+ ipil.sk

Actapril 4 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č.: 2011/07602, 2011/07603, 2011/07604

Notifikácia zmeny ev.č.: 2011/06406

Top of Form


Písomná informácia pre používateľov


Actapril 0,5 mg

Actapril 2 mg

Actapril 4 mg


Tvrdé kapsuly

Trandolapril


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,

dokonca aj vtedy, ak má rovnaké ochorenie ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo

lekárnika. To sa týka aj vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii pre používateľov.,


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Actapril a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Actapril
3. Ako užívať Actapril
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Actapril
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Actapril a na čo sa používa


Actapril patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (niekedy označované ako ACE inhibítory). ACE inhibítory pôsobia uvoľňovaním krvných ciev, čím sa srdcu uľahčí pumpovanie krvi do celého tela. Napomáha to k zníženiu krvného tlaku.

Actapril sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku. Môže sa tiež používať na ochranu srdca po prekonanom srdcovom infarkte (infarkte myokardu).


2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Actapril


Neužívajte Actapril

  • ak ste alergický na trandolapril, iné ACE inhibítory (napr. perindopril alebo

ramipril) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.)

  • ak ste niekedy v minulosti mali stav známy ako angioedém (svrbivá vyrážka ako je žihľavka) alebo Quinckeho edém (toto je závažný alergický kožný stav) spojený s podaním ACE inhibítora

  • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Taktiež je lepšie, ak sa vyhnete užívaniu Actaprilu v skorom štádiu tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“)

Upozornenia a opatrenia

Ak ste rizikový pacient liečený Actaprilom; je možné, že sa u vás vyvinú problémy s nízkym krvným tlakom a zníženou funkciou obličiek. Toto môže u vás spôsobiť mdloby. Musíte si ľahnúť na bok a niekto z Vášho okolia musí zavolať sanitku alebo rýchlu zdravotnícku pomoc.

Oznámte svojmu lekárovi ak:
- dlhodobo užívate diuretiká (močopudné tablety, tablety na odvodnenie) alebo ak ste boli

na diéte s nízkym obsahom solí;
- ste nedávno trpeli závažným alebo dlhodobým vracaním alebo hnačkou;
- ste niekedy v minulosti mali alergickú reakciu (nazývanú Quinckeho edém alebo angioedém) na iné ACE inhibítory (napr. perindopril alebo ramipril – vrátane opuchu

tváre, pier, jazyka alebo hrdla s ťažkosťami pri prehĺtaní alebo dýchaní);
- trpíte stavom známym ako cievna kolagenóza (niekedy sa nazýva ochorenie spojivových

tkanív, napr. lupus alebo sklerodermia);
- trpíte cukrovkou (diabetes mellitus);
- trpíte zlyhaním srdca;
- ste na dialýze obličiek (niektoré druhy dialyzačných membrán nemusia byť vhodné);
- máte problémy s pečeňou alebo obličkami, vrátane transplantácie;
- sa pripravujete na anestéziu pred operáciou;
- máte zúženú jednu zo srdcových chlopní (stenóza aorty) alebo chlopní pri výtoku z ľavej srdcovej komory;
- ste liečený liekmi znižujúcimi imunitnú reakciu;
- sa vyvinie kašeľ. Váš lekár môže zvoliť iný liek;
- sa podrobujete aferéze lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) (čo je mechanické

odstránenie cholesterolu z krvi);
- sa pripravujete sa na desenzibilizačnú liečbu na zníženie účinkov alergie na bodnutie

včelou alebo osou;
- myslíte si, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Tento liek sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie plodu, ak sa užíva v tomto období (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie);

Iné lieky a Actapril

Iné lieky môžu ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť tohto lieku. Naopak, aj Actapril môže ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť iných liekov. Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nezabudnite lekárovi povedať o Actaprile, ak užívate iné lieky počas vašej liečby alebo krátko po liečbe Actaprilom. Osobitne je dôležité informovať vášho lekára , ak užívate:
- iné lieky proti vysokému krvnému tlaku vrátane močopudných tabliet (diuretík), ako je bendroflumetiazid;
- diuretiká (močopudné lieky) zadržiavajúce draslík, ako je spironolaktón, amilorid

a triamterén alebo kanrenoát draselný doplnky draslíka;
- protizápalové lieky proti bolesti (NSAID – napr. ibuprofén, diklofenak, indometacín ,

kyselina acetylsalicylová a COX-2 inhibítory);
- lítium alebo tricyklické antidepresíva (napr. amitriptylín, dozulepín);
- lieky na liečbu cukrovky (ako je inzulín, glibenklamid alebo gliklazid);
- sympatomimetiká – sem patrí efedrín, pseudoefedrín a salbutamol a môžu ich obsahovať niektoré dekongestanty, lieky proti kašľu/nádche a proti astme;
- antacidá, lieky neutralizujúce žalúdočnú kyselinu;
- alopurinol (na dnu) alebo prokaínamid (na abnormálny srdcový rytmus);
- imunosupresíva (napr. cyklosporín), steroidné lieky (napr. prednizolón, hydrokortizón) alebo lieky proti nádorom;
- antipsychotiká ako je chlorpromazín, tioridazín, flupentixol.

Ak sa pripravujete na operáciu, je dôležité, aby ste povedali chirurgovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Actapril. Môže totiž ovplyvniť anestéziu alebo inú použitú liečbu.

Vyhľadajte svojho lekára a informujte ho, ak užívate niektoré z vyššie uvedených liekov. Môže byť potrebná úprava vašej dávky.

Actaprilu a jedlo a nápoje
Tento liek môžete užívať s jedlom alebo po jedle a spolu s nápojom.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), informujte svojho lekára. Lekár vám pravdepodobne odporučí, aby ste prestali užívať Actapril ešte skôr, ako otehotniete, alebo ihneď ako zistíte, že ste tehotná a prevedie vás na inú liečbu. Užívanie Actaprilu sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože pri užívaní po 3 mesiaci tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie plodu.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo plánuje začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Actapril sa neodporúča matkám, ktoré dojčia. Ak si prajete dojčiť, lekár vám môže zvoliť inú liečbu, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Actapril môže u niektorých ľudí spôsobovať pocit závratu alebo mdlôb, najmä keď prvýkrát začnú užívať kapsuly. Niekoľko hodín po prvej dávke a pri každom zvyšovaní dávky alebo pri súčasnom požívaní alkoholu neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje ani nevykonávajte žiadnu činnosť, ktorá si vyžaduje vašu pozornosť. Vyčkajte a sledujte, ako na vás tento liek pôsobí.

