+ ipil.sk

ACIDWELL 20 mg gastrorezistentné tabletyPríbalový leták

Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č. 2009/07665-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


ACIDWELL 20 mg gastrorezistentné tablety


pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Aj tak však musíte užívať Acidwell obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia zhoršia alebo ak sa nezlepšia do 2 týždňov, musíte kontaktovať lekára.

 • Bez konzultácie so svojim lekárom nemáte tablety Acidwellu užívať viac ako 4 týždne.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Acidwell a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Acidwell

3. Ako užívať Acidwell

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Acidwell

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ACIDWELL A NA ČO SA POUŽÍVA


Acidwell obsahuje liečivo pantoprazol, ktorý blokuje „pumpu“ produkujúcu žalúdočnú kyselinu, a tým znižuje množstvo kyseliny vo Vašom žalúdku.


Acidwell sa používa na krátkodobú liečbu dospelých pacientov s príznakmi refluxu (napríklad pálenie záhy, spätný tok kyseliny).

Reflux znamená spätný tok kyseliny zo žalúdka do pažeráka, čo môže spôsobiť jeho zápal alebo bolesť. Toto má za následok vznik príznakov, ako je bolestivý pocit pálenia na hrudi, ktorý postupuje k hrdlu (pálenie záhy) a kyslá chuť v ústach (spätný tok kyseliny).


Ústup príznakov pálenia záhy a spätného toku kyseliny môžete pocítiť už po jednom dni liečby Acidwellom, avšak tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Aby došlo k ústupu príznakov, môže byť potrebné užívať tablety počas 2 – 3 nasledujúcich dní.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ACIDWELL


Neužívajte Acidwell

- keď ste alergický (precitlivený) na pantoprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Acidwellu (uvedené v časti 6.Čo Acidwellobsahuje“)

- keď užívate lieky s obsahom atazanaviru (na liečbu HIV infekcie)

- keď máte menej ako 18 rokov

- keď ste tehotná alebo dojčíte.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Acidwellu

Najprv povedzte svojmu lekárovi, ak:

 • ste boli liečený kvôli páleniu záhy alebo poruche trávenia nepretržie počas 4 týždňov alebo dlhšie

 • ste starší ako 55 rokov a dennodenne užívate lieky na poruchu trávenia, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis

 • ste starší ako 55 rokov a Vaše príznaky sa objavili až teraz alebo sa nedávno zmenili

 • ste sa v minulosti podrobili operácii vredu žalúdka alebo žalúdka

 • máte problémy s pečeňou alebo žltačku (zožltnutie kože alebo očí)

 • pravidelne navštevujete lekára kvôli závažným ťažkostiam alebo ochoreniam

 • sa musíte podrobiť endoskopickému vyšetreniu alebo absolvovať ureázový dychový test, ktorý sa volá C-urea test.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, pred užitím tohto lieku alebo po ňom, ak spozorujete akékoľvek z nasledujúcich príznakov, ktoré môžu byť príznakom iného závažnejšieho ochorenia:

 • neúmyselná strata telesnej hmotnosti (nie je spojená s diétou alebo cvičením)

 • vracanie, najmä, ak sa opakuje

 • vracanie krvi, môže to vyzerať ako tmavá mletá káva vo Vašich zvratkoch

 • ak si všimnete prítomnosť krvi v stolici, ktorá môže byť čierna alebo mať dechtovitý vzhľad

 • ťažkosti s prehĺtaním alebo bolesť pri prehĺtaní

 • ste bledý a cítite sa slabý (anémia)

 • bolesť na hrudi

 • bolesť žalúdka

 • závažná a/alebo pretrvávajúca hnačka, pretože Acidwell sa spája s malým zvýšením výskytu infekčnej hnačky.

Váš lekár môže rozhodnúť, že potrebujete niektoré vyšetrenia.


Ak musíte podstúpiť vyšetrenie krvi, povedzte svojmu lekárovi, že užívate tento liek.


