriedkavo k akútnemu zlyhaniu obličiek a/alebo smrti.


V klinických štúdiách u pacientov s hypertenziou a s jednostrannou alebo obojstrannou arteriálnou renálnou stenózou sa u niektorých pacientov po liečbe ACE inhibítorom pozoroval vzostup močoviny v krvi a kreatinínu v sére. Tento vzostup bol po ukončení liečby ACE inhibítorom a/alebo diuretikom takmer vždy reverzibilný. U týchto pacientov sa má počas prvých niekoľkých týždňov liečby monitorovať funkcia obličiek.


U niektorých pacientov s hypertenziou alebo zlyhaním srdca bez zjavného už existujúceho ochorenia obličiek došlo k vzostupu (> 1,25‑násobok hornej hranice normálnych hodnôt) močoviny v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne menej významné a prechodné, obzvlášť keď bol chinapril podávaný súbežne s diuretikom. Zvýšenie močoviny v krvi sa pozorovalo u 2 % a sérového kreatinínu u 2 % pacientov s hypertenziou liečených monoterapiou chinaprilom a u 4 % resp. 3 % pacientov s hypertenziou liečených chinaprilom/HCTZ. Tieto zvýšenia sa s väčšou pravdepodobnosťou objavujú u pacientov s už existujúcou poruchou funkcie obličiek. Môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo ukončenie liečby diuretikom a/alebo chinaprilom.


U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) sú nedostatočné skúsenosti. Preto sa u týchto pacientov liečba neodporúča.


Angioedém

Angioedém bol hlásený u pacientov liečených inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín. Ak sa u pacienta objaví laryngálny stridor alebo angioedém tváre, jazyka alebo hlasivkovej štrbiny, liečba sa má ihneď prerušiť a pacient musí byť náležite liečený v súlade so štandardnými terapeutickými postupmi a pozorne sledovaný až do vymiznutia opuchov. V prípadoch, keď sa opuch obmedzuje na tvár a pery, stav zvyčajne odoznie bez liečby a k úľave od symptómov môžu pomôcť antihistaminiká. Angioedém s postihnutím laryngu môže byť fatálny. V prípade postihnutia jazyka, hlasivkovej štrbiny alebo laryngu môže dôjsť k obštrukcii dýchacích ciest, a preto sa má okamžite začať s vhodnou liečbou, napr. subkutánnym podaním roztoku adrenalínu 1:1 000 (0,3 ‑ 0,5 ml).


Pacienti s angioedémom v anamnéze, ktorý nesúvisel s liečbou ACE inhibítorom, môžu mať pri liečbe ACE inhibítorom zvýšené riziko vzniku angioedému (pozri časť 4.3).

Pacienti užívajúci súbežne liečbu mTOR inhibítorom (napr. temsirolimus) alebo súbežne liečbu DPP-IV inhibítorom (napr. vildagliptín) môžu byť ohrození zvýšeným rizikom angioedému. Opatrnosť treba venovať začiatku podávania mTOR inhibítora alebo DPP-IV inhibítora pacientovi, ktorý už užíva ACE inhibítor.


Intestinálny angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi bol hlásený intestinálny angioedém. U týchto pacientov sa prejavoval bolesťami brucha (s nauzeou alebo bez nej, alebo s vracaním); v niektorých prípadoch nebola predchádzajúca anamnéza angioedému tváre a hladiny C‑1 esterázy boli normálne. Angioedém bol diagnostikovaný pri vyšetreniach, ktoré zahŕňali CT brucha alebo ultrazvuk, prípadne pri operácii a po ukončení liečby ACE inhibítorom symptómy vymizli. U pacientov liečených ACE inhibítormi, ktorí udávajú bolesti brucha, je potrebné v rámci diferenciálnej diagnózy uvažovať i o intestinálnom angioedéme.


Rasové rozdiely

U černochov liečených ACE inhibítormi bol hlásený vyšší výskyt angioedému v porovnaní s pacientmi inej farby pleti. Je potrebné tiež poznamenať, že v kontrolovaných klinických skúšaniach mali ACE inhibítory u černochov menší vplyv na krvný tlak ako u pacientov inej farby pleti.


Neutropénia / agranulocytóza

V súvislosti s liečbou ACE inhibítormi sa agranulocytóza a depresia kostnej drene vyskytla zriedkavo u pacientov s nekomplikovanou hypertenziou, častejšie však u pacientov s poruchou funkcie obličiek, zvlášť ak súčasne trpeli kolagénovou vaskulárnou chorobou.


