+ ipil.sk

Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gélPríbalový leták

Písomná informácia pre používateľa


Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gél
klindamycín a tretinoín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Acnatac a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Acnatac

3. Ako používať Acnatac

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Acnatac

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Acnatac a na čo sa používa


Acnatac obsahuje liečivá klindamycín a tretinoín.


Klindamycín je antibiotikum. Obmedzuje rast baktérií spojených s akné a zápal spôsobený týmito baktériami.


Tretinoín normalizuje rast povrchových buniek kože a spôsobuje normálne odlupovanie buniek upchávajúcich folikuly chĺpkov v oblastiach akné. Toto zabraňuje tvorbe mazu a tvorbe skorých lézií (čiernych bodiek a bielych pupienkov) akné.


Tieto liečivá sú účinnejšie, ak sa kombinujú než ako, keď sa používajú osobitne.


Acnatac sa používa na kožu na liečbu akné u pacientov od 12 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Acnatac


NEPOUŽÍVAJTEAcnatac:

 • ak ste alergický na klindamycín, tretinoín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

 • (uvedených v časti 6).

 • ak ste alergický na linkomycín.

 • ak máte chronické zápalové ochorenie čreva (napr. Crohnova chorobu alebo ulceróznu kolitídu).

 • ak ste v minulosti mali zápal čriev po používaní antibiotík , ktorý je charakterizovaný dlhodobou či silnou hnačkou alebo kŕčmi v bruchu.

 • ak ste vy alebo niekto z vašej rodiny mali nádor kože.

 • ak máte akútny ekzém, ktorý je charakterizovaný zapálenou, sčervenenou, suchou a šupinatou pokožkou.

 • ak máte rosaceu (ružienku), ochorenie kože, ktoré postihuje tvár a je charakterizované červenením, pupienkami a olupovaním kože.

 • ak máte iné akútne zápalové stavy kože (napr. folikulitída), osobitne okolo úst (periorálna dermatitída).

 • ak máte určité osobitné formy acne vulgaris charakterizované pustulárnymi a hlbokými cystickými nodulárnymi léziami (acne conglobata a acne fulminans).


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, nepoužívajte tento liek a povedzte to lekárovi.


Upozornenia a opatrenia

 • Zabráňte kontaktu tohto lieku s ústami, očami, sliznicami a s odretou alebo ekzematóznou kožou. Buďte opatrný pri nanášaní na citlivé oblasti kože. V prípade náhodného kontaktu s očami oči vypláchnite veľkým množstvom vlažnej vody.

 • Ak ste tehotná, nesmiete používať Acnatac, najmä počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Ak ste žena v plodnom veku, nesmiete používať Acnatac pokiaľ nepoužívate antikoncepciu (pozri tiež časť „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“).

 • Ak sa u vás vyskytne dlhodobá alebo závažná hnačka alebo kŕče v bruchu, ukončite užívanie tohto lieku a okamžite to povedzte lekárovi.

 • Ak máte atopický ekzém (chronicky svrbiacu zapálenú kožu), prosím, povedzte to lekárovi pred použitím tohto lieku.

 • Zabráňte vystaveniu sa prirodzenému alebo umelému svetlu (ako je horské slnko). Je to preto, že tento liek môže zvýšiť citlivosť vašej kože na opálenie slnkom a iné vedľajšie účinky slnka.

Vždy pri pobyte vonku musíte používať účinné opaľovacie krémy s ochranným faktorom (SPF) minimálne 30 a ochranné oblečenie (ako je klobúk).

Ak si i napriek tomu opálite tvár, ukončite liečbu pokým sa vám koža nezahojí.

 • V prípade, že sa pri používaní tohto lieku vyskytne akútny zápal kože, povedzte to svojmu lekárovi.

 • Acnatac sa nemá nanášať v tom istom čase ako iné lieky používané na kožu vrátane kozmetiky (pozri tiež časť „Iné lieky a Acnatac“).


Iné lieky a Acnatac

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Toto sa týka aj liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis alebo rastlinných prípravkov. Je to preto, že Acnatac môže ovplyvniť spôsob účinku niektorých iných liekov. A tiež niektoré iné lieky môžu ovplyvniť spôsob účinku Acnatacu.


Ak používate akýkoľvek prípravok, ktorý obsahuje síru, kyselinu salicylovú, benzoylperoxid alebo rezorcinol alebo nejaké chemické abrazíva; pred začatím liečby týmto liekom budete musieť počkať, kým ich účinok odznie. Lekár vám povie, kedy môžete začať používať Acnatac.


Počas liečby Acnatacom nepoužívajte medicinálne mydlá, čistiace prostriedky ani exfoliačné roztoky so silným vysušujúcim účinkom. Pri používaní nasledovných prípravkov musíte by opatrní, pretože môžu mať vysušujúci účinok: abrazívne mydlá, mydlá a kozmetika a výrobky s vysokou koncentráciou alkoholu, adstringenty, korenie ani limetky.