Ústup príznakov pálenia záhy a spätného toku kyseliny môžete pocítiť už po jednom dni liečby Acidwellom, avšak tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Tento liek neužívajte preventívne (t.j. na predchádzanie uvedeným ťažkostiam).


Ak trpíte opakovaným pálením záhy alebo príznakmi poruchy trávenia už dlhší čas, pravidelne navštevujte svojho lekára.


Užívanie iných liekov

Acidwell môže zabrániť určitým liečivám, aby správne pôsobili. Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate akýkoľvek liek, ktorý obsahuje jedno z nasledujúcich liečiv:

 • ketokonazol (používa sa na plesňové infekcie).

 • warfarín a fenprokumón (používajú sa na zriedenie krvi a zabránenie vzniku krvných zrazenín). Môžete potrebovať ďalšie vyšetrenia krvi.

 • atazanavir (používa sa na liečbu infekcie HIV). Ak užívate atazanavir, Acidwell nesmiete užívať.


Neužívajte Acidwell s inými liečivami, ktoré obmedzujú množstvo kyseliny tvoriacej sa vo Vašom žalúdku, ako sú iné inhibítory protónovej pumpy (omeprazol, lanzoprazol alebo rabeprazol) alebo antagonisty H2-receptorov (napr. ranitidín, famotidín).

Acidwell však v prípade potreby môžete užívať s antacidami (napr. magaldrát, kyselina algínová, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan horečnatý alebo ich kombinácie).


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Platí to tiež pre rastlinné alebo homeopatické lieky.


Užívanie Acidwellu s jedlom a nápojmi

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť tekutinou. Majú sa užívať pred jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Acidwell, ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo dojčíte.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak sa u Vás objavia vedľajšie účinky, ako závraty alebo rozmazané videnie, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Acidwellu

Tento liek obsahuje farbivo hlinitý lak Ponceau 4R (E 124), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ ACIDWELL


Vždy užívajte Acidwell presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užite jednu tabletu denne. Neprekračujte túto odporúčanú dávku 20 mg pantoprazolu denne.


Tento liek užívajte najmenej 2– 3 dni po sebe. Ak príznaky úplne vymiznú, prestaňte užívať Acidwell. Ústup príznakov pálenia záhy a spätného toku kyseliny môžete pocítiť už po jednom dni liečby Acidwellom, avšak tento liek nie je určený na okamžitú úľavu.


Ak u Vás príznaky nevymiznú ani po nepretržitej 2-týždňovej liečbe, poraďte sa so svojim lekárom.

Bez konzultácie so svojim lekárom neužívajte Acidwell viac ako 4 týždne.


Tabletu užívajte pred jedlom, každý deň v rovnakom čase. Tabletu prehltnite vcelku a zapite vodou. Tabletu nerozhrýzajte ani nelámte.


Deti a dospievajúci

Acidwell nemajú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.


Ak užijete viac Acidwellu, ako máte

Ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak je to možné, vezmite si so sebou Váš liek a túto písomnú informáciu pre používateľov. Príznaky predávkovania nie sú známe.


Ak zabudnete užiť Acidwell

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Vašu ďalšiu, normálnu dávku užite nasledujúci deň vo zvyčajnom čase.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Acidwell môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď povedzte svojmu lekárovialebo kontaktujte pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici, ak sa u Vás objavia akékoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov. Ihneď prestaňte tento liek užívať, ale vezmite si so sebou túto písomnú informáciu pre používateľov a/alebo tablety.

 • Závažné alergické reakcie (zriedkavé): reakcie z precitlivenosti, takzvané anafylaktické reakcie, anafylaktický šok a angioedém. Typické príznaky sú: opuch tváre, pier, úst, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka (urtikária), závažné závraty s veľmi rýchlym tlkotom srdca a silným potením.

 • Závažné kožné reakcie (frekvencia, t.j. častosť výskytu, nie je známa): vyrážka s opuchom, tvorbou pľuzgierov alebo odlupovaním kože, strata kože a krvácanie okolo očí, nosa, úst alebo pohlavných orgánov a rýchle zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo vyrážka, ak bola koža vystavená pôsobeniu slnečného žiarenia.

