+ ipil.sk

Aethoxysklerol 1 %Príbalový leták

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene registrácie ev.č. 0381/1998

Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie ev. č. 0412/2000

Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie ev. č. 0979/2005


Písomná informácia pre používateľov.


INFORMÁCIE O POUŽITÍ, ČÍTAJTE POZORNE!


Aethoxysklerol0,5 %,

Aethoxysklerol1 %,

Aethoxysklerol2 %,

Aethoxysklerol3 %

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustraße 87-93

D - 65203 Wiesbaden

Nemecko


Zloženie lieku

liečivo: lauromacrogolum 400 (makrogollauryléter)


Aethoxysklerol

Množstvo liečiva

0,5 %

5 mg/1ml

1 %

10 mg/1ml

2 %

20 mg/1ml

3 %

30 mg/1ml


pomocné látky: ethanolum 96 % (etanol), natrii hydrogenophosphas dihydricus (dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného), kalii dyhydrogenophosphas (dihydrogénfosforečnan draselný), aqua pro iniectione (voda na injekciu)


Farmakoterapeutická skupina

Venofarmakum, antivarikózum


Charakteristika

Makrogollauryléter je sklerotizujúca látka, poškodzujúci cievny endotel, v závislosti od koncentrácie a objemu. Jeho účinkom dochádza k spomaleniu rastu trombu. Okrem toho má in vitro preukázateľný slabý antikoagulačný efekt a lokálny anestetický účinok, prečo je sklerotizačná liečba s Aethoxysklerolom takmer bezbolestná.

Pomocou následne priloženého kompresívneho obväzu na dolnú končatinu sú žilové steny stlačené k sebe, čo bráni rekanalizácii trombu. Postupne dochádza k požadovanej premene varixov na fibrózny jazvovitý pruh a následne ku sklerotizácii. Pri správnej voľbe koncentrácie a dávkovania, ako aj pri správnej liečebnej technike a doliečovacej starostlivosti sa Aethoxysklerol dobre znáša a spôsobuje spoľahlivú a trvalú sklerotizáciu.


Indikácie

V závislosti od veľkosti kŕčových žíl určených na sklerotizáciu, sú potrebné rôzne koncentrácie lieku Aethoxysklerol.


Aethoxysklerol 0,5 %

Sklerotizácia metličkových varixov, centrálnych žíl metličkových varixov a retikulárnych varixov.


Aethoxysklerol 1 %

Sklerotizácia centrálnych žíl metličkových varixov, retikulárnych varixov a malých varixov (s priemerom 1-3 mm).


Aethoxysklerol 2 %

Sklerotizácia stredne veľkých varixov (s priemerom 3-6 mm) v prípade chronickej žilovej nedostatočnosti, napr. varixov vedľajších vetiev.


Aethoxysklerol 3 %

Sklerotizácia varixov dolných končatín: stredne veľké až veľké varixy (s priemerom 3-6 mm),

Skleroterapia hemoroidov (stupeň I a II).


Kontraindikácie

Podávanie lieku Aethoxysklerol je absolútne kontraindikované v nasledovných prípadoch:

 • známa precitlivenosť na liečivo makrogollauryléter alebo na ktorúkoľvek inú zložku

lieku Aethoxysklerol.

 • akútne závažné systémové ochorenia (hlavne neliečené).


Skleroterapia kŕčových žíl dolných končatín je absolútne kontraindikovaná v prípadoch:

 • pacientov pripútaných k lôžku alebo neschopných chôdze

 • závažných artériosklerotických okluzívnych ochorení tepien (III. A IV. Stupeň podľa

Fontaina)

 • pacientov s tromboembolitickými ochoreniami

 • pacientov s vysokým rizikom trombózy (napr. u pacientov s viacnásobnými rizikovými faktormi ako používanie hormonálnej antikoncepcie, obezita, fajčenie, dlhá alebo permanentnou imobilita a pod.)


Sklerotizácia hemoroidov je absolútne kontraindikovaná v prípade:

 • akútnych zápalov v análnej oblasti.


Podľa stupňa závažnosti môže byť skleroterapia varixov a hemoroidov relatívne kontraindikovaná pri pacientoch:

 • so známou hyperkoagulabilitou

 • s horúčkovitými stavmi

 • s bronchiálnou astmou alebo známou silnou dispozíciou k alergii.


Podľa stupňa závažnosti môže byť skleroterapia varixov relatívne kontraindikovaná pri pacientoch:

 • s metličkovými varixami: 2. stupeň (tepnových uzáverov) artériosklerotických okluzívnych

ochorení (podľa Fontaina)

 • s edémami dolných končatín (ktoré sa nedajú ovplyvniť kompresiou)

 • so zápalovými ochoreniami kože v liečenej oblasti

 • so symptómami mikroangiopatie alebo neuropatie

 • so zniženou pohyblivosťou alebo s celkovým zlým zdravotným stavom


Nežiaduce účinky


Pri hodnotení vedľajších účinkov sa použila nasledovná kategorizácia frekvencie výskytu.

Veľmi časté:
viac ako 1 z 10 liečených osôb

Časté:
viac ako 1 zo 100 liečených osôb

Menej časté:
viac ako 1 z 1000 liečených osôb

Zriedkavé:
viac ako 1 z 10 000 liečených osôb

Veľmi zriedkavé:
1 alebo menej z 10 000 liečených osôb vrátane jednotlivých hlásení


Skleroterapia kŕčových žíl

Po omylom aplikovanej (paravazálnej) injekcii Aethoxysklerolu do okolitého tkaniva došlo k lokálnym nežiaducim účinkom (napr. nekrózam) predovšetkým v koži a podkožnom tkanive (zriedkavo nervov). Takéto riziko je vyššie pri vyšších podávaných koncentráciách a objemoch Aethoxysklerolu. Okrem toho boli pozorované nasledovné vedľajšie účinky s rôznou frekvenciou výskytu:


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok, Quinckov edém, generalizovaná žihľavka (urticaria), astma


Poruchy nervového systému:

Veľmi zriedkavé: bolesť hlavy, migréna, parestézia (lokálne), bezvedomie, zmätenosť, závraty.

