+ ipil.sk

Aflamil 100 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00907-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Aflamil 100 mg filmom obalené tablety


aceklofenak


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Aflamil a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aflamil

 3. Ako užívať Aflamil

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Aflamil

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Aflamil a na čo sa používa


Aflamil patrí do skupiny nesteroidných protizápalových a protireumatických liekov.

Váš lekár predpisuje Aflamil na liečbu ochorení s akútnym zápalom a bolesťou, takých ako lumbago (bolesť chrbta), bolesť zubov, bolestivá menštruácia alebo bolesti kĺbov.

Aflamil sa môže použiť na liečbu chronických kĺbových ochorení s chronickou bolesťou a zápalom, takých, ako sú chronické poruchy chrupavky v kĺboch (osteoartritída), zápal kĺbu alebo kĺbov reumatického pôvodu (reumatoidná artritída) a artritída, ktorá postihuje jeden alebo viac medzistavcových kĺbov v chrbtici a abnormálnu priľnavosť a pevnosť kostí kĺbu (spondylartritída ankylopoetika) alebo iné bolestivé poruchy pohybového aparátu (napr. humeroskapulárna periartritída a extraartikulárny reumatizmus).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aflamil


Neužívajte Aflamil,

 • ak ste alergický na aceklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste mali astmu, zúženie dýchacích ciest, akútnu nádchu, kožné vyrážky alebo iné alergické reakcie po požití kyseliny acetylsalicylovej (napr. Aspirinu, Anopyrinu, Acylpyrinu) alebo iného nesteroidného protizápalového lieku.

 • ak máte/ste mali žalúdkový alebo dvanástnikový vred, alebo krvácanie z tráviaceho traktu, alebo iné aktívne krvácanie, alebo

 • ak máte akúkoľvek poruchu krvnej zrážavosti (zvýšené riziko krvácania).

 • ak máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek.

 • ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad, ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), alebo upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass.

 • ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie).

 • v prípade tehotenstva (zvlášť počas posledných 3 mesiacov).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Aflamil.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aflamilu

 • ak máte v anamnéze vred žalúdka alebo dvanástnika alebo zápalové ochorenie tráviaceho traktu (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba).

 • ak máte poruchu zrážavosti krvi.

 • ak máte mierne až stredne ťažké ochorenie pečene alebo obličiek alebo tendenciu hromadenia tekutín v tele z iného dôvodu.

 • ak ste v minulosti prekonali krvácanie do mozgu.

 • ak trpíte akoukoľvek poruchou krvi (keďže sa môže zhoršiť).

 • ak máte špeciálne ochorenie kože a spojivového tkaniva nazývané SLE.

 • ak ste v minulosti trpeli /alebo stále trpíte bronchiálnou astmou.

 • ak máte špeciálne metabolické ochorenie nazývané porfýria.

 • počas zotavovania po väčšom chirurgickom zákroku.

 • ak fajčíte;

 • ak máte cukrovku;

 • ak máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy.


Lieky, ako je Aflamil, môžu byť spojené so zvýšením rizika srdcového infarktu (infarkt myokardu). Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej doby.

Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.


V súvislosti s užívaním liekov, ako je Aflamil (pozri časť 4), boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie. Rovnako ako u iných nesteroidných protizápalových liekoch k závažným alergickým reakciám môže dôjsť aj bez predchádzajúcej expozície lieku. V súvislosti s použitím protizápalových liekov ako aceklofenak boli veľmi zriedka hlásené život ohrozujúce dermatologické ochorenia, niektoré z nich fatálne (nazývané exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza). Hlavnými príznakmi týchto ochorení sú: vyrážky, svrbenie, žihľavka, pľuzgiere na koži, horúčka. Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií pre pacientov je na začiatku liečby; vo väčšine prípadov sa nástup týchto reakcií objavil v prvom mesiaci liečby. Aflamil má byť vysadený pri prvom výskyte kožných vyrážok alebo iných prejavov hypersenzitivity.

Aflamil sa nemá užívať v prípade ovčích kiahní.


V zriedkavých prípadoch môže Aflamil vyvolať tvorbu vredov v tráviacom trakte (gastrointestinálne ulcerácie) a krvácanie alebo prederavenie (perforáciu). Táto situácia môže nastať kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich. Ak spozorujete akékoľvek brušné príznaky, najmä ak ste starší, kontaktujte svojho lekára.