 • Iné závažné reakcie (frekvencia nie je známa): zožltnutie kože a očí (kvôli závažnému poškodeniu pečene) alebo problémy s obličkami, ako je bolestivé močenie a bolesti v spodnej časti chrbta s horúčkou.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s určitou frekvenciou, ktorá je definovaná nasledovne:

 • veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10

 • časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

 • menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

 • zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

 • veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

 • neznáme: z dostupných údajov


Menej časté vedľajšie účinky:

bolesť hlavy, závraty, hnačka, pocit na vracanie, vracanie, nafúknutie a plynatosť (vetry), zápcha, suchosť v ústach, bolesť brucha a nepríjemný pocit v bruchu, kožná vyrážka alebo žihľavka, svrbenie, pocit slabosti, vyčerpania alebo celkovej nepohody, poruchy spánku, zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvných vyšetreniach.


Zriedkavé vedľajšie účinky:

poruchy videnia ako je rozmazané videnie, bolesť kĺbov, bolesť svalov, zmeny telesnej hmotnosti, zvýšená telesná teplota, opuch končatín, alergické reakcie, depresia, zvýšená hladina bilirubínu a tuku v krvi (pozorované v krvných vyšetreniach).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

strata orientácie, zníženie počtu krvných doštičiek, čo môže spôsobiť náchylnosť na krvácanie alebo tvorbu modrín, zníženie počtu bielych krviniek, čo môže viesť k častejšiemu výskytu infekcií.


Frekvencia neznáma:

halucinácie, zmätenosť (najmä u pacientov, u ktorých sa už v minulosti tieto príznaky vyskytovali), znížená hladina sodíka v krvi.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ACIDWELL


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Platí pre HDPE nádoby:

Nepoužívajte Acidwell po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Platí pre blistrové balenie:

Nepoužívajte Acidwell po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Platí len pre HDPE nádoby:

Čas použiteľnosti po prvom otvorení nádoby: 6 mesiacov.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Acidwell obsahuje


- Liečivo je pantoprazol. Každá tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu).


 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: kalciumstearát, mikrokryštalická celulóza, krospovidón typu A, hyprolóza typu EXF, bezvodý uhličitan sodný, koloidný oxid kremičitý.

Obal:hypromelóza, žltý oxid železitý (E 172), makrogol 400, kopolymér kyseliny metakrylovej/etylakrylátu (1:1), polysorbát 80, hlinitý lak Ponceau 4R (E 124), hlinitý lak chinolínovej žltej (E 104), nátriumlaurylsulfát, oxid titaničitý (E 171), trietylcitrát.

Potlačová farba: makrogol 600, šelak, povidón, čierny oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Acidwella obsah balenia

Acidwellgastrorezistentné tablety sú žlté, oválne (obalené špeciálnou vrstvou), s čiernym vyrazeným číslom „20“, ktoré sú dostupné v

- blistroch po 7 a 14 tabliet

- nádobách po 7 a 14 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko


Výrobca

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Nemecko

Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95010, Strykow, Poľsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526Ľubľana, Slovinsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovinsko

Sandoz S.R.L., Str.Livezeni nr.7A, 540472 Targu Mures, Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Holandsko: Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg

Rakúsko: ACIDWELL 20 mg – magensaftresistente Filmtabletten

Belgicko: ACIDWELL 20 mg – maagsapresistente tabletten

Bulharsko: ACIDWELL 20 mg

Nemecko: Pantoprazol HEXAL akut 20 mg magensaftresistente Tabletten

Dánsko: Pantoprazole Sandoz

Estónsko: ANXEL

Grécko: ACIDWELL 20 mg

Španielsko: ACORLIB 20 mg comprimidos gastrorresistentes

Fínsko: ACIDWELL 20 mg enterotabletti

Francúzsko: Pantoprazole Sandoz Conseil 20 mg, comprimé gastro-résistant

Maďarsko: ACIDWELL 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

Írsko: Pantup Relief 20 mg Gastro-Resistant Tablets

Taliansko: ACIDWELL 20 mg compresse gastroresistenti

Litva: ANXEL 20 mg skrandyje neirios tabletes

Luxembursko: Pantoprazol HEXAL akut 20 mg magensaftresistente Tabletten

Lotyšsko: ANXEL

Nórsko: ACIDWELL 20 mg enterotabletter

Poľsko: ACIDWELL

Portugalsko: REDACIB

Rumunsko: Redacib 20 mg comprimate gastrorezistente

Švédsko: Pantoprazole Sandoz

Slovinsko: Acistop 20 mg gastrorezistentne tablete

Slovenská republika: ACIDWELL 20 mg gastrorezistentné tablety


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2011.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Nasledujúce odporúčania, týkajúce sa životného štýlu a zmien v stravovaní, môžu tiež prispieť k úľave od pálenia záhy a príznakov spojených so zvýšenou tvorbou kyseliny.

 • Vyhýbajte sa veľkému objemu jedla

 • Jedzte pomaly

 • Prestaňte fajčiť

 • Znížte konzumáciu alkoholu a kávy

 • Znížte telesnú hmotnosť (ak máte nadváhu)

 • Nenoste tesné oblečenie alebo opasky

 • Nejedzte aspoň tri hodiny pred spánkom

 • Zvýšte čelo postele (ak trpíte príznakmi v noci)

 • Znížte konzumáciu jedla, ktoré môže spôsobiť pálenie záhy. Môže k nemu patriť: čokoláda, mäta prieporná, mäta kučeravá, mastné a vyprážané jedlá, kyslé jedlá, pikantné jedlá, citrusové ovocie a ovocné džúsy, paradajky.


6ACIDWELL 20 mg gastrorezistentné tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č. 2009/07665-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ACIDWELL 20 mg gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu).


Pomocná látka: gastrorezistentná tableta obsahuje 1 µgfarbiva hlinitý lak Ponceau 4R (E 124)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta

Žltá, oválna obalená tableta s čiernym vyrazeným číslom „20“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Krátkodobá liečba symptómov refluxu (napr. pálenie záhy, regurgitácia kyseliny) u dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 20 mg pantoprazolu (jedna tableta) denne.


Na dosiahnutie ústupu symptómov môže byť potrebné tablety užívať nepretržite 2 – 3 dni. Po úplnom ústupe symptómov sa má liečba vysadiť.

Bez konzulácie s lekárom nemá dĺžka liečby presiahnuť 4 týždne.


Ak sa počas dvojtýždňovej kontinuálnej liečby nedosiahne ústup symptómov, pacienta je potrebné poučiť, aby sa poradil s lekárom.


Osobitné skupiny pacientov

U starších pacientov alebo pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene sa nevyžaduje úprava dávky.


Použitie u detí a dospievajúcich

Kvôli nedostatočným údajom týkajúcim sa bezpečnosti a účinnosti sa Acidwell neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Spôsob podávania

Tablety Acidwellu sa nemajú rozhrýzať ani drviť. Majú sa prehltnúť celé a zapiť tekutinou. Užívajú sa pred jedlom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).


Súbežné podávanie s atazavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov je potrebné poučiť, aby sa poradili s lekárom, keď:


 • majú neúmyselnú stratu telesnej hmotnosti, anémiu, gastrointestinálne krvácanie, dysfágiu, pretrvávajúce vracanie alebo vracanie s prítomnosťou krvi, nakoľko to môže zmierniť symptómy a oddialiť tak diagnostiku závažného ochorenia. V týchto prípadoch sa má vylúčiť možná malignita.


 • v minulosti mali vred žalúdka alebo sa podrobili operácii gastrointestinálneho traktu.


 • u nich prebieha symptomatická liečba poruchy trávenia alebo pálenia záhy nepretržite počas 4 týždňov alebo dlhšie.


 • majú žltačku, poškodenie funkcie pečene alebo ochorenie pečene.


 • majú akékoľvek iné závažné ochorenie ovplyvňujúce celkový zdravotný stav.


 • majú viac ako 55 rokov a majú novo vzniknuté alebo nedávno zmenené symptómy.


