+ ipil.sk

ACYLPYRINPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.2011/03815


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


ACYLPYRIN

tablety

(Acidum acetylsalicylicum)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Acylpyrin obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak bolesti neustúpia alebo do 3 až 7 dní neklesnú teploty, prípadne sa v priebehu liečby príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Acylpyrin a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Acylpyrin

3. Ako užívať Acylpyrin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Acylpyrin

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE AcylpyrinA NA ČO SA POUŽÍVA


Acylpyrin je liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej účinne tlmí bolesti a efektívne znižuje teplotu, vo vyšších dávkach má protizápalové účinky.

Užíva sa pri horúčke a bolesti, najmä pri chrípkových ochoreniach, ďalej pri bolestiach hlavy, kĺbov, svalov, zubov, nervov a pri bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu.

Liek môžu užívať dospelí i mladiství.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Acylpyrin


Neužívajte Acylpyrin:


 • keď viete, že ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Acylpyrinu

 • keď ste alergický (precitlivený) na salicyláty, skupina liečiv medzi ktoré patrí kyselina acetylsalicylová

 • pri chorobnej krvácavosti

 • keď máte vredovú chorobu žalúdka alebo čriev

 • pred plánovaným chirurgickým zákrokom spojeným so zvýšenou krvácavosťou

 • pri prieduškovej astme

 • v posledných troch mesiacoch tehotenstva

 • deti mladšie ako 15 rokov môžu liek pri súbežnom horúčkovitom ochorení užívať len na odporúčanie lekára.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Acylpyrinu:

 • ak ste tehotná alebo dojčíte (liek sa môže podávať v prvom a druhom trimestri

tehotenstva a počas dojčenia iba na odporúčania lekára).

 • ak sa u vás v minulosti prejavila alergická reakcia na nesteroidné antireumatiká

 • ak máte chronické ochorenia dýchacieho systému, prieduškovú astmu, sennú nádchu alebo nosové polypy

 • ak trpíte chronickými alebo opakovanými žalúdkovými alebo dvanástnikovými vredmi

 • ak máte závažne poškodenú funkciu obličiek

 • ak máte závažne poškodenú funkciu pečene.


Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidné antireumatiká), ktoré môžu poškodiť plodnosť u žien. Po prerušení užívania dôjde k úprave.


Užívanie iných liekov

Prosím, informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali v nedávnej dobe (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára). Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa Acylpyrin súbežne užíva s niektorými inými liekmi určenými proti:

 • neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)

 • vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory)

 • bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky)

 • dne (probenecid)

 • nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)


Kyselina acetylsalicylová zosilňuje účinok látok znižujúcich zrážavosť krvi (napr. warfarín), zvyšuje riziko krvácania z tráviaceho traktu pri súčasnej hormonálnej liečbe, zvyšuje účinok a nežiaduce účinky liekov používaných pri liečbe reumatických ochorení. Ďalej zosilňuje účinok liekov používaných pri liečbe cukrovky a nežiaduce účinky metotrexátu a sulfonamidov. Kyselina acetylsalicylová znižuje pôsobenie liekov ovplyvňujúcich močový systém.


UžívanieAcylpyrinu s jedlom a nápojmi

Acylpyrin sa má užívať po jedle.

Tablety užite celé alebo rozpadnuté v malom množstve vody, ku koncu jedla alebo po ňom a zapite vhodnou tekutinou, najlepšie zásaditou minerálkou.

Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Acylpyrin sa nesmie užívať v posledných troch mesiacov tehotenstva. V prvej a druhej tretine tehotenstva môže byť liek podávaný len na odporúčanie lekára, ktorý má zvážiť pomer rizika a prínosu.


Dojčenie

Acylpyrin sa výnimočne môže užívať počas dojčenia. Pokiaľ ho užívate dlhšie obdobie alebo vo vysokých dávkach, dojčenie je potrebné prerušiť, pretože kyselina acetylsalicylová prechádza do materského mlieka.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívaťACYLPYRIN


Ak lekár neodporučí inak, zvyčajné dávkovanie u dospelých a mladistvých je 1-2 tablety každých 4-8 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť. Odstup medzi jednotlivými dávkami sú najmenej 4 hodiny.

Deťom sa liek podáva výnimočne v odôvodnených prípadoch len na odporúčanie detského lekára.

Zvyčajná dávka pre deti od 7 rokov je pol tablety 3-krát denne, pre deti nad 10 rokov 1 tableta 3-krát denne. Deťom sa liek podáva výnimočne a v odôvodnených prípadoch len na odporúčanie detského lekára.

O vhodnosti súčasného užívania Acylpyrinu inými liekmi proti bolesti alebo teplote sa poraďte s lekárom. Bez lekárskeho odporúčania neužívajte liek dlhšie ako 7 dní. Ak bolesti neustúpia do 7 dní alebo ak teplota neklesne do 3 dní, prípadne sa príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára. Počas liečby Acylpyrinom nepite alkoholické nápoje.


