+ ipil.sk

Advantan mastný krémPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/05344, 2011/05346, 2011/05348

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/00785, 2014/00786, 2014/00787

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/09201, 2014/00789


Písomná informácia pre používateľa


Advantan krém

Advantan mastný krém

Advantan masť


1 mg v 1 g (0,1 %), dermálny krém

1 mg v 1 g (0,1 %), dermálny krém

1 mg v 1 g (0,1 %), dermálna masť

metylprednizolónaceponát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používatento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Advantan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Advantan

3. Ako používať Advantan

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Advantan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Advantan a na čo sa používa


Advantan je protizápalový liek (kortikosteroid), ktorý sa používa na kožu. Advantan potláča zápalové a alergické kožné reakcie a tým zmierňuje príznaky kožných porúch ako je sčervenanie (erytém), zhrubnutie kože a zdrsnenie pokožky, nahromadenie tekutín (opuch), svrbenie a iné ťažkosti (pocit pálenia alebo bolesť).

Advantan sa používa na liečbu atopickej dermatitídy (endogénny ekzém, neurodermatitída), kontaktného ekzému, degeneratívneho ekzému, dyshidrotického ekzému, eczema vulgaris, ekzému u detí.


Advantan je dostupný v troch liekových rôznych formách, ktoré majú veľký dôležitosť z hľadiska liečebného účinku.


Advantan krém


Advantan krém - lieková forma s nízkym obsahom tuku a vysokým obsahom vody - je vhodný predovšetkým na novo vzniknuté a mokvajúce štádiá ekzému, na veľmi mastnú pleť a na ošetrenie nezakrytých častí tela a ložísk ekzému vo vlasoch a ochlpení.


Advantan mastný krém


Niektoré kožné poruchy, pri ktorých koža ani nemokvá ani nie je príliš suchá, vyžadujú masťový základ s vyváženým podielom vody aj tuku. Advantan mastný krém mierne premasťuje kožu, pričom nezadržiava teplo alebo tekutiny. Zo všetkých troch liekových foriem má najširšie použitie.


Advantan masť


Advantan masť sa používa na veľmi suchú kožu a pri kožnom ochorení s dlhodobým priebehom, ktoré vyžadujú bezvodý masťový základ. Okluzívny (uzatvárajúci) účinok masťového základu podporuje priebeh hojenia.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Advantan


Nepoužívajte Advantan:

 • Ak ste precitlivený (alergický) na metylprednizolónaceponát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • Ak máte v liečenej oblasti prejavy tuberkulózy (TBC) alebo syfilisu, vírusové ochorenie (napríklad ovčie kiahne, herpes/opar), ružovku (rozacea), zápal kože okolo úst (periorálna dermatitída), vredy, acne vulgaris, atrofické choroby kože alebo kožné reakcie v liečenej oblasti po očkovaní.

 • Ak trpíte bakteriálnym alebo hubovým (mykotickým) ochorením kože.


Upozornenia a opatrenia

 • Ak váš lekár zistí, že sa k vášmu kožnému ochoreniu pridružila bakteriálna alebo hubová (plesňová) infekcia, je naviac potrebná špeciálna liečba.

 • Ak sa vaša koža pri použití Advantan krému nadmerne vysušuje, je potrebné prejsť na liekovú formu s vyšším obsahom masti (Advantan mastný krém alebo Advantan masť).

 • V prípade nanášania na tvár sa Advantan nesmie dostať do kontaktu s očami.

 • Advantan sa nesmie dostať do kontaktu s hlbokými otvorenými ranami a sliznicami.

 • Ak sa u vás niekedy predtým vyskytol zelený zákal (glaukóm), musíte informovať svojho lekára.


Pri použití kortikoidov sa môže vyvinúť glaukóm (zelený zákal) (napríklad pri vysokom dávkovaní alebo po dlhodobej rozsiahlej aplikácii, pri použití okluzívnych obväzových techník (zakrytie ošetrenej plochy) alebo pri aplikácii na kožu v blízkosti očí).


Nadmerná aplikácia topických (na miestne použitie) kortikosteroidov na veľké plochy telesného povrchu alebo dlhodobé používanie, najmä pod oklúziou, významne zvyšuje riziko nežiaducich účinkov. Plienky a oblasti zaparenín predstavujú okluzívne podmienky.

Pri ošetrovaní veľkej plochy kože by mala byť dĺžka liečby čo najkratšia.