Deti

Použitie Aflamilu u detí sa neodporúča kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Iné lieky a Aflamil

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinky Aflamilu. V týchto prípadoch môže byť nevyhnutné zmeniť dávku alebo ukončiť liečbu týmito liekmi. Môže to byť zvlášť dôležité, ak užívate:

 • lítium (na liečbu psychiatrických ochorení),

 • digoxín (liek na srdcové zlyhanie alebo srdcové arytmie),

 • diuretiká (lieky na odvodnenie),

 • niektoré lieky na vysoký krvný tlak (ACE inhibítory a antagonisty angiotenzínu-II),

 • antikoagulanciá (lieky znižujúce zrážavosť krvi),

 • lieky na liečbu depresie ako selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu,

 • antidiabetiká (lieky proti cukrovke),

 • metotrexát (na liečbu rakoviny a reumatických ochorení),

 • takrolimus a cyklosporín (lieky, ktoré potláčajú imunitný systém a používajú sa na prevenciu odvrhnutia transplantovaných orgánov),

 • steroidné protizápalové lieky ako betametazón a prednizón,

 • kyselinu acetylsalicylovú a ďalšie lieky proti bolesti (tzv. nesteroidné protizápalové lieky),

 • zidovudín (liečba HIV).


Aflamil a jedlo a nápoje

Aflamil filmom obalenú tabletu možno užiť pred alebo počas jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Aflamil môže sťažiť otehotnenie. Informujte svojho lekára, ak plánujete otehotnieť alebo ak máte problémy s otehotnením.


Neužívajte Aflamil v tehotenstve, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Ak užívate Aflamil v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.

Aflamil nesmiete užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Nie je známe, či sa Aflamil vylučuje do materského mlieka.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, informujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať Aflamil.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlo a neobsluhujte žiadne nebezpečné zariadenia alebo stroje, ak spozorujete počas užívania Aflamilu závraty, nevoľnosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému.


3. Ako užívať Aflamil


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Aflamil filmom obalené tablety sa musia prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny.


Odporúčaná denná dávka je 200 mg, t.j. jedna filmom obalená tableta ráno a jedna večer (jedna filmom obalená tableta každých 12 hodín).


Ak si myslíte, že účinok Aflamilu je príliš silný alebo slabý, spojte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Starší pacienti

Dávkovanie určí váš lekár a budete musieť absolvovať pravidelné kontroly.


Ochorenia obličiek a srdca

Dávkovanie určí váš lekár a budete musieť absolvovať pravidelné kontroly.


Ochorenie pečene

Odporúčaná denná dávka sa musí znížiť na jednu filmom obalenú tabletu.


Dlhodobá liečba

Ak sa dlhodobo liečite Aflamilom, lekár vám urobí kontrolné laboratórne vyšetrenia ako krvný obraz, pečeňové funkcie a obličkové funkcie približne každé tri mesiace.


Ak užijete viac Aflamilu, ako máte

Spojte sa okamžite so svojím lekárom alebo lekárnikom alebo navštívte najbližšiu lekársku pohotovosť. Zoberte si so sebou túto písomnú informáciu pre používateľov!


Ak zabudnete užiť Aflamil

Neobávajte sa! Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili zabudnutú filmom obalenú tabletu. Užite svoju ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Aflamil

Dĺžku liečby určí váš lekár. Neukončujte liečbu predčasne, ani keď sa cítite lepšie.


Ak máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina z nich je mierna a vymizne po ukončení užívania Aflamilu.


Frekvencie vedľajších účinkov sú definované nasledovne:

 • veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

 • časté: môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí

 • menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí

 • zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí

 • veľmi zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí

 • neznáme: frekvenciu z dostupných údajov nemožno odhadnúť.


Časté vedľajšie účinky:závrat, poruchy trávenia, bolesti brucha, nevoľnosť, hnačka a abnormálne výsledky pečeňových testov.


Menej časté vedľajšie účinky:nafukovanie, gastritída (zápal sliznice žalúdka), zápcha, vracanie, vred sliznice úst (ulcerácia v ústach), svrbenie kože a vyrážka, zápal kože, žihľavka a abnormálne výsledky testov funkcie obličiek.