Pacienti s dlhodobo sa opakujúcimi symptómami poruchy trávenia alebo pálenia záhy majú svojho lekára navštevovať v pravidelných intervaloch. Najmä pacienti starší ako 55 rokov, ktorí každodenne užívajú akékoľvek lieky na poruchy trávenia alebo pálenia záhy, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, majú informovať svojho lekárnika alebo lekára.


Pacienti nemajú súbežne užívať iné inhibítory protónovej pumpy alebo antagonisty H2-receptorov.


Pred užitím tohto lieku sa majú pacienti poradiť so svojim lekárom, ak sa majú podrobiť endoskopickému vyšetreniu alebo absolvovať ureázový dychový test.


Pacientov je potrebné poučiť, že tablety nie sú určené na poskytnutie okamžitej úľavy. Po približne jednom dni liečby pantoprazolom sa môže u pacientov začať objavovať ústup symptómov, ale aby sa dosiahla úplná kontrola pálenia záhy, môže byť potrebné tento liek užívať až 7 dní. Pacienti nemajú pantoprazol užívať ako liek na prevenciu.


Zníženie kyslosti žalúdka akýmikoľvek spôsobmi, vrátane užívania inhibítorov protónovej pumpy, zvyšuje počet baktérii normálne prítomných v gastrointestinálnom trakte. Liečba liekmi znižujúcimi kyslosť žalúdka vedie k miernemu zvýšeniu rizika vzniku gastrointestinálnych infekcií, ako sú infekcie spôsobené baktériami rodu Salmonella, Campylobacter alebo baktériou C. difficile.


Tento liek obsahuje farbivo hlinitý lak Ponceau 4R (E 124), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Acidwell môže znižovať absorpciu liečiv, ktorých biologická dostupnosť závisí od pH žalúdka (napr. ketokonazol).


Ukázalo sa, že súbežné podávanie atazanaviru 300 mg/ritonaviru 100 mg s omeprazolom (40 mg raz denne) alebo atazanaviru 400 mg s lanzoprazolom (jednorazová dávka 60 mg) zdravým dobrovoľníkom malo za následok výrazné zníženie biologickej dostupnosti atazanaviru. Absorpcia atazanaviru je závislá od pH. Preto sa pantoprazol nesmie súbežne podávať s atazanavirom (pozri časť 4.3).


Pantoprazol sa metabolizuje v pečeni prostredníctvom enzýmového systému cytochrómu P450. Preto sa interakcia pantoprazolu s inými liečivami, ktoré sa metabolizujú prostredníctvom toho istého enzýmového systému, nedá vylúčiť. Špecifické skúšania však nepreukázali žiadne klinicky významné interakcie pri podávaní liečiv, ako je karbamazepín, kofeín, diazepam, diklofenak, digoxín, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproxen, nifedipín, fenytoín, piroxikam, teofylín a perorálne kontraceptíva obsahujúce levonorgestrel a etinylestradiol.


Hoci sa v klinických farmakokinetických štúdiách pri súbežnom podávaní fenprokumónu alebo warfarínu nepozorovali žiadne interakcie, po uvedení na trh sa počas súbežnej liečby zaznamenalo niekoľko prípadov zmien medzinárodného normalizovaného pomeru (international normalised ratio, INR). Preto sa po začatí liečby, jej ukončení alebo počas nepravidelného užívania pantoprazolu odporúča u pacientov liečených kumarínovými antikoagulanciami (napr. fenprokumón alebo warfarín) sledovať protrombínový čas/INR.


Nepozorovali sa žiadne interakcie so súbežne podávanými antacidami.


 1. Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pantoprazolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. Predklinické štúdie neodhalili narušenie fertility alebo teratogénne účinky (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Tento liek sa nemá užívať počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa pantoprazol vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka. Tento liek sa nemá užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Môžu sa objaviť nežiaduce reakcie, ako závraty a poruchy videnia (pozri časť 4.8). Ak sa tieto nežiaduce účinky objavia, pacienti nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Výskyt nežiaducich reakcií sa dá očakávať asi u 5 % pacientov. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú hnačka a bolesť hlavy, ktoré sa objavujú asi u 1 % pacientov. Pri užívaní pantoprazolu sa zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky.


