+ ipil.sk

Aedon 5 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, Ev.č.: 2011/05350

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, Ev.č.: 2011/07471, 2011/07472


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Aedon 5 mg

Aedon10 mg

orodispergovateľné tablety

olanzapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Aedon a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Aedon

3. Ako užívať Aedon

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Aedon

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Aedon A NA ČO SA POUŽÍVA


Aedon patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.


Aedon sa používa na liečbu ochorenia s príznakmi ako sú pocity, že počujete, vidíte alebo cítite veci, ktoré neexistujú, chybné presvedčenia, nezvyčajná podozrievavosť a následné uzatvorenie sa. Ľudia trpiaci týmto ochorením môžu tiež cítiť skľúčenosť (depresiu), úzkosť alebo napätie.


Aedon sa tiež používa na liečbu stavu s príznakmi ako sú pocit povznesenej, expanzívnej nálady, nezvyčajné množstvo energie, omnoho menšia potreba spánku ako zvyčajne, rýchly tok reči a myšlienok a niekedy závažná podráždenosť. Je taktiež stabilizátorom nálady, ktorý zabraňuje znovuobjaveniam sa zneschopňujúcich extrémov nálady v zmysle povznesenej alebo skľúčenej (depresívnej) nálady, ktoré tento stav sprevádzajú.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Aedon


Neužívajte Aedon


- keď ste alergický (precitlivený) na olanzapín alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek Aedonu. Alergická reakcia sa môže prejaviť ako vyrážka, svrbenie, opuchnutá tvár, opuchnuté pery alebo sťažené dýchanie. Ak toto u Vás nastane, povedzte to svojmu lekárovi.

- keď Vám boli predtým diagnostikované očné problémy, ako sú niektoré druhy glaukómu (vysoký vnútroočný tlak).

Buďte zvlášť opatrný priužívaníAedonu

- Lieky tohto typu môžu spôsobovať mimovoľné pohyby tváre alebo jazyka. Ak k tomu dôjde počas užívania Aedonu, oznámte to svojmu lekárovi.

- Veľmi zriedka môžu lieky tohto typu spôsobiťkombináciu horúčky, zrýchleného dýchania, potenia, tuhnutia svalov a otupenia alebo ospalosti. Ak k tomuto dôjde, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.

- Užívanie Aedonu u starších pacientov s demenciou sa neodporúča, pretože môže mať vážne vedľajšie účinky.


Ak trpíte niektorou z nasledujúcich chorôb, oznámte to čo najskôr ošetrujúcemu lekárovi:

 • cukrovka

 • srdcové ochorenie

 • ochorenie pečene alebo obličiek

 • Parkinsonova choroba

 • epilepsia

 • problémy s prostatou

 • črevná nepriechodnosť (paralytický ileus)

 • poruchy krvi

 • mozgová porážka alebo „malá mozgová príhoda“ (prechodné príznaky porážky)


Ak trpíte demenciou, je potrebné, aby ste Vy alebo Váš príbuzný, prípadne opatrovateľ oznámili svojmu lekárovi, či ste niekedy prekonali mozgovú porážku alebo „malú mozgovú príhodu“.


Ak ste starší ako 65 rokov, môže Vám lekár ako bežné preventívne opatreniekontrolovať krvný tlak.

Aedon nie je určený pre pacientov vo veku do 18 rokov.


Užívanie iných liekov

Počas liečby Aedonom užívajte iné lieky len so súhlasom Vášho lekára. Súbežné užívanie Aedonu s antidepresívami alebo liekmi proti úzkosti, či nespavosti (trankvilizéry), môže spôsobovať ospalosť.


Musíte informovať svojho lekára, ak užívate fluvoxamín (antidepresívum) alebo ciprofloxacín (antibiotikum), pretože v takomto prípade môže byť nutné upraviť Vašu dávku Aedonu.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Zvlášť oznámte lekárovi, ak užívate lieky na Parkinsonovu chorobu.


Užívanie Aedonu s jedlom a nápojmi

Počas liečby Aedonom nepite žiaden alkohol, keďže Aedon v kombinácii s alkoholom môže spôsobovať ospalosť.


Tehotenstvo a dojčenie

V prípade tehotenstva alebo podozrenia na tehotenstvo informujte čo najskôr svojho lekára. Počas tehotenstva tento liek neužívajte, ak ste sa neporadili s lekárom. Tento liek Vám nemá byť podaný v prípade, ak dojčíte, keďže malé množstvá Aedonu môžu prejsť do materského mlieka.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liečba Aedonom môže spôsobovať pocit ospalosti. V tomto prípade neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje. Oznámte to svojmu lekárovi.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Aedonu

Aedon obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte na neznášanlivosť niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ Aedon


Vždy užívajte Aedon presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš Lekár Vám povie, koľko tabliet Aedonu máte užívať a ako dlho ich máte užívať. Denná dávka Aedonu sa pohybuje v rozmedzí 5 až 20 mg. Ak sa Vaše príznaky vrátia, poraďte sa so svojím lekárom, ale neprestaňte užívať Aedon, pokiaľ tak Váš lekár nerozhodne.


Aedon máte užívať raz denne, podľa rady Vášho lekára. Pokúste sa užívať tablety vždy v rovnakú dennú dobu. Nie je dôležité, či ich užívate počas jedla alebo nalačno. Orodispergovateľné tablety Aedon sú určené na vnútorné užitie.


Tablety Aedon sa ľahko lámu, preto s nimi zaobchádzajte opatrne. Dbajte, aby ste nemali vlhké ruky, pretože tak sa môže tableta ľahko polámať.