Pre použitím tohto lieku spolu s inými liekmi s obsahom erytromycínu alebo metronidazolu, aminoglykozidmi, inými antibiotikami alebo kortikosteroidmi alebo ak dostávate liek na blokádu nervovosvalového prenosu, napr. svalové relaxancium používané pri anestézii, poraďte sa s lekárom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak ste tehotná nesmite používať tento liek, najmä počas prvých troch mesiacov tehotenstva, alebo ak dojčíte. Nie je známe, či Acnatac môže poškodiť vaše nenarodené dieťa alebo či prestupuje do materského mlieka a poškodzuje vaše dieťa.


Ak ste žena v plodnom veku musíte počas užívania tohto lieku a jeden mesiac po ukončení liečby používať antikoncepciu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že liečba Acnatacom bude mať účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Acnatacobsahuje metylparabén, propylparabén a butylhydroxytoluén.

Metylparabén (E 218) a propylparabén (E 216) môžu spôsobiť alergické reakcie (možné oneskorenie).

Butylhydroxytoluén (E 321) môže spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu), alebo podráždenie očí a slizníc.


3. Ako používať Acnatac


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:

Množstvo Acnatacu veľkosti hrášku sa má nanášať jedenkrát denne večer pred spaním.


Spôsob podávania

Tvár si umyte jemným mydlom a teplou vodou a vysušte si kožu uterákom. Na špičku prsta vytlačte množstvo gélu veľkosti hrášku. Poklepávaním gél rozneste ne čelo, bradu, nos a na obe líca a potom jemne rovnomerne rozotrite po celej tvári.


Nepoužívajte väčšie množstvo než vám odporučil lekár, ani si nenanášajte liek častejšie než ste boli poučení. Príliš veľké množstvo lieku môže podráždiť kožu a neposkytne vám rýchlejšie ani lepšie výsledky.


Dĺžka liečby

Aby vám liek Acnatac priniesol najlepšie výsledky, je nevyhnutné ho používať správne a neprerušovať používanie ak sa vám akné začne zlepšovať. Zvyčajne môže trvať až niekoľko týždňov, kým sa dosiahne optimálny výsledok. V niektorých prípadoch to môže trvať až 12 týždňov. Prosím, kontaktujte lekára ak vaše príznaky pretrvávajú dlhšie než 12 týždňov, pretože lekár bude musieť vašu liečbu prehodnotiť.


Ak použijete viac Acnatacu, ako máte

Pri používaní väčšieho množstva Acnatacu než sa odporúča nedosiahnete rýchlejšie ani lepšie výsledky. Ak použijete príliš veľké množstvo, môže sa vyskytnúť výrazné sčervenenie, olupovanie kože alebo nepríjemné pocity na koži. V takýchto prípadoch sa má tvár umyť jemným mydlom a vlažnou vodou. Používanie tohto lieku sa má prerušiť, kým všetky tieto príznaky nevymiznú.


Predávkovanie môže viesť aj k vzniku vedľajších účinkov v oblasti žalúdka a čriev; zahŕňajúce bolesť žalúdka, nevoľnosť, vracanie a hnačku. V takýchto prípadoch sa má používanie tohto lieku prerušiť a má sa vyhľadať lekár.


Acnatac je len na použitie na kožu. V prípade náhodného požitia, kontaktujte svojho lekára alebo choďte okamžite do najbližšej nemocnice na oddelenie pohotovosti.


Ak zabudnete použiť Acnatac

Ak zabudnete použiť Acnatac večer pred spaním, naneste si nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Menej časté: môžu sa vyskytnúť u menej než 1 zo 100 ľudí

 • Akné, suchá koža, sčervenenie kože, zvýšená tvorba mazu, reakcia precitlivenosti na svetlo, svrbenie, vyrážka, vyrážka s tvorbou šupín, olupovanie kože, spálenie slnkom

 • Reakcie v mieste nanesenia lieku, ako je pálenie, zápal kože, vysušovanie, sčervenenie kože


Zriedkavé:môžu sa vyskytnúť u menej než 1 z 1 000 ľudí

 • Precitlivenosť

 • Znížená funkcia štítnej žľazy (príznaky môžu zahŕňať únavu, slabosť, prírastok telesnej hmotnosti,

suché vlasy, drsnú bledú pokožku, stratu vlasov, zvýšenú citlivosť na chlad).

 • Bolesť hlavy

 • Podráždenie očí

 • Gastroenteritída (zápal ktorejkoľvek časti tráviaceho traktu), nevoľnosť

 • Zápal kože, herpes simplex (opar), makulárna vyrážka (malé, ploché, červené škvrny), krvácanie

z kože, pálenie kože, strata kožného pigmentu, podráždenie kože

 • Príznaky v mieste nanášania lieku, ako je podráždenie, opuch, povrchové poškodenie kože, zmena farby

kože, svrbenie, olupovanie

 • Pocit tepla, bolesť


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Acnatac


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 C. Neuchovávajte v mrazničke.

Tubu uchovávajte pevne uzatvorenú.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 3 mesiace.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Acnatac obsahuje

 • Liečivá sú klindamycín a tretinoín.
  1 g gélu obsahuje 10 mg (1 %) klindamycínu (
  ako klindamycíniumfosfát) a 0,25 mg (0,025 %) tretinoínu.

