+ ipil.sk

Actikerall 5 mg/g+100 mg/gPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07131-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g

dermálny roztok


fluóruracil + kyselina salicylová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Actikerall a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Actikerall

3. Ako používať Actikerall

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Actikerall

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Actikerall a na čo sa používa


Actikerall obsahuje dve liečivá, fluóruracil a kyselinu salicylovú.

Fluóruracil patrí do skupiny liekov známych ako antimetabolity, ktoré potláčajú rast buniek (cytostatikum). Kyselina salicylová je látka zmäkčujúca tvrdú kožu.

Actikerall je roztok na liečbu aktinickej keratózy (I./II. stupňa) u dospelých pacientov so zdravým imunitným systémom.

Aktinické keratózy sú malé, chrastovité, šupinaté alebo drobivé škvrny na koži. Môžu byť červené alebo bledohnedé alebo môžu mať rovnakú farbu ako vaša koža. Môžu byť suché alebo drsné na dotyk a niekedy ich skôr pocítite ako zbadáte.

Tieto kožné zmeny sa zvyčajne vyskytujú u ľudí, ktorí sa veľmi vystavovali slnku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Actikerall


Nepoužívajte Actikerall

- ak ste alergický/alergická na fluóruracil, kyselinu salicylovúalebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- počas dojčenia,

- počas tehotenstva a ak existuje možnosť, že môžete byť tehotná,

- u detí a dospievajúcich,

- ak máte ťažkosti s obličkami,

- ak by mohlo dôjsť kukontaktu s očami alebo sliznicami, vnútornou stranou úst alebo nosa alebo pohlavnými orgánmi (sliznicami).

Niektoré iné lieky môžu zosilniť vedľajšie účinky Actikerallu alebo viesť k ďalším vedľajším účinkom. Pozri nižšie „Iné lieky a Actikerall”.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Actikerall, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte znížené hladiny alebo zníženú aktivitu enzýmu v tele, ktorý sa nazýva dihydropyrimidíndehydrogenáza (DPD). Tento enzým hrá dôležitú úlohu pri odbúravaní liečiva (fluóruracilu) tohto lieku a následkom toho sa môže liečivo vo vašom tele nahromadiť. Preto môže byť nevyhnutné pred začiatkom liečby Actikerallom skontrolovať hladiny DPD.


- ak máte zníženú schopnosť vnímať dotyk, bolesť a teplotu (ak máte napríklad cukrovku). V tomto prípade musí lekár liečené plochy dôkladne sledovať.


 • ošetrovaná plocha musí byť čo najviac chránená pred priamym slnečným svetlom, rovnako počas používania Actikerallu pacient nesmie používať horské slnko alebo solárium.


 • Actikerall sa nesmie používať na krvácajúce rany.


 • Neexistujú žiadne skúsenosti s Actikerallom pri liečbe nádorov kože, ako je bazalióm a Bowenova choroba, preto sa tieto ochorenia nemajú liečiť týmto liekom.


 • Pri liečbe aktinickej keratózy v oblastiach kože postihnutej iným kožným ochorením musí lekár vziať do úvahy, že výsledok liečby sa môže líšiť.


 • V súčasnosti nie sú dostupné údaje o liečbe Actikerallom iných častí tela okrem tváre, čela a lysín na hlave.


Deti a dospievajúci

Actikerall sa nesmie používať u detí alebo dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Deti zvyčajne nemajúaktinickú keratózu.


Iné lieky a Actikerall

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak užívate viacero liekov naraz, účinok jednotlivých liekov sa môže zosilniť alebo zoslabiť.


Osobitne povedzte lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • lieky používané na liečbu vírusových ochorení, ako ovčie kiahne alebo pásový opar (brivudín, sorivudín alebo podobné lieky). Ak užívate alebo ste v posledných 4 týždňoch užívali ktorýkoľvek z týchto liekov, nesmiete Actikerall používať, pretože to môže mať za následok zvýšenie vedľajších účinkov.