Deti a dospievajúci

Miesta na koži ošetrené Advantanom sa nesmú zakrývať plienkami alebo okluzívnymi obväzmi.

O použití Advantanu u detí vo veku 4 mesiacov až 3 rokov musí rozhodnúť lekár.


Iné lieky a Advantan

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Topické lieky s obsahom kortikoidov sa nesmú aplikovať v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Liek sa nesmie používať na veľké plochy, dlhodobo a pod okluzívne obväzy.


Dojčenie

Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nie je známe, či metylprednizolónaceponát prechádza do materského mlieka. Preto je u dojčiacich matiek potrebná opatrnosť pri použití tohto lieku.


Advantan sa nesmie nanášať na prsníky, nesmie sa používať na veľké plochy, dlhodobo a pod okluzívne obväzy.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Advantan nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Advantan krém obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol a butylhydroxytoluén.

Môžu vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). Butyhydroxytoluén môže tiež vyvolať podráždenie očí a slizníc.


3. Ako používať Advantan


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte so to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár rozhodne, ktorá lieková forma Adantanu (krém, mastný krém, masť) je pre vás najvhodnejšia. Ak lekár nepredpíše inak, budete si nanášať a jemne vtierať tenkú vrstvu Advantanu na postihnuté plochy kože jeden raz denne.


Vo všeobecnosti nemá dĺžka liečby presiahnuť 12 týždňov u dospelých.


Ak máte pocit, že účinok Advantanu je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť Advantanu vo forme krému, mastného krému a masti u detí mladších ako 4 mesiace nebola stanovená. Liečba u detí nemá presiahnuť 4 týždne.


Ak použijete viac Advantanu ako máte

Neobávajte sa, po jednorazovom predávkovaní (t.j. po jednorazovom nanesení na veľkú plochu) alebo po náhodnom prehltnutí sa nepredpokladá žiadne riziko.


Ak zabudnete použiť Advantan

Neužívajte väčšie množstvo, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Advantan

Ak sa pôvodné príznaky choroby znovu vyskytnú, oznámte to svojmu lekárovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Počas liečby Advantanom sa hlásili nasledujúce vedľajšie účinky:


Advantan krém:

Časté: pálenie a svrbenie v mieste aplikácie


Menej časté: precitlivenosť, pľuzgiere v mieste aplikácie, suchosť kože v mieste aplikácie, začervenanie, zápal vlasových vačkov, vyrážka, znecitlivenie v mieste aplikácie.


Zriedkavé: hubová infekcia kože, trhliny na koži, akné, hnisavé ochorenie kože (pyodermia), rozšírenie krvných kapilár viditeľných na koži, stenčenie kože, celulitída, opuch a podráždenie v mieste aplikácie


Frekvencia neznáma: strie (pajazvičky na koži), zápal kože v okolí úst, zmena sfarbenia kože, alergické kožné reakcie, nadmerné ochlpenie


Advantan masť:

Časté: pálenie v mieste aplikácie, zápal vlasových vačkov,


Menej časté: trhliny na koži, svrbenie a bolesť v mieste aplikácie, pľuzgiere a vriedky v mieste aplikácie, začervenanie, červené pupence na koži, rozšírenie krvných kapilár viditeľných na koži.


Frekvencia neznáma: precitlivenosť, akné, stenčenie kože, strie, zápal kože v okolí úst, zmena sfarbenia kože, alergické kožné reakcie, nadmerné ochlpenie


Advantan mastný krém:

Časté: pálenie a svrbenie v mieste aplikácie


Menej časté: stenčenie kože, sladké chrasty (impetigo), mastná koža, pľuzgiere v mieste aplikácie, suchosť kože v mieste aplikácie, začervenanie, podráždenie, ekzém, opuch, malé krvácanie do kože alebo slizníc (ekchymóza)


Frekvencia neznáma: precitlivenosť, akné, rozšírenie krvných kapilár viditeľných na koži, strie, zápal kože v okolí úst, zmena sfarbenia kože, alergické kožné reakcie, nadmerné ochlpenie, zápal vlasových vačkov.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
5. Ako uchovávať Advantan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C (krém, mastný krém), pri teplote do 30 °C (masť).

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte Advantan, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Advantan obsahuje


 • Liečivo je metylprednizolónaceponát 1 mg v 1 g lieku (0,1 %).


 • Ďalšie zložky sú:


Advantan krém


Decyloleát, glycerolmonostearát 40-55 %, cetylalkohol a stearylalkohol, tuhý tuk, triglyceridy mastných kyselín s C8- C18, makrogolstearát 2000, glycerol 85 %, dihydrát edetanu disodného, benzylalkohol, butylhydroxytoluén, čistená voda.