 • Ďalšie zložky sú čistená voda, glycerol, karboméry, metylparabén (E 218), polysorbát 80, edetát disodný, bezvodá kyselina citrónová, propylparabén (E 216), butylhydroxytoluén (E 321), trometamol.


Ako vyzerá Acnataca obsah balenia


Tento liek je priesvitný žltý gél.


Tento liek je dostupný v hliníkových tubách s obsahom 30 g gélu alebo 60 g gélu.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma, spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava, Slovensko


Výrobca

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

613 52 Bad Homburg

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g GelBelgicko Treclinax 10 mg/g + 0,25 mg/g gel

Bulharsko Acnatac10 mg/g + 0,25 mg/g gel

Cyprus Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g

Česká republika Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel

Nemecko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g Gel

Dánsko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel

Estónsko Treclinac 10 mg/0,25 mg/g geel

Grécko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g

Španielsko Treclinac 10 mg/g + 0.25 mg/g Gel

Fínsko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g geeli

Francúzsko Zanea 10 mg/0,25 mg par g, gel

Maďarsko Acnex 10 mg/g + 0,25 mg/g gél

Írsko Treclinac 1% w/w + 0,025% w/w Gel

Island Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g hlaup

Taliansko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel

Litva Treclinac 10 mg/0,25 mg/g gelis

Luxembursko Treclinax 10 mg/g + 0,25 mg/g gel

Lotyšsko Treclinac 10 mg/0,25 mg/g gels

Malta Treclin 1%/0,025% w/w gel

Holandsko Treclinac 0,25 mg/g + 10 mg/g, gel

Nórsko Zalna 10 mg/g/0,25 mg/g gel

Poľsko Acnatac (10 mg + 0,25 mg)/g, zel

Portugalsko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g, gel

Rumunsko Acnatac10 mg/g + 0,25 mg/g gel

Švédsko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel

Slovinsko Zalna 10 mg/0,25 mg v 1 g gel

Slovenská republika Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gél

Veľká Británie Treclin1%/0.025% w/w gel


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Meda Pharma spol. s r. o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Telefón: + 421 2 4914 0173

e-mail: info@meda.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.


6

Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Acnatac10 mg/g + 0,25 mg/g gél


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý gram gélu obsahuje 10 mg (1 %) klindamycínu (ako klindamycíniumfosfát) a 0,25 mg (0,025 %)tretinoín.


Pomocné látky so známym účinkom:

Metylparabén (E 218): 1,5 mg/g (0,15 %)
Propylparabén (E 216): 0,3 mg/g (0,03 %)
Butylhydroxytoluén
(E 321): 0,2 mg/g (0,02 %)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gél

Priesvitný žltý gél


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Acnatac je indikovaný na topickú liečbu acne vulgaris, v prítomnosti uhrov, pupencov a pustúl u 12-ročných a starších pacientov (pozri časti 4.4 a 5.1).


Je potrebné zohľadniť oficiálne smernice o vhodnom používaní antibakteriálnych látok a liečby akné.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci ( 12 rokov)

Jedenkrát denne pred spaním sa má celá tvár umyť jemným mydlom a vysušiť. Množstvo lieku veľkosti hrášku sa má vytlačiť na konček prsta, rozdeliť na bradu; líce, nos a čelo a potom jemne rozotrieť na celej ploche tváre.


Bez starostlivého hodnotenia nesmie liečba Acnatacom presiahnuť 12 týždňov nepretržitého používania. Je potrebné upozorniť, že terapeutické zlepšenie nemusí byť pozorovateľné po niekoľkých týždňoch od začatia liečby.


V prípade, že si pacient zabudne aplikovať dávku Acnatacu, má počkať do nasledujúcej dávky vo zvyčajnom čase. Pacienti nesmú používať dvojnásobnú dávku, aby tak nahradili vynechanú dávku.


Používanie u detí do veku 12 rokov

Acnatac sa neodporúča používať u detí do veku 12 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť Acnatacu u detí nie je stanovená.


Používanie u starších pacientov (vo veku >65 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť Acnatacu u pacientov vo veku nad 65 rokov nie je stanovená.


Porucha funkcie obličiek a pečene

Z hľadiska malej systémovej expozície klindamycínu a tretinoínu po lokálnom podávaní Acnatacu sa neočakáva, že stredne závažná porucha funkcie obličiek bude mať za následok systémovú expozíciu klinického rozsahu. Sérové koncentrácie klindamycínu a tretinoínu sa však neskúmali u pacientov s ochorením obličiek alebo pečene po lokálnom podávaní. V ťažkých prípadoch sa odporúčajú individuálne rozhodnutia.


Spôsob podávania

Acnatac je určený len na vonkajšie (dermatologické) použitie. Pri nanášaníAcnatacu sa má vyhnúť kontaktu s očami, očnými viečkami, perami a nosovými dierkami. Po nanesení si má pacient umyť ruky.


4.3 Kontraindikácie


Acnatac je kontraindikovaný:


 • U pacientov s precitlivenosťou na liečivá klindamycín a/alebo tretinoín v anamnéze alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo linkomycín.