Actapril obsahuje laktózu
Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že
trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek (v kapsulách 0,5 mg a 2 mg) obsahuje oranžovú žlť (E110). Tá môže spôsobiť alergické reakcie.


3. Ako užívať Actapril

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kapsuly prehĺtajte celé bez žuvania a zapite ich pohárom vody. Užívajte ich vždy v rovnakom čase dňa.

Počet kapsúl, ktoré budete musieť užívať, závisí od toho, na čo sa liečite. Ak už užívate diuretiká, lekár vám môže predpísať zníženie dávky diuretík alebo vám dokonca môže povedať, aby ste ich prestali užívať predtým, ako začnete užívať Actapril.

Odporúčaná dávka

Dospelí
Vysoký krvný tlak (hypertenzia)
Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 mg jedenkrát denne. Lekár vám túto dávku zrejme zvýši na 1-2 mg denne. Maximálna dávka sú 4 mg denne.

Pacienti so zlyhaním srdca
Liečba začne v nemocnici. Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 mg raz denne.

Liečba po srdcovom záchvate(infarkte myokardu)
Liečba sa obvykle začína už na tretí deň po srdcovom záchvate, zvyčajne s nízkou dávkou 0,5 mg každý deň. Váš lekár Vám túto dávku zrejme postupne zvýši až na maximálne 4 mg denne.

Dávka pre dospelých pacientov, ktorí boli predtým liečení diuretikami (močopudnými liekmi)

Liečba diuretikami(močopudnými liekmi) sa má ukončiť najmenej 72 hodín (3 dni) pred začiatkom liečby Actaprilom a/alebo liečba môže začať s 0,5 mg jedenkrát denne. Keď váš lekár zhodnotí účinok liečby, dávku následne upraví.


Starší pacienti
Ak vám obličky fungujú normálne, nie je nevyhnutné znižovať dávku. Musíte začať s nízkou dávkou a lekár bude počas liečby sledovať váš krvný tlak a funkciu obličiek. Opatrnosť sa však vyžaduje, ak ste súčasne liečený diuretikami (močopudné lieky) alebo máte zníženú funkciu srdca, pečene alebo obličiek.

Deti
Actapril sa nemá podávať deťom.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Lekár upraví vašu dávku v závislosti od výsledkov laboratórnych testov (0,5-1 mg denne).
Pacienti na dialýze obličiek: 0,5 mg denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Začiatočná dávka je 0,5 mg denne. Následne váš lekár upraví dávku podľa potreby.

Ak užijete viac Actaprilu ako máte
Ak užijete viac Actaprilu a pociťujete ťažkosti, vyhľadajte svojho lekára, nemocnicu alebo lekáreň. Vezmite si so sebou balenie lieku. Je to kvôli tomu, aby lekár vedel, čo ste užili.
Príznakmi predávkovania sú výrazne znížený krvný tlak, šok (opuch úst a hrdla spôsobujúci sťažené dýchanie – vyhľadajte svojho lekára), spomalenie procesov uvažovania (letargia), pomalý pulz, poruchy rovnováhy solí a znížená funkcia obličiek.

Ak zabudnete užiť Actapril
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Actapril
Dôležité je, aby ste užívali kapsuly, až kým vám lekár nepovie, aby ste ukončili užívanie. Neprestávajte ich užívať len preto, že sa už cítite lepšie. Ak prestanete užívať kapsuly, váš stav sa môže zhoršiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencie (častosť) výskytu pozorovaných vedľajších účinkov sú nasledovné:

Veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme: frekvencia výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Vedľajšie účinky súvisiace s Actaprilom môžu zahŕňať:


Veľmi časté a časté :
znížený krvný tlak.

Časté :
závrat

bolesť hlavy

slabosť

kašeľ.

Menej časté:
výrazné búšenie srdca;

nevoľnosť;

svrbenie a kožná vyrážka;

nutkanie na vracanie a/alebo vracanie.

Zriedkavé a veľmi zriedkavé:
nervozita, ťažkosti so spánkom, ospalosť smerujúca až k strate vedomia;

podráždenie hrdla, krvácanie z nosa;

vracanie, bolesť žalúdka, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti;

zadržiavanie tekutín (opuch), tendencia k poteniu, žihľavka;

bolesť svalov;

návaly horúčavy.

Neznáme:
zmeny ukazovateľov krvných testov ako sú pečeňové enzýmy, kreatinín a močovina;

alergické reakcie ako je svrbenie a kožná vyrážka;

zvýšené hladiny draslíka v krvi;

krvácanie v mozgu, svalová paralýza, dočasná strata vedomia;

dýchavičnosť, zápal priedušiek;

sucho v ústach, zápal pankreasu

strata vlasov;

závažné kožné ochorenia (vrátane erythemy multiform a Stevensovho-Johnsonovho syndrómu);

horúčka;

ochorenia krvi ako je agranulocytóza (stav, pri ktorom je nedostatočný počet bielych krviniek a preto sa môžu objaviť infekcie), leukopénia (úbytok bielych krviniek), pancytopénia (úbytok všetkých typov krviniek, vrátane červených i bielych krviniek, ako aj krvných doštičiek) a znížený počet bielkovín viažucich kyslík v krvi (hemoglobín) a hematokritu (podiel objemu červených krviniek, ktorý zaberajú v celkovom objeme krvi).

Iné vedľajšie účinky, ktoré sa hlásili s ACE inhibítormi, zahŕňajú problémy s obličkami, závažné poklesy krvného tlaku s príznakmi ako mdloby, bolesť v hrudníku alebo mŕtvica.

Alergické reakcie sa hlásili veľmi zriedkavo. Ak spozorujete náhly sipot, napätie v hrudníku, ťažkosti s prehĺtaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, kožnú vyrážku ako sú červené bodky alebo žihľavka (pupenec na koži) alebo svrbenie,
okamžite, prosím, informujte svojho lekára.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

5. Ako uchovávať Actapril

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote neprevyšujúcej 30
oC.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Actapril obsahuje
Liečivo je trandolapril 0,5 mg, 2 mg alebo 4 mg.


Ďalšie zložky (pomocné látky)sú:

monohydrát laktózy

hydrolyzát kukuričného škrobu

mikrokryštalická celulóza

dimetikón

magnéziumstearát

koloidný bezvodý oxid kremičitý

želatína

oxid titaničitý (E171) a erytrozín (E127).


