+ ipil.sk

ACYLCOFFINPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/04941-ZME, 2015/00054-ZME

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04939-Z1A


Písomná informácia pre používateľa


ACYLCOFFIN

450 mg/50 mg tablety


kyselina acetylsalicylová/kofeín


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedenév tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Acylcoffin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Acylcoffin

3. Ako užívať Acylcoffin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Acylcoffin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Acylcoffin a na čo sa používa


Acylcoffin je viaczložkovýliek účinne tlmiaci bolesť, v ktorom účinok kyseliny acetylsalicylovej zosilňuje kofeín. Predpokladá sa, že kofeín zmierňuje bolesti hlavy najmä tam, kde sa pri ich vzniku uplatňujú cievne mechanizmy.

Liek sa užíva pri bolestiach hlavy, pohybového ústrojenstva, zubov, nervov a pri príznakoch spojených s náhlymi respiračnými ochoreniami chrípkového charakteru.

Liek môžu užívať dospelí a dospievajúci nad 15 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Acylcoffin


Neužívajte Acylcoffin

- ak ste alergickýna kyselinu acetylsalicylovú alebo kofeín (liečivá lieku Acylcoffin), salicyláty alebo na ktorúkoľvekz ďalšíchzložiektohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak u vás v minulosti užitie salicylátov alebo látok s podobným účinkom, najmä nesteroidových protizápalových liekov (napr. ibuprofen), vyvolalo astmatický záchvat,

 • ak máte mastocytózu (ochorenie imunitného systému),

- prikrvácavých stavoch,

 • pri chirurgických zákrokoch spojených s väčším krvácaním,

 • pri vredovej chorobe žalúdka alebo dvanástnika,

 • ak ste mladší ako 17 rokov a súčasne máte horúčkovité ochorenie,

 • pri ťažkom poškodení obličiek,

 • pri závažnom zlyhaní pečene alebo srdca,

 • v kombinácii s metotrexátom (napr. pri liečbe rakoviny alebo reumatickej artritídy) pri dávke 15 mg týždenne a vyššej,

 • v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Acylcoffin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

 • máte problémy s obličkami, pečeňou alebo srdcové problémy,

 • máte alebo ste niekedy mali problémy týkajúce sa žalúdka alebo tenkého čreva,

 • ste astmatik, máte sennú nádchu, nosové polypy alebo iné chronické ochorenia dýchacieho ústrojenstva, kyselina acetylsalicylová môže vyvolať astmatický záchvat,

 • máte alebo ste mali niekedy záchvat dny,

 • ak užívate lieky uvedené v bode „Iné lieky a Acylcoffin“.


Ak máte nedostatok enzýmu, ktorý sa nazýva glukózo-6-fosfát dehydrogenáza, musíte tento liek užívať len pod prísnym lekárskym dohľadom kvôli riziku hemolýzy (rozpad červených krviniek).


Deti a dospievajúci

Detia dospievajúci do 15 rokov môžu užívať Acylcoffin len po odporúčaní lekárom. Dávkovanie určí vždy lekár.

U detí a dospievajúcich do 17 rokov s vírusovým ochorením (napr. chrípka alebo chrípke podobné infekcie horných dýchacích ciest, ovčie kiahne) existuje v súvislosti s užívaním kyseliny acetylsalicylovej vyššie riziko rozvoja Reyovho syndrómu. Reyov syndróm je život ohrozujúci stav, ktorý bez včasnej diagnózy a liečby končí smrťou. Príznaky sa môžu objaviť buď v priebehu ochorenia alebo (častejšie) až v štádiu rekonvalescencie, t. j. po odznení akútnych príznakov ochorenia. Môže ísť o úporné vracanie, hnačku, poruchy dýchania (nepravidelné, zrýchlené), stratu energie, únavu, ospalosť, ľahostajnosť, strnulosť, pohľad „do prázdna“ alebo naopak podráždené a agresívne chovanie, vzrušenosť, zmätenosť, kŕče, delírium. Ak sa u dieťaťa alebo dospievajúceho vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov, je potrebné neodkladne vyhľadať lekára.


V priebehu užívania tohto lieku obmedzte príjem produktov obsahujúcich kofeín (lieky, káva, čaj, kola), pretože vyššie dávky kofeínu môžu vyvolať nervozitu, nespavosť a výnimočne i zrýchlenie srdcovej činnosti.


