+ ipil.sk

Adonep 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/00002 a 2012/00003


Písomná informácia pre používateľa


Adonep 5 mg filmom obalené tablety

Adonep 10 mg filmom obalené tablety


donepezilchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Adonep a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Adonep

3. Ako užívať Adonep

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Adonep

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Adonep a na čo sa používa


Adonep (donepezilchlorid) patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory acetylcholínesterázy. Donepezil zvyšuje hladinu látky (acetylcholínu) v mozgu, ktorá je zapojená do činnosti pamäti tým, že spomaľuje rozpad acetylcholínu.


Používa sa na liečbu príznakov demencie u ľudí s diagnózou ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie. Príznaky zahŕňajú zhoršenie straty pamäte, zmätenosť a zmeny v spôsobe správania. Následkom toho osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou čím ďalej, tým viac ťažšie vykonávajú svoje bežné každodenné činnosti.


Liek je určený na použitie iba u dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako užijete Adonep


Neužívajte Adonep


akste alergický na donepezilchlorid alebo deriváty piperidínu, alebo na ktorúkoľvekz ďalších zložiektohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Adonep, ak máte, alebo ste mali:


 • žalúdočný alebo dvanástnikový vred

 • epileptické záchvaty alebo kŕče

 • ochorenie srdca (nepravidelný alebo veľmi pomalý tlkot srdca)

 • astmu alebo inú dlhodobú chorobu pľúc

 • problémy s pečeňou alebo zápal pečene (hepatitída)

 • ťažkosti pri močení alebo ľahké ochorenie obličiek


Tiež oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že môžete byť tehotná.


Iné lieky a Adonep

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Je to z toho dôvodu, že tieto lieky môžu oslabiť alebo zosilniť účinky Adonepu.


Predovšetkým oznámte svojmu lekárovi užívanie ktoréhokoľvek z nasledovných typov liekov:

 • iné lieky na liečbu Alzheimerovej choroby, napr. galantamín

 • lieky na liečbu bolesti alebo na liečbu artritídy (zápalu kĺbov), napr. kyselina acetylsalicylová, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofén alebo sodná soľ diklofenaku)

 • anticholinergiká, napr. tolterodín


 • antibiotiká, napr. erytromycín a rifampicín

 • antimykotiká, napr. ketokonazol a itrakonazol (lieky ničiace alebo zastavujúce rast plesní)

 • antidepresíva (lieky proti duševnej depresii), napr. fluoxetín

 • antikonvulzíva (lieky používané v prevencii výskytu niektorých druhov epileptických záchvatov), napr. fenytoín a karbamazepín

 • lieky na srdcové ochorenia, napr. kvinidín, betablokátory (propanolol a atenolol)

 • svalové relaxanciá, ako diazepam, sukcinylcholín (lieky znižujúce svalové napätie)

 • celkové anestetiká.


Ak sa chystáte podstúpiť operáciu, ktorá si vyžaduje celkovú anestézu (narkózu), musíte oznámiť svojmu lekárovi a anesteziológovi, že užívate Adonep. Je to z dôvodu, že váš liek môže ovplyvniť množstvo anestetika, ktoré potrebujete.


Adonep sa môže používať u pacientov s ochorením obličiek alebo ľahkým až stredne ťažkým ochorením pečene. Najprv oznámte svojmu lekárovi, ak máte ochorenie obličiek alebo pečene. Pacienti s ťažkým ochorením pečene nesmú užívať Adonep.


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi meno svojho opatrovateľa. Váš opatrovateľ vám pomôže užívať liek tak, ako je predpísaný.


Adonep a jedlo, nápoje a alkohol

Adonep sa má užívať s tekutinou (pohár vody).