Poruchy očí:

Veľmi zriedkavé: poruchy zraku


Kardiálne poruchy

Veľmi zriedkavo: palpitácia (búšenie srdca)


Cievne poruchy

Časté: neovaskularizácia, hematómy

Menej časté: tromboflebitída (thrombophlebitis superficialis), flebitída (zápal žíl)

Zriedkavé: hlboké žilové trombózy dolných končatín (neznámej etiológie, môže byť spôsobený aj podkladovým ochorením)

Veľmi zriedkavé: pľúcna embólia, vazovagálna synkopa, vaskulárny kolaps, vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: dyspnoea (dýchavičnosť), pocit tlaku v hrudníku


Gastrointestinálne poruchy

Veľmi zriedkavé: poruchy chute, nevoľnosť (nausea)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: hyperpigmentácia, ekchymóza

Menej časté: alergická dermatitída, kontaktná žihľavka (urticaria), podráždenia kože, erytém.

Veľmi zriedkavé: hypertrichóza v oblasti skleroterapie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: bolesť (krátkodobá, lokálna – v mieste vpichu), trombóza v mieste vpichu (lokálne intravarikózne tromby)

Menej časté: nekrózy, indurácie (stvrdnutia tkaniva), opuchy

Veľmi zriedkavé: horúčka, návaly tepla


Vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: pokles krvného tlaku

Poranenia, intoxikácie a komplikácie spôsobené operáciami

Menej časté: poranenia nervov


Skleroterapia hemoroidov


Podanie injekcie s liekom Aethoxysklerol môže kvôli farmakologickým vlastnostiam lieku a spôsobe podania vyvolať nasledovné reakcie:


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavo: anafylaktický šok, Quinckov edém.

Poruchy nervového systému:

Veľmi zriedkavé: závraty.

Cievne poruchy:

Zriedkavé: krvácanie


Gastrointesttinálne poruchy

Veľmi zriedkavé: nevoľnosť (nausea)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: alergická dermatitída, kontaktná urticaria (žihľavka), podráždenia kože.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé: poruchy erekcie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: indurácie (stvrdnutie), podráždenia kože

Zriedkavé: nekrózy (lokálne, s rozšírením do okolitého tkaniva).


Vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: pokles krvného tlaku


Poranenia, intoxikácie a komplikácie spôsobené operáciami

Veľmi zriedkavé: bolesť, predovšetkým u mužov podstupujúcich skleroterapiu hemoroidu v lokalizácii 11 hodín (oblasť prostaty). Bolesť môže trvať 2-3 dni.


Neznáme nežiaduce účinky

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.


Interakcie

Svojho lekára alebo lekárnika informujte o všetkých liekoch, ktoré práve užívate alebo ste nedávno užívali, vrátane liekov, ktoré ste dostali bez lekárskeho predpisu.

Účinnosť nasledovných látok liekov môže byť ovplyvnená pri spoločnom užívaní s liekom Aethoxysklerol.

Makrogollauryléter je tiež lokálny liek proti bolesti (lokálne anestetikum). Pri súčasnom podaní iného anestetika hrozí nebezpečenstvo zosilnenia jeho účinku na kardiovaskulárny systém (napr. antiarytmický efekt).


Dávkovanie a spôsob podávania

Vo všeobecnosti sa dávka 2 mg makrogollauryléteru na kg telesnej hmotnosti na deň nemá prekročiť. Pri pacientovi s telesnou hmotnosťou 70 kg možno celkovo podať 140 mg makrogollauryléteru. V jednotlivých koncentráciách je množstvo 140 mg liečiva makrogollauryléteru obsiahnuté nasledovne:

Aethoxysklerol 0,5 % 28 ml

Aethoxysklerol 1 % 14 ml

Aethoxysklerol 2 % 7 ml

Aethoxysklerol 3 % 4,6 ml


Pri úvodnej liečbe pacienta s dispozíciou na alergické reakcie by sa nemala podať viac ako 1 injekcia. V závislosti od výsledku možno podať v následných fázach liečby niekoľko injekcií za predpokladu, že sa neprekročí maximálna dávka makrogollauryléteru.


Aethoxysklerol 0,5% a 1 %


Skleroterapia metličkových varixov

Podľa veľkosti sklerotizovanej oblasti sa aplikuje pomalým intravaskulárnym podaním v jednej injekcii 0,1- 0,2 ml 0,5% roztoku Aethoxysklerol.


Skleroterapia centrálnych žíl metličkových varixov

Podľa veľkosti sklerotizovanej oblasti sa v jednej injekcii aplikuje pomalým intravaskulárnym podaním 0,1 - 0,2 ml 0,5% alebo 1% roztoku Aethoxysklerol.


Skleroterapia retikulárnych varixov

Podľa veľkosti kŕčovej žily sa aplikuje v jednej injekcii 0,1 - 0,3 ml 1% roztoku Aethoxysklerol.


Skleroterapia malých varixov

Podľa veľkosti kŕčových žíl sa aplikuje v jednej injekcii 0,1-0,3 ml 1% roztoku Aethoxysklerol.


Aethoxysklerol 2 %, 3 %


Skleroterapia stredne veľkých varixov

Aethoxysklerol 2 % alebo 3 % sa používa v závislosti od priemeru varixov určených na sklerotizáciu. V prvej fáze liečby by sa mala podať len jedna injekcia 0,5 -1 ml roztoku Aethoxysklerol 2 % alebo 3 %. Podľa výsledku liečby a dĺžky úseku na sklerotizáciu sa môže pri nasledujúcej liečbe podávať viac injekcií až do 2 ml na injekciu, pri dodržaní maximálnej dávky makrogollauryléteru.


Aethoxysklerol 3 %

Skleroterapia veľkých varixov (s priemerom 3-6 mm a 4-8 mm)

V prvej fáze liečby by sa mala podať len jedna injekcia 1 ml roztoku Aethoxysklerol 3 %. Podľa výsledku liečby a dĺžky úseku na sklerotizáciu sa môže v nasledujúcej liečbe podávať viac injekcií (2-3) až do 2 ml na injekciu, pri dodržaní maximálnej dávky makrogollauryléteru.