Iné lieky a Acylcoffin

Účinky lieku Acylcoffin a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Týka sa to nasledujúcich liekov:

 • warfarín, heparín, klopidogrel, tiklopidín (na riedenie krvi/prevencia tvorby krvných zrazenín),

 • cyklosporín, takrolimus (na prevenciu a liečbu rejekcie (odmietnutia) orgánov po transplantácii),

 • diuretiká a ACE-inhibítory (na liečbu vysokého krvného tlaku),

 • digoxín (na liečbu srdcových problémov),

 • lítium (na liečbu manio-depresívneho ochorenia),

 • nesteroidové protizápalové lieky (NSAID) ako je ibuprofen (na liečbu bolesti a zápalu),

 • metamizol (na liečbu bolesti alebo horúčky),

 • probenecid (na liečbu dny),

 • valproát, fenytoín, barbituráty, primidón (na liečbu epilepsie),

 • acetazolamid (na liečbu glaukómu),

 • metotrexát; v dávke nižšej ako 15 mg týždenne (na liečbu rakoviny alebo reumatickej artritídy),

 • glibenklamid, glimepirid (lieky na liečbu cukrovky),

 • selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) ako je citalopram, sertralín alebo paroxetín (na liečbu depresie),

 • kortikoidy (používané na substitučnú liečbu, ak došlo k zničeniu nadobličiek alebo hypofýzy alebo boli tieto žľazy odstránené alebo na liečbu zápalov vrátane reumatického ochorenia a zápalu čriev),

 • sulfónamidy ako je sulfametoxazol (na liečbu infekcií),

 • teofylín, xantíny (na liečbu dýchacích ťažkostí),

 • adenozín, mexiletín (na liečbu porúch srdcového rytmu),

 • vápnik,

 • cimetidín (používa sa na liečbu ochorenia žalúdka),

 • chinolóny (niektoré antibiotiká),

 • perorálna antikoncepcia (antikoncepcia užívaná ústami),

 • disulfiram (používa sa na liečbu alkoholizmu),


Acylcoffin a jedlo, nápoje a alkohol

Liek užívajte pri jedle alebo po ňom, vhodné je nechať tabletu rozpustiť v malom množstve vody; zapite tekutinou. Užívanie lieku pri jedle alebo po ňom znižuje výskyt žalúdočných ťažkostí.

Počas liečby nepite alkoholické nápoje. Pitie alkoholu v priebehu liečby môže zvýšiť riziko krvácania z tráviaceho traktu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek sa nesmie podávať v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie plodu, predĺženie alebo oneskorenie pôrodu a predĺženie krvácania. Počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva nesmie byť liek podávaný, ak to nie je celkom nevyhnutné. Ak sa však zo závažných dôvodov podáva ženám, ktoré chcú otehotnieť, alebo sú v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva, musí byť dávka čo najnižšia a doba liečenia čo najkratšia.

V období dojčenia možno liek užívať len na odporúčanie lekára. Kofeín v materskom mlieku môže mať stimulačný účinok na dojčené dieťa.

Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidových antireumatík), ktoré môžu prechodne znížiť plodnosť u žien. Po prerušení užívania dôjde k úprave.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Acylcoffin nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Acylcoffin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pokiaľ lekár neodporučí inak, je obvyklé dávkovanie u dospelých a dospievajúcich od 15 rokov 1-2 tablety každých 4-8 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami sú 4 hodiny.

Dĺžka liečby je individuálna a závisí od základného ochorenia. Bez odporúčania lekára užívajte liek najviac 7 dní.

Ak bolesť neustúpi do 7 dní alebo teplota neklesne do 3 dní, prípadne sa počas liečby príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára.

Deti a dospievajúci do 15 rokov môžuužívať kyselinu acetylsalicylovú len po odporúčaní lekárom. Dávkovanie určí vždy lekár.


Ak užijete viac Acylcoffinu, ako máte

V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom vyhľadajte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie a povedzte im, aké množstvo lieku bolo užité. Predávkovanie sa prejavuje hučaním v ušiach, poruchami dýchania, poruchou vodnej a elektrolytovej rovnováhy a poruchami vedomia. Predávkovanie salicylátmi môže, najmä u mladších detí, spôsobiť ťažkú hypoglykémiu (príliš nízka hladina cukru v krvi) a potenciálne smrteľnú otravu.


Ak zabudnete užiť Acylcoffin

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami sú 4 hodiny.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúcesa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte liek užívať avyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví:

 • anafylaktická (anafylaktoidná) reakcia prejavujúca sa okrem iného svrbením a začervenaním kože, vyrážkou, opuchom, kašľom, dýchavičnosť, bledosťou, studeným potom, zrýchlenou činnosťou srdca, poklesom krvného tlaku (tento typ reakcie sa najčastejšie vyskytuje u pacientov s už existujúcou bronchiálnou astmou, nosovými polypmi alebo s chronickou žihľavkou). Vyskytuje sa menej často.

 • náhly opuch kože a slizníc (napr. hrdla alebo jazyka), ťažkosti s dýchaním a/alebo svrbenie a vyrážka, často ako alergická reakcia (angioedém). Vyskytuje sa menej často.


