+ ipil.sk

ACIDUM FOLICUM LéčivaPríbalový leták


Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2009/04767PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


ACIDUM FOLICUM Léčiva

(acidum folicum)

obalené tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva k.s., Praha, Česká republika


Zloženie lieku

Liečivo:acidum folicum (kyselina listová) 10 mg v 1 obalenej tablete

Pomocné látky:monohydrát laktózy, kukuričný škrob, želatína, mastenec, stearan vápenatý, sacharóza, oxid titaničitý, sodná soľ karmelózy 20, arabská guma, biely a karnaubský vosk, hnedá zlatá.


Farmakoterapeutická skupina

Vitamín, antianemikum


Charakteristika

Kyselina listová (acidum folicum) patrí medzi vitamíny skupiny B.

Je nevyhnutná pre činnosť rôznych enzýmov v ľudskom tele, najmä je nutná pre krvotvorbu. Pri jej nedostatku vzniká typická málokrvnosť s veľkými bunkami v kostnej dreni. Ďalej sa môže objaviť únava, vypadávanie vlasov, prípadne postihnutie slizníc zažívacieho ústrojenstva (nechutenstvo, nevoľnosť, pálenie a bolesť jazyka).


Indikácie

Acidum folicum Léčiva sa používa na prevenciu a liečbu stavov z nedostatku kyseliny listovej, napr. v tehotenstve a pri dojčení, pri liečbe na umelej obličke, pri niektorých ochoreniach krvotvorby, pri zhoršenom vstrebávaní živín z čreva, u pacientov, ktorí užívajú niektoré liečivá, spôsobujúce nedostatok kyseliny listovej v organizme (napr. lieky na liečbu epilepsie a tuberkulózy, sulfónamidy) a pri užívaní antikoncepčných tabletiek. U chorých s ochorením pečene zvyčajne dochádza k zvýšeným stratám kyseliny listovej (zvýšené vylučovanie), preto je u nich táto liečba takisto indikovaná.

Liek sa môže užívať aj v tehotenstve.

Počas liečby nie je nutné prerušiť dojčenie.

Liek môžu užívať dospelí, mladiství aj deti.


Kontraindikácie

Acidum folicum Léčiva sa nepoužíva pri precitlivenosti na niektorú zložku lieku a pri zhubnej málokrvnosti neliečenej súčasne vitamínom B12.


Nežiaduce účinky

Počas liečby sa zriedkavo môžu vyskytnúť nežiaduce účinky ako pocit na dávenie, tlak v bruchu, pachuť v ústach, ďalej poruchy spánku, predráždenosť a kožné vyrážky.

Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa poraďte s lekárom.


Interakcie

Účinky lieku Acidum folicum Léčiva a iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Ide najmä o lieky, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a tuberkulózy, sulfónamidy a antikoncepčné tabletky. Vášho lekára preto informujte o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate alebo začnete užívať, a to na lekársky predpis aj bez neho. Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s Acidum folicum Léčiva žiadne voľnopredajné lieky s obsahom zmesi vitamínov.

Ak vám bude ďalší lekár predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už užívate Acidum folicum Léčiva.


Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie a dĺžku liečby určuje vždy lekár podľa druhu a závažnosti ochorenia. Dodržujte jeho pokyny. Zvyčajne sa podáva 1 obalená tableta každý druhý deň, dávka však môže byť až 3 obalené tablety denne.

Obalené tablety sa prehĺtajú celé, nerozhryznuté, zapíjajú sa tekutinou.


Upozornenie

Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac obalených tabliet, sa môže objaviť nevoľnosť, napätie v bruchu, poruchy spánku alebo predráždenosť, ktoré počas 3 týždňov ustúpia samé. Ak sa ťažkosti vystupňujú, vyhľadajte lekára.


Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.


Balenie

30 obalených tabliet


Uchovávanie

Uchovávajte v suchu, pri teplote 10 -25C, chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Dátum poslednej revízie textu

Júl 2009

2ACIDUM FOLICUM Léčiva

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2009/04767


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

ACIDUM FOLICUM Léčiva


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Acidum folicum (kyselina listová) 10 mg v 1 obalenej tablete

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA

Obalené tablety

Obalené tablety svetlohnedej farby s priemerom 6,4 mm


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Prevencia a liečba karencie folátov (hlavným príznakom je megaloblastická anémia). K nej dochádza:

  • pri nedostatočnom prívode kyseliny listovej v strave, teda pri celkovej podvýžive, pri jednostranných extrémnych diétach s reštrikciou zeleniny, vajec a mäsa, pri nutričných karenciách v detskom a stareckom veku,

  • pri poruchách vstrebávania pri ochoreniach čriev (m. Crohn, m. Whipple, pri celiakii a sprue, pri stavoch po rozsiahlej resekcii tenkého čreva, po gastrektómii, chronickej hnačke a pod.), pri hepatobiliárnych poruchách s obmedzeným entereohepatálnym obehom, pri cirhóze a chronickom alkoholizme,