 • U pacientov s regionálnou enteritídou, ulceróznou kolitídou alebo kolitídou spojenou s antibiotikami v anamnéze.

 • U pacientov, ktorí majú kožné nádory v osobnej alebo rodinnej anamnéze.

 • U pacientov, ktorí majú akútny ekzém, rosaceu a periorálnu dermatitídu v anamnéze.

 • U pacientov s pľuzgierotvornými a hlbokými cystickými nodulárnymi rôznymi formami akné (acne conglobata a acne fulminans)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Acnatac nie je na perorálne, oftalmologické, intranazálne ani intravaginálne použitie.


Acnatac sa neodporúča na liečbu miernych prejavov acne vulgaris.


Acnatac sa nemá používať počas gravidity, osobitne počas prvého trimestra a u žien v plodnom veku, ktoré nepoužívajú kontraceptíva (pozri časť 4.6).


Je potrebné sa vyhnúť kontaktu s ústami, očami a sliznicami a s odretou či ekzematóznou pokožkou. Nanášanie na citlivé plochy kože sa má vykonať s opatrnosťou. V prípade náhodného kontaktu s očami, vypláchnite oči veľkým množstvom vody.


Kolitída spojená s antibiotikami (známa aj ako kolitída spojená s Clostridium difficile alebo CDAD) sa hlásila pri používaní niektorých iných liekov na lokálne použite s obsahom klindamycínu. Nie je pravdepodobné, že sa vyskytne pri Acnatace, pretože plazmatické hladiny boli stanovené a perkutánna absorpcia klindamycínu je klinicky zanedbateľná.


Ak sa vyskytne dlhodobá alebo silná hnačka alebo má pacient kŕče v bruchu, liečba Acnatacomsa má okamžite ukončiť, pretože symptómy môžu poukazovať na kolitídu súvisiacu s užívaním antibiotík. V takom prípade sa majú použiť vhodné diagnostické metódy, ako je dôkaz prítomnosti Clostridium difficilea jeho toxínu, a ak je to potrebné, má sa vykonať kolonoskopia a zvážiť možnosti liečby kolitídy.

Používanie väčšieho než je odporúčané množstvo alebo príliš častá aplikácia môže spôsobiť sčervenenie, pichanie a miernu bolesť. Ak sa objaví závažné podráždenie, najmä v skorej fáze liečby, pacientovi sa má odporučiť, aby liečbu dočasne vysadil alebo znížil frekvenciu nanášania.


Acnatac sa má predpisovať s opatrnosťou u atopických jedincov.


Acnatac sa nesmie nanášať v rovnakom čase ako iné lokálne prípravky (vrátane kozmetiky) pretože je možná inkompatibilita a interakcie s tretinoínom. Osobitná opatrnosť je potrebná pri používaní keratolytických látok, ako je síra, kyselina salicylová, benzoylperoxid alebo rezorcinol a chemické abrazíva. Ak sa pacient lieči takými prípravkami, pred začiatkom liečby Acnatacom musí odznieť účinok peelingových látok.


Niektoré čistiace prostriedky s liečebným účinkom a roztoky na umývanie majú silný vysušujúci účinok. Nesmú sa používať u pacientov, ktorí sa lokálne liečia tretinoínom.Abrazívne mydlá, mydlá a kozmetika ako aj korenie alebo limetky sa majú používať s opatrnosťou.


Z dôvodu zvýšenej citlivosti na UV žiarenie sa môže počas liečby Acnatacom gélom vyskytnúť fotosenzitivita. Vystavovanie sa slnečnému žiareniu sa má preto minimalizovať a majú sa používať vhodné prípravky na opaľovanie s ochranným faktorom SPF (Sun Protection Factor) minimálne 30 spolu s vhodným ochranným odevom (napr. klobúk). Používaniu horského slnka alebo solárií sa má počas liečby vyvarovať a nadmerne opálení pacienti nesmú do zotavenia sa používať tento liek.


U pacientov, ktorí môžu mať značné vystavenie sa slnečnému žiareniu z dôvodu zamestnania a u pacientov s vrodenou precitlivenosťou na slnečné žiarenie je potrebná osobitná opatrnosť. Ak sa vyskytne nadmerné opálenie, liečba Acnatacom sa má vysadiť dokým sa neupokojí závažný erytém a olupovanie kože.


Počas liečby liekmi na lokálne použitie s obsahom 1 % klindamycínu sa hlásili ojedinele gramnegatívne folikulitídy. Ak sa vyskytnú, liečba Acnatacom sa má ukončiť a má sa nasadiť alternatívna liečba.


Dlhodobé používanie klindamycínu môže spôsobiť rezistenciu a/alebo premnoženie sa necitlivých kožných baktérií alebo plesní, i napriek tomu, že sa vyskytuje zriedkavo.

Skrížená rezistencia sa môže vyskytnúť pri iných antibiotikách, ako je linkomycín alebo erytromycín (pozri časť 4.5).


Súbežnému podávaniu perorálnych a dermálnych antibiotík sa treba vyhnúť, osobitne ak sú chemicky rozdielne.