Pri užívaní lieku Acylcoffin sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa častosti výskytu:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • pocity plnosti, ťažoby a tlaku v žalúdku, podráždenie žalúdka alebo pažeráka, skryté alebo zjavné krvácanie (zvýšené riziko je u pacientov s históriou vredovej choroby v anamnéze, alkoholikov a starších pacientov), pálenie záhy, nevoľnosť, vracanie.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb):

 • ťažkosti s dýchaním (bronchospazmus – kŕč svalstva priedušiek), alergická nádcha, žihľavka.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • nespavosť, bolesť hlavy,

 • prederavenie a krvácanie z peptického vredu, poškodenie funkcie obličiek, zadržiavanie kyseliny močovej v tele,

 • porucha rovnováhy kyselín a zásad v krvi, zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov (kontrolujú sa krvnými testami).


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • nepokoj a zrýchlený tep srdca po podaní vyšších dávok kofeínu,

 • zvýšená tvorba žalúdočných štiav,

 • Reyov syndróm (poškodenie pečene a ďalších orgánov vrátane mozgu, môže sa rozvinúť u detí s vírusovým ochorením) (pozri časť 2 Deti a dospievajúci),

 • zápal žalúdka, čriev alebo pažeráka, prederavenie pažeráka alebo čreva, náhly zápal pankreasu,

 • poškodenie pečene,

 • vnútrolebkové krvácanie, ktoré môže byť, najmä u starších ľudí smrteľné,

 • opuch pľúc (súvisiaci s reakciou z precitlivenosti v dôsledku dlhodobého užívania kyseliny acetylsalicylovej),

 • poruchy krvi (zníženie počtu krvných doštičiek; chudokrvnosť následkom rozpadu červených krviniek u pacientov s nedostatkom enzýmu nazývaného glukózo-6-fosfát dehydrogenázy; pokles počtu určitých typov krviniek: pancytopénia, bicytopénia, aplastická anémia, agranulocytóza, neutropénia, leukopénia; zlyhanie kostnej drene),

 • zápal ciev vrátane tzv. Henoch-Schönleinovej purpury (zápal malých krvných ciev - kapilár, zvyčajne postihuje cievy v koži, čreve a v obličkách),

 • Kounisov syndróm (život ohrozujúci stav spôsobený náhle vzniknutou nepriechodnosťou vencových tepien srdca) v súvislosti s alergickou reakciou kvôli prítomnosti kyseliny acetylsalicylovej,

 • zlyhanie obličiek,

 • fixný výsev na koži,

 • chronický zápal pečene.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Acylcoffin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajtepri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranupred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Acylcoffin obsahuje

- Liečivá sú kyselina acetylsalicylová 450 mg a kofeín 50 mg v 1 tablete.

- Pomocné látky sú zemiakový škrob a mastenec.


Ako vyzerá Acylcoffin a obsah balenia


Acylcoffin sú biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Veľkosť balenia: 10, 100tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.ACYLCOFFIN

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/04941-ZME, 2015/00054-ZME

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04939-Z1A

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01015-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ACYLCOFFIN

450 mg/50 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 450 mg kyseliny acetylsalicylovej a 50 mg kofeínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bolesti miernej a strednej intenzity rôzneho pôvodu napr.: bolesti hlavy, kĺbov a svalov sprevádzajúce chrípkové ochorenia a ochorenia z nachladnutia, bolesti zubov, neuralgie, bolesti vertebrogénneho pôvodu.

Bez dozoru lekára liek môžu užívať dospelí a dospievajúci nad 15 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie je vždy individuálne v závislosti od charakteru základného ochorenia, intenzity a frekvencie bolesti.

Dospelým a dospievajúcim nad 15 rokov sa obvykle podáva pri bolesti 450-900 mg kyseliny acetylsalicylovej (ASA) a 50-100 mg kofeínu v jednorazovej dávke, ktorú je možné opakovať v intervale 4-8 hodín. Maximálna denná dávka je 4 g kyseliny acetylsalicylovej.


Pediatrická populácia

Liek sa podáva deťom a dospievajúcim do 15 rokov len výnimočne v odôvodnených prípadoch po dôkladnom zvážení pomeru rizika a prínosu. Dávkovanie ASA u detí a dospievajúcich do 15 rokov je 30-65 mg/kg/deň.

Liek sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 17 rokov pri súčasne prebiehajúcom horúčkovitom infekčnom ochorení (pozri časť 4.3 a 4.4).


Pacienti s renálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou insuficienciou je potrebné dávkovanie individuálne upraviť.


Starší pacienti

U starších pacientov je potrebné dávkovanie individuálne upraviť.


Spôsob podania

Tablety sa užívajú celé alebo rozpustené v troche vody. Pri podávaní vyšších dávok je vhodné zapíjať tablety alkalickou minerálkou.