Počas liečby chinaprilom bola zriedkavo hlásená agranulocytóza. U pacientov s vaskulárnou kolagénovou chorobou a/alebo ochorením obličiek sa má zvážiť monitorovanie počtu bielych krviniek.


Desenzibilizácia

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizačnej liečby jedom blanokrídlovcov sa vyskytli prolongované život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. U tých istých pacientov sa zabránilo vzniku týchto reakcií, keď liečba ACE inhibítormi bola dočasne prerušená, avšak opäť sa objavili po ich náhodnom podaní.


Hemodialýza a LDL aferéza

U pacientov na hemodialýze s použitím polyakrylonitritových membrán s vysokým prietokom (‘AN69‘) je pri súbežnej liečbe ACE inhibítorom vysoká pravdepodobnosť vzniku anafylaktoidnej reakcie. Tejto kombinácii sa má preto vyhnúť, a to buď používaním iných antihypertenzív alebo iných hemodialyzačných membrán. Podobné reakcie boli pozorované počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou s dextransulfátom. Táto metóda sa preto nesmie používať u pacientov liečených ACE inhibítormi.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Porucha funkcie pečene

Chinapril v kombinácii s diuretikami sa má používať s opatrnosťouu pacientov s poruchou funkcie pečene alebo progresívnym ochorením pečene, keďže v dôsledku liečby tiazidom môže dochádzať k malým zmenám rovnováhy tekutín a elektrolytov, ktoré môžu vyvolať hepatálnu kómu. Metabolizmus chinaprilu na chinaprilátje za normálnych okolností závislý od pečeňovej esterázy. Koncentrácie chinaprilátu sú u pacientov s alkoholickou cirhózou znížené vzhľadom na zhoršenú deesterifikáciu chinaprilu.


Zriedkavo sú ACE inhibítory spájané so syndrómom začínajúcim ako cholestatická žltačka a progredujúcim do fulminantnej nekrózy pečene (v niektorých prípadoch fatálnej). U pacientov, u ktorých sa počas liečby ACE inhibítorom vyskytne žltačka alebo jednoznačne zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, sa má liečba chinaprilom ukončiť a musia byť náležite sledovaní.


Kašeľ

Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Typický je neproduktívny, pretrvávajúci kašeľ, ktorý ustúpi po ukončení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítormi je potrebné brať do úvahy pri diferenciálnej diagnóze kašľa.


Operácia / anestézia

U pacientov podrobujúcich sa veľkému chirurgickému zákroku alebo počas anestézie liekmi spôsobujúcimi hypotenziu môže chinapril blokovať tvorbu angiotenzínu II sekundárne ku kompenzačnému uvoľňovaniu renínu. Ak sa vyskytne hypotenzia a je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, možno ju upraviť zväčšením objemu (pozri časť 4.5).


Hyperkaliémia a kálium šetriace diuretiká

Pacienti užívajúci samotný chinapril môžu mať zvýšené hladiny draslíka v sére. Pri súbežnom užívaní môže chinapril zlepšiť hypokaliémiu vyvolanú tiazidovými diuretikami. Vzhľadom na riziko ďalšieho zosilnenia zvýšených hladín draslíka v sére sa odporúča, aby liečba v kombinácii s kálium šetriacimi diuretikami bola iniciovaná s opatrnosťou a pacientove hladiny draslíka v sére boli starostlivo sledované (pozri vyššie časť Hypotenzia a časť 4.5).


Pacienti s diabetom

U pacientov s diabetom môžu ACE inhibítory zvýšiť citlivosť na inzulín a u pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom vedú k hypoglykémii. Pozorne musí byť sledovaná glykémia hlavne počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom (pozri časť 4.5).


Gravidita

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Ak nie je nutné pokračovať v liečbe ACE inhibítormi, pacientky plánujúce graviditu treba previesť na alternatívnu liečbu hypertenzie, ktorá má stanovený profil bezpečnosti pre použitie počas gravidity. Pri zistení gravidity sa liečba ACE inhibítormi má okamžite ukončiť, a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Laktóza

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tetracyklín a ďalšie liečivá, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú s horčíkom:

Z dôvodu prítomnosti uhličitanu horečnatého v zložení lieku sa pri liečbe chinaprilom u zdravých dobrovoľníkov preukázalo zníženie absorpcie tetracyklínu pri ich súbežnom podávaní, a to o 28 ‑ 37 %. Táto interakcia sa má zvážiť pri súbežnom predpisovaní chinaprilu a tetracyklínu.