Jedlo nemá žiadny vplyv na účinok Adonepu. Adonep sa nesmie užívať s alkoholom, pretože alkohol môže zmeniť jeho účinok.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Skôr ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dojčenie

Adonep sa nesmie používať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Alzheimerova choroba môže poškodiť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje a tieto činnosti nesmiete vykonávať, pokým vám lekár nepovie, že je to bezpečné. Váš liek tiež môže spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče. Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto účinkov, nesmiete viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


Adonep obsahuje laktózu (monohydrát laktózy)

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Adonep


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Koľko Adonepu máte užiť

Zvyčajne začnete užívať 5 mg donepezilchloridu každý večer. Po jednom mesiaci vám môže lekár predpísať 10 mg každý večer.

Prehltnite tabletu Adonepu a zapite ju vodou predtým, ako pôjdete spať.

Sila tablety, ktorú budete užívať, sa môže meniť v závislosti od dĺžky užívania lieku a od odporúčaní vášho lekára.


Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg každý večer.


Vždy sa riaďte pokynmi svojho lekára alebo lekárnika o tom, ako a kedy užívať váš liek. Sami bez porady s lekárom nemeňte dávku.


Dávku je možné upraviť v určitých skupinách pacientov nasledovne:


 • Pacienti s poruchou funkcie obličiek: podobný dávkovací režim ako u iných pacientov.

 • Pacienti s ľahkou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene: zvyšovanie dávky sa má vykonať podľa individuálnej znášanlivosti.

 • Pacienti s ťažkou poruchou pečene: nie sú dostupné žiadne údaje.

.

Ako dlho máte užívať Adonep

Váš lekár alebo lekárnik vám poradí, ako dlho máte pokračovať v užívaní tabliet. Z času na čas budete musieť navštíviť svojho lekára, aby posúdil liečbu a zhodnotil príznaky.


Ak užijete viac Adonepu, ako máte

NEUŽÍVAJTE viac tabliet ako jednu tabletu každý deň.

Ak užijete viac, ako máte, ihneď zavolajte svojmu lekárovi. Ak sa vám nepodarí kontaktovať svojho lekára, okamžite vyhľadajte pohotovostnú službu najbližšej nemocnice. Do nemocnice si vždy so sebou zoberte tablety a obal lieku, aby lekár vedel, čo ste užili.


Príznaky predávkovania zahŕňajú pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť, slinenie, potenie, pomalý tep srdca, nízky krvný tlak (závraty alebo točenie hlavy pri vstávaní), problémy s dýchaním, stratu vedomia a epileptické záchvaty alebo kŕče.


Ak zabudnete užiť Adonep

Ak zabudnete užiť tento liek, užite jednu tabletu nasledujúci deň vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak zabudnete užiť svoj liek viac ako jeden týždeň, zavolajte svojmu lekárovi skôr ako užijete ďalšiu dávku lieku.


Ak prestanete užívať Adonep

Neprestaňte užívať tablety, ak vám to nepovie váš lekár. Ak prestanete užívať Adonep, prínosy vašej liečby postupne vymiznú.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U osôb užívajúcich Adonep sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky:


Závažné vedľajšie účinky:

Okamžite musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak spozorujete uvedené závažné vedľajšie účinky.

Môžete potrebovať rýchlu lekársku pomoc.


 • poškodenie pečene, napr. zápal pečene (hepatitída). Príznaky hepatitídy sú pocit nevoľnosti a prejavy nevoľnosti (vracanie), strata chuti do jedla, celkový pocit nepohody, horúčka, svrbenie, zožltnutie kože a očí a tmavý moč (zriedkavé vedľajšie účinky: môžu postihovať postihujú 1 z 1 000 pacientov).

 • žalúdočné alebo dvanástnikové vredy. Príznaky vredov sú bolesť žalúdka a pocit nepohodlia (tráviace ťažkosti) medzi pupkom a hrudnou kosťou (menej časté vedľajšie účinky: môžu postihovať 1 zo 100 pacientov).