Advantan mastný krém


Biely vosk, tekutý parafín, zložený emulgátor s estermi pentaerytritolu, biely vazelín, čistená voda.


Advantan masť


Biely vazelín, tekutý parafín, mikrokryštalický vosk, hydrogénovaný ricínový olej.


Ako vyzerá Advantan a obsah balenia


Hliníková tuba s plastovým uzáverom so závitom.

Obsah tuby: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 a 60 g

Téglik z matného skla, s plastovým uzáverom (300g)

Písomná informácia pre používateľa, škatuľa.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Bayer, spol. s r.o.

Einsteinova 25

851 01 Bratislava

Slovenská republika

Výrobca


Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Via E. Schering 21

20090 Segrate (Miláno)

Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/ 2014.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


5Advantan mastný krém

Súhrn údajov o liekuSchválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/05344, 2011/05346, 2011/05348

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/00785, 2014/00786, 2014/00787

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/09201, 2014/00789


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Advantan krém

Advantan mastný krém

Advantan masť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


metylprednizolónaceponát 1 mg v 1 g (0,1 %).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


dermálny krém

dermálny krém

dermálna masť


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Atopická dermatitída (endogénny ekzém , neurodermatitída), kontaktný ekzém, degeneratívny ekzém, dyshidrotický ekzém, eczema vulgaris, ekzém u detí.

Liek sa môže použiť u detí od 4 mesiacov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Advantan sa používa topicky, pričom sa nanáša zvyčajne raz denne v tenkej vrstve na postihnuté miesto a jemne sa doň votrie.

Vo všeobecnosti liečba nemá presiahnuť 12 týždňov u dospelých.

Ak sa počas dlhodobej liečby Advantanom krémom pokožka veľmi vysuší, je potrebné prejsť na liečbu niektorou z mastnejších liekových foriem (Advantan mastný krém alebo Advantan masť).


Pediatrická populácia


Bezpečnosť Advantanu krému, mastného krému a masti u detí mladších ako 4 mesiace nebola stanovená.

V prípade použitia Advantanu u detí nie je potrebná úprava dávky. Vo všeobecnosti liečba u detí nemá presiahnuť 4 týždne.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Tuberkulózny alebo syfilitický proces v liečenej oblasti, vírusové infekcie (napr. herpes alebo ovčie kiahne), rozacea, periorálna dermatitída, vredy, atrofické choroby kože a postvakcinačné kožné reakcie v liečenej oblasti.


Bakteriálne a mykotické ochorenia kože (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Glukokortikoidy sa musia používať v čo najnižšej možnej dávke, predovšetkým u detí a len počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie a udržanie požadovaného terapeutického účinku.


Pri kožných ochoreniach s bakteriálnou infekciou a/alebo pri hubových infekciách je navyše nevyhnutná špecifická liečba.


Lokálne kožné infekcie sa po topickom použití glukokortikoidov môžu zhoršiť.

Pri používaní Advantanu sa musí zabrániť kontaktu s očami, hlbokými otvorenými ranami a sliznicami.


Po aplikácii Advantanu mastného krému zdravým dospelým dobrovoľníkom na 60 % povrchu kože v okluzívnych podmienkach počas 22 hodín sa pozorovala supresia plazmatickej hladiny kortizolu a ovplyvnenie cirkadiánneho rytmu. Rozsiahla aplikácia topických kortikosteroidov na veľké plochy telesného povrchu alebo dlhodobé používanie, najmä pod oklúziou, významne zvyšuje riziko nežiaducich účinkov. Okluzívnej liečbe je potrebné sa vyhnúť, pokiaľ nie je indikovaná. Upozorňujeme, že plienky ako aj intertriginózne oblasti by mohli predstavovať okluzívne podmienky.


Pri ošetrovaní veľkej plochy kože by mala byť dĺžka terapie čo najkratšia, pretože sa nedá úplne vylúčiť možnosť absorpcie alebo systémového účinku.


Tak ako pri všetkých glukokortikoidoch, môže ich neprofesionálne použitie maskovať klinické symptómy.


Ako je známe u systémových kortikoidov, aj pri použití lokálnych kortikoidov sa môže vyvinúť glaukóm (napríklad pri vysokom dávkovaní alebo po dlhodobej rozsiahlej aplikácii, pri použití okluzívnych obväzových techník alebo pri aplikácii na kožu v blízkosti očí).