mORgaGfFPTaLweT7tXFCgOTi+UlFRcezoseCgoFFWVqiuBnyTKCAaPWOw6PKLnC5QNSa4CT7NSId767gJE2DVeIgpPY7/AglOZ3pPvn/37kTQyebqPYlAzg83r0cFhYTQKSj37tl75vSpRn0Z4a+7du9G+QpAIJYUF5tbjmp4zwq9e4WePw+NC6Gh6ur9QZg2/HoYR6EbaP50taenGX/SBdQAzYBDA5QlzSE7zQ903qJs86ACnz59un/fPtgSeTVisr0dSCUd6r7HgcMlmg2fOGki8seFG6DD7Nl6eoM4HvXgVhx67uyH96WrPFbz8AEG1TVF7dq6EI0IXuvXgdqB1R4KCsynd+QEyGAUZD59Fnkt8nFCAkHF9AzSH6Snpye0D9LCpSkJ6hRc888agiq0E+C7dbbTPLaGrutRkTA201BxC/UKWRzV+vVj9zyG1yNBMNjQEAVAmI8cqahIDpBy8vJsfWQUD4HsW0hV+O/cxXNVAWf226I3OTnZyKMuOzNz9NixBFnUWIe3BxIgdaYW4wlw44iKJOOl/P38TYaYwmkDP9Bz6pvcv2c3nLEea9dx/JOBvoR/w80tUPwEnEsz5zrREwRGJ8h7MuTE8U2+W2F11KhRTdqTvVHgigumSoYGn6IvKAcJxJjbt1gPjkG68OyZM0Engxr1L4c78/UI0it0juOc0VYsJY+DbkBnCCr2PCc7p1EZyhPQZz9w6JDlcHM0k0DDQZs9yIaHHgzglpiVlRV/L96dqlEJwPlgOXIku1IJmcyhAeLy0MGDIM4mTJxU3T2dFVAAxsnjxwwMDKbPmE7njQWOBf0fZjZs7uw5sDrYyMjYZEh1OYEy+g01M0N1+F69ennp0uX1a9dJSkoaDyEjj0Fg9lVVFR6JKXSaksniJUskpaTYTYp+NybGg7IY0wN0DARBTm4OxyoWnTEoACI9jcwmcy3i6vPsbAMTkw4dOpAvqCv1KEqribyAeykp9dfQMDUz42ESaaQgCwsZ+Xl5sApPSIYmJpqammPHju3Vi0zDhOxDl8PDm7ehiHtKS0vv3rkDUrJP376wumipCzqZmRFUvEqvAz89csOA++np4KDHiQn0lO2mgYyMdFieOHLEwMiwganS5gSMH/t27dpCqWc6BWVaWio0Dh9lY54dpZPcvXPX1BkzWXm95WgypPrE8ePDzMxYPAr6BpgGS3pkJUHd5U6EBC93c/dct755XErCA7OALfo10UT2BBsbeBgeRZ0h7FoK4bawbPnycdbWazw8Hz14AFvGjh/PonK4E3ObIBMDqdN2atUAzrSrkdeg4e3lBdLWdvKU2iYGtAWZMG0nTS4pKcnKzIQt+w8cBCWgpq4uJBJTeDUlBoPBYDAYDKapINSactKkSfCEuszNfeqMGQRr/pHviotpziIrIyv34f0HLndSIwACeSuWlZG1HOvcOUrVjjKZc/8ATdbIevumqPD1y5f5yPYJDz1a2trDhg1VVFQkBF38rSmSnZ19I/oGQWXds5vmwDRPEtSPe2AfOcOIcjzx3P4BB1q4eMmVSxfhKI5O8/hxCNpA0WZl799De/fevVpaAwTdI5o4Exw8b/48OivlICMlyg3J1tzfzsBAWGpoabOYWA25J2Y9yzx29BhbZiE0CY5MlQRd1kr4CeynTQs9d3YyLhvBT5Bz5PQZ05OTk3ds2wZbYLl46VJ2LwEYqk6dOY3StPn7+rFSGAluMqcp54qHSYm1/1pRUQFd0qQm0/k6J4527uXtDVfi1o0+jVZTQykOCSqLNkokjGq17D9wMOvZMwkJCc0BAwbpk1GeMIjTOYILtaYkqEI7u/bscV5AJoO0mz6dFVnZaC573vK+9J20NI8np1ipi8gZTJ+M6gpStV8/DU3Nfur9HBymyu4lq/E2b081/oFmuoODgqqqvqKKo7V9W1Eien5PTI+yGoNkJQ3H4gdwFSckJBzZv89786YxY0hf9ZZzTiY8eti5SyeU6pkemIKS3S856ORJVP8JZexnHfMRI3YH7lBUUmQr7EYgshKETmpqCipihOLqMHwCTj9mWDc8lh87ehQpS4LNqXDkGa+jqzt1it1gIyMzc4sGXgyjodOC+cR/M0Eijw547Dlz+lRfVVWPVWRIbsD27TQEX8NZraGpsWLZcmcX0tOUxel7pmCoXqjlxo2b0D586PDjhATvzZsnTZrIz47/D2HXlICW1oAz588RVKGdoWbDG87dYz5yJAxFtAUowMhHswcnWyAFWfz2LUqgnZmRgXL5auvqwiVqbT1uL1aQXJOSkvIkLe1ieDhBVrl9bTxkiLnlqPpsNo8TE1NTUtyWLadB5IGsPHv6FEEmV7+AAsKaBCh06eypEFU1tRbiPVkdGAwuh4cHU5U/aAAF5XAmKOPj4/ft3YdGPg6CFKfOmLlh3foOHTqwJReqh+x07y7Fv7g6JvC1eHh6mhgYQruXohKO16EHJSUlL29vuLtu8iHnc06eOLHUxYUtexucKlcjr7m5ukZTj/H1KcuqykplZeXqW6Kjo328vAgy7mfyudBQuAVBN2DVZcmS2XPm2Iwfz+8RE66IzVu3gKwkSId7Vw5OueqFWgjqruK3aeOboiKCjFRZzNve1qAJaEqiWqEdj9UeVy5dbKDQjukws1VursoqKgQtuU4O7NtrPsJSSGq2MvP75OflMwpeJT569K6YXB0xetSgQYMshg8DodPSRmh+wGAwEh49evDgIbTPhITAc7CisrKVNVnEpQHTMtL3p0OCnV1caLMaovJf/3isHmxoyL9C27wCzXS/p+qs+Gza1HJmuqtzKeyCq5srPXE5MHaeoZ46YODkQFAiUwrHt1l4I7wddgLDJ8GOIap6yI6EpCQNHgJwRJRo7Nq1yIlT7Ph9OAwTDQ2NkNOnCepcdXJ0BJHHVlw2vNLP39+NCi0HZVmnrPz29eunT59Qu6KiYmdgYFJi4r4DB4hqTl/IPAmXib+fHyo4ye8rFMlKaHB5lSHg7W4rV/lRebvV1dVNh5ryppd10TQ0JQJ+xT179zScFB2+O5cVK1DO87nzF3BQO5EVmC5xgKGRET8OwUofqivInOzs59nZFlRt5b6qqoMnjPfwWE1bxGizBz2nxt+Lv3HjBtyD1NTVeyuRj7a79h9gUSCiUEQjExM6tR3q26QpdtcjI2fMmk3bcdkCJfJAM90rPTzsp5Izmy3Qdo5mVzt27ECD7Y2gRKGPlxey+bH7qMm9oEQwZSW0YQTlwGAJspKeGUn0o4QEh6QmJ7ObqgbDPWZmZlpaWocOHhxlaVlD8DUMkpXQGGkxooe8fG33yl6KSudOBUPDfupU0IsKCgr15T2Ay8TL2zs8LMzEwHDvwQOoV1x+rgZAlwNcF8vdly1btZpL0xWSldBYvWrV7r17Bgzg1xN7U9KUGAwGg8FgMBjhpIlpSlRoZ8tm0iZcX6EdVVW1ufPJmB6UTXrEyFG8nZt+nJh4OiTYfIQlQRkpaZvHRDkjCdJpj5H34kVyYuKgwYNhVa1fPxtrayVlZXn5HvT0pOXAYDBu37oVFhaObGnaAwdOnGLHmW0m6hqZ6hmVX6IZOEPgjC0vLxcSJ43qPM/NPUv5DiqrqMTExbZYyzr8OlcukfWBDh05TMPh4MT2WLVq34ED7H7h8fGkMZUnRkoEMlWifXJgqvTeuNFlyZJzoaEE+9ZWDvjX22vWjJl9+vZtckFvzQCUgRLGXCdHR1idPWcOi3FsyOh4MiTYxMCwdgZ7WK2oIGvMbt1KpoOFQzS8t7HjxqmqqaE+PE5KWuTszNdJFTLzwNSpcJNEYXDcnHjog89xmrdo/oJLV6/w6XppYpqSoM6PtevWElShnbUeq91Wrqp9a0NT3hu8fWLv3kUlarR1dJnbOaCkpCQ1OZmglEEfVVVe5alu+Ihv35IK8kVuLlKQA/X14VSGLQYGg2fOnKGmxvdaQS2TioqKuLi4C+fJUSoh4ZGBkRHHOpIJ/JpdunYlBFTPEG5DZGb+rCx2i4jyFeQ9mZOZuXHzJlg1Nvm/9s4ELIori/f1kpk4WQ1q4oIKisYtuOAWWUQikYCiiJEdRQVRXFjdAE1iGhADCC6AcQMBWYy7giCJEQVGUQQTNIImAWGiGUWNTsgymXmn6jz7MdA0TVd3V3VzfslXX3XbVF3ouvf+77lnsRS6RUJysbTEjQtn1kzWj8iICP+AgI7eC7e8GWXjBtoCLyX1reyQrIQPg7ZYHx4O5zsSE1XVpLaAv9jMWTMvXvy7xeRO/bgKCHzj6LABz/CNGzfCwsMVz5wfG79Fpkeskxv7zu7kpD379ilyKXgMTnHloCIkEg24Vy5ZuqSurg4Ts8uPYVcEUEHvvjctKDAoJTWFf9tao32aUgoW2omN3hS8Zq3MAQ4ri8Cypuqbb/JOnYR3QJmZWVq+NWRor1694GWXv3WRKQ1BAfz2G7twwVoy1yorHz96ZMHNeWpSkzC/Yn4fOK+rq716+XLf/v2MjUfCS9CO8+Z5wkPcCT3MNAzWcoiJjvb1W7p4CVt9NbRHmNMHc5977nk5YWGKAMuDQYLm+NTv2+8hl+VRJJQUF584emTBooXJyUn0YEP3v1BUdOTYUc3c7tjRo3p6eh312kxOSj6QkdGh/CYdQumQHXcPj5KSEoYL49BAQXCQsBNMxo4eY8I8K21CaBgUcDGxsdu3bQNJp3hS1Wk2NvAMNzTUt5jE8eX0mbNiY2Ji4+IUuZQ0nWRGerqnu3uHXDyVYP2G9XY278OJTJfQjgK6aMfWhL179i5ctFAVrfsftFhTMs+Sont5eAauWcO0kRQdlOWYsWPRQvP7b7/V19ffvXsXJf+/nj4Fldn6RwYOHty7Tx84eeONN/r00Z84yVS1YyiG12CG0uqb3357/fr/YRho4dhxbO1sx9kOffv1e+MNylihIUpLS9O5wso3rl/3Dwhokb8m5/OD4WHhp04cZ7jsPMrd4tHDRzJrbGoMA0ODM1zBcWGB0Xw/ZwkYOnRo9sGD5K2BXL54MSg4SGM5GRLi49HSozggKNPT9vsHr1Krob15yI7vEl/FM3QGBAayP+LjowFNCV9TyJo1l7mQOyv1345oC1B1q1avhicTZCXDScx2tSB8wMfXt+jceZmGoXHjJzx6+DA4KAiUouKdEZ7SgUZGtu9Ng/O0zANqykIALf9sz244WbRgYcjadfwXM/MWLIz6ZKOZOZt1cQiXJ0dVaLemZLik6CdPn17oxboauM/3kp8UHfQlfP3wv8YSWCLoCnnrVg2cY4D21GnTRrzNNtXVzXX0qFFoNyU0Bqa0LcjPz8pknfnkpNWFRUtiUuLyZcvh/GB21iyH2droSvXbr78J24AnT56czj1VUX4lgss2Z/Xuu8K2RzzAX+bcV2fXha7VwL0aGhrg2LNnT8W36jCBZXFx8fqPNmrgyZe6VybEfvrkyVMFs5pL7UONjY0akOZOzk4TTFgjxbiJE8lUKSzwhOAjOs/TM3z9+nYzABgYGDx6dLytf7WeZlNy4YKjg8OuPWxuGQXtjjBxnCu+wHA5UyOiotQkK7ExsNbKO3mCf0IreG7nOrusDlkF51k52SrcLNJ6TUkQBEEQBEEIji5oyqFDhxw8dIjhCu1MMjPj6frGH2n5bIbdTq2quHIFlrPDR4x4l7PNBAZ22DWeUCFNTU0F+fkJXElZUzOzjRJJu18HZhuAE/8VK9vKNiCfXr16obuFhg3kUu7evcvfC0c5SoqL4XjiyOH5CxfExsaQ92QLcONbM3+WX375BY5GgwYp+PnkpORi7uvzmDdfY+Z53F5f/9HG9P2pTEcKMELnevDggQbslLj9zXCRVfxjJgie4BNSWVmxOXpz/Z07M+xnjDFhvV2HDRvW2h5/6eLFLl3+JudqpubmPd7ogXvZybt3KehN0TwPv/pMlYDjnDknjp9QSZLUMWPHwh8NTo4fP6HCso26oCmZZ9/oiVMnA/wDWhTaefLkyc8/P8YsPE2//gqze1uhOcoB15cWP4SXxefODR4y5G1j4yFD2SnccbbD0GFDaR4VA1I16eTs0lGXavwGP9u9a2tCghKy8rWuXb+9fl2JNquKhvo7I4yNNX1TznuyZ8+ecJ79+efkPdkCLK10IG2/Zja+OwR0luCgoCdPnvLPYKIcbPHGefNBVsL4vXzFCkZkafCduDl4gsnYiZNMaftbDERERs6e5bDA2+fxo0f5pwvgne1bt31z7docp7l//etf8TM3b1b/8fvv7vO95F8Klt9RsXF4hQ5lC5Lm4Yf5RU2WI2gJJrQaYGTE/8GbMXMWHNcFB5mbm6kqdF1HNCUCy8edn+1cvmz5jq0J8HKK1bsX/15aeuGCk6tr//7sfGY00LCsrOyf/7z/RQH7zNnY2cHT06FkY9LwGpik4eWVsjI4jh4zZvyECRYWrAkqOnoTOUeKCpSSDBeaIK3fqvTVVvr7/+Uvf/1ofXjQatZQoWDIAnwMcwl9d/u2mmo7yQEe2oLc3Pftpmvsjug9efXKlbWhobNmCbxvIFpKOR+skDVrNKaWunfvzjyzHMsBBaVet+6zZs8R0HsYZWXqvr1YW09OQC66R2dlHAjjkgppABxD4Lu7+e2NceMnaOamhBzgGwkKDrpy5aqVtfUzG569tNocMspknOIjNhyXLl9RcJqtGI7PlSKqCz4TGh4ev2WL+jJbgVp19/A49+WXM2bN4nkp/DUXLPb9dPOn8QnxqmidbmlKhlPxoWGhi7l8pKl792zdsT0tPa35BzCDBo5BFRUVF86fX7bYx81z3riJExlZuSEwvAbTjDNcNiL45PgJ46fPmMHQRra4kRomcccZVpAqWYr5LfMzGjToow0b4ByUpYKDlKUV6/lQdO4rzWvKy5cvT7OzU2RRi5azn39+LH0H94kUj/a9yiVSyMk8MGv2bNrplgPMdsXnz8PJquPHNHZTVEI9e/asrKyUGc2AQTzBgUFGgweLYVcXZKXPkqWFBeyaEKd2mV24gksebGNnq+HnzX6mvauzy8iRo7Qxbk/3sJg8OWbzp82D8eF74bMnCT8Ouu3S30vdXFzh5abN0YpsaltbWy/x9lH6poow32u+rY3NmHFsoBj/Tddx48Ztifn06tWrKinYqGuakiAIgiAIgtA8uqYpS0tLPV3dsL67iYlJW7ucuJydxLHI2zsnOydo+TJ4x8nVTa9H958fPa6rY5NHonPkxEnvwKXcuVT7Y0zUVXmdUCFYQW5rfLzRoEHqcG2xsZn22mus2S8kKNht3jz5GayQcVzy0eNHDmty+xvtjvs+24nuQa25f/8+HH/4/rsfvvsuPzdXvx+bRNPUzPT555+Hk//857/V1TcZ1jxfbmNnN3L0aEPDAYws77o//vjjanl57skTL3CuS55e859/7vkIiaT5Z27fulV28ZKc1rq4s12sL5fIc9ToUaNHj9ZhM+e1a5X2M+0ZjVQUbMHKgICDOTmt7ZQ1NTU+ixbBie30GRPeUVeQgRKgxfR80Tl3V9eMzMzWpsqtXMgdZgTTJNAScwuLH374XqgAOEIDQF/AgTE6apOZuZki7pU2drbQmxi1ZUGHBoRv2LAtYSucB3D5gPgA47n97Nkff/jRUVXsmeiUpjx29GhCfHzzqsENDQ2Xy8oMBwyQk7YKxvQlS5egz3VGevrOpGTbGTOWr2DzESYkxL/OucER2gJ840mJiSBfGG6OUV/8HV45Ji5WQVmJOmzxUr/PkhJDZBUUVTm///bbfq54tKvnvBa3g3+CifBCUdEdbu3k4uq22HdxTNtb1U1NTRUVFSeOn8jYvx9e2js4SH3IsBL6mYL8L86cmTPH0XjkSHz/5VdemWo9tcV15IywcIv6+no4uV5VBcdTJ0+GrVvn5OwCwksni4AXFxV9GhsjyK3h0QUR1qLqDK7GV4WGMlyMgiANk4/FZMuePXu6ubhu2hzNNMsmC78Inqivs8vB2cX5w/UbxPkX62ycLyoyNbdQx5VxfxndK73mzZNERsoXi3p6eupoRnOg8x7m0t1c+nsp/xUgzF/HDh8uOneO4V0mV0c0JdqlsD6EdAaCWcrT3R2mpYKCghtc1K2cKQqtBStWrnScMyckKOhK2WV4OZ6zLRFaAXzd0Mf27N7tHxAgiYjQzE1hGsv5/KCrs4uD4xyGy84g//MDjYymvW+bfSDDx3eJWn2wQOrt2pkMwo7hKnFJ32Q4C9nxI0csJk/2W+an4DQMWhON+rj43hIXd62iYuZsxzu1tTlZbNJ4F1fXkr+X8jErws/iMI3HWQ4OjY2Nebm50IWHDR8O73h4euqM5bL65rd99PsI6Iq9USLx9fGR7uTAWjo5KTkqNk6QevSKA9LNZ+lSLLQTHBIMDwmsISMlEkzjIAijRo3q0uWF69erFNmsINQHDBdxsXHweKjvFuheCUOf94KFQSFs8Z62CpxqJlwMb+Hm7DJw0GD+PXfeggUxn7KrXNKUrKAMW7eOaRaEgSE4IcHBICIxeRU8cHDEKcrUzGy+lxfThtUErrA3JQXLPcE4q3h2NEIoKisr4Rjo729rZ8czrFsJ4IHJzM4CWQnn//hHQ7vpUUHhNTX9siEsNGQt+9CqYxZHQQknbu7/v7od6Jj0lBQ4sbC03Juyr11BA52ourr6m6+/hvO3jY3R0o8/lZiUBCokbvOm/gaGaRnpjHq2eOB7dPfwgP9xxZielgbdfJG3N3zLjBBbxiok7+TJNeuEzB8E3xf8JUPXrcN9mIaGf6xaF6oVOXH09ftioZ3PPz9UVVVVV1cHa0hhAyUDgoKiIiJJUwpLeFgYLNdVmCWwLUaOHt2nb194/OA8Pz+/ddwYzEeaCRfD+4K63btnr9+KlTyNFPCn+5UzOhRfuGBmbq70dZTUlCDRHjx4UFtb+6+nT3/88S68U8/l1mnNsGHD0Husf//+6tjDgnWqp6tb3hk2N5D0+tu3bYOjoaGhVBHiDATzk+OcOQX5+b5cYDhMTjCwtp6c4GnAsvQLvbxGjR4lyJYKoQige+C7hqUCnG9JSGi3MJeagAcPPVHWrV2bd+qk7fQZ8j8PurNPH/11wezU6LfSv13rZof47vbtz5ISQTi+N80GRxmQmPAn+rHhzt7UFEYB/VdTU/NF4Rcx0dEwMpqamjKcXm8RNY9VbkHkYXoatYIdEI7Q2U8cP/GBoyPDdV6H2bO1MevC5bJLw0eMEHxUmWJllbhjxwhj1ldBkynN+YPLMGhzRvr+72purecyMAgIfJV9+/W9xsWe889ETXQUrM345MnTcePHa+aO8AQu9FnMcH3Z0sw8Nn5Lc4PlwZwcD09PzbSE4WyloMEkH324MjiE4WekmMUNrbt27RZAUxIEQRAEQRCElPY1JXpQ1dbW3qq5VV9/JyvjALzsb2hgambWt2+/3r17DRrMVvpq7Y+PXK+qusClYUNjkq2dnZy6SR2lqakpJCgoeff/BPYWFhaWc0ny9nI7fS148cUXQddPs2EDCVNTUj9wdJRZSQkN12tDQzdFRgpuUSBkUllZGejv7+TsciovjxG6zAZau+MTEgL8/fen7HNxdZNv+BkzdizGYmcfyDidlwsLRJ57Zw0N9We41O7fXr++eKkfbg6gA2X6/lQDg/4p+/fL/xOVlpamp7HJXBsfPHBxdb1UfkVqwu/Zqxd0NOhQza+AORPiOIu+ZhxYYcRYsnTJfC+2sktxcfEGzp1IrZFYKue727dPHT+WkZkpbDNgkFzi7bMiMEh77WrQvxYs8rlWUWFpZp6Wyc5KAj4GYeHh0Aw4+SgyUgPbrwTS2NgYHhb25MlTRiBb+7jxEwxj4w4dOpzPjb3wGNy/f//2rVsafhRhVAQZtvGjj+Hcfd48pSPGcA5K27cP89Qqh2xNiTpymZ9ffm6ejZ0tnBsbj4RGg3BEt1DF52+p2lu1ejU0tK6uDiVmpETSs2dPyylWmDSkQ9eUsn3bNpOxY5tHL8ItYKw8xxWokHNB/Cf4JuA3gpkJmiSz/BfupbaVH5gQFhCUAu53ywSeH5CVWxMS9u3ZvWCRNyO3qB1uUixb6X/9etWxw4fhf3g58Z1JMM0ruH+BqYJuVVeXFF+4U1c3cza7c+Hm7iG9KS7kRo40ht4n5zrQ31NTUmAoxGwsrQdE6GKwpIyQSFpoR3cPD1dnZ4bTKAoWxuUPdlJrDtTBmEpmkY+PmZmZaIN4MG1T6t4923ZsFzaSPSM9PSc7R/wROYoAnQV+EYzaif50s1Cyki3Kx+laaAkodR34w4oZjJcoyM+Pi42b9r4tbnkL5bwB3/UCb5/LZWyWNFhXdH399aTPdmq+GTAYGhgYwInPokVmFpMnW05R+g9iPnnyhQvFJsqmTZStKVM5C99iX9+Y2FgVjtH6HNjtUWLeuHHj1MmTnq5sXjp03powcaKCPlJoj2xhjIyMiIiN36L4kA33giuANsWgnNCwsBY/6+Lq+s3XX4tKuBDIqbw8EQoIaNKatWsTdySCrISXc5yc251gYHUI/zc0sJl0KsrLYzZFwcnQ4cOly00DQwPph3+6e6/p118b6u/cqql5/OgRvDN2/Hgra+vWZs66H374sYH1co6Kkm1EhKE5NSUVTnKys0LDw+XbGud7zV/o5YV5W5rLx41cEkpfHx+V7Dx0lObR6DBqwUrVPyCgrWBMAQFBuW0La5YG3SPgYILRbMlJyeEffqRFDpTygf6FUTug5/bs2yuUiy3Oa/D9kqxUH+hRnXmAle9vGxv7LF0qEqsw5lYbsn0HLBrXhKyKjN6k+eUNPvl5+fmw+E/ctnWuq6tyf5wBRkalJSUq1pSIusc+lJgwP+FkBuMdqLcN4eH37t1juF1ycwuLIUOGtI6hQcMsppBoripgwmt88KCjMwpcAQQurN3h3NPdvUUswvARI1Jl7aETgiNCQSnFb5nfc889ByfxMZ8GhKxSZILB/g/H6fYzQYL8/Pjx3bts9NuvTU24qY288cYbet26jzA2tppqLf+yhWcKArhCyTL/UOg5gDHUiqhzNnAtLg43+Jpvi+NABkoOlnOqXYIqDrYBhhE0uGZxO8uaz4DdFrBa+CwxEdQGI+j+LMONmXD0mK9NETmKgB3Bfd68fXv3RUZFCtgS+H6lspJRT1aHzgbmbMnJzgEp+frrr4+dMGF5QCAjyr/tq6++utw/APp7dNSm923ZDV7N542BERhGQtBCn3y8EQuCd7Qe/SCjQVuio51dnJVrgIhidEZxuHt44DNUXl5+4fx5T1c3afDpFCsrUHtNTU2RnAZtnkICjeF8EpXBfRkufWBrWUkQSoCjyajRo0KCghWUlVJ6cPAptwOq9E5dbVsKBlZQe3bv7qjnAHSK2PgtcBIXG9vCqAkLuerq6tab4xoGBgRoAFrjNkUKqS2kVN/89tPIyLTMA4I7fcJS/LfffmfEmtKcP/B7paemwq8p7OgtlZVwPn/hIo0VzdJJWG3EuQnOcHAIXrNWW9JdLV2+In0/uwX06quvoLTQMNbW1sOGDcNKZphLWPEJiPVUXuy7WtnyPCLSlARBEARBEISWIkZNidtq6IO/avVq3BNn2NrKQffu3Rs2fHjXrmye3uZ73MXFxQxbp9iMpzMNLDH9AwLgRpnZ2bx+B4LggCcqJi7W09UtcM0a5llgnQb46ad702e0TJMprQUAR+WSw2PChKzMzNaBa8tXrIArY644YSsFYMOgCw/iqpMLRfXNb9lmpKflnSkQQx7Ny2Vl4ye+I3Qr1IvVu1Nv3Lgh+C4TmirhBMtd6qphWN3AYJKXm7tcC70IXujSxWMem54iYuPHtnZ2ghRogF6QmJTEcDWr42Ji3ToSDz5u3LirVy7/qFT0txg1ZQtwT5zhtqdPnjwZs3lzXjP3MmQPt+W9litWy5OysjIXV1f+1yEIBCYYUBWLFiyEc2d3d83Iyl/+9a+33nqr+TtsdQB3d4arUKq05kN3yZUBAZsiI1usu7BSwHTOi2jQ4EEaCwMXLaAm4ZiRmSm4xEGqq6tf76b2MsTC0uXFF2/V3BLDs4euDueKL7i7us6eM1d7czYJRUZ6enFxMf/yMEKBzba2scnJzhF2jT3LwWH4iBGLF3mbWrDF0BUJCYcP+PguWbbYR4nbaYGmlAKTYlxMzK49e1rEAUhzKfEPKqqpqSkpLm5eqfP+/ftdu3bleVmikzN48ODM7Cw4gQnm/ekzJr6jdte6F/76Qot36urqsHA2/wEO5sut8fGlpaUtfAShY6ZlZDBcrNvLL78suAehsARyAVIiEZTAw4ePevftJ3Qr1IuBocG3Vd8I3Yr/D3z7sKjwcHP/6ad71tNshG6OdoC1WHcm71wRGKSlglLKsOEjcjIPCF7hGSag3PzT6F6Zvj9VEfdKpf/y2qEp/18ITkSEzNKul8vKZtjbq+RGqSkpcIvmmvW727db2HsIQglQW8AEE+Dv3/jgQbv1G3ny53/+bPHO6NGjw9axFcZVEsSwMiDgwvnzrVUjXhmUpaWZuUj2fAnkjz/+ELoJmuDPP1s++cICPSL3dF5wUFBhAbu9RspSPjA6rePchBb7+WnXfrdM4Fe4evkyCBjBs5RgPDjDbYXHxsSqL3pMOzQlQRAEQRAEIWa0Q1NiZmY9PT2ZuSfLysrmOjnxvAWmTW6x8c2+U1Ky2NeX58UJAtHX19+floZGi8mWUxj1lX/4L/Pjj3ebvwHrVH8uZeOJ4yf478WMHj3a09Vt+YoVMtffWFbE18eH0nKJh0sXL47i6uLqNv/+t7jslAzX9WLj4oI5X4iczAMOjnO0fUtXfURIJNNnslkVRZLMnD/vz5heX18vnh0bEFGGAwb4r1ihJjdfLdCUhYWF5746y7RRvxu4fetWv358/YSwdnBEVFTzObKpqSk/Ny+Gq2hMECpBOsGk7tsLL+cvWKiOCebNXj2rrlW2eNNi8mQ4TjAZ6+TsxDMUEX4LX7+lFRUVbTlNwvvQmzDbKyMmt8JOS8OdO6+9Rq7hwoC9nuGyLqTvTxWkOLX4gbm+ob5hroub0A1RJd30utfW1opHUzJc5Anr5uvq9tNPbH0Z1fpjiF1TKlK/u+ziJZ4T5LGjR7t17860qnIBU6aNna3gnhCEjoETDFrf1TTBvNHjjYNZ2VGbNjV/E7tJyJo1KglFfOutt37iSl61BWbmwmBzcRbS7GxoRcpoPoBovnTxotCtkA0+/zsSE5OTkrHXM8JVqRYhTU1Nko0bvZcsFbohKublV16+d/du+5/TLKybb/5ptJ0XFuSrUFaKWlPCQ8baOTIPyDdy9Dc0wNBv5WwhjY2NCfHxaE1pwYXz52c7OipxTYKQD0wwUlWXuG2rh9cC1Tqkw1xlamGBFWVa5ENwcnb6wNHRfqY9T9uh4YABB3Ny5JdChX/FLfiQ4GChKjcSnQcQzQ137gjdinbAjo91VlBZEkBBfv6QocN0Zstbin6/flVcgm2xIbWdg7I8kJb2gZOTSlY4otaUMA85Obu0m5HE1Mzs/v37jLKacn14+CJv7xY/i5HmOxOTLpVfUeKaBKEgMMH07t0rNiZW5QWC+xsYYLGAFpqyW7du/gEBSYmJPOsovvTSS4p8DGfQ5KRkkpUCAivn3n36CN0KDYGjt5ifNOl6EpUlAV/Zlrg43TNSMtyWUU5m5voN6xnxPZPYHvTFUpXtXNSakiAIgiAIgtAKxKspFS/yNsXKqrSEzZKqRM7zjPR0hqvQ0+L9iooKOLq4uwlSVYnoVMxycHizZ88gfzYo23fZMgNVVBQsKS7OSk8fbTKGkfV4T7OxycrMLCws5FNxpEPlAKAjS02VjPjW6zrPnTt3OkkpFwyzZbg8z0K3RR7Sqa30wgVhWyIGYMId8bax7m18M5zZb46TMyoKcZaBkIaNFp37iuEdsiNGTYlp9HOys07l5SnyeTMzs0guQXxHXcTgRnt27/788OHW/5SextZV8/D0VPxqBMGH/8J/DCP58EOeBYIbGur379s3YMCAM2e/DF27Ft5pXZsbBpGNEomvj48Jl1xGuYVTZUVlh8oBwCS6zM8Pq43vSExU4o6E0nzz9deGAwcK3QpN0Lu3/vWqKkb0mhKZaj01Jjpa6FYIT9r+/SNG8i2DJ1r6DzBM2BLPiFVTMs9kpa0NqyYHGg3ikw5ddJqSrUrsyqYSOFd8QUFjBnwslMsEFBIUtDclRZGfQtkatm5dWkZG6wm1pqbmxvXrjIifAEKXgOcNHsVDR47gS3dXV4/5XkaDOjYjPnny5HTuKTgpLyv7SPLJ+9zogJXrS0tKW5vwYcZd5O29nus4Srg5NjU1wapPZmSbHOBGqCmTk5IFr1fWqTh+7NgHupWipS169e59Ou80w5n/hW4L0T6NjY0Mu+b5RsdSCDVn+PARF0tKGC5ZkhiK0csEpoAobnkTHbXJPzhE6euIS1NKA72ZDgbc4Pd0q+YWzFifSCTy7S7wvaJds62EzF8UfoHZoQlCA6SmpMCiSPooYoFgU3NzxfcgSoqLjx857OLGDsrR0dGvvvoKvi8/IaW7h0cJN9KlpqR2VOHBj5iamXU0Kg6GLdz7hn5KslJjwBL6119/04FKd4ow0MjoxFF2eQZLNa0wVXZybt68CceJ7+i4+cbeYTYcMTGiaJP1ohFt+IgR1Te/VXqvTESaEgSlgoHebQFTVEZ6+geOjhFRUYwsKyMsifbs3l1+5YqcPMzwmZjo6K9vXFeuDQTRUbIyDjSv3gSPZfqBjAiJ5GzhGXhpZf1eWz/Y0MD6je3ft8/AwAB+pPUMKk1Ieb6oSKbZRjmFB6uynOwsmU4j7YIGUTRYkqxUNxgBHR8XN83OTui2aA7bGTPguD4sPCsnW+i2EO1QWcHmO+vLu2qJyMEV3arQUHdX18NHj4o5TmPBwgWrgkN0QVMSBEEQBEEQWoqINGVqSqqenh5Pu4W7h8eEiROx0OLW+PgZ9vavvMLuA1ZXVzNcvsmPJZ+0VaQYycnOGTZixOFDhxhZAbMEoQH09fVj4+LQ9fD0qZPvWr/XImcYek+Wl5XBeWBIiLOzvHr3U62n+vr4yLRTNrcaLvPz+4TzCWlrDd3U1LR92zY4ycvNlemIrDi4Ca6cqRIdsMS80BcPOI69rtdt+PARQrdFc6CJ5fxX544dPUpelSKntvYHOOpwgE5z4Ml8z8Y2PCwMhnfR5r4YPHjw3/72t+vXq5T7cVFoSuj5cDz31dm2Knp3CPiLZGazWx6VlZU/fP89vmluYQFH+WqSebbxXfBFYSy3J1hSUtKudyZB8MTXb2lxcXEL322p62GERJKRtt/dc55UVqL3pO10uzNffsmwtUNekX996BGmZmalpaVteZXAvXYkJqLfCLxc5O1ta2fX/LGHfnG+qCghPt6W20JVSaHF5rKSUSxrGIha+GtkZbD+1iFr1tC+uXxqamo+S94JJ8Fr1wndFgGYNWdOcEDguPHjReu+RjDcUwpHk/EThW6IhjA1Nz925AgszletXi10W9rEPzAgcYeSqTmE15Qw1cFcxXARM6pV7qM4OvQje3bv/ljyyUAjI8x1grPsloQEJTJfEoSCuLm7e7q7Dxs2jPlfH1/sDpKICFBdOVmZEzhFeCgnR09PL3nnzjFc7kkFmevktCkyUr6nsruHB0rGnOwcFJegREG/4r86Obvs3LVLtUEPUlnJKBYJDp80Nh6Jvs6HDx1qnSOJkAL6e31YuONc1oCt82W+ZdKjRw+fpUthEZKYlCR0W4g2qbhSDsdlKztRUCwMsxlp+9GUJk47OswU69asUe5nBdaUDQ0NYevWgWhjZEXMgNzE/Wuc6tRqLywsLIRj+ZUry1eskL4Js+zbxsaB/v4woc73YssWidZeTWgv8ORHREWBrGTayEUAYuvx48fJ3L7zqrVr3dxcO3oL0F5Ggwa1O4phF4Pbwf+NjY0PHjwI4gSf+rqe4pHgWJ5A+gHyS5FPQX6+XrdunSTPeVtMeGdS1Tff0A64mHn3PXZ/pqGhXicTnsvkhS5d7B1mBwcEwrlo7eg+ixd/GL5eiR8U3k5JEARBEARBaDtCasrGxkZPd/eIqKi2NrAmTZrUv3//E8dPTDAZy3AeVDLT7PGnoaFhibcPIyvROrTtVF5ehESy0MsLXsbExYlzVUFoNfCoYwIs6BGh4eGt8+KuWbtmpf9KhoelfL6Xl68P+5BbTJ6sSCfqxqHcvTpEu9mFMCgHFs2Xyq+0/vGmpqZiboP+q7Nnx48fP83GhjYT4C8WHBAYt32H0A0RHnuH2XGxcZiolTzjRcibb74Jx8ePH3ceOyXDOWb4Ll8OJzu274iMihS6OTLA4GYlEExTsu4+4eHtZqMEAQdzDO47p6akfuDoKHPG5QNbuUduonWYoiQREbg5bmlmHhu/hXZSCJWDHWHnrl0bwsNBHi3182vxNPKUSlg4B06g34mwNKKckJ2c7Bw4Qr9rrQmw85qamTGcz2hpSWlBfj51z7jYWJixOqcbZQtg8jafPBkfIQrqEiFTrKzgmH+6oFOlJgBGcqHuSdu36VhyflVqSjQYKFhBOEIiMTQ0VLCT42wKH7afaR8ZEQEzLrwMCw/nb5BgE60HBfkHBLSbaB2F7LniC9CAsrIydfuZEZ0TGFz2pqSAMILVSwjnJa1C2zz6IJaUlGSkp2vGH7GxsTEvNxdOTp44scjHR/5qsHnIzjI/P6wYCVfIyc5iuGDzFp8vLS31dHWD1aC081LIDsMF0hadKwrb8KHQDRELky2nRGz8mFFpVyJUhRm3IPzk442jTMZ0KlMl5vGwmmq9b+8+cZoqlUOVmhJG/yOHD18tZ8O45MTJox3i4cOHzWuHKIi+vj7MNKkpqXA+3da2reKKCoKVeyynWClu2IDbNc+6EhEVRTXBCdUCQgoeSItnxhV40kzNzOY6OalKMH0ikcA1BxoZqfXR5bRgTkx0NCpjBZ1GpCE727dtg74J53ARJ2cXppWZtrWgJJAvCr+wd3BokdC0MwN/CjMulxw8S2SqFBvYrzdtjl4dsmrVutDOZlwfOmzYoYM5MFrqzGqnw5ry082bGS4+2sXVtYUUgzkDpyumbU0JgvLrr68xnPuUclZG+CkcF0aNHmVpZq7cpIIlyzA1iRKjDGZWhxNfHx9bO7t2014SREeBIQafzPle84uLizdFRt67d4/hkkdOsbLis5SCK8NiDPqO+irPFhYWRkokoAUvlV/p6FiJXQkGEBgrYN1objE5IPB/8ow0NDTAMWzdOhKULcBhDXQ8eVK2YJKZORxjozeRphQn0JFhVs05cGCRr6/QbdEosOCxsLQsLy9XrUefgFDcN0EQBEEQBMGXDmtKNy6L3jQbm02RkT/+eLfFsq9bt251P9S29bOlpaU52VmfHz7MqCLRI6xs8s4U+Pr4dHQDGre84UQ5IyWCTrWn8vK2b9u20Mtro0SiS262hHiAnmLNgfa5r86eDQkKunfvnpOzy6jR7G74kCFDOmoL1NfX35Oa4uHmln6gzdA0JcA6N3By+9Yt/gnSoW9OtZ66ITw8jtsNn+/lBReEW2AiT3I7aU1FRQUc5zg5d7YNxHbBP0h/AwPKky9aoL9fu1Z5uezSuPEThG6LRhloNOjQwc87r50Spx/WrTAp6QNHx0mmkxTsoiAo2e0qfmWCWwBzDFwQExIxzyJn5YOCEtQko4owQJjvV61eDb8aSFv/AHaHjmJOCTWBXc/dwwP+B31548aNC+fPM9wuMMPVvMFKPK1zQDx9+hQ+LH2JtQ0Bc8vJQVze3ZT9qfzXeBiCjb6PKomfY57VWcWUC9DF4Hesq63FW5CgbA0+D30o2VkbjBw9urSklDSlaIFxw9LMfAjnudF51kUDjYyiNn6MGdN0wKtS+b1v+OW3JCQE+vtjPCZOITU1NeMntlxkgORi0P+JX0iNTOCCKCsZBUwXUgslJidSFXBTaENkRASct7bdEoTK0efApS2sarDmzfWqKpkfBpU5n8uuijQXfBgwh9EwfFRgZWUlDAUqz/OF4DXNzMwK8vPPF53vb3CH4YYa2hlowckTJ+EYvGat0A0RKYYDBuZkHqDxWbTAmPax5JPLFy/CuZWu2O0UYfYHc2/evMnoxFKZlz8lLPhMuYGeaWafMxo0SPoB0HCpKamYCkQdghJBWclwySPzzhTInGmkQTkMj/Ag+W2QlpjTWKIWgkAwP7kSGgvn1083b46QSCTcoqijSFeM6t6MxnD4aTY2uMO7ITy8W/fuHp6eOjAKq4SGhob//Pkn05kMPB2lR48eVy9f1qUYW93Dcc4c42HD4WTcxImd50nu269fZUUlQ5qSaVacA8tX1NbWdu3aleEGuK/Ont2zezeITnSgVGs3RrWalnkAGvPlV1+1/gC6eTHqEZQIXvYTiWSCyVhbOzsatghtYfmKFe2W25YJOrQw6lwxtgB6GQ67cIS7b42PT09LCwhkd/A7udmyrq7u7ZEjhW6F2LGxs7tz5w4NzqIFOjhmH6u4Wm4x2VLo5miI7m/0OMbJJB0wolPcN0EQBEEQBMGX9jUlRpveuHHj3t27zT39pfTt1w+OH3/00V/+8peHDx/m57LuleVXrlhOseIf+9khJk2a1LrYBsM5jUHDGHUaKaXAChiWWeeLiihYh9AWpAVsMtLTmWfldtpFGnXHqC5yvENM4sAIOYaLUgoKDu60Jqif7t0b2MzviJBJv/79f/j+ewrTETNTrafCMSQouPPYKfX1+169fJnhnPS0Pde1PE157OjRrMxMzLTs5OzSu3ev5p7+bSFsKeHW3wdmWUdnR818W5gAhTQloUVA1wgNC8NYN0VK7MBSEwTlloQEQdRkc6QrycOHDk0wGRsbv6Vzdr2ysrLeffsJ3Qqx88ILXaqrq4VuBSEPtEM9fvzo/v37PXr0ELo5GsLGzg6O9fX12u7DI1tTvvzyyww3SK0NDdXqJZ1UUGpS+8MzUXbxksZuRxAqQRrrBsoSxKL8jh8SFBQRFSWSwQF7t7uHxxQrq8iIiIKCAobzbBa6XRrln/+8P3TE20K3Quy82atn1bVKoVtBtM/0GTPu1NZ2Hk3Zr39/OF6vqtJNTRkcErLns13KxYGKB0EEJcNVOu5vaKDJOxKESkCjI+YIkx92syMpSYS7zGze3MRE3MHHIrGdhy8KChw/mCt0K8TOa691LSkuEboVRPuMMTEpOnde6FZojle54GYdMKJTjA5BEARBEATBF9ma8oUXXtBwO1QLFt7AOpCa93g9X1SEpT4IQhsZNWpURFSUp7v7qby8trqPCI2UUjDG6G1j4zmzOpdj5QtdugjdBLHz6quvNty5I3QriPYxMDBofHhU6FZoDkzCeO3qVaEbwhcdtFOWlpZGcq5Uqq0DqSA1NTUJ8fGYkpMgtJRJkybBugjr6zCaCm5TLSLx9dQMMOxQckrF0Zk6eDpM9+7dK8uvzpnrLHRDNIS+fl+G82ARuiF80TVNyRYddnWL2MSW/9bwRIgFReDuaZkHaLQitJ0lS5eEh4WlpqQyOpGJV+fp25+CvhXCzt7+wYMHDGlKcQPfzo//+IfQrdA0sDIEDSN4Mg0+6JSmhNWnp5t72Ib1dXV1DOekP2z4cFNT0ylWVmr9kuC+cbGxJcXFcN5WcUiC0DrCwsMXcunDBg0epI5C3oQK+eP3P4RugnbwJ1fBkiBESO8+fe7fv0+aUniwnPf68PBFPt7SjM2rVq+urKwsLSkNCQrCdyynWE0ynfTWW2+pyoQJ1y/Iz8/LzfUPCIAJmNHOXUKCkAmbCz0uDk4szczPFV/Q6pFOt6mtre3Zs5fQrdAO/v3vfwvdBIKQjYGhobbn5NcRTUkQBEEQBEEIiI5oSvT60tPTa1FWbhTHkqVLsMLk5bKygzk5WRkHbOxs4eW0adOGjxjRoa1quM6NGzeulpfn5ebCy2HDh892dFy+YgWZJwmdBG2Tybt3hQQF7U1JoedcnPzr6dPunSY7NE8GDBx4vaqKeVavhSDEw5//+e/Tp0+FbgUvdEFTVlZW5mRnwYnMYt8ITo1wnOXgEBYejplFv/n66/gtW/Jz80BiGhuzUZO9e8vYPyorK5PWMR8/cYLJ2LFjTEwWeXsz5OVNdA6sra1hHbV927ZVq1cL3RZCNr//8bvQTdAOXnzxJaGbQBCyMTA0uFH1jdCt4IXWa8rGxsZAf/8tCQmMwr6M8DH0V4Aj2jVrampqa2sZbrnf+vNznZxeeuklYeuYE4SwLF+xYqGXF2Z+pXgdEfI7xegoBolvQsz89NNPQjeBF1qvKeNiYxd5e/P0aR3MoaomEYTugfE6lmbmcE7xOoT2QuJbK2hoaOiEKVf19ft+eaZQ6FbwQrs1ZWFh4e1btzDgmiAItQI6Mnn3Ljgh30qxUV1d/bre60K3giBUxi+//KLft6/QrSA6jHZrSoIgCIIgCEIMaLGmbGxsjJRIdu7aRfYSgtAM6En51dmzqSmpVFxHPDx+/Lh3X6qjoyjaHlrbGbheVdW9eydNZdDU1KS9qkaLNeWe3bsXeXuTHyRBaJiw8PDptraTTCdpdW5eonOiA6G1nYEff7zbOdNj2dnb19fXa6+wkacpBxkO0Fg7lObD8PVCN4EQBq14PnWYObMchG6CqAkOCJQeCRGSlXFA6CYIBg2eYib3xAmhm6A8bWrK2PgtmmyHEnQ0XTmhM9z64Xuhm0AQ8qBHlBAt9HCKmYaGhl9++UXz962trW2RSxEklhLX0eK9b4IgCIIgCEIktKkpZznQxhZBEARBEISGECr1r6p2fclOSRAEQRAEQfCFNCVBEARBEATBF9KUBEEQBEEQBF9IUxIEQRAEQRB8IU1JEARBEARB8IU0JUEQBEEQBMEX0pQEQRAEQRAEX0hTEgRBEARBEHwhTUkQBEEQBEHwhTQlQRAEQRAEwRfSlARBEARBEARfSFMSBEEQBEEQfCFNSRAEQRAEQfCFNCVBEARBEATBF9KUBEEQBEEQBF9IUxIEQRAEQRB8IU1JEARBEARB8IU0JUEQBEEQBMEX0pQEQRAEQRAEX0hTEgRBEARBEHwhTUkQBEEQBEHwhTQlQRAEQRAEwRfSlARBEARBEARfSFMSBEEQBEEQfCFNSRAEQRAEQfCFNCVBEARBEATBl/8LCx/p175d6RYAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="bottom" width="224" height="60" border= "0">