Ak ste užili viac Acylpyrinu, ako ste mali

alebo pri náhodnom užití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára.

Predávkovanie sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a zmätenosťou. Závažnejšie predávkovanie sa prejavuje prehĺbeným dýchaním, nevoľnosťou, zvracaním, kŕčmi a poruchami vedomia. Ak sa objavia tieto príznaky, ihneď vyhľadajte lekára. Pri náhodnom užití lieku dieťaťom tiež vyhľadajte lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Acylpyrin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa zvyčajne dobre znáša. Môžu sa však objaviť poruchy tráviaceho ústrojenstva (žalúdočná nevoľnosť, vracanie, krvácanie). Pri dlhodobom užívaní sa môže vyskytnúť zvýšená krvácavosť, poruchy krvotvorby, poškodenie funkcie pečene a obličiek. U precitlivených jedincov môže vyvolávať rôzne alergické prejavy (astmatický záchvat, kožné vyrážky). U detí s vírusovým ochorením sa môže objaviť tzv. Reyov syndróm (poruchy vedomia, kŕče, vysoké teploty).

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ACYLPYRIN


Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 C, chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Acylpyrin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Acylpyrin obsahuje


Liečivo: acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 500 mg v 1 tablete.

Pomocné látky: zemiakový škrob, mastenec


Ako vyzerá Acylpyrin a obsah balenia


Acylpyrin sú biele až slabo šedé tablety s deliacou ryhou na jednej strane, na druhé strane vyrazený názov ACYLPYRIN.

Balenie obsahuje 10 alebo 100 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Herbacos Recordati s.r.o, Pardubice, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011.

3ACYLPYRIN

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.2011/03815


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


ACYLPYRIN


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

acidum acetylsalicylicum 500 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tablety

Biele až slabo šedé tablety s deliacou ryhou na jednej strane, na druhej strane vyrazený názov ACYLPYRIN.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Mierne a stredne intenzívne bolesti rôzneho pôvodu, napr. bolesti hlavy, kĺbov a svalov, ktoré sprevádzajú chrípkové ochorenia, ďalej bolesti zubov, neuralgia, bolesti vertebrogénneho pôvodu, horúčkovité stavy najmä pri akútnych respiračných ochoreniach chrípkového charakteru a pri chorobách z prechladnutia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie je vždy individuálne a závisí od charakteru základného ochorenia, intenzity a frekvencie bolesti alebo od priebehu febrilného stavu.

Obyčajne sa podáva dospelým a mladistvým starším ako 15 rokov 500-1000 mg kyseliny acetylsalicylovej (ASA) v jednej dávke, ktorú možno opakovať v intervale 4-8 hodín. Maximálna denná dávka je 4 g ASA.

Deťom sa liek podáva výnimočne v odôvodnených prípadoch po zvážení pomeru rizika a prínosu liečby. Dávkovanie u detí je 30 mg/kg denne pri analgetickej a antipyretickej indikácii a 100 mg/kg denne pri liečbe reumatickej horúčky.

U pacientov s renálnou insuficienciou a u starších pacientov je potrebné dávkovanie individuálne upraviť.


Spôsob podania

Tablety sa užívajú po rozpade v malom množstve vody alebo celé. Pri užívaní vyšších dávok sa odporúča tablety zapiť alkalickou minerálkou.

Užitie lieku pri jedle alebo bezprostredne po ňom znižuje incidenciu žalúdočných ťažkostí.


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný u pacientov precitlivených na kyselinu acetylsalicylovú, salicyláty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, pri akútnej vredovej chorobe žalúdka alebo dvanástnika, pri bronchiálnej astme, pri krvácavých stavoch nekonzumpčného charakteru, pri chirurgických výkonoch spojených s masívnejším krvácaním a v poslednom trimestri gravidity.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti s vredovou chorobou v anamnéze a pri súčasnej liečbe antikoagulanciami užívajú liek len na odporúčanie lekára po starostlivom zvážení pomeru rizika a prínosu liečby.

U pacientov s bronchiálnou astmou, chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou, sennou nádchou a nosovými polypmi môže podanie ASA vyvolať astmatický záchvat, angioedém alebo urtikáriu častejšie ako u ostatných pacientov.

Riziko alergickej reakcie je vyššie u pacientov so známou alergiou na nesteroidné antireumatiká.

Lieky s obsahom ASA nie je vhodné podávať pacientom s arthritis uratica, pretože spomaľujú vylučovanie kyseliny močovej a urikozurík. Riziko vzniku nežiaducich účinkov je vyššie u pacientov s poškodením obličiek alebo pečene.