Pomocné látky Advantanu krému (cetylalkohol a stearylalkohol a butylhydroxytoluén) môžu vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). Butyhydroxytoluén môže tiež vyvolať podráždenie očí a slizníc.


Pediatrická populácia


Advantan sa nesmie používať v okluzívnych podmienkach. Upozorňujeme, že plienky môžu mať okluzívny účinok.


U detí vo veku 4 mesiacov až 3 rokov je potrebné dôkladné zváženie prínosu a rizika.


4.5 Liekové a iné interakcie


Doteraz nie sú známe žiadne interakcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Nie sú dostupné žiadne informácie o vplyve metylprednizolónaceponátu na fertilitu.


Gravidita

Nie sú adekvátne údaje o použití Advantanu u gravidných žien. Štúdie s metylprednizolónaceponátom na zvieratách preukázali embryotoxické a/alebo teratogénne účinky v dávkach, prevyšujúcich terapeutickú dávku (pozri časť 5.3).


Niekoľko epidemiologických štúdií naznačuje možnosť zvýšeného rizika orálneho rázštepu u novorodencov matiek, ktoré sa počas prvého trimestra gravidity liečili systémovými glukokortikoidmi.


Všeobecne je pravidlom, že topické lieky s obsahom kortikoidov sa v prvom trimestri gravidity nemajú aplikovať. Počas gravidity a laktácie je najmä potrebné vyhnúť sa ošetrovaniu veľkých plôch, dlhodobému používaniu a okluzívnym obväzom.


Laktácia

U potkanov sa nepreukázal žiadny prestup metylprednizolónaceponátu materským mliekom do novorodených mláďat. Avšak nie je známe, či sa metylprednizolónaceponát vylučuje do materského mlieka ľudí,, ako to bolo hlásené pri systémovo podávaných kortikosteroidoch. Nie je známe, či topická aplikácia Advantanu môže viesť k systémovej absorpcii dostatočného množstva metylprednizolónaceponátu, ktoré by prešlo do ľudského materského mlieka v detekovateľnom množstve. Preto je pri aplikácii Advantanu dojčiacim matkám potrebná opatrnosť.


Dojčiace matky si nesmú nanášať liek na prsníky. Počas laktáce je potrebné vyhnúť sa ošetrovaniu veľkých plôch, dlhodobému používaniu lieku alebo okluzívnym obväzom (pozri časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Metylprednizolónaceponát nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú rozdelené do jednotlivých kategórií na základe súhrnnej analýzy z klinických skúšaní. Frekvencie výskytu sú definovanú podľa MedDRA konvencie frekvencií.


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/100)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Veľmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10000 až < 1/100)

Veľmi zriedkavé

(< 1/10000)

Neznáma frekvencia*

Infekcie a nákazy

fungálna infekcia kože
KPoruchy imunitného systému

precitlivenosť na liečivoKM, MK

Poruchy kože a podkožného tkaniva


kožné fisúryM

Kakné
K


M, MK

pyodermia
KteleangiektázaM

K


MK

atrofia kožeMK

K


M

ekchymózaMK
impetigoMK
mastná kožaMK
kožné strie


K, M, MK

periorálna dermatitída


K, M, MK

vyblednutie kože


K, M, MK

alergické kožné reakcie


K, M, MK

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pálenie v mieste aplikácie


K, M, MK

svrbenie v mieste aplikácie


K, MK

M
bolesť v mieste aplikácieM
tvorba pľuzgierov v mieste aplikácieK, M, MK
tvorba pustúl v mieste aplikácieM
suchosť miesta aplikácieK, MK
erytém v mieste aplikácieK, M, MK
folikulitída v mieste aplikácie


M

KMK

vyrážka v mieste aplikácieK
parestézia v mieste aplikácieK
celulitída v mieste aplikácie
Kedém v mieste aplikácie
Kpodráždenie v mieste aplikácieMK

Kekzém v mieste aplikácieMK
periférny edémMK
pľuzgiere (papuly) v mieste aplikácieM
hypertrichóza


K, M, MK

K = krém

M = masť

MK = mastný krém


*Možné nežiaduce účinky, ktoré neboli pozorované v klinických štúdiách.


V prípade použitia topických prípravkov s obsahom kortikoidov sa môžu v dôsledku absorpcie objaviť systémové účinky.


Na popísanie určitých reakcií, ich synoným a súvisiacich stavov boli použité najvhodnejšie termíny databázy MedDRA (verzia 11.1).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

.


