+ ipil.sk

AFLUDITEN 25 mg/mlPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00384PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


AFLUDITEN 25 mg/ml

Injekčný roztok

(Fluphenazini decanoas)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené

v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je AFLUDITEN 25 mg/mla na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete AFLUDITEN25 mg/ml

3. Ako používať AFLUDITEN 25 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať AFLUDITEN 25 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je AFLUDITEN 25 mg/mla na čo sa používa


Liek AFLUDITEN 25 mg/mlje depotnou formou neuroleptika fenotiazínového typu. Flufenazín pôsobí na všetkých úrovniach centrálneho nervového systému a na mnohé orgánové systémy. Mechanizmus terapeutického účinku nie je známy, môže súvisieť s anticholinergnými účinkami liečiva.


Flufenazín je vo veľkej miere biotransformovaný pri prvom prechode pečeňou (first pass effect) a vylučuje sa močom a stolicou. Flufenazín je z 90 % viazaný na bielkoviny plazmy. Esterifikáciou flufenazínu s mastnou kyselinou s dlhým reťazcom a rozpustením v sezamovom oleji sa spomaľuje difúzia a dostupnosť uvoľneného farmaka z depotného miesta. Po intramuskulárnom podaní sa vrcholová plazmatická hladina dosiahne za 24 hodín. Nástup účinku je 24 až 72 hodín po injekčnom podaní a účinok na psychotické symptómy sa prejaví o 48 až 96 hodín. Sérový biologický polčas je približne 7 až 10 dní. Flufenazín prechádza hematoencefalickou bariérou, placentou a nemožno ho odstrániť dialýzou.


Liek AFLUDITEN 25 mg/mlsa používa na udržiavaciu liečbu psychotických porúch u dospelých, mladistvých a detí od 12 rokov


2. Čo potrebujete vedieť predtým, akopoužijete AFLUDITEN25 mg/ml


Nepoužívajte AFLUDITEN25 mg/ml

Ak ste precitlivený na liečivo alebo pomocné látky.

U pacientov so známou precitlivenosťou na iné fenotiazínové zlúčeniny je potrebná opatrnosť, pretože nie je možné vylúčiť skríženú precitlivenosť.

AFLUDITEN 25 mg/mlsa nemá užívať pri poškodení, alebo pri podozrení na organické poškodenie mozgu, pri podávaní vysokých dávok látok s tlmivým účinkom na centrálnu nervovú sústavu (alkohol, utíšujúce prostriedky, omamné prostriedky, uspávacie prostriedky), pri bezvedomí alebo ťažkých depresívnych stavoch, pri extrapyramídových poruchách (poruchy svalového napätia a koordinácie pohybov), pri poškodení pečene, pri krvnej dyskrázii (chorobná skladba krvi).

AFLUDITEN 25 mg/mlsa nepodáva tehotným a dojčiacim ženám a deťom do 12rokov.

Liek sa nemá užívať, ak sa u Vás vyskytuje chronické ochorenie srdca a obličiek, Parkinsonova choroba, glaukóm (zelený očný zákal), hypertrofia (zhrubnutie) prostaty, malígny (zhubný) neuroleptický syndróm v anamnéze (prejavuje sa vysokou horúčkou, svalovou stuhnutosťou, zmätenosťou, nadmerným potením, zmenou srdečnej frekvencie) a príznaky tardívnej dyskinézy (mimovoľné pohyby jazyka a/alebo tváre) alebo dystaxie (porucha kontroly voľných pohybov), epilepsia.

Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný, ak u Vás alebo niekoho iného vo Vašej rodine došlo k tvorbe krvných zrazenín, pretože lieky ako tento sú spájané s tvorbou krvných zrazenín.


Iné lieky a AFLUDITEN 25 mg/ml

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.