 • liek na epilepsiu (fenytoín). Používanie Actikerallu môže viesť ku zvýšeným hladinám fenytoínu v krvi. Preto sa majú hladiny fenytoínu pravidelne kontrolovať.

 • liek používaný na liečbu rakoviny a autoimunitných ochorení (metotrexát). Tento liek a Actikerall sa môžu navzájom ovplyvňovať a spôsobiť vedľajšie účinky.

 • liek používaný na liečbu cukrovky (deriváty sulfonylmočoviny). Tento liek a Actikerall sa môžu navzájom ovplyvňovať a vyvolať vedľajšie účinky.


Tehotenstvo, dojčenie a fertilita

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Actikerall nesmiete používať počas dojčenia, počas tehotenstva a ak existuje možnosť, že by ste mohli byť tehotná.Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.


Actikerall obsahuje dimetylsulfoxid

Tento liek obsahuje dimetylsulfoxid, ktorý môže vyvolať podráždenie pokožky.


3. Ako používať Actikerall


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Pokiaľ vám lekár nepovedal inak, Actikerall sa má nanášať jedenkrát denne.

Ak máte aktinickú keratózuna mieste s tenkou kožou, napr. okolo očí a v oblasti spánkov, lekár vám môže nariadiť, aby ste si Actikerall nanášali menej často. Ak sa vyskytnú závažné vedľajšie účinky, znížte frekvenciu nanášania lieku na trikrát týždenne, až pokiaľ sa vedľajšie účinky nezlepšia. Môže byť tiež potrebné, aby lekár vašu liečbu častejšie kontroloval.


Spôsob podávania

Nanášanie na kožu (dermálne použitie).

 • Odstráňte z pokožky biely film nanesený predchádzajúci deň jednoduchým odlúpnutím (ak nepoužívate tento liek prvýkrát). Teplá voda môže napomôcť odstráneniu filmového povlaku.

 • Fľašku otvorte tak, že viečko zatlačíte smerom nadol a otočíte.

 • Otretím o hrdlo fľašky odstráňte zo štetca nadbytočný roztok.

 • Roztok naneste na aktinickú keratózu a na malú plochu okolitej zdravej kože jedenkrát denne. Tento okraj zdravej kože nemá byť širší než 0,5 cm.

 • Viacpočetné aktinické keratózy (do 10 škvŕn) môžno liečiť súčasne, nie však veľké plochy kože. Celková plocha kože liečená Actikerallom v danom čase, nemá presiahnuť 25 cm2 (5 cm x 5 cm).

 • Roztok nechajte zaschnúť, aby sa vytvoril film.

 • Nezakrývajte obväzom.

 • Fľašku pevne uzatvorte, aby sa zabránilo vyschnutiu. Ak Actikerall vyschne, nesmie sa viac používať. Ak spozorujete akékoľvek kryštáliky, nepoužívajte Actikerall.


Ďalšie pokyny

Actikerall sa nesmie dostať do kontaktu s očami, do úst alebo nosa alebo do pohlavných orgánov (na sliznice).

Roztok Actikerallu môže natrvalo znečistiť odev, textílie alebo akryláty (ako sú akrylátové vane), preto je potrebné zabrániť ich vzájomnému kontaktu.

Pozor horľavé: chráňte pred ohňom alebo plameňmi.

Počas liečby sa pravidelne raďte s lekárom.


Dĺžka liečby

Actikerall sa nanáša na miesta postihnuté aktinickou keratózou jedenkrát denne až do úplného vymiznutia škvŕn alebo najviac 12 týždňov. Zlepšenieaktinickej keratózy možno pozorovať najskôr 6 týždňov po začatí liečby a stav sa postupne zlepšuje do 12 týždňov. Miznutie aktinickej keratózy môže pokračovať počas ďalších 8 týždňov po ukončení liečby.


Ak máte pocit, že je účinok Actikerallu veľmi silný alebo veľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak použijete viac Actikerallu, ako máte

Ak si budete Actikerall nanášať častejšie ako jedenkrát denne, s väčšou pravdepodobnosťou sa u vás vyskytnú kožné reakcie, ktoré môžu byť závažnejšie. V takom prípade, prosím, kontaktujte lekára.


Ak zabudnete použiť Actikerall

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v liečbe tak, ako vám povedal lekár alebo ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Ak prestanete používať Actikerall

Ak chcete ukončiť liečbu, prosím, kontaktujte svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U väčšiny pacientov liečených Actikerallom sav mieste nanášania vyskytuje mierne až stredne závažné podráždenie a zápal. Ak sú tieto reakcie závažné, kontaktujte, prosím, vášho ošetrujúceho lekára.


Keďže má liek veľmi silný zmäkčujúci účinok na kožu, môže sa objaviť belavé sfarbenie a odlupovanie kože.


Kyselina salicylová, ktorú Actikerall obsahuje,môže u pacientov s citlivou kožou alebo alergiou na kyselinu salicylovú vyvolať mierne podráždenie, ako zápal kože (dermatitída) a kontaktné alergické reakcie. Príznaky kontaktnej alergickej reakcie môžu zahŕňať svrbenie, sčervenanie a malé pľuzgiere, dokonca aj mimo plochy nanášania.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v nasledujúcich frekvenciách:

Veľmi časté, môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

 • reakcie v mieste podania

 • začervenanie kože (erytém), zápal, podráždenie (vrátane pálenia), bolesť, svrbenie


Časté, môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • bolesť hlavy

 • odlupovanie kože (exfoliácia)

 • reakcie v mieste podania

 • krvácanie, strata hornej vrstvy kože (erózia), chrasty


Menej časté, môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • suché oko, svrbenie oka, zvýšené slzenie (lakrimácia)

 • reakcie v mieste podania

 • zápal kože (dermatitída), opuch (edém), vred

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Actikerall


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Actikerall po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Actikerall nepoužívajte po uplynutí 3 mesiacov od prvého otvorenia fľašky.

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.Ak spozorujete kryštáliky, nepoužívajte Actikerall.

Pozor horľavé: chráňte pred ohňom alebo plameňmi.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Actikerall obsahuje


Liečivá sú fluóruracil a kyselina salicylová.

1 g dermálneho roztoku obsahuje 5 mg fluóruracilu a 100 mg kyseliny salicylovej.

Ďalšie zložky sú: dimetylsulfoxid, etanol, etylacetát, pyroxylín, poly(butylmetakrylát, metylmetakrylát).


Ako vyzerá Actikerall a obsah balenia

Actikerall je číry, bezfarebný až slabo oranžovo-biely roztok.

Tento liek je naplnený do fľašky z hnedého skla s bielym propylénovým uzáverom a detskou poistkou, fľaška je zabalená v papierovej škatuľke. Uzáver fľašky je spojený so štetcom na nanášanie roztoku. Štetcový aplikátor (značka CE) pozostáva z plastu (polyetylénu) a štetca z nylonových vláken upevneného v násade pomocou nehrdzavejúcej ocele (V2A).

Fľaška obsahuje 25 ml.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

21465 Reinbek

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Krajina

Názov lieku

Rakúsko

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g Lösung zur Anwendung auf der Haut

Česká republika

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g

Nemecko

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g Lösung zur Anwendung auf der Haut

Luxembursko

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g Lösung zur Anwendung auf der Haut

Poľsko

Actikerall

Slovenská republika

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g

Veľká Británia

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g Cutaneous Solution


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.


0

Actikerall 5 mg/g+100 mg/g

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07131


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g

dermálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 g dermálneho roztoku obsahuje 5 mg fluóruracilu a 100 mg kyseliny salicylovej.


Pomocná látka so známym účinkom:80 mg dimetylsulfoxidu/g roztoku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálny roztok.


Actikerall je číry, bezfarebný až slabo oranžovo-biely roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Actikerall je indikovaný na lokálnu liečbu slabo hmatateľneja/alebo stredne hrubej hyperkeratotickej aktinickej keratózy (AK) (I./II. stupňa) u imunokompetentných dospelých pacientov.


Intenzita I./II. stupňa vychádza zo 4-bodovej škály Olsen a kol. (1991), pozri časť 5.1.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie u dospelých, vrátane starších osôb

Dermálne použitie.


Actikerall sa má pri aknitickej keratóze aplikovať jedenkrát denne až do úplného vymiznutia lézií alebo maximálne 12 týždňov. V prípade výskytu závažných nežiaducich účinkov sa má frekvencia aplikácie lieku znížiť na trikrát týždenne, a to až do zlepšenia vedľajších účinkov. Ak sa ošetrujú oblasti kože s tenkou epidermou, roztok sa má aplikovať menej často a priebeh liečby sa má častejšie kontrolovať.


Reakciu možno pozorovať už po šiestich týždňoch liečby. Odpoveď na liečbu časom stúpa a k dispozícii sú údaje o liečbe trvajúcej až 12 týždňov. Úplné zahojenie lézie (lézií) alebo optimálny terapeutický účinok nemusia byť do ôsmich týždňov po ukončení liečby badateľné. Pri posudzovaní možností liečby rekurentných lézií musí lekár vziať do úvahy skutočnosť, že účinnosť opakovanej liečby Actikerallom sa v klinických štúdiách oficiálne nezisťovala.


Pediatrická populácia

Aktinická keratóza nie je ochorením pediatrickej populácie. Preto bezpečnosť a účinnosť Actikerallu v tejto skupine pacientov nebola stanovená.


Spôsob podávania

Viacpočetné AK možno liečiť súbežne. Existujú skúsenosti s liečbou až desiatich lézií v rovnakom čase. Celková plocha kože liečená Actikerallom v danom čase, nemá presiahnuť 25 cm2(5 cm x 5 cm).


Actikerall sa má dostať do kontaktu iba s AK a maximálne 0,5 cm okrajom zdravej kože v okolí lézie.

Actikerall sa pri aknitickej keratóze aplikuje pomocou štetca aplikátora, ktorý je spojený s uzatváracím viečkom. Aby sa predišlo aplikácii nadmerného množstva roztoku, štetec sa má pred aplikáciou otrieť o hrdlo fľaše.


Ošetrená plocha sa nemá po aplikácii zakrývať a roztok sa má nechať zaschnúť, aby sa nad plochou aplikácie vytvoril film.


Vždy pred ďalšou aplikáciou Actikerallu sa má existujúci filmový povlak najprv odstrániť tak, že sa jednoducho odlúpne. Teplá voda môže napomôcť odstráneniu filmového povlaku.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Actikerall sa nesmie používať počas obdobia laktácie, gravidity alebo u žien, u ktorých s istotou nemožno vylúčiť graviditu.


Actikerall sa nesmie používať na liečbu pacientov s insuficienciou obličiek.


Actikerall sa nesmie používať v kombinácii s brivudínom, sorivudínom a ich analógmi. Brivudín, sorivudín a ich analógy sú silnými inhibítormi enzýmu dihydropyrimidíndehydrogenázy (DPD), ktorý rozkladá fluóruracil (pozri aj časti 4.4 a 4.5).


Actikerall sa nesmie dostať do kontaktu s očami alebo sliznicami.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Actikerall obsahuje cytostatikum 5-fluóruracil.


Enzým dihydropyrimidíndehydrogenáza (DPD) hrá dôležitú úlohu v degradácii fluóruracilu. Inhibícia, deficiencia alebo znížená aktivita tohto enzýmu môže mať za následok kumuláciu fluóruracilu.


Ak je to relevantné, pred začiatkom liečby fluóruracilom alebo inými fluórpyrimidínmi je indikované stanoviť aktivitu enzýmu DPD.


Pacientov, ktorí užívajú fenytoín súbežne s fluóruracilom, treba pravidelne kontrolovať, či sa im nezvýšili plazmatické hladiny fenytoínu.


U pacientov so senzorickými poruchami (napr. u tých, ktorí majú diabetes mellitus) sa vyžaduje dôkladné sledovanie liečenej plochy.


Aktinická keratóza sa v dôsledku chronického poškodenia UV žiarením a lokálneho podráždenia v mieste aplikácie Actikerallu môže expozíciou slnku ešte zhoršiť. Pacienti majú byť poučení, aby si chránili kožu pred ďalšou nadmernou alebo kumulatívnou expozíciou, najmä pokiaľ ide o aktívne ošetrovanú oblasť.


Neexistujú žiadne skúsenosti s liečbou bazálneho bunkového karcinómu a Bowenovej choroby, preto sa tieto ochorenia nemajú liečiť týmto liekom.


Actikerall sa nemá používať na krvácajúce rany.


Neexistujú žiadne skúsenosti s liečbou aktinickej keratózy v oblastiach kože postihnutej iným kožným ochorením, a preto musí lekár vziať do úvahy, že výsledok liečby sa môže líšiť.


V súčasnosti nie sú dostupné údaje o liečbe Actikerallom iných častí tela okrem tváre, čela a lysín.


Ak sa liečia plochy kože s tenkou epidermou, roztok sa má nanášať menej často a priebeh liečby sa má častejšie sledovať.


Tento liek obsahuje dimetylsulfoxid. Môže vyvolať podráždenie pokožky.


Po použití sa má fľaška pevne uzatvoriť, pretože roztok rýchlo vyschne a už nebude možné ho správne používať.

Ak sa vytvoria kryštáliky, roztok sa nesmie používať.


Roztok Actikerallu nemá prísť do kontaktu s textilom alebo akrylátmi (napr. akrylátovými vaňami), pretože môže spôsobiť vznik trvalých škvŕn.


Varovanie pre horľaviny: chráňte pred ohňom alebo plameňmi.


4.5 Liekové a iné interakcie


Enzým dihydropyrimidíndehydrogenáza (DPD) hrá dôležitú úlohu v degradácii fluóruracilu. Analógy nukleozidov, ako brivudín a sorivudín, môžu viesť k drastickému zvýšeniu plazmatických koncentrácií fluóruracilu alebo iných fluórpyrimidínov, čo môže súvisieť so zvýšenou toxicitou. Z tohto dôvodu sa má medzi použitím fluóruracilu a brivudínu, sorivudínu a ich analógov dodržať odstup minimálne 4 týždne.


V prípade náhodného podania nukleozidových analógov, ako brivudín a sorivudín pacientom, ktorí sa liečia fluóruracilom, sa majú zaviesť účinné opatrenia na zníženie toxicity fluóruracilu. Môže byť indikovaná hospitalizácia. Majú sa zaviesť všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu pred systémovými infekciami a dehydratáciou.


Pri súbežnom podávaní fenytoínu a fluóruracilu sa hlásili zvýšené plazmatické hladiny fenytoínu, ktoré viedli k symptómom intoxikácie fenytoínom (pozri 4.4).


Nie sú žiadne dôkazy o významnej systémovej absorpcii kyseliny salicylovej, absorbovaná kyselina salicylová však môže interagovať s metotrexátom a derivátmi sulfonylmočoviny.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o lokálnom použití fluóruracilu u gravidných žien. U zvierat sa pri systémovo podávanom fluóruracile pozoroval teratogénny účinok. Kyselina salicylová môže mať nežiaduci vplyv na výsledok gravidity u hlodavcov.


Laktácia

Nie je známe, či sa fluóruracil alebo jeho metabolity po lokálnom podaní vylučujú do ľudského mlieka. Riziko pre dojčené dieťa nemožno vylúčiť.


Fertilita

Štúdie fertility so systémovým fluóruracilom mali za následok prechodnú neplodnosť u samcov a zníženie počtu gravidít u samíc hlodavcov. Avšak vzhľadom na veľmi obmedzenú absorpciu účinných látok po dermálnom podaní Actikerallu je nepravdepodobné, že by toto zistenie bolo u ľudí relevantné.


Actikerall je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Actikerall nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky podľa triedy orgánových systémov a klesajúcej frekvencie výskytu podľa klasifikácie MedDRA sú uvedené nižšie.

Frekvencie výskytu sú definované ako veľmi časté(≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥ 1/1000 až <1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: v mieste aplikácie: erytém, zápal, podráždenie (vrátane pálenia), bolesť, pruritus.

Časté: v mieste aplikácie: krvácanie, erózia, chrasta.

Menej časté: v mieste aplikácie: dermatitída, edém, vred.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: exfoliácia kože.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy.


Poruchy oka

Menej časté: suché oči, svrbenie očí, zvýšené slzenie.


U väčšiny pacientov liečených roztokom na AK sa v mieste aplikácie vyskytlo mierne až stredne závažné podráždenie a zápal. V prípade závažných reakcií sa frekvencia liečby môže znížiť.


Keďže liek má veľmi silný zmäkčujúci účinok na stratum corneum, môže dôjsť ku belavému sfarbeniu a odlupovaniu kože, najmä na ploche v okolíAK.


V dôsledku obsahu kyseliny salicylovej môže použitie tohto lieku u pacientov so zodpovedajúcou dispozíciou vyvolať mierne prejavy podráždenia, ako je dermatitída a kontaktné alergické reakcie. Takéto kontaktné alergické reakcie sa môžu prejavovať svrbením, sčervenaním a malými pľuzgierikmi, dokonca aj mimo oblasti aplikácie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Ak sa nanáša na kožu podľa odporúčaní, systémová intoxikácia ktorýmkoľvek z liečiv nie je pravdepodobná. Významne viac aplikácií, než sa odporúča, môže viesť ku zvýšenej frekvencii a závažnosti reakcií v mieste podania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: fluóruracil, kombinácie, ATC kód: L01BC52


Fluóruracil:

Liečivo fluóruracil (FU) je cytostatikum, ktoré účinkuje ako antimetabolit.Z dôvodu jeho štrukturálnej podobnosti s tymínom (5-metyluracil), ktorý sa vyskytuje v nukleových kyselinách, FU zabraňuje tvorbe a utilizácii tymínu, a týmto spôsobom inhibuje syntézu DNA aj RNA. Výsledkom je inhibícia rastu tých buniek, ktoré sú predovšetkým – ako v prípade AK – v stave akcelerácie rastu, a preto vo zvýšených množstvách absorbujú FU. Následkom je aj inhibícia rastu vírusov, ktoré sa môžu podieľať na vývoji AK.
Tymín

Fluóruracil


Kyselina salicylová:

Lokálne aplikovaná kyselina salicylová má keratolytický účinok a znižuje hyperkeratózu súvisiacu s AK. Kyselina salicylová sa považuje za fenolovú aromatickú kyselinu a je rozpustná v tukoch. Predpokladá sa, že jej mechanizmus účinku ako keratolytika a látky s lytickým účinkom na rohovú vrstvu súvisí s narušením adhézie korneocytov, so solubilizačným účinkom na medzibunkovú hmotu (tzv. cement) a uvoľňovaním a oddeľovaním korneocytov. Keďže sa kyselina salicylová správa ako organické rozpúšťadlo, môže odbúrať intercelulárne lipidy kovalentne spojené s obalom okolitých korneocytov.


V pivotnom randomizovanom, placebom kontrolovanom, dvojito zaslepenom, multicentrickom klinickom skúšaní fázy III s 3 paralelnými skupinami sa 470 pacientov s AK I. až II. stupňa liečilo buď roztokom fluóruracilu (5 mg/g) a kyseliny salicylovej (100 mg/g) (5-FU-SA) alebo placebom alebo gélom s obsahom diklofenaku (30 mg/g) (DG). 187 pacientov bolo počas 12 týždňov vystavených účinku fixnej kombinácie 5-FU-SA. Primárnym koncovým ukazovateľom bolo histologické odstránenie lézie 8 týždňov po ukončení liečby. Lokálna liečba 5-FU-SA sa v porovnaní s liečbou placebom a DG ukázala ako lepšia.Sekundárne koncové ukazovatele účinnosti, ako celkový počet lézií, celková veľkosť lézií AK, odpoveď lézií, celkové hodnotenie účinnosti lekárom a celkové hodnotenie účinnosti pacientom potvrdili výsledky primárneho koncového ukazovateľa. U 72,0 % pacientov v skupine s 5-FU-SA už nebolo možné AK v odobratých biopsiách zistiť, zatiaľ čo stupeň odstránenia lézie v skupine s DG bol 59,1 % a s placebom 44,8 % (podľa analýzy protokolu). Najčastejšími nežiaducimi reakciami na 5-FU-SA bolo podráždenie v mieste aplikácie (vrátane pálenia) (86,1 %) a zápal v mieste aplikácie (73,3 %). S vysokou frekvenciou sa vyskytlo aj svrbenie v mieste aplikácie (44,9 %) a bolesť v mieste aplikácie (25,1 %). Ďalšie nežiaduce reakcie boli erytém a erózia v mieste aplikácie. Prerušenie liečby z dôvodu reakcií kože a reakcií v mieste aplikácie bolo nízke (0,5 %).


Sú dostupné iba klinické skúsenosti s používaním Actikerallu na tvári, čele a lysinách. Ak sa rozhodne o liečbe iných častí tela, je potrebné zohľadniť hrúbku epidermy na rozdielnych miestach:Priemerná hrúbka epidermy rozdielnych častí tela

Časť tela

Priemerná hrúbka (mikrometer)

Tvár

49,4

Čelo

50,3

Horná časť trupu (dekolt)

42,2

Ruky/nohy

60,1

Zdroj: Koehler a kol.. 2010 (Skin Res Technol 2010; 16:259 – 264);

Sandby-Moller a kol. 2003 (Acta Derm Venereol 2003; 83(6):410 – 3);

Whitton a Everall 1973 (Br J Dermatol 1973; 89(5):467 – 76)


Intenzita lézie AK bola odstupňovaná podľa 4-bodovej škály vychádzajúcej z Olsen a kol.,1991 (J Am Acad Dermatol 1991; 24: 738-743):


Stupeň

Klinický popis stupňujúcej sa intenzity

0

bez

bez prítomnosti lézie AK, ako viditeľnej tak hmatateľnej

I

mierna

plochá, ružová makula bez prejavov hyperkeratózy a erytému, jemne hmatateľná, s AK viac hmatateľnou, než viditeľnou

II

stredne závažná

ružové až červenkasté papuly a erytematózne plaky s hyperkeratotickým povrchom, mierne hrubé AK, ktoré sú viac viditeľné, než hmatateľné

III

závažná

veľmi hrubé a/alebo jasne viditeľné AK


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


V štúdii absorpcie vykonanej na ošípaných sa fluóruracil po dermálnej aplikácii v sére nezistil, ani keď sa aplikoval vo veľkých množstvách, t. j. liečivo sa neabsorbovalo v množstvách, ktoré možno zistiť štandardnými analytickými metódami (HPLC).


U pacientov s AK (n = 12) sa nezistila koncentrácia fluóruracilu vyššia ako 0,05 µg/ml.


Podľa farmakokinetickej štúdie je stupeň absorpcie fluóruracilu u ľudí po nanesení roztoku s rovnakým zložením na bradavice výrazne nižší ako 0,1 %.


Po aplikácii Actikerallu na kožu sa vytvorí pevný film, ktorý po vyparení rozpúšťadla vyzerá biely. Tento film pôsobí okluzívne, čím podporuje penetráciu liečiv do epidermy, kde je AK lokalizovaná.


Kyselina salicylová bola pridaná kvôli svojim keratolytickým vlastnostiam s cieľom zlepšiť penetráciu liečiva, ktorá je v prípade hyperkeratotickej AK mimoriadne ťažká. Rovnaký účinok sa dosiahne pomocnou látkou dimetylsulfoxidom, ktorá pôsobí ako solubilizér pre liečivo fluóruracil.


Keratolytický účinok kyseliny salicylovej je založený na jej priamom pôsobení na zložky medzibunkovej hmoty alebo dezmozómy, ktoré podporujú proces rohovatenia buniek.


Experimenty na zvieratách a farmakokinetické skúšania u ľudí ukázali, že kyselina salicylová z povrchu penetruje rýchlo, v závislosti od substrátu a iných faktorov ovplyvňujúcich penetráciu, ako je stav kože.


Kyselina salicylová sa metabolizuje konjugáciou s glycínom za vzniku kyseliny salicylmočovej, s kyselinou glukurónovou na fenolovej skupine OH za vzniku éteru glukuronidu alebo na skupine COOH za vzniku esteru glukuronidu alebo hydroxyláciou na kyselinu gentisovú a kyselinu dihydroxybenzoovú. V normálnom rozmedzí dávok je polčas kyseliny salicylovej medzi 2 až 3 hodinami, no v prípade vysokých dávok sa v dôsledku obmedzenej kapacity pečene konjugovať kyselinu salicylovú môže zvýšiť na 15 až 30 hodín.


Po lokálnej aplikácii kyseliny salicylovej sa vo všeobecnosti neočakávajú žiadne toxické vedľajšie účinky (pozri však kontraindikácie), pretože sérové hladiny vyššie ako 5 mg/dl sa takmer nikdy nedosiahnu. Skoré symptómy intoxikácie salicylátmi sa môžu vyskytnúť iba pri hodnotách v sére vyšších než 30 mg/dl.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii žiadne experimentálne údaje o akútnej a subchronickej toxicite fluóruracilu po lokálnej aplikácii. U potkanov sa vyskytuje systémová biologická dostupnosť FU závislá od dávky, ktorá má za následok závažné lokálne reakcie a fatálne systémové účinky z dôvodu pôsobenia fluóruracilu ako antimetabolitu v takých vysokých dávkach (až 10 000-násobne vyšších ako ľudská dávka), aké sa nedosiahnu, ak sa Actikerall používa podľa odporúčania.

FU bol u niektorých testovaných kmeňov in vitromutagénny. Množstvo štúdií skúmalo karcinogenitu FU u hlodavcov a nepreukázalo žiadny účinok. V jednej štúdii na myšiach však existuje dôkaz karcinogenity FU po i.p. podaní. Niekoľko štúdií po systémovom podaní FU naznačuje potenciálne teratogénne alebo embryotoxické účinky pri vysokých dávkach, ale menej alebo žiadne účinky na fertilitu alebo celkovú reprodukčnú schopnosť. Štúdie fertility so systémovým FU mali za následok prechodnú infertilitu samcov a zníženie počtu gravidít u samíc hlodavcov. Vzhľadom na veľmi obmedzenú absorpciu po dermálnom podaní je však veľmi nepravdepodobné, že by akýkoľvek z týchto účinkov bol u ľudí významný.


Kyselina salicylová má nízku akútnu toxicitu, no pri vyšších koncentráciách po lokálnom podaní môže vyvolať kožné reakcie. Nie je známe, či má kyselina salicylová nejaké mutagénne, genotoxické, karcinogénne alebo teratogénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dimetylsulfoxid

Etanol

Etylacetát

Pyroxylín

Poly(butylmetakrylát, metylmetakrylát)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Čas použiteľnosti po otvorení: 3 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tento liek je naplnený do fľašky z hnedého skla s bielym propylénovým uzáverom s detskou poistkou, fľaška je zabalená v papierovej škatuľke. Uzáver fľašky je spojený so štetcom na aplikáciu roztoku. Štetcový aplikátor (značka CE) pozostáva z polyetylénu (HDPE a LDPE 1:1) a štetca z nylonových vláken upevneného v násade pomocou nehrdzavejúcej ocele (V2A).


Veľkosť balenia: 25 ml roztoku.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

21465 Reinbek

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0515/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.august.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


11/2014

0

Actikerall 5 mg/g+100 mg/g