  • pri dlhotrvajúcej dialyzačnej liečbe,

  • pri zvýšenej potrebe počas gravidity, najmä u rizikových tehotenstiev napr. u viacpočetných tehotenstiev, pri placenta previa, pri abrupcii placenty, u fajčiarok a pri abúze alkoholu a drog, pri predchádzajúcich spontánnych potratoch či pôrodoch s nízkou pôrodnou váhou alebo s kongenitálnymi anomáliami,

  • pri chronických hemolytických stavoch ako je dedičná sférocytóza, autoimúnna hemolytická anémia, thalassaemia maior a kosáčiková anémia,

  • pri podávaní liekov zasahujúcich do metabolizmu folátov (k deficitu kyseliny listovej môže dôjsť po aplikácii antikonvulzív, napr. po podaní kyseliny listovej z dôvodov korekcie tohto stavu môže dôjsť k zníženiu sérovej hladiny fenytoínu a zvýšeniu frekvencie epileptických záchvatov, ďalej pri dlhšie trvajúcej medikácii analgetík, estrogénov, izoniazidu, erytropoetínu a antagonistov kyseliny listovej).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie je individuálne. Pri liečbe megaloblastickej anémie z deficitu folátov sa podáva 10 mg každý druhý deň počas 4 mesiacov, u detí počas 4 - 6 týždňovu malabsorpčných stavov sa podáva každý druhý deň striedavo 10 a 20 mg. U chronických dialyzovaných pacientov sa podáva profylakticky 10 mg každý druhý deň, alebo 1x týždenne či 1x za 2 týždne v závislosti od diétnych zvyklostí a od účinnosti dialýzy. Profylaktické podávanie kyseliny listovej pri thalassaemia maior či kosáčikovej anémii je 10 mg každý druhý deň. Pri myeloproliferatívnych chorobách až 30 mg denne.

Na prevenciu neuropatie sa súčasne podáva 10 mg pyridoxínu denne, pri neuritíde sa táto dávka zvyšuje až na 50 mg denne.

Ženám, ktoré v predchádzajúcich graviditách porodili deti s vývojovými vadami nervového systému, sa počas gravidity podáva 10 mg každý druhý deň.

Pacienti s obmedzenou funkciou obličiek nevyžadujú zníženie dávok, pokiaľ hladina kreatinínu v plazme neprekročí 6 mg/100 ml. Pri anúrii sa podávajú polovičné dávky.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na účinnú látku alebo inú zložku lieku, perniciózna anémia neliečená súčasne vitamínom B12.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri zistení megaloblastickej anémie je nutné upresniť diagnózu jej etiológie. Podanie kyseliny listovej

pri pernicióznej anémii síce indukuje hemopoézu, ale môže urýchliť vznik neuroanemického

syndrómu. Pri pernicióznej anémii býva nedostatok vitamínu B12aj kyseliny listovej a je teda

potrebné podať obidve látky súčasne.

Kyselina listová nekoriguje deficit folátov vyvolaný inhibítormi dihydrofolátreduktázy (metotrexát, trimetoprim, pyrimetamín, triamterén) - tu je indikovaný leukovorín (calcii folinas).

Osobitná pozornosť je potrebná, ak sa kyselina listová podáva pri suspektných folátdependentných tumoroch.

Typickým nálezom pri megaloblastickej anémii je makrocytárna anémia, často združená s miernou až strednou leukopéniou alebo trombocytopéniou (alebo obidvomi). Kostná dreň je charakteristicky hypercelulárna, s megaloblastovým typom dozrievania erytroidných aj ďalších prekurzorových buniek.

Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.


4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné podanie kyseliny listovej a antiepileptík (fenytoín, karbamazepín, barbituráty) vedie urýchlením metabolizmu obidvoch prípravkov k zníženiu ich hladín v krvi a teda k zníženiu účinnosti, takže je potrebné dávkovanie antiepileptík primerane zvýšiť.

Takisto dlhodobé podávanie analgetík, kontraceptív s obsahom estrogénov, sulfónamidov, vrátane sulfasalazínu, antimalarík, antituberkulotík vedie ku karencii folátov a teda k nutnosti ich suplementácie.

Antacidá s obsahom hliníka a horčíka spôsobujú pokles pH v tenkom čreve a znižujú tak vstrebávanie kyseliny listovej. Preto u pacientov liečených kyselinou listovou sa antacidá užívajú aspoň 2 hodiny po jej podaní.

4.6 Gravidita a laktácia

Kyselina listová sa v placente kumuluje a po saturácii všetkých receptorov sa uvoľňuje do fetálneho obehu. Karencia kyseliny listovej zvyšuje riziko malformácií nervového systému v ranej fáze, vedie k vzniku meningokély, spiny bifidy až k hydro- či anencefalu. Priaznivý efekt podávania kyseliny listovej vo vyšších dávkach opísal rad prác, u gravidných žien však nie sú k dispozícii kontrolované štúdie.

Niektoré štúdie preukázali tiež priaznivý vplyv použitia kyseliny listovej alebo jej kombinácie s inými vitamínmi aplikovanými pred počatím a počas včasnej gravidity na incidenciu defektov chrbticového kanála u dojčiat.