Skleroterapia hemoroidov

Počas liečby sa nesmie prekročiť celkové množstvo 3 ml 3% roztoku Aethoxysklerol. V závislosti od nálezu sa aplikuje prísne submukóznou injekciou do jedného uzla maximálne 1 ml. Výnimku tvoria u mužov uzly v lokalizácii 11 hodín, kde by sa nemalo aplikovať viac ako 0,5 ml.


Spôsob podávania

Pre aplikáciu lieku Aethoxysklerol skleroterapiou vo forme peny nie je v súčasnosti možné pre nedostatok údajov zhodnotenie rizika a prínosu a stanovenie odporúčanej dávky.

Podávanie lieku Aethoxysklerol 2 % formou penovej skleroterapie sa považuje za experimentálnu formu terapie kvôli nedostatku údajov o účinnosti a bezpečnosti (stupeň B “štandardne opodstatnený” podľa direktív “diagnostikovania a terapie varikózy” Nemeckej spoločnosti pre flebológiu (Deutsche Gesellschaft der Phlebologie, DGP), Nemeckej spoločnosti cievnej chirurgie (Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie), Profesnej organizácie flebológov (Berufsverband der Phlebologen e. V.), a pracovnej skupiny cievnych chirurgov Nemecka (Arbeitsgemeinschaft der niedergelassenen Gefäßchirurgen Deutschlands e. V.).


Skleroterapia varixov

Aethoxysklerol 0,5 % a 1 %

Injekcia sa aplikuje len do vodorovne umiestnenej alebo 30-45° nad vodorovnú polohu zdvihnutej dolnej končatiny. Všetky injekcie by sa mali podávať intravenózne, vrátane injekcií do metličkových varixov.

Používajú sa najjemnejšie ihly (napr. inzulínové) a kvalitné striekačky s plynulým pohybom. Vpich sa vykonáva tangeciálne, s pomalým podaním a s intravenóznou polohou ihly.


Aethoxysklerol 2 %

Nezávisle od spôsobu vpichu (u stojaceho pacienta len s kanylou alebo u sediaceho pacienta s injekciou pripravenou na vstreknutie) má byť prostriedok vstreknutý len do vodorovne umiestnenej alebo 30-45°nad vodorovnú polohu nadvihnutej nohy.

Injekcie musia byť prísne intravenózne!


Aethoxysklerol 3 % a 4 %

Nezávisle od spôsobu vpichu (u stojaceho pacienta len s kanylou alebo u sediaceho pacienta s injekciou pripravenou na vstreknutie) má byť prostriedok vstreknutý len do vodorovne umiestnenej alebo 30-45°nad vodorovnú polohu nadvihnutej nohy.

Injekcie musia byť prísne intravenózne!


Poznámka k všetkým sklerotizáciám:

Eventuálne vzniknuté intravarikózne tromby sa odstraňujú bodovou incíziou a expresiou trombu.


V závislosti od závažnosti a rozsahu varixov môže byť potrebných niekoľko opakovaných liečení v intervale 1-2 týždne.


Kompresívna liečba po podaní injekcie lieku Aethoxysklerol

Po prekrytí miesta vpichu sa prikladá pevný kompresívny obväz a ihneď potom by mal pacient po dobu 30 minút chodiť pod dohľadom lekára.

Po sklerotizácii metličkových varixov je obväz priložený po dobu 2-3 dní, inak 5-7 dní (Aethoxysklerol 0,5/ 1%). Pri rozsiahlych varixoch je vhodné ďalšie kompresívne liečenie s obväzmi s krátkym ťahom.

Po podaní 2%, 3% alebo 4% roztoku Aethoxysklerol sa má kompresívny obväz nosiť 3 – 5 týždňov. Pri rozsiahlych varixoch je vhodné ďalšie kompresívne liečenie s obväzmi s krátkym ťahom po dobu niekoľkých mesiacov.

Obväz musí byť zaistený proti zosúvaniu, hlavne na stehne a kužeľovito tvarovaných končatinách, odporúča sa použitie penovej opory pod samotným kompresným obväzom.


Úspech sklerotizačnej liečby výrazne závisí na následnej kompresívnej liečbe. Obväzy môžu byť odstránené len pri zdvihnutej dolnej končatine a musia byť opäť priložené pri každom, hoci aj krátkodobom vstávaní.


Skleroterapia hemoroidov

Injekcia sa aplikuje prísne submukózne priamo do uzla alebo pod uzol.

Zvláštnu opatrnosť si vyžaduje oblasť vnútorného zvierača konečníka kvôli riziku poškodenia a následných problémov s únikom moča. Pri liečbe hemoroidu u mužov v lokalizácii 11 hodín nesmie podávané množstvo prekročiť dávku 0,5 ml 3% alebo 4% roztoku Aethoxysklerol kvôli blízkosti prostaty a močovej trubice.

Podľa stupňa postihnutia a rozsahu hemoroidov je vhodné podľa potreby liečbu opakovať v odstupe 1-2 týždne.


Špeciálne upozornenia

Skleroterapia žíl

 • sklerotizujúci prostriedok sa nikdy nesmie aplikovať intraarteriálne (priamo do cievy),

pretože to môže spôsobiť rozsiahle odumieranie tkaniva (ťažkú nekrózu), s prípadnou

nutnosťou následnej amputácie. V týchto prípadoch je nutné situáciu okamžite konzultovať

s cievnym chirurgom!

 • aplikácia každého sklerotizačného prostriedku do oblasti tváre sa musí prísne a starostlivo

zvážiť, pretože intravaskulárnou injekciou môže dôjsť k obráteniu tlaku v artériách a tým

k ireverzibilnému poškodeniu zraku (oslepnutiu).

 • v určitých oblastiach, napríklad v oblasti chodidiel a členkov by sa malo používať len malé

množstvo a nízka koncentrácia sklerotizačnej látky, keďže je tu zvýšené nebezpečenstvo

neúmyselnej injekcie do artérie. Týmto oblastiam by sa mala počas liečby venovať zvýšená

starostlivosť.


Skleroterapia hemoroidov

 • pri sklerotizácii hemoroidov sa musí postupovať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu

vnútorného svalu zvierača konečníka a predišlo sa tak problémom s inkontinenciou.