 • krvácanie do žalúdka alebo čriev. To môže spôsobiť čierno sfarbenú stolicu alebo viditeľné krvácanie z konečníka (menej časté vedľajšie účinky: môžu postihovať 1 zo 100 pacientov).

 • epileptické záchvaty alebo kŕče (menej časté vedľajšie účinky: môžu postihovať 1 zo 100 pacientov).


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov):

 • hnačka

 • pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť (nauzea)

 • bolesti hlavy


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov):

 • svalové kŕče

 • únava (vyčerpanosť)

 • ťažkosti so spaním (nespavosť)

 • bežné prechladnutie

 • strata chuti do jedla

 • halucinácie (videnie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné)

 • nezvyčajné sny vrátane nočných môr

 • rozrušenie (agitácia)

 • agresívne správanie

 • mdloby (synkopa)

 • závraty

 • pocit nepohodlia v oblasti žalúdka

 • vyrážka

 • svrbenie

 • inkontinencia moču (neschopnosť udržať moč)

 • bolesť

 • úrazy (pacienti sú náchylnejší na pády a náhodné poranenia)

 • vracanie


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • pomalý tep srdca

 • mierny nárast sérovej koncentrácie kreatinínkinázy v svaloch


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov):


 • stuhnutosť, tras alebo nekontrolovaný pohyb, najmä tváre a jazyka, ale aj končatín

 • problémy so srdcom ako je porucha srdcovej frekvencie

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Adonep


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistroch a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Adonep obsahuje


Liečivo v Adonepe je donepezilchlorid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg donepezilchloridu, čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg donepezilchloridu, čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hydroxypropylcelulóza, mikrokryštalická celulóza,

magnéziumstearát.


Filmový obal tablety:

Hypromelóza 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), propylénglykol, mastenec.


Ako vyzerá Adonep a obsah balenia

5 mg tablety: biele, okrúhle filmom obalené tablety s priemerom približne 7,5 mm.

10 mg tablety: biele, okrúhle filmom obalené tablety s priemerom približne 9,3 mm s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Veľkosti balenia:

14, 28, 42, 56, 84, 98 a 112 tabliet (v blistri 14)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca:


Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

12351 Atény

Grécko


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika:

Adonep 5 mg potahované tablety

Adonep 10 mg potahované tablety


Maďarsko:

Donepezil STADA 5 mg filmtabletta

Donepezil STADA 10 mg filmtabletta


Poľsko:

Donepezil STADA


Rumunsko:

Donepezil HF 5 mg, comprimate filmate

Donepezil HF 10 mg, comprimate filmate


Slovensko:

Adonep 5 mg filmom obalené tablety

Adonep 10 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2013.7


Adonep 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2012/00002 a 2012/00003


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ


1. NÁZOV LIEKU


Adonep 5 mg filmom obalené tablety

Adonep 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Adonep 5 mg filmom obalená tableta:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg donepezilchloridu, čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.

Pomocná látka so známym účinkom: približne 75,35 mg laktózy v jednej filmom obalenej tablete


Adonep 10 mg filmom obalená tableta:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg donepezilchloridu, čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.

Pomocná látka so známym účinkom: približne 150,71 mg laktózy v jednej filmom obalenej tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


5 mg: Biele, okrúhle tablety s priemerom približne 7,5 mm.

10 mg: Biele, okrúhle tablety s priemerom približne 9,3 mm s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Adonep filmom obalené tablety sú určené na symptomatickú liečbu miernej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí/starší pacienti

Liečba sa začína dávkou 5 mg/deň (dávkovanie raz denne). Adonep treba užívať perorálne, večer, tesne pred spaním. Dávku 5 mg/deň treba udržiavať minimálne počas jedného mesiaca s cieľom zhodnotiť klinické odpovede na liečbu čo najskôr a aby sa dosiahli stabilné koncentrácie donepezilchloridu. Následne po jednomesačnom klinickom hodnotení liečby pri dávkovaní 5 mg/deň možno zvýšiť dávku Adonepu na 10 mg/deň (dávkovanie raz denne). Maximálne odporúčaná denná dávka je 10 mg. V klinických štúdiách neboli skúmané dávky vyššie ako 10 mg/deň.


