+ ipil.sk

ACIFEINPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/03816


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


ACIFEIN

tablety

Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum, Coffeinum


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať ACIFEIN obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak bolesti neustúpia alebo do 3 až 7 dní neklesnú teploty, prípadne sa v priebehu liečby príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Acifein a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Acifein

3. Ako užívať Acifein

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Acifein

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ACIFEINA NA ČO SA POUŽÍVA


Acifein sa užíva pri bolestiach hlavy, kĺbov a svalov, zubov, nervov a pri ochoreniach dýchacích ciest chrípkového charakteru.

Liek môžu užívať dospelí i mladiství od 15 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ACIFEIN


Neužívajte Acifein:

 • keď viete, že ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Acifeinu

 • pri chorobnej krvácavosti

 • pred plánovaným chirurgickým zákrokom spojeným so zvýšenou krvácavosťou

 • keď máte vredovú chorobu žalúdka alebo čriev

 • pri ochoreniach obličiek a pečene.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ACIFEINU:

 • ak ste tehotná alebo dojčíte (liek sa môže podávať v prvom a druhom trimestri

tehotenstva a počas dojčenia iba na odporúčania lekára).

 • ak sa u vás v minulosti prejavila alergická reakcia na nesteroidné antireumatiká

 • ak máte chronické ochorenia dýchacieho systému, sennú nádchu alebo nosové polypy

 • ak trpíte chronickými alebo opakovanými žalúdkovými alebo dvanástnikovými vredmi

 • ak máte ochorenie srdca.


Pri podávaní liekov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej alebo jej derivátov deťom do 15 rokov je potrebné myslieť na možnú súvislosť s rozvojom Reyovho syndrómu. Toto riziko je väčšie u pacientov s kiahňami a chrípkovým ochorením.

Užívanie iných liekov:


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárnikovi.

Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylovásúčasne používa s niektorými inými liekmi, určenými proti:

 • krvným zrazeninám (napr. warfarín, liek proti zrážaniu krvi)

 • neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus, lieky potláčajúce imunitný systém)

 • vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibitory)

 • bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy, hormonálne lieky, alebo protizápalové lieky)

 • dne (probenecid)

 • nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)


Acifein môže zvyšovať účinok liekov používaných na liečbu cukrovky, liekov znižujúcich zrážavosť krvi, sulfonamidov. Pri súčasnom užívaní s kortikoidmi, hormónmi, a pyrazolónmi, liekmi proti bolesti, sa zvyšuje riziko tvorby vredov.
Kombinácia nesteroidných antiflogistík, protizápalových liekov, môže byť u pacientov súčasne užívajúcich diuretiká, lieky zvyšujúce vylučovanie moču, príčinou akútneho zlyhania obličiek.
Kyselina acetylsalicylová zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu a kyseliny valproovej, liekov na liečbu epilepsie, a zvyšuje ich toxicitu.
Kyselina acetylsalicylová znižuje účinky urikozurík, látok, zvyšujúcich vylučovanie kyseliny močovej, a znižuje tak vylučovanie kyseliny močovej.
Alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu.


Užívanie Acifeinu s jedlom a nápojmi

Liek užite pri jedle alebo po ňom, tabletu je vhodné nechať rozpadnúť v malom množstve tekutiny, zapiť čajom alebo vodou. Pri vyššom dávkovaní je vhodné tabletu zapíjať alkalickou minerálkou. Počas užívania nepite alkoholické nápoje.
Počas užívania Acifeinu je vhodné obmedziť príjem liekov a nápojov obsahujúcich kofeín. Nadmerný príjem kofeínu môže spôsobiť nervozitu, podráždenosť, nespavosť a niekedy aj zrýchlené búšenie srdca.

Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Acifein sa nesmie užívať v posledných troch mesiacov tehotenstva. V prvej a druhej tretine tehotenstva môže byť liek podávaný len na odporúčanie lekára, ktorý má zvážiť pomer rizika a prínosu.


Dojčenie

Acifein sa výnimočne môže užívať počas dojčenia. Pokiaľ ho užívate dlhšie obdobie alebo vo vysokých dávkach, dojčenie je potrebné prerušiť, pretože kyselina acetylsalicylová prechádza do materského mlieka.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívaťACIFEIN


Vždy užívajte Acifein presne podľa pokynov. Ak si nie ste istý (á), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie je vždy individuálne. Ak lekár neodporúča inak, užívajú sa zvyčajne pri bolesti 1-2

tablety, ďalej podľa potreby niekoľkokrát denne, zvyčajne do dávky 3-6 tabliet denne.