Zriedkavé vedľajšie účinky:žalúdočno-črevné vredy a krvácanie, meléna („dechtovo“ čierna stolica, ktorá je spojená s krvácaním z tráviaceho traktu), krvavá hnačka, vysoký krvný tlak, zhoršenie vysokého krvného tlaku, srdcové zlyhanie, dyspnoe (ťažkosti s dýchaním alebo dýchavičnosť, typicky spojené s nejakou formou srdcového alebo pľúcneho ochorenia), anémia (abnormálne nízky počet červených krviniek alebo nedostatok obsahu hemoglobínu v nich), opuch tváre, jazyka alebo hrdla, alergické reakcie (precitlivenosť, vrátane závažných alergických reakcií nazývaných anafylaktický šok), poruchy videnia.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: zníženie funkcie kostnej drene, neobvykle nízky počet bielych krviniek a krvných doštičiek v krvi, málokrvnosť v dôsledku rozpadu červených krviniek, vysoké hladiny draslíka a pečeňových enzýmov v krvi, depresia, poruchy spánku (nespavosť), nezvyčajné sny, parestézia (pocity mravčenia), tras (rytmické, mimovoľné pohyby), ospalosť, bolesti hlavy, zhoršenie alebo poruchy chuti, zápal sliznice v ústach, pankreatitída (zápal pankreasu), poškodenie pečene, vrátane hepatitídy (zápal pečene), krv vo zvratkoch, závrat (pocit točenia), tinnitus (zvonenie v ušiach alebo iné zvuky bez vonkajšej príčiny), purpura (početné bodkovité krvácanie do kože), ekzém, ťažké kožné reakcie, edém (opuch nôh, rúk či tváre), svalové kŕče v nohách, poruchy funkcie obličiek, zlyhanie obličiek, palpitácie (nepríjemné pocity nepravidelného a/alebo silného tlkotu srdca), vaskulitída (zápal krvných ciev), únava (slabosť), sčervenanie, návaly horúčavy, dýchacie ťažkosti (bronchospazmus), zvýšenie hmotnosti, črevné perforácie (prederavenie), nové vzplanutie žalúdočno-črevných zápalových ochorení (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba).


Vo výnimočných prípadoch sa objavili komplikácie počas ovčích kiahní.


Veľmi zriedkavo boli pri užívaní nesteroidných protizápalových liekov hlásené bulózne kožné reakcie (vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy, pozri časť 2.) a zápal obličiek.


Prestaňte užívať Aflamil a navštívte svojho lekára, ak spozorujete alergické príznaky, ako sú:

 • opuch tváre, jazyka alebo hrdla,

 • problémy s prehĺtaním,

 • žihľavka a ťažkosti s dýchaním.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Aflamil


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Aflamil obsahuje

 • Liečivo je 100 mg aceklofenaku v každej filmom obalenej tablete.

 • Ďalšie zložky sú glycerolpalmitostearát, sodná soľ kroskarmelózy, povidón a mikrokryštalická celulóza.

Filmový obal: „Sepifilm 752 biely“ (ktorý obsahuje makrogolstearát, oxid titaničitý, mikrokryštalickú celulózu a hypromelózu).


Ako vyzerá Aflamil a obsah balenia

Vzhľad:

Biele okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s označením „A“ na jednej strane. Povrch lomu je biely.


Obal: Blister PAD/Al/PVC/Al, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa. Jeden blister obsahuje 10 filmom obalených tabliet. V jednej papierovej škatuľke je 20, 30 alebo 60 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2014.


6Aflamil 100 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00907-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Aflamil 100 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg aceklofenaku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety na jednej strane s označením „A“. Plocha lomu je biela.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba bolesti a zápalu pri osteoartritíde, reumatoidnej artritíde a ankylozujúcej spondylartritíde, ako aj pri iných bolestivých ochoreniach pohybového systému (napr. humeroskapulárna periartritída a mimokĺbový reumatizmus). Ako analgetikum pri bolestivých stavoch (vrátane bolestí krížov alebo zubov a primárnej dysmenorey).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšejúčinnej dávky vnajkratšom časepotrebnom na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Spôsob podávania

Aflamil 100 mg filmom obalené tablety sú určené na vnútorné použitie a musia sa prehltnúť minimálne s ½ pohárom tekutiny. Aflamil 100 mg filmom obalené tablety možno užiť spolu s jedlom.


Dospelí:

Maximálna odporúčaná dávka je 200 mg denne, užitá v dvoch oddelených 100 mg dávkach, jedna filmom obalená tableta ráno a jedna večer.


Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich nebola stanovená.


Staršie osoby:

Všeobecne nie je potrebná žiadna redukcia dávky, avšak majú sa zvážiť upozornenia v časti 4.4.


Porucha funkcie pečene

Dávka aceklofenaku sa musí u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene redukovať. Odporúčaná počiatočná dávka je 100 mg denne.


Porucha funkcie obličiek
Nie je žiadny dôkaz, že dávku aceklofenaku treba upraviť u pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek, ale odporúča sa opatrnosť.