1 a 2. Držte blister na okrajoch.

3. Jemne vytlačte tabletu, aby sa zamedzilo jej zlomeniu.

4. Vložte tabletu do úst. Rozpustí sa priamo vo Vašich ústacha dá sa preto ľahko prehltnúť.


Tabletu môžete vhodiť aj do pohára vody, pomarančového džúsu, jablkového džúsu, mlieka alebo kávy a zamiešať. U niektorých nápojov môže dôjsť k zmene farby a zakaleniu. Nápoj okamžite vypite.


Ak užijete viac Aedonu, ako máte

U pacientov, ktorí užili viac Aedon, ako mali, sa objavili nasledovné príznaky: rýchly tlkot srdca, vzrušenie/agresivita, problémy s rečou, nezvyčajné pohyby (hlavne tváre alebo jazyka) a zníženie hladiny vedomia. Ďalšie príznaky môžu byť: akútna zmätenosť, záchvaty (epilepsia), kóma, kombinácia horúčky, rýchlejšieho dýchania, potenia, svalovej stuhnutosti a únavy alebo ospalosti, spomalenie dýchania, prídych, vysoký tlak krvi alebo nízky tlak krvi, abnormálny rytmus srdca. Upovedomte ihneď Vášho lekára alebo priamo nemocnicu. Ukážte lekárovi Vaše balenie tabliet.


Ak zabudnete užiť Aedon

Užite tablety hneď, ako si to uvedomíte. Neberte dve dávky za deň.


Ak prestanete užívať Aedon

Neprestaňte s užívaním Vašich tabliet len preto, že sa cítite lepšie. Je dôležité, aby ste Aedon užívali tak dlho, ako Vám povedal Váš lekár.


Ak náhle prestanete užívať Aedon, môžu sa objaviť príznaky ako potenie, neschopnosť zaspať, triaška, úzkosť alebo nevoľnosť a vracanie. Váš lekár Vám môže navrhnúť postupné znižovanie dávky pred ukončením Vašej liečby.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Aedon môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky: vyskytujúce sa u 1 z 10 používateľov

 • nárast telesnej hmotnosti.

 • ospalosť.

 • zvýšenie hladiny prolaktínu v krvi.


Časté vedľajšie účinky: vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 používateľov

 • zmeny hladín niektorých krvných buniek a cirkulujúcich tukov.

 • zvýšené hladiny cukrov v krvi a v moči.

 • pocit väčšieho hladu.

 • závrat.

 • nepokoj.

 • tras.

 • svalová strnulosť alebo kŕč (vrátane pohybov oka).

 • problémy s rečou.

 • nezvyčajné pohyby (hlavne tváre alebo jazyka).

 • zápcha.

 • sucho v ústach.

 • vyrážka.

 • strata sily.

 • extrémna únava.

 • zadržiavanie vody, ktoré môže viesť k opuchu rúk, členkov alebo chodidiel.

 • na začiatku liečby môžu niektorí pacienti pociťovať závrat alebo pocit na omdlenie (s pomalou srdcovou činnosťou), najmä pri vstávaní z ľahu alebo sedu. Zvyčajne tieto ťažkosti samé vymiznú, ak nie, oznámte to svojmu lekárovi.


Menej časté vedľajšie účinky: vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov

 • pomalá srdcová činnosť.

 • citlivosť na slnečné svetlo.

 • vypadávanie vlasov.


Zriedkavé vedľajšie účinky: vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov

 • zväčšenie prsníkov u mužov alebo žien.


Ďalšie možné vedľajšie účinky: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.

 • alergická reakcia (napr. opuch v ústach a krku, svrbenie, vyrážka).

 • cukrovka alebo zhoršenie cukrovky, príležitostne spojené s ketoacidózou (ketolátky v krvi a v moči) alebo kómou.

 • zníženie normálnej telesnej teploty.

 • záchvaty, zvyčajne súvisia so záchvatmi z minulosti (epilepsia).

 • kombinácia horúčky, zrýchleného dýchania, potenia, svalovej strnulosti a únavy alebo ospalosti.

 • kŕče očných svalov, ktoré spôsobujú kruhové pohyby očí.

 • nezvyčajný srdcový rytmus.

 • náhle nevysvetliteľné úmrtie.

 • krvné zrazeniny ako je hlboká žilová trombóza dolných končatín alebo krvná zrazenina v pľúcach.

 • zápal podžalúdkovej žľazy, ktorý spôsobuje silné bolesti žalúdka, horúčku a vracanie.

 • ochorenie pečene, ktoré sa prejavuje zožltnutím kože a očných bielkov.

 • postihnutie svalov prejavujúce sa nevysvetliteľnými bolesťami.

 • problémy pri močení.

 • predĺžená a/alebo bolestivá erekcia.


Počas užívania olanzapínu sa môžu u starších pacientov s demenciou vyskytnúť mozgová porážka, pneumónia (zápal pľúc), inkontinencia moču (neschopnosť udržať moč), pády, extrémna únava, zrakové halucinácie, zvýšenie telesnej teploty, sčervenanie kože a ťažkosti pri chôdzi. V tejto skupine pacientov bolo v niekoľkých prípadoch hlásené úmrtie.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou môže Aedon zhoršovať jej príznaky.


V zriedkavých prípadoch bolo dlhodobé užívanie liekov tohto typu u niektorých žien spojené so začatím tvorby mlieka, vynechaním alebo nepravidelnosťou menštruačného cyklu. V prípade pretrvávania týchto účinkov oznámte túto skutočnosť Vášmu lekárovi. Veľmi zriedkavo sa u detí narodených matkám, ktoré užívali Aedon v poslednom štádiu tehotenstva (tretí trimester), môže vyskytnúť tras, ospalosť alebo otupenosť.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Aedon


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Aedon po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Aedon obsahuje


 • Liečivo je olanzapín. Každá orodispergovateľná tableta Aedon obsahuje 5 mg alebo 10 mg liečiva.

 • Ďalšie zložky sú krospovidón (typ A), monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý (bezvodý), hydroxypropylcelulóza, mätová príchuť skladajúca sa z: mätová silica, mätová silica bez obsahu terpénov, cineol, mentón, izomentón, metylacetát, mentol, mastenec, magnéziumstearát


Ako vyzerá Aedon a obsah balenia

Aedon 5 mg a 10 mg sú žlté orodispergovateľné tablety. Orodispergovateľná tableta je technický názov pre tabletu, ktorá sa rozpustí priamo vo Vašich ústach a dá sa preto ľahko prehltnúť.


Aedon tablety sú dostupné v baleniach po 10, 28, 30, 35, 56, 60 a 70 orodispergovateľných tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

G.L.Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakúsko


Výrobca

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

15351, Pallini Attikis

Grécko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko Aedon

Česká republika Aedon 5 / 10 mg

Dánsko Aedon

Estónsko Aedon

Litva Aedon

Lotyšsko Aedon

Maďarsko Aedon

Rakúsko Aedon 5 /10 /15 mg Schmelztabletten

Rumunsko Aedon5 / 10 / 15 / 20 mg comprimate orodispersabile

Slovensko Aedon 5 / 10 mg

Nemecko Olanzapin-Hormosan 5/10/15/20 mg Schmelztabletten


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vmarci 2012.


Aedon 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, ev.č.: 2011/01730, 2011/01731


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Aedon 5 mg

Aedon 10 mg

orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


5 mg:

Každá orodispergovateľnátableta obsahuje 5 mg olanzapínu.


Pomocná látka:

57,60 mg laktózy v orodispergovateľnej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


10 mg:

Každá orodispergovateľnátableta obsahuje 10 mg olanzapínu.


Pomocná látka:

115,10 mg laktózy v orodispergovateľnej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


5 mg:

Orodispergovateľná tableta

Žltá, okrúhla, bikonvexná tableta s priemerom 6,0 mm±0,1 mm a hrúbkou 2,6 mm±0,2 mm.


10 mg:

Orodispergovateľná tableta

Žltá, okrúhla, plochá tableta s priemerom 8,2 mm±0,1 mm a hrúbkou 2,4 mm±0,2 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí

Olanzapín je indikovaný na liečbu schizofrénie.


Olanzapín je účinný pri udržaní klinického zlepšenia počas pokračujúcej terapie u pacientov, ktorí na začiatku liečby odpovedali zlepšením.


Olanzapín je indikovaný na liečbu stredne ťažkých až ťažkých manických epizód.


Olanzapín je indikovaný na prevenciu rekurencie u pacientov s bipolárnou poruchou, u ktorých liečba manickej epizódy olanzapínom bola účinná (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Schizofrénia: Odporúčaná počiatočná dávka olanzapínu je 10 mg/deň.


Manická epizóda: Počiatočná dávka je 15 mg v jednej dávke denne v monoterapii alebo 10 mg denne pri kombinovanej terapii (pozri časť 5.1).


Prevencia rekurencie bipolárnej poruchy: Odporúčaná počiatočná dávka je 10 mg/deň. U pacientov, ktorí boli v manickej epizóde liečení olanzapínom, pokračujte pre prevenciu rekurencie v terapii rovnakou dávkou. Pokiaľ sa objaví nová manická, zmiešaná alebo depresívna epizóda, liečba olanzapínom má pokračovať (s optimalizáciou dávky podľa potreby) s prídavnou terapiou príznakov poruchy nálady podľa klinickej indikácie.


V priebehu liečby schizofrénie, manických epizód a prevencie rekurencie bipolárnej poruchy môže byť denné dávkovanie následne prispôsobované na základe individuálneho klinického stavu v rozmedzí 5-20 mg/deň. Zvýšenie na vyššiu ako odporúčanú počiatočnú dávku sa odporúča len po patričnom opätovnom klinickom zhodnotení a nemá spravidla nastať v intervaloch kratších ako 24 hodín. Olanzapín sa môže podávať bez ohľadu na jedlo, pretože absorpcia nie je ovplyvňovaná potravou. Pri vysadzovaní olanzapínu sa má zvážiť postupné znižovanie dávky.


Aedon orodispergovateľnú tabletu je potrebné vložiť do úst, kde sa rýchlo rozpustí v slinách, takže sa dá ľahko prehltnúť. Odstrániť túto orodispergovateľnú tabletu z úst bez porušenia je veľmi obtiažne. Keďže je táto orodispergovateľná tableta krehká, musí sa užiť bezprostredne po otvorení blistra. Tiež je možné ju bezprostredne pred užitím rozpustiť v pohári plnom vody alebo iného vhodného nápoja (pomarančového džúsu, jablkového džúsu, mlieka alebo kávy).

Orodispergovateľná tableta olanzapínu je bioekvivalentná filmom obalenej tablete olanzapínu s podobnou rýchlosťou a rozsahom vstrebávania. Dávkovanie a frekvencia podávania sú rovnaké ako u obalenej tablety olanzapínu. Orodispergovateľné tablety olanzapínu je možné užívať ako náhradu filmom obalených tabliet olanzapínu.


Deti a mladiství

Olanzapín sa neodporúča používať u detí a mladistvých vo veku do 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti. Vyšší stupeň prírastku na hmotnosti, zmien lipidov a prolaktínu boli hlásené v krátkodobých štúdiách u adolescentných pacientov v porovnaní so štúdiami s dospelými pacientmi (pozri časti 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2).


Starší

Podanie nižšej počiatočnej dávky (5 mg/deň) nie je zvyčajne indikované, avšak má sa zvážiť u pacientov vo veku 65 rokov a viac, ak to ich klinický stav vyžaduje (pozri tiež časť 4.4).


Poškodenie funkcie obličiek a/alebo pečene

U týchto pacientov sa má zvážiť nižšia počiatočná dávka (5 mg). V prípade mierneho poškodenia pečene (cirhóza, Child-Pugh trieda A alebo B) má byť počiatočná dávka 5 mg a zvyšovať sa má len s opatrnosťou.


Pohlavie

Ženám, v porovnaní s mužmi, nie je zvyčajne nutné upravovať počiatočnú dávku a dávkovacie rozpätie.


Fajčiari

Nefajčiarom, v porovnaní s fajčiarmi, nie je zvyčajne potrebné upravovať počiatočnú dávku a dávkovacie rozpätie.


Pri prítomnosti viac ako jedného faktora, ktorý môže spomaľovať metabolizmus (ženské pohlavie, vyšší vek, nefajčenie) sa má zvážiť zníženie počiatočnej dávky. Zvyšovanie dávky u týchto pacientov, ak je indikované, musí byť opatrné.


V prípadoch, keď je zvýšenie dávky o 2,5 mg považované za nevyhnutné, sa majú sa použiť filmom obalené tablety Aedon.


(Pozri časti 4.5 a 5.2)


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pacienti so známym rizikom glaukómu s úzkym uhlom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas antipsychotickej liečby môže trvať niekoľko dní až týždňov, kým dôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta V tomto období musia byť pacienti podrobení starostlivej kontrole.


Psychóza súvisiaca s demenciou a/alebo poruchy správania

Olanzapín nie je schválený na liečbu psychózy súvisiacej s demenciou a/alebo porúch správania a jeho podávanie tejto skupine pacientov sa neodporúča z dôvodu zvýšenej mortality a rizika cerebrovaskulárnych príhod. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách (trvanie 6-12 týždňov) u starších pacientov (priemerný vek 78 rokov) s psychózou súvisiacou s demenciou a/alebo poruchami správania bola u pacientov liečených olanzapínom 2-násobná incidencia úmrtia v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo (3,5% vs. 1,5% v uvedenom poradí). Vyššia incidencia úmrtia nesúvisela s dávkou olanzapínu (priemerná denná dávka 4,4 mg) alebo s dĺžkou liečby. Rizikové faktory, ktoré sa môžu podieľať na zvýšenej mortalite u tejto skupiny pacientov, sú vek nad 65 rokov, dysfágia, sedácia, malnutrícia a dehydratácia, pľúcne ochorenia (napr. pneumónia s alebo bez aspirácie) alebo súčasné užívanie benzodiazepínov. Vyššia incidencia úmrtia u pacientov liečených olanzapínom v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo bola však od týchto rizikových faktorov nezávislá.