O vhodnosti súčasného užívania lieku Acifein s inými liekmi sa poraďte s lekárom. Bez porady s lekárom sa neodporúča Acifein užívať dlhšie ako 10 dní. Ak bolesť neustúpi do 5 dní, prípadne sa zhorší alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky alebo iné nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.

Ak ste užili viac Acifeinu, ako ste mali

Predávkovanie sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a zmätenosťou. Závažnejšie predávkovanie sa prejavuje prehĺbeným dýchaním, nevoľnosťou, vracaním, kŕčmi a poruchami vedomia. Ak sa objavia tieto príznaky, ihneď vyhľadajte lekára. Pri náhodnom užití lieku dieťaťom tiež vyhľadajte lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Acifein môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa zvyčajne dobre znáša.

Môžu sa však objaviť poruchy tráviaceho ústrojenstva (pálenie záhy, žalúdočná nevoľnosť, tlak

v nadbrušku, vracanie, krvácanie). Pri dlhodobom užívaní sa môže vyskytnúť zvýšená krvácavosť,

poruchy krvotvorby, poškodenie funkcie pečene a obličiek. U precitlivených jedincov môže vyvolávať

rôzne alergické prejavy (svrbenie, začervenanie, kožné vyrážky). U detí s vírusovým ochorením sa

môže objaviť tzv. Reyov syndróm (poruchy vedomia, kŕče, vysoké teploty).

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ACIFEIN


Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 C, chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Acifeinpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Acifeinobsahuje


Liečivo: acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 250 mg, paracetamolum (paracetamol)

200 mg, coffeinum anhydricum (kofeín) 50 mg v 1 tablete.

Pomocné látky: glycín, kukuricový škrob, mastenec, hyprolóza.


Ako vyzerá Acifeina obsah balenia


Acifein sú biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami, z jednej strany s deliacou ryhou.

Balenie obsahuje 10 alebo 100 (10x10) tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Herbacos Recordati s.r.o, Pardubice, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011.
4ACIFEIN

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2011/03816


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


ACIFEIN


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 200 mg, coffeinum anhydricum 50 mg v tablete

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta

Biele ploché tablety s deliacou ryhou.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liek sa užíva na liečbu bolesti miernej a stredne silnej intenzity, predovšetkým pri bolesti hlavy, kĺbova svalov, zubov, pri neuralgii a pri bolestiach kĺbov a svalov spojených s akútnymi vírusovými ochoreniami chrípkového charakteru.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liek je určený pre dospelých pacientov a deti nad 15 rokov. Dávkovanie je individuálne. Pri bolesti sa užívajú 1 - 2 tablety. Podľa potreby sa liek môže použiť niekoľkokrát denne (každých 4 - 6 hodín). Denná dávka nemá prekročiť 6 tabliet.

Pri renálnej a hepatálnej insuficiencii nie je potrebné monitorovať plazmatickú koncentráciu.


Spôsob podania

Liek sa má užívať pri jedle alebo po ňom, tabletu je vhodné nechať rozpadnúť v malom množstve tekutiny, zapiť čajom alebo vodou. Pri vyššom dávkovaní je vhodné tabletu zapíjať alkalickou minerálkou.


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivá, alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku, na salicyláty, pri vredovej chorobe, pri renálnej a hepatálnej insuficiencii, ďalej pri akútnej hepatitíde a hemolytickej anémii, pri poruchách krvnej zrážavosti, pri chirurgických výkonoch spojených s masívnejším krvácaním.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek sa môže aplikovať po prísnom uvážení pomeru riziko/prínos u pacientov so známou alergiou na iné antireumatiká – antiflogistiká, pri súčasnej liečbe antikoagulanciami a u pacientov s bronchiálnou astmou . Lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej (ASA) zvyšujú riziko vzniku Reyovho syndrómu u detských pacientov s chrípkou alebo varicelou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Liek zvyšuje riziko krvácania u pacientov užívajúcich antikoagulancia tým, že zvyšuje podiel voľného liečiva, jeho vytesnením z väzby na proteíny. Rovnakým mechanizmom zvyšuje účinok perorálnychantidiabetík. ASA inhibuje tubulárnu sekréciu metotrexátu. Preto, aby sa predišlo nežiaducim účinkom, je nevyhnutné pri súčasnom podávaní dávku metotrexátu redukovať. Súčasné podávanie iných liečiv zo skupiny nesteroidných antiflogistík zvyšuje riziko negatívneho vplyvu na sliznicu gastrointestinálneho traktu v dôsledku inhibície syntézy cytoprotektívnych prostaglandínov a vplyvom na hemostázu. Rovnako za súčasného podania s kortikoidmi sa zvyšuje riziko vplyvu na gastrointestinálny trakt.