4.3 Kontraindikácie


Aceklofenak je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:


 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku, uvedených v časti 6.1;

 • u pacientov, u ktorých látky s podobným účinkom (napr. kyselina acetylsalicylová alebo iné NSAID) vyvolávali záchvat astmy, bronchospazmus, akútnu rinitídu alebo urtikáriu alebo precitlivenosť na tieto lieky;

 • pacienti s gastrointestinálnym krvácaním alebo perforáciou v anamnéze vo vzťahu k predchádzajúcej terapii NSAID. Aktívny alebo recidivujúci peptický vred/krvácanie v anamnéze (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania);

 • pacienti s aktívnym krvácaním, prípadne poruchou krvácavosti (hemofília alebo poruchy zrážavosti);

 • pacienti s preukázaným kongestívnym zlyhávaním srdca (NYHA II-IV), ischemickou chorobou srdca, periférnym arteriálnym ochorením a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením;

 • pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene alebo obličiek;

 • gravidita, najmä počas posledných troch mesiacov, ak pre to neexistujú závažné dôvody. V tomto prípade sa má používať najnižšia účinná dávka (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Aceklofenak sa nesmie podávať súčasne s iným NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziká nižšie).


Gastrointestinálne účinky

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sú popísané u všetkých NSAID a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich, alebo s predchádzajúcou anamnézou závažných gastrointestinálnych príhod alebo bez nej.


Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie a perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze, obzvlášť ak bola komplikovaná krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U takýchto pacientov treba začať s najnižšou možnou dávkou. U týchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súčasnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko (pozri ďalej a časť 4.5) sa má zvážiť súčasné podávanie protektívnej liečby (napr. mizoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy).


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší pacienti, majú informovať o akýchkoľvek nezvyčajných abdominálnych príznakoch (najmä gastrointestinálneho krvácania) obzvlášť na začiatku liečby. Zvýšenú opatrnosť je treba u pacientov liečených súčasne liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú systémové kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, SSRI alebo antiagregačné lieky, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


Ak sa u pacienta liečeného aceklofenakom objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liek musí byť vysadený.


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Vhodné monitorovanie a usmernenie sa vyžaduje u pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným zlyhávaním srdca, pretože v súvislosti s terapiou NSAID boli hlásené edémy a retencia tekutín.


Pacienti s kongestívnym zlyhávaním srdca (NYHA I) a pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) musia byť liečení aceklofenakom len po starostlivom zvážení. Keďže kardiovaskulárne riziká aceklofenaku sa zvyšujú s dávkou a trvaním expozície, trvanie liečby má byť čo najkratšie a účinná denná dávka čo najnižšia. Pacientova potreba úľavy od symptómov a odpoveď na liečbu sa musí periodicky prehodnocovať.

Aceklofenak sa má podávať s opatrnosťou a pod prísnym lekárskym dohľadom pacientom s nasledujúcimi ochoreniami, pretože môže dôjsť k ich exacerbácii (pozri časť 4.8):

 • príznaky svedčiace o gastrointestinálnych poruchách zahŕňajúce hornú alebo dolnú časť gastrointestinálneho traktu

 • gastrointestinálne vredy, krvácanie alebo perforácia v anamnéze

 • ulcerózna kolitída

 • Crohnova choroba

 • hematologické abnormality, SLE, porfýria a poruchy krvotvorby


Aceklofenak sa má tiež podávať s opatrnosťou a len pod prísnym lekárskym dohľadom u pacientov s cerebrovaskulárnym krvácaním v anamnéze.


Účinky na pečeň a obličky

Podávanie NSAID môže spôsobiť od dávky závislé zníženie tvorby prostaglandínu a urýchlenie zlyhania obličiek. Význam prostaglandínov pri zachovaní prietoku krvi obličkami je potrebné vziať do úvahy u pacientov s poruchou funkcie srdca alebo obličiek, dysfunkciou pečene, ktorí už boli liečení diuretikami alebo sa zotavujú po rozsiahlej operácii, a u starších pacientov.


Opatrnosť sa musí dodržiavať u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek, ako aj u pacientov s inými stavmi, ktoré predisponujú retenciu tekutín. U týchto pacientov môže použitie NSAID vyústiť do zhoršenia renálnej funkcie a retencie tekutín. Opatrnosť sa tiež vyžaduje u pacientov s liečbou diuretikami alebo iným rizikom hypovolémie. Má sa použiť najnižšia účinná dávka a funkcia obličiek sa má pravidelne sledovať. Účinky na funkciu obličiek sú zvyčajne reverzibilné po vysadení aceklofenaku.


Liečba aceklofenakom sa má prerušiť, ak abnormálne hodnoty pečeňových testov pretrvávajú alebo sa zhoršujú, ak klinické príznaky zodpovedajú rozvoju ochorenia pečene alebo ak nastanú iné prejavy (eozinofília, vyrážka). Hepatitída môže vzniknúť bez prodromálnych príznakov.


Použitie NSAID u pacientov s pečeňovou porfýriou môže vyvolať atak ochorenia.