V rovnakých klinických štúdiách boli hlásené cerebrovaskulárne nežiaduce príhody (CVAE napr. mozgová porážka, tranzitórny ischemický atak), vrátane úmrtí. U pacientov liečených olanzapínom bol v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo 3-násobný nárast CVAE (1,3% vs. 0,4%). U všetkých pacientov liečených olanzapínom alebo placebom, u ktorých sa vyskytla cerebrovaskulárna príhoda, boli už predtým prítomné rizikové faktory. Vek > 75 rokov a vaskulárna/zmiešaná demencia boli zistené ako rizikové faktory pre CVAE v súvislosti s liečbou olanzapínom. Účinnosť olanzapínu v týchto štúdiách nebola stanovená.


Parkinsonova choroba

Neodporúča sa použitie olanzapínu na liečbu psychózy súvisiacej s podávaním dopamínového agonistu u pacientov s Parkinsonovou chorobou. V klinických štúdiách boli veľmi často a s vyššou frekvenciou ako u placeba zaznamenané zhoršenie parkinsonovskej symptomatiky a halucinácie (pozri časť 4.8), pričom olanzapín nebol v liečení psychotických príznakov účinnejší ako placebo. V týchto štúdiách museli mať pacienti na začiatku štúdie stabilnú najnižšiu účinnú dávku antiparkinsonika (dopamínový agonista) a rovnaké antiparkinsonikum im bolo podávané v rovnakej dávke po celú zostávajúcu dobu štúdie. Počiatočná dávka olanzapínu bola 2,5 mg/deň a podľa uváženia vyšetrujúceho lekára bola titrovaná do maximálnej dávky 15 mg/deň.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

NMS je potenciálne život ohrozujúci stav, ktorý sa objavil v súvislosti s podávaním antipsychotík. Zriedkavé prípady označené ako NMS sa rovnako vyskytli aj v súvislosti s olanzapínom. Klinické prejavy NMS sú hyperpyrexia, svalová rigidita, zmenený duševný stav a príznaky autonómnej instability (nepravidelný pulz alebo tlak krvi, tachykardia, potenie a srdcová dysrytmia). Ďalšími príznakmi môžu byť zvýšená hladina kreatínfosfokinázy, myoglobinúria (rabdomyolýza) a akútne renálne zlyhanie. Ak sa u pacienta vyvinú znaky a príznaky, ktoré naznačujú prítomnosť NMS, alebo ak má vysokú horúčku nevysvetleného pôvodu bez ďalších klinických známok NMS, musia sa vysadiť všetky antipsychotiká vrátane olanzapínu.


Hyperglykémia a diabetes

Zriedkavo bola hlásená hyperglykémia a/alebo exacerbácia preexistujúceho diabetu, príležitostne spojená s ketoacidózou alebo kómou, v niekoľkých prípadoch vedúcou aj k úmrtiam pacientov (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch tomu predchádzalo zvýšenie telesnej hmotnosti, čo mohlo byť predispozičným faktorom. Odporúča sa príslušné klinické monitorovanie s využitím zavedených smerníc pre antipsychotickú liečbu. U pacientov liečených akýmkoľvek antipsychotikom vrátane Aedonu sa majú sledovať príznaky a symptómy hyperglykémie (akými sú napríklad polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetom a pacienti s rizikovými faktormi pre vývoj diabetu by mali byť pravidelne sledovaní kvôli možnému zhoršovaniu sa glukózovej regulácie. Hmotnosť sa má sledovať pravidelne.


Zmeny lipidov

Nežiaduce zmeny lipidov sa pozorovali u pacientov liečených olanzapínom v placebom kontrolovaných klinických štúdiách (pozri časť 4.8). Zmeny lipidov sa majú liečiť tak, ako je to klinicky vhodné, najmä u pacientov s dyslipidémiou a u pacientov s rizikovými faktormi pre vývoj porúch lipidového spektra. U pacientov liečených akýmkoľvek antipsychotikom vrátane olanzapínu sa majú pravidelne sledovať lipidy v súlade so zavedenými smernicami pre antipsychotickú liečbu.

Anticholinergný účinok

Aj keď olanzapín in vitro prejavil anticholinergný účinok, skúsenosti z klinických štúdií odhalili nízky výskyt s tým súvisiacich príhod. Keďže sú však klinické skúsenosti s podávaním olanzapínu pacientom s inými súbežnými ochoreniami obmedzené, pri predpisovaní pacientom s hypertrofiou prostaty alebo paralytickým ileom a podobnými stavmi sa odporúča postupovať opatrne.


Funkcia pečene

Často, najmä na začiatku liečby, bolo pozorované prechodné asymptomatické zvýšenie hladiny pečeňových transamináz ALT (alaníntransamináza) a AST (aspartáttransamináza). Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov so zvýšenými hodnotami ALT a/alebo AST, u pacientov so znakmi a príznakmi poškodenia pečene, u pacientov s preexistujúcimi stavmi spojenými s obmedzenou funkčnou rezervou pečene a u pacientov liečených potenciálne hepatotoxickými liekmi. V prípade vyššej hladiny ALT a/alebo AST počas liečby, je potrebné hladinu sledovať a zvážiť zníženie dávok. Ak sa u pacientov diagnostikuje hepatitída (vrátane hepatocelulárneho, cholestatického alebo zmiešaného poškodenia pečene), musí sa liečba olanzapínom ukončiť.


Neutropénia

Opatrnosť je potrebná u pacientov so zníženým počtom leukocytov a/alebo neutrofilov z akéhokoľvek dôvodu, u pacientov užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že spôsobujú neutropéniu, u pacientov s anamnézou liekmi navodeného útlmu/toxicity kostnej drene alebo útlmom kostnej drene spôsobeným súbežným ochorením, radiačnou terapiou alebo chemoterapiou a u pacientov s hypereozinofíliou alebo s myeloproliferatívnou chorobou. Neutropénia bola často hlásená pri súbežnom užívaní olanzapínu a valproátu (pozri časť 4.8).


Ukončenie liečby

Pri náhlom ukončení liečby olanzapínom boli veľmi zriedkavo (< 0,01%) hlásené akútne príznaky ako potenie, nespavosť, tras, úzkosť, nevoľnosť alebo vracanie.


QT interval

V klinických štúdiách bolo u pacientov liečených olanzapínom klinicky významné predĺženie QTc intervalu (korekcia QT podľa Fridericia [QTcF] ≥500 milisekúnd [msec] kedykoľvek po vstupnom vyšetrení u pacientov so vstupnou hodnotou QTcF<500 msec) menej časté (0,1% až 1%), bez signifikantných rozdielov v sprievodných kardiálnych príhodách v porovnaní s placebom. Tak ako u ostatných antipsychotík, je však potrebná opatrnosť, ak sa olanzapín predpisuje s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QTc interval, najmä u starších pacientov, u pacientov s vrodeným syndrómom predĺženého QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou.


Tromboembólia

Časová súvislosť liečby olanzapínom a venóznej tromboembólie (VTE) bola hlásená veľmi zriedkavo (< 0,01%). Príčinná súvislosť medzi výskytom venóznej tromboembólie a liečbou olanzapínom nebola stanovená. Napriek tomu, keďže sú u pacientov so schizofréniou často prítomné získané rizikové faktory venóznej tromboembólie, je nutné brať do úvahy všetky možné rizikové faktory VTE, napr. imobilizácia pacientov, a vykonať preventívne opatrenia.


Celkový účinok na CNS

Vzhľadom na primárny účinok olanzapínu na CNS je potrebná opatrnosť pri súbežnom užívaní s inými centrálne pôsobiacimi liekmi či alkoholom. Pretože pôsobí in vitro ako dopamínový antagonista, môže olanzapín antagonizovať účinky priamych a nepriamych agonistov dopamínu.


Záchvaty

Olanzapín sa má používať opatrne u pacientov so záchvatmi v anamnéze alebo u tých, ktorí sú vystavení faktorom, ktoré môžu znižovať záchvatový prah. U pacientov liečených olanzapínom boli záchvaty hlásené zriedkavo. Vo väčšine týchto prípadov boli v anamnéze prítomné záchvaty alebo iné rizikové faktory pre záchvaty.


Tardívna dyskinéza

V ročných alebo kratších porovnávacích štúdiách bol olanzapín štatisticky významne menej často spojený so vznikom dyskinézy vyvolanej liečbou. Napriek tomu riziko tardívnej dyskinézy pri dlhodobom užívaní narastá, a preto, ak sa u pacienta, ktorý je liečený olanzapínom, objavia znaky alebo príznaky tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť zníženie dávky alebo vysadenie liečby. Tieto príznaky sa môžu prechodne zhoršiť alebo aj objaviť po prerušení liečby.


Posturálna hypotenzia

V klinických štúdiách olanzapínu sa zriedka u starších pacientov pozorovala posturálna hypotenzia. U pacientov starších ako 65 rokov sa, tak ako u ostatných antipsychotík, odporúča pravidelne merať krvný tlak.


Používanie u detí a mladistvých do 18 rokov

Olanzapín nie je indikovaný na liečbu detí a mladistvých. Štúdie s pacientami vo veku 13-17 rokov preukázali rozličné nežiaduce reakcie, vrátane zvýšenia telesnej hmotnosti, zmien metabolických parametrov a zvýšenia hladín prolaktínu. Dlhodobé výsledky súvisiace s týmito udalosťami neboli skúmané a teda nie sú známe (pozri časti 4.8 a 5.1).


Laktóza

Tablety Aedon obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


Možné interakcie ovplyvňujúce olanzapín

Vzhľadom na fakt, že olanzapín je metabolizovaný izoenzýmom CYP1A2, látky, ktoré špecificky indukujú alebo inhibujú tento izoenzým, môžu ovplyvniť farmakokinetiku olanzapínu.


Indukcia CYP1A2

Fajčenie a karbamazepín môžu indukovať metabolizmus olanzapínu, čo môže následne viesť ku zníženiu koncentrácie olanzapínu. Pozorovali sa zanedbateľné, prípadne len mierne zvýšené hodnoty klírensu olanzapínu. Hoci klinický dopad je pravdepodobne minimálny, odporúča sa klinické monitorovanie a v prípade potreby je možné zvážiť zvýšenie dávky olanzapínu (pozri časť 4.2).


Inhibícia CYP1A2

Preukázalo sa, že fluvoxamín, špecifický inhibítor CYP1A2, významne spomaľuje metabolizmus olanzapínu. Priemerné zvýšenie maximálnej koncentrácie (Cmax) olanzapínu fluvoxamínom bolo 54% u žien nefajčiarok a 77% u mužov fajčiarov. Priemerné zvýšenie plochy pod krivkou koncentrácie (AUC) olanzapínu bolo 52% u žien nefajčiarok a 108% u mužov fajčiarov. U pacientov užívajúcich fluvoxamín, prípadne iný inhibítor CYP1A2, ako napr. ciprofloxacín, sa má zvážiť zníženie počiatočnej dávky olanzapínu. Pri zahájení liečby inhibítorom CYP1A2 sa má zvážiť zníženie dávok olanzapínu.


Zníženie biologickej dostupnosti

Aktívne uhlie znižuje biologickú dostupnosť olanzapínu po perorálnom podaní o 50 až 60%, preto sa má užívať minimálne 2 hodiny pred, resp. po podaní olanzapínu.


Fluoxetín (inhibítor CYP2D6), jednorazové dávky antacida (s obsahom hliníka, horčíka) alebo cimetidín, nemali signifikantný vplyv na farmakokinetiku olanzapínu.


Možné ovplyvnenie účinku iných liekov olanzapínom

Olanzapín môže antagonizovať účinky priamych a nepriamych agonistov dopamínu.


Olanzapín in vitro neinhibuje hlavné izoenzýmy CYP450 (napr. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). Neočakávajú sa preto žiadne osobitné interakcie, čo dokazujú aj in vivo štúdie, ktoré nepreukázali inhibíciu metabolizmu nasledovných aktívnych látok: tricyklických antidepresív (reprezentujúcich prevažne CYP2D6 cestu metabolizácie), warfarínu (CYP2C9), teofylínu (CYP1A2) alebo diazepamu (CYP3A4 a 2C19).


Olanzapín nevykazoval žiadnu interakciu so súbežne podávaným lítiom alebo biperidenom.

Monitorovanie terapeutických plazmatických hladín valproátu neukázalo, že by pri zahájení prídavnej liečby olanzapínom bola požadovaná úprava dávkovania valproátu.


Celková CNS aktivita

Opatrnosť je potrebná u pacientov konzumujúcich alkohol alebo užívajúcich lieky, ktoré môžu spôsobiť depresiu centrálneho nervového systému. Súbežné užívanie olanzapínu s antiparkinsonikami u pacientov s Parkinsonovou chorobou a demenciou sa neodporúča (pozri časť 4.4).


QTc interval

Opatrnosť je potrebná, ak sa olanzapín podáva súbežne s liekmi, ktoré predlžujú QTc interval (pozri časť 4.4).


4.6 Gravidita a laktácia


U gravidných žien sa nevykonali žiadne primerané a dobre kontrolované štúdie. Pacientky musia byť poučené o nutnosti informovania svojich lekárov vtedy, ak počas liečby olanzapínom otehotnejú alebo plánujú tehotenstvo. Avšak, vzhľadom na obmedzené skúsenosti u ľudí sa má olanzapín podávať počas gravidity len vtedy, ak jeho potenciálny prínos pre matku prevýši možné riziko pre plod.


Veľmi zriedkavo boli spontánne hlásené nežiaduce udalosti ako tras, hypertónia, letargia a ospalosť u detí narodených matkám, ktoré užívali olanzapín v treťom trimestri.