Kombinácia nesteroidných antiflogistík môže byť u pacientov súčasne užívajúcich diuretiká príčinou akútneho zlyhania obličiek v dôsledku inhibície medulárnej syntézy vazodilatačných prostaglandínov, spojeného s redukciou prietoku krvi obličkou. ASA zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu a kyseliny valproovej a zvyšuje ich toxicitu. ASA znižuje účinky urikozurík a znižuje vylučovanie kyseliny močovej.

Alkohol zvyšuje toxicitu ASA a paracetamolu.


Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivona klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu (pozri časť 5.1).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Experimentálne výsledky žiadnej zo zložiek lieku nedokazujú negatívny vplyv na reprodukčné funkcie. Dĺžka používania liečiv – ASA, paracetamolu a kofeínu preverila riziko použitia v gravidite. Vzhľadom na mechanizmus účinku predstavuje liek riziko najmä v treťom trimestri gravidity. Inhibíciou cyklooxygenázy s následnou zníženou produkciou prostaglandínu E2sa môže u plodu predčasne uzavrieť ductus arteriosus, predĺžiť graviditu a zvyšuje sa riziko krvácania počas pôrodu. Okrem uvedeného rizika sporadické užitie lieku u gravidných žien a žien vo fertilnom veku nepredstavuje nebezpečenstvo poškodenia vyvíjajúceho sa plodu. V súčasnosti sa opačne ASA používa na zníženie rizika vzniku eklampsie.


Zložky lieku prechádzajú do materského mlieka, preto sa neodporúča užívať liek počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Klinické hodnotenie lieku nezistilo vplyv na bdelosť pacientov. Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Kofeín, ktorý sa nachádza v lieku, mal na niektorých pacientov počas klinického hodnotenia psychostimulačné účinky.

4.8 Nežiaduce účinky


Obidve analgetiká, nachádzajúce sa v lieku, sú liečivá s veľkým terapeutickým záberom. Riziko ASA vyplývajúce z mechanizmu jej účinku predstavuje gastrointestinálne dráždenie, ulcerácie a krvácanie. Už v terapeutických dávkach môže dráždiť žalúdkovú, niekedy aj ezofageálnu sliznicu a spôsobiť okultné alebo zjavné krvácanie. Najčastejšie udávané príznaky sú: tlak v epigastriu, pálenie záhy, nauzea, vracanie. Niekedy vznikne krvácanie a perforácia vreda bez predchádzajúcich príznakov. Mechanizmus vzniku uvedených nežiaducich účinkov je komplexný, najdôležitejšiu úlohu však má kontakt liečiva so žalúdkovou sliznicou a po resorpcii aj inhibícia cyklooxygenázy. Zvýšené riziko predstavujú najmä pacienti s anamnézou vredového ochorenia, alkoholici a geriatrickí pacienti. Približne 0,3 % populácie reaguje na podanie ASA hypersenzitívnou reakciou, ktorá sa môže manifestovať ako anafylaktoidná reakcia, urtikária, angiodém, bronchospazmus alebo rinitída. Tieto typy reakcií sa najčastejšie vyskytujú u pacientov s preexistujúcou bronchiálnou astmou, nosovými polypmi alebo chronickou urtikáriou. Mechanizmus vzniku nežiaducich účinkov nie je známy, predpokladá sa, že pri ich vzniku môže participovať zvýšená tvorba leukotriénov pri zvýšenej ponuke substrátu pre lipooxygenázovú časť metabolizmu kyseliny arachidónovej po zablokovaní cyklooxygenázovej cesty.
U detí s vírusovým ochorením sa po podaní ASA môže rozviť Reyov syndróm. Výnimočne môže vzniknúť poškodenie obličiek, reverzibilný vzostup aminotransferáz v plazme, retencia kyseliny močovej a poruchy acidobázickej rovnováhy, najmä po užití vyšších dávok ASA.
Paracetamol pri správnom dávkovaní má nízke riziko. Pri predávkovaní, alebo pri relatívnom predávkovaní mimo hlavnej metabolickej cesty – konjugácia so sulfátom a kyselinou glukurónovou – sa časť paracetamolu zmiešanými oxidázami, ktorých kľúčovým enzýmom je cytochróm P450, mení na N-acetyl-p-benzochinónimín, ktorý nesie zodpovednosť za poškodenie pečeňových buniek.