V nasledujúcej tabuľke sú nežiaduce účinky zoradené podľa nasledujúcej klasifikácie frekvencie výskytu:


Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencie sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka č.1: Nežiaduce účinky pantoprazolu pozorované v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh.Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémuTrombocytopé-nia, leukopénia


Poruchy imunitného systému


Precitlivenosť (zahŕňajúca anafylaktické reakcie a anafylaktický šok)Poruchy metablizmu a výživy


Hyperlipidémia a zvýšené hladiny lipidov (triglyceridy, cholesterol), zmeny telesnej hmotnosti


Hyponatriémia

Psychické poruchy

Poruchy spánku

Depresia (a všetky druhy zhoršenia)

Dezorientácia (a všetky druhy zhoršenia)

Halucinácie, zmätenosť (najmä u pacientov s predispozíciou, ako aj zhoršenie týchto symptómov v prípadoch, ak už existovali)

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závraty
Poruchy oka


Poruchy videnia / rozmazané videniePoruchy gastrointestinálne-ho traktu

Hnačka, pocit na vracanie / vracanie, distenzia a nafúknutie brucha, zápcha, suchosť v ústach, bolesť brucha a diskomfort
Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie hladín pečeňových enzýmov (transaminázy, γ-GT)

Zvýšená hladina bilirubínu


Hepatocelulárne poškodenie, žltačka, hepatocelulárne zlyhávanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka / exantém / výsyp, pruritus

Urtikária, angioedém


Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm, multiformný erytém, fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia, myalgiaPoruchy obličiek a močových ciest
Intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia, únava a malátnosť

Zvýšenie telesnej teploty, periférny edém
4.9 Predávkovanie


Nie sú známe symptómy predávkovania u ľudí.

Intravenózne podanie pantoprazolu v dávkach do 240 mg počas dvoch minút bolo dobre tolerované.

Pantoprazol nie je ľahko dialyzovateľný, nakoľko sa v značnej miere viaže na plazmatické proteíny.


V prípade predávkovania s klinickými príznakmi intoxikácie neexistujú, s výnimkou symptomatickej a podpornej liečby, žiadne špecifické terapeutické odporúčania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory protónovej pumpy

ATC kód: A02BC02


Mechanizmus účinku

Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku špecifickou blokádou protónových púmp parietálnych buniek.


Pantoprazol sa v kyslom prostredí parietálnych buniek mení na svoju aktívnu formu, cyklický sulfenamid, kde inhibuje enzým H+/K+-ATPázu, čo predstavuje finálny stupeň v tvorbe kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku.

Inhibícia je závislá od dávky a ovplyvňuje bazálnu, ako aj stimulovanú sekréciu kyseliny. U väčšiny pacientov pálenie záhy a symptómy refluxu kyseliny vymiznú do 1 týždňa. Pantoprazol znižuje kyslosť v žalúdku. Úmerne so znížením kyslosti sa zvyšuje hladina gastrínu. Zvýšenie hladiný gastrínu je reverzibilné. Keďže sa pantoprazol viaže na enzým distálne od úrovne bunkového receptora, môže inhibovať sekréciu kyseliny chlorovodíkovej nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholín, histamín, gastrín). Pri perorálnom aj intravenóznom podávaní je účinok rovnaký.


Pri podávaní pantoprazolu nalačno dochádza k zvýšeniu hladín gastrínu. Vo väčšine prípadov pri krátkodobej liečbe nepresiahnu horný limit referenčného rozpätia. Počas dlhodobej liečby sa vo väčšine prípadov hladiny gastrínu zdvojnásobia. Nadmerné zvýšenie sa však objavilo len v ojedinelých prípadoch. V dôsledku toho sa počas dlhodobej liečby v menšom počte prípadov pozorovalo mierne až stredne závažné zvýšenie počtu špecifických endokrinných buniek (endocrine cells, ECL) v žalúdku (jednoduchá až adematoidná hyperplázia). Avšak podľa doteraz uskutočnených štúdií sa tvorba predstupňov karcinoidov (atypická hyperplázia) alebo karcinoidov žalúdka zistených pri pokusoch na zvieratách (pozri časť 5.3) u ľudí nepozorovala.