Súbežná liečba s diuretikami

U pacientov, ktorí sú liečení diuretikami, predovšetkým u tých, ktorí nedávno začali liečbu diuretikami, môže občas po začatí liečby chinaprilom dôjsť k nadmernému poklesu krvného tlaku. Hypotenzné účinky sa po prvej dávke chinaprilu môžu minimalizovať vysadením diuretika niekoľko dní pred začiatkom liečby. Ak vysadenie diuretika nie je možné, úvodná dávka chinaprilu sa má znížiť. Pacienti, u ktorých liečba diuretikom pokračuje, majú zostať pod lekárskym dohľadom až 2 hodiny po podaní úvodnej dávky chinaprilu (pozri časti 4.2 a 4.4).


Liečivá zvyšujúce draslík v sére

Chinapril je inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín so schopnosťou znižovať hladiny aldosterónu, čo následne môže viesť k miernemu zvýšeniu draslíka v sére. Pri súbežnej liečbe s diuretikami šetriacimi draslík, doplnkami draslíka alebo draselnými soľami je potrebná opatrnosť s náležitým monitorovaním hladín draslíka v krvi.


Operácia / anestézia

Hoci nie sú dostupné žiadne údaje, ktoré by naznačovali interakciu medzi chinaprilom a anestetikami, ktorá spôsobuje hypotenziu, treba s opatrnosťou pristupovať k pacientom, ktorí podstupujú veľký chirurgický zákrok alebo anestéziu, nakoľko sa preukázalo, že ACE inhibítory blokujú tvorbu angiotenzínu II sekundárne ku kompenzačnému uvoľňovaniu renínu.To môže mať za následok hypotenziu, ktorú možno upraviť zväčšením objemu (pozri časť 4.4).


Lítium

U pacientov, ktorí sú súbežne liečení lítiom a ACE inhibítorom, boli hlásené prípady zvýšenej hladiny lítia v sére a príznaky lítiovej toxicity z dôvodu sodík znižujúceho účinku týchto látok.Pri súbežnom užívaní chinaprilu a lítia je potrebná opatrnosťou a odporúča sa časté monitorovanie hladín lítia v sére. Pri používaní diuretika sa môže zvýšiť riziko lítiovej toxicity.


Nesteroidové antiflogistiká

U niektorých pacientov môže podávanie nesteroidového antiflogistika znížiť antihypertenzívne účinky ACE inhibítorov. Ďalej bolo popísané, že nesteroidové antiflogistiká a ACE inhibítoryvykazujú aditívny účinok na vzostup draslíka v sére, zatiaľ čo funkcia obličiek sa môže znížiť. Tieto účinky sú v princípe reverzibilné a vyskytujú sa obzvlášť u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek.


Liečivá, ktoré inhibujú mTOR alebo DPP-IV

Pacienti užívajúci súbežne liečbu mTOR inhibítorom (napr. temsirolimus) alebo súbežne liečbu DPP-IV inhibítorom (napr. vildagliptín) môžu byť ohrození zvýšeným rizikom angioedému. Opatrnosť treba venovať začiatku podávania mTOR inhibítora alebo DPP-IV inhibítora pacientovi, ktorý už užíva ACE inhibítor.


Zlato

Nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu) boli hlásené zriedkavo u pacientov liečených injekčným zlatom (napr. aurotiomalát sodný) a súbežne ACE inhibítormi.


Alopurinol, cytostatiká a imunosupresíva, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid

Súbežné podávanie s ACE inhibítormi môže viesť k zvýšenému riziku leukopénie (pozri časť 4.4).


Alkohol, barbituráty alebo narkotiká

Môže sa vyskytnúť potenciácia ortostatickej hypotenzie.


Iné antihypertenzíva

Ich účinok môže sčítať alebo potenciovať.


Iné liečivá

Súbežné podávanie viacnásobných 10 mg dávok atorvastatínu a 80 mg chinaprilu nemá za následok žiadnu významnú zmenu rovnovážnych farmakokinetických parametrov atorvastatínu.


Antacidá

Antacidá môžu znížiť biologickú dostupnosť chinaprilu.


