+ ipil.sk

ACIDUM ASCORBICUM BiotikaPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny, ev.č. 2009/01497Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!Acidum ascorbicum Biotika

injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Zloženie lieku

Jedna sklenená ampulka obsahuje 500 mg liečiva acidum ascorbicum (kyselina askorbová) v 5 ml.

Pomocné látky: natrii hydrogenocarbonas (hydrogénuhličitan sodný) , natrii hydroxymethansulfinas dihydricus (dihydrát nátriumhydroxymetánsulfinátu), natrii hedetas dihydricus (dihydrát hedetanu trisodného), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


Obsah sodíka: 16,025 mg/ml, to zodpovedá 0,696 mmol/ml.

Farmakoterapeutická skupina

Vitamíny

Charakteristika

Kyselina askorbová (vitamín C) zasahuje do oxidačno-redukčných dejov v organizme, zúčastňuje sa

na celkovom metabolizme ako regulátor, potencuje účinky niektorých hormónov, resp. sa podieľa na ich biosyntéze. Ovplyvňuje imunitný systém. Je dôležitá pre rast a udržovanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a ciev a je dôležitou súčasťou všetkých tkanív organizmu. Pri jej nedostatku vznikajú degeneratívne zmeny kapilár, kostí a spojivového tkaniva. Prejavom mierneho deficitu vitamínu C je gingivitída, krvácanie z ďasien, poruchy vývoja zubov a kostí. Ťažký nedostatok spôsobuje skorbut. Zvýšený prívod kyseliny askorbovej vyžadujú ľudia s horúčkovými a chronickými ochoreniami, nedonosené a predčasne narodené deti, ľudia s popáleninami, dlho sa hojacimi ranami a zlomeninami, ako aj s hematologickými ochoreniami.

Farmakokinetické údaje

Hladina kyseliny askorbovej v plazme sa pohybuje v rozmedzí 0,7-1,0 mg/100 ml plazmy. Absorbovaná kyselina askorbová, ktorá presahuje potreby organizmu, sa rýchlo vylučuje močom. Kyselina askorbová prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.

Indikácie

Prejavy nedostatku vitamínu C (krvácavé stavy, anorexia, zvýšená únavnosť), znížená imunitná odpoveď, infekčné ochorenia, najmä chrípka a pod., choroby pečene, zdĺhavé hojenie fraktúr, dekubity, niektoré otravy (nitrozamín, anilínové farbivá a anilidy). Saturácia organizmu v dialyzačnom programe, náhrada strát vitamínu C pri peritoneálnej dialýze.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na kyselinu askorbovú.

Nežiaduce účinky

Pri vysokých dávkach riziko oxalátovej nefrolitiázy, nepriaznivý vplyv na metabolizmus železa, deštrukcia vitamínu B12, hemolýza, stáza vo venóznom riečisku, glykozúria. U alergických jedincov môžu ojedinelo vzniknúť ekzémy, žihľavka až astmatický záchvat. Náhle prerušenie dlhodobej aplikácie vyšších dávok spôsobí paradoxnú hypovitaminózu a pokles nešpecifickej imunity. Ak vyššie dávky užívali gravidné ženy, možnosť vzniku avitaminózy C u detí. Lokálna bolestivosť pri s.c. a i.m. aplikácii.

Interakcie

Kyselina askorbová znižuje účinnosť antikoagulancií (heparín, kumarínové antikoagulanciá).

Po súčasnom podaní sulfónamidov a para-aminosalicylovej kyseliny sa zvyšuje vylučovanie oxalátov,

a tým riziko kryštalúrie. Kyselina askorbová sa nesmie miešať s roztokom digoxínu, heparínu,

s hyaluronidázou, s inzulínom, noradrenalínom, aminofylínom a s roztokom obsahujúcim hydrogénuhličitan sodný.

Dávkovanie a spôsob podávania

Intravenózne 500-1000 mg denne. Subkutánne alebo intramuskulárne podávať len v prípade nemožnosti intravenózneho podania. Deti v priemere 170 mg/m2/24 hodín.

Poznámka: Acidum ascorbicum sa môže pridávať do Sol. natrii chlorati isotonica, Sol. natrii lactici,

Sol. glucosi, Sol. fructosi 5 %, Sol. xylosi 5 % a 10 % a Sol. sorbitoli 10 %.

Špeciálne upozornenia

Predávkovanie

Kyselina askorbová je liečivo s nízkou toxicitou. Príznaky akútneho predávkovania nie sú známe. Pri chronickom dlhodobom podávaní je najdôležitejšie postupné znižovanie dávok.

Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Balenie

5 a 50 ampuliek po 5 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od 10 - 25°C, chrániť pred svetlom.

Liek musí byť uložený mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie

Marec 20092

ACIDUM ASCORBICUM Biotika

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny, ev.č. 2009/01497


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

Acidum ascorbicum Biotika


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Liečivo: Acidum ascorbicum 500 mg v 5 ml.