Liečba sa musí začať a musí byť pod dohľadom lekára majúceho skúsenosti v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa má stanoviť podľa prijatých smerníc (napr. DSM IV, ICD 10). Liečba donepezilom sa smie začať iba ak je k dispozícii osoba, ktorá sa bude starať o pravidelné sledovanie užívania Adonepu pacientom. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať, pokým existuje terapeutický prospech pre pacienta. Preto sa má klinický prospech donepezilu pravidelne prehodnocovať. Prerušenie liečby treba zvážiť, ak už nie sú prítomné dôkazy o liečebnom účinku. Individuálnu reakciu na donepezil nemožno predvídať.


Po prerušení liečby sa pozoruje postupné oslabenie prospešných účinkov Adonepu.


Poškodenie obličiek a pečene

U pacientov s poškodením obličiek možno použiť podobný dávkovací režim, nakoľko klírens donepezilchloridu nie je ovplyvnený týmto stavom.


Vzhľadom k možnej zvýšenej expozícii pri miernom až strednom poškodení pečene (pozri časť 5.2), sa má dávka zvyšovať podľa individuálnej tolerancie. Neexistujú žiadne údaje u pacientov s ťažkým poškodením pečene.


Deti a dospievajúci

Adonep sa neodporúča používať u detí.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, deriváty piperidínu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Používanie donepezilu sa neskúmalo u pacientov s ťažkou Alzheimerovou demenciou, inými typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäte (napr. kognitívne zhoršenie spojené s vekom).


Anestézia:

Donepezilchlorid má ako inhibítor cholínesterázy tendenciu zvyšovať svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu počas anestézie.


Vplyv na kardiovaskulárny systém:

Z dôvodu svojho farmakologického účinku môžu mať inhibítory cholínesterázy vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (napr. bradykardia). Možnosť tohto účinku môže byť zvlášť dôležitá u pacientov so syndrómom chorého sínusu alebo inými supraventrikulárnymi poruchami srdcového vedenia, ako je sinoatriálna alebo atrioventrikulárna blokáda.

Boli hlásené synkopy a záchvaty. Pri vyšetrovaní týchto pacientov treba zvážiť možnosť srdcovej blokády alebo dlhých sínusových páuz.


Vplyv na gastrointestinálny systém:

Pacientov so zvýšeným rizikom tvorby vredov, napr. tých s anamnézou vredovej choroby alebo tých, ktorí súčasne užívajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), treba sledovať kvôli príznakom. Klinické štúdie však nepreukázali v porovnaní s placebom zvýšenie výskytu choroby peptického vredu alebo gastrointestinálneho krvácania.


Urogenitálny systém:

Aj keď toto nebolo pozorované v klinických štúdiách donepezilu, cholinomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu výtoku z močového mechúra.


Vplyv na nervový systém:

Epileptické záchvaty: Predpokladá sa, že cholinomimetiká majú určitý potenciál spôsobovať generalizované kŕče. Avšak aktivita záchvatov môže byť tiež prejavom Alzheimerovej choroby.


Cholinomimetiká môžu mať potenciál zhoršovať alebo vyvolávať extrapyramídové príznaky.


Vplyv na pľúcny systém:

Kvôli cholinomimetickým účinkom sa majú inhibítory cholínesterázy predpisovať opatrne pacientom s anamnézou astmy alebo obštrukčnej choroby pľúc.


Treba sa vyhnúť súčasnému podávaniu donepezilchloridu s inými inhibítormi acetylcholínesterázy, agonistami alebo antagonistami cholinergného systému.