Klinická účinnosť

V retrospektívnej analýze 17 štúdií, ktorých sa zúčastnilo 5 960 pacientov s gastroezofageálnou refluxnou chorobou (gastro-oesophageal reflux disease, GERD), ktorí boli liečení dávkou 20 mg pantoprazolu v monoterapii, boli symptómy spojené s refluxom kyseliny, napr. pálenie záhy a regurgitácia kyseliny, hodnotené v súlade so štandardizovanou metodikou. Vo vybraných štúdiách musel byť zaznamenaný aspoň jeden symptóm refluxu kyseliny počas 2 týždňov. V týchto štúdiách sa GERD diagnostikoval endoskopickým vyšetrením, s výnimkou jednej štúdie, do ktorej boli pacienti zaradení len na základe samotnej symptomatológie.


V týchto štúdiách sa percento pacientov, u ktorých došlo po 7 dňoch k úplnemu ústupu pálenia záhy, pohybovalo v skupine užívajúcej pantoprazol medzi 54,0 % a 80,6 %. Po 14 dňoch došlo k úplnemu ústupu pálenia záhy u 62,9 % až 88,6 % pacientov a po 28 dňoch u 68,1 % až 92,3 % pacientov.


V prípade úplneho ústupu regurgitácie kyseliny sa získali podobné výsledky ako v prípade pálenia záhy. Po 7 dňoch sa percento pacientov, u ktorých došlo k úplnemu ústupu regurgitácie kyseliny, pohybovalo medzi 61,5 % a 84,4 %, po 14 dňoch medzi 67,7 % a 90,4 %, a po 28 dňoch medzi 75,2 % a 94,5 %.


Ukázalo sa, že pantoprazol bol po celý čas účinnejší ako placebo a antagonisty H2-receptorov a nebol menej účinný ako iné inhibítory protónovej pumpy. Rýchlosť ústupu symptómov refluxu kyseliny bola prevažne nezávislá od začiatočného štádia GERD.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika sa po jednorazovom a opakovanom podaní nemení. Po perorálnom aj intravenóznom podaní dávky v rozsahu od 10 mg do 80 mg je farmakokinetika pantoprazolu v plazme lineárna.


Absorpcia

Pantoprazol sa po perorálnom podaní úplne a rýchlo absorbuje. Zistilo sa, že absolútna biologická dostupnosť z tabliet je asi 77 %. V priemere 2,0 – 2,5 hodiny (tmax) po podaní jednorazovej perorálnej dávky 20 mg sa dosiahli maximálne koncentrácie v sére (Cmax) približne 1 – 1,5 µg/ml.

Tieto hodnoty zostali aj po opakovanom podaní konštantné. Súbežný príjem potravy nemal žiadny vplyv na biologickú dostupnosť (AUC alebo Cmax), avšak zvyšoval variabilitu času vstrebávania (lag-time, tlag).


Distribúcia

Distribučný objem je približne 0,15 l/kg a väzba na proteíny v sére je asi 98 %.


Metabolizmus a vylučovanie

Klírens je asi 0,1 l/hod/kg a terminálny polčas (t1/2) je približne 1 hodina. Zaznamenalo sa niekoľko prípadov jedincov s oneskorenou elimináciou. Vzhľadom na špecifickú väzbu pantoprazolu na protónové pumpy parientálnych buniek, eliminačný polčas nekoreluje s podstatne dlhším trvaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny).


Pantoprazol sa takmer výlučne metabolizuje v pečeni. Metabolity pantoprazolu sa vylučujú hlavne obličkami (okolo 80 %), zvyšok sa vylučuje stolicou. Hlavný metabolit v sére aj v moči je desmetylpantoprazol, ktorý sa konjuguje so sulfátom. Polčas hlavného metabolitu (približne 1,5 h) nie je oveľa dlhší ako polčas pantoprazolu.