Pomocné látky:úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma

injekčný roztok

Popis lieku: číry, bezfarebný až slabo zelenožlto zafarbený roztok, charakteristického zápachu, bez mechanických cudzorodých častíc.


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie

Hypovitaminóza C. Na prevenciu pri zvýšenej potrebe alebo pri nedostatočnom prívode vitamínu C,
u detí v prvom roku, najmä nedojčených, v období prudkého rastu, v tehotenstve a laktácii,
vo vysokom veku, u športovcov v období maximálnych výkonov, u pracujúcich s ionizujúcim žiarením, ťažkými kovmi, na zvýšenie imunorezistencie. Na terapiu pri preskorbutických stavoch, pri chrípkových a iných infekciách najmä na ich začiatku, pri hypercholesterolémii, pri pečeňových chorobách v období metabolického zlyhávania a pri prejavoch cholestázy, pri zdĺhavom hojení rán, fraktúr a trofických ulcerácií pri varikóznych syndrómoch, pri dekubitálnych defektoch, pri dlhodobom podávaní liečiv, napr. ataraktík alebo salicylových prípravkov, pri anémiách a optických neuritídach, v očnom lekárstve na kvapkanie do spojivkového vaku pri poleptaní anilínovými farbami a vápnom, pri otravách nitrozamínmi, anilínovými farbami a anilidmi, ťažkými kovmi. Suplementácia vitamínu C
pri parenterálnej výžive.


4. 2. Dávkovanie a spôsob podania

a/ Dávkovanie deťom:

Deti v priemere 170 mg/m2/24 hodín.

b/ Dávkovanie dospelým:

Intravenózne 1 - 2 ampulky (500 - 1000 mg) denne. Subkutánne a intramuskulárne len v prípade nemožnosti intravenózneho podávania (veľká bolestivosť).


4. 3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na kyselinu askorbovú.


4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U glukózo-6-fosfátdehydrogenáza deficientných pacientov môže dôjsť k hemolýze. Vysoké dávky kyseliny askorbovej znižujú sérové hladiny kyseliny močovej účinkom na jej klírens, a tým môže dôjsť k sťaženiu diagnózy dny a u predisponovaných pacientov k urýchleniu vzniku akútnej artritídy.
U pacientov s močovými kameňmi v anamnéze je zvýšené riziko urolitiázy.

Pri podávaní spolu s desferoxamínom je potrebné presne stanoviť exkréciu železa pred a po podaní kyseliny askorbovej.

Pri náhlom prerušení dlhšej liečby vysokými dávkami sa môžu vyskytnúť paradoxné prejavy hypovitaminózy C a pokles nešpecifickej imunity.


4. 5. Liekové a iné interakcie

Vysoké dávky vitamínu C môžu zvýšiť absorpciu vitamínu B12, železa a V-penicilínu z tráviacej sústavy, ovplyvniť metabolizmus vitamínu B6, zvýšiť plazmatické koncentrácie perorálnych kontraceptív, znížiť aktivitu antikoagulancií, znížiť účinnosť heparínu. Kyselina askorbová zvyšuje vylučovanie oxalátov močom a tým riziko kryštalúria po sulfónamidoch, PASe a i. Vitamín C môže zvýšiť množstvo nemetabolizovaného izoprenalínu kompetíciou o metabolickú sulfatáciu, a tým viesť
k signifikantnej potenciácii jeho farmakologickej aktivity. Kyselina acetylsalicylová znižuje biologickú dostupnosť kyseliny askorbovej.


4. 6. Gravidita a laktácia

Kyselina askorbová prestupuje placentou a je distribuovaná do materského mlieka. Nemá teratogénne účinky. U novorodencov matiek, ktoré v tehotenstve dostávali vysoké dávky kyseliny askorbovej, môže dôjsť k paradoxným prejavom hypovitaminózy.


4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nedochádza k ovplyvneniu pozornosti.


4. 8. Nežiaduce účinky

Kyselina askorbová je vo všeobecnosti dobre tolerovaná. Podávanie vysokých dávok môže mať však aj nežiaduce účinky. U novorodencov matiek, ktoré užívali vysoké dávky vitamínu C, sa môžu vyskytnúť prejavy skorbutu alebo syndróm vysadenia. Podobný jav sa môže vyskytnúť u ľudí, ktorí náhle vysadili vysoké dávky kyseliny askorbovej. Môže dôjsť k zvýšenému výskytu trombotických epizód, u glukózo-6-fosfátdehydrogenáza deficientných pacientov k hemolýze. Tvorba renálnych kalkulov, hyperoxalémia, glykozúria. U predisponovaných osôb môže dôjsť k urýchleniu vzniku akútnej artritídy. Vzostup vylučovania oxalátov močom vyvoláva niekedy pocit pálenia pri močení, prechodne hnačku z exkrécie do čreva. Podávanie vysokých dávok môže ojedinelo vyvolať úzkosť a zhoršený spánok, agresivitu. U alergických osôb môžu vzniknúť kožné reakcie až astmatický záchvat. Lokálna bolestivosť pri s.c. a i.m. podaní.