Fenotiazíny môžu zvyšovať útlm CNS (centrálnej nervovej sústavy) vyvolaný alkoholom, hypnotikami, sedatívami, prípadne analgetikami (uspávajúcimi, utišujúcimi prostriedkami prípadne liekmi proti bolesti) a antagonizovať účinok adrenalínu a iných sympatomimetík aj gvanetidínu a klonidínu. Liek zoslabuje účinok L-dopy, antikonvulzív (liekov proti kŕčom), biotransformáciu tricyklických antidepresív a môže zhoršiť kompenzovaný diabetes (vyváženú cukrovku). Interakcia s lítiom sa môže prejaviť neurotoxicky (poškodením nerového systému).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Liek sa neordinuje v tehotenstve, pretože nebola preverená jeho bezpečnosť. Flufenazín prechádza do materského mlieka, u dojčiat môže spôsobiť slabosť, kožný exantém (vyrážku) a výnimočne cholestatický ikterus (zotrvanie žlče v pečeni).

Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Afluditen25 mg/ml: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u Vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže najmä na začiatku liečby ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo vykonávať činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, schopnosť rozhodovania a koordináciu pohybov.


 1. Ako používať AFLUDITEN 25 mg/ml


Dospelým a mladistvýmsa optimálna dávka a frekvencia podávania musí stanoviť podľa individuálnej terapeutickej odozvy pacienta. Je výhodné začať liečbu u hospitalizovaných pacientov, nie je to však podmienkou. U väčšiny pacientov sa odporúča začínať dávkou 12,5 až 25 mg (0,5 až 1 ml). Jedna injekcia postačí na udržiavaciu liečbu v trvaní 4 týždňov, u niektorých pacientov až 6 týždňov. Dávka nemá prekročiť 100 mg. Ak sa ukáže, že pacient potrebuje dávku vyššiu ako 50 mg, majú sa nasledujúce dávky postupne opatrne zvyšovať o 12,5 mg.

Deťom od 12 rokovsa obvykle podáva polovica dávky pre dospelých. Začína sa dávkou 6,25 mg
(0,25 ml), túto možno postupne zvyšovať podľa terapeutickej odpovede pacienta.

Pacientom vyššieho vekuväčšinou stačí 1/4 až 1/3 dávky pre dospelých a mladistvých.

Pri prechode z liečby liekom podávaným ústami, sa predchádzajúca udržiavacia dávka neuroleptík podávaných ústami zníži a prvýkrát sa podá hlboko do svalu polovica ampulky (12,5 mg) AFLUDITEN 25 mg/ml. Rovnaká dávka sa opakuje po 14 dňoch a súčasne sa postupne znižuje perorálna medikácia (liečba s liekmi, ktoré sú podávané ústami). Nakoniec sa prejde na pravidelnú udržiavaciu dávku 25 mg AFLUDITEN 25 mg/mlraz za 4 týždne. Len zriedka je potrebné podávať túto dávku v trojtýždňových intervaloch.

AFLUDITEN 25 mg/mlsa podáva intramuskulárne (do svalu) alebo subkutánne (pod kožu) suchou striekačkou a ihlou. Použitie vlhkej striekačky alebo ihly môže spôsobiť zákal roztoku.


Ak použijete viac lieku AFLUDITEN 25 mg/ml, ako máte

Príznaky predávkovania sa prejavujú zvýraznením vlastností lieku, ktoré majú vplyv na organizmus aj nežiaducich účinkov predovšetkým závažných porúch svalového napätia a koordinácie pohybov, nízkeho krvného tlaku a spomalenie činnosti organizmu. Útlm centrálnej nervovej sústavy môže pokračovať až do vzniku bezvedomia a straty reflexov.

Príznakmi mierneho predávkovania sú nekľud, zmätenosť a excitácia (podráždenie). Pri predávkovaní sa má okamžite prerušiť aplikácia lieku a symptómy treba liečiť podpornými opatreniami. Ak sa objaví nízky tlak, je vhodné podať antihypotenzívum (liek proti nízkemu tlaku); pri závažných extrapyramídových reakciách (poruchách svalového napätia a koordinácie pohybov) treba začať (a po niekoľko týždňov aj pokračovať) medikáciou antiparkinsoník. Hemodialýza je neúčinná, terapeuticky efektívna je hemoperfúzia (mimotelové prečistenie krvi).