U detí do 15 rokov s chrípkovým ochorením alebo s varicelou je možný vznik Reyovho syndrómu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Liek zväčšuje riziko krvácania u pacientov užívajúcich antikoagulanciá tým, že zvyšuje podiel voľného liečiva jeho vytesňovaním z väzby na proteíny. Rovnakým mechanizmom zvyšuje účinok sulfonylurey. Súčasné podávanie iných liečiv zo skupiny nesteroidných antiflogistík zväčšuje riziko negatívneho vplyvu na sliznicu gastrointestinálneho traktu, a to v dôsledku inhibície syntézy cytoprotektívnych prostaglandínov a vplyvom na hemostázu.

Kyselina acetylsalicylová zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu, kyseliny valproovej, barbiturátov, lítia, digoxínu a metotrexátu.

ASA zosilňuje nežiaduce účinky sulfónamidov a kombinovaných liekov s obsahom sulfónamidov. Súčasné podávanie kortikoidov zväčšuje riziko krvácania z gastrointestinálneho traktu. Alkohol zvyšuje toxicitu ASA.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky ASA na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivona klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu (pozri časť 5.1).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


V prvom a druhom trimestri gravidity je riziko mutagénneho pôsobenia malé, napriek tomu je však potrebné zvážiť pomer rizika a prínosu liečby.


Vzhľadom na mechanizmus účinku ASA je užívanie lieku spojené so zvýšeným rizikom najmä v treťom trimestri gravidity. Inhibíciou cyklooxygenázy s následnou zníženou produkciou prostaglandínu E2 môže dôjsť u plodu k predčasnému uzavretiu ductus arteriosus a k predĺženiu gravidity. Zvyšuje sa riziko krvácania počas pôrodu u matky aj u novorodenca. Liečivo prechádza placentárnou bariérou a prestupuje do materského mlieka. Po príležitostnom podaní matkám sa u dojčiat nepozorovali žiadne nežiaduce účinky. Ak je opakované podávanie vysokých dávok nevyhnutné, odporúča sa prerušiť dojčenie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Žiadne.


4.8 Nežiaduce účinky


Výskyt a závažnosť nežiaducich účinkov (s výnimkou alergických reakcií) závisí od veľkosti podanej dávky. Riziko ASA, ktoré vyplýva z mechanizmu jej účinku, predstavuje gastrointestinálne dráždenie, ulcerácie a krvácanie. Už v terapeutických dávkach môže dráždiť žalúdočnú a niekedy aj ezofageálnu sliznicu a spôsobiť okultné alebo zjavné krvácanie. Najčastejšie sa uvádzajú príznaky ako tlak v epigastriu, pálenie záhy, nauzea a vracanie. Výnimočne môže dôjsť ku krvácaniu a perforácii vredu bez predchádzajúcich príznakov. Mechanizmus vzniku uvedených nežiaducich účinkov je komplexný, ale najdôležitejšiu úlohu tu zohráva kontakt liečiva so žalúdočnou sliznicou a po resorpcii tiež inhibícia cyklooxygenázy. Zvýšené riziko hrozí najmä pacientom s anamnézou vredovej choroby, alkoholikom a geriatrickým pacientom.

Približne 0,3 % populácie reaguje na podanie ASA hypersenzitívnou reakciou, ktorá sa môže prejaviť ako anafylaktická reakcia, urtikária, angioedém, bronchospazmus alebo rinitída. Tieto typy reakcií sa najčastejšie vyskytujú u pacientov s už existujúcou bronchiálnou astmou, nosovými polypmi alebo s chronickou urtikáriou. Mechanizmus vzniku nežiaducich účinkov nie je známy. Predpokladá sa, že na ich vzniku sa môže podieľať zvýšená tvorba leukotriénov pri zvýšenej ponuke substrátu pre lipooxygenázovú časť metabolizmu kyseliny arachidónovej po zablokovaní cyklooxygenázovej cesty.

U detí s vírusovým ochorením sa po podaní ASA môže vyvinúť Reyov syndróm.

Zriedka môže dôjsť k poškodeniu obličiek, k reverzibilnému vzostupu aminotransferáz v plazme, retencii kyseliny močovej a poruche acidobázickej rovnováhy, predovšetkým po užití vyšších dávok ASA.


4.9 Predávkovanie


Chronická intoxikácia ASA sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a zmätenosťou. Závažnejšiu intoxikáciu charakterizuje hyperpnoe, nauzea, vracanie, poruchy acidobázickej rovnováhy, petechie, delírium, kŕče a kóma. Za letálnu dávku ASA sa u dospelého pokladá dávka 10 g, u detí 4g. Smrť je spôsobená respiračným zlyhaním.

