+ ipil.sk

Acuver 8 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Acuver 8 mg

perorálny roztok

betahistíniumdichlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Acuver a na čo sa používa

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Acuver

3. Ako užívať Acuver

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Acuver

6. Obsah balenia aďalšie informácie 1. Čo je Acuver a na čo sa používa


Acuver obsahuje liečivo betahistíniumdichlorid. Betahistín je liek proti závratu, ktorý je štrukturálne príbuzný histamínu a pracuje na zlepšení prúdenia krvi vo vnútornom uchu.

Acuver je účinný pri liečbe pocitu závratu (vertigo) vyvolaného porušeným prúdením krvi vo vnútornom uchu.


Acuver sa používa u dospelých na liečbu príznakov Meniérovej choroby, ku ktorým patrí:

 • závrat (vertigo) spojený s nevoľnosťou a vracaním

 • zvonenie v ušiach (tinnitus)

 • zhoršenie sluchu


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Acuver


Neužívajte Acuver:

- ak ste alergickýna betahistín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- počas tehotenstva a dojčenia

- ak trpíte určitým typom nádoru drene nadobličiek, nazývaným feochromocytóm


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívaťAcuver, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak v súčasnosti máte alebo ste v minulosti mali žalúdočný vred

- ak máte bronchiálnu astmu(ochorenie pľúc sprevádzané dýchavičnosťou)

- ak máte žihľavku(urtikáriu), kožnú vyrážku(exantém) alebo sennú nádchu

- ak máte veľmi nízky tlak krvi

- ak počas užívania Acuveru súbežne užívate lieky proti alergiám(antihistaminiká), depresii, Parkinsonovej chorobe (inhibítory monoaminooxidázy) (pozri tiež časť „Iné lieky a Acuver”)


Acuver môže spôsobiť precitlivenosť (alergické reakcie), ktoré sa môžu vyskytnúť oneskorene.


V prípade, že je Acuver namiesto prehltnutia náhodne vdýchnutý, môže sa vyskytnúť piskľavý kašeľ (bronchospazmus) a pokles tlaku krvi.


Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov:

Acuver sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, pretože s podávaním lieku pacientom v týchto vekových skupinách nie sú žiadne skúsenosti.


Iné lieky a Acuver

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie liekov proti alergii ako sú napr. antihistaminiká(najmä H1-antagonisty) súbežne s Acuverom, môže znížiť účinnosť obidvoch liekov.


Acuver sa nemá užívať súbežne s inhibítormi monoaminooxidázy – liečivami ako je selegilín, ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby. Tieto liečivá môžu zvýšiť účinok Acuveru.


Acuver a jedlo a nápoje

Aby sa zabránilo tráviacim ťažkostiam, odporúča sa Acuver podávať s jedlom alebo po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte, neužívajte Acuver. Nie je dostatok skúseností s užívaním betahistínu u tehotných alebo dojčiacich.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaše ochorenie môže negatívne ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Okrem toho Acuver tiež obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu) a užívanie tohto lieku môže spomaliť vaše reflexy. Preto počas liečby neveďte vozidlá, ani neobsluhujte stroje.


Acuver obsahuje etanol (alkohol)

Acuver obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v jednej dávke, (pozri časť 2 vyššie Vedenie vozidiel a obsluha strojov).


 1. Ako užívať Acuver


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka pre dospelých je

Štandardná dávka je 24 – 48 mg betahistíniumdichloridu v priebehu dňa.

Trikrát denne 1 – 2 dávky z dávkovača v 1 pohári vody (minimálne v 100 ml).

To zodpovedá 8 – 16 mg betahistíniumdichloridu 3-krát denne. 1 dávka z dávkovača zodpovedá 0,8 ml roztoku.

Denná dávka nemá prekročiť 6 dávok alebo 48 mg betahistíniumdichloridu.


Spôsob/cesta podania:

- Acuver je určený na vnútorné užívanie.

- Pred prvým použitím odskrutkujte uzáver a naskrutkujte priloženú dávkovaciu pumpičku.

- Predtým ako užijete Acuver, narieďte ho v pohári vody (minimálne v 100 ml).

- Takto pripravený liek vypite počas jedla alebo po jedle.