Antidiabetiká (perorálne hypoglykemiká a inzulín)

U pacientov s diabetom môžu ACE inhibítory zvýšiť citlivosť na inzulín a u pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom boli spájané s hypoglykémiou. Pozorne sa má monitorovať glykémia počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom (pozri časť 4.4).


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón

Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní

s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


Dôkladnekontrolujte krvný tlak, funkciu obličiek a elektrolyty u pacientov liečených chinaprilom a inými látkami, ktoré ovplyvňujú RAS.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologiký dôkaz týkajúci sa teratogenity po vystavení ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je nezvratný, avšak mierne zvýšenie rizika nemožno vylúčiť.

Ak nie je pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu sa majú previesť na alternatívnu antihypertenznú liečbu s preukázaným bezpečnostným profilom pre použitie v gravidite. Pri zistení gravidity sa liečba ACE inhibítormi má okamžite ukončiť, a ak je to potrebné, začať sa má alternatívna liečba.


Je známe, že podanie ACE inhibítorov počas druhého a tretieho trimestra gravidity indukuje ľudskú fetotoxicitu (zhoršená funkcia obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak dôjde k vystaveniu ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť starostlivo sledované kvôli hypotenzii (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Obmedzené farmakokinetické údaje dokázali veľmi nízke koncentrácie v materskom mlieku (pozri časť 5.2). Hoci sa tieto koncentrácie zdajú byť klinicky irelevantné, použitie chinaprilu počas dojčenia sa neodporúča u predčasne narodených detí a počas prvých týždňoch po narodení kvôli hypotetickému riziku kardiovaskulárnych a renálnych účinkov a kvôli nedostatočným klinickým skúsenostiam.


V prípade staršieho dieťaťa možno zvážiť použitie chinaprilu u dojčiacej matky, ak táto liečba je pre matku nevyhnutná a dieťa je sledované kvôli akýmkoľvek nežiaducim účinkom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Schopnosť zaoberať sa činnosťami, ako sú obsluhovanie strojov alebo vedenie vozidla, môže byť zhoršená, zvlášť pri začatí liečby chinaprilom.


4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Najčastejšími nežiaducimi reakciami zistenými v kontrolovaných klinických štúdiách boli bolesť hlavy (7,2 %), závrat (5,5 %), kašeľ (3,9 %), únava (3,5 %), rinitída (3,2 %), nauzea a/alebo vracanie (2,8 %) a myalgia (2,2 %).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

agranulocytóza, hemolytická anémia, neutropénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

anafylaktoidná reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

hyperkaliémia

Psychické poruchy

Časté

insomnia

Menej časté

stav zmätenosti, depresia, nervozita

Poruchy nervového systému

Časté

závrat, bolesť hlavy, parestézia

Menej časté

tranzitórny ischemický atak, somnolencia

Zriedkavé

porucha rovnováhy, synkopa

Neznáme

mozgovocievna príhoda

Poruchy oka

Menej časté

amblyopia

Veľmi zriedkavé

zahmlené videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

vertigo, tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

infarkt myokardu, angína pektoris, tachykardia, palpitácie

Poruchy ciev

Časté

hypotenzia

Menej časté

vazodilatácia

Neznáme

ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

dyspnoe, kašeľ

Menej časté

sucho v hrdle

Zriedkavé

eozinofilná pneumónia

Neznáme

bronchospazmus.

V individuálnych prípadoch, angioedém postihujúci horné dýchacie cesty (ktorý môže byť fatálny).

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

vracanie, hnačka, dyspepsia, bolesť brucha, nauzea

Menej časté

flatulencia, sucho v ústach

Zriedkavé

glositída, zápcha, zmena chuti

Veľmi zriedkavé

ileus, angioedém tenkého čreva

Neznáme

pankreatitída*

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

hepatitída, cholestatická žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

angioedém, vyrážka, pruritus, zvýšené potenie

Zriedkavé

multiformný erytém, pemfigus, urtikária

Veľmi zriedkavé

dermatitis psoriasiformis

Neznáme

Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, exfoliatívna dermatitída, alopécia, fotosenzitívna reakcia.