4.9 Predávkovanie


Intoxikácia ASA sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a zmätenosťou.
Závažnejšiu intoxikáciu charakterizuje hyperpnoe, nauzea, vracanie, poruchy acidobázickej rovnováhy, petechie, delírium, kŕče a kóma. Za letálnu dávku ASA sa u dospelého považuje dávka 10 g.

Intoxikácia paracetamolom spôsobuje centrilobulárnu nekrózu pečeňových buniek. Po dávkach paracetamolu vyšších ako 6 g dochádza k saturácii enzýmov katalyzujúcich konjugáciu a veľká časť liečiva sa mení na reaktívne metabolity, ktoré sú hepatotoxické.
Pri intoxikácii je nevyhnutné odstrániť zvyšok nevstrebaného lieku výplachom žalúdka aktívnym uhlím. Liečba intoxikácie tkvie v korekcii rozvratu vnútorného prostredia, zvládnutí hypertermie. Pri zistení vysokej plazmatickej koncentrácie paracetamolu (po 4 hodinách nad 200 mg/ml) je nevyhnutné pacientovi podať N-acetylcysteín v úvodnej dávke 140 mg/kg, potom pokračovať každé 4 hodiny dávkou 70 mg/kg.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum,

ATC skupina: N02BE51


Mechanizmus účinku

Všetky liečivá zo skupiny neopioidných analgetík majú spoločný mechanizmus účinku: inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy znižujú syntézu prostaglandínov, ktoré zvyšujú citlivosť algogenných receptorov proti účinku bradykinínu, histamínu a iným v tkanive uvoľňovaným mediátorom. Tento mechanizmus nesie zodpovednosť za ich analgetický účinok a priamo súvisí aj s nežiaducimi účinkami vyplývajúcimi z neprítomnosti prostaglandínov pri fyziologických reguláciách. ASA acetyláciou blokuje cyklooxygenázu, najmä v periférnych tkanivách.


Podstata analgetického účinku paracetamolu nie je celkom objasnená. Spôsobuje najmä

centrálnu inhibíciu produkcie prostaglandínov .


Kofeín disponuje celým radom farmakologických účinkov – stimulácia CNS, kardiostimulácia, relaxácia hladkého svalstva bronchov, zvýšenie žalúdkovej sekrécie, uvoľňovanie katecholamínov. Podľa poznatkov súčasnej doby, základom účinku kofeínu je neselektívny antagonizmus adenozínových receptorov. Okrem toho je inhibítorom fosfodiesterázy a mobilizuje Ca
++z intracelulárnych rezerv. Farmakologická aktivita kofeínu je výsledkom viacerých mechanizmov. Podieľa sa na nej: blokáda periférneho pronociceptívneho účinku adenozínu, aktivácia adrenergného systému, ktorý aktivuje inhibičné dráhy bolesti a stimulácia CNS. Údaje o adjuvantnom analgetickom účinku kofeínu v analgetických zmesiach nie sú jednoznačné. Vyplýva to z ťažkostí pochádzajúcich zo subjektívnych metód hodnotenia bolesti v klinických podmienkach, z rôznych mechanizmov vzniku bolesti a tiež z rozdielnosti použitých dávok kofeínu. V kombinácii s ASA a paracetamolom bol potenciujúci efekt kofeínu 1,55-1,58.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne.

V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofénu podala buď 8 hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej na okamžité uvoľnenie (81 mg), alebo do 30 minút po jeho podávaní, došlo k zníženému účinku ASA na tvorbu tromboxanu alebo k agregácii trombocytov.

Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivona klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


ASA je slabá kyselina, ktorá sa rýchlo resorbuje čiastočne zo žalúdka, najmä však z proximálnych úsekov tenkého čreva. Neionizovaná prestupuje gastrointestinálnou stenou pasívnou difúziou. Resorpcia z tabletovej liekovej formy je viac ako 80 %. Presystémový metabolizmus je vysoký. Vrcholová koncentrácia ASA v plazme je po 14 minútach. Prítomnosť potravy predlžuje resorpciu salicylátov. Po resorpcii sa rovnomerne distribuuje do väčšiny tkanív. Pri zvyčajnom dávkovaní je distribučný objem ASA 170-200 ml/kg telesnej hmotnosti. Esterázy v gastrointestinálnej mukóze a v pečeni hydrolyzujú ASA, ktorá do systémovej cirkulácie vstupuje ako kyselina salicylová. ASA možno detegovať v plazme len krátko. Viaže sa na albumín 85-95 %. Podiel voľného liečiva sa zvyšuje pri hypalbuminémii a dôsledkom kompetície na väzbovom mieste. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materinského mlieka.


ASA sa biotransformuje deacetyláciou v rôznych tkanivách, ale najmä v endoplazmatickom retikule pečene. Metabolizmus je prvého a nultého rádu. Tvorí 3 hlavné metabolity – kyselinu salicylovú, salicylurovú a gentisovú. Kyselina salicylová je aktívny metabolit. Salicyláty sa eliminujú najmä obličkami. Vylučovanie závisí od veľkosti dávky a pH moču.
Existuje signifikantná korelácia medzi plazmatickou koncentráciou salicylátu a analgéziou. Analgetický účinok sa dostavuje pri plazmatickej koncentrácii od 20-100 mg/l. Vytesnenie bilirubínu salicylátmi pri väzbe na plazmatické bielkoviny môže spôsobiť u novonarodených vznik pečeňového ikteru. Okrem všeobecne platnej odlišnosti farmakokinetiky u geriatrických pacientov (znížená žalúdková kyslosť, hypalbuminémia, zníženie aktivity biotransformačných enzýmov, zníženie renálnej exkrécie) nie sú špecifické rozdiely vo farmakokinetike v geriatrii. Vzhľadom na mechanizmus účinku u pacientov s preexistujúcim hepatálnym, renálnym, kardiálnym poškodením a u pacientov s vredovou chorobou sa riziko nežiaducich účinkov zvyšuje.


Paracetamol sa po perorálnej aplikácii rýchlo a kompletne resorbuje. Biologická dostupnosť paracetamolu je okolo 80 %, nezávisí od veľkosti dávky. Má výrazný first-pass metabolizmus. Na bielkoviny plazmy sa viaže menej ako 20 %. Distribučný objem je okolo 90 l/kg. Extenzívny metabolizmus paracetamolu prebieha v pečeni. Z paracetamolu podaného v terapeutickej dávke vzniká konjugát glukuronidu (55 % dávky), konjugát sulfátu (30 %), konjugát kyseliny merkapturovej (4 %), konjugát cysteinu (4 %). Zvyšok tvoria neidentifikovateľné metabolity. Polčas v plazme je od

1,5 do 3 hodín.


Vylučuje sa močom. Celkový klírens je okolo 5 ml/min/kg. Pri paracetamole je málo známy vzťah medzi výškou plazmatickej koncentrácie a nežiaducimi účinkami, vyplývajúci z deplécie glutationu. Zníženie kapacity konjugačných procesov s postupujúcim vekom, indukcia biotransformačných enzýmov (etanolom, fenobarbitálom, izoniazidom), idiosynkrazia vedie k zmenám farmakokinetiky so vznikom cytotoxických metabolitov. Akútne ochorenia pečene zvyšujú vnímavosť na hepatotoxické pôsobenie a chirurgické ochorenia pečene spôsobujú zníženie biotransformácie. Kofeín sa z gastrointestinálneho traktu dobre vstrebáva. T
1/2 u dospelých je 2,5 až 4,5 hodín. Distribuuje sa do všetkých telových súčastí. Prechádza placentárnou bariérou a do materinského mlieka. Extenzívne sa metabolizuje v pečeni, najmä demetyláciou a oxidáciou. Mnoho metabolitov je aktívnych. Vylučuje sa najmä obličkami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku bola overená dostatočne dlhodobým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


acidum aminoaceticum
maydis amylum
talcum
hyprolosum


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


blister (PVC fólia, hliníková fólia), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov


Veľkosť balenia: 10 tabliet
100 tabliet (10x10 tabliet)
1560 tabliet (156x10 tabliet)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0012/85-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.12.1985


10. Dátum poslednej revízie textu


November 2011


5ACIFEIN