Každá sila okrem toho obsahuje nasledovné:
0,5 mg:
oranžová žlť (E110), chinolínová žlť (E104)
2 mg:oranžová žlť (E110)
4 mg:červený oxid železitý (E172) a žltý oxid železitý (E172)

Ako vyzerá Actapril a obsah balenia
Actapril 0,5 mg sú: svetlošarlátové - tmavožlté podlhovasté kapsuly veľkosti 2
Actapril 2 mg sú: svetlošarlátové - svetlošarlátové podlhovasté kapsuly veľkosti 2
Actapril 4 mg sú : svetlohnedooranžové - hnedooranžové podlhovasté kapsuly veľkosti 2

Veľkosti balenia : 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90 a 100 tvrdých kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca
[pre 0,5mg ; 2 mg a 4 mg]
Pharmaterm S.A.

6,Dervenakion str.153

51 Pallini Attikis, Grécko


[pre 2 mg a 4 mg]

Pharmathen International S.A.

Sapes Industrial Park

Block 5

69300 Rodopi, Grécko
Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Dánsko Trandolapril Actavis 0.5mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg harde kapsler
Česká republika Trandolapril Actavis 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg tvrdé želatinové

tobolky

Maďarsko Actapril, kemény zselatin kapszula 0.5 mg,1 mg,2 mg, 4 mg keménykapszula
Poľsko Tensotrand
Slovensko Actapril 0,5 mg, 2 mg, 4 mg
Veľká Británia Trandolapril 0.5mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg Capsules


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2012.Actapril 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č.: 2011/07602, 2011/07603, 2011/07604


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Actapril 0,5 mg

Actapril 2 mg

Actapril 4 mg


Tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tvrdá kapsula Actapril 0,5 mg obsahuje 0,5 mg trandolaprilu.

Každá tvrdá kapsula Actapril 2 mg obsahuje 2,0 mg trandolaprilu.

Každá tvrdá kapsula Actapril 4 mg obsahuje 4,0 mg trandolaprilu.


Pomocné látky so známym účinkom: každá kapsula obsahuje 24 mg monohydrátu laktózy.
Actapril 0,5 mg a 2 mg obsahuje 1,26 mg oranžovej žlti (E 110).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.

Actapril 0,5 mg: svetlošarlátové / tmavožlté tvrdé kapsuly
Actapril 2 mg: svetlošarlátové / svetlošarlátové tvrdé kapsuly
Actapril 4 mg: svetlohnedooranžové / hnedooranžové tvrdé kapsuly


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Mierna až stredne závažná hypertenzia.
Dysfunkcia ľavej komory po akútnom infarkte myokardu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Actapril možno užívať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle.

Dospelí
Hypertenzia
U dospelých pacientov bez kongestívneho zlyhania srdca a bez renálnej alebo hepatálnej insuficiencie, ktorí neužívajú diuretiká, je odporúčaná začiatočná dávka 0,5 mg trandolaprilu jedenkrát denne. S dávkou 0,5 mg sa terapeutická odpoveď dosiahne iba u menšiny pacientov. Dávkovanie sa má zdvojnásobovať postupne na v dvoj- až štvortýždňových intervaloch základe reakcie pacienta až na maximum 4 mg ako jednorazová denná dávka.
Rozpätie zvyčajnej udržiavacej dávky je 1 až 2 mg ako jednorazová denná dávka. Pokiaľ odpoveď pacienta stále nie je uspokojivá ani pri dávke 4 mg trandolaprilu, má sa zvážiť kombinovaná liečba s diuretikami a blokátormi vápnikových kanálov.

Dysfunkcia ľavej komory po akútnom infarkte myokardu
Po akútnom infarkte myokardu môže liečba začať až na tretí deň keď sa dosiahnu potrebné podmienky na liečbu (stabilná hemodynamika a kontrola akejkoľvek reziduálnej ischémie). Začiatočná dávka má byť nízka (pozri časť 4.4), obzvlášť ak má pacient pri zahájení liečby normálny alebo nízky krvný tlak.. Začiatočná liečba má byť 0,5 mg na deň (24 hodín). Dávku možno postupne zvyšovať na maximum 4 mg denne ako jednorazovú dávku. Túto riadenú titráciu možno dočasne prerušiť, napríklad v prípade symptomatickej hypotenzie.
Liečba sa má zahájiť v nemocnici pod prísnou kontrolou, hlavne krvného tlaku (pozri časť 4.4).

V prípade hypotenzie sa musia starostlivo prehodnotiť všetky súbežné hypotenzné liečby (napríklad vazodilatanciami ako sú nitráty, diuretiká) a pokiaľ možno znížiť ich dávku. Dávka trandolaprilu sa má znížiť, iba ak tieto opatrenia nepostačujú alebo nemôžu byť vykonané.

V prípade predchádzajúcej diuretickej liečby musia byť vykonané zvláštne opatrenia:
Odporúča sa buď prerušiť diuretickú liečbu aspoň 72 hodín pred začiatkom liečby trandolaprinom a/alebo začať s dávkou 0,5 mg trandolaprilu denne. V tomto prípade musí byť dávka upravená v súlade s pacientovou odpoveďou na liečbu. Ak je nevyhnutné pokračovať v diuretickej liečbe, je potrebný lekársky dohľad.

Predchádzajúca diuretická liečba
U pacientov, ktorí sú rizikoví z dôvodu stimulovaného renín-angiotenzínového systému (napr. pacienti s depléciou vody alebo sodíka), sa diuretikum má vysadiť 2-3 dni pred začiatkom liečby s 0,5 mg trandolaprilu na zníženie pravdepodobnosti symptomatickej hypotenzie. Liečba diuretikom sa v prípade potreby môže neskôr obnoviť.

Zlyhanie srdca
U hypertenzných pacientov, ktorí majú tiež kongestívne zlyhanie srdca s alebo bez sprievodnej renálnej insuficiencie, sa po liečbe ACE inhibítormi pozorovala symptomatická hypotenzia. U týchto pacientov sa liečba má začať dávkou 0,5 mg trandolaprilu jedenkrát denne v nemocnici pod dôkladným dohľadom lekára.

Poškodenie funkcie obličiek
Pri klírense kreatinínu 0,2 – 0,5 ml/s (10-30 ml/min) sa liečba má začať s dennou dávkou 0,5 mg. V prípade potreby možno dávku zvýšiť na 1 mg jedenkrát denne. Pri klírense kreatinínu pod 0,2 ml/s (10 ml/min) a u pacientov na hemodialýze sa podáva 0,5 mg denne ako jednorazová dávka. U týchto pacientov je nevyhnutná pravidelná kontrola draslíka a kreatinínu v sére.

Renovaskulárna hypertenzia
Začiatočná dávka má byť 0,5 mg denne. Dávka sa má upraviť na základe odpovede krvného tlaku.