Precitlivenosť a kožné reakcie

Rovnako ako u iných NSAID k alergickým reakciám, vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií, môže dôjsť aj bez predchádzajúcej expozície lieku. V súvislosti s užívaním NSAID boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko reakcií pre pacientov je na začiatku liečby; vo väčšine prípadov sa nástup týchto reakcií objavil v prvom mesiaci liečby. Aceklofenak má byť vysadený pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitivity.


Vo výnimočných prípadoch môžu ovčie kiahne vyvolať závažné komplikácie infekcií kože a mäkkých tkanív.
Dodnes nemožno vylúčiť prispievajúcu rolu NSAID v zhoršení týchto infekcií. Preto je vhodné, aby sa v prípade ovčích kiahní vyhlo užívaniu Aflamilu 100 mg filmom obalené tablety.


Hematologické účinky


Aceklofenak môže reverzibilne inhibovať agregáciu krvných doštičiek (pozri časť 4.5).


Respiračné poruchy:

Ak sa NSAID podávajú pacientom, ktorí trpia alebo majú v anamnéze bronchiálnu astmu, vyžaduje sa opatrnosť, pretože pri použití NSAID bolo u týchto pacientov hlásené vyvolanie bronchospazmu.


Starší

Starší pacienti majú zvýšenú frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov spôsobených užívaním NSAID, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforáciu, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2). Starší pacienti s väčšou pravdepodobnosťou trpia na poškodenie renálnych, kardiovaskulárnych alebo hepatálnych funkcií.


Dlhodobá liečba

Všetci pacienti, ktorí užívajú dlhodobú liečbu nesteroidnými protizápalovými liekmi, majú byť monitorovaní v rámci opatrení pri používaní (napr. krvný obraz, hepatálna a renálna funkcia).


4.5 Liekové a iné interakcie


Okrem warfarínu neboli robené žiadne interakčné štúdie.


Aceklofenak sa metabolizuje cez cytochróm P450 2C9 a údaje in vitro indikujú, že aceklofenak môže byť inhibítorom tohto enzýmu. Riziko farmakokinetickej interakcie je preto možné s fenytoínom, cimetidínom, tolbutamidom, fenylbutazónom, amiodarónom, mikonazolom a sulfafenazolom. Tak ako pri iných liekoch v skupine NSAID, tiež tu existuje riziko farmakokinetických interakcií s inými liekmi vylučovanými aktívnou renálnou sekréciou, ako je metotrexát a lítium. Aceklofenak sa prakticky úplne viaže na plazmatický albumín a následne treba myslieť na možnosť vytesňovacích interakcií s inými liekmi so silnou väzbou na proteíny.


Kvôli nedostatku štúdií farmakokinetických interakcií s aceklofenakom nasledujúce údaje sú založené na znalostiach o iných NSAID:


Treba sa vyhýbať nasledujúcim kombináciám:


NSAID inhibujú tubulárnu sekréciu metotrexátu a môže sa tiež vyskytnúť slabá metabolická interakcia, ktorá vyústi do zníženého klírensu metotrexátu. Preto sa má vždy zabrániť predpisovaniu NSAID liekov počas liečby vysokými dávkami metotrexátu.


Lítium a digoxín: Niektoré NSAID inhibujú renálny klírens lítia a digoxínu, ktorý vyúsťuje do zvýšenej koncentrácie oboch v sére. Kombinácii sa musí zabrániť, ak nie je možné vykonávať časté monitorovanie hladín lítia a digoxínu.


Antikoagulanciá: NSAID inhibujú agregáciu krvných doštičiek a poškodenie slizničnej membrány v gastrointestinálnom trakte, čo môže zosilniť aktivitu antikoagulancií a zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania u pacientov používajúcich antikoagulanciá. Kombinácii aceklofenaku s perorálnymi antikoagulanciami z kumarínovej skupiny, tiklopidínom a trombolytikami a heparínom sa má zabrániť, až kým sa nezabezpečí starostlivé monitorovanie.


Antiagregačné lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) v kombinácii s NSAID môžu zvyšovať riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Nasledujúce kombinácie môžu vyžadovať úpravu dávky a zvláštne opatrenia:


Metotrexát: Na možnú interakciu medzi NSAID a metotrexátom sa má myslieť, aj keď sa používajú nízke dávky metotrexátu, zvlášť u pacientov so zníženou renálnou funkciou. Keď sa má použiť kombinovaná liečba, musí sa monitorovať renálna funkcia. Opatrnosť je potrebná, ak sa podáva aj NSAID, aj metotrexát v priebehu 24 hodín, pretože sa hladiny metotrexátu môžu zvýšiť a vyústiť do zvýšenia toxicity.