 • pri liečbe hemoroidov u mužov v lokalizácii 11 hodín neaplikujte viac ako 0,5 ml

Aethoxysklerol 3 % z dôvodu blízkosti iných štruktúr (prostaty a močovej trubice).


Všetky koncentrácie lieku Aethoxysklerol obsahujú 5 obj.% alkoholu. Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre tehotné ženy a deti. Môže zvýšiť účinok iných liekov.

Aethoxysklerol obsahuje potassium (draslík), avšak menej ako 1 mmol (39 mg) na ampulu.

Aethoxysklerol obsahuje sodium (sodík), avšak menej ako 1 mmol (23 mg) na ampulu.

Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Balenie

5x2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerol 0,5%

5x2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerol 1%

5x2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerol 2%

5x2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerol 3%

1x30 ml injekčná liekovka Aethoxysklerol 0,5%

1x30 ml injekčná liekovka Aethoxysklerol 1 %

1x30 ml injekčná liekovka Aethoxysklerol 2%

1x30 ml injekčná liekovka Aethoxysklerol 3%


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25ºC, chráňte pred mrazom.

Ampulky sú určené na jednorazové použitie. Zvyšný obsah má byť znehodnotený.


Dátum poslednej revízie textu

Máj 2007
Aethoxysklerol 1 %

Súhrn údajov o liekuPríloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2013/00444


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Aethoxysklerol®0,5 %

Aethoxysklerol®1 %

Aethoxysklerol®2 %

Aethoxysklerol®3 %


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŹENIE


Liečivo: lauromacrogolum 400 (makrogollauryléter)


Aethoxysklerol 0,5 % - obsahuje 5 mg/1 ml lauromacrogolum 400

Aethoxysklerol 1 % - obsahuje 10 mg/1 ml lauromacrogolum 400

Aethoxysklerol 2 % - obsahuje 20 mg/1 ml lauromacrogolum 400

Aethoxysklerol 3 % - obsahuje 30 mg/1 ml lauromacrogolum 400


Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Vzhľad lieku: bezfarebný, číry roztok.


4. KLINICKĚ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Aethoxysklerol 0,5 %

Sklerotizácia metličkových varixov a centrálnych žíl metličkových varixov.

Aethoxysklerol 1 %

Sklerotizácia centrálnych žíl metličkových varixov, retikulárnych varixov a malých varixov (s priemerom 1–3 mm).

Aethoxysklerol 2 %

Sklerotizácia stredne veľkých varixov (s priemerom 3-6 mm) v prípade chronickej žilovej nedostatočnosti, napr. pri varixoch vedľajších vetiev.

Aethoxysklerol 3 %

Sklerotizácia varixov dolných končatín: stredne veľké až veľké varixy (s priemerom 3-6 mm),

Skleroterapia hemoroidov (stupeň I a stupeň II).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Vo všeobecnosti by sa nemala prekročiť dávka 2 mg makrogollauryléteru na kg telesnej hmotnosti na deň. Pri pacientovi s telesnou hmotnosťou 70 kg možno celkovo podať 140 mg liečiva makrogollauryléteru. Avšak reálne podané dávky sú obvykle značne pod hranicou spomínanej maximálnej dávky.

V jednotlivých koncentráciách je množstvo 140 mg liečiva makrogollauryléter obsiahnuté nasledovne:

Aethoxysklerol 0,5 % 28 ml

Aethoxysklerol 1 % 14 ml

Aethoxysklerol 2 % 7 ml

Aethoxysklerol 3 % 4,6 ml


Rozsiahla varikóza sa má vždy liečiť niekoľkými fázami liečby.

Pri úvodnej liečbe pacienta s dispozíciou na alergické reakcie by sa nemala podať viac ako 1 injekcia. V závislosti od výsledku možno podať v následných fázach liečby niekoľko injekcií za predpokladu, že sa neprekročí maximálna dávka makrogollauryléteru.


Aethoxysklerol 0,5 %,1 %

Skleroterapia metličkových varixov

Podľa veľkosti sklerotizovanej oblasti sa aplikuje pomalým intravaskulárnym podaním v jednej injekcii 0,1-0,2 ml 0,5 % roztoku Aethoxysklerol.


Skleroterapia centrálnych žíl metličkových varixov

Podľa veľkosti sklerotizovanej oblasti sa v jednej injekcii aplikuje pomalým intravaskulárnym podaním 0,1 -0,2 ml 0,25 % až 1 % roztoku.


Skleroterapia retikulárnych varixov

Podľa veľkosti kŕčovej žily sa aplikuje v jednej injekcii 0,1 - 0,3 ml 1 % roztoku.


Skleroterapia malých varixov

Podľa veľkosti kŕčových žíl sa aplikuje v jednej injekcii 0,1-0,3 ml 1 % roztoku.


Aethoxysklerol 2 %, 3 %

Sklerotizácia stredne veľkých varixov

Aethoxysklerol 2 % alebo 3 % sa používa v závislosti od priemeru varixov určených na sklerotizáciu. V prvej fáze liečby by sa mala podať len jedna injekcia 0,5 - 1 ml roztoku Aethoxysklerol 2 % alebo 3 %. Podľa výsledku liečby a dĺžky úseku na sklerotizáciu sa môže pri nasledujúcej liečbe podávať viac injekcií až do 2 ml na injekciu, pri dodržaní maximálnej dávky makrogollauryléteru.


Aethoxysklerol 3 %

Skleroterapia veľkých varixov (s priemerom 3-6 mm a 4-8 mm)

V prvej fáze liečby by sa mala podať len jedna injekcia 1 ml roztoku Aethoxysklerol 3 % alebo 4 %. Podľa výsledku liečby a dĺžky úseku na sklerotizáciu sa môže v nasledujúcej liečbe podávať viac injekcií (2-3) až do 2 ml na injekciu, pri dodržaní maximálnej dávky makrogollauryléteru.