Úprava dávkovania pri poškodení funkcie pečene
U pacientov s vážnym poškodením funkcií pečene vedie zníženie metabolického klírensu materskej zlúčeniny, trandolaprilu, a aktívneho metabolitu trandolaprilátu k značnému zvýšeniu plazmatických hladín trandolaprilu a v menšej miere k zvýšeniu hladín trandolaprilátu. Liečba trandolaprilom sa má preto začať s dávkou 0,5 mg jedenkrát denne pod starostlivým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4 a 5.2).

Deti
Liek sa nemá podávať deťom, pretože skúsenosti s liečbou u detí sú nedostatočné.

Starší pacienti
Zvyčajne sa nevyžaduje zníženie dávky. Farmakokinetické štúdie s hypertenznými pacientmi nad 65 rokov, ktorí majú na svoj vek normálnu funkciu obličiek, naznačujú, že nie je nutná úprava dávky. Keďže však niektorí starší pacienti môžu byť osobitne citliví na ACE inhibítory, odporúča sa na začiatku použiť nízke dávky a sledovať odpoveď krvného tlaku a funkcie obličiek.

Opatrnosť je potrebná u starších pacientov so súbežnou diuretickou liečbou, kongestívnym zlyhaním srdca a nedostatočnou funkciou pečene alebo obličiek. Dávka sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku.


4.3 Kontraindikácie

• Známa precitlivenosť na trandolapril, iné ACE inhibítory alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok lieku.
• Angioneurotický edém v anamnéze (napr. Quinckeho edém) súvisiaci s
predchádzajúcim podaním ACE inhibítora.
• Hereditárny alebo idiopatický angioneurotický edém.
• Druhý alebo tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Riziko hypotenzie a/alebo reálnej insuficiencie
U pacientov s nekomplikovanou hypertenziou sa v zriedkavých prípadoch po prvej dávke alebo po zvýšenej dávke pozorovala symptomatická hypotenzia. Za istých okolností sa prejavuje výrazná aktivácia renín-angiotenzín-aldosterónového systému, osobitne v prípade závažnej deplécie tekutín a sodíka (diéta s nízkym obsahom solí, dlhodobá diuretická liečba, dialýza, hnačka alebo vracanie), stenózy obličkovej tepny, zlyhania srdca a cirhózy pečene s edémom a/alebo ascitmi. Supresia renín-angiotenzín-aldosterónového systému ACE inhibítormi môže spôsobiť závažnú arteriálnu hypotenziu a/alebo funkčnú renálnu insuficienciu, najmä po prvej dávke, po zvýšení dávky a počas prvých dvoch týždňoch liečby. Závažná hypotenzia môže viesť k mdlobám a/alebo ischemickým léziám na orgánoch s arteriálnymi poruchami (napr. akútny infarkt myokardu, cerebrovaskulárny infarkt).

U takýchto rizikových pacientov, vrátane pacientov s anginou pectoris alebo cerebrovaskulárnymi poruchami, sa liečba trandolaprilom má začať pod dôkladným lekárskym dohľadom s nízkymi dávkami s opatrnou úpravou dávky. V prípade predchádzajúcej diuretickej liečby sa odporúča prerušiť diuretickú liečbu aspoň 72 hodín pred začiatkom liečby trandolaprilom a začať s 0,5 mg denne (pozri časť 4.5).

Deplécia tekutín a solí sa má upraviť pred začiatkom liečby trandolaprilom.

Ak sa u pacienta počas liečby vyvinie arteriálna hypotenzia alebo renálna insuficiencia, zníženie dávky alebo prerušenie liečby trandolaprilom a/alebo diuretikami môže byť nevyhnutné.

Prípad arteriálnej hypotenzie vyskytujúcej sa po začiatočnej dávke nevylučuje následnú liečbu trandolaprilom za predpokladu, že dávka je opatrne upravovaná.

Ak sa vyskytne symptomatická hypotenzia, pacient sa má uviesť do polohy ležmo na chrbát a ak je to nutné má dostať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Intravenózny atropín môže byť potrebný, ak je pridružená bradykardia.

Pacienti s renovaskulárnou hypertenziou
Liečba renovaskulárnej hypertenzie sa vykonáva revaskularizáciou.

ACE inhibítory však môžu byť prospešné, až do doby, kým nie je možné vykonať revaskularizáciu alebo ak nemožno vykonať takúto procedúru. Riziko závažnej arteriálnej hypotenzie a renálnej insuficiencie je zvýšené, keď sú pacienti s predchádzajúcou unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou obličkovej tepny liečení ACE inhibítormi. Diuretiká môžu ešte zvyšovať riziko. Strata renálnej funkcie sa môže prejaviť iba malými zmenami sérového kreatinínu, dokonca aj u pacientov s unilaterálnou stenózou obličkovej tepny. U týchto pacientov sa liečba má začať v nemocnici pod dôkladným lekárskym dohľadom s nízkymi dávkami a opatrnou úpravou dávky. Počas začiatočných týždňov liečby sa má diuretická liečba prerušiť a je potrebné sledovať funkciu obličiek a draslík v sére.

Posúdenie renálnej funkcie:
Zhodnotenie stavu pacienta má zahŕňať posúdenie renálnej funkcie pred začatím liečby a počas liečby. Proteinúria sa môže vyskytnúť v prípade výskytu renálneho poškodenia pred liečbou alebo v prípade podávania pomerne vysokých dávok.

Pacienti s renálnou insuficienciou
V prípade renálnej insuficiencie sa dávka musí znížiť, ak klírens kreatinínu je ≤0,5 ml/s (≤30 ml/min) (pozri časť 4.2). U pacientov s renálnou insuficienciou sa odporúča dôkladné sledovanie funkcie obličiek a draslíka v sére počas začiatočných týždňov liečby a následne podľa potreby. U niektorých hypertenzných pacientov bez predchádzajúcej diagnózy renálneho ochorenia, sa môže vyvinúť zvýšenie hladiny močoviny v sére a sérového kreatinínu, keď sa trandolapril podáva súbežne s diuretikami. Môže sa vyskytnúť proteinúria.

U pacientov s renálnou insuficienciou, kongestívnym zlyhaním srdca alebo unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou obličkovej tepny, u pacientov s jednou obličkou, ako aj po transplantácii obličky je riziko poškodenia funkcie obličiek. Ak sa včas rozpozná, je takéto poškodenie funkcie obličiek reverzibilné po prerušení liečby.