Ťažké poškodenie pečene:

Neexistujú žiadne údaje u pacientov s ťažkým poškodením pečene.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Úmrtnosť v klinických štúdiách vaskulárnej demencie


Boli uskutočnené tri 6-mesačné štúdie vykonané na jednotlivcoch, ktorí spĺňali kritériá NINDS-AIREN pre pravdepodobnú alebo možnú vaskulárnu demenciu (VaD). Kritériá NINDS-AIREN sú vytvorené na rozpoznanie pacientov, ktorých demencia sa zdá byť spôsobená iba cievnymi príčinami a na to, aby sa vylúčili pacienti s Alzheimerovou chorobou. V prvej štúdii bol výskyt mortality 2/198 (1,0 %) pri 5 mg donepezilchloridu, 5/206 (2,4 %) pri 10 mg donepezilchloridu a 7/199 (3,5 %) pri placebe. V druhej štúdii bol výskyt mortality 4/208 (1,9 %) pri 5 mg donepezilchloridu, 3/215 (1,4 %) pri 10 mg donepezilchloridu a 1/193 (0,5 %) pri placebe. V tretej štúdii bol výskyt mortality 11/648 (1,7 %) pri 5 mg donepezilchloridu a 0/326 (0 %) pri placebe. Výskyt mortality pre tieto tri VaD štúdie bol po ich skombinovaní v skupine donepezilchloridu (1,7 %) číselne vyšší ako v placebo skupine (1,1 %), avšak rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí u pacientov, ktorí užívali buď donepezilchlorid alebo placebo, vychádzala z rôznych cievnych príčin, čo sa dá očakávať v tejto staršej populácii so základnou cievnou chorobou. Analýza všetkých závažných nefatálnych aj fatálnych cievnych príhod nepreukázala rozdiel vo frekvencii výskytu v skupine užívajúcej donepezilchlorid v porovnaní s placebom.


V hromadných štúdiách Alzheimerovej choroby (n=4146) a keď boli tieto štúdie Alzheimerovej choroby spojené s inými štúdiami demencie vrátane štúdií vaskulárnej demencie (celkovo n=6888), úmrtnosť v skupinách užívajúcich placebo číselne presiahla úmrtnosť v skupinách užívajúcich donepezilchlorid.


4.5 Liekové a iné interakcie


Donepezilchlorid a/alebo ktorýkoľvek z jeho metabolitov neinhibuje metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí. Metabolizmus donepezilchloridu nie je ovplyvnený súbežným podávaním digoxínu alebo cimetidínu. Štúdie in vitro preukázali, že izoenzýmy 3A4 a v menšej miere aj 2D6 cytochrómu P450 sa zúčastňujú metabolizmu donepezilu.Štúdie liekových interakcií vykonané in vitroukazujú, že ketokonazol a chinidín, inhibítory CYP 3A4, a 2D6 v tomto poradí, inhibujú metabolizmus donepezilu. Preto tieto a iné inhibítory CYP3A4, ako je itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP2D6, ako je fluoxetín, môžu inhibovať metabolizmus donepezilu. V štúdii na zdravých dobrovoľníkoch zvýšil ketokonazol stredné koncentrácie donepezilu asi o 30 %. Induktory enzýmov, ako rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol môžu znižovať hladiny donepezilu. Keďže rozsah inhibičného alebo indukčného účinku nie je známy, treba takéto kombinácie liekov používať s opatrnosťou. Donepezilchlorid má potenciál interferovať s liekmi s anticholinergickou aktivitou. Tiež existuje možnosť synergickej aktivity so súbežnou liečbou zahŕňajúcou lieky ako sukcinylcholín, iné nervovosvalové blokátory alebo cholinergické agonisty alebo beta-blokátory, ktoré majú účinok na srdcový prevod.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití donepezilu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali peri- a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3 predklinické údaje o bezpečnosti). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.