Skleroterapia hemoroidov

Počas liečby sa nemá prekročiť celkové množstvo 3 ml 3 % roztoku. V závislosti od nálezu sa aplikuje prísne submukóznou injekciou do jedného uzla maximálne 1 ml. Výnimku tvoria u mužov uzly v lokalizácii 11 hodín, kde by sa nemalo aplikovať viac ako 0,5 ml.

Injekcia sa aplikuje prísne submukózne priamo do uzla alebo pod uzol.

Zvláštnu opatrnosť si vyžaduje oblasť vnútorného zvierača konečníka kvôli riziku poškodenia a následných problémov s inkontinenciou. Pri liečbe hemoroidu u mužov v lokalizácii 11 hodín nesmie podávané množstvo prekročiť dávku 0,5 ml 3 % injekčného roztoku Aethoxysklerol kvôli blízkosti prostaty a močovej trubice.

Podľa stupňa postihnutia a rozsahu hemoroidov je vhodné podľa potreby liečbu opakovať v odstupe 1-2 týždne.


Spôsob a doba podávania

Aethoxysklerol 0,5 % a 1 %

Injekcia sa aplikuje len do vodorovne uloženej alebo 30-45° nad vodorovnú polohu nadvihnutej dolnej končatiny.


Všetky injekcie sa musia podávať intarvenózne, vrátane injekcií do metličkových varixov.

Používajú sú najjemnejšie ihly (napr. inzulínové) a kvalitné striekačky s plynulým pohybom. Vpich sa vykonáva tangeciálne, s pomalým podaním a s intravenóznou polohou ihly.

V závislosti od rozsahu varixov môže byť potrebných niekoľko opakovaní liečby.


Aethoxysklerol 2 %

Nezávisle od spôsobu vpichu (u stojaceho pacienta len s kanylou alebo u sediaceho pacienta s injekciou pripravenou na vstreknutie) má byť liečivo vstreknuté len do vodorovne umiestnenej alebo 30-45°nad vodorovnú polohu nadvihnutej nohy.

Injekcie musia byť prísne intravenózne!

V závislosti od závažnosti a rozsahu varixov môže byť potrebných niekoľko opakovaných liečení v intervale 1-2 týždne.


Aethoxysklerol 3 %

Nezávisle od spôsobu vpichu (u stojaceho pacienta len s kanylou alebo u sediaceho pacienta s injekciou pripravenou na vstreknutie) má byť liečivo vstreknuté len do vodorovne umiestnenej alebo 30-45°nad vodorovnú polohu nadvihnutej nohy.

Injekcie musia byť prísne intravenózne!

V závislosti od závažnosti a rozsahu varixov môže byť potrebných niekoľko opakovaných liečení v intervale 1-2 týždne.


Poznámka k všetkým sklerotizáciám:

Eventuálne vzniknuté intravarikózne tromby sa odstraňujú bodovou incíziou a expresiou trombu.


Kompresívna liečba po podaní injekcie lieku Aethoxysklerol

Po prekrytí miesta vpichu sa prikladá pevný kompresívny obväz a ihneď potom má pacient po dobu 30 minút chodiť pod dohľadom lekára.

Po sklerotizácii metličkových varixov je obväz priložený po dobu 2-3 dní, inak 5-7 dní (Aethoxysklerol 0,5 % a 1 %). Pri rozsiahlych varixoch je vhodné ďalšie kompresívne liečenie s obväzmi s krátkym ťahom.

Po podaní 2 %, 3 % injekčného roztoku Aethoxysklerol sa má kompresívny obväz nosiť 3 – 5 týždňov. Pri rozsiahlych varixoch je vhodné ďalšie kompresívne liečenie s obväzmi s krátkym ťahom po dobu niekoľkých mesiacov.

Obväz musí byť zaistený proti zosúvaniu, hlavne na stehne a kužeľovito tvarovaných končatinách, odporúča sa použitie penovej opory pod samotným kompresným obväzom.

Úspech sklerotizačnej liečby výrazne závisí na následnej kompresívnej liečbe.

Obväzy môžu byť odstránené len pri zdvihnutej dolnej končatine a musia byť opäť priložené pri každom, hoci aj krátkodobom vstávaní.


 1. Kontraindikácie


Podávanie lieku Aethoxysklerol je absolútne kontraindikované v nasledovných prípadoch:

- známa precitlivenosť na liečivo makrogollauryléter alebo na ktorúkoľvek inú zložku lieku

Aethoxysklerol

- akútne závažné systémové ochorenia (hlavne neliečené).

Skleroterapia kŕčových žíl je abslútne kontraindikovaná u:

- pacientov pripútaných k lôžku alebo neschopných chôdze

- závažných arteriosklerotických ochorení tepien (III. A IV. Stupeň podľa Fontaina)

- pacientov s trombembolickými ochoreniami

- pacientov s rizikom trombózy (napr. u pacientov s viacnásobnými rizikovými faktormi, ako

používanie hormonálnej antikoncepcie, obezita, fajčenie, dlhá alebo permanentná imobilita a

pod.)


Sklerotizácia hemoroidov je absolútne kontraindikovaná u akútnych zápalov v análnej oblasti.


Podľa stupňa závažnosti môže byť skleroterapia varixov a hemoroidov relatívne kontraindikovaná u pacientov:

- so známou hyperkoagulabilitou

- s horúčkovitými stavmi

- s bronchiálnou astmou alebo známou silnou dispozíciou k alergii.

Podľa stupňa závažnosti môže byť skleroterapia varixov relatívne kontraindikovaná u pacientov:

- s metličkovými varixami: 2. stupeň (tepnových uzáverov) artériosklerotických okluzívnych

ochorení (podľa Fontaina)

- s edémami dolných končatín (ktoré sa nedajú ovplyvniť kompresiou)

- so zápalovými ochoreniami kože v liečenej oblasti

- so symptómami mikroangiopatie alebo neuropatie

- so zníženou pohyblivosťou alebo s celkovým zlým zdravotným stavom


 1. Špeciálne upozornenia


Všetky koncentrácie lieku Aethoxysklerol obsahujú 5 objemových percent alkoholu. To treba vziať do úvahy pri pacientoch s anamnézou alkoholizmu.

Liek Aethoxysklerol obsahuje potassium (draslík), avšak menej ako 1 mmol (39 mg) na injekčnú liekovku.