Užitie lieku pri jedle alebo bezprostredne po ňom znižuje incidenciu žalúdočných ťažkostí.


4.3 Kontraindikácie


Liek Acylcoffin je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú, kofeín, salicyláty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • pri predchádzajúcom výskyte astmy, ktorá bola indukovaná použitím salicylátov alebo liečiv s podobným účinkom, najmä nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID),

 • u pacientov s preexistujúcou mastocytózou, u ktorých použitie kyseliny acetylsalicylovej môže vyvolať závažné alergické reakcie (vrátane obehového šoku s návalom horúčavy, hypotenziou, tachykardiou a vracaním),

 • pri akútnej vredovej chorobe žalúdka alebo dvanástnika,

 • pri krvácavých stavoch,

 • pri chirurgických výkonoch spojených s masívnejším krvácaním,

 • v kombinácii s metotrexátom pri dávke 15 mg týždenne a vyššej (pozri časť 4.5),

 • pri ťažkom poškodení obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min),

 • pri ťažkom poškodení pečene,

 • pri závažnom srdcovom zlyhaní,

 • v treťom trimestri gravidity,

 • u detí a dospievajúcich do 17 rokov pri súčasne prebiehajúcom horúčkovitom ochorení (hrozí riziko vzniku Reyovho syndrómu, pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek sa užíva iba na odporúčanie lekára a po prísnom zvážení pomeru rizika a prínosu:

 • pri súčasnej liečbe antikoagulanciami,

 • u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze,

 • pri alergii na nesteroidové antireumatiká.


U pacientov s bronchiálnou astmou, chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou, sennou nádchou a nosovými polypmi môže podanie ASA provokovať vznik astmatického záchvatu, angioedému alebo urtiky častejšie ako u ostatných pacientov.


Riziko vzniku nežiaducich účinkov sa zvyšuje u pacientov s renálnym, hepatálnym, kardiálnym poškodením a u pacientov s vredovou chorobou, z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť pri podávaní u týchto pacientov.


Deti a dospievajúci do 15 rokov môžu užívať kyselinu acetylsalicylovú len po odporúčaní lekára.

Pri podaní kyseliny acetylsalicylovej deťom a dospievajúcim do 17 rokov počas horúčkovitého ochorenia hrozí riziko vzniku veľmi zriedkavého, život ohrozujúceho Reyovho syndrómu. Reyov syndróm je charakterizovaný neinfekčnou encefalopatiou s pečeňovým zlyhaním. Typicky sa objavuje po odznení akútnych príznakov horúčkovitého infekčného ochorenia (varicella, chrípkové ochorenie). Medzi klinické prejavy patrí protrahované profúzne vracanie, bolesť hlavy, poruchy vedomia.


Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí dostávajú súčasne liečbu, ktorá môže zvýšiť riziko vzniku ulcerácií, ako sú napr. perorálne podávané kortikosteroidy, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (pozri časť 4.5).


Riziko hypoglykemického účinku liekov so sulfonylureou a inzulínov sa môže zvýšiť kyselinou acetylsalicylovou podávanou vo vyšších ako odporúčaných dávkach (pozri časť 4.5).


Existujú dôkazy o tom, že lieky, ktoré inhibujú cyklooxygenázu/syntézu prostaglandínov, ovplyvňujú ovuláciu, a tým môžu spôsobiť poškodenie ženskej plodnosti. Poškodenie je reverzibilné a vymizne po ukončení liečby.


U pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy sa musí tento liek podávať pod prísnym lekárskym dohľadom kvôli riziku hemolýzy (pozri časť 4.8).


Lieky s obsahom ASA nie je vhodné podávať pacientom s dnou pretože spomaľujú vylučovanie kyseliny močovej a znižujú účinok urikozurík (pozri časť 4.5).


Pitie nadmerného množstva kávy alebo čaju (prírodný zdroj kofeínu) spolu s užívaním tabliet môže spôsobiť pocit napätia a podráždenosti.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kyselina acetylsalicylová


Metotrexát

ASA zvyšuje hematologickú toxicitu metotrexátu (znížením renálneho klírensu metotrexátu a vytesnením metotrexátu salicylátmi z jeho väzby na plazmatické bielkoviny). Súčasné užívanie ASA a metotrexátu v dávkach 15 mg týždenne a vyšších je kontraindikované (pozri časť 4.3). Pri užívaní metotrexátu v dávkach menších ako 15 mg týždenne je odporúčaná zvýšená opatrnosť.


Urikozuriká, napr. probenecid

Salicyláty majú opačný účinok ako probenecid, to znamená, znižujú jeho urikozurický účinok. Táto kombinácia sa neodporúča.


Antikoagulanciá

Liek zvyšuje riziko krvácania u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá tým, že zvyšuje podiel voľného liečiva jeho vytesnením z väzby na proteíny.