V štúdii sa u zdravých dojčiacich žien olanzapín vylučoval do materského mlieka. Priemerná expozícia dieťaťa (mg/kg) v rovnovážnom stave bola odhadnutá na 1,8% z dávky olanzapínu podanej matke (mg/kg). Pacientky je potrebné poučiť o tom, že počas liečby olanzapínom nesmú dojčiť svoje dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nakoľko olanzapín môže spôsobiť ospalosť a závraty, pacienti musia byť opatrní pri obsluhe strojov, vrátane vedenia motorových vozidiel.


4.8 Nežiaduce účinky


Dospelí

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie (pozorované u ≥ 1% pacientov) spojené s užívaním olanzapínu v klinických štúdiách boli ospalosť, nárast telesnej hmotnosti, eozinofília, zvýšenie hladiny prolaktínu, cholesterolu, glukózy a triglyceridov (pozri časť 4.4), glukozúria, zvýšená chuť do jedla, závrat, akatízia, parkinsonizmus (pozri časť 4.4), dyskinéza, ortostatická hypotenzia, anticholinergné účinky, prechodné asymptomatické zvýšenie pečeňových transamináz (pozri časť 4.4), vyrážka, asténia, únava a edém.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie a laboratórne vyšetrenia získané zo spontánnych hlásení a z klinických štúdií. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Frekvencia je definovaná nasledovne: Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému


Eozinofília

Leukopénia

Neutropénia

Trombocytopénia

Poruchy imunitného systému
Alergická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Zvýšenie telesnej hmotnosti1

Zvýšené hladiny cholesterolu 2,3

Zvýšené hladiny glukózy 4

Zvýšené hladiny triglyceridov2,5

Glukozúria

Zvýšená chuť do jedla


Vznik alebo exacerbácia diabetu príležitostne spojená s ketoacidózou alebo kómou, vrátane niekoľkých fatálnych prípadov (pozri časť 4.4)

Hypotermia

Poruchy nervového systému

Ospalosť

Závrat

Akatízia6

Parkinsonizmus6

Dyskinéza6

Záchvaty, pričom väčšinou bol hlásený ich výskyt v anamnéze alebo rizikové faktory pre ich vznik

Neuroleptický malígny syndróm (pozri časť 4.4)

Dystónia (vrátane kruhových pohybov očných gúľ)

Tardívna dyskinéza

Symptómy z vysadenia7

Poruchy srdca a srdcovej činnostiBradykardia

Predĺženie QTc (pozri časť 4.4)

Ventrikulárna tachykardia/fibrilácia, náhle úmrtie (pozri časť 4.4)

Poruchy ciev


Ortostatická hypotenzia


Tromboembólia (vrátane pľúcnej embólie a hlbokej žilovej trombózy)

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Mierne, prechodné anticholinergné účinky vrátane zápchy a sucha v ústach


Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest


Prechodné, asymptomatické zvýšenie pečeňových transamináz (ALT, AST), hlavne na začiatku liečby (pozri časť 4.4)


Hepatitída (vrátane hepatocelulárneho, cholestatického alebo zmiešaného poškodenia pečene)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka

Fotosenzitívna reakcia

Alopécia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močovej sústavy
Oneskorené močenie

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Asténia

Únava

EdémLaboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšené hladiny prolaktínu8


Vysoká kreatinín fosfokináza

Zvýšený celkový bilirubín

Zvýšená alkalická fosfatáza


1 Klinicky signifikantný nárast telesnej hmotnosti sa pozoroval vo všetkých kategóriách východiskovej hodnoty indexu telesnej hmotnosti (Body Mass Index - BMI). Po krátkodobej liečbe (medián trvania 47 dní) bol nárast telesnej hmotnosti ≥ 7% pôvodnej telesnej hmotnosti veľmi častý (22,2%), ≥ 15% častý (4,2%) a ≥ 25% menej častý (0,8%). Zvýšenie telesnej hmotnosti ≥ 7%, ≥ 15% a ≥ 25% pôvodnej telesnej hmotnosti bolo veľmi časté (64,4%, 31,7% a 12,3% v uvedenom poradí) u pacientov s dlhodobou expozíciou (minimálne 48 týždňov).


2 Priemerné zvýšenia lipidových hodnôt nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) boli vyššie u pacientov bez predtým dokázanej lipidovej dysregulácie.


3 Pozorované pri normálnych hladinách nalačno na začiatku (< 5,17 mmol/l), ktoré sa zvýšili na hladinu vysokú (≥ 6,2 mmol/l). Zmeny celkového cholesterolu nalačno z východiskovej hraničnej hodnoty (≥ 5,17 - < 6,2 mmol/l) na hodnotu vysokú (≥ 6,2 mmol/l) boli veľmi časté.


4 Pozorované pri normálnych východiskových hladinách nalačno (< 5,56 mmol/l), ktoré sa zvýšili na hladinu vysokú (≥ 7 mmol/l). Zmeny glukózy nalačno z východiskovej hraničnej hodnoty (≥ 5,56 - < 7 mmol/l) na hodnotu vysokú (≥ 7 mmol/l) boli veľmi časté.


5 Pozorované pri normálnych hladinách nalačno na začiatku (< 1,69 mmol/l), ktoré sa zvýšili na hladinu vysokú (≥ 2,26 mmol/l). Zmeny triglyceridov nalačno z východiskovej hraničnej hodnoty (≥ 1,69 mmol/l - < 2,26 mmol/l) na hodnotu vysokú (≥ 2,26 mmol/l) boli veľmi časté.


6 V klinických štúdiách bol výskyt parkinsonizmu a dystónie u pacientov liečených olanzapínom početne vyšší, ale štatisticky sa signifikantne nelíšil od placeba. U pacientov užívajúcich olanzapín bola, v porovnaní s titrovanými dávkami haloperidolu, menšia incidencia parkinsonizmu, akatízie a dystónie. Vzhľadom na nedostatok podrobných informácií o preexistujúcichakútnych a neskorých extrapyramídových príznakoch v osobnej anamnéze, nie je možné v súčasnosti dôjsť k záveru, či olanzapín spôsobuje menej často tardívne dyskinézy a/alebo ďalšie neskoré extrapyramídové syndrómy.


7 Akútne symptómy, ako sú potenie, nespavosť, tremor, úzkosť, nauzea a vracanie, boli hlásené po náhlom skončení liečby olanzapínom.


8 Súvisiace klinické prejavy (napr. gynekomastia, galaktorea a zväčšenie prsníkov) boli zriedkavé. U väčšiny pacientov sa hladiny upravili do normálneho stavu bez potreby ukončenia liečby.


Dlhodobá expozícia (aspoň 48 týždňov)

Pomer pacientov, u ktorých sa vyskytli nežiaduce, klinicky signifikantné zmeny týkajúce sa zvýšenia telesnej hmotnosti, glukózy, celkového LDL/HDL cholesterolu alebo triglyceridov sa časom zvýšil. U dospelých pacientov, ktorí absolvovali 9-12 mesačnú terapiu, sa rýchlosť zvýšenia priemernej hladiny krvnej glukózy spomalila približne po 6 mesiacoch.


Ďalšie informácie o osobitých populáciách

V klinických štúdiách u starších pacientov s demenciou bola pri liečbe olanzapínom v porovnaní s placebom vyššia incidencia úmrtí a cerebrovaskulárnych nežiaducich reakcií (pozri tiež časť 4.4). Veľmi časté nežiaduce reakcie pri užívaní olanzapínu u tejto skupiny pacientov boli abnormálna chôdza a pády. Často boli pozorované pneumónia, zvýšená telesná teplota, letargia, erytém, zrakové halucinácie a inkontinencia moču.


V klinických štúdiách u pacientov s liekmi vyvolanou psychózou (dopamínovým agonistom) súvisiacou s Parkinsonovou chorobou, boli veľmi často a s vyššou frekvenciou ako u placeba zaznamenané zhoršenie parkinsonovskej symptomatiky a halucinácie.


V jednej klinickej štúdii u pacientov v manickej fáze bipolárnej poruchy bola pri liečbe valproátom v kombinácii s olanzapínom incidencia neutropénie 4,1%; potenciálne prispievajúcim faktorom by mohli byť vysoké plazmatické hladiny valproátu. Súbežné podanie olanzapínu s lítiom alebo valproátom viedlo ku zvýšeniu výskytu ( 10%) tremoru, suchosti v ústach, zvýšenej chuti do jedla a k nárastu telesnej hmotnosti. Často boli zaznamenané aj poruchy reči. Počas liečby olanzapínom v kombinácii s lítiom alebo divalproexom došlo v akútnej fáze liečby (do 6 týždňov) k nárastu telesnej hmotnosti o ≥ 7% v porovnaní s počiatočnou hodnotou u 17,4% pacientov. Dlhodobá liečba olanzapínom (do 12 mesiacov) na prevenciu rekurencie u pacientov s bipolárnou poruchou bola spojená so zvýšením telesnej hmotnosti o ≥ 7% v porovnaní s počiatočnou hodnotou u 39,9% pacientov.


Deti a mladiství

Olanzapín nie je indikovaný na liečbu detí a mladistvých pacientov do 18 rokov. Hoci sa neuskutočnili žiadne klinické štúdie porovnávajúce mladistvých pacientov s dospelými, údaje získané zo štúdií s mladistvými pacientmi boli porovnané s údajmi získanými zo štúdií s dospelými pacientmi.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie hlásené s vyššou frekvenciou u mladistvých pacientov (vo veku 13 – 17 rokov) ako u dospelých pacientov alebo nežiaduce reakcie, ktoré boli zistené len počas krátkodobých klinických štúdií u mladistvých pacientov. Zdá sa, že klinicky významný prírastok na hmotnosti (≥ 7%) sa vyskytuje častejšie u mladistvých v porovnaní s dospelými pri porovnateľných expozíciách. Výška hmotnostného prírastku a pomer adolescentných pacientov, u ktorých bol klinicky signifikantný hmotnostný prírastok, bol vyšší pri dlhodobej expozícii (aspoň 24 týždňov) ako pri krátkodobej expozícii.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Frekvencia je definovaná nasledovne: Veľmi časté (≥ 10%), časté (≥ 1% a < 10%).


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté: Hmotnostný prírastok9, zvýšená hladina triglyceridov10, zvýšená chuť do jedla.

Časté: Zvýšená hladina cholesterolu11

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Útlm (vrátane: hypersomnie, letargie, somnolencie).

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Suchosť v ústach.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté: Zvýšenie pečeňových transamináz (ALT/AST; pozri časť 4.4).

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté: Zníženie celkového bilirubínu, zvýšenie GMT, zvýšenie plazmatickej hladiny prolaktínu12.


9 Po krátkodobej liečbe (medián trvania 22 dní) sa nárast hmotnosti o ≥ 7% v porovnaní s počiatočnou telesnou hmotnosťou (kg) vyskytoval veľmi často (40,6%), o ≥ 15% v porovnaní s počiatočnou telesnou hmotnosťou často (7,1%) a ≥ 25% často (2,5%). Pri dlhodobej expozícii (aspoň 24 týždňov) 89,4% pribralo ≥ 7%, 55,3% pribralo ≥ 15% a 29,1% pribralo ≥ 25% ich pôvodnej telesnej hmotnosti.

10 Pozorované pri normálnych počiatočných hladinách nalačno (< 1,016 mmol/l), ktoré sa zvýšili na ≥ 1,467 mmol/l a zmeny triglyceridov nalačno z hraničnej počiatočnej hodnoty (≥ 1,016 mmol/l - < 1,467 mmol/l) na ≥ 1,467 mmol/l.


11 Zmeny hladín celkového cholesterolu nalačno z normálnej počiatočnej hodnoty (< 4,39 mmol/l) na ≥ 5,17 mmol/l sa vyskytovali často. Zmeny hladín celkového cholesterolu nalačno z hraničnej počiatočnej hodnoty (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na ≥ 5,17 mmol/l sa vyskytovali veľmi často.


12 Zvýšenie plazmatickej hladiny prolaktínu bolo hlásené u 47,4% mladistvých pacientov.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a symptómy

Medzi veľmi časté príznaky predávkovania (výskyt > 10%) patrí tachykardia, agitácia/agresivita, dyzartria, rôzne extrapyramídové príznaky a nižší stupeň vedomia od útlmu až po kómu.


K ďalším zdravotne významným dôsledkom predávkovania patria delírium, kŕče, kóma, možný neuroleptický malígny syndróm, útlm dýchania, aspirácia, hypertenzia alebo hypotenzia, srdcová arytmia (< 2% prípadov predávkovania) a zástava dýchania a činnosti srdca. Smrteľné prípady sa vyskytli už po akútnom predávkovaní dávkou 450 mg, ale takisto bolo popísané prežitie po akútnom predávkovaní dávkou približne 2 g perorálneho olanzepínu.


Liečba predávkovania

Pre olanzapín neexistuje žiadne špecifické antidotum. Neodporúča sa vyvolávanie vracania. Môžu byť indikované štandardné postupy používané pri liečbe predávkovania (tj. výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia). Ukázalo sa, že súbežné podanie aktívneho uhlia znižuje biologickú dostupnosť olanzapínu po perorálnom podaní o 50-60%.


Podľa klinického stavu je potrebné začať symptomatickú liečbu a monitorovanie vitálnych funkcií, vrátane liečby hypotenzie, obehového kolapsu a podpory respiračných funkcií. Nepoužívajte adrenalín, dopamín či iné sympatomimetiká s agonistickou aktivitou na β-receptoroch, keďže beta stimulácia môže viesť ku zhoršeniu hypotenzie. Monitorovanie kardiovaskulárnych parametrov je nevyhnutné kvôli diagnostike možných porúch srdcového rytmu. Pacient má byť pod starostlivým lekárskym dohľadom a sledovaním až do jeho zotavenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká; diazepíny, oxazepíny a tiazepíny, ATC kód: N05A H03.