Donepezil má byt’ užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Donepezil sa vylučuje do mlieka potkanov. Nie je známe, či sa donepezilchlorid vylučuje do ľudského materského mlieka a neexistujú štúdie s dojčiacimi matkami. Preto ženy užívajúce donepezil nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Donepezil má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Demencia môže narušiť schopnosť viesť vozidlá alebo znížiť schopnosť obsluhovať stroje. Okrem toho môže donepezil spôsobiť únavu, závraty, svalové kŕče, najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Schopnosť pacientov užívajúcich donepezil viesť vozidlá alebo obsluhovať zložité stroje má vždy posúdiť ošetrujúci lekár.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce reakcie sú hnačka, svalové kŕče, únava, nauzea, vracanie a nespavosť.


Nežiaduce reakcie hlásené viackrát ako len jeden izolovaný prípad sú uvedené nižšie, podľa triedy orgánových systémov a frekvencie.


Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (>1/10); časté (1/100 až 1/10); menej časté (1/1 000 až 1/100); zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté)

Zriedkavé

Infekcie a nákazy


bežná nádcha

Poruchy metabolizmu a výživy


nechutenstvo

Psychické poruchy


halucinácie**,

agitovanosť**,

agresívne správanie**,

abnormálne sny a nočné mory**

Poruchy nervového systému


mdloba*,

závraty,

nespavosť


epileptické záchvaty*

extrapyramídové príznaky

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


bradykardia

sinoatriálna blokáda,

atrioventrikulárna blokáda

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka,

nauzea


vracanie,

abdominálne poruchy

gastrointestinálne krvácanie,

vredy žalúdka a dvanástnika

Poruchy pečene a žlčových ciest


porucha funkcie pečene vrátane hepatitídy***

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážky,

svrbenie

Poruchy kostrovej a svalovej, sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕče

Poruchy obličiek a močových ciest


inkontinencia moču

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

bolesť hlavy


únava,

bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


mierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


nehoda


*Pri vyšetrovaní pacientov pre mdloby alebo kŕče treba zvážiť možnosť blokády srdca alebo dlhé sínusové pauzy (pozri časť 4.4)

**Správy o halucináciách, abnormálnych snoch, nočných morách, agitovanosti a agresívnom správaní sa vyriešili po znížení dávky alebo prerušení liečby.

***V prípadoch neodôvodnenej poruchy funkcie pečene treba zvážiť vysadenie donepezilu.


4.9 Predávkovanie


Odhadovaná stredná letálna dávka donepezilchloridu po podaní jednej perorálnej dávky myšiam a potkanom je 45, resp. 32 mg/kg alebo približne 225-krát a 160-krát vyššia ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí, ktorá je 10 mg denne. Na zvieratách boli pozorované príznaky cholinergnej stimulácie závislé od dávky a zahŕňali zníženú spontánnu pohyblivosť, polohu na bruchu, tackavú chôdzu, slzenie, klonické kŕče, oslabené dýchanie, slinenie, miózu, fascikulácie a zníženie teploty povrchu tela.


Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže vyústiť do cholinergickej krízy charakterizovanej ťažkou nauzeou, vracaním, slinením, potením, bradykardiou, hypotenziou, útlmom dýchania, kolapsom a kŕčmi. Možnosťou je zvýšená svalová slabosť a môže vyústiť do smrti, pokiaľ sú postihnuté dýchacie svaly.


Ako v akomkoľvek prípade predávkovania, treba zabezpečiť všeobecné podporné opatrenia. Ako antidotum pri predávkovaní donepezilom možno použiť terciárne anticholinergiká ako je atropín. Odporúča sa intravenózny atropíniumsulfát titrovaný do nástupu účinku: počiatočná dávka 1,0 až 2,0 mg intravenózne s následnými dávkami na základe klinickej odpovede. Boli zaznamenané atypické odpovede krvného tlaku a srdcovej frekvencie pri iných cholinomimetikách, ak boli podané súčasne s kvartérnymi anticholinergikami ako je glykopyrolát. Nie je známe, či sa donepezilchlorid a/alebo jeho metabolity dajú odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo hemofiltráciou).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lieky proti demencii; anticholínesterázy.