Prípravok Aethoxysklerol obsahuje sodium (sodík), avšak menej ako 1 mmol (23 mg) na ampulu.


Skleroterapia kŕčových žíl

Sklerotizujúci prostriedok sa nikdy nesmie aplikovať intraarteriálne, mohlo by dôjsť k ťažkým nekrózam, prípadne až s nutnosťou následnej amputácie. V týchto prípadoch je nutné situáciu okamžite konzultovať s cievnym chirurgom (pozri časť 4.9)!

Aplikácia každého sklerotizačného prostriedku do oblasti tváre sa musí prísne a starostlivo zvážiť, pretože intravaskulárnou injekciou môže dôjsť k obráteniu tlaku v artériách a tým k ireverzibilnému poškodeniu zraku (oslepnutiu).

V určitých oblastiach, napríklad v oblasti chodidiel a členkov sa má používať len malé množstvo a nízka koncentrácia sklerotizačnej látky, keďže je tu zvýšené nebezpečenstvo neúmyselnej injekcie do artérie. Týmto oblastiam sa má počas liečby venovať zvýšená starostlivosť.

Skleroterapia hemoroidov

Pri sklerotizácii hemoroidov sa musí postupovať opatrne, aby sa predišlo poškodeniu vnútorného zvierača konečníka a predišlo problémom s inkontinenciou.

Pri liečbe hemoroidov u mužov v lokalizácii 11 hodín neaplikujte viac ako 0,5 ml 3 % Aethoxysklerolu kvôli blízkosti iných štruktúr (prostaty a močovej trubice).


4.5 Liekové a iné interakcie


Liečivo makrogollauryléter je lokálne anestetikum. Pri súčasnom podaní iného anestetika hrozí nebezpečenstvo zosilnenia jeho účinku na kardiovaskulárny systém (napr. antiarytmický efekt).


4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie


Gravidita

S podávaním lieku Aethoxysklerol u gravidných žien nie sú dostatočné skúsenosti. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, no žiadny teratogénny potenciál (viď 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti). Z tohto dôvodu sa liek Aethoxysklerol má podávať počas gravidity len v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Štúdie o možnom prieniku makrogollauryléteru do materského mlieka nie sú k dispozícii. V prípade, že by sklerotizácia bola nevyhnutná počas dojčenia, odporúča sa prerušiť dojčenie na 2-3 dni.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známy žiadny negatívny vplyv lieku Aethoxysklerol na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Skleroterapia kŕčových žíl

Po omylom aplikovanej (paravazálnej) injekcii lieku Aethoxysklerol do okolitého tkaniva došlo k lokálnym nežiaducim účinkom (napr. nekrózam) predovšetkým v koži a podkožnom tkanive (zriedkavo nervov). Takéto riziko je vyššie pri vyšších podávaných koncentráciách a objemoch lieku Aethoxysklerol. Okrem toho boli pozorované nasledovné vedľajšie účinky s rôznou frekvenciou výskytu

Veľmi časté (≥ 10 %); časté (≥ 1 % - < 10 %); menej časté (≥ 0,1 % - < 1 %); zriedkavé (≥ 0,01 % - < 0,1 %); veľmi zriedkavé, vrátane jednotlivých hlásení (< 0,01 %).


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé:anafylaktický šok, Quinckeho edém, generalizovaná žihľavka (urticaria), astma


Poruchy nervového systému:

Veľmi zriedkavé:bolesti hlavy, migréna, parestézia (lokálne), bezvedomie, zmätenosť, závraty.


Poruchy očí:

Veľmi zriedkavé:poruchy zraku


Kardiálne poruchy

Veľmi zriedkavé: palpitácia


Cievne poruchy

Časté: neovaskularizácia, hematómy

Menej časté:tromboflebitída (thrombophlebitis superficialis), flebitída

Zriedkavé:hlboké žilové trombózy dolných končatín (neznámej etiológie, môžu byť spôsobené aj podkladovým ochorením)

Veľmi zriedkavé: pľúcna embólia, vazovagálna synkopa, vaskulárny kolaps, vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: dyspnoea, pocit tlaku v hrudníku


Gastrointestinálne poruchy

Veľmi zriedkavé: poruchy chute, nevoľnosť (nausea)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:hyperpigmentácia, ekchymóza

Menej časté:alergická dermatitída, kontaktná žihľavka (urticaria), podráždenia kože, erytém.

Veľmi zriedkavé:hypertrichóza v oblasti skleroterapie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:bolesť (krátkodobá, lokálna – v mieste vpichu), trombóza v mieste vpichu (lokálne intravarikózne tromby)

Menej časté: nekrózy, indurácie (stvrdnutia tkaniva), opuchy

Veľmi zriedkavé: horúčka, návaly tepla


Vyšetrenia

Veľmi zriedkavé:pokles krvného tlaku


Poranenia, intoxikácie a komplikácie spôsobené operáciami

Menej časté:poranenia nervov


Sklerotizácia hemoroidov

Podanie injekcie s liekom Aethoxysklerol môže vyvolať nasledovné reakcie:


Veľmi časté (≥ 10 %); časté (≥ 1 % - < 10 %); menej časté (≥ 0,1 % - < 1 %); zriedkavé (≥ 0,01 % - < 0,1 %); veľmi zriedkavé, vrátane jednotlivých hlásení (< 0,01 %).


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok, Quinckov edém.

Poruchy nervového systému:

Veľmi zriedkavé:závraty.

Cievne poruchy:

Zriedkavé:krvácanie


Gastrointestinálne poruchy

Veľmi zriedkavé: nevoľnosť (nausea)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: alergická dermatitída, kontaktná urticaria (žihľavka), podráždenia kože.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé:poruchy erekcie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté:indurácie (stvrdnutie), podráždenia kože

Zriedkavé:nekrózy (lokálne, s rozšírením do okolitého tkaniva).


Vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: pokles krvného tlaku


Poranenia, intoxikácie a komplikácie spôsobené operáciami

Zriedkavé:bolesť, predovšetkým u mužov podstupujúcich skleroterapiu hemoroidu v lokalizácii 11 hodín (oblasť prostaty). Bolesť môže trvať 2-3 dni.