Cyklosporín, takrolimus: Má sa za to, že podanie NSAID spolu s cyklosporínom alebo takrolimom zvyšuje riziko nefrotoxicity kvôli zníženiu syntézy prostacyklínu v obličke. Počas kombinovanej liečby je preto dôležité starostlivo monitorovať renálne funkcie.


Ostatné NSAID: Súčasná liečba kyselinou acetylsalicylovou alebo inými NSAID môže zvýšiť frekvenciu nežiaducich účinkov, a preto sa vyžaduje opatrnosť.


Diuretiká: Aceklofenak, podobne ako ostatné NSAID môžu inhibovať aktivitu diuretík, zoslabovať diuretický účinok furosemidu a bumetanidu a tiež antihypertenzný účinok tiazidov. Súčasná liečba s draslík šetriacimi diuretikami môže byť spojená so zvýšením hladín draslíka, preto sa má sérový draslík pravidelne monitorovať.


Nezistilo sa, že by aceklofenak ovplyvňoval kontrolu krvného tlaku, keď sa spolu podával s bendrofluazidom, hoci nemožno vylúčiť interakciu s inými diuretikami.


Antihypertenzíva: NSAID môžu tiež zoslabovať účinok určitých antihypertenzívnych liekov. ACE inhibítory alebo antagonisty receptorov angiotenzínu II v kombinácii s NSAID môžu viesť k zhoršeniu renálnych funkcií. Riziko akútnej renálnej insuficiencie, ktorá je zvyčajne reverzibilná, sa môže zvýšiť u niektorých pacientov s poškodenými renálnymi funkciami (napr. u dehydratovaných alebo starších pacientov). Preto sa má kombinácia s NSAID podávať s opatrnosťou najmä starším. Pacienti musia byť adekvátne hydratovaní a musí sa zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začiatku súbežnej liečby a pravidelne počas jej trvania.


Antikoagulanciá: Tak ako ostatné NSAID aceklofenak môže zosilniť účinok antikoagulancií. Má sa pristúpiť k starostlivému sledovaniu pacientov s kombinovanou liečbou antikoagulanciami a aceklofenakom.


Nezistilo sa, že by aceklofenak ovplyvňoval kontrolu krvného tlaku, keď sa spolu podával s bendrofluazidom, hoci nemožno vylúčiť interakciu s inými diuretikami.

Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinálnych ulcerácií alebo krvácania (pozri časť 4.4).


Antidiabetiká: Klinické štúdie preukázali, že sa diklofenak môže podávať spolu s perorálnymi antidiabetikami bez ovplyvnenia ich klinického účinku. Avšak boli hlásené izolované hypoglykemické a hyperglykemické účinky. Preto pri aceklofenaku sa má uvažovať s úpravou dávkovania látok, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu.


Zidovudín: Ak sa NSAID podávajú so zidovudínom, je tu zvýšené riziko hematologickej toxicity. Existujú náznaky zvýšeného rizika hemartrózy a hematómov u HIV(+) hemofilikov užívajúcich súčasne liečbu so zidovudínom aj ibuprofénom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie je k dispozícii žiadna informácia o používaní aceklofenaku počas gravidity.


Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nežiaduco ovplyvniť graviditu a/alebo vývoj embrya/plodu.


Údaje z epidemiologických štúdií navodzujú zvýšené riziko spontánneho potratu a srdcových malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítora syntézy prostaglandínov počas skorej gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnej malformácie sa zvýšilo z menej ako 1 % až do približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby.

U zvierat sa ukázalo, že podanie inhibítora syntézy prostaglandínov vyústilo do zvýšenia pred- a poimplantačných strát a embryo-fetálnej letality. Okrem toho, u zvierat, ktoré dostávali inhibítor syntézy prostaglandínov počas organogenetického obdobia, bol hlásený zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych.

Počas prvého a druhého trimestra gravidity, sa aceklofenak nesmie podávať, iba ak je to nevyhnutné. Ak aceklofenak užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, dávku musí udržiavať čo najnižšiu a trvanie liečby čo najkratšie.


Počas tretieho trimestra gravidity, môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vyvolať

u plodu:

 • kardiopulmonálnu toxicitu (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou);

 • renálnu dysfunkciu, ktorá sa môže rozvinúť do renálneho zlyhania s oligohydramniónom;


u matky a novorodenca, na konci gravidity:

 • možné predĺženie času krvácania, antiagregačný účinok, ktorý sa môže vyvinúť dokonca po veľmi nízkych dávkach;

 • inhibíciu uterinných kontrakcií vyúsťujúcu do neskorého alebo protrahovaného pôrodu.


V dôsledku toho je aceklofenak kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3).