Pomocné látky metylparabén (E 218) a propylparabén (E 216) môžu vyvolať alergické reakcie (možné oneskorenie). Pomocná látka butylhydroxytoluén (E 321) môžu vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo podráždenie očí a slizníc.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky na dermálne používanie ako aj mydlá s liečebným účinkom a čistiace prostriedky, ktoré majú silný vysušujúci účinok a prípravky s vysokou koncentráciou alkoholu ako aj adstringenty sa majú súbežne používať s opatrnosťou. Súbežnej liečbe kortikosteroidmi je potrebné sa vyhnúť.


In vitro po preukázal antagonizmus medzi erytromycínom a klindamycínom, synergizmus sa potvrdil s metronidazolom, antagonistické aj synergické účinky sa pozorovali s aminoglykozidmi a agonistické pôsobenie sa popísalo s neuromuskulárnymi blokátormi.


Tretinoín zvyšuje permeabilitu iných lokálne nanášaných liečiv.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Acnatac sa môže podávať ženám v plodnom veku len ak používajú počas liečby a 1 mesiac po ukončení liečby účinnú antikoncepciu.


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Acnatacu u gravidných žien. Acnatac nevyvolával toxické účinky na reprodukciu v štúdii vývojovej toxicity s lokálnym podávaním u králikov (pozri časť 5.3).


Klindamycín

Obmedzený počet gravidít vystavených pôsobeniu klindamycínu v prvom trimestri nepreukázalo žiadne nežiaduce účinky klindamycínu na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. Klindamycín nebol teratogénny v štúdiách reprodukčnej toxicity na potkanoch myšiach pri použití subkutánnych a perorálnych dávok klindamycínu (pozri časť 5.3).


Tretinoín

Tretinoín je dobre známy ľudský teratogén po systémovom podávaní, no dostupné údaje po lokálnom podávaní u gravidných žien sú obmedzené. Perorálne dávky tretinoínu sú teratogénne u zvierat a existujú dôkazy embryotoxicity zo štúdií, v ktorých sa tretinoín nanášal dermálne (pozri časť 5.3). Acnatac sa nesmie používať počas gravidity, osobitne počas prvého trimestra a u žien, ktoré môžu otehotnieť.


Laktácia

Nie je známe či sa tretinoín a klindamycín vylučujú do materského mlieka po používaní Acnatacu. Hlásilo sa, že perorálne a parenterálne podávanie klindamycínu vedie k výskytu klindamycínu v materskom mlieku. Nie je známe, či sa perorálne podávané retinoidy a ich metabolity vylučujú do materského mlieka. Preto sa Acnatac nesmie používať u žien, ktoré dojčia.


Fertilita

Nie sú dostupné žiadne údaje o fertilite po podaní Acnatacu.


Klindamycín

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach s použitím subkutánnych a perorálnych dávok klindamycínu neodhalili žiadny dôkaz poškodenia fertility.


Tretinoín

Systémové podávanie tretinoínu závažne ovplyvňuje fertilitu. Dostupné údaje týkajúce sa fertility po lokálnom podávaní u ľudí sú obmedzené.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nie je pravdepodobné, že liečba Acnatacom bude mať nejaký účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V rámci tried orgánových systémov sú nežiaduce reakcie uvedené podľa názvov frekvencií (počet pacientov, u ktorých sa očakáva, že sa u nich vyvinie reakcia), pomocou nasledovných kategórií:


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov).


Hlásené frekvencie v klinických skúšaniach sú nasledovné:


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé:Precitlivenosť


Poruchy endokrinného systému:

Zriedkavé:Hypotyreóza


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé:Bolesť hlavy


Poruchy oka:

Zriedkavé:Podráždenie oka


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Zriedkavé:Gastroenteritída, nauzea


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté:Akné, suchá koža, erytém, seborea, reakcie fotosenzitivity, svrbenie, vyrážka, exfoliatívna vyrážka, exfoliácia kože, prílišné opálenie


Zriedkavé:Dermatitída, herpes simplex, makulárna vyrážka, kožné krvácanie, pocit pálenia kože, depigmentácia kože, podráždenie kože.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté:Reakcia v mieste podávania, pálenie v mieste podávania, dermatitída v mieste podávania, suchosť v mieste podávania, erytém v mieste podávania.


Zriedkavé:Podráždenie v mieste podávania, opuch v mieste podávania, erózia v mieste podávania, zmena farby v mieste podávania, svrbenie v mieste podávania, deskvamácia v mieste podávania, pocit horúčavy, bolesť.


Pediatrická populácia

Podiel pediatrických pacientov (12-17 rokov), ktorí hlásili špecifické nežiaduce reakcie súvisiace s liekom sa zhodoval s tým, ktorý sa hlásili v celkovej populácii. Incidencia suchej kože v skupine dospievajúcich pacientov (12-17 rokov) bola mierne vyššia v klinických skúšaniach než v celkovej populácii.