ATC kód: N06DA02


Donepezilchlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepezilchlorid je in vitroviac ako 1000-krát silnejším inhibítorom tohto enzýmu ako butyrylcholínesteráza, enzým, ktorý sa vyskytuje hlavne mimo centrálneho nervového systému.


Alzheimerova demencia


U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí sa zúčastnili klinických skúšok, spôsobilo podávanie jednotlivých denných dávok 5 mg alebo 10 mg donepezilchloridu ustálenú inhibíciu aktivity acetylcholínesterázy (meranej v membránach erytrocytov) 63,6 %, a 77,3 % v tomto poradí, meranej po užití dávky. Ukázalo sa, že inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) donepezilchloridom v červených krvinkách zodpovedá zmenám v ADAS-cog, citlivej škále, ktorá skúma vybrané aspekty poznania. Nebol skúmaný potenciál donepezilchloridu ovplyvniť priebeh základnej neuropatológie choroby. Preto nemožno uvažovať o akomkoľvek vplyve donepezilchloridu na progresiu ochorenia.


Účinnosť liečby donepezilom sa skúmala v štyroch placebom kontrolovaných štúdiách, z ktorých 2 štúdie trvali 6 mesiacov a 2 štúdie trvali 1 rok.


V 6-mesačnej klinickej štúdii bola na záver liečby donepezilom vykonaná analýza, ktorá použila kombináciu troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog (meranie kognitívneho výkonu), CIBIC (“Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input“) - hodnotiaci rozhovor lekára s ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (hodnotenie globálnej funkcie) a ADL – CDRS (“Activities of Daily Living Subscale of the Clinician Dementia Rating Scale“) - hodnotenie podškálou aktivít každodenného života podľa frekvenčnej stupnice klinickej demencie (hodnotenie komunikačných schopností, domácich aktivít, záľub a osobnej starostlivosti).


Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, boli považovaní za pacientov odpovedajúcich na liečbu.


Odpoveď = Zlepšenie ADAS-Cog o minimálne 4 body


Žiadne zhoršenie CIBIC +


Žiadne zhoršenie hodnotenia podškálou aktivít každodenného života podľa frekvenčnej stupnice klinickej demencie


% Odpoveď

Celková liečená populácia

N=365

Hodnotiteľná populácia

n=352

Skupina užívajúca placebo

10 %

10 %

Skupina užívajúca donepezil 5 mg

18 %*

18 %*

Skupina užívajúca donepezil 10 mg

21 %*

22 %**


* p<0,05


** p<0,01


Donepezil viedol k štatisticky významnému, od dávky závislému zvýšeniu percenta pacientov, ktorí boli hodnotení ako odpovedajúci na liečbu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú približne 3 až 4 hodiny po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou rastú úmerne s dávkou. Terminálny polčas rozpadu je približne 70 hodín, takže podanie viacerých jednotlivých denných dávok vyústi do postupného priblíženia sa k ustálenému rovnovážnemustavu. Približný ustálený stav sa dosiahne do 3 týždňov po začatí liečby. Po dosiahnutí ustáleného stavu vykazujú plazmatické koncentrácie donepezilchloridu a príslušná farmakodynamická aktivita počas dňa malú variabilitu.


Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepezilchloridu.


Distribúcia:Donepezilchlorid je približne na 95 % viazaný na ľudské plazmatické bielkoviny. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-desmetyldonepezilu na plazmatické bielkoviny nie je známa. Distribúcia donepezilchloridu v rôznych telových tkanivách nebola definitívne preskúmaná. Avšak v štúdii rovnováhy množstiev, vykonanej na zdravých mužských dobrovoľníkoch, zostalo po 240 hodinách po podaní jednotlivej 5 mg dávky 14C značeného donepezilchloridu, približne 28 % značnej látky nevylúčenej. Toto naznačuje, že donepezilchlorid a/alebo jeho metabolity môžu pretrvávať v tele dlhšie ako 10 dní.