Laktácia

Nie sú k dispozícii informácie, či sa aceklofenak vylučuje do materského mlieka. Avšak zaznamenal sa nevýznamný prenos aceklofenaku značeného (izotopom 14C) do mlieka dojčiacich potkanov.

Použitiu aceklofenaku sa preto treba vyvarovať v gravidite a počas laktácie, pokiaľ potenciálny prínos pre matku nepreváži nad možnými rizikami pre plod.


Fertilita

Používanie NSAID môže poškodiť fertilitu a neodporúča sa u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo ktoré sa podrobujú vyšetreniu neplodnosti, sa má zvážiť dočasné ukončenie liečby aceklofenakom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti, ktorí trpeli závratmi alebo inými poruchami centrálneho nervového systému počas užívania NSAID, sa musia zdržať vedenia vozidla alebo obsluhy strojov.

4.8 Nežiaduce účinky


Gastrointestinálne poruchy: Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sú gastrointestinálneho charakteru. Pri NSAID môže dôjsť k peptickým vredom, perforácii alebo gastrointestinálnemu krvácaniu, ktoré je niekedy fatálne, najmä u starších ľudí (pozri časť 4.4). Pri liečbe NSAID boli ďalej popísané nevoľnosť, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). Menej často bola pozorovaná gastritída.

V súvislosti s používaním NSAID boli hlásené edémy, hypertenzia a zlyhávanie srdca.


Aceklofenak je štrukturálne príbuzný, aj sa metabolizuje ako diklofenak, pre ktorý veľké množstvo klinických a epidemiologických údajov stále poukazuje na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo mozgovocievna príhoda, zvlášť pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe). Epidemiologické údaje tiež odhalili zvýšené riziko akútneho koronárneho syndrómu a myokardiálneho infarktu spojeného s používaním aceklofenaku (pozri časti 4.3. a 4.4 Kontraindikácie a Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Nasleduje tabuľka s nežiaducimi reakciami uvádzanými v klinických skúšaniach a pri použití aceklofenaku po vydaní povolenia, ktoré sú zoskupené podľa tried orgánových systémov a odhadovanej frekvencie. Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 ž <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000).


MedDRA SOC

Časté

1/100 až

<1/10

Menej časté

1/1 000 až

<1/100

Zriedkavé

1/10 000 až

<1/1 000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000

Poruchy krvi a lymfatického systémuAnémia

Útlm kostnej drene

Granulocytopénia

Trombocytopénia

Neutropénia

Hemolytická anémia

Poruchy imunitného systémuAnafylaktická reakcia (vrátane šoku)

Hypersenzitivita


Poruchy metabolizmu a výživy
Hyperkaliémia

Psychické poruchy
Depresia

Abnormálne sny

Nespavosť

Poruchy nervového systému

ZávratyParestézia

Tremor

Ospalosť

Bolesť hlavy

Dysgeuzia (abnormálna chuť)

Poruchy okaPoruchy zraku


Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo

Tinnitus

Poruchy srdcaSrdcové zlyhanie

Palpitácie

Poruchy cievHypertenzia

Zhoršenie hypertenzie

Sčervenanie

Návaly

Vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavyDyspnoe

Bronchospazmus

Gastrointestinálne poruchy

Dyspepsia

Bolesť brucha

Nauzea

Hnačka

Flatulencia

Gastritída

Zápcha

Vracanie

Ulcerácie v ústach

Meléna

Gastrointestinálne ulcerácie

Hemoragická hnačka

Gastrointestinálne krvácanie

Stomatitída

Hemateméza

Žalúdkový vred

Perforácii čreva Zhoršenie Crohnovej choroby

Zhoršenie ulceróznej kolitídy

Pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie pečeňových enzýmovPoškodenie pečene (vrátane hepatitídy)

Zvýšenie alkalickej fosfatázy

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Pruritus

Vyrážka

Dermatitída

Urtikária

Angioedém

Purpura

Ekzém

Závažné mukokutánne kožné reakcie

Poruchy obličiek a močových ciest


Zvýšená urea v krvi

Zvýšený kreatinín v krvi


Nefrotický syndróm

Renálna insuficiencia

Intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Edém

Únava

Kŕče dolných končatín

Vyšetrenia
Zvýšenie hmotnosti


Ostatné účinky hlásené u NSAID sú:

Veľmi zriedkavé (<1/10 000):

Poruchy obličiek a močových ciest:intersticiálna nefritída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (veľmi zriedkavé).


Výnimočne bol v priebehu ovčích kiahní v súvislosti s liečbou NSAID hlásený výskyt závažných komplikácií infekcií kože a mäkkých tkanív.