4.9 Predávkovanie


Výsledky štúdií akútnej toxicity po jednorazovej dermálnej aplikácii nadmerného množstva metylprednizolónaceponátu (aplikácia na veľkú plochu za podmienok priaznivých pre absorpciu) alebo pri neúmyselnom požití nenaznačujú možnosť rizika akútnej toxicity.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kortikosteroidy, silne účinné (skupina III.).

ATC kód: D07AC14


Pri lokálnej aplikácii tlmí Advantan zápalové a alergické kožné reakcie a reakcie spojené s hyperproliferáciou. To vedie k zmierneniu objektívnych príznakov (erytém, edém, infiltrácia, lichenifikácia) aj subjektívnych ťažkostí (svrbenie, pálenie, bolesť).

Je známe, že metylprednizolónaceponát sa viaže na intracelulárny receptor glukokortikoidov. Predovšetkým to platí o jeho hlavnom metabolite 6-alfa-metylprednizolón-17-propionáte, ktorý sa tvorí po rozštiepení esteru v koži.

Steroidný receptorový komplex sa viaže na určité oblasti DNA, čím spúšťa rad biologických účinkov.

Väzba steroidného receptorového komplexu spôsobuje indukciu syntézy makrokortínu. Makrokortín inhibuje uvoľňovanie kyseliny arachidónovej a tým tvorbu mediátorov zápalu ako sú prostaglandíny a leukotriény.

Imunosupresívny účinok glukokortikoidov je možné vysvetliť inhibíciou syntézy cytokínov a antimitotickým účinkom, ktorý tiež nie je celkom vysvetlený.

Vazokonstrikčný účinok glukokortikoidov je dôsledkom inhibície syntézy prostaglandínov spôsobujúcich vazodilatáciu alebo dôsledkom potenciácie vazokonstrikčného účinku adrenalínu.


Advantan krém

Ako forma s nízkym obsahom tuku a vysokým obsahom vody je Advantan krém veľmi vhodný na liečbu akútnych a mokvajúcich štádií ekzému, pre veľmi mastnú pokožku a na aplikáciu na odkryté časti tela a do zavlasenej oblasti.


Advantan mastný krém

Koža, ktorá nie je ani mokvajúca ani príliš suchá, vyžaduje masťový základ

s vyrovnaným pomerom tuku a vody. Advantan mastný krém kožu ľahko premasťuje, pričom nedochádza k zadržiavaniu tepla a vlhkosti. Zo všetkých troch foriem má Advantan mastný krém najširšie využitie.


Advantan masť

Veľmi suchá koža a chronické štádiá kožných ochorení vyžadujú bezvodý masťový základ. Okluzívny účinok masťového základu napomáha procesu hojenia.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Metylprednizolónaceponát preniká cez kožu vo všetkých formách (krém, mastný krém, masť). Koncentrácia látky v stratum corneum a vrstvách pod ním postupne klesá v smere zvonka dovnútra.

Metylprednizolónaceponát (MPA) sa v pokožke a koži hydrolyzuje na hlavný metabolit 6-alfa-metylprednizolón-17-propionát, ktorý sa na kortikoidný receptor viaže pevnejšie než pôvodné liečivo - prejav "bioaktivácie" v koži.

Rýchlosť a rozsah perkutánnej absorpcie topických kortikoidov závisí od viacerých faktorov: chemickej štruktúre zlúčeniny, zloženia vehikula (pomocných látok), koncentrácii liečiva v lieku, podmienkach aplikácie (ošetrená plocha, doba expozície, otvorená alebo okluzívna aplikácia) a stavu kože (typ a závažnosť kožného ochorenia, anatomická lokalita apod

Perkutánna absorpcia metylprednizolónaceponátu z krému, mastného krému a masti sa sledovala u zdravých dobrovoľníkov. Perkutánna absorpcia po otvorenej aplikácii Advantanu masti (2x20 g denne) počas piatich dní sa odhadla na 0,34 %, čo zodpovedá kortikoidnej záťaži asi 2 µg/kg/deň. Perkutánna absorpcia po ovoreneje aplikácii Advantanu mastného krému (2x20 g denne) počas ôsmych dní sa odhadla na 0,65 %, čo zodpovedá kortikoidnej záťaži asi 4 µg/kg/deň. Za okluzívnych podmienok bola priemerná perkutánna absorpcia pri dennej aplikácii 2x20 g Advantanu krému počas 8 dní asi 3 %, čo zodpovedá systémovej kortikoidnej záťaži asi 20 µg/kg/deň. Perkutánna absorpcia metylprednizolónaceponátu cez kožu, poškodenú odstránením stratum corneum vyústila do výrazne vyššej absorpcie (13 – 27 % dávky). U dospelých pacientov s psoriázou a atopických pacientov bola perkutánna absorpcia z masti asi 2,5 %. U troch atopických detí vo veku 9 až 10 rokov bola perkutánna absorpcia MPA z masti okolo 0,5 – 2 %, teda nebola vyššia ako u dospelých..