Trvanie liečby

Na dosiahnutie uspokojivého výsledku je potrebná niekoľkomesačná neprerušovaná liečba.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Acuver sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, pretože s podávaním lieku pacientom v týchto vekových skupinách nie sú žiadne skúsenosti.


Ak užijete viac Acuveru, ako máte

Ak užijete viac Acuveru, ako máte, môžu sa z dôvodu predávkovania objaviť nasledujúce príznaky: bolesť hlavy, sčervenanie tváre, závrat, zrýchlený tep srdca (tachykardia), nízky tlak krvi (hypotenzia), zúženie dýchacích ciest v dôsledku kŕča, spojené s dýchavičnosťou (bronchospazmus), nahromadenie tekutiny v tkanive (edémy).

Po užití veľmi vysokých dávok sa môžu objaviť kŕče.

V prípade podozrenia na predávkovanie ihneď kontaktujte svojho lekára!


Ak zabudnete užiť Acuver

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, a užite ďalšiu dávku ako obvykle.


Ak prestanete užívať Acuver

Neprerušujte, ani neukončujte užívanie Acuveru bez toho, aby ste o tom informovali svojho lekára!


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri užívaní Acuveru sa môžu vyskytnúť časté vedľajšie účinky, ktoré postihujú 1 z 10 ľudí:

 • nutkanie na vracanie a tráviace ťažkosti (dyspepsia)

 • bolesť hlavy


Ťažkosti s trávením je možné vo väčšine prípadov odstrániť, ak sa Acuver podáva s jedlom alebo po jedle. Ak pocítite takéto vedľajšie účinky, oznámte to vášmu lekárovi. Váš lekár vám môže znížiť dávku. To pomôže znížiť pravdepodobnosť, že vedľajší účinok bude pretrvávať alebo sa stane závažným.


Ostatné vedľajšie účinky neznámej frekvencie (z dostupných údajov) zahŕňajú:

 • Poruchy nervového systému: ospalosť, pocit tlaku v hlave

 • Poruchy srdca a srdcovej činnosti: búšenie srdca, tlak na hrudi

 • Poruchy tráviaceho traktu: nevoľnosť, pálenie záhy, vracanie, ťažkosti s trávením a bolesť, plynatosť, hnačka

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva: reakcie z precitlivenosti (alergia) ako je angioneurotický edém (Quinckeho edém, alergický, bolestivý, opuch kože a slizníc, postihujúci najmä oblasť tváre) , vyrážka, svrbenie (pruritus), žihľavka (urtikária)

 • Poruchy imunitného systému: reakcie z precitlivenosti, ktoré môžu viesť k poklesu krvného tlaku, závratu, nevoľnosti a ťažkosti s dýchaním (anafylaxia alebo anafylaktický šok)

 • Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: pocit tepla


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ACUVER


Tento liek uchovávajtemimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky pre uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.


60 ml: Použite do 1 mesiaca po prvom otvorení.

120 ml: Použite do 2 mesiacov po prvom otvorení.


Nelikvidujete lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Acuver obsahuje

 • Liečivo je betahistíniumdichlorid.

1 dávka z dávkovača poskytuje 0,8 ml roztoku, ktorý obsahuje 8 mg betahistíniumdichloridu.


 • Ďalšie zložky sú sodná soľ sacharínu, glycerol, etanol 96 % (objemových), nátriumbenzoát (E 211), kyselina chlorovodíková 3,5 % (hmotnostných) ako prísada na úpravu pH a čistená voda.


Ako vyzerá Acuver a obsah balenia


Tento liek je vo forme perorálneho roztoku s dávkovacou pumpičkou; roztok je číry.


Obal:

Fľaša z jantárového skla (hydrolytická odolnosť triedy III) s uzáverom so závitom bezpečným pred deťmi a priloženou dávkovacou pumpičkou (z plastu).


Veľkosť balenia:

60 ml a 120 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ registračného rozhodnutia a výrobca

Držiteľ registračného rozhodnutia Výrobca

CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH Laboratorio farmacologico Milanese S.r.l.

Rudolfsplatz 2/1/8 Via Monterosso 273

A-1010 Viedeň I-21042 Caronno Pertusella

Rakúsko Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Česká republika: Bestin

Nemecko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko: Acuver

Portugalsko: Marac

Taliansko: Marak

Poľsko: Neatin

Bulharsko: Акувер


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014.