Pozri aj časti 4.4 a 4.5.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


U ľudí neexistujú údaje týkajúce sa následkov predávkovania aceklofenakom


Príznaky môžu byť: nauzea, vracanie, bolesť žalúdka, závraty, ospalosť a bolesť hlavy.


Liečba akútnej otravy nesteroidnými protizápalovými liekmi v podstate m pozostáva z antacíd, ak je potrebné, a ďalšej podpornej a symptomatickej liečby komplikácií, ako sú hypotenzia, zlyhanie obličiek, kŕče, gastrointestinálne podráždenie a depresia dýchania.


Liečba akútnej otravy perorálnym aceklofenakom spočíva v zabránení vstrebania čo najskôr po predávkovaní výplachom žalúdka a podávaním aktívneho uhlia v opakovaných dávkach. Forsírovaná diuréza, dialýza alebo hemoperfúzia nemusia dokázať odstrániť NSAID vzhľadom na ich vysokú mieru väzby na proteíny a rozsiahly metabolizmus.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Protizápalové a protireumatické lieky, nesteroidné, ATC kód: M01AB16


Aceklofenak je nesteroidná látka s protizápalovými a analgetickými účinkami. Má sa za to, že mechanizmus jeho účinku je založený na inhibícii syntézy prostaglandínov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnej aplikácii sa aceklofenak rýchlo absorbuje a jeho biologická dostupnosť je takmer 100 %. Vrcholovú koncentráciu v plazme dosiahne približne o 1,25 až 3 hodiny po požití. Tmaxsa pri súčasnom požití potravy oneskoruje, kým stupeň absorpcie nie je ovplyvnený.


Distribúcia

Aceklofenak sa silne viaže na bielkoviny (99,7 %). Aceklofenak sa dostáva do synoviálnej tekutiny, kde koncentrácie dosahujú približne 60 % koncentrácií v plazme. Distribučný objem je približne 30 litrov.


Vylučovanie

Priemerný plazmatický polčas vylučovania sú 4 – 4,3 hodiny. Klírens sa odhaduje na 5 litrov za hodinu. Približne dve tretiny podanej dávky sa vylučuje močom, hlavne ako konjugované hydroxymetabolity. Iba 1 % perorálnej jednorazovej dávky sa vylučuje nezmenené.

Aceklofenak sa pravdepodobne metabolizuje cez CYP2C9 na hlavný metabolit 4-OH-aceklofenak, ktorého podiel na klinickej aktivite je pravdepodobne zanedbateľný. Diklofenak a 4-OH-diklofenak boli detekované medzi mnohými metabolitmi.


Charakteristika u pacientov

Nezistili sa žiadne zmeny vo farmakokinetike aceklofenaku u starších pacientov.

Pomalšia rýchlosť vylučovania aceklofenaku sa zistila u pacientov so znížením funkcie pečene po jednorazovej dávke aceklofenaku. V štúdii s mnohopočetnými dávkami pri použití 100 mg raz denne nebol žiadny rozdiel vo farmakokinetických parametroch medzi subjektmi s miernou až strednou cirhózou pečene a normálnymi subjektmi.


U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa nepozorovali žiadne klinicky signifikantné rozdiely vo farmakokinetike po jednorazovej dávke.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Podobne ako iné NSAID, aj aceklofenak znášajú experimentálne zvieratá zle.

Okrem toho, farmakokinetické rozdiely medzi zvieratami a človekom sťažujú vyhodnotenie potenciálnej toxicity aceklofenaku. Hlavným cieľovým orgánom bol tráviaci trakt. Avšak, štúdie toxicity zahŕňajúce maximálne tolerované dávkovanie u potkanov, druhu, ktorý metabolizuje aceklofenak na diklofenak, a u opíc (expozícia nezmeneným aceklofenakom) neukázali žiadne iné toxické účinky ako tie, ktoré sa často pozorujú u NSAID.


Štúdie na zvieratách ukazujú, že neexistuje žiadny dôkaz teratogenity u potkanov, hoci systémová expozícia bola nízka a u králikov liečba aceklofenakom (10 mg/kg/deň) mala u niektorých plodov za následok niekoľko morfologických zmien.


Štúdie karcinogenity u myší (systémová expozícia aceklofenaku neznáma) a u potkanov (metabolizmus na diklofenak) neukázali žiadny karcinogénny účinok a aceklofenak bol negatívny v testoch genotoxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

glycerolpalmitostearát, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, mikrokryštalická celulóza.


Filmový obal:

hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, oxid titaničitý E171, makrogolstearát 2000.

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Obal

PAD/Al/PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia
20 filmom obalených tabliet
30 filmom obalených tabliet
60 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť
Maďarsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0134/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


26.04.2004/ 13.2. 2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

11Aflamil 100 mg filmom obalené tablety