Kožné ochorenia môžu byť sprevádzané horúčkou, bolesťou svalov a kĺbov (myalgia, artralgia, artritída), zápalom ciev (vaskulitída), zápalmi seróznych tkanív a určitými zmenami v laboratórnych hodnotách (eozinofília, leukocytóza a/alebo zvýšené titre ANA (anti-nukleárnych protilátok), zvýšená sedimentácia erytrocytov).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Menej časté

bolesť chrbta, myalgia

artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

porucha renálnej funkcie, proteinúria, infekcia močových ciest

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

únava, asténia, bolesť na hrudníku

Menej časté

generalizovaný edém, pyrexia, periférny edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Časté

zvýšená hladina kreatinínu v sére,

zvýšená hladina močoviny v krvi**

Neznáme

Pokles hemoglobínu, pokles hematokritu.

Pokles hematokritu a počtu bielych krviniek, zvýšenie pečeňových enzýmov a bilirubínu v krvi;

u pacientov s kongenitálnym deficitom glukózo-6‑fosfátdehydrogenázy boli hlásené jednotlivé prípady hemolytickej anémie.

Infekcie a nákazy

Časté

faryngitída, rinitída


Menej časté

bronchitída, infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močových ciest, sinusitída


*Pankreatitída sa u pacientov liečených ACE inhibítormi zaznamenala zriedkavo; v niektorých prípadoch bola fatálna.


** Takéto zvýšenia sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytujú u pacientov užívajúcich súbežne aj diuretiká ako u pacientov užívajúcich chinapril v monoterapii. Pri pokračujúcej liečbe sú tieto pozorované zvýšenia často reverzibilné.


Pri iných ACE inhibítoroch sa vyskytla gynekomastia a vaskulitída, a nie je možné vylúčiť, že tieto nežiaduce účinky sú špecifické pre celú skupinu ACE inhibítorov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Perorálna dávka LD50chinaprilu u myší a potkanov je v rozmedzí od 1 440 do 4 280 mg/kg.


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania chinaprilom. Najpravdepodobnejšími klinickými prejavmi by boli symptómy podobné ťažkej hypotenzii, ktorá by sa obvykle liečila intravenóznou infúziou fyziologického roztoku.


Liečba je symptomatická a podporná v súlade so štandardnými terapeutickými postupmi.


Hemodialýza a peritoneálna dialýza majú len malý účinok na elimináciu chinaprilu a chinaprilátu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) / chinapril, ATC: C09AA06.


Podávanie 10 až 40 mg chinaprilu pacientom s miernou až závažnou hypertenziou má za následok zníženie krvného tlaku v sede aj v stoji s minimálnym účinkom na pulz srdca. Antihypertenzívna aktivita nastupuje v priebehu jednej hodiny a maximum účinku sa dosahuje zvyčajne po dvoch až štyroch hodinách od podania dávky. Na dosiahnutie maximálneho antihypertenzívneho účinku je u niektorých pacientov potrebná dvojtýždňová liečba. Pri odporúčaných dávkach sa antihypertenzívne účinky udržiavajú u väčšiny pacientov 24-hodinovým dávkovacím intervalom a pretrvávajú počas dlhodobej liečby.


Hemodynamické vyšetrenia u pacientov s hypertenziou svedčia o tom, že zníženie krvného tlaku spôsobené chinaprilom je sprevádzané znížením celkovej periférnej rezistencie a renálnej vaskulárnej rezistencie s malou alebo žiadnou zmenou srdcovej frekvencie, srdcového indexu, renálneho prietoku krvi, rýchlosti glomerulárnej filtrácie alebo filtračnej frakcie.


Terapeutické účinky sú zrejme rovnaké u starších (≥65 rokov) a mladších dospelých pacientov, ktorým sú podávané rovnaké denné dávky a u starších pacientov nedochádza k vzostupu výskytu nežiaducich účinkov.


Podanie chinaprilu pacientom s kongestívnym zlyhaním srdca znižuje periférnu vaskulárnu rezistenciu, stredný arteriálny tlak, systolický a diastolický kvný tlak, pľúcny kapilárny tlak a zvyšuje srdcový výdaj.


U 149 pacientov, ktorí sa podrobili elektívnemu koronárnemu bypassu, liečba chinaprilom 40 mg v porovnani s placebom počas ročného sledovania znížila výskyt pooperačných ischemických príhod.


U pacientov s dokázanou ischemickou chorobou srdca, avšak bez sprievodnej hypertenzie alebo zlyhania srdca, chinapril zlepšuje patologickú endoteliálnu funkciu meranú na koronárnych a brachiálnych tepnách.