Pri normálnej strave a normálnej gravidite sa suplementácia nepovažuje za nevyhnutnú.

Kyselina listová sa aktívne secernuje do materského mlieka a to aj na úkor matkyu dojčiat, ktorým matky užívali kyselinu listovú sa nevyskytli žiadne poruchy zdravia. Počas liečby nie je nutné za predpokladu odporúčaného dávkovania prerušiť dojčenie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je.


4.8 Nežiaduce účinky

Iba zriedkavo dochádza k alergickým reakciám (urtikária, svrbenie, raš a horúčka). Len celkom výnimočne dochádza k bronchospazmu až anafylaktickej reakcii.


4.9 Predávkovanie

K predávkovaniu nedochádza, pri vysokých dávkach sa kyselina listová rýchlo vylučuje prevažne močom. Typické príznaky nie sú opísané. Terapia nie je nutná, prípadné ťažkosti spontánne ustúpia.

Ak dieťa náhodne požije viac obalených tabliet, môže sa objaviť nevoľnosť, napätie v bruchu, poruchy spánku alebo predráždenosť, ktoré počas 3 týždňov ustúpia samé.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vitaminum, antianemikum, acidum folicum.

ATC kód: B03BB01


Kyselina listová (vitamín B9) je zlúčenina zložená z heterocyklu pteridínu, paraaminobenzoovej kyseliny a kyseliny glutámovej a patrí medzi vitamíny komplexu B. V organizme sa redukuje na účinný tetrahydrofolát, ktorý sa ako koenzým zúčastňuje na rade metabolických procesov, najmä pri syntéze purínových a pyrimidínových nukleotidov, ktoré sú súčasťou jadrovej DNA. Takisto sa zúčastňuje konverzie niektorých aminokyselín a syntézy a utilizácie mravčanu. Jej karencia postihuje predovšetkým tkanivá s rýchlo sa deliacimi bunkami, t.j. kostnú dreň a sliznicu tráviaceho traktu, ale do istej miery sú ovplyvnené všetky deliace sa bunky. U pacientov s nedostatkom vitamínu B12alebo kyseliny listovej sú hlavným nálezom ťažké anémie, ale môžu sa objaviť tiež pancytopénie (znížená produkcia všetkých bunkových elementov) a ďalej gastrointestinálne príznaky. Kyselina listová je tiež nevyhnutná pre správny vývoj nervového systému embrya. Karencia sa objavuje najčastejšie koncom zimy, kedy je nedostatok kyseliny listovej v potrave.

Anémie spôsobené nedostatkom vitamínu B12a kyseliny listovej majú v periférnej krvi a kostnej dreni charakteristický obraz a nazývajú sa megaloblastické anémie. Základom megaloblastickej anémie je porušená syntéza DNA a preto je znížené delenie buniek. Syntéza RNA a bielkovín pokračuje. To vedie k tvorbe veľkých (makrocytových) erytrocytov, ktoré majú vysoký pomer RNA:DNA, a ktoré sú defektné a veľmi citlivé na poškodenie. Kostná dreň je morfologicky hypercelulárna, so silne zvýšeným počtom abnormálne veľkých mladých prekurzorov erytrocytov (megaloblasty). Množstvo ďalej zrejúcich buniek, ktoré by sa stali cirkulujúcimi červenými krvinkami, je malé. Erytrocyty, ktoré sa tvoria v kostnej dreni, vykazujú normálne dozrievanie cytoplazmy a normálnu tvorbu hemoglobínupri megaloblastickej anémii je porušené dozrievanie jadier a delenie buniek.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina listová sa dobre vstrebáva v proximálnej časti duodena. Kumuluje a metabolizuje sa v pečeni, hlavný účinný metabolit je 5-metyltetrahydrofolát, ktorý sa rozsiahlo viaže na plazmatické bielkoviny. Kyselina listová a jej metabolity sa distribuujú do všetkých tkanív, takisto sa aktívne koncentrujú v cerebrospinálnom moku. Foláty prechádzajú enterohepatálnym obehom a vylučujú sa močom, denne sa vylúčia v množstve asi 4 - 5 g. Prestupujú cez placentárnu bariéru a vylučujú sa do materského mlieka. Kyselina listová je dialyzovateľná. Pri pečeňových chorobách strácajú nemocní viac ako 0,1 mg kyseliny listovej denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita (LD50) u myši: i.p. je 100 mg/kg, i.v. 239 mg/kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Lactosum monohydricum, maydis amylum, gelatina, talcum, calcii stearas, saccharosum, titanii dioxidum, carmellosum natricum 20, acaciae gummi, cera alba et carnauba, fuscum aureum CH


6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti

4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v suchu, pri teplote 10 - 25C, chrániť pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: Pretláčacie balenie (PVC/Al blister), písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 obalených tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva k.s., Praha, Česká republika


8. ČÍSLO ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

12/0099/69-C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

1969


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Júl 2009


4ACIDUM FOLICUM Léčiva