4. 9. Predávkovanie

Príznakyakútneho predávkovania nie sú známe.

Po dlhodobom podávaní je dôležité postupne znižovať dávky, aby sa predišlo príznakom hypovitaminózy po skončení terapie.


5. Farmakologické vlastnosti


5. 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Vitamíny

ATC kód: A11GA01

Mechanizmus účinku

Kyselina askorbová sa zúčastňuje na oxidačno-redukčných, hydroxylačných, amidačných a iných reakciách v organizme. Je vychytávačom reaktívnych foriem kyslíka, ktoré hrajú úlohu v patogenéze aterosklerózy a ischemicko-reperfúznych poškodení tkanív. Kyselina askorbová spôsobuje zníženie adhézie leukocytov a trombocytov na cievy endotelu, inhibuje katabolický enzým arylsulfatázu B, inhibuje peroxidáciu lipidov, chráni pred oxidantami prítomnými v cigaretovom dyme, regeneruje
-toko-ferol. Antioxidačné vlastnosti kyseliny askorbovej sa zúčastňujú aj na hojení replantátov, fraktúr a rán a tiež na jej rádioprotektívnom účinku. Zúčastňuje sa na katabolickej premene cholesterolu
na žlčové kyseliny. Je dôležitá v metabolizme kostí a spojivových tkanív, pretože sa zúčastňuje
na syntéze kolagénu a na inkorporácii sulfátu do mukopolysacharidov. Má cytotoxické účinky
na rakovinové bunky, pričom pravdepodobným mechanizmom účinku je aktivácia DN-ázy a deštrukcia DNA, prípadne prooxidačný účinok v týchto na katalázu deficientných rakovinných bunkách. Zvyšuje imunitné reakcie organizmu.


5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

Telesné zásoby kyseliny askorbovej u zdravých ľudí sú okolo 1 500 mg, čo pri odporúčanom dennom príjme 60 mg vitamínu C znamená koncentráciu v plazme okolo 0,8 mg/dl, t.j. 45 mol/l. Koncentrácia kyseliny askorbovej je vyššia v leukocytoch a trombocytoch ako v erytrocytoch. Koncentrácia
v leukocytoch zodpovedá koncentrácii v tkanivách. Biele krvinky zdravých dospelých ľudí majú koncen-tráciu okolo 27
g na 108buniek. Množstvo kyseliny askorbovej v leukocytoch je v inverznom vzťahu k ich počtu, a preto môže dochádzať k falošne nízkym výsledkom u pacientov s leukocytózou. Pri zvýšenom príjme sa zvýši koncentrácia v plazme, a to v prvých fázach lineárne. Renálny prah pre kyselinu askorbovú je okolo 1,5 mg/dl plazmy (85 mol/l), potom dochádza k jej vylučovaniu.
V ľudských i zvieracích tkanivách existujú viac alebo menej špecifické transportné systémy pre kyselinu askorbovú. Hoci väčšina tkanív preferuje redukovaný askorbát pred oxidovanou formou - kyselinou dehydroaskorbovou a majú pre ňu vysokoafinitné transportéry, existujú aj príklady opačnej situácie, napr. glukózové transportéry (GLUT-1) a na sodíku závislé transportné systémy. Vitamín C je transportovaný v ľudských B lymfocytoch dvoma zložkami: vysokoafinitnou, ktorá je koncentračne
a teplotne závislá, saturovateľná a inhibovateľná ouabaínom. Druhá zložka nebola kineticky determinovaná. Viac ako 90 % intracelulárnej kyseliny askorbovej je v cytosole B lymfocytov.

Najdôležitejšou metabolickou cestou vitamínu C je premena na oxalát, ktorý sa vylučuje močom, pričom hlavným medziproduktom je dehydroaskorbát. Ďalším metabolitom vitamínu C, nachádzajúcim sa v ľudskom moči, je neaktívny 2-sulfát kyseliny askorbovej. Okrem toho bol z ľudského moču izolovaný aj ďalší metabolit kyseliny askorbovej, a to konjugát askorbovej a beta-D-glukurónovej kyseliny.

Kyselina askorbová prestupuje cez placentu a je distribuovaná do materského mlieka. Odstraňovaná je hemodialýzou.


5. 3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Kyselina askorbová nemá embryotoxické, cytotoxické, teratogénne ani karcinogénne účinky.


6. Farmaceutické údaje


6.1. Zoznam pomocných látok

natrii hydrogenocarbonas, natrii hydroxymethansulfinas dihydricus, natrii hedetas dihydricus, aqua ad iniectabilia.

Obsah sodíka v lieku: 16,025 mg/ml, to zodpovedá 0,696 mmol/ml.


6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti

3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote od 10 - 25°C, chrániť pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Ampulka z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 5 ampuliek po 5 ml

50 ampuliek po 5 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Bez zvláštnych upozornení.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. Registračné číslo

86/0799/92-S


9. Dátum registrácie/ Dátum predĺženia registrácie

18.12.1992/


10. Dátum revízie textu

Marec 2009

4

ACIDUM ASCORBICUM Biotika