Antiagregačné látky (napr. klopidogrel a dipyridamol)

Synergický účinok, zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania.


Metamizol

Metamizol môže pri súbežnom užívaní s kyselinou acetylsalicylovou znížiť jej účinok na agregáciu krvných doštičiek. Preto sa musí táto kombinácia liečiv používať s opatrnosťou u pacientov užívajúcich nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej kvôli kardioprotekcii.


Antidiabetiká, napr. deriváty sulfonylurey

Salicyláty môžu zvýšiť hypoglykemický účinok derivátov sulfonylurey.


Iné nesteroidové antiflogistiká (NSAID)

Súčasné podávanie iných liečiv zo skupiny nesteroidových antiflogistík zvyšuje riziko negatívneho účinku na sliznicu gastrointestinálneho traktu v dôsledku inhibície syntézy cytoprotektívnych prostaglandínov a vplyvom na hemostázu.


Ibuprofen

Na základe experimentálnych údajov sa predpokladá, že ibuprofen môže inhibovať účinok nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov, keď sa dávky podávajú súbežne. Vzhľadom na to, že tieto údaje sú limitované a že sú neistoty týkajúce sa extrapolovania údajov ex vivodo klinických situácií, nedajú sa urobiť jasné závery pre používanie ibuprofenu, pričom sa nepredpokladá žiaden pravdepodobný klinicky významný účinok pri občasnom užívaní ibuprofenu (pozri časť 5.1).


Fenytoín, kyselina valproová, lítium, digoxín

Kyselina acetylsalicylová zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu, kyseliny valproovej, barbiturátov, lítia a digoxínu.


Sulfónamidy

ASA zvyšuje nežiaduce účinky sulfónamidov a kombinovaných liekov s obsahom sulfónamidov.


Systémovo podávané kortikosteroidy

Súčasné podanie s kortikosteroidmi zvyšuje riziko krvácania z gastrointestinálneho traktu.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI)

Zvýšené riziko krvácania z hornej časti gastrointestinálneho traktu spôsobené synergickým účinkom pri súčasnom užívaní SSRI.


Diuretiká a antihypertenzíva

ASA a iné protizápalové analgetiká môžu znižovať antihypertenzívne účinky diuretík a iných antihypertenzívnych liekov.Ako u iných nesteroidových antiflogistík (NSAID), súčasné podávanie kyseliny acetylsalicylovej s ACE inhibítormi zvyšuje riziko akútnej renálnej insuficiencie. Kombinácia nesteroidových antiflogistík môže u pacientov, ktorí zároveň užívajú diuretiká, spôsobiť akútne zlyhanie obličiek v dôsledku inhibície medulárnej syntézy vazodilatačných prostaglandínov, spojenej s redukciou prietoku krvi obličkou.


Cyklosporín a takrolimus

Súčasné užívanie nesteroidových antiflogistík a cyklosporínu alebo takrolimu môže zvýšiť neurotoxický účinok cyklosporínu a takrolimu. V prípade súčasného užívania týchto látok a kyseliny acetylsalicylovej sa má monitorovať renálna funkcia.


Inhibítory karboanhydrázy (acetazolamid)

Pri súbežnom používaní salicylátov s acetazolamidom sa odporúča opatrnosť kvôli zvýšenému riziku metabolickej acidózy.


Alkohol

Alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny acetylsalicylovej.


Kofeín


Cytochróm P450 1A2 (CYP1A2) je hlavný enzým zapojený do metabolizmu kofeínu u človeka. Preto sú možné potenciálne interakcie kofeínu s liečivami, ktoré sú substrátmi pre CYP1A2, inhibujú CYP1A2 alebo indukujú CYP1A2.


Adenozín

Účinok adenozínu je antagonizovaný kofeínom.


Barbituráty alebo primidón

Barbituráty alebo primidón zvyšujú metabolizmus kofeínu indukciou mikrozomálnych enzýmov.


Vápnik

Kofeín môže inhibovať absorpciu vápnika.


Cimetidín, chinolóny, perorálne kontraceptíva, disulfiram, mexiletín

Cimetidín, ciprofloxacín, enoxacín, norfloxacín, perorálne kontraceptíva a disulfiram spomaľujú metabolizáciu kofeínu v pečeni a potenciujú jeho účinky. Rovnako aj mexiletín kompetitívnou inhibíciou redukuje elimináciu kofeínu o viac ako 50 % a zvyšuje tým možnosť vzniku nežiaducich účinkov.


Xantíny

Kofeín môže znižovať klírens iných xantínov, a tým podnecovať ich farmakodynamické a toxické účinky.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Kyselina acetylsalicylová


Gravidita

Nízke dávky (do 100 mg/deň)

V klinických štúdiách sa nízke dávky do 100 mg/deň používané výhradne v pôrodníctve, ale aj v KV prevencii a pri špeciálnom pozorovaní javili ako bezpečné.