Po dosiahnutí systémovej cirkulácie sa produkt primárnej hydrolýzy MPA, 6-alfa-metylprednizolón-17-propionát, rýchlo konjuguje s kyselinou glukurónovou a tým sa inaktivuje.

Metabolity MPA (hlavný metabolit 6-alfa-metylprednizolón-17-propionát-21-glukuronát) sa primárne vylučujú obličkami s polčasom asi 16 hodín. Po intravenóznom podaní sa liečivo úplne vylúči močom a stolicou v priebehu sedem dní. K akumulácii liečiva ani jeho metabolitov v organizme nedochádza.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách systémovej znášanlivosti vykazuje MPA po opakovanej subkutánnej a dermálnej aplikácii typický glukokortikoidný mechanizmus pôsobenia. Z týchto výsledkov možno vyvodiť, že po terapeutickom podaní Advantanu krému, mastného krému a masti sa neočakávajú nežiaduce účinky iné ako typické pre glukokortikoidy, dokonca ani za extrémnych podmienok, akými sú aplikácia na veľký povrch kože a oklúzia.

V štúdiách embryotoxicity sa s Advantanom krémom, mastným krémm a masťou dosiahli výsledky typické pre glukokortikoidy, t.j. vo vhodnom testovacom systéme sa vyvolalo embryoletálne a/alebo teratogénne pôsobenie. Na základe týchto nálezov sa musí venovať osobitná starostlivosť pri predpisovaní Advantanu v gravidite. Výsledky epidemiologických štúdií sú zhrnuté v časti 4.6.

In vitropokusy na detekciu génových mutácií na baktériách a bunkách cicavcov ani in vitro a in vivo pokusy na zistenie chromozómových a génových mutácií neposkytli náznaky genotoxického potenciálu MPA.

S MPA sa nevykonali špecifické štúdie na zistenie karcinogenity. Stav vedomostí o štruktúre, mechanizme farmakologického pôsobenia a výsledky štúdií systémovej znášanlivosti neindikujú pri dlhodobej aplikácii zvýšenie rizika výskytu nádorov. Pretože pri dermálnej aplikácii Advantanu za odporučených podmienok použitia nedochádza k systémovému imunosupresívnemu pôsobeniu, neočakáva sa ovplyvnenie výskytu nádorov.

Pri vykonávaní skúšok na lokálnu znášanlivosť MPA a liekových foriem Advantanu na kožu a sliznice sa vyskytli iba miestne nežiaduce účinky, typické pre glukokortikoidy.

MPA nevykazuje senzibilizujúci účinok na kožu pokusných morčiat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Advantan krém

Decylis oleas, glyceroli monostearas 40-55%, alcohol cetylstearylicus, adeps solidus, triglycerida saturata mediolonga (triglyceridy kyseliny kaprylovej-kaproovej-steárovej, Softisan 378), macrogoli stearas 2000 (polyoxyl-40-stearát), glycerolum 85%, dinatrii edetas dihydricus, alcohol benzylicus, butylhydroxytoluenum, aqua purificata.


Advantan mastný krém

Cera alba, paraffinum liquidum, emulgator acylpentaerithritolicus compositus (Dehymuls E), vaselinum album, aqua purificata.


Advantan masť

Vaselinum album, paraffinum liquidum, cera microcristallina, ricini oleum hydrogenatum.


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


Krém, mastný krém: 3 roky

Masť:5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Krém, mastný krém: Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Masť: Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníková tuba s plastovým uzáverom so závitom.

Obsah tuby: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 a 60 g

Téglik z matného skla, s plastovým uzáverom (300g)

Písomná informácia pre používateľa, škatuľa.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bayer, spol. s r.o.

Einsteinova 25

851 01 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Advantan krém: 46/0185/03-S

Advantan mastný krém: 46/0186/03-S

Advantan masť: 46/0187/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.06.2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20.08.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2014

8Advantan mastný krém