Chinapril zlepšuje endoteliálnu funkciu mechanizmami, ktoré vedú k zvýšenej dostupnosti oxidu dusnatého. Endoteliálna dysfunkcia sa považuje za významný základný patologický mechanizmus ischemickej choroby srdca (ICHS). Klinický význam zlepšenia endoteliálnej funkcie nebol dokázaný.


Mechanizmus účinku

Chinapril sa po podaní rýchlo deesterifikuje na chinaprilát (dikarboxylovú kyselinu chinaprilu, hlavný metabolit), ktorý je v štúdiách u ľudí a zvierat silným inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). ACE je peptidyldipeptidáza, ktorá katalyzuje premenu angiotenzínu I na vazokonstrikčne aktívny angiotenzín II, ktorý je zapojený do vaskulárnej kontroly a funkcie prostredníctvom veľkého množstva rozličných mechanizmov, vrátane stimulácie sekrécie aldosterónu kôrou nadobličiek. Spôsob účinku chinaprilu u ľudí a zvierat spočíva v inhibícii cirkulujúcej a tkanivovej ACE aktivity, čím znižuje vazopresorickú aktivitu a sekréciu aldosterónu. Blokádou negatívnej spätnej väzby angiotenzínu II na sekréciu renínu dochádza k zvýšeniu plazmatickej renínovej aktivity (PRA).


Kým za hlavný mechanizmus antihypertenzívneho účinku sa považuje účinok prostredníctvom renín-angiotenzín-aldosterónového systému, chinapril vykazuje antihypertenzívne účinky aj u pacientov s nízko-renínovou hypertenziou. Monoterapia chinaprilom bola účinnou antihypertenzívnou liečbou u všetkých skúmaných rás, hoci o niečo menej bola účinná u černochov (zvyčajne prevažne nízko-renínová skupina) ako u inej rasy. ACE je identický s kinázou II, enzýmom, ktorý odbúrava bradykinín, silný peptidový vazodilatátor; či zvýšené hladiny bradykinínu zohrávajú úlohu v terapeutickom účinku chinaprilu zostáva neobjasnené.


V štúdiách na zvieratách antihypertenzívny účinok chinaprilu pretrvával dlhšie ako jeho inhibičný účinok na cirkulujúci ACE. Tkanivová inhibícia ACE koreluje s trvaním jeho antihypertenzívnych účinkov lepšie.


Inhibitory ACE, vrátane chinaprilu, môžu zvyšovať citlivosť na inzulín.


Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo numericky viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie chinaprilu pozorovali v priebehu jednej hodiny. Miera absorpcie, na základe vylučovania chinaprilu a jeho metabolitov v moči, je približne 60 %. 38 % perorálne podaného chinaprilu je systémovo dostupných vo forme chinaprilátu. Chinapril má eliminačný polčas v plazme približne jednu hodinu. Maximálne plazmatické koncentrácie chinaprilátu sa pozorovali približne dve hodiny po perorálnej dávke chinaprilu.Chinaprilát je eliminovaný prevažne renálnou exkréciou a jeho efektívny polčas kumulácie je tri hodiny. Približne 97 % chinaprilu alebo chinaprilátu cirkulujúceho v plazme sa viaže na proteíny. Disociačný polčas väzby na ACE je asi 26 hodín.


U pacientov s renálnou insuficienciou sa eliminačný polčas chinaprilátu zvyšuje, pretože klírens kreatinínu klesá. Farmakokinetické štúdie u pacientov s terminálnym štádiom renálneho ochorenia na chronickej hemodialýze alebo kontinuálnej ambulantnej peritoneálnej dialýze naznačujú, že dialýza má malý vplyv na elimináciu chinaprilu a chinaprilátu. Medzi klírensom plazmatického chinaprilátu a klírensom kreatinínu je lineárna korelácia. Eliminácia chinaprilátu je tiež znížená u starších pacientov (≥ 65 rokov) a dobre koreluje s ich úrovňou renálnej funcie (pozri časť 4.2).


Štúdie u potkanov naznačujú, že chinapril a jeho metabolity neprestupujú hematoencefalickou bariérou.


Dojčenie: U šesť dojčiacich žien bol po jednorazovej dávke 20 mg chinaprilu zistený pomer M/P (mlieko/plazma) 0,12. Za 4 hodiny po užití dávky nebol chinapril v mlieku detekovateľný. Hladiny chinaprilátu v mlieku neboli detekovateľné (<5 µg/l) po celú dobu. Plne dojčené dieťa by v mlieku prijímalo približne 1,6 % dávky chinaprilu užité matkou v prepočte na hmotnosť dieťaťa.