Transplantácia obličky
Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním trandolaprilu pacientom po nedávnej transplantácii obličky. Preto sa neodporúča liečba trandolaprilom.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Keďže trandolapril je proliečivo, ktoré sa metabolizuje na aktívnu formu v pečeni, osobitná pozornosť a dôkladné sledovanie sa má venovať pacientom s poškodením funkcie pečene.

Zlyhanie pečene
Zriedkavo boli ACE inhibítory spojované so syndrómom, ktorý začína cholestatickou žltačkou alebo hepatitídou a postupuje do fulminantnej hepatickej nekrózy a (niekedy) smrti . Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti užívajúci ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinula žltačka alebo výrazné zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, majú prerušiť liečbu ACE inhibítorom a je potrebné im poskytnúť primerané lekárske vyšetrenie.

Angioedém
U pacientov liečených ACE inhibítorom vrátane trandolaprilu boli hlásené prípady edému tváre, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, ako aj končatín. Angioedém sa môže prejaviť predovšetkým počas začiatočných týždňov liečby. Iba zriedkavo sa vyvinie po dlhodobej liečbe ACE inhibítorom.

V takýchto prípadoch sa má prerušiť liečba trandolaprilom a pacient má byť sledovaný do vymiznutia edému. Ak je edém lokalizovaný iba na tvár, spravidla vymizne bez liečby, aj keď na zmiernenie symptómov sú vhodné antihistaminiká.

Kombinácia opuchu tváre a hrtana môže byť život ohrozujúca. Opuch jazyka, hlasiviek alebo hrtana môže spôsobiť obštrukciu dýchania. Urýchlene sa subkutánne musí podať 0,1% adrenalín (0,3-0,5 ml) a musia sa podniknúť ostatné náležité terapeutické opatrenia.

Po takejto reakcii sa nesmie obnoviť liečba ACE inhibítorom. Pacienti s predchádzajúcim Quinckeho edémom nevyskytujúcim sa v súvislosti s liečbou ACE inhibítorom majú vyššie riziko nového Quinckeho edému, ak sú liečení ACE inhibítorom (pozri časť 4.3).

Bolo preukázané, že ACE inhibítory častejšie vyvolávajú angioedém u negroidných pacientov než u iných pacientov.

Intestinálny angioedém bol zriedkavo hlásený u pacientov liečených ACE inhibítormi. U týchto pacientov sa vyskytli bolesti brucha (s alebo bez nevoľnosti a zvracania), v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému v tvári a s normálnymi hladinami C-1 esterázy. Angioedém bol diagnostikovaný postupmi zahŕňajúcimi abdominálny CT počítačový tomogram, alebo ultrazvuk alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy zanikli po ukončení podávania ACE inhibítorov. Intestinálny angioedém má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnostiky pacientov užívajúcich ACE inhibítory s bolesťami brucha (pozri časť 4.8).

Etnické rozdiely
Tak ako v prípade iných ACE inhibítorov, trandolapril môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u negroidných pacientov než u iných pacientov. To môže byť pravdepodobne v dôsledku vyššieho výskytu nízkorenínových stavov u negroidných pacientov s hypertenziou.

Kašeľ
Počas liečby ACE inhibítorom sa môže objaviť suchý a neproduktívny kašeľ, ktorý pominie po prerušení liečby. Ak sa liečba ACE inhibítorom považuje za nevyhnutnú, možno zvážiť opätovné obnovenie liečby.
Kašeľ vyvolaný ACE inhibítormi sa má považovať za súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.

Hyperkaliémia
Zvýšenie hladiny sérového draslíka sa pozorovalo u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane trandolaprilu. Rizikové faktory rozvoja hyperkalémie zahrňujú renálnu insuficienciu, zhoršenie stavu obličiek, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, interkurentné príhody, hlavne dehydratáciu, akútnu srdcovú dekompenzáciu, metabolickú acidózu a súčasné podávanie draslík šetriacich diuretík (napr. spironolaktón, eplerenón, triamteren, alebo amilorid), doplnkov draslíka alebo draslík obsahujúcich náhrad solí; alebo pacientov užívajúcich iné lieky spojené s nárastom sérového draslíka (napr. heparín). Užívanie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo náhrad soli s obsahom draslíka hlavne u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou môže viesť k výraznému zvýšeniu sérového draslíka. Hyperkalémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak je súčasné podávanie trandolaprilu a ktorejkoľvek vyššie uvedenej látky považované za vhodné, má sa podávať s opatrnosťou a za častého monitorovania sérového draslíka. (pozri 4.5).

Chirurgický zákrok / anestézia
U pacientov, ktorí sa podrobujú veľkému chirurgickému zákroku alebo počas anestézie potenciálne hypotenznými látkami môžu ACE inhibítory navodiť pravdepodobne závažnú arteriálnu hypotenziu, ktorú možno korigovať expandérmi plazmy. Pokiaľ nemožno ukončiť liečbu ACE inhibítorom, liečba na zväčšenie objemu sa má podávať s opatrnosťou.

Aortálna stenóza / hypertrofická kardiomyopatia
ACE inhibítory sa majú používať s veľkou opatrnosťou u pacientov s aortálnou stenózou alebo obštrukciou výtoku z ľavej komory.

Neutropénia / agranulocytóza
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa po liečbe ACE inhibítormi podávanými vo vysokých dávkach a/alebo pacientom s renálnou insuficienciou pozorovala neutropénia a agranulocytóza súvisiaca predovšetkým s ochoreniami spojivového tkaniva (napr. lupus erythematosus disseminatus a sklerodermia), ako aj s imunosupresívnou liečbou látkami s potenciálnym rizikom leukopénie. Neutropénia je reverzibilná po prerušení liečby ACE inhibítorom. Najlepšou prevenciou je pozorne dodržiavať odporúčanú dávku. Ak sa liečba ACE inhibítorom u takýchto rizikových pacientov považuje za nevyhnutnú, musí sa starostlivo zvážiť pomer riziko/prínos. U pacientov s kolagenóznym ochorením ciev (napr. lupus erythematosus a sklerodermia) sa musí zvážiť pravidelné sledovanie bielych krviniek a bielkovín v moči, najmä ak je spojené s poškodením funkcie obličiek a súbežnou liečbou, najmä kortikosteroidmi a antimetabolitmi, alebo liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom.

Proteinúria
Proteinúria sa môže vyskytnúť predovšetkým u pacientov s existujúcou poruchou renálnych funkcií alebo pri relatívne vysokými dávkach ACE inhibítorov. Actapril sa má podať len po kritickom zvážení pomeru riziko/prínos liečby u pacientov s klinicky relevantnou proteinúriou (viac ako 1 g/deň).