Dávka 100-500 mg/deň

S užívaním dávok 100 - 500 mg/deň nie je dostatok klinických skúseností. Preto pre ne platí nižšie uvedená informácia.


Dávky 500 mg/deň a vyššie

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduci vplyv na graviditu a fetálny/embryonálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov, kardiálnych malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že sa riziko zvyšuje s dávkou a s dĺžkou trvania liečby. U zvierat bolo preukázané, že podanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeniu pre- a postimplantačných strát a k fetálnej/embryonálnej letalite. Navyše po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám počas organogenetickej periódy, bola hlásená zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych.

Počas prvého a druhého trimestra nesmie byť kyselina acetylsalicylová podávaná, ak to nie je celkom nevyhnutné.

Ak je kyselina acetylsalicylová podávaná ženám, ktoré chcú otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri gravidity, musí byť dávka čo najnižšia a doba liečenia čo najkratšia.


V treťom trimestri gravidity môže dôjsť pôsobením všetkých inhibítorov syntézy prostaglandínov

u plodu

 • ku kardiopulmonálnej toxicite (predčasnému uzáveru ductus arteriosus a pulmonálnej hypertenzii);

 • k renálnej disfunkcii, ktorá môže vyústiť do renálneho zlyhania s oligohydramniónom.


u matky a novorodenca na konci gravidity

 • k antiagregačnému účinku a potenciálnemu predĺženiu krvácania, ktoré môže vzniknúť aj po malých dávkach;

 • k inhibícii maternicových kontrakcií vedúcich k oneskoreniu alebo predĺženiu priebehu pôrodu.

V treťom trimestri gravidity je preto kyselina acetylsalicylová v dávke 500 mg/deň kontraindikovaná.


Laktácia

Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.

Po príležitostnom podaní matkám neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčiat. Ak je nutné opakované podávanie vysokých dávok, odporúča sa prerušiť dojčenie.


Kofeín


Niekoľko štúdií preukázalo možnosť zvýšeného rizika spontánneho potratu v súvislosti s užívaním vysokých dávok kofeínu (viac ako 200-300 mg/deň), a to najmä v kombinácii s fajčením a alkoholom alebo užívaním veľmi vysokých dávok kofeínu (viac ako 800 mg/deň) počas gravidity.


Kofeín je vylučovaný do materského mlieka a voľne prechádza placentou do fetálneho obehu (pozri časť 5.2). U detí dojčiacich matiek, ktoré užívali kofeín, bola pozorovaná podráždenosť a ťažkosti so spaním.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Acylcoffin nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky kyseliny acetylsalicylovej a kofeínu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

trombocytopénia, hemolytická anémia u pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (pozri časť 4.4), pancytopénia, bicytopénia, aplastická anémia, zlyhanie kostnej drene, agranulocytóza, neutropénia, leukopénia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

anafylaktická reakcia1, anafylaktoidná reakcia1

Psychické poruchy

Zriedkavé

insomnia3

Neznáme

nepokoj3

Poruchy nervového systému

Zriedkavé

bolesť hlavy3

Neznáme

intrakraniálne krvácanie, ktoré môže byť fatálne, najmä u starších ľudí

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

tachykardia3

Kounisov syndróm v súvislosti s hypersenzitívnou reakciou kvôli prítomnosti kyseliny acetylsalicylovej

Poruchy ciev

Neznáme

vaskulitída vrátane Henoch-Schönleinovej purpury

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

bronchospazmus1, alergická nádcha1

Neznáme

nekardiogénny pľúcny edém pri chronickom užívaní a v súvislosti s hypersenzitívnou reakciou na kyselinu acetylsalicylovú

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

epigastrický diskomfort4, pálenie záhy4, nevoľnosť4, vracanie4

Zriedkavé

perforácia peptického vredu4, peptický vred s krvácaním4

Neznáme

žalúdočná hypersekrécia3

Poruchy hornej časti GIT6: ezofagitída, erozívna duodenitída, erozívna gastritída, ezofageálna ulcerácia, akútna pankreatitída v súvislosti s hypersenzitívnou reakciou kvôli prítomnosti kyseliny acetylsalicylovej.

Poruchy dolnej časti GIT6:

vredy tenkého čreva (jejunum, ileum) a hrubého čreva (tračník, konečník), kolitída a perforácia čreva.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Reyov syndróm5, poškodenie pečene, prevažne hepatocelulárne, chronická hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

urtikária1, angioedém1

Neznáme

fixný výsev

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé

nefropatia2

Neznáme

zlyhanie obličiek

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

porušená acidobázická rovnováha2, transaminázy zvýšené2, retencia kyseliny močovej2


1 Tieto typy reakcií sa najčastejšie vyskytujú u pacientov s už existujúcou bronchiálnou astmou, nosovými polypmi alebo s chronickou urtikáriou.