Pokyny pre používanie:


Acuver 8 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Acuver 8 mg

perorálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 dávka poskytuje 0,8 ml roztoku, ktorý obsahuje 8 mg betahistíniumdichloridu.

Pomocné látky so známym účinkom: 50 mg/ml etanol 96 % (V/V)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny roztok

Číra priehľadná tekutina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Acuver je indikovaný u dospelých na liečbu vertiga spojeného s funkčnými poruchami vestibulárneho aparátu v súvislosti s Menièrovým syndrómom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Pediatrická populácia

Použitie Acuveru u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti (pozri časť 4.4).


Dávkovanie u dospelých


Zvyčajná dávka je 24 – 48 mg betahistíniumdichloridu denne:

3-krát denne 1 – 2 dávky z dávkovača (t.j. 3-krát denne 8 – 16 mg betahistíniumdichloridu).

1 dávka z dávkovača zodpovedá 0,8 ml roztoku.

Denná dávka nesmie prekročiť 6 dávok alebo 48 mg betahistíniumdichloridu.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek

K dispozícii nie sú údaje pre pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek.


Starší pacienti

K dispozícii sú obmedzené údaje, betahistín sa má preto v tejto populácii pacientov používať s opatrnosťou.


Spôsob podania

Pred prvým použitím sa má odskrutkovať uzáver a na fľaštičku naskrutkovať dávkovacia pumpička.


Predpísaná dávka sa z fľaštičky odoberie pomocou dávkovacej pumpičky a nariedi sa v pohári neutrálnej tekutiny (vody) (vypitím pohára obsahujúceho minimálne 100 ml vody).


Acuver sa má podávať s jedlom alebo po jedle.


Trvanie liečby

Trvanie liečby závisí od klinického stavu pacienta a priebehu choroby. Vo väčšine prípadov je potrebná dlhodobá liečba (s trvaním niekoľko mesiacov).


4.3 Kontraindikácie


Acuver je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:

- precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • počas gravidity a laktácie (pozri časť 4.6)

- feochromocytóm


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť sa odporúča pri liečbe pacientov s:

- bronchiálnou astmou, peptickým vredom (vrátane anamnézy tohto ochorenia, pretože u pacientov podstupujúcich liečbu betahistíniumdichloridom sa môže zriedkavo vyskytnúť dyspepsia), týchto pacientov je potrebné počas liečby starostlivo sledovať

- urtikáriou, exantémom alebo alergickou rinitídou, pretože tieto príznaky sa môžu zhoršiť

- výraznou hypotenziou

- súbežným podávaním antihistaminík (pozri časť 4.5)


Acuver obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v jednej dávke.


Môže spôsobiť alergické reakcie (možno oneskorené).


Náhodná inhalácia Acuveru môže teoreticky spôsobiť vznik bronchospazmov a pokles krvného tlaku.


Pediatrická populácia

Acuver sa neodporúča podávať deťom a mladistvým do 18 rokov. Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola u týchto pacientov overená v klinických štúdiách (pozri časť 4.4 a 5.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli vykonané žiadne štúdie zamerané na liekové interakcie s liekmi, ktoré sa často podávajú s betahistínom pri vyššie uvedených terapeutických indikáciách, ako sú vazodilatanciá, psychoaktívne liečivá (sedatíva, trankvilizéry, neuroleptiká), parasympatolytiká alebo vitamíny. Na základe in vitroúdajov sa neočakáva žiadna in vivo inhibícia enzýmov cytochrómu P450.


Invitroúdaje naznačujú inhibíciumetabolizmubetahistínu liekmi, ktoré inhibujú monoaminooxidázu(MAO), vrátaneMAO podtypu B(napr.selegilín). Pri súbežnom používaníbetahistínua inhibítorov MAO(vrátaneMAO-B selektívnych) sa odporúčaopatrnosť.


Acuver sa nesmie užívať súbežne s antihistaminikami. Keďže betahistín je analóg histamínu, interakcia betahistínu s antihistaminikami môže teoreticky a na základe výsledkov štúdií na zvieratách ovplyvniť účinnosť jedného z týchto liekov.


Pokyny pre liečbu:

Pri predpisovaní betahistínu po liečbe antihistaminikami sa má vziať do úvahy, že väčšina antihistaminík má sedatívne účinky a v prípade náhleho prerušenia liečby sa môžu objaviť nepríjemné abstinenčné príznaky, ako sú poruchy spánku alebo nepokoj. Liečbu antihistaminikami je preto potrebné ukončiť pomalým znižovaním dávky počas približne 6 dní.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití betahistínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách neposkytujú dostatok údajov o účinkoch na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod a postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

Betahistín sa nemá užívať počas gravidity, iba ak je to nepochybne nevyhnutné.


Laktácia

Nie je známe, či sa betahistín vylučuje do materského mlieka. Nie sú k dispozícii štúdie na zvieratách o vylučovaní betahistínu do mlieka.

Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu Acuverom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Betahistín je indikovaný na liečbu Menièrovej choroby a symptomatického vertiga. Obidve ochorenia môžu mať negatívny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. V klinických štúdiách špeciálne navrhnutých na zistenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje, betahistín nemal žiadny alebo len zanedbateľný vplyv..Vzhľadom na to, že Acuver obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), užívanie Acuveru môže znížiť schopnosť reagovať.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované s nižšie spomenutou frekvenciou u pacientov liečených betahistínom v placebom kontrolovaných klinických štúdiách . Sú zoradené podľa MedDRA konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nevoľnosť a dyspepsia


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy


Okrem týchto nežiaducich účinkov pozorovaných počas klinických štúdií boli nasledujúce nežiaduce účinky hlásené spontánne, počas post-registračného používania a vo vedeckej literatúre. Z dostupných údajov nie je možné odhadnúť frekvenciu, preto sú klasifikované ako „neznáme“.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie, tlak na hrudi

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Mierne žalúdočné ťažkosti (napríklad grganie, pálenie záhy, vracanie, gastrointestinálny diskomfort a bolesť, brušná distenzia a nadúvanie, hnačka). Tieto ťažkosti zvyčajne vymiznú pri dodržiavaní odporúčania užívať dávku spolu s jedlom, alebo po znížení dávky.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Pocit tepla

Poruchy imunitného systému

Reakcie precitlivenosti, napríklad anafylaxia

Poruchy nervového systému

Ospalosť, pocit tlaku v hlave

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné a podkožné reakcie precitlivenosti, konkrétne angioneurotický edém, žihľavka, vyrážka a svrbenie.


4.9 Predávkovanie


Bolo hlásených len málo prípadov predávkovania. Pri dávke nad 640 mg mali niektorí pacienti mierne až nevýrazné príznaky (napríklad nevoľnosť, ospanlivosť, bolesti brucha). Väčší počet vážnych komplikácií (napríklad kŕče, pľúcne alebo srdcové komplikácie) bol pozorovaný v prípadoch úmyselného predávkovania betahistínom, najmä v kombinácii s ďalším predávkovaním liekmi..


V prípade predávkovania je možné predpokladať účinky podobné účinkom histamínu. Môžu sa objaviť nasledujúce symptómy: bolesť hlavy, sčervenanie tváre, závrat, tachykardia, hypotenzia, brochospazmus, edémy hlavne na sliznici horných dýchacích ciest (Quinckeho edém).


Neexistuje žiadne špecifické antidotum. Liečba predávkovania má zahŕňať štandardné podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antivertiginóza.

ATC kód: N07CA01


Betahistín je zlúčenina zo skupiny beta-2-pyridylalkylamínov.


Štruktúra betahistínu je odvodená od štruktúry histamínu, ktorý je endogénnym amínom histamínu.


Presný mechanizmus účinku betahistínu nebol zatiaľ objasnený ani z hľadiska biochemických účinkov, ani z hľadiska špecifickosti a afinity k receptorom.


Štúdie na zvieratách ukázali zvýšenú cirkuláciu krvi v stria vascularisvnútorného ucha, spôsobenú pravdepodobne relaxáciou sfinkterov prekapilár v mikrocirkulácii stredného ucha.


Farmakologické štúdie dokázali, že betahistín má slabé agonistické účinky na H1-receptory a silné antagonistické účinky na H3-receptory v centrálnom a autonómnom nervovom systéme. Rovnako bolo dokázané, že betahistín má v závislosti od dávky inhibičné účinky na aktivitu v laterálnom a mediálnom vestibulárnom jadre. Význam tohto účinku pri liečbe Menièrovho syndrómu však zostáva neobjasnený.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


V súčasnosti sa prítomnosť samotného betahistíniumdichloridu nedá v ľudskom tele dokázať (koncentrácia je nižšia ako limit pre stanovenie použitej metódy). Preto sa koncentrácie v plazme a polčas eliminácie z plazmy stanovovali pomocou rádioaktívne značeného betahistíniumdichloridu a koncentrácie kyseliny 2-pyridyloctovej, hlavného neaktívneho metabolitu, v moči.


Absorpcia

Betahistíniumdichlorid sa po perorálnom podaní absorbuje rýchlo a úplne. Maximálna koncentrácia 14C-značeného betahistíniumdichloridu v plazme sa u hladných dobrovoľníkov dosiahne asi 1 hodinu po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť betahistíniumdichloridu nie je známa.


Distribúcia

Distribučný objem betahistíniumdichloridu nie je známy.

U človeka je väzba na plazmatické bielkoviny nižšia ako 5 %.


Biotransformácia

Betahistíniumdichlorid sa v pečeni rýchlo metabolizuje na kyselinu 2-pyridyloctovú, hlavný neaktívny metabolit a na demetyl-betahistín.


Eliminácia

Asi 90 % podanej dávky sa vo forme hlavného metabolitu vylúči močom v priebehu 24 hodín. V moči sa zistilo len stopové množstvo desmetyl-betahistíniumdihydrochloridu. Vylučovanie žlčou nemá významný podiel na eliminácii liečiva a jeho metabolitov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Chronická toxicita

Štúdie chronickej toxicity po perorálnom podaní betahistíniumdichloridu prebiehali 18 mesiacov na potkanoch a 3 a 6 mesiacov na psoch. Výsledkom týchto štúdií bolo zistenie, že potkany tolerujú dávky 500 mg/kg/deň a psy dávky 25 mg/kg/deň bez zmien klinických chemických a hematologických parametrov. Aj výsledky histologických vyšetrení zostali nezmenené. Vysoká dávka 300 mg/kg u psov vyvolala vracanie, úbytok hmotnosti a prechodnú mierne závažnú formu anémie. Výsledky štúdií betahistínu podávaného 6 mesiacov potkanom ukázali, že v skupine s podávanou dávkou 39 mg/kg sa objavila histologicky potvrdená hyperémia sleziny; v skupinách s podávanými vyššími dávkami sa objavila aj hyperémia pečene a obličiek, čiastočne v kombinácii s celulárnou atrofiou a celulárnou degeneráciou, čo sa pripisuje vysokej dávke podávanej vazoaktívnej látky.


Mutagénny a karcinogénny potenciál

Údaje o mutagenite a karcinogenite betahistínu a jeho zlúčenín nie sú k dispozícii.


Reprodukčná toxicita

Výsledky štúdií na zvieratách neobsahujú údaje o reprodukčnej toxicite betahistínu a jeho zlúčenín. V štúdii zameranej na embryonálnu a fetálnu toxicitu u králikov bolo v obidvoch skupinách zvierat (10 alebo 100 mg/kg/deň) pozorované zníženie hmotnosti embrya a plodu v porovnaní s kontrolnou skupinou. Nemožno vylúčiť výrazný vplyv betahistínu na vývoj embrya a plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Sodná soľ sacharínu

Glycerol

Etanol (96 obj. %)

Nátriumbenzoát (E 211)

Kyselina chlorovodíková 3,5 % (w/w) na úpravu pH

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


60 ml: 1 mesiac po prvom otvorení.

120 ml: 2 mesiace po prvom otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky pre uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal:

Fľaša z jantárového skla (hydrolytická odolnosť triedy III), s uzáverom so závitom bezpečným pred deťmi a priloženou dávkovacou pumpičkou (z plastu).


Veľkosti balenia:

60 ml a 120 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH

Rudolfsplatz 2/1/8

1010 Viedeň

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0136/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 4.3.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

6Acuver 8 mg