Anafylaktoidné reakcie počas desenzitizácie jedom blanokrídleho hmyzu
Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizácie jedom blanokrídleho hmyzu vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa zabránilo dočasným pozastavením liečby ACE inhibítormi pred každou desenzitizáciou.

Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy
U pacientov liečených ACE inhibítormi môže počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) s dextransulfátom dôjsť zriedkavo k život ohrozujúcim anafylaktoidným reakciám. Týmto reakciám sa zabránilo dočasným pozastavením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.

Hemodialyzovaní pacienti

Anafylaktoidné reakcie sa zaznamenali u pacientov dialyzovaných vysokoprietokovými membránami (napr. AN 69®) a súčasne liečených ACE inhibítormi. Pri liečbe týchto pacientov sa má zvážiť použitie iných typov dialyzačných membrán alebo iných tried antihypertenzných látok.


Diabetickí pacienti
U diabetických pacientov liečených orálnymi antidiabetickými látkami alebo inzulínom, sa má počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítormi starostlivo sledovať kontrola glykémie.

Gravidita
ACE inhibítory by sa nemali začať podávať počas tehotenstva. Pokiaľ je pokračujúca liečba ACE inhibítormi nevyhnutná, pacientky plánujúce otehotnieť by mali prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má overený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve. Ak je tehotenstvo diagnostikované, liečba ACE inhibítormi musí byť zastavená, a ak je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou (pozri časť 4.3 a 4.6).

Interakcie

Použitie tohto lieku sa VŠEOBECNE NEODPORÚČA v kombinácii s diuretikami šetriacimi draslík, draselnými soľami a lítiom (pozri časť 4.5).

Obsahuje laktózu
Pacienti s dedičnými problémami intolerancie galaktózy, osobitnou formou dedičného deficitu laktázy (lapónsky deficit laktázy) alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Neodporúčané kombinácie (pozri časť 4.4)

Draslík alebo draslík šetriace diuretiká: Amilorid, kanrenoát draselný, spironolaktón,

triamteren, draslík (soli):

Súbežné podávanie draslíka alebo draslík šetriacich diuretík zvyšuje riziko hyperkaliémie, predovšetkým pri zlyhaní obličiek. Ak sa táto kombinácia považuje za nevyhnutnú, je potrebné časté sledovanie hladiny draslíka v sére.

Lítium

Zvýšená koncentrácia lítia, potenciálne až na toxické hodnoty (znížená renálna exkrécia lítia). Použitie trandolaprilu s lítiom sa neodporúča, avšak ak sa táto kombinácia preukáže potrebná, má sa zabezpečiť starostlivé sledovanie hladiny lítia v sére.


Kombinácie vyžadujúce si osobitné opatrenia pri používaní


Tiazidy a kľučkové diuretiká

U pacientov s diuretickou liečbou, najmä u pacientov, ktorí nedávno začali liečbu alebo u pacientov s depléciou objemu a/alebo solí, sa môže vyskytnúť závažný pokles krvného tlaku a/alebo prerenálne zlyhanie po počiatočnej liečbe ACE inhibítorom. Riziko hypotenzných epizód možno znížiť vysadením diuretík, , zvýšením príjmu solí pred začiatkom liečby a začatím liečby s nižšími začiatočnými dávkami ACE inhibítora. Ďalšie zvyšovanie dávky sa má urobiť s opatrnosťou. Actapril môže zmierniť stratu draslíka spôsobenú diuretikami tiazidového typu a kľučkovými diuretikami.


Antihypertenzné látky
Kombinácia trandolaprilu a iných antihypertenzných látok môže zosilniť antihypertenznú odpoveď na ACE inhibítory.

Antipsychotiká

Pri súbežnom podaní sa môže vyskytnúť posturálna hypotenzia.

Alopurinol, prokaínamid, cytostatiká alebo imunosupresíva, systemické kortikosteroidy
Ak sa používajú súbežne s ACE inhibítormi, môžu zvyšovať riziko leukopénie.

Nesteroidné antiflogistiká (NSAID):

Keď sa ACE inhibítory podávajú súbežne s nesteroidnými antiflogistikami (napr. kyselina acetylsalicylová v antiflogistických dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAID), môže dôjsť k zmierneniu antihypertenzného účinku. Súbežné použitie ACE inhibítorov a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, obzvlášť u pacientov s existujúcou oslabenou funkciou obličiek. Kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a je potrebné zvážiť sledovanie renálnej funkcie po začiatku súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.


Antidiabetiká (inzulín, hypoglykemiká typu sulfónamidov)
Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovalo zvýšené riziko hypoglykémie u diabetikov súbežne liečených inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami a ACE inhibítormi, u takýchto pacientov boli zaznamenané prípady hypoglykémie. Preto sa u diabetikov musí dôkladne sledovať krvný cukor, najmä na začiatku liečby ACE inhibítorom alebo pri zvyšovaní dávky ACE inhibítora.

Antacidá
Súbežné podávanie môže viesť k zníženej absorpcii ACE inhibítorov. Preto medzi podaním trandolaprilu a antacíd musia uplynúť aspoň dve hodiny.


Použitie vysokoprietokových polyakrylonitrilových membrán pri hemodialýze

U pacientov liečených ACE inhibítormi sa hlásili anafylaktoidné reakcie na vysokoprietokové polyakrylonitrilové membrány používané pri hemodialýze. Tak ako pri iných antihypertenzívach tejto chemickej triedy, je potrebné sa tejto kombinácii vyhnúť tejto pri predpisovaní ACE inhibítorov pacientom podstupujúcim renálnu dialýzu.

Neprítomnosť interakcií s inými liekmi
V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi sa farmakokinetické interakcie nepozorovali, keď sa trandolapril kombinoval s digoxínom, furosemidom, nifedipínom, glibenklamidom, propranololom alebo cimetidínom. Antikoagulačné vlastnosti warfarínu neboli ovplyvnené po súbežnom podaní s trandolaprilom.


Klinické interakcie sa nepozorovali u pacientov s dysfunkciou ľavej komory po akútnom infarkte myokardu, keď sa trandolapril podával súbežne s trombolytikami, kyselinou acetylsalicylovou, betablokátormi, antagonistami vápnika, nitrátmi, antikoagulantmi, diuretikami alebo digoxínom.


4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenicity spôsobenej expozíciou ACE inhibítorom počas prvého trimestra neboli jednoznačné, avšak malé zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Pokiaľ je pokračujúca liečba ACE inhibítormi nevyhnutná, pacientky plánujúce otehotnieť by mali prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má overený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve. Ak je tehotenstvo diagnostikované, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť, a ak je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou.

Je známe, že expozícia liečbouACE inhibítormi počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramniony, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkalémiu). (Pozri tiež 5.3 „Predklinické údaje o bezpečnosti“).

V prípade, že sa expozícia ACE inhibítorom vyskytne od tretieho trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie renálnych funkcií a lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory by mali byť dôkladne pozorované na hypotenziu (pozri tiež časť 4.3 a 4.4).

Laktácia
Z dôvodu nedostatočných skúseností je trandolapril kontraindikovaný počas laktácie.

Nie je známe, či sa trandolapril vylučuje do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na individuálne rozdiely v reakcii na ACE inhibítor môže byť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje znížená.
Predovšetkým na začiatku liečby, po zvýšení dávky alebo počas súbežného požívania alkoholu môže mať trandolapril malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce vedľajšie účinky sú uvedené nižšie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti :
Veľmi časté (≥1/10)
Časté (≥1/100; <1/10)
Menej časté (≥1/1000; <1/100)
Zriedkavé (≥1/10 000 <1/1000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Frekvencia neznámaZvýšenie hladiny močoviny v sére a sérového kreatinínu, znížený počet trombocytov, zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov (vrátane aspartát-transaminázy ASAT a alaníntransaminázy ALAT).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Menej časté (>1/1000 až <1/100)Palpitácie.

Poruchy krvi a lymfatického systému Frekvencia neznáma


Agranulocytóza, leukopénia

Poruchy nervového systému
Časté (>1/100 až <1/10)


Bolesť hlavy, závrat.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté (>1/100 až <1/10)

Zriedkavé – veľmi zriedkavé (<1/1000)

Frekvencia neznáma


Kašeľ.

Podráždenie hrdla, rinorea.


Dyspnoe, bronchitída.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté (>1/1000 až <1/100)

Zriedkavé – veľmi zriedkavé (<1/1000)


Frekvencia neznáma


Nauzea.


Vracanie, bolesť brucha, hnačka, zápcha, dyspepsia.

Sucho v ústach, pankreatitída.

Poruchy obličiek a močových ciest
Frekvencia neznáma


Funkčná renálna insuficiencia, proteinúria.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté (>1/1000 až <1/100)

Zriedkavé – veľmi zriedkavé (<1/1000)

Frekvencia neznáma


Pruritus, kožná vyrážka.

Angioedém, tendencia k poteniu, žihľavka.


Alopécia.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Zriedkavé – veľmi zriedkavé (<1/1000)


Myalgia.

Poruchy metabolizmu a výživy
Frekvencia neznáma


Hyperkaliémia.

Poruchy ciev
Časté – veľmi časté (>1/100)

Frekvencia neznáma


Arteriálna hypotenzia.


Cerebrovaskulárny infarkt, synkopa.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Časté (>1/100 až <1/10)

Menej časté (>1/1000 až <1/100)

Zriedkavé – veľmi zriedkavé (<1/1000)

Frekvencia neznáma


Asténia.


Nevoľnosť


Návaly horúčavy.


Horúčka.

Poruchy imunitného systému
Frekvencia neznámaAlergické reakcie vrátane pruritu a kožnej vyrážky.

Psychiatrické poruchy
Zriedkavé – veľmi zriedkavé (<1/1000)


Nervozita, poruchy spánku, ospalosť

Nežiaduce účinky hlásené pre ACE inhibítory zaradené do tried (frekvencia neuvedená):

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Znížený hemoglobín a hematokrit.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Angina pectoris, infarkt myokardu, AV blok, bradykardia, zástava srdca, tachykardia.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Pancytopénia.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Sinusitída, rinitída, glositída, bronchospasmus.

Poruchygastrointestinálneho traktu
Ileus.

Poruchy obličiek a močových ciest
Zvýšený bilirubín v sére, hemolytická anémia s vrodeným nedostatkom týkajúcim sa G-6 PDH (glukóza-6-fosfát dehydrogenáza).

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, psoriáze podobná eflorescencia a alopécia.

Poruchy ciev
Cerebrálna hemorágia, tranzitórna ischémia.

Poruchy pečene a žlčových ciest
Cholestatická žltačka, hepatitída.


4.9 Predávkovanie

Symptómy
Najvyššie dávky použité v klinických štúdiách sú 32 mg (jednorazové dávky podané zdravým dobrovoľníkom) a 16 mg (opakované dávky podané pacientom s hypertenziou).
Príznaky predávkovania sú závažná hypotenzia, šok, strnulosť, bradykardia, poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek.

Liečba
Po užití nadmernej dávky má byť pacient dôkladne sledovaný, najlepšie na jednotke intenzívnej starostlivosti. Hladiny sérových elektrolytov a sérového kreatinínu je potrebné často merať. Liečebné postupy závisia od závažnosti príznakov. Pozornosť sa má venovať vyprázdneniu obsahu žalúdka, ak požitie nastalo nedávno. V prípade symptomatickej hypotenzie je potrebné uložiť pacienta do šokovej polohy. Závažnú hypotenziu možno upraviť fyziologickým roztokom alebo inými formami plazmovej expanzie. Liečbu angiotenzínom II možno zvážiť v referenčnom centre.

Trandolaprilát je možné vylúčiť z organizmu prostredníctvom hemodialýzy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibítory ACE, samotné - ATC kód: C09AA10.

Trandolapril je proliečivo, ktorá je rýchlo, nešpecificky hydrolyzované na svoj účinný, dlhodobo pôsobiaci aktívny metabolit trandolaprilát (ostatné metabolity sú neaktívne) a pôsobí ako perorálne aktívny inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor) bez sulfhydrylovej skupiny. Okrem inhibície plazmatického ACE trandolapril počas štúdií preukázal inhibíciu tkanivového ACE (najmä vaskulárneho, kardiálneho a nadobličkového). U ľudí sa nezisťoval klinický význam inhibície tkanivového ACE.

Enzým konvertujúci angiotenzín je peptidyl-dipeptidáza, ktorá katalyzuje transformáciu angiotenzínu I na vazokonstrikčný angiotenzín II a podporuje metabolizmus bradykinínu na inaktívne štepy.

Malé dávky trandolaprilu vyvolávajú silnú inhibíciu ACE, čo znižuje tvorbu angiotenzínu II, znižujú sekréciu aldosterónu a zvyšujú aktivitu plazmatického renínu inhibíciou negatívnej spätnej regulácie.