Mechanizmus vzniku nežiaducich účinkov nie je známy. Predpokladá sa, že na ich vzniku sa môže podieľať zvýšená tvorba leukotriénov pri zvýšenej ponuke substrátu pre lipooxygenázovú časť metabolizmu kyseliny arachidónovej po zablokovaní cyklooxygenázovej cesty.


2Najmä po užití vyšších dávok ASA.


3 Po podaní kofeínu (pre nepokoj a tachykardiu po podaní vyšších dávok kofeínu).


4Mechanizmus vzniku uvedených nežiaducich účinkov je komplexný, ale najdôležitejšiu úlohu má kontakt liečiva so žalúdočnou sliznicou a po vstrebaní tiež inhibícia cyklooxygenázy. Zvýšené riziko predstavujú hlavne pacienti s vredovou chorobou v anamnéze, alkoholici a geriatrickí pacienti. Už v terapeutických dávkach môže ASA dráždiť žalúdočnú alebo ezofageálnu sliznicu a spôsobiť okultné alebo zjavné krvácanie. Perforácia a krvácanie vredu sa môže vyskytnúť bez predchádzajúcich príznakov.


5Môže sa rozvinúť u detí s vírusovou chorobou.


6 Tieto reakcie môžu alebo nemusia byť spojené s krvácaním a môžu sa vyskytnúť pri užívaní akejkoľvek dávky kyseliny acetylsalicylovej a u pacientov s varovnými príznakmi alebo bez nich alebo bez predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych udalostí.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Kyselina acetylsalicylová

Chronická intoxikácia ASA sa prejavuje hučaním v ušiach, cefaleou, závratom a zmätenosťou. Závažnejšiu akútnu intoxikáciu charakterizuje hyperpnoe, nauzea, vracanie, poruchy acidobázickej rovnováhy, petechie, delírium, kŕče a kóma. Pri akútnom a chronickom predávkovaní kyselinou acetylsalicylovou sa môže vyskytnúť nekardiogénny pľúcny edém (pozri časť 4.8). Predávkovanie salicylátmi, najmä u mladších detí, môže spôsobiť ťažkú hypoglykémiu a potenciálne fatálnu otravu.

Za letálnu dávku sa považuje u dospelého dávka 10 g, u detí 4 g ASA. Smrť je spôsobená respiračným zlyhaním.

Pri intoxikácii je potrebné odstrániť zvyšok nevstrebaného lieku výplachom žalúdka a podaním aktívneho uhlia. Liečba intoxikácie spočíva v korekcii rozvratu vnútorného prostredia, zvládnutí hypertermie.


Kofeín

Vysoké dávky kofeínu môžu vyvolať bolesť hlavy, tras, kŕče, tachykardiu, nervozitu, podráždenosť, vracanie a zvýšenú diurézu. Liečba predávkovania kofeínom je hlavne symptomatická a podporná. Kŕče môžu byť liečené intravenóznym podaním antikonvulzívnych liekov (napr. diazepam).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetiká ATC kód: N02BA51


Mechanizmus účinku


Kyselina acetylsalicylová (ASA)inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy znižuje syntézu prostaglandínov, ktoré zvyšujú citlivosť algogénnych receptorov voči účinku bradykinínu, histamínu a iným v tkanive uvoľňovaným mediátorom. Tento mechanizmus je zodpovedný za jej analgetický účinok a priamo súvisí aj s nežiaducimi účinkami vyplývajúcimi z chýbania prostaglandínov pri fyziologických reguláciách. ASA acetyláciou blokuje cyklooxygenázu najmä v periférnych tkanivách. Cyklooxygenáza je v trombocytoch blokovaná ireverzibilne po celú dobu ich životnosti.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofen môže pri súbežnom podaní inhibovať účinok nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov. V jednej štúdii, keď sa jedna dávka ibuprofenu 400 mg užila v priebehu 8 hodín pred alebo v priebehu 30 minút po podaní dávky kyseliny acetylsalicylovej s okamžitým uvoľňovaním (81 mg), sa objavil znížený účinok kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu trombocytov. Avšak obmedzenia týchto údajov a neistota ohľadne extrapolácie ex vivoúdajov na klinické situácie znamenajú, že sa ohľadom pravidelného užívania ibuprofenu nedajú urobiť žiadne jasné závery a pri občasnom užívaní ibuprofenu sa nezdá byť pravdepodobný žiadny klinicky významný účinok.