Farmakokinetika chinaprilu bola sledovaná v štúdii s jednou dávkou (0,2 mg/kg) u 24 detí vo vekovom rozmedzí 2,5 mesiacov - 6, 8 rokov a v štúdii s viacnásobnou dávkou (0,016 - 0,468 mg/kg) u 38 detí vo veku 5-16 rokov s telesnou hmotnosťou v priemere 66 - 98 kg. Rovnako ako u dospelých, chinapril sa rýchlo premenil na chinaprilát. Koncentrácia chinaprilátu dosiahla maximum za 1 až 2 hodiny po podaní dávky, a klesala s priemernym polčasom 2,3 hodiny. U dojčiacich detí a malých detí expozícia po podaní jednej dávky 0,2 mg/kg je porovnateľná s expozíciou pozorovanou u dospelých po podaní jednej dávky 10 mg. V štúdii s viacnásobnou dávkou u detí školského veku a dospievajúcích, boli pozorované hodnoty AUC a Cmaxchinaprilátu vyššie, a to lineárne sa zvyšujúce s dávkou chinaprilu v mg/kg telesnej hmotnosti.


Famakokinetika u starších

Starší pacienti vykazujú zvýšenú plochu pod krivkou plazmatickej koncentrácie a času (AUC) a maximálne hladiny chinaprilátu v porovnaní s hodnotami pozorovanými u mladších pacientov; zdá sa, že to súvisí skôr so zníženou funkciou obličiek ako so samotným vekom. V kontrolovaných a nekontrolovaných štúdiách, kde bolo 21 % pacientov vo veku 65 rokov a starších, neboli pozorované celkové rozdiely v účinnosti alebo bezpečnosti medzi týmito pacientmi a mladšími pacientmi.Väčšiu citlivosť niektorých starších osôb však nemožno vylúčiť.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Kancerogenita, mutagenita a zhoršenie fertiliy

V štúdiách na myšiach a potkanoch neboli pri denných dávkách do 75, alebo 100 mg/kg chinapriliumchloridu, (50 – 60-krát vyššie dávky ako je maximálna denná dávka u ľudí) podávaných po dobu 104 týždňov, pozorované žiadne kancerogénne účinky. Chinapril ani chinaprilát nepreukázali žiadne mutagénne vlastnosti v Amesovom teste s metabolickou aktiváciou alebo bez nej. Chinapril bol tiež negatívny v nasledovných genetických toxikologických štúdiách: in vitromutácie na cicavčích bunkách, výmeny sesterských chromatidov v kultivovaných cicavčích bunkách, mikronukleovom teste u myší, in vitrochromozómovej aberácie s V79 kultivovanými pľúcnymi bunkami a in vivocytogenetickej štúdie s kostnou dreňou potkanov. Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukciu u potkanov v dávkach až do 100 mg/kg/deň (60-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí).


U potkanov sa nezistili žiadne fetotoxické ani teratogénne účinky pri dávkach chinaprilu 300 mg/kg/deň (180‑násobok maximálnej dennej dávky u ľudí), napriek maternálnej toxicite pri dávke 150 mg/kg/deň. Telesná hmotnosť potomstva bola znížená u potkanov liečených v neskorších štádiách gestácie a počas laktácie pri dávkach 25 mg/kg/deň alebo vyšších. Chinapril nebol teratogénny u králikov; ako sa však zistilo u iných ACE inhibítorov, maternálna toxicita a embryotoxicita sa pozorovala u niektorých králikov pri dávkach už 0,5 mg/kg/deň a 1 mg/kg/deň.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tabliet:

zásaditý uhličitan horečnatý, monohydrát laktózy, želatína, krospovidón, magnéziumstearát, kandelilový vosk.


Filmotvorná vrstva:

Album opadry OY–S–7331:hypromelóza, hyprolóza, makrogol 400, oxid titaničitý E171.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


AL fólia (PVC/PVdC termoizolačný lak) / PA – Al – PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa


Veľkosť balenia:

Balenia obsahujú 30, 50 alebo 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia O REGISTRÁCII


Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Veľká Británia


8. Registračné číslo


58/0312/91–C/S


9. Dátum PRVEJ registrácie / predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 11.september 1991

Dátum posledného predĺženia registrácie:26.jún 2002


10. Dátum revízie textu


Október 2014

14ACCUPRO 20