4.9 Predávkovanie


Acnatac gél je len na lokálne používanie. Ak sa Acnatac gél nanáša v nadmernom množstve môže sa vyskytnúť nápadné sčervenenie, peeling alebo celkové podráždenie kože. Ak náhodne alebo pri nadmerne entuziastickom použití dôjde k nadbytočnej aplikácii, tvár sa má nenásilne umyť jemným mydlom a vlažnou vodou. Acnatac sa ma vysadiť niekoľko dní pred ďalším pokračovaním liečby.


V prípade predávkovania sa môže lokálne podaný klindamycíniumfosfátz Acnatacu absorbovať v dostatočnom množstve, aby spôsobil systémové účinky. Môžu sa vyskytnúť gastrointestinálne vedľajšie účinky zahŕňajúce bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie a hnačku (pozri časť 4.4).


V prípade náhodného požitia má byť liečba symptomatická. Očakávajú sa rovnaké nežiaduce účinky ako sú očakávané po klindamycíne (t.j. bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie a hnačka) a po tretinoíne (vrátane teratogenézy u žien v plodnom veku). V takýchto prípadoch sa má Acnatac gél vysadiť a u žien v plodnom veku sa má vykonať tehotenský test.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Liečivá proti akné na lokálne použitie; klindamycín,kombinácie

ATC kód:D10AF51


Acnatac je kombináciou dvoch liečiv, ktoré pôsobia prostredníctvom odlišných mechanizmov účinku (pozri nižšie).


Klindamycín:

Klindamycín je semisyntetický derivát materskej zlúčeniny linkomycínu, ktorá sa vyrába pomocou Streptomyces lincolnensis a je dominantne bakteriostatický. Klindamycín sa viaže na 50S podjednotky ribozómov citlivých baktérií a zabraňuje predlžovaniu peptidových reťazcov tým, že narúša transfer peptidov, a tak potláča syntézu bakteriálnych proteínov. I napriek tomu, že je klindamycíniumfosfátinaktívny invitro, rýchlou hydrolýzou in vivo sa táto zlúčenina premieňa na antibakteriálne účinný klindamycín.


Potvrdilo sa, že klindamycín je in vitro aktívny voči Propionibacterium acnes, jeden patofyziologický faktor, ktorý ovplyvňuje rozvoj acne vulgaris. Klindamycín tiež vykazoval protizápalový účinok v léziách acne vulgaris.

Bodom zlomu testovania citlivosti klindamycínu je 4 mg/ml pre P. acnes ako predstaviteľa grampozitívnych anaeróbov (body zlomu citlivosti odporúčané Európskou komisiou pri testovaní antimikrobiálnej citlivosti -EUCAST).


Tretinoín:

Lokálne nanášaný tretinoín má komedolytické aj protizápalové účinky. Tretinoín znižuje súdržnosť epitelových buniek folikulov čo má za následok zníženú tvorbu mikrokomedónov. Tretinoín ďalej stimuluje mitotickú aktivitu a zvyšuje výmenu epitelových buniek folikulov, čo spôsobuje extrúziu (vypudzovanie) komedónov. Komedolytická aktivita súvisí s normalizáciou deskvamácie epitelu folikulov. Tretinoín vykazuje protizápalový účinok prostredníctvom supresie receptov toll-like (toll-like receptors,TLR).


Kombinovaná liečba klindamycínom a tretinoínom, ako je gél Acnatac, nie je iba kombinácia jednotlivých účinkov oboch liečiv, ale v určitých účinkoch sa ich pôsobenie doplňuje. V literatúre existujú aj dôkazy, ktoré potvrdzujú, že pri súbežnom nanášaní tretinoín zvyšuje penetráciu llindamycínu. Táto kombinovaná liečba je treto zameraná na viacero patogénnych faktorov: abnormálnu folikulárnu keratinizáciu, proliferáciu P.acnes, zápal a zvýšenú tvorbu mazu.


Klinická účinnosť Acnatacu

Vykonali sa tri randomizované dvojito-zaslepené klinické štúdie zahŕňajúce celkovo 4550 pacientov s acne vulgaris so zápalovými aj nezápalovými léziami. Z nich sa 1853 pacientov liečilo gélom Acnatac, 846 tretinoínom, 1428 klindamycíniumfosfátoma 423 vehikulami gélu Acnatac.

Zaradení boli pacienti s 20-50 zápalovými léziami akné na tvári (pupence a pustuly), 20-100 nezápalovými léziami akné na tvári (otvorenými a uzavretými komedónmi), dvoma alebo menej uzlinami (definovanými ako zápalová lézia väčšia než alebo rovná priemeru 5 mm) a bez cýst. Lézie sa počítali na začiatku a 2., 4., 8. a 12. týždni.

Primárnymi meradlami účinnosti v štúdiách 7001.G2HP-06-02 a 7001.G2HP-07-02 boli (1) priemerné percentuálne zmeny v počte zápalových lézií od začiatku do 12. týždňa, (2) priemerné percentuálne zmeny v počte nezápalových lézií od začiatku do 12. týždňa, (3) priemerné percentuálne zmeny v počte celkových lézií od začiatku do 12. týždňa a (4) percento jedincov, ktorí nemali žiadne alebo takmer žiadne lézie v 12. týždni podľa hodnotenia pomocou skóre na hodnotenie celkovej závažnosti (Evaluator’s Global Severity Score, EGSS). Superiorita voči monoterapii sa stanovila v prípade ak dve z troch premenných spočívajúcich v počet lézií a dichotomizované EGSS boli signifikantné.