Olanzapín je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizujúca látka, ktorá vykazuje široký profil farmakologických účinkov na viaceré receptorové systémy.


V predklinických štúdiách preukázal olanzapín afinitu k radu receptorov (Ki; < 100 nM) - k serotonínovým 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6; dopamínovým D1, D2, D3, D4, D5; cholinergným muskarínovým M1-M5; α1-adrenergným; a histamínovým H1 receptorom. Behaviorálne štúdie na zvieratách preukázali antagonistické pôsobenie olanzapínu na 5HT, dopamínové a cholínergné receptory, čo je v súlade s väzbovým profilom látky. Olanzapín vykazoval in vitro väčšiu afinitu k serotonínovým 5HT2 receptorom než k dopamínovým D2 a vyššiu 5HT2 ako D2 aktivitu na in vivo modeloch. Elektrofyziologické štúdie ukázali, že olanzapín selektívne znižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergných neurónov bez výraznejšej interakcie so striatálnymi (A9) dráhami ovládajúcimi motoriku. Olanzapín znižoval podmienenú reakciu úniku, čo je test na zistenie antipsychotického účinku, v dávkach, ktoré ešte nevyvolávajú katalepsiu, účinok naznačujúci motorické vedľajšie účinky. Na rozdiel od niektorých iných antipsychotík, olanzapín zvyšuje reaktivitu v „anxiolytickom“ teste.


V štúdii s jednorazovou perorálnou dávkou (10 mg) a sledovaním pomocou pozitrónovej emisnej tomografie (PET) u zdravých dobrovoľníkov obsadzoval olanzapín viac 5HT2A receptory ako dopamínové D2 receptory. Navyše v zobrazovacej štúdii SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) bola miera obsadzovania striátnych D2 receptorov u schizofrenických pacientov odpovedajúcich na liečbu olanzapínom nižšia ako u pacientov odpovedajúcich na liečbu inými antipsychotikami a risperidónom, zatiaľ čo u pacientov odpovedajúcich na liečbu klozapínom bola porovnateľná.


V dvoch z dvoch placebo kontrolovaných a v dvoch z troch porovnávacích kontrolovaných štúdií s viac ako 2 900 schizofrenickými pacientami s pozitívnymi i negatívnymi symptómami vykazoval olanzapín štatisticky významne väčšie zlepšenie ako u negatívnych, tak aj u pozitívnych symptómov.

V medzinárodnej, dvojito zaslepenej, porovnávacej štúdii zahŕňajúcej 1 481 pacientov so schizofréniou, schizoafektívnymi a príbuznými poruchami a s rôznymi stupňami pridružených depresívnych symptómov (priemerné východiskové skóre 16,6 škály MADRS / Montgomery-Asberg Depression Rating Scale/) preukázala prospektívna sekundárna analýza zmenu skóre od východiskovej po konečnú hodnotu štatisticky významné zlepšenie (p=0,001) v prospech olanzapínu

(-6,0) oproti haloperidolu (-3,1).


U pacientov s mánickou alebo zmiešanou epizódou bipolárnej poruchy preukázal olanzapín v znížení manických symptómov za 3 týždne vyššiu účinnosť ako placebo a semisodná soľ valproátu (divalproex). Olanzapín taktiež preukázal porovnateľnú účinnosť s haloperidolom v zmysle podielu pacientov v symptomatickej remisii mánie a depresie po 6 a 12 týždňoch. V štúdii kombinovanej terapie u pacientov liečených lítiom alebo valproátom po dobu minimálne 2 týždne viedlo pridanie olanzapínu v dávke 10 mg (v kombinácii s lítiom alebo valproátom) ku väčšej redukcii symptómov mánie ako tomu bolo pri liečbe lítiom alebo valproátom v rámci monoterapie za 6 týždňov.


V 12-mesačnej štúdii prevencie rekurencie u pacientov s mánickou epizódou, ktorí dosiahli remisiu pri liečbe olanzapínom a boli potom randomizovaní na užívanie olanzapínu alebo placeba, preukázal olanzapín voči placebu v primárnom koncovom bode rekurencie bipolárnej poruchy štatisticky významnú nadradenosť. Olanzapín taktiež vykázal v porovnaní s placebom štatisticky významnú výhodu buď z hľadiska prevencie rekurencie mánie alebo prevencie rekurencie depresie.


V druhej 12-mesačnej štúdii prevencie rekurencie u pacientov s mánickou epizódou, ktorí dosiahli remisiu pri liečbe kombináciou olanzapínu a lítia a boli potom randomizovaní na užívanie samotného olanzapínu alebo lítia, nebol olanzapín v primárnom koncovom bode rekurencie bipolárnej poruchy štatisticky podradený voči lítiu (olanzapín 30,0%, lítium 38,3%; p = 0,055).


V 18-mesačnej štúdii s kombinovanou terapiou u pacientov s mánickou alebo zmiešanou epizódou, ktorí boli stabilizovaní pri liečbe olanzapínom spolu so stabilizátorom nálady (lítium alebo valproát), nebola dlhodobá kombinovaná terapia olanzapínom spolu s lítiom alebo valproátom štatisticky významne superiorná voči liečbe samotným lítiom alebo valproátom v predĺžení doby do rekurencie bipolárnej poruchy definovanej podľa syndrómových (diagnostických) kritérií.


Pediatrická populácia

Skúsenosti s mladistvými (vo veku 13 až 17 rokov) sú obmedzené na údaje o krátkodobej účinnosti v prípade schizofrénie (6 týždňov) a mánie v súvislosti s bipolárnou poruchou I (3 týždne), ktoré zahŕňali menej ako 200 mladistvých. Olanzapín sa podával vo flexibilnej dávke od 2,5 mg až do 20 mg denne. Počas liečby olanzapínom sa zvýšila hmotnosť u mladistvých podstatne viac ako u dospelých. Rozsah zmien celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, triglyceridov a prolaktínu nalačno (pozri časť 4.4 a 4.8) bol väčší u mladistvých ako u dospelých. Nie sú k dispozícii údaje o pretrvávaní účinku a údaje o dlhodobej bezpečnosti sú obmedzené (pozri časti 4.4 a 4.8).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Orodispergovateľná tableta olanzapínu je bioekvivalentná filmom obalenej tablete olanzapínu, s podobnou rýchlosťou a rozsahom vstrebávania. Orodispergovateľné tablety olanzapínu je možné užívať ako náhradu filmom obalených tabliet olanzapínu.


Olanzapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie za 5 až 8 hodín. Vstrebávanie nie je ovplyvnené jedlom. Absolútna perorálna biologická dostupnosť vo vzťahu k intravenóznemu podaniu nebola stanovená.

Olanzapín sa metabolizuje v pečeni konjugáciou a oxidáciou. Hlavným metabolitom v obehu je 10-N-glukuronid, ktorý neprestupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochrómy P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 prispievajú k tvorbe metabolitov N-desmetylu a 2-hydroxymetylu, vykazujúcich in vivo významne nižšiu farmakologickú aktivitu ako olanzapín v štúdiách na zvieratách. Prevažná časť farmakologickej aktivity je spôsobená pôvodným olanzapínom. Po perorálnom podaní, priemerný terminálny polčas vylučovania olanzapínu sa u zdravých jedincov líšil podľa veku a pohlavia.


U zdravých starších jedincov (nad 65 rokov) sa v porovnaní s mladšími jedincami priemerný polčas vylučovania predĺžil (51,8 oproti 33,8 hod) a klírens sa znížil (17,5 oproti 18,2 l/hod). Farmakokinetické odchýlky pozorované u starších jedincov sú v medziach odchýlok mladších jedincov. U 44 schizofrenických pacientov starších ako 65 rokov sa pri dávkach 5-20 mg/deň nepozoroval zvýšený výskyt nežiaducich účinkov.


Priemerný polčas vylučovania u žien sa oproti mužom predĺžil (36,7 oproti 32,3 hod) a klírens sa znížil (18,9 oproti 27,3 l/hod). Napriek tomu vykazoval olanzapín (5-20 mg) porovnateľný bezpečnostný profil tak u žien (n=467) ako aj u mužov (n=869).


U pacientov s poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <10 ml/min) v porovnaní so zdravými jedincami sa nezaznamenal významný rozdiel priemerného polčasu eliminácie (37,7 oproti 32,4 hod) alebo klírensu (21,2 oproti 25,0 l/hod). Štúdia rovnováhy ukázala, že približne 57% olanzapínu označeného rádioaktívnym izotopom sa vylučuje do moča vo forme metabolitov.


U fajčiarov s miernym poškodením pečene, v porovnaní so zdravými nefajčiarmi, sa priemerný polčas vylučovania (39,3 hod) predĺžil a klírens (18,0 l/hod) sa znížil (48,8 hod resp. 14,1 l/hod).

U nefajčiarov oproti fajčiarom (ženy i muži) sa priemerný polčas vylučovania predĺžil (38,6 oproti 30,4 hod) a klírens znížil (18,6 oproti 27,7 l/hod).


Plazmatický klírens olanzapínu je nižší u starších ako u mladších jedincov, u žien ako u mužov a u nefajčiarov oproti fajčiarom. Avšak závažnosť vplyvu veku, pohlavia alebo fajčenia na klírens a polčas vylučovania olanzapínu sú malé v porovnaní s celkovou variabilitou medzi jednotlivcami.

V klinickej štúdii neboli žiadne rozdiely farmakokinetických parametrov medzi belochmi, Japoncami a Číňanmi.


Pri plazmatickej koncentrácii 7 až približne 1 000 ng/ml sa olanzapín viaže približne v 93% na plazmatické bielkoviny, predovšetkým na albumíny a α1-kyslý-glykoproteín.


Pediatrická populácia

Mladiství (vo veku 13 až 17 rokov): Farmakokinetika olanzapínu je podobná u mladistvých a dospelých. V klinických štúdiách bola priemerná expozícia olanzapínu približne o 27% vyššia u mladistvých. Demografické rozdiely medzi mladistvými a dospelými zahŕňali nižšiu priemernú telesnú hmotnosť a menší počet fajčiarov medzi mladistvými. Tieto faktory možno prispeli k vyššej priemernej expozícii pozorovanej u mladistvých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita (po jednorazovom podaní)

Príznaky toxicity po perorálnom podaní hlodavcom obsahovali silnú neuroleptickú zložku: hypoaktivitu, kómu, tras, klonické kŕče, slinenie a pokles telesnej hmotnosti. Stredná letálna dávka u myší bola 210 mg/kg a u potkanov 175 mg/kg. Psy tolerovali perorálnu jednorazovú dávku až do 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Medzi klinické príznaky patril útlm, ataxia, tras, zrýchlený pulz, sťažené dýchanie, mióza a anorexia. U opíc vyvolala jednorazová perorálna dávka do 100 mg/kg vyčerpanosť a vyššie dávky čiastočné bezvedomie.


Toxicita po opakovanom podaní

Medzi hlavné prejavy toxicity pozorované v 3-mesačnej štúdii u myší a 1-ročnej štúdii u potkanov a psov patril útlm CNS, anticholínergné účinky a ochorenia periférnej krvi. Na útlm CNS sa vyvinula tolerancia. Pri vysokých dávkach poklesli parametre rastu. Reverzibilné účinky spojené so zvýšenou hladinou prolaktínu u potkanov zahŕňali pokles hmotnosti ovárií a uteru a morfologické zmeny vaginálneho epitelu a prsných žliaz.


Hematologická toxicita

U všetkých druhov boli pozorované účinky na hematologické ukazovatele, vrátane na dávke závislom poklese počtu leukocytov v krvi u myší a nešpecifickom poklese leukocytov v krvi u potkanov; cytotoxický účinok na kostnú dreň sa však nedokázal. U niekoľkých psov, ktorým sa podávalo 8 alebo 10 mg/kg/deň (celková expozícia olanzapínu [AUC] je 12- až 15-krát vyššia než pri podaní dávky 12 mg u ľudí), sa vyvinula reverzibilná neutropénia, trombocytopénia alebo anémia. U psov s cytopéniou sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na progenitorové a proliferujúce bunky kostnej drene.


Reprodukčná toxicita

Olanzapín nemá žiadne teratogénne účinky. U samcov potkanov sa pozoroval pokles libida ako dôsledok sedácie. Estrálne cykly boli ovplyvnené dávkou 1,1 mg/kg (čo je 3-násobok maximálnej dávky u človeka) a reprodukčné parametre boli u potkanov ovplyvnené dávkou 3 mg/kg (čo je 9-násobok maximálnej dávky u človeka). U potomstva potkanov, ktorým sa podával olanzapín, sa pozorovalo oneskorenie fetálneho vývoja a prechodný pokles aktivity.


Mutagenita

Olanzapín nemal mutagénne ani klastogénne účinky v žiadnom zo štandardných testov, vrátane testov bakteriálnych mutácií in vivo a in vitro testov na cicavcoch.


Karcinogenita

Na základe výsledkov štúdií na myšiach a potkanoch sa zistilo, že olanzapín nie je karcinogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Krospovidón (typ A)

Monohydrát laktózy

Koloidný oxid kremičitý (bezvodý)

Hydroxypropylcelulóza

Mätová aróma skladajúca sa z:

 • Mätová silica

 • Mätová silica bez obsahu terpénov

 • Cineol

 • Mentón

 • Izomentón

 • Metylacetát

 • Mentol

Mastenec

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Kartónová škatuľka obsahujúca PA/ALU/PVC hliníkové blistre s 10, 28, 30, 35, 56, 60 a 70

orodispergovateľnými tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


G.L.Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Aedon 5 mg: 68/0201/10-S

Aedon 10 mg: 68/0202/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2011

Aedon 5 mg