4.9 Predávkovanie


a) Intraarteriálna injekcia

Kanylu ponechať v mieste aplikácie alebo miesto aplikácie znova vyhľadať.

Aplikovať 5-10 ml 1 % až 2 % lidocainu alebo mepivacainu bez pridania epinefrínu.

Aplikovať 10000 jednotiek heparínu.

Postihnutú končatinu zabaliť do vaty a uložiť nižšie.

Pacienta preventívne hospitalizovať na oddelení cievnej chirurgie.


b) Paravenózna injekcia

Podľa množstva a koncentrácie aplikovaného Aethoxysklerolu aplikovať do pôvodného miesta sklerotizácie 5 ml až 10 ml fyziologického roztoku, pokiaľ možno spoločne s hyaluronidázou. Ak má pacient silné bolesti, možno aplikovať lokálne anestetikum (napr. 0,5 až 2,0 ml 1 % procainu bez epinefrínu).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Venofarmakum, antivarikózum

ATC kód: C05BB02

Makrogollauryléter poškodzuje cievny endotel v závislosti od koncentrácie a objemu. Okrem toho má in vitro preukázateľný slabý antikoagulačný efekt a lokálny anestetický účinok.

Pomocou následne priloženého kompresívneho obväzu na dolnú končatinu sú žilové steny stlačené k sebe, čo bráni rekanalizácii organizovaného trombu. Postupne dochádza k požadovanej premene na fibrózny jazvovitý pruh a následne ku sklerotizácii.

Makrogollauryléter je anestetikum, ktoré v ohraničenom mieste reverzibilne ruší citlivosť senzibilných receptorov aj vodivú schopnosť senzibilných nervových vlákien. Tým je vysvetľovaná takmer bezbolestná sklerotizačná liečba.


Aethoxysklerol 0,5 % a 1 %

S Aethoxysklerolom 0,5 % a Aethoxysklerolom 1 % neboli vykonané žiadne kontrolované štúdie s pomocnou látkou.

Existuje štúdia, v ktorej bol Aethoxysklerol 0,25 % porovnávaný s fyziologickým roztokom ako placebom u 22 alebo 23 pacientov. Oblasti dolných končatín s výskytom metličkových varixov boli vyfotografované pred skleroterapiou a štyri týždne po liečbe. Fotografická dokumentácia sa odoslala na posúdenie nezávisle dvom flebológom. Pomocou stupnice VAS od 0-100 mm (kde “0” neznamená žiadny benefit, t. j. žiadnu obliteráciu metličkových varixov a ”100” znamená obliteráciu 100 % metličkových varixov z testovacej oblasti) bol hodnotený prínos terapie. Pri druhom objektívnom kritériu sa sledovala spokojnosť pacientov a hodnotenie vyšetrujúceho lekára.

Porovnanie skupiny s liečivom a skupiny liečenej placebom, ktoré vykonal odborný lekár č. 1 skončilo priemerným skóre 31 pre skupinu s pravým liekom a 15,3 pre skupinu s placebom. Hodnotenie odborného lekára č. 2 skončilo s priemerným skóre 30 pre skupinu s pravým liekom a 16,3 pre skupinu s placebom. Oba výsledky boli signifikantné. Rozdiel medzi hodnoteniami oboch odborníkov mal strednú hodnotu 17,25 pre skupinu s pravým liekom (signifikantná) a pre skupinu s placebom (nesignifikantná).

Lekár ohodnotil benefit pre pravý liek priemerným skóre 1,41 (na stupnici s rozsahom 0-3) a pre placebo 0,22.

Hodnotenie pacientov pre liečivo bolo v priemere 2,09 a pre placebo 0,91.

Pre Aethoxysklerol 0,5 % existujú dva výsledky rovnakých štúdií vykonaných v USA, v ktorých bol Aethoxysklerol 0,5 % porovnávaný s natrii tetradecylis sulfas (Sotradecol®) celkom u 51 pacientov. Čo sa týka obliterácie malých varixov (< 1 mm), nebol medzi oboma skupinami pozorovaný žiadny signifikantný rozdiel. Po štyroch mesiacoch liečby bol pre Aethoxysklerol 0,5 % pozorovaný faktor účinnosti 4,51 (pri štandardnej odchýlke 0,47) alebo 3,96 (štandardná odchýlka 0,83), pričom hodnota 3 znamenala obliteráciu menšiny varixov, hodnota 4 obliteráciu väčšiny varixov a hodnota 5 obliteráciu všetkých varixov.

Pre Aethoxysklerol 1 % existujú dva výsledky rovnakých štúdií vykonaných v USA, v ktorých bol Aethoxysklerol 1 % porovnávaný s natrii tetradecylis sulfas (Sotradecol®) celkom u 50 pacientov. Čo sa týka obliterácie malých varixov ( 1-3 mm), nebol medzi oboma skupinami pozorovaný žiadny signifikantný rozdiel. Po štyroch mesiacoch liečby bol pre Aethoxysklerol 1 % pozorovaný faktor účinnosti 4,31 (pri štandardnej odchýlke 0,62) alebo 4,28 (štandardná odchýlka 0,89), pričom hodnota 3 znamenala obliteráciu menšiny varixov, hodnota 4 obliteráciu väčšiny varixov a hodnota 5 obliteráciu všetkých varixov.

V súčasnosti nie sú známe žiadne výsledky z dlhodobých kontrolovaných klinických štúdií pre Aethoxysklerol 0,5 % a Aethoxysklerol 1 %.Aethoxysklerol 2 %

S liekom Aethoxysklerol 2 % neboli vykonané žiadne riadené štúdie s pomocnou látkou.

V prospektívnej klinickej štúdii boli Aethoxysklerol 2 % a 3 % porovnávané celkom u 15 pacientov s varixami laterálnych vetiev s fyziologickým roztokom ako placebom. V čase 12 týždňov po skleroterapii sa nálezy duplexnej sonografie (preukázateľná oklúzia, vymiznutie spätného toku a vnútorného echa) signifikantne líšili. Index VAFI (index veno-arteriálneho prietoku) meraný u pacientov liečených Aethoxysklerolom sa štatisticky významne znížil z počiatočnej hodnoty 1,49 (štandardná odchýlka 0,62) až na 1,06 (štandardná odchýlka 0,19), zatiaľ čo v skupine s placebom nedošlo k žiadnemu významnému zníženiu. Stratifikácia výsledkov s ohľadom na koncentráciu Aethoxysklerolu nebola vykonaná. Väčšina pacientov v skupine s pravým liekom (10 pacientov z 15) dostávala Aethoxysklerol 2%.