Liečba sa nanášala jedenkrát denne počas 12 týždňov a v 12. týždni boli pacienti vyhodnotení a počítali sa lézie.


Štúdie 7001.G2HP-06-02 a 7001.G2HP-07-02 porovnávali Acnatac voči liečbe monokomponentmi (1,2 % gél klindamycíniumfosfátua 0,025 % gél tretinoínu) aj voči vehikulu v dvojito-zaslepenom liečebnom režime. Tretia klinická štúdia (MP1501-02) sa vykonala na porovnanie Acnatacu so samotným klindamycínom.


Distribúcia percentuálnej zmeny v počte lézií bola asymetrická, preto nasledovné tabuľky zobrazujú medián percentuálnej zmeny.


Medián percenta zmeny (zníženie) počtu lézií v 12. týždni


Typ lézie

Liečba

Štúdia

Meta-analýza

G2HP_06_02

(n=1252)

G2HP_07_02

(n=1288)

MP1501_02

(n=2010)

Všetky štúdie1 (n=4550)

Zápalové

Acnatac

52,6

61,3

70,0

65,2

Klindamycín

46,4*

52,1*

64,5*

60,0*

Tretinoín

42,9*

50,0*

n.a.

46,4*

Vehikulum

25,0*

38,9*

n.a.

32,3*

Nezápalové

Acnatac

43,8

42,3

57,6

51,6

Klindamycín

27,5*

32,2

48,2*

43,5*

Tretinoín

36,2*

40,0

n.a.

37,3*

Vehikulum

23,0*

24,2*

n.a.

23,9*

Celkovo

Acnatac

46,3

48,4

62,0

54,5

Klindamycín

33,9*

40,9*

53,1*

48,1*

Tretinoín

39,6*

39,7*

n.a.

39,6*

Vehikulum

22,2*

25,0*

n.a.

22,8*

p-hodnoty z testu ANOVA

1 na párové porovnanie voči tretinoínu a vehikulu sa použili údaje zo štúdií 7001-G2HP-06-02 a 7001-G2HP-07-02.

* p 0,05


Skóre celkovej závažnosti v 12. týždni – uvedené ako dichotomizované hodnotyAcnatac

Klindamycín

Tretinoín

Vehikulum

ITT-bez lézií alebo takmer bez lézií*

Úspech

85 (20 %)

32 (15 %)

62 (15 %)

18 (9 %)

Zlyhanie

335 (80 %)

176 (85 %)

355 (85 %)

189 (91 %)

Celkovo

420

208

417

207

P-hodnota


0,147

0,037

< 0,001


ITT-bez lézií alebo takmer bez lézií**

Úspech

95 (22 %)

38 (17 %)

60 (14 %)

16 (7 %)

Zlyhanie

330 (78 %)

180 (83 %)

369 (86 %)

200 (93 %)

Celkovo

425

218

429

216

P-hodnota


0,122

0,001

< 0,001


ITT-bez lézií, takmer bez lézií alebo zlepšenie minimálne o 2 stupne***

Úspech

381 (38 %)

318 (32 %)Zlyhanie

627 (62 %)

684 (68 %)Celkovo

1008

1002P-hodnota


0,0021chýbajúce hodnoty sú započítané ako zlyhania

* Štúdia 7001-G2HP-06-02

** Štúdia 7001-G2HP-07-02

*** Štúdia MP-1501-02


Pediatrická populácia

Percentuálna zmena v počte lézií u dospievajúcich vo veku od 12 do 17 rokov v 12. týždni v individuálnych klinických skúšaniach a metanalýza týchto klinických skúšaní sú uvedené nižšie.


Medián percenta zmeny (zníženie) počtu lézií v 12. týždni: Dospievajúci


Typ lézie

Liečba

Štúdia

Meta-analýza

G2HP_06_02

(n = 800)

G2HP_07_02

(n = 795)

MP1501_02

(n = 1320)

Všetky štúdie1

(n = 2915)

Zápalové

Acnatac

50,0

56,2

66,7

62,5

Klindamycín

40,4

46,7

64,0*

58,3*

Tretinoín

38,5*

47,3*

n.a.

40,7*

Vehikulum

16,7*

25,4*

n.a.

21,4*

Nezápalové

Acnatac

43,4

40,2

55,6

50,0

Klindamycín

23,4*

26,5*

48,7*

42,2*

Tretinoín

30,2*

36,9

n.a.

32,8*

Vehikulum

13,5*

13,7*

n.a.

13,5*

Celkovo

Acnatac

42,0

44,8

59,4

52,5

Klindamycín

31,3*

34,2*

53,0*

46,4*

Tretinoín

31,9*

38,1*

n.a.

35,6*

Vehikulum

14,6*

14,6*

n.a.

14,6*

p-hodnoty z testu ANOVA

1 na párové porovnanie voči tretinoínu a vehikulu sa použili údaje zo štúdií 7001-G2HP-06-02 a 7001-G2HP-07-02.