Metabolizmus/Vylučovanie:Donepezilchlorid sa vylučuje do moču nezmenený ako aj metabolizovaný systémom cytochrómu P450 na viacero metabolitov, z ktorých nie všetky boli identifikované. Po podaní jednotlivej dávky 5 mg dávky 14C značeného donepezilchloridu bola rádioaktivita v plazme, vyjadrená ako percento podanej dávky, prítomná primárne ako nezmenený donepezilchlorid (30 %), 6-O-desmetyldonepezil (11 % - jediný metabolit, ktorý vykazuje aktivitu podobnú donepezilchloridu), donepezil-cis-N-oxid (9 %), 5-O-desmetyldonepezil (7 %) a glukuronidový konjugát 5-O-desmetyldonepezilu (3 %). Približne 57 % celkovej rádioaktivity sa vylúčilo močom (17 % ako nezmenený donepezil) a 14,5 % sa vylúčilo stolicou, čo naznačuje, že biotransformácia a vylučovanie močom sú primárnymi cestami eliminácie. Neexistujú dôkazy naznačujúce enterohepatálnu recirkuláciu donepezilchloridu a/alebo ktoréhokoľvek z jeho metabolitov.


Plazmatické koncentrácie donepezilu sa znižujú s polčasom približne 70 hodín.


Pohlavie, rasa a anamnéza fajčenia nemajú klinicky významný vplyv na plazmatické koncentrácie donepezilchloridu. Farmakokinetika donepezilu sa formálne neskúmala u zdravých starších jedincov alebo u pacientov s Alzheimerovou alebo vaskulárnou demenciou. Avšak stredné plazmatické hladiny u pacientov sa približne zhodovali s hladinami mladých zdravých dobrovoľníkov.


Pacienti s miernym až stredne závažným poškodením pečene mali v ustálenom stave zvýšené koncentrácie donepezilu, strednú AUC o 48 % a strednú Cmaxo 39 % (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Rozsiahle testovanie na pokusných zvieratách preukázalo, že táto látka spôsobuje málo iných účinkov, ako sú želané farmakologické účinky zodpovedajúce jej pôsobeniu ako cholinergného stimulátora (pozri časť 4.9). Donepezil nie je mutagénny v skúškach mutácií bakteriálnych a cicavčích buniek. In vitroboli pozorované niektoré klastogénne účinky pri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri koncentráciách vyšších ako 3000-násobok plazmatických koncentrácií v ustálenom stave. Na modeli mikronuklea myši neboli in vivopozorované žiadne klastogénne alebo genotoxické účinky. Nebol zaznamenaný žiadny dôkaz o onkogénnom potenciáli v štúdiách dlhodobej karcinogenity na potkanoch alebo myšiach.


Donepezilchlorid nemal účinok na plodnosť potkanov a nebol teratogénny u potkanov a králikov, ale mierne ovplyvnil počet mŕtvo narodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení, ak bol podaný gravidným potkanom v dávke 50-krát vyššej ako je dávka pre ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

hydroxypropylcelulóza

mikrokryštalická celulóza

magnéziumstearát


Obal tablety:

opadry biela:

hypromelóza 2910 (E464),

oxid titaničitý (E171),

propylénglykol

mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú dodávané v blistrových baleniach (PVC-PE-PVDC/hliníkové blistre)


Veľkosti balení: 14, 28, 42, 56, 84, 98 a 112 tabliet (v blistri 14)

Nie všetky veľkosti balenia musiabyť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Adonep 5 mg filmom obalené tablety: 06/0214/09-S

Adonep 10 mg filmom obalené tablety: 06/0215/09-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30.3.2009

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


9


Adonep 10 mg filmom obalené tablety