V súčasnosti nie sú známe žiadne výsledky z dlhodobých kontrolovaných klinických śtúdii.


Aethoxysklerol 3%

S liekom Aethoxysklerol 3 % neboli vykonané žiadne riadené štúdie s pomocnou látkou.

Pre Aethoxysklerol 3 % existujú dva výsledky rovnakých štúdií vykonaných v USA, v ktorých bol Aethoxysklerol 3 % porovnávaný s natrii tetradecylis sulfas (Sotradecol®) celkom u 52 pacientov. Čo sa týka obliterácie stredných až veľkých (3 – 6 mm), nebol medzi oboma skupinami pozorovaný žiadny signifikantný rozdiel. Po štyroch mesiacoch liečby bol pre Aethoxysklerol 3 % pozorovaný faktor účinnosti 4,56 (pri štandardnej odchýlke 0,45) alebo 4,51 (štandardná odchýlka 0,46), pričom hodnota 3 znamenala obliteráciu menšiny varixov, hodnota 4 obliteráciu väčšiny varixov a hodnota 5 obliteráciu všetkých varixov.

V súčasnosti nie sú známe žiadne výsledky z dlhodobých riadených klinických śtúdií pre Aethoxysklerol 3 % .


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Šiestim zdravým dobrovoľníkom bola aplikovaná injekcia 37 mg 14C-mac makrogollauryléteru v silne zriedenom roztoku do vena saphena magna. Časový priebeh koncentrácie makrogollauryléteru v plazme bol dvojfázový – s konečným distribučným polčasom rozpadu makrogollauryléteru a jeho označených metabolitov 4,09 hodiny. AUCbola 3,155 µg x h/ml, celkový klírens 11,68 l/h. Z podanej dávky bolo 89 % eleminovaných z krvi do prvých 12 hodín.

V inej štúdii boli plazmatické koncentrácie základných molekúl makrogollauryléteru (nezmetabolizovaných) stanovené u 6 pacientov s varixami (s priemerom > 3 mm) po liečbe Aethoxysklerolom 3 %. Plazmatický polčas nezmenených komponentov bol 0,94 – 1,27 h, AUC6,19 – 10,90 µg x h/ml.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V pokusoch na zvieratách makrogollauryléter preukázal porovnateľne nízku akútnu toxicitu. Bezpečnostné farmakologické štúdie preukázali negatívne chronotropné, inotropné a dromotropné účinky, pri ktorých dochádza k poklesu krvného tlaku. Pri súčasnom podaní s inými lokálnymi anestetikami boli pozorované dodatočné antiarytmické efekty. Pri opakovanom podávaní Aethoxysklerolu došlo k signifikantným histologickým zmenám v črevách, nadobličkách a pečeni všetkých vyšetrovaných druhov zvierat, u králikov aj v obličkách.

Makrogollauryléter viedol k hematúrii u všetkých vyšetrovaných druhov zvierat. Od dávky 4 mg/kg telesnej hmotnosti za deň u samcov potkanov bol pozorovaný nárast hmotnosti pečene a od 14 mg/kg telesnej hmotnosti sa pozorovalo zvýšenie aktivity ALT/GPT a AST/GOT.

Mutagenita

Makrogollauryléter bol rozsiahlo testovaný in vitro a in vivo. Všetky testy vykázali negatívne výsledky, iba v jednom teste in vitro boli v bunkách cicavcov indukované polyploidy. Avšak ak sa Aethoxysklerol používa podľa pokynov, žiadny klinicky relevantný genotoxický potenciál sa nepredpokladá.

Reprodukčná toxicita

Denná intravenózna aplikácia makrogollauryléteru počas niekoľkých týždňov alebo počas organogenézy nemala vplyv na samčiu alebo samičiu fertilitu, ani na skorý vývoj plodu a nevyvolala u potkanov ani u králikov teratogénne účinky, ale embryonálne a fetoxické účinky (zvýšená úmrtnosť zárodku a plodu, nižšie hmotnosti plodu) u materskej toxickej dávky stúpli. Keď sa trvanie liečby počas obdobia organogenézy obmedzilo na intervaly štyroch, po sebe idúcich dňoch, nevyskytli sa toxické účinky na matku ani embryo/fetotoxické efekty (králiky). Peri a postnatálny vývoj, správanie a reprodukcia nebola zhoršená u potkanov, ktorých matky dostávali i. v. makrogollauryléter každý druhý deň počas neskorej gestácie a počas obdobia laktácie. Makrogollauryléter prechádza placentárnou bariérou potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Ethanolum 96 %

Natrii hydrogenphosphas dihydricus

Kalii dihydrogenphosphas

Aqua pro iniectione


6.2 Inkompatibility

Neboli zistené.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred mrazom.


 1. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

5x2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerol 0,5 %

1x30 ml injekčné liekovky Aethoxysklerol 0,5 %

5x2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerol 1 %

1x30 ml injekčné liekovky Aethoxysklerol 1 %

5x2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerol 2 %

1x30 ml injekčné liekovky Aethoxysklerol 2 %

5x2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerol 3 %

1x30 ml injekčné liekovky Aethoxysklerol 3 %


a) odlamovacie ampulky (2 ml), vložka s prepážkami, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Ampula je určená na jednorazové použitie. Zvyšný nepoužitý roztok má byť znehodnotený.


b) injekčné liekovky z bezfarebného skla (30 ml), gumená prepichovacia zátka s hliníkovým krytom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


 1. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustraße 87-93

65203 Wiesbaden

Nemecko


8. REGISTRAĆNÉ ĆÍSLO


85/0032/70-C/S9. DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


27.07.1970


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Marec 2013

Aethoxysklerol 1 %