* p 0,05


I napriek tomu, že štúdie neboli usporiadané tak, aby mali silu na hodnotenie podskupín a výsledky nie sú natoľko konzistentné ako pri zmenách v počte lézií, ale tiež poskytujú dôkaz superiority kombinovaného lieku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


V otvorenej štúdii s opakovaným podávaním dávok na liečbu 12 jedincov so stredne ťažkým až ťažkým akné bola perkutánna absorpcia tretinoínu po 14 po sebe nasledujúcich denných nanášaniach približne 4 g Acnatacu minimálna. U 50 % až 92 % jedincov boli v určených časových bodoch po nanesení plazmatické koncentrácie tretinoínu pod dolnou hranicou stanoviteľnosti (lower limit of quantitation, LLOQ; 1 ng/ml) a u zvyšných jedincov sa blížili LLOQ, s hodnotami v rozsahu od 1,0 do 1,6 ng/ml. Plazmatické koncentrácie kľúčových metabolitov tretinoínu, kyseliny 13-cis-retinovej a kyseliny 4-oxo-13-cis-retinovej boli v rozsahu od 1,0 do 1,4 ng/ml a od 1,6 do 6,5 ng/ml (v danom poradí). Plazmatické koncentrácie klindamycínu vo všeobecnosti nepresiahli 3,5 ng/ml, s výnimkou jedného jedinca, ktorého plazmatická koncentrácia dosiahla 13,1 ng/ml.


Tretinoín

Tretinoín sa v tele vyskytuje ako metabolit retinolu a vykazuje určitý stupeň aktivity Vitamínu A na podporu rastu. Reprezentatívne dobre kontrolované klinické štúdie vyvodili záver, že lokálne nanášanie tretinoínu nezvyšuje v plazme kyselinu all-trans retinovú (tretinoín). Po jednorazovom lokálnom nanesení rádioaktívne označeného tretinoínu nebola zistená zmena koncentrácie kyseliny retinovej v krvi 2-48 hodín. Jednorazová dávka ani dlhodobá liečba lokálne podávanými liekmi s obsahom tretinoínu nemenia systémové hladiny retinoidov, ktoré zostávajú v rozsahu telu vlastných endogénnych hladín.


Klindamycín

Klindamycín sa v koži konvertuje fosfatázami, čo vedie k účinnejšej forme klindamycínu. Konverzia klindamicínu je preto hlavným faktorom určujúcim antimicrobiálnu aktivitu vo vrstvách kože po lokálnom nanášaní klindamycíniumfosfátu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nasledovné predklinické štúdie Acnatacu, klindamycínu a tretinoínu podporujú bezpečnosť Acnatacu.


Acnatac

13-týždňová štúdia dermálnej toxicity po opakovanom podávaní dávok morčatám neodhalila toxické účinky, okrem malého lokálneho podráždenia (erytému). V dvoch štúdiách lokálnej znášanlivosti na králikoch sa nepotvrdilo, že je Acnatac gél primárne dráždivý pre kožu alebo dráždi oči a u morčiat sa nezistilo, že by vyvolával kontaktnú sensitivitu.


V dermálnej štúdie vývojovej toxicity na králikoch sa nepozorovala žiadna reprodukčná toxicita.


Klindamycín

Systémové podávanie klindamycínu neovplyvnilo fertilitu, schopnosť párenia, embryonálny vývoj ani postnatálny vývoj. Štúdie in vitro a in vivoneodhalili mutagénny potenciál klindamycínu. Klindamycín nebol karcinogénny u myší v 2-ročnej dermálnej štúdii s 1,2 % klindamycíniumfosfátoma 2-ročnej perorálnej štúdii u potkanov.


Tretinoín

Štúdie in vitro a in vivoneodhalili mutagénny potenciál tretinoínu. Tretinoín nebol karcinogénny u myší v 2-ročnej dermálnej štúdii s podávaním 0,1 % tretinoínu (vyššia sila než je Acnatac). Systémový karcinogénny potenciál sa neskúmal. Pri perorálne podávanom tretinoíne sa potvrdila teratogenicita u potkanov, myší, škrečkov, králikov, opíc a ľudí. Závažne poškodzuje fertilitu a peri-postnatálny vývoj. U zvierat nebol dermálne nanášaný tretinoín teratogénny pri denných dávkach, ktoré boli niekoľkonásobne vyššie než odporúčané denné dávky pre ľudí po úprave na povrch tela.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


čistená voda

glycerol

karboméry

metylparabén (E 218)

propylparabén (E 216)

polysorbát 80

edetát disodný

bezvodá kyselina citrónová

butylhydroxytoluén (E 321)

trometamol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov

Po prvom otvorení: 3 mesiace


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C. Neuchovávajte v mrazničke.


Tubu uchovávajte pevne uzatvorenú.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Veľkosti balení sú 30 g a 60 g.


Obe balenia sa skladajú z hliníkovej tuby s epoxyfenolovým vnútorným lakom, a sú uzavreté polyetylénovým uzáverom.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


MEDA Pharma, spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

Bratislava, Slovensko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0464/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27. november 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014


10Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél