+ ipil.sk

ActivellePríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení ev. č.: 2012/06200


Písomná informácia pre používateľky

Activelle1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety

Estradiol/noretisterónacetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte as na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Activelle a na čo sa užíva

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Activelle

3. Ako užívať Activelle

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Activelle

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Activelle a na čo sa užíva


Activelle je kontinuálna kombinovaná Hormonálna Substitučná Liečba (HSL). Obsahuje dva typy ženských hormónov, estradiol a progestagén. Activelle užívajú ženy v postmenopauze, ktoré sú najmenej 1 rok po poslednej prirodzenej menštruácii.


Activellesa užíva na:


Úľavu od príznakov vyskytujúcich sa po menopauze

Počas menopauzy klesá množstvo estrogénov produkovaných v organizme ženy. To môže spôsobiť príznaky, ako sú horúčosť tváre, krku a hrudníka (“návaly tepla”). Activelle zmierňuje tieto príznaky po menopauze. Activelle vám bude predpísaný iba vtedy, ak vám tieto príznaky výrazne prekážajú v bežnom živote.


Prevencia osteoporózy

U niektorých žien po menopauze sa môže objaviť lámavosť kostí (osteoporóza). Mali by ste sa poradiť s lekárom o všetkých dostupných možnostiach.

Ak máte vysoké riziko zlomenín kvôli osteoporóze a iné lieky nie sú pre vás vhodné, môžete užívať Activelle ako prevenciu proti osteoporóze po menopauze.


Activellesa predpisuje ženám, ktoré nemajú odstránenú maternicu, a ktoré sú viac ako jeden rok po menopauze.

Sú iba obmedzené skúsenosti s liekom Activelle pri liečbe žien starších ako 65 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Activelle


Anamnéza a pravidelné prehliadky

Užívanie HSL nesie so sebou isté riziká, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri rozhodovaní, či začať liečbu, alebo či pokračovať v liečbe.


Skúsenosti s liečbou žien s predčasnou menopauzou (v dôsledku zlyhávania vaječníkov alebo operácie) sú obmedzené. Ak máte predčasnú menopauzu, riziko užívania HSL môže byť iné. Obráťte sa na svojho lekára.


Predtýmako začnete (alebo znovu začnete) s HSL, sa vás lekár opýta na osobnú a rodinnú anamnézu. Lekár môže rozhodnúť o vykonaní lekárskych vyšetrení. To môže zahŕňať vyšetrenie prsníkov a/alebo interné vyšetrenie, ak je to potrebné.


Keď ste začali užívať Activelle, musíte chodiť na pravidelné kontroly k lekárovi (najmenej raz za rok). Pri týchto kontrolách sa opýtajte lekára na prínosy a riziká pokračovania liečby s liekom Activelle.


Absolvujte pravidelné röntgenové vyšetrenia prsníkov, ako vám odporučil lekár.


Neužívajte Activelle

Ak sa niečo z nižšie uvedeného vzťahuje na vás. Ak nie ste si istá niektorým z nižšie uvedených bodov, poraďte s so svojím lekárom, predtým ako začnete užívať Activelle.

Neužívajte Activelle:

Ak máte, v minulosti ste mali, alebo je podozrenie, že máte rakovinu prsníka.

Ak máte, alebo ste v minulosti mali rakovinu, ktorá je citlivá na estrogény, ako rakovina sliznice maternice (endometrium), alebo je na ňu podozrenie.

Ak máte akékoľvek neobjasnené krvácanie z pošvy.

Ak máte nadmerne zhrubnutú sliznicu maternice (hyperplázia endometria) a nie ste liečená.

Ak máte, alebo ste niekedy mali krvnú zrazeninu v žile (trombóza), ako napríklad v nohách (hlboká žilová trombóza) alebo v pľúcach (pľúcna embólia).

Ak máte poruchy krvnej zrážanlivosti (trombofilné poruchy, také ako nedostatok proteínu C, proteínu S alebo antitrombínu).

Ak máte, alebo ste predtým mali ochorenie spôsobené krvnými zrazeninami v tepnách, ako srdcový infarkt, mozgovú príhodu alebo srdcovú angínu.

Ak máte, alebo ste niekedy mali ochorenie pečene a funkčné testy pečene sa nevrátili na normálne hodnoty.

Ak máte zriedkavý krvný problém nazývaný porfýria”,ktorý sa prenáša v rodinách (dedičné ochorenie).

Ak ste alergická(precitlivená) na estradiol, noretisterónacetát, alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Activelle(uvedené v časti 6. “Obsah balenia a ďalšie informácie”).


Ak sa ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov objaví prvýkrát počas užívania lieku Activelle, prestaňte ho užívať a ihneď sa obráťte na lekára.


Upozornenia a opatrenia

Povedzte lekárovi, ak ste niekedy mali niektorý z nasledujúcich problémov, predtým ako začnete s liečbou, pretože sa môžu vrátiť alebo zhoršiť počas liečby liekom Activelle. Ak je to tak, mali by ste častejšie navštíviť lekára, kvôli lekárskym kontrolám:


fibroidy vnútri maternice

• rast sliznice maternice mimo maternice (endometrióza) alebo nadmerný rast sliznice maternice v minulosti (hyperplázia endometria)

zvýšené rizikovzniku krvných zrazenín (pozri “Krvné zrazeniny v žilách (trombóza)“)

zvýšené riziko vzniku rakoviny citlivej na estrogény (ak napr. matka, sestra alebo stará matka, mali rakovinu prsníka)

vysoký krvný tlak

ochorenie pečene, ako nezhubný nádor pečene

diabetes

• žlčové kamene

migréna alebo silné bolesti hlavy

ochorenie imunitného systému, čo má účinok na mnoho orgánov v tele (systémový lupus erythematosus (SLE)

• epilepsia

astma

• ochorenie postihujúce ušný bubienok a sluch (otoskleróza)

veľmi vysoká hladina tukov v krvi (triglyceridy)

zadržiavanie tekutín v dôsledku problémov so srdcom alebo obličkami

intolerancia na laktózu.


Ukončite užívanie lieku Activelle a vyhľadajte ihneď lekára

Ak spozorujete niečo z nasledujúceho, keď užívate HSL:

• niektorý zo stavov uvedených v časti ”Neužívajte Activelle”

zožltnutie kože alebo očných bielkov (žltačka). To môže byť prejav ochorenia pečene

významne zvýšenie krvného tlaku (príznakom môže byť bolesť hlavy, únava, závrat)

• migrenózna bolesť hlavy, ktorá sa objavila po prvý raz

ak otehotniete

• ak spozorujete prejavy krvných zrazenín, ako:

– bolestivý opuch a začervenanie nôh

– náhla bolesť na hrudi

– problémy s dýchaním

Viac informácii pozri “Krvné zrazeniny v žilách (trombóza)”.


Poznámka:Activelle nie je antikoncepcia. Ak prešlo menej ako 12 mesiacov od poslednej menštruácie, alebo máte menej ako 50 rokov, môže byť ešte stále potrebná antikoncepcia na zabránenie otehotneniu. Požiadajte lekára o radu.


HSL a rakovina


Nadmerné zhrubnutie sliznice maternice (hyperplázia endometria) a rakovina sliznice maternice (rakovina endometria)

Užívanie HSL so samotnými estrogénmi bude zvyšovať riziko nadmerného zhrubnutia sliznice maternice (hyperplázia endometria) a rakoviny sliznice maternice (rakovina endometria).


Progestagén v lieku Activelle, zabraňuje tomuto zvýšenému riziku.


Nepravidelné krvácanie

Počas prvých 3-6 mesiacov užívania lieku Activelle, môžete mať nepravidelné krvácanie alebo kvapky krvi (špinenie).

Avšak, ak nepravidelné krvácanie:

• pretrváva viac ako prvých 6 mesiacov

• začalo po viac ako prvých 6 mesiacoch, potom ako ste začali užívať Activelle

• pokračuje potom, ako ste prestali užívať Activelle

čo najskôr navštívte lekára.


Rakovina prsníka

Dôkazy nasvedčujú tomu, že pri kombinovanej estrogén-progestagénovej liečbe a prípadne aj pri HSL so samotnými estrogénmi sa zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Toto zvýšené riziko závisí od toho, ako dlho užívate HSL. Zvýšené riziko je zrejmé v priebehu niekoľkých rokov. Avšak na normálnu úroveň sa vracia do niekoľkých rokov (najviac 5) po ukončení liečby.


Porovnanie

U žien vo veku 50 až 79 rokov, ktoré neužívajú HSL, priemerne 9 až 17 z 1000 bude mať diagnostikovanú rakovinu prsníka počas 5-ročného obdobia.

U žien vo veku 50 až 79 rokov, ktoré užívajú estrogén-progestagénovú HSL počas 5 rokov, bude 13 až 23 prípadov z 1000 užívateliek (t. j. navyše 4 až 6 prípadov).


Pravidelne si kontrolujte prsníky. Navštívte lekára, ak spozorujete akékoľvek zmeny, ako:

• jamky v koži

• zmeny na bradavke

• akékoľvek hrčky, ktoré môžete vidieť, alebo cítiť.


Rakovina vaječníkov


Rakovina vaječníkov zriedkavá. Mierne vyššie riziko rakoviny vaječníkov bolo hlásené u žien užívajúcich HSL počas najmenej 5 až 10 rokov.

U žien vo veku 50 až 69 rokov, ktoré neužívali HSL, bude priemerne 2 ženám z 1000 diagnostikovaná rakovina vaječníkov počas 5-ročného obdobia.

U žien, ktoré užívali HSL počas 5 rokov, to bude medzi 2 a 3 prípadmi na 1000 užívateliek (t. j. do 1 prípadu navyše).


Účinok HSL na srdce a krvný obeh


Krvné zrazeniny v žilách (trombóza)

Riziko vzniku krvných zrazenínv žiláchje asi 1,3- až 3-krát vyššie u žien užívajúcich HSL, ako u žien, ktoré neužívajú HSL, a to najmä v priebehu prvého roka užívania.

Krvné zrazeniny môžu byť vážne, a ak sa dostanú do pľúc, môže to spôsobiť bolesť na hrudi, dýchavičnosť, mdloby, alebo dokonca smrť.

Je väčšia pravdepodobnosť, že budete mať krvnú zrazeninu v žilách, ak ste staršia, a ak sa vás týka niečo z uvedeného. Povedzte lekárovi, ak sa niektorá zo situácii vzťahuje na vás:

• nie ste schopná chodiť dlhú dobu kvôli vážnej operácii, úrazu alebo chorobe (pozri tiež časť 3, ”Ak potrebujete operáciu”)

• máte veľkú nadváhu (BMI ˃30 kg/m2)

• mali ste niekedy problém s krvnou zrážanlivosťou, ktorý si vyžadoval dlhodobú liečbu liekom používaným na prevenciu krvných zrazenín

• ak mal niekto z vašich príbuzných niekedy krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach alebo inom orgáne

máte systémový lupus erythematosus (SLE)

máte rakovinu.


Prejavy krvnej zrazeniny pozri „Ukončite užívanie lieku Activelle a vyhľadajte ihneď lekára”.


Porovnanie

U žien vo veku 50 rokov, ktoré neužívajú HSL, v priemere počas 5-ročného obdobia, sa môže očakávať u 4 až 7 z 1000, že budú mať krvnú zrazeninu v žile.

U žien vo veku 50 rokov, ktoré užívali estrogén-progestagénovú HSL počas 5 rokov, bude počet prípadov 9 až 12 z 1000 užívateliek (t. j. 5 prípadov navyše).


Ochorenie srdca (srdcový infarkt)

Neexistuje žiadny dôkaz, že HSL pomôže zabrániť srdcovému infarktu. U žienstarších ako 60 rokov užívajúcich estrogén-progestagénovú HSL, je mierne väčšia pravdepodobnosť ochorenia srdca ako u tých, ktoré neužívali žiadnu HSL.


Mozgová príhoda

Riziko vzniku mozgovej príhody je asi 1,5-krát vyššie u žien užívajúcich HSL ako u žien, ktoré neužívali HSL. Počet dodatočných prípadov mozgovej príhody kvôli užívaniu HSL, bude rásť s vekom.


Porovnanie

U žien vo veku 50 rokov, ktoré neužívali HSL, sa môže očakávať, že priemerne 8 z 1000 bude mať mozgovú príhodu počas 5-ročného obdobia.

U žien vo veku 50 rokov, ktoré užívajú HSL, bude počet prípadov 11 z 1000 užívateliek počas 5 rokov (t. j. 3 prípady navyše).


Iné stavy

HSL nezabraňuje strate pamäte. Existujú dôkazy vyššieho rizika straty pamäti u žien, ktoré začali užívať HSL po 65. roku života. Požiadajte lekára o radu.


Iné lieky a Activelle

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok lieku Activelle. To môže viesť k nepravidelnému krvácaniu. To platí pre nasledujúce lieky:

Lieky na epilepsiu(ako fenobarbital, fenytoín a karbamazepín)

Lieky na tuberkulózu(ako rifampicín a rifabutín)

Lieky na HIV infekcie (ako nevirapín, efavirenz, ritonavir a nelfinavir)

Rastlinné produkty obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

• lieky na žltačku typu C (ako telaprevir).


Iné lieky môžu zvyšovať účinok lieku Activelle:

Lieky obsahujúce ketokonazol(fungicíd).


Activelle môže mať vplyv na súbežnú liečbu cyklosporínom.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných preparátov alebo iných prírodných produktov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Laboratórne testy

Ak potrebujete krvné testy, povedzte lekárovi alebo zamestnancom laboratória, že užívate Activelle, pretože tento liek môže ovplyvniť výsledky niektorých testov.


Activelle, jedlo a nápoje

Liek sa môže užívať s jedlom a nápojmi, alebo bez nich.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo: Activelle je určený len na užívanie pre ženy po menopauze. Ak otehotniete, ukončite ihneď užívanie lieku Activelle a obráťte sa na svojho lekára.


Dojčenie: Neužívajte Activelle, ak dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známy účinok lieku Activelle na schopnosť viesť vozidlá, alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách v lieku Activelle:

Activelle obsahuje monohydrát laktózy. Ak trpíte neznášanlivosťou na niektoré cukry, prosím kontaktujte svojho lekára predtým ako začnete užívať Activelle.


3. Ako užívať Activelle


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užite jednu tabletu raz denne, približne v rovnakom čase každý deň.Po užití všetkých 28 tabliet balenia, pokračujte bez prerušenia novým balením.


Pre ďalšie informácie o užívaní kalendárneho balenia, pozri „Návod na používaniena koncitejto Písomnej informácie pre používateľky.


Liečbu liekom Activelle môžete začať v ľubovoľný vhodný deň. Ak prechádzate z iných liekov HSL, keď máte mesačné krvácanie, začnite liečbu hneď po skončení krvácania.


Lekár má predpisovať liek tak, aby liečba príznakov trvala len tak krátko, ako je nutné. Ak si myslíte, že táto dávka je príliš veľká, alebo príliš malá, povedzte to lekárovi.


Ak užijete viac lieku Activelle, ako máte

Ak ste užila viac lieku Activelle, ako ste mala, povedzte to lekárovi alebo lekárnikovi. Predávkovanie liekom Activelle môže spôsobiť pocit nevoľnosti alebo vracanie.


Ak zabudnete užiť Activelle

Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju do najbližších 12 hodín. Ak prešlo viac ako 12 hodín, vynechajte zabudnutú dávku a začnite znovu, ako obyčajne v nasledujúci deň. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Vynechanie dávky môže zvýšiť pravdepodobnosť náhleho krvácania a špinenia, ak ešte máte maternicu.


Ak prestanete užívať Activelle

Ak by ste chceli z akýchkoľvek dôvodov liečbu liekom Activelle ukončiť, poraďte sa najprv so svojím lekárom. Lekár vám vysvetlí dôsledok ukončenia liečby a porozpráva sa s vami o iných možnostiach liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Ak potrebujete operáciu

Ak máte podstúpiť operáciu, povedzte chirurgovi, že užívate Activelle. Možno bude potrebné prerušiť užívanie lieku Activelle asi 4 až 6 týždňov pred operáciou, aby sa znížilo riziko vzniku krvnej zrazeniny (pozri časť 2 “Krvné zrazeniny v žilách (trombóza)”). Opýtajte sa lekára, kedy môžete znova začať užívať Activelle.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledujúce ochorenia sú hlásené častejšie u žien užívajúcich HSL, v porovnaní so ženami, ktoré neužívajú HSL.

• rakovina prsníka

• nadmerný rast alebo rakovina sliznice maternice (hyperplázia endometria alebo rakovina)

• rakovina vaječníkov

• krvné zrazeniny v žilách nôh alebo pľúcach (žilový tromboembólia)

• ochorenie srdca

• mozgová príhoda

• pravdepodobná strata pamäte, ak sa s HSL začne po 65. roku veku

Pre viac informácií o týchto vedľajších účinkoch, pozri časť 2, “Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Activelle“.


Hypersenzitivita/alergia (menej časté vedľajšie účinky – môžu postihovať 1 až 10 osôb z 1000)

Hoci je to menej častá udalosť hypersenzitivita/alergia sa môže vyskytnúť. Prejavy hypersenzitivity/alergie môžu zahŕňaťjeden, alebo viacero z nasledujúcich príznakov: žihľavka, svrbenie, opuch, ťažkosti s dýchaním, nízky krvný tlak, (bledosť a pocit chladnej pokožky, rýchly tlkot srdca), pocit závratu, potenie, čo môžu byť prejavy anafylaktickej reakcie/šok. Ak sa prejaví jeden z uvedených príznakov prestaňte užívať Activelle a vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 osobu z 10)

Bolesť alebo citlivosť prsníkov

Vaginálne krvácanie.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 až 10 osôb zo 100)

Bolesť hlavy

Prírastok telesnej hmotnosti spôsobený zadržiavaním tekutín

Zápal pošvy

Migréna, nová alebo zhoršenie migrény

Vaginálna infekcia spôsobená plesňami

Depresia, nová alebo zhoršenie depresie

Pocit na vracanie

Zväčšenie alebo opuch prsníkov (edém prsníkov)

Bolesť chrbta

Fibroidy maternice (nezhubné nádory), zhoršenie, objavenie sa, alebo znovuobjavenie sa

Opuch rúk a nôh (periférny edém)

Prírastok telesnej hmotnosti.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 až 10 osôb z 1000)

Plynatosť, bolesť brucha, nafúknutie alebo diskomfort (nevoľnosť) alebo nadúvanie

Akné

Vypadávanie vlasov (alopécia)

Abnormálny (mužský) rast ochlpenia

Svrbenie alebo žihľavka (urtikária)

Zápal žily (povrchová tromboflebitída)

Kŕče v nohách

Neúčinnosť lieku

Alergická reakcia

Nervozita.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 až 10 osôb z 10000)

Krvné zrazeniny v krvných cievach nôh alebo pľúc (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 osobu z 10000)

Rakovina sliznice maternice (rakovina endometria)

Nadmerné zhrubnutie sliznice maternice (hyperplázia endometria)

Zvýšenie krvného tlaku alebo zhoršenie vysokého krvného tlaku

Ochorenie žlčníka, objavenie sa/znovuobjavenie sa alebo zhoršenie žlčových kameňov

Nadmerné vylučovanie kožného mazu, kožné vyrážky

Akútny alebo opakovaný vznik opuchu (angioneurotický edém)

Nespavosť, závraty, úzkosť

Zmeny pohlavnej túžby

Poruchy zraku

Zníženie telesnej hmotnosti

Vracanie

Pálenie záhy

Vaginálne alebo genitálne svrbenie

Srdcový infarkt a mozgová príhoda.


Ďalšie vedľajšie účinky kombinovanej HSL

ochorenie žlčníka

rôzne kožné poruchy

  • sfarbenie kože, najmä tváre alebo krku, známe ako ”tehotenské škvrny” (chloazma)

  • bolestivé začervenané kožné uzlíky (erythema nosodum)

  • vyrážka so začervenaním v tvare terča, alebo pľuzgiere (multiformný erytém)

  • červené alebo purpurové sfarbenie kože a/alebo sliznice (cievna purpura)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Activelle


Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a krabičke po “EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25C.

Neuchovávajte v chladničke.

Uchovávajte v krabičke na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Activelle obsahuje

Liečivá sú estradiol 1 mg (ako hemihydrát estradiolu) a noretisterónacetát 0,5 mg.

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, kopovidón, mastenec a magnéziumstearát.

Filmová vrstva obsahuje: hypromelózu, triacetín a mastenec.


Ako vyzerá Activelle a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú biele, okrúhle s priemerom 6 mm. Na jednej strane tablety je vyryté NOVO 288 a na druhej strane logo spoločnosti Novo Nordisk (býk Apis).


Veľkosť balenia:

• 1 x 28 filmom obalených tabliet v kalendárnom balení

3 x 28 filmom obalených tabliet v kalendárnom balení

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsvaerd

Dánsko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EEA pod nasledujúcimi názvami:

Členské štáty EEA: Activelle – okrem Veľkej Británie: Kliovance.


Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Slovensko/ŠÚKL: www.sukl.sk.


Návod na používanie


Ako používať kalendárne balenie


1. Nastavenie dňa

Otočte vnútorný disk na deň týždňa oproti malému plastovému držiaku tabliet.

2. Ako vybrať prvú tabletu

Rozlomte plastový držiak a vyklopte prvú tabletu.

  1. Otočte ciferníkom každý deň

Nasledujúci deň, jednoduchým pohybom otočte priehľadný ciferník v smere hodinových ručičiek o 1 miesto tak, ako ukazuje šípka. Vyklopte ďalšiu tabletu. Nezabudnite užiť len 1 tabletu denne.

Priehľadný ciferník môže byť pootočený len po vyklopení tablety.


TikyFLEm+TApmjNElWi0zUHXJ8NZxRGmyJk1W53lnAhkpdkkVUnLgtRahtQf6/lRzlnbXyn6c4ESzKhC9ZDsIOgfgNIgpjSEjtcPrIyKDSScFISHZdHeF4OOk6oR7iYq8j9r/1kZ2Qol3vwL6xuSYg1v8A4dsflaooKaHGdUndyYGAgopiwXd8x/dGBBBlQFCwrgxQsTXN5SgwUi4EIBBwOnmZuGxAoGdCOUUXJtyhQRFEn/DkwywJEZE/EaTbejErpzdLH5h3JjexhrxnNUDOyzduPjBsgML56iuonc4TAR11CHOvlxcefa+4YShsR9fR2L+nX8xMkV7g8e4jC1G1uYVlLujOGAj+blem0iaDQmxNhABrSsn87RCaeLnrW+L8lIGsMCeIfi28T9JHvVem/V+sI6K3gc0ienrDizfdP9L9/gGQASrxhcVANo8d4nwSxeGWQSEpdPmY8HHCMCw+jVTKOhL85XSbE3roSyeYw0kBHriscesDAaAQB+Qqym8rFlkxya213gnEoOctZRI6CPheuBIgsNkqIYqyN+4hzbMFo4VM/sjlrBNQZc6VazqQSpZES4Ob5XwWMtIT63cYWAhAPpcket840nkRDVv+BPOElGvZX3mrMjZEYJbnRKaZ2mX5iOMiQ6ABGmXloY25dxmvmSgBNCDgHhyV1pRwdGxt31cQJkGZGaJasRxsTthLQ6Qkn9IDlRCqnYTEwVO4waVATbB2R0rLQwRyaK6vIvXFY2ub9stUmUq/T4KkBo2SWErFik2S2DgqUQlQkpSgtbxRc4RDVBQbqR4B9axvMrgVwuzBTKjOGaC0NPMBhpA6QLeR/a/A7WDEeBgiTARIws+HTpQ6ZpXQC7WO3ScbDAFhYjSK0mqrky0Nbqgqv5SVT4Fk6Sraijg7t26DhohQAgD9CPUM5dKglm3+ZPUO2My0qoV17I/CYJKiHpDzqnEdCxoEuKKKHV3U1s44xDzmEs6IJdFkxO94JsWipCLDmD2mDiMjsRsobzRaSh1TtCoYQsF8ojEfbiXlCFC0lLLDOoSW5I8lUPeUYQTwQDY8AgYh4MZcvQFTHdUdMKElYaEVYmazpttyNtYgLOUjawdRU6MGlBIoN7QOq7VzH6dvvov+sDgBjQPT+nfGmIcpPCnHn/UBKYiwozXDMccY/wCS+UWLXMH3ziY4MAVeLrYLj3OasHMljLIYCBZz2wRKnpZ4MA04TOymA0BHPU4kcJol3/nhhoBchGyQMlXkURnrXqiLe5q3pgoPPqljBloiLK7UEd3vL2ioo+3SLJQbT2n2nk7MUPTL/pyn6qQi2ncjKNip6SZHHsnD7ydA06t8jgsqo4t0HmpTuYmJaEamiavXHGQXRpdSpKh0M32wJ3MSHgssg+lU5Eh5MvSihc1kuV2kK0YlRZ3r+0LiAPrcqIca/wBM4eaIevHFzFngvTeSgRPkI5FuRMkCOoQ+xMIsCACjFadL5D9pwsKl4APr8s+te8lv4+8FkwqGYczyDNEyLDh5Pn8PRlYEN/h1xHQgpqhGh4ouJZJoCjHkyPdGoeDnvi6clyS7ZMch8Cl/44MoVEeIJfkf4L0ocidgQfz9/kOIY7Cz6OveGN8cuvjKPtha/Nupd9/RH6BUGin1TpMPn8FiycZzyfbOGruA89Y7xJhKYf8ARmoxQjcge49fEqIC4nAYT5H9QJQt5/Srm/iTx9Hx+qgC2kaf00rfhfLCJgQBoMAaP0//2gAMAwEAAgADAAAAEPE9/FPPPPPPA/G/PPPPcfMRMEbOPKPPGTqdvPyGPAtHdOPGrxU9AOPRc54u/IOZNVcRPfPIBz10BNp/PFfFr0O7V+PHPH3PP/H3PP/EAB4RAQACAwEAAwEAAAAAAAAAAAEAERAhMUEgMFFh/9oACAEDAQE/EI6IfS/mPfpWs2w/WDe8tmiG2BFqBZGC8z1wYGhjiHcBPWH5NjBlbvC+SoYSmJXI6IWdlz+Tk0tZS2bJwsjqWXUvdQ9ueZemPYciGE8jz4vxM//EACIRAQACAgICAQUAAAAAAAAAAAEAERAhMUFRYSAwobHB8P/aAAgBAgEBPxCC2pygW/Q03g0X8SOHRO9xLL0ah7r7SjyQcHWsg2hoDAiqJQuDfEQq+bSkeyWxV8J+cUpcsI9z1FPESh6j0nE06cRUuUd/qBKNsPKeGH0k0UuJRHn+3GnSVcKKZtdzYVcqBOpezhilholE1ogn0RGj1CFW2zvJyx1OWoIi7iwadxwYOcvWOJn/xAAlEAEBAAICAQUBAQEBAQEAAAABESExAEFRECBhcZGBoTCx0fD/2gAIAQEAAT8Q9dZMIUFrAsyXVrgeKcAlUFoaMUbYfv1ZwXzGpMTQG2aYAD/3StSGI0ztUA88WO94ElJOhQ+vXMBIygwyOFuHDvgMBR0CAfw/7qkWJXbIOMj46tZeqeyD1V0WJEcx0V/5iq+QdCUZyi/ICoZ8ewPiUmKCVcOBhlTBfQ3iMGAH4NvhcxO/tFajtKq+V/5AMYCmUFwAZXr845i3EghR0wID7XKvsIKkx9tsHCAcMjxHF1r/AMZX/wBeiVKTwZVXRzpIwg1akdIJvIobNfAyi5E7A4I8TBRZwGUnE95WwKOk2tTJ9wYk28KRQxWQAt5Cx2iuYF03AwKwozhg40GQujuPhzpz7GyZAFAu1APvrk3+JKlyLqjnaq6D2YMgQKLF7KpgFQqC81bC7UFYqyoEDBxBBF4BlV6Ob7LOuI3pQUwojhWaimYgrMAaYiQqLMQxgw3CXZ1xQzC8pYlAYX63xZp6msBA39GT54hdUfjOIqKQo8NVDelMQGTyArgHFY5QooyQEAGIzxuetg37e4taG3OLx5iIeFM3C3m06Bg+14XNBzAMQwUNGTPDRhUQjrKf0DD45KGYSmMESVbDOHMqKLSvJzVU02C4y70tFLLCUDYE1wqnCkUGcO7IEinXM6izVgzg9vx442cAQWpTY7Muh1zIdummmaYcsYOccYpFFfVI7CucWCOADAvUmIZMyFIg4RxmlxlCFsymiAE4CZjkXptc7ZGzwy0vvjRfIWfL7cFhpBAgfntvGljICLtgsCwjLbiVsNTQ0q5bMsRwhgfKVOuDkIKxnCwZGqCDVAOIzIUgsZYI2vQlQOXYUV6BI6UQKv5xGYFk1LPmrpKDge0qUpkoP/AHPLIKBwx2Uw+TDwXpoZGA2ST+EqAsBCYGD7KtC0Y8i7JDWRiqgAMGDIHDoniLQMgVmWMEAOX0vGbvF2BHQaPkOB6gXcAVJXFMHCLFgjMCBASqzQPEO5NgpnNToSnaCaGyohDoqDIA7GcbPkYJg+t3SD5z6U6Bu5kAmnLfEstCmaOSNItwYb4J4J+hA/PRpt8S1yC6Kn074tM+tEscA0dltwl6+3dlwLDYmqZ4LLJT5o/mP84pGI+ElXoCHwoLBkoWHxkhMbMIZXaqrebbnCC0NJKtHAkZAGMP5w4BJKCUDwAQgEA4GIVMkd0u1gFeXJcUwgglijPIkpwQvYiEpeRRCkORArEEUmX5GPVe5wu3DyGRE2Po4AYPUjf9/nM9uOltA153r1UOhQQCRdIlzhYd8pSLVcd+qD9TPJqd0HgawqoDu08vehZgEMeET+cYul/jJkvwZDFZjgC5jGDmYctFGU3x9ZYCfmn6D9OYBJqhKH4WcsUTiJndnScTMPC+nYUUYiPCpssgzfqQ3BF2AakCRjgvIvvLgDIoddoIGmcWtK1JGC0GE+jGprSZhjBul3HjN3WBd4x1/wCn0e+pKANq9csIpLSisFNgrB0AOxpZtRO8oE8FOAOhkNQT6JkM2S8RSnNBKTAlI2siPANA3XBBtlAyRqMQAMAAWgDAeopp4UKE+clYG1C8PJsgXYiwooJ3ixQ8M8ItHsrezyb4blwMxUR0YAitSQYNOAAmnMvUhXjX+k1kqgIyNhQUrw1pUCYZlKiQ+Up2mwuoMgJ0+jCKsCBZiAKWncaeIXvKW/eR+PG1rICZOoqZxk+rxbBu1NBQCDTJWSHFSvAApjFoyFwF0goTCpDSiG4Mll43aYRpRBenZm4ISfDB1QXLkAR8nLdJm1AZPbnL232CzucBpnC2wyq75grWB+Blv0p5OCYFY6NsISJAQZFJAqy2rMhQXheycZEHQes2sOhOg1Vc5E8BSmso3VQIJrQ0AxJpghYw4waTK0oYHEKIzXEXTKAeVA8kMcLVkF5Ulg/5w9bB1fJAyOxv74Li0tGECJlQHKW8AekurkIoxGWdGSEA+lnpuAwJArQCKMc1iAlLcbElnAeTW2EImoCJdDHEcPU0BADo9i+R8+CvFYQFgiwuT7PZzwTEzGiOBcid58g4UZFperBMEwGEAHAS2WkXQyG1u1WODzqNVGXuJgIYDjw0lkBIWDHKhBJ3w5pOwBkoDKgouIaUECAoBA2OnC7oSIisooXFL0vBK4YPKUNgl9Di51sW1MJ0UaPPKFX8eAfRnIgpy9WlwOnzBQkDEzgUY4guEQAgI4YcwyOLraCQImiPbQoa+PzOTKPHVFzIqGXw+zw1nissGAqkwGjkZwVOVSRGLIjITkjHQ2c2CXyOoAUuVQUHTKwnRu2QJYyvjtvhE8hCFn4BOSeLRurZbSMQjlpOCYQFZWysE+uVOnxSANCyYpZOZ04Au24DyljOALHJA9qUy5Bs2nHmj8YtKEAWBfJSk9hcVGlTgUwZvAhptmAPkdjq6HDxBa/Cb2re6TgESfvMMEoOwM/3j5MSW/B2JSI7ZwnWpU7t0Bkg5x88GMrcqB8Z6IdSpxlrOpC6m1JUFIGcC1cxhkjCKmwsNFTaB2aWrB8IiF5MR9wPhj3DpoyctVO72jFVVWgLZwW7ZBYOgBye3WXgplBFL2CLa+Qa8ECYg8XA7DZBbOIXmBSD4xAfwHBAUjgNAGjm5t/nW/x9xljMogh+D1Z8Y1YYb+r4m2i8gDM1FD7vK0sueI/5Ufz02SpwxkXk3CZXy5O15C4pp1E2CcGFELSHJAJIkYNMlj+hBeROn5OIuHhAsem1f3OCrfRe/wD+YWffX65WCqOgs/nqRP1rgRU+m/hcSWIGiINMbGbeVxpoMKc3hr69j0BOQmhPBU9r6Jv4GKvztC9rwGIBfAcU4EyXFS44TegphEYo2IiI5ER5lc8qAgDeHDQVRjijhKqLGewBe57RAEgYygsL/X9fV50YmJtSvpUnkeOPsaZqwLJKeGKfS8fUs0gDBAElcBvxwTBD4AAANHBEAKsDtVfZ/9k=" name="Obrázek4" align="left" hspace="12" width="205" height="195" border="0">
9

Activelle

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení ev. č.: 2012/06200


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Activelle 1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje:


Estradiol 1 mg (ako hemihydrát estradiolu) a noretisterónacetát 0,5 mg.


Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.


Biele filmom obalené, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 6 mm. Na jednej strane tabliet je vyryté NOVO 288 a na druhej býk Apis.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hormonálna substitučná liečba (HSL) pri príznakoch vznikajúcich z nedostatku estrogénu u žien v menopauze, ktoré sú viac ako 1 rok po poslednej menštruácii.


Na prevenciu osteoporózy u postmenopauzálnych žien so zvýšeným rizikom vzniku fraktúr, ktoré netolerujú, alebo sú pre ne kontraindikované iné lieky schválené na prevenciu osteoporózy.


Nie sú dostatočné skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Activelle je určený na kontinuálnu kombinovanú HSL žien s intaktnou maternicou.


Podáva sa perorálne jedna tableta denne bez prerušenia, najlepšie vždy v rovnakom čase každý deň.


Na začatie a pokračovanie v liečbe postmenopauzálnych symptómov sa má použiť najnižšia účinná dávka pre najkratšie trvanie liečby (pozri tiež časť 4.4).


Prechod na vyššiu dávku kombinovaného lieku by mal byť indikovaný len v prípade, ak sa ani po 3 mesiacoch liečby nedostaví zmiernenie príznakov.


Ženy bez menštruácie, ktoré neužívajú HSL, alebo ženy, prechádzajúce z inej kontinuálnej kombinovanej HSL, môžu začať liečbu liekom Activelle v ľubovoľnom vhodnom dni. Ženy prechádzajúce zo sekvenčného režimu HSL, majú začať liečbu hneď po vysadení lieku a po skončení krvácania.


Ak pacientka zabudla užiť tabletu, má ju užiť hneďako to bude možné, do nasledujúcich 12 hodín. Ak uplynulo viac ako 12 hodín, tableta sa má zlikvidovať. Vynechanie dávky môže zvýšiť pravdepodobnosť náhleho krvácania a špinenia.


  1. Kontraindikácie


– Známa, prekonaná alebo suspektná rakovina prsníka

– Známe, prekonané alebo suspektné estrogén-dependentné zhubné nádory (napr. rakovina endometria)

– Nediagnostikované krvácanie z pošvy

– Neliečená hyperplázia endometria

– Predchádzajúce alebo aktívne žilové tromboembolické ochorenie (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia)

– Známe trombofilné poruchy (napr. deficiencia proteínu C, proteínu S alebo antitrombínu (pozri časť 4.4)

– Aktívne alebo predchádzajúce arteriálne tromboembolické ochorenie (napr. angína, infarkt myokardu)

– Akútne alebo ochorenie pečene v anamnéze, alebo ak takéto ochorenie pečene bolo prekonané a pečeňové testy sa nevrátili na normálne hodnoty

Známa precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

Porfýria.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba postmenopauzálnych symptómov HSL sa má začať len v prípade, že príznaky majú nepriaznivý vplyv na kvalitu života. Vo všetkých prípadoch musí byť aspoň raz ročne starostlivo posúdené riziko a prínos, a v HSL sa má pokračovať len tak dlho, pokým prínos prevažuje nad rizikom.


Dôkazy týkajúce sa rizika spojeného s HSL pri liečbe predčasnej menopauzy sú obmedzené. Vzhľadom k nízkej úrovni absolútneho rizika u mladších žien, však pomer prínosov a rizík pre tieto ženy, môže byť priaznivejší ako u starších žien.


Lekárske vyšetrenie/kontrolné vyšetrenia


Pred začatím alebo obnovením HSL sa musí získať úplná osobná a rodinná anamnéza pacientky. Lekárske vyšetrenia (vrátane vyšetrenia panvy a prsníkov) môžu poukázať na kontraindikácie a nebezpečenstvá použitia. Počas liečby sa odporúčajú pravidelné kontroly, ktorých frekvencia a zameranie je prispôsobené jednotlivej pacientke. Žena má byť poučená, že všetky zistené zmeny na prsníkoch musí oznámiť lekárovi alebo zdravotnej sestre (pozri dolu „Rakovina prsníka”). Vyšetrenia, vrátane vhodných zobrazovacích metód napr. mamografie sa majú vykonávať v súlade so súčasne akceptovanou skríningovou praxou a majú byť prispôsobené klinickým potrebám jednotlivej pacientky.


Stavy, ktoré si vyžadujú zvýšený dohľad


Ak je prítomný ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, príp. sa objavil a/alebo sa zhoršil počas tehotenstva, alebo počas predchádzajúcej hormonálnej liečby, pacientky sa musia veľmi pozorne sledovať. Je potrebné vziať do úvahy, že tieto stavy sa môžu opakovať, alebo zhoršiť počas liečby liekom Activelle:


Leiomyóm (fibroidy maternice) alebo endometrióza

Rizikové faktory tromboembolických porúch (pozri nižšie)

Rizikové faktory pre estrogén-dependentné nádory, napr. prvý stupeň dedičnosti nádoru prsníka

Hypertenzia

Ochorenia pečene (napr. adenóm pečene)

Diabetes mellitus s vaskulárnym postihnutím alebo bez neho

Žlčové kamene

Migréna alebo (silná) bolesť hlavy

Systémový lupus erythematosus

Hyperplázia endometria v anamnéze (pozri nižšie)

Epilepsia

Astma

Otoskleróza.


Dôvody na okamžité ukončenie liečby


Liečba musí byť ukončená v prípade objavenia sa kontraindikácie a v nasledujúcich prípadoch:


Žltačka alebo zhoršenie pečeňových funkcií

Významné zvýšenie krvného tlaku

Nový výskyt bolesti hlavy migrenózneho typu

Tehotenstvo.


Hyperplázia endometria a karcinóm


U žien s intaktnou maternicou riziko hyperplázie endometria a karcinónu je zvýšené, keď sú estrogény podávané samostatne dlhšiu dobu. Hlásené zvýšené riziko rakoviny endometria u žien užívajúcich samotné estrogény sa pohybuje od 2- až do 12-násobku v porovnaní so ženami neužívajúcimi estrogény, v závislosti na dĺžke liečby a dávke estrogénov (pozri časť 4.8). Po ukončení liečby môže pretrvávať zvýšené riziko po dobu viac ako 10 rokov.


Pridanie progestagénu cyklicky po dobu najmenej 12 dní na mesiac/28 dnícyklu alebo kontinuálna kombinovaná estrogén-progestagénová liečba žien, ktoré nie sú po hysterektómii, zabraňuje tomuto zvýšenému riziku spojeného s HSL samotnými estrogénmi.


Počas prvých mesiacov liečby sa môže objaviť náhle krvácanie a špinenie. Ak náhle krvácanie alebo špinenie pokračuje po prvých mesiacoch liečby, objaví sa po určitom čase počas liečby, prípadne pretrváva po prerušení liečby, príčina krvácania musí byť zistená. Vyšetrenie môže zahŕňať biopsiu sliznice maternice na vylúčenie malignity endometria.


Rakovina prsníka


Celkové dôkazy naznačujú, že zvýšené riziko rakoviny prsníka u žien užívajúcich kombinovanú estrogén-progestagénovú HSL, prípadne tiež HSL so samotnými estrogénmi, je závislé od doby užívania HSL.


Randomizované placebom - kontrolované štúdie „Women’s Health Initiative study“ (WHI), a epidemiologické štúdie zhodne poukazujú na zvýšené riziko rakoviny prsníka u žien užívajúcich kombinovanú estrogén-progestagénovú HSL, ktoré sa prejaví asi po 3 rokoch (pozri časť 4.8).


Zvýšené riziko sa prejaví v priebehu niekoľkých rokov užívania, ale návrat k normálnym hodnotám nastane po niekoľkých (najviac 5) rokov od ukončenia liečby.


HSL, hlavne kombinovaná estrogén-progestagénová liečba zvyšuje hustotu mamografického zobrazenia, čo môže mať nepriaznivý vplyv na rádiologickú detekciu rakoviny prsníka.


Rakovina vaječníkov


Rakovina vaječníkov je oveľa zriedkavejšia ako rakovina prsníka. Dlhodobé (najmenej 5-10 rokov) užívanie HSL s obsahom samotných estrogénov bolo spojené s mierne zvýšeným rizikom rakoviny vaječníkov (pozri časť 4.8). Niektoré štúdie, vrátane štúdie WHI, naznačujú, že dlhododobé užívanie kombinovanej HSL môže znamenať podobné, alebo mierne nižšie riziko (pozri časť 4.8).


Žilová tromboembólia


HSL je spojená s 1,3 až 3-násobným rizikom žilovej tromboembólie (VTE), napr. hlboká žilová trombóza alebo pľúcna embólia. Objavenie sa takýchto prípadov je pravdepodobnejšie v prvom roku HSL, ako neskôr (pozri časť 4.8).


Pacientky so známymi trombofilnými stavmi majú zvýšené riziko VTE a HSL môže prispievať k tomuto riziku. HSL je preto u týchto pacientok kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Všeobecne uznávané rizikové faktory VTE zahŕňajú užívanie estrogénov, vyšší vek, veľký chirurgický zákrok, dlhšiu imobilizáciu, obezitu (BMI > 30 kg/m2), graviditu/popôrodné obdobie, systémový lupus erythematosus (SLE) a rakovinu. Nie je zhoda v názore o možnej úlohe varikóznych žíl pri VTE.


Rovnako ako u všetkých pacientov po operácii je potrebné uvažovať o profylaktických opatreniach na prevenciu vzniku VTE po operáciách. Ak je pravdepodobná dlhšia imobilizácia po elektívnej chirurgii, odporúča sa dočasné prerušenie HSL 4 až 6 týždňov pred zákrokom. Liečba sa má znova začať až po úplnej mobilizácii pacientky.


U žien, ktoré nemajú v osobnej anamnéze VTE, ale s anamnézou u príbuzných prvého stupňa v mladom veku, môže sa uvažovať o skríningu po starostlivom zvážení s ohľadom na jeho obmedzenia (iba časť trombofilných defektov je identifikovaná skríningom).


Ak je identifikovaný trombofilný defekt, ktorý sa vylučuje s trombózou u rodinných príslušníkov, alebo je „závažný“ (napr. nedostatok antitrombínu, proteínu S, alebo proteínu C alebo kombinácia defektov), HSL je kontraindikovaná.


Ženy, ktoré sú už na chronickej antikoagulačnej liečbe vyžadujú starostlivé posúdenie prínosu/rizika užívania HSL.


Ak sa VTE vyvíja po začatí liečby, liečba sa má ukončiť. Pacientky treba informovať, aby navštívili svojho lekára ihneď, ako zbadajú možné tromboembolické príznaky (napr. bolestivé opuchy nohy, náhla bolesť na hrudi, dýchavičnosť).


Ischemická choroba srdca (ICHS)


V randomizovaných kontrolovaných štúdiách nie je žiaden dôkaz o ochrane pred infarktom myokardu u žien s existujúcim ochorením ICHS alebo bez ICHS, ktoré dostávali kombinovanú estrogén-progestanénovú, alebo len estrogénovú HSL.


Relatívne riziko vzniku ICHS počas užívania kombinovanej estrogén-progestagénovej HSL je mierne zvýšené. Pretože základné absolútne riziko ICHS je výrazne závislé od veku, počet ďalších prípadov ICHS kvôli užívaniu estrogén-progestagénov je veľmi nízky u zdravých žien blízko menopauzy, ale bude rásť s pribúdajúcim vekom.


Ischemická cievna mozgová príhoda


Kombinovaná estrogén-progestagénová liečba a liečba samotnými estrogénmi sú spojené až s 1,5-násobným zvýšením rizika ischemickej cievnej mozgovej príhody. Toto relatívne riziko sa nemení vekom, alebo časom od menopauzy. Avšak, pretože základné riziko mozgovej príhody je výrazne závislé od veku, celkové riziko mozgovej príhody u žien, ktoré užívajú HSL bude rásť s vekom (pozri časť 4.8).


Iné stavy


Estrogény môžu spôsobovať zadržiavanie tekutín a preto je potrebné pacientky so srdcovou alebo obličkovou dysfunkciou pozorne sledovať.


Ženy s preexistujúcou hypertriglyceridémiou sa majú pozorne sledovať počas liečby estrogénom alebo HSL, pretože v zriedkavých prípadoch dochádza k veľkému zvýšeniu triglyceridov v plazme, čo vedie k pankreatitíde, ako to bolo popísané pri liečbe estrogénom.


Estrogény zvyšujú hladinu globulínu viažuceho tyroid (TBG), spôsobujúceho zvýšenie cirkulujúcich hormónov štítnej žľazy merané ako bielkovina viažuca jód (PBI), hladiny T4 (na kolóne alebo rádioimunoanalýzou) alebo hladiny T3 (rádioimunoanalýzou). Absorpcia T3 je znížená odzrkadľujúc zvýšený TBG. Koncentrácie voľnej T4 a voľnej T3 sú nezmenené. Ostatné viažuce bielkoviny môžu byť v sére zvýšené, napr. globulín viažuci kortikoid (CBG), globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG) vedúce k zvýšeniu cirkulujúcich kortikosteroidov príp. pohlavných steroidov. Koncentrácie voľných alebo biologicky aktívnych hormónov sú nezmenené. Ďalšie bielkoviny plazmy môžu byť zvýšené (angiotenzinogén/renín substrát, alfa – 1– antitrypsín a ceruloplazmín).


HSL nezlepšuje kognitívne funkcie. Existujú údaje z WHI štúdie o zvýšení rizika možnej demencie u žien, ktoré začali užívať kontinuálne kombinovanú alebo len estrogénovú HSL po 65. roku života.


Activelle obsahuje monohydrát laktózy. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metabolizmus estrogénov a progestagénov môže byť zvýšený, ak sú súčasne podávané látky, o ktorých je známe, že stimulujú enzýmy metabolizujúce lieky, konkrétne enzýmy cytochrómu P 450 , ako sú antikonvulzíva (napr. fenobarbital, fenytoín, karbamazepín) a protiinfekčné látky (napr. rifampicín, rifabutín, nevirapín, efavirenz).


Ritonavir, telaprevir a nelfinavir, hoci sú známe ako silné inhibítory, naopak vykazujú indukujúce vlastnosti, keď sú podávané súčasne so steroidnými hormónmi. Rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)môžu indukovať metabolizmus estrogénov a progestagénov.


Klinicky, zvýšený metabolizmus estrogénov a progestagénov môže zapríčiniť zníženie účinku a zmeny v profile maternicového krvácania.


Lieky, ktoré inhibujú aktivitu pečeňových mikrozomálnych lieky metabolizujúcich enzýmov napr. ketokonazol, môžu zvyšovať cirkulujúce hladiny účinných látok lieku Activelle.


Súbežné podávanie cyklosporínu a lieku Activelle môže spôsobiť zvýšenú hladinu cyklosporínu, kreatínínu a transamináz v krvi, kvôli zníženému metabolizmu cyklosporínu v pečeni.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Activelle je kontraindikovaný počas gravidity.


Ak sa gravidita zistí počas liečby liekom Activelle, liečba musí byť okamžite ukončená.

Klinické údaje z limitovaného počtu tehotenstiev, keď došlo k expozícii plodu, naznačujú škodlivé účinky noretisterónu na plod. Ak sa použili vyššie dávky ako sú normálne používané v OC a HSL, bola pozorovaná maskulinizácia plodu ženského pohlavia.


Výsledky väčšiny epidemiologických štúdií popisujúcich neúmyselné vystavenie plodu kombináciam estrogénov a progestagénov nedokázali ich teratogenný ani embryotoxický vplyv.


Laktácia


Activelle je kontraindikovaný počas laktácie.


Fertilita


Nie sú dostupné žiadne údaje.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známy vplyv lieku Activelle na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Klinické skúsenosti


V klinických štúdiách s liekom Activelle najčastejšie popisovanými nežiaducimi účinkami u približne 10% až 20% pacientok boli krvácanie z pošvy a bolestivosť/citlivosť prsníkov. Krvácanie z pošvy sa objavuje obvykle v prvých mesiacoch liečby. Bolesť prsníkov sa obvykle stratí po niekoľkých mesiacoch liečby. Všetky nežiaduce účinky zistené v randomizovaných klinických štúdiách boli pozorované s vyššou frekvenciou u pacientok liečených liekom Activelle v porovnaní s placebom, a ktoré podľa všeobecného názoru možno súvisia s liečbou, sú uvedené nižšie.


Triedy orgánových systémov

Veľmi časté ≥ 1/10

Časté
≥ 1/100; < 1/10

Menej časté
≥ 1/1 000; < 1/100

Zriedkavé
≥ 1/10 000; < 1/1 000

Infekcie a nákazyGenitálna kandidóza alebo vaginitída, pozri tiež ”Poruchy reprodukčného systému a prsníkov”Poruchy imunitného systémuPrecitlivenosť, pozri tiež ”Poruchy kože a podkožného tkaniva”


Poruchy metabolizmu a výživy


Zadržiavanie tekutín, pozri tiež „Celkové poruchy a reakcie v mieste podávania”Psychické poruchy


Depresia alebo zhoršenie depresie

Nervozita


Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy, migréna alebo zhoršenie migrényCievne poruchyTromboflebitída povrchová

Hlboká žilová tromboembólia

Pľúcna embólia

Poruchy gastrointestinálneho traktuNauzea

Bolesť brucha, distenzia brucha alebo diskomfort. Plynatosť alebo nadúvanie


Poruchy kože a podkožného tkanivaAlopécia, nadmerné ochlpenie alebo akné

Svrbenie alebo žihľavka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Bolesť chrbta

Kŕče v noháchPoruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolesť prsníkov alebo citlivosť prsníkov

Vaginálna hemorágia

Edém prsníkov alebo zväčšenie prsníkov

Zhoršenie fibroidov maternice alebo znovuobjavenie sa fibroidov maternice alebo fibroidy materniceCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


Periférny edém

Neúčinnosť lieku


Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšenie telesnej hmotnosti
Post-marketingové skúsenosti


Okrem hore spomenutých nežiaducich reakcií na liek, tie, ktoré sú uvedené nižšie, boli zaznamenané spontánne a podľa všeobecného názoru môžu byť spojené s liečbou liekom Activelle. Výskyt hlásení týchto spontánnych nežiaducich reakcií je veľmi zriedkavý (< 1/10 000, neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)) Post- marketingové skúsenosti sú ovplyvnené nedostatkom hlásení s ohľadom na triviálne a dobre známe nežiaduce reakcie lieku. Uvádzaná frekvencia má byť interpretovaná z tohto pohľadu:


Nezhubné a zhubné nádory (vrátane cýst a polypov): rakovina endometria

Poruchy imunitného systému: generalizované hypersenzitívne reakcie (napr. anafylaktická reakcia/šok)

Psychické poruchy: nespavosť, úzkosť, znížené libido, zvýšené libido

Poruchy nervového systému: závraty, mozgová príhoda

Ochorenia oka: poruchy zraku

– Srdcové poruchy: infarkt myokardu

Cievne poruchy: zhoršenie hypertenzie

Poruchy gastrointestiálneho traktu: poruchy trávenia, vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest: choroby žlčníka, cholelitiáza, zhoršenie cholelitiázy, znovuobjavenie sa cholelitiázy

Poruchy kože a podkožného tkaniva: seborea, vyrážka, angioneurotický edém

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: hyperplázia endometria, vulvovaginálne svrbenie

Abnormálne laboratórne vyšetrenia a funkčné vyšetrenia: zníženie telesnej hmotnosti, zvýšenie krvného tlaku.


Iné nežiaduce reakcie, ktoré boli popísané v súvislosti s estrogén/progestagénovou liečbou:

Kožné a podkožné poruchy: alopécia, chloazma, multiformný erytém, uzlovitý erytém, cievna purpura

Pravdepodobná demencia vo veku nad 65 rokov (pozri časť 4.4).


Riziko vzniku rakoviny prsníka


Až 2-násobne zvýšené riziko diagnostikovania rakoviny prsníka je hlásené u žien užívajúcich kombinovanú estrogén-progestagénovú liečbu počas viac ako 5 rokov.


Zvýšené riziko u žien užívajúcich samotné estrogény je podstatne nižšie, ako u užívateliek estrogén-progestagénovej kombinácie.


Úroveň rizika je závislá od dĺžky doby užívania (pozri časť 4.4).


Výsledky najväčšej randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie (WHI štúdia) a najväčšej epidemiologickej štúdie (MWS) sú uvedené dolu:


Million Women Study – Odhadované dodatočné riziko vzniku rakoviny prsníka po 5 rokoch užívania


Vek (roky)

Incidencia na 1000 žien, ktoré nikdy neužívali HSLpo 5-rokoch*

Pomer rizika**

Ďalšie prípady na 1000 žien, ktoré užívali HSLpo 5-rokoch* (95% CI)

Samotné estrogény HSL

50-65

9-12

1.2

1-2 (0-3)

Kombinácia estrogén-progestagén

50-65

9-12

1.7

6 (5-7)

* Prevzaté zo základnej hodnoty incidencie v rozvinutých krajinách.

** Celkový pomer rizika. Pomer rizika nebude konštantný, ale bude rásť s dobou užívania.

Poznámka: Vzhľadom k tomu sa incidencia rakoviny prsníka mení podľa jednotlivých krajín EU, počet ďalších prípadov rakoviny prsníka sa bude meniť proporcionálne.


US WHI štúdie – Dodatočné riziko vzniku rakoviny prsníka po 5 rokoch užívania


Vek (roky)

Incidencia na 1,000 žien v ramene s placebom po 5 rokoch

Pomer rizika a 95% CI

Ďalšie prípady na 1000 žien, ktoré užívali HSLpo 5-rokoch* (95% CI)

CEE samotné estrogény

50-79

21

0.8 (0.7-1.0)

-4 (-6-0)*

CEE+MPA estrogén-progestagén**

50-79

17

1.2 (1.0-1.5)

4 (0-9)

* WHI štúdia so ženami bez maternice, ktoré nevykazujú zvýšené riziko rakoviny prsníka.

** Keď bola analýza obmedzená na ženy, ktoré neužívali HSL pred štúdiou, nezistilo sa zjavne zvýšené riziko počas prvých 5 rokov liečby. Po 5 rokoch bolo riziko vyššie ako u žien, ktoré neužívali HSL.


Riziko rakoviny endometria


Riziko rakoviny endometria je asi 5 na každých 1000 žien s maternicou, ktoré neužívajú HSL.


U žien s maternicou sa užívanie HSL so samotnými estrogénmi neodporúča, pretože to zvyšuje riziko rakoviny endometria (pozri časť 4.4).


V závislosti od dĺžky užívania samotných estrogénov a dávke estrogénov, nárast rizika rakoviny endometria sa v epidemiologických štúdiach menil v rozsahu od 5 do 55 ďalších prípadov diagnostikovaných na každých 1000 žien vo veku 50 až 65 rokov.


Pridanie progestagénu k liečbe samotnými estrogénmi počas najmenej 12 dní cyklu môže zabrániť tomuto zvýšenému riziku. V štúdii Million Women Study užívanie kombinovanej (sekvenčnej alebo kontinuálnej) HSL počas 5 rokov, nezvýšilo riziko rakoviny endometria (RR 1,0 (0,8-1,2)).


Riziko rakoviny vaječníkov


Dlhodobé užívanie HSL len s obsahom samotných estrogénov a kombinovanej estrogén-progestagén HSL bolo spojené s miernym nárastom rizika rakoviny vaječníkov. V štúdii Million Women Study mala HSL počas 5 rokov za následok 1 prípad naviac na 2500 žien.


Riziko žilovej tromboembólie


HSL je spojená s 1,3 až 3-násobným zvýšením relatívneho rizika výskytu žilovej tromboembólie (VTE), napr. hlboká žilová tromboembólia alebo pľúcna embólia. Výskyt takýchto príhod je pravdepodobnejší v prvých rokoch užívania HSL (pozri časť 4.4). Výsledky štúdií sú uvedené dolu:


WHI štúdie – Dodatočné riziko vzniku VTE po 5 rokoch užívania


Vek (roky)

Incidencia na 1,000 žien v ramene s placebom po 5 rokoch

Pomer rizika a 95% CI

Ďalšie prípady na 1000 žien, ktoré užívali HSLpo 5-rokoch* (95% CI)

Perorálne samotné estrogény*

50-59

7

1.2 (0.6-2.4)

1 (-3-10)

Perorálna kombinácia estrogén-progestagén

50-59

4

2.3 (1.2-4.3)

5 (1-13)

*Štúdia so ženami bez maternice


Riziko ischemickej choroby srdca


Riziko vzniku ischemickej choroby srdca je mierne vyššie u žien vo veku nad 60 rokov, ktoré užívali kombinovanú HSL estrogén-progestagén (pozri časť 4.4).


Riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody


Pri užívaní samotných estrogénov a estrogén-progestagénová je liečba spojená až 1,5-násobným nárastom relatívneho rizika ischemickej cievnej mozgovej príhody. Riziko hemoragickej cievnej mozgovej príhody sa nezvýšilo počas užívania HSL.

Toto relatívne riziko nezávisí od veku alebo od dĺžky užívania, ale prvotné riziko je výrazne závislé od veku. Celkové riziko mozgovej príhody u žien, ktoré užívajú HSL bude stúpať s vekom (pozri časť 4.4).


WHI Kombinovaná Štúdia – Dodatočné riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody* po 5 rokoch užívania


Vek (roky)

Incidencia na 1,000 žien v ramene s placebom po 5 rokoch

Pomer rizika a 95% CI

Ďalšie prípady na 1000 žien, ktoré užívali HSLpo 5-rokoch* (95% CI)

50-59

8

1.3 (1.1-1.6)

3 (1-5)

* Žiadna diferenciácia medzi ischemickou a hemoragickou cievnou mozgovou príhodou.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie sa môže prejaviť nauzeou a vracaním. Liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Progestagény a estrogény, fixné kombinácie, ATC kód: G03FA01.


Mechanizmus účinku


Estradiol: liečivo, syntetický 17β-estradiol, je chemicky a biologicky identický s endogénnym ľudským estradiolom. Tento estrogén nahrádza estrogén, ktorý je v nízkom množstve produkovaný u žien v menopauze a zmierňuje prejavy menopauzy.

Estrogén zabraňuje úbytku kostnej hmoty u žien po menopauze alebo ovarektómii.


Noretisterónacetát: Syntetický progestagén s podobným účinkom ako progesterón, prirodzený ženský pohlavný hormón. Keďže estrogény podporujú rast endometria, neoponované estrogény zvyšujú riziko hyperlázie a rakoviny endometria. Pridanie progestagénu značne znižuje estrogénom indukované riziko hyperplázie endometria u žien, ktorým maternica nebola odstránená.


Farmakodynamické účinky


V klinických skúškach s liekom Activelle pridanie noretisterónacetátu zvyšuje vazomotorické symptómy zmierňujúce vplyv 17β-estradiolu.


K úľave postmenopauzálnych príznakov dochádza počas prvých pár týždňov liečby.


Activelle je určený na kontinuálnu kombinovanú HSL a má na zreteli úplný ústup krvácania súvisiaceho s cyklickou alebo sekvenčnou HSL. Počas 9-12 mesiacoch liečby bolo 90% žien amenoreických (bez krvácania a špinenia). Krvácanie a/alebo špinenie bolo pozorované u 27% žien počas prvých 3 mesiacov liečby a u 10% počas 10-12 mesiacov liečby.


Nedostatok estrogénu v menopauze je spojený s rýchlym úbytkom kostnej hmoty a so zvýšením zmien na kostiach. Účinok estrogénov na hustotu kostnej hmoty je závislý na dávke. Ochrana je účinná tak dlho pokiaľ liečba trvá. Po prerušení HSL sa kostná hmota stráca v podobnej miere ako u neliečených žien.


Údaje z WHI štúdie a meta-analýz štúdií ukazujú, že súčasné užívanie HSL, samotné alebo v kombinácii s progestagénom – podávané prevažne zdravým ženám – znižuje riziko zlomenín bedra, chrbtice a iných osteoporotických zlomenín. HSL môže tiež slúžiť na prevenciu zlomenín u žien s nízkou hustotou kostí a/alebo získanej osteoporózy, ale dôkaz o tom je nedostatočný.


Účinok lieku Activelle na hustotu kostnej hmoty u žien po menopauze bol sledovaný po dobu 2 rokov randomizovanou, dvojito zaslepenou štúdiou, placebom kontrolovanou klinickou štúdiou (n = 327) v jednej štúdii, vrátane 47 na lieku Activelle a 48 na lieku Kliogest (2 mg estradiol a 1 mg noretisterónacetát); a n = 135 v druhom teste, vrátane 46 na lieku Activelle). Každej zo žien bol denne podávaný vápnik v množstve od 500 do 1000 mg. Activelle významne zamedzil strate kostnej hmoty v bedrovej časti chrbtice, bedrovej kosti, vretennej kosti a celej kostry v porovnaní so ženami, ktorým bolo podávané placebo doplnené vápnikom. U žien (1-5 rokov po poslednej menštruácii) bolo percento zmien v porovnaní so základnou hodnotou hustoty kostnej hmoty v bedrovej časti chrbtice, krčka stehnovej kosti a chochola stehennej kosti u pacientok včasných, postmenopauzálnych, liečených po dobu 2 rokov s liekom Activelle bolo 4,8±0,6%, 1,6±0,7% a 4,3±0,7% (priemer ± stredná odchýlka), zatiaľ čo s vyššou dávkou kombinácie 2 mg E2a 1 mg NETA (Kliogest) bolo 5,4±0,7%, 2,9±0,8% a 5,0±0,9%. Percento žien, u ktorých sa hustota kostnej hmoty udržala alebo sa zvýšila počas dvojročnej liečby s liekom Activelle a Kliogest bolo 87% a 91% jednotlivo. U žien v menopauze v priemernom veku 58 rokov, u ktorých bol študovaný účinok lieku Activelle počas dvojročného liečenia sa zvýšila hustota kostnej hmoty v bedrovej časti chrbtice o 5,9±0,9%, bedrovej kosti o 4,2±1,0%, vretennej kosti o 2,1±0,6% a celej kostry o 3,7±0,6%.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia 17β-estradiolu


Po perorálnom podávaní 17β-estradiolu v mikronizovanej forme dochádza k jeho rýchlej absorpcii z tráviaceho traktu. Najprv je prvostupňovo metabolizovaný pečeňou a ostatnými črevnými orgánmi a dosahuje vrchol koncentrácie v plazme približne 35 pg/ml (rozsah 21-52 pg/ml) za 5-8 hodín. Polčas 17β-estradiolu je okolo 12-14 hodín. Viaže sa na SHBG (37%) a na albumín (61%), neviazaný ostane približne v 1-2%.


Biotransformácia a eliminácia 17β-estradiolu


Metabolizmus 17β-estradiolu prebieha prevažne v pečeni a čreve, ale tiež v cieľových orgánoch a zahrňuje aj menej aktívne alebo neaktívne metabolity vrátane estrónu, katecholestrogénov a viacerých síranov estrogénu a glukuronidov. Estrogény sú vylučované žlčou, kde sú hydrolyzované a reabsorbované (enterohepatálny obeh) a eliminované sú hlavne močom v biologicky inaktívnej forme.


Absorpcia a distribúcia noretisterónacetátu


Po perorálnom podávaní noretisterónacetátu je tento rýchlo absorbovaný a transformovaný na noretisterón (NET). Tento je metabolizovaný v prvom stupni pečeňou a ostatnými črevnými orgánmi, dosiahne vrchol koncentrácie v plazme približne 3,9 ng/ml (rozsah 1,4 - 6,8 ng/ml) za 0,5 - 1,5 hodiny. Koncový polčas NET je okolo 8-11 hodín. NET sa viaže na SHBG (36%) a na albumín (61%).


Biotransformácia a eliminácia noretisterónacetátu


Najdôležitejšími metabolitmi sú izoméry 5- dihydro-NET a tetrahydro-NET, ktoré sú vylučované hlavne močom, ako síranové alebo glukoronidové konjugáty.


Farmakokinetické vlastnosti u starších pacientok neboli sledované.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita estrogénov je nízka. Zreteľné rozdiely v predklinických výsledkoch medzi živočíšnymi druhmi a medzi zvieratami a ľuďmi, mali len ohraničenú prognostickú hodnotu pre aplikáciu estrogénov u ľudí.


U experimentálnych zvierat estradiol alebo estradiolvalerát odhalil embryoletálny vplyv už pri relatívne nízkych dávkach; bola zistená malformácia urogenitálneho traktu a feminizácia plodov mužského pohlavia.


Noretisterón, podobne ako iné progestagény zapríčiňuje virilizáciu plodu ženského pohlavia u potkanov a opíc. Po podávaní vysokých dávok noretisterónu bol pozorovaný jeho embryoletálny účinok.


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobité riziko pre ľudí, okrem už spomínaných v iných častiach tohto Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Kopovidón

Mastenec

Magnéziumstearát


Filmová vrstva:


Hypromelóza

Triacetín

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25C. Neuchovávajte v chladničke. Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1 x 28 tabliet alebo 3 x 28 tabliet v balení s kalendárne číslovanou kruhovou stupnicou.


Balenie s kalendárne číslovanou kruhovou stupnicou obsahuje 28 tabliet a pozostáva z troch častí:

Základ je vyrobený z farebného nepriehľadného polypropylénu.

Viečko kruhového tvaru je vyrobené z priehľadného polystyrénu.

Stredná kruhová stupnica je vyrobená z farebného nepriehľadného polystyrénu.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Dánsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0215/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 3. august 2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 17. apríl 2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014

13

Activelle