Kofeín disponuje širokou škálou farmakologických účinkov – stimulácia CNS, kardiostimulácia, relaxácia hladkého svalstva bronchov, zvýšenie žalúdočnej sekrécie, uvoľňovanie katecholamínov. Podľa súčasných poznatkov je základom účinku kofeínu neselektívny antagonizmus adenozínových receptorov. Okrem toho je inhibítorom fosfodiesterázy a mobilizuje Ca++z intracelulárnych rezerv. Analgetická aktivita kofeínu je výsledkom viacerých mechanizmov. Podieľa sa na nej: blokáda periférneho pronociceptívneho účinku adenozínu, aktivácia adrenergného systému, ktorý aktivuje inhibičné dráhy bolesti a stimulácia CNS. Údaje o adjuvantnom analgetickom účinku kofeínu v analgetických zmesiach nie sú jednoznačné. Vyplýva to z ťažkostí súvisiacich so subjektívnymi metódami hodnotenia bolesti v klinických podmienkach, z rôznych mechanizmov vzniku bolesti, ako aj z rozdielnosti použitých dávok kofeínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kyselina acetylsalicylová (ASA)je slabá kyselina, ktorá sa rýchlo resorbuje čiastočne zo žalúdka, ale hlavne z proximálnych úsekov tenkého čreva. Neionizovaná prestupuje gastrointestinálnou stenou pasívnou difúziou. Resorpcia z tabletovej liekovej formy je viac ako 80 %. Presystémový metabolizmus je vysoký.

Vrcholová koncentrácia ASA v plazme je po 14 minútach. Prítomnosť potravy predlžuje resorpciu salicylátov. Po resorpcii sa rovnomerne distribuuje do väčšiny tkanív. Pri obvyklom dávkovaní je distribučný objem ASA 170-200 ml/kg telesnej hmotnosti. Esterázy v gastrointestinálnej mukóze a v pečeni hydrolyzujú ASA, ktorá do systémovej cirkulácie vstupuje ako kyselina salicylová. ASA sa dá detekovať v plazme len veľmi krátko. Viaže sa na albumín 85-95 %. Podiel voľného liečiva sa zvyšuje pri hypalbuminémii a v dôsledku kompetície na väzobnom mieste. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. Po podaní vyšších dávok je možné ASA dokázať v cerebro-spinálnom likvore a synoviálnej tekutine.

ASA sa biotransformuje deacetyláciou v rôznych tkanivách, ale najmä v endoplazmatickom retikule pečene. Metabolizmus je prvého a nultého poriadku. Tvorí 3 hlavné metabolity – kyselinu salicylovú, salicylurovú a gentisovú. Kyselina salicylová je aktívny metabolit. Salicyláty sa eliminujú najmä obličkami. Vylučovanie závisí od veľkosti dávky a pH moču. Polčas eliminácie varíruje medzi 2-3 hodinami po podaní nízkych dávok a 12 hodín po analgetických dávkach.

Existuje signifikantná korelácia medzi plazmatickou koncentráciou salicylátu a analgéziou. Analgetický účinok sa dostavuje pri plazmatickej koncentrácii od 20-100 mg/l.

Vytesnenie bilirubínu salicylátmi pri väzbe na plazmatické bielkoviny môže spôsobiť vznik jadrového ikteru u novorodencov. Okrem všeobecne platných odlišností farmakokinetiky u geriatrických pacientov (znížená žalúdočná kyslosť, hypalbuminémia, zníženie aktivity biotransfomačných enzýmov, zníženie renálnej exkrécie) nie sú špecifické odlišnosti vo farmakokinetike v geriatrii.


Kofeín sa z gastrointestinálneho traktu dobre vstrebáva, t1/2je u dospelých 2,5-4,5 hod. Distribuuje sa do všetkých telových kompartmentov. Prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka. Extenzívne sa metabolizuje v pečeni hlavne demetyláciou a oxidáciou. Mnohé z metabolitov sú aktívne. Vylučuje sa hlavne obličkami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Experimentálne výsledky s kyselinou acetylsalicylovou obsiahnutou v lieku nepreukázali mutagénny ani karcinogénny potenciál ASA, u niekoľkých živočíšnych druhov bol preukázaný teratogénny potenciál.

V literatúre sú k dispozícii údaje o akútnej toxicite u všetkých bežne používaných laboratórnych zvierat, pričom hodnoty udávané rôznymi autormi u potkanov po orálnom podaní sa líšia až o jeden rád.

V štúdiách po opakovanom podaní boli popísané účinky toxických dávok ako krvácanie z gastrointestinálneho traktu, hnačky, acidóza, tachykardia, kŕče, poruchy dýchania.

Na štúdiách u zvierat bol preukázaný embryotoxický a teratogénny účinok kofeínu vo vysokých dávkach.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Zemiakový škrob

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC fólia, hliníková fólia s potlačou), písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 10, 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetkyveľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua inézaobchádzanie sliekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0049/69-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. decembra 1969

Dátum posledného predĺženia registrácie: 9. októbra 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015


ACYLCOFFIN