Trandolapril teda moduluje renín-angiotenzín-aldosterónový systém, ktorý zohráva významnú úlohu pri regulácii krvného objemu a krvného tlaku.

Inhibícia degradácie bradykinínu, uvoľňovanie prostaglandínov a znížená aktivita sympatického nervového systému sú ďalšie mechanizmy pôsobenia, ktoré môže byť dôležité pre vazodilatačnú aktivitu ACE inhibítorov.

Vlastnosti trandolaprilu môžu vysvetliť výsledky získané pri regresii hypertrofie srdca so zlepšením diastolickej funkcie a zlepšením roztiahnutia artérií u ľudí. Naviac, zmenšenie vaskulárnej hypertrofie sa preukázalo aj u zvierat.

Pokles periférnej rezistencie vyvolaný trandolaprilom nie je sprevádzaný ani retenciou tekutín a soli, ani tachykardiou.

U hypertonikov trandolapril znižuje systolický i diastolický krvný tlak. Trandolapril má antihypertenznú aktivitu, ktorá je nezávislá od hladiny renínu v plazme.

U ľudí je antihypertenzný účinok trandolaprilu zjavný približne po 1 hodine po podaní a pretrváva najmenej 24 hodín, čo umožňuje dávkovanie jedenkrát denne. Trandolapril neovplyvňuje denný (24-hodinový) rytmus krvného tlaku.

Antihypertezný účinok sa udržiava počas dlhodobej liečby bez vzniku tolerancie. Po prerušení liečby nenastávajú príznaky z vynechania liečby. Liečba trandolaprilom je sprevádzaná vysokým skóre v hodnotení kvality života.

Kombinácia s diuretikami alebo kalciovými antagonistami zosilňuje antihypertenzný účinok trandolaprilu.

Na pacientoch s dysfunkciou ľavej komory po akútnom infarkte myokardu bola vykonaná multicentrická, placebom kontrolovaná klinická štúdia. Celkovo bolo randomizovaných 1749 pacientov na podanie buď placeba, alebo trandolaprilu od tretieho dňa po akútnom infarkte myokardu, ktorí boli sledovaní najmenej 24 mesiacov.

Liečba trandolaprilom mala za následok 22% zníženie celkovej mortality, 25% zníženie kardiovaskulárnej mortality, 24% zníženie rizika náhlej smrti, 29% zníženie výskytu závažnej alebo rezistentnej kardiálnej insuficiencie a 14% zníženie rekurentného infarktu myokardu.

V porovnaní s placebom mali pacienti liečení trandolaprilom výrazne menej klinických príznakov kardiálnej insuficiencie, periférneho edému, dyspnoe, ortopnoe, paroxyzmálneho nokturálneho dyspnoe a únavy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Trandolapril sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Absorbované množstvo sa rovná 40 až 60% podanej dávky a nie je ovplyvnené príjmom potravy. Približne 36% absorbovaného množstva sa konvertuje na trandolaprilát. Biologická dostupnosť trandolaprilátu po perorálnom podaní trandolaprilu je približne 13%.

Distribúcia – biologická transformácia – vylučovanie
Maximálne plazmatické koncentrácie trandolaprilu sa dosahujú približne 30 minút po podaní. Trandolapril sa rýchlo vylučuje z plazmy s polčasom menej ako jedna hodina.

Trandolapril sa hydrolyzuje na aktívny metabolit trandolaprilát, špecifický inhibítor ACE (enzýmu konvertujúceho angiotenzín) inhibítor. Množstvo vzniknutého trandolaprilátu nie je ovplyvnené príjmom potravy. Maximálna plazmatická koncentrácia trandolaprilátu sa dosahuje 4 až 6 hodín po podaní.

V plazme sa viac ako 80% trandolaprilátu viaže na bielkoviny. Viaže sa saturačne, s vysokou afinitou, na ACE. Trandolapril sa viaže aj nesaturačne na albumín.

Po opakovanom podávaní jednorazových denných dávok trandolaprilátu sa rovnovážny stav dosiahol v priemere za štyri dni tak u zdravých dobrovoľníkov, ako aj u mladších i starších hypertonikov i pacientov s kardiálnou insuficienciou. Efektívny polčas akumulácie trandolaprilátu je od 16 do 24 hodín.

Vylučovanie nemetabolizovaného trandolaprilátu do moču je 10-15% podanej dávky. Po perorálnom podaní označeného lieku sa 33% rádioaktivity zistilo v moči a 66% v stolici.

Renálna insuficiencia
Renálny klírens trandolaprilátu (asi 70 ml/min) je úmerný klírensu kreatinínu. Plazmatické koncentrácie trandolaprilátu sú výrazne vyššie u pacientov s klírensom kreatinínu
30 ml/min a u pacientov na hemodialýze. U týchto pacientov sa odporúča úprava dávok (pozri časť 4.2).

Po opakovanom podávaní pacientom s chronickým zlyhaním obličiek sa rovnovážny stav dosiahol tiež približne za štyri dni bez ohľadu na stupeň zlyhania obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky v neklinických štúdiách sa pozorovali iba v prípadoch expozície považovanej za dostatočne prevyšujúcu maximálnu expozíciu u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie. Tieto účinky zahŕňajú anémiu a podráždenie žalúdka a ulceráciu.

V štúdiách reprodukčnej toxicity sa zistilo ovplyvnenie renálneho vývinu u mláďat potkana so zvýšenou incidenciou dilatácie obličkovej panvičky po dávkach najmenej 10 mg/kg/deň, avšak normálny vývin potomstva nebol ovplyvnený.

Trandolapril nebol mutagénny alebo karcinogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Dimetikón
Mikrokryštalická celulóza
Monohydrát laktózy
Hydrolyzát kukuričného škrobu
koloidný oxid kremičitý
Magnéziumstearát

Obal kapsuly 0,5 mg:
Želatína
Oxid titaničitý (E171)
Erytrozín (E127)
Oranžová žlť (E110)
Chinolínová žlť (E104)


Obal kapsuly 2 mg:
Želatína
Oxid titaničitý (E171)
Erytrozín (E127)
Oranžová žlť (E110)

Obal kapsuly 4 mg:
Želatína
Oxid titaničitý (E171)
Erytrozín (E127)
Červený oxid železitý (E172)
Žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 oC.
Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC/PE/PVDC/Al).

Veľkosť balenia:
Actapril 0,5 mg, 2 mg a 4 mg: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90 a 100 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia môžu byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur, Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Actapril 0,5 mg:58/0015/08-S

Actapril 2 mg: 58/0017/08-S

Actapril 4 mg: 58/0018/08-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.01.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Actapril 4 mg