Pri intoxikácii je potrebné odstrániť zvyšok nevstrebaného lieku výplachom žalúdka aktívnym uhlím. Liečba intoxikácie je založená na korekcii rozvratu vnútorného prostredia a zvládnutí hypertermie.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum

ATC skupina: N02BA01


Mechanizmus účinku

Kyselina acetylsalicylová (ASA) znižuje syntézu prostaglandínov zvyšujúcich citlivosť algogénnych receptorov proti účinku bradykinínu, histamínu a iným mediátorom uvoľňovaným v tkanivách inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy. Tento mechanizmus podmieňuje jej analgetický účinok a priamo súvisí aj s nežiaducimi účinkami vyplývajúcimi z absencie prostaglandínov pri fyziologických reguláciách. ASA acetyláciou blokuje cyklooxygenázu najmä v periférnych tkanivách. Cyklooxygenáza je v trombocytoch blokovaná ireverzibilne po celý čas ich životnosti.

ASA inhibuje produkciu antigénových protilátkových komplexov a uvoľňovanie histamínu a stabilizuje kapilárnu permeabilitu.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky ASA na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne.

V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofénu podala buď 8 hodín pred podaním ASA na okamžité uvoľnenie (81 mg), alebo do 30 minút po jeho podávaní, došlo k zníženému účinku ASA na tvorbu tromboxanu alebo k agregácii trombocytov.

Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


ASA je slabá kyselina, ktorá sa rýchlo resorbuje čiastočne zo žalúdka, ale najmä z proximálnych úsekov tenkého čreva. Neionizovaná prestupuje gastrointestinálnou stenou pasívnou difúziou. Z tabletovej liekovej formy sa resorbuje viac než 80 %. Presystémový metabolizmus je vysoký.

Najvyššia koncentrácia ASA v plazme je po 14 minútach. Prítomnosť potravy predlžuje resorpciu salicylátov. Po resorpcii sa rovnomerne distribuuje do väčšiny tkanív. Pri obvyklom dávkovaní je distribučný objem ASA 170-200 ml/kg telesnej hmotnosti. Esterázy v gastrointestinálnej sliznici a v pečeni hydrolyzujú ASA, ktorá do systémovej cirkulácie vstupuje ako kyselina salicylová. ASA je možné detegovať v plazme len veľmi krátky čas. Viaže sa na albumín 85-95 percentami. Podiel voľného liečiva sa zvyšuje pri hypalbuminémii a v dôsledku kompetície na mieste väzby. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. Po podaní vyšších dávok je možné ASA dokázať v mozgovomiechovom moku a v synoviálnej tekutine.

ASA sa biotransformuje deacetyláciou v rôznych tkanivách, najmä v endoplazmatickom retikule pečene. Metabolizmus je prvého a nultého rádu. Tvorí tri hlavné metabolity - kyselinu salicylovú, salicylurovú a gentisovú. Kyselina salicylová je aktívny metabolit. Salicyláty sa eliminujú najmä obličkami. Vylučovanie závisí od veľkosti dávky a pH moču. Polčas eliminácie kolíše od 2 do 3 hodín po podaní nízkych dávok až do 12 hodín po analgetických dávkach.

Existuje signifikantná korelácia medzi plazmatickou koncentráciou salicylátu a analgéziou. Analgetický účinok sa dostavuje pri plazmatickej koncentrácii 20-100 mg/l.

Vytesnenie bilirubínu salicylátmi z väzby na plazmatické bielkoviny môže spôsobiť vznik jadrového ikteru u novorodencov. U geriatrických pacientov nie sú špecifické odlišnosti, uplatňujú sa tu iba všeobecné odlišnosti farmakokinetiky v geriatrii (znížená žalúdočná kyslosť, hypalbuminémia, zníženie aktivity biotransformačných enzýmov, zníženie renálnej exkrécie).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Experimentálne výsledky s kyselinou acetylsalicylovou, ktorú liek obsahuje, nedokázali mutagénny ani karcinogénny potenciál ASA, u viacerých živočíšnych druhov sa dokázal teratogénny potenciál.
V literatúre sú k dispozícii údaje o akútnej toxicite u všetkých bežne používaných laboratórnych zvierat, pričom hodnoty u potkanov po perorálnom podaní sa u rôznych autorov odlišujú až o jeden rád. V štúdiách po opakovanom podaní boli opísané účinky toxických dávok ako krvácanie z gastro-intestinálneho traktu, hnačky, acidóza, tachykardia, kŕče, poruchy dýchania.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMáCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Solani amylum, talcum


6.2 Inkompatibility


Žiadne.

6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu:

blister/PVC fólia, hliniková fólia s tlačou (papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov)


Veľkosť balenia:

10 tabliet

100 tabliet (10x10 tabliet)

9000 tabliet (900x10 tabliet)


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika


8. Registračné číslo


07/0050/69-S


9. Dátum registrácie/dátum predĺženia registrácie


30.12.1969


10. Dátum poslednej revízie textu


November 2011


5ACYLPYRIN