Osobitné skupiny pacientov

Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek (vrátane pacientov podstupujúcich dialýzu, ktorou sa odstráni len zanedbateľné množstvo pantoprazolu) sa nevyžaduje zníženie dávky pantoprazolu. Polčas pantoprazolu je krátky rovnako ako v prípade zdravých jedincov. Hoci hlavný metabolit má dlhší polčas (2 – 3 hod), vylučovanie je stále rýchle a tak nedochádza ku kumulácii.


Poškodenie funkcie pečene

Po podaní pantoprazolu pacientom s poškodením funkcie pečene (trieda A, B a C podľa Childovej-Pughovej klasifikácie) sa hodnoty polčasu zvýšili na 3 až 7 hodín a hodnoty AUC sa zvýšili 3 – 6-násobne, zatiaľ čo Cmax sa v porovnaní so zdravými jedincami zvýšila len nepatrne – 1,3-násobne.


Starší pacienti

Nepatrné zvýšenie AUC a Cmax u starších dobrovoľníkov v porovnaní s mladšími nebolo klinicky relevantné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V dvojročnej štúdii karcinogenicity na potkanoch sa zistili neuroendokrinné neoplazmy. Okrem toho sa v jednej štúdii u potkanov pozorovali aj papilómy zo skvamóznych buniek v oblasti ústia pažeráka. Mechanizmus vedúci k tvorbe žalúdočných karcinoidov, spôsobený substituovanými benzimidazolmi, sa starostlivo skúmal a dovoľuje vysloviť záver, že ide o sekundárnu reakciu na značne zvýšené hladiny gastrínu v sére pozorované u potkanov počas chronickej liečby vysokými dávkami.


V dvojročnej štúdii na hlodavcoch sa pozoroval zvýšený počet nádorov pečene u potkanov (iba v jednej štúdii na potkanoch) a samičiek myší, čo bolo interpretované ako následok vysokej miery metabolizmu pantoprazolu v pečeni.


V skupine potkanov dostávajúcej najvyššiu dávku (200 mg/kg) v jednej dvojročnej štúdii sa pozoroval nepatrný nárast neoplastických zmien štítnej žľazy. Výskyt týchto nádorov sa spája so zmenami v degradácii tyroxínu v pečeni potkanov, ktoré sú indukované pantoprazolom. Keďže terapeutická dávka u ľudí je nízka, neočakávajú sa žiadne nežiaduce účinky na štítnu žľazu.


V štúdiách na zvieratách (potkanoch) s dávkou 5 mg/kg sa nepozorovali žiadne známky embryotoxicity (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL). V štúdiách sa nedokázalo poškodenie fertility ani teratogénne účinky.

U potkanov sa skúmal prechod placentou. Zistilo sa, že sa zvyšuje s pokročilou gestáciou. V dôsledku toho je koncentrácia pantoprazolu krátko pred pôrodom v plode zvýšená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Kalciumstearát

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón (typ A)

Hyprolóza (typ EXF)

Uhličitan sodný, bezvodý

Koloidný oxid kremičitý


Obal

Hypromelóza

Žltý oxid železitý (E 172)

Makrogol 400

Kopolymér kyseliny metakrylovej/etylakrylátu (1:1)

Polysorbát 80

Hlinitý lak Ponceau 4R (E 124)

Hlinitý lak chinolínovej žltej (E 104)

Nátriumlaurylsulfát

Oxid titaničitý (E 171)

Trietylcitrát


Potlačová farba

Makrogol 600

Šelak

Povidón

Čierny oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Žltý oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


platí len pre HDPE nádoby:

Čas použiteľnosti po prvom otvorení HDPE nádoby: 6 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


ALU-OPA/ALU/PVC blister: 7, 14 gastrorezistentných tabliet

HDPE nádoba s polypropylénovým skrutkovacím viečkom s vysúšadlom: 7, 14 gastrorezistentných tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0062/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2011

8ACIDWELL 20 mg gastrorezistentné tablety