 1. Možné vedľajšie účinky


Centrálny nervový systém- najčastejšie sa vyskytujú extrapyramídové poruchy (pseudoparkinsonizmus, dystónia, dyskinéza, akatatízia, okulogyrické krízy, opistotonus, hyperreflexia). Môže sa vyskytnúť tardívna dyskinéza, neuroleptický malígny syndróm, ospalosť, letargia, bolesti hlavy, pseudodepresie.

Hypertenzia, kolísanie krvného tlaku. Zriedka hypotenzia.

Endokrinné a metabolické poruchy- zmena telesnej hmotnosti, periférny edém, abnormálna laktácia, gynekomastia, nepravidelnosti menštruácie, impotencia u mužov a zmeny libida u žien, falošné výsledky testu na graviditu.

Alergické reakcie- kožné poruchy (svrbenie, žihľavka, seborea, fotosenzitivita, ekzém a exfoliatívna dermatitída). Zriedka sa vyskytne astma, edém laryngu, angioneurotický edém.

Hematologické reakcie- krvné dyskrázie (leukopénia, agranulocytóza, trombocytopenická alebo netrombocytová purpura, eozinofília, pancytopénia). Pri objavení sa akejkoľvek bolesti v ústach, na ďasnách alebo v krku a príznakoch infekcie horných dýchacích ciest a pokiaľ sa pri kontrole krvného obrazu potvrdí depresia kostnej drene, treba podávanie prerušiť.

Poruchy pečene- cholestatická žltačka (medikáciu treba prerušiť).

Iné nežiaduce účinky- boli zaznamenané nečakané a nevysvetliteľne úmrtia po podaní fenotiazínov. Predisponujúcim faktorom je predchádzajúce poškodenie mozgu alebo epileptické záchvaty.

Iné neobvyklé reakcie- “lupus erythematosus-like syndróm" a zmena EKG. Pri dlhodobom podávaní kožné pigmentácie, zákal šošovky a rohovky.


Krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznakmi sú opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc a spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.


U starších pacientov s demenciou, ktorí boli liečení antipsychotikami, bol pozorovaný malý nárast úmrtí v porovnaní s tými, ktorí nimi liečení neboli.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať AFLUDITEN 25 mg/ml


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale

na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek sa nesmie použiť po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo liek AFLUDITEN 25 mg/mlobsahuje


Liečivo je: Fluphenazini decanoas (flufenazíndekanoát) 25 mg v 1 ml injekčného roztoku.


Pomocné látky sú:benzylalkohol, sezamový olej na injekciu.


Ako vyzerá liek AFLUDITEN 25 mg/mla obsah balenia


Injekčný roztok

Číry svetlo žltý olejový roztok.


Obsah balenia


Ampulka sklenená hnedá(1ml), tvarovaný výsek z PVC, etiketa, škatuľka.

Veľkosť balenia: 5 ampuliek po 1 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobca

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin, Slovenská republika


Ďalšie informácie o tomto lieku získate u držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014 .4AFLUDITEN 25 mg/ml

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/05288Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NázOv LIEku


AFLUDITEN25 mg/ml


 1. kvalitatÍvnE A kvantitatÍvnE ZLOŽENIE


Fluphenazini decanoas 25 mg v 1 ml injekčného roztoku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Injekčný roztok

Číry svetlo žltý olejový roztok.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Udržiavacia liečba psychotických porúch u dospelých, mladistvých a detí od 12 rokov.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelým a mladistvýmsa optimálna dávka a frekvencia podávania musí stanoviť podľa individuálnej terapeutickej odozvy pacienta. Je výhodné začať liečbu u hospitalizovaných pacientov, nie je to však podmienkou. U väčšiny pacientov sa odporúča začínať dávkou 12,5 až 25 mg (0,5 až 1 ml). Jedna injekcia postačí na udržiavaciu liečbu v trvaní 4 týždňov, u niektorých pacientov až 6 týždňov. Dávka nemá prekročiť 100 mg. Ak sa ukáže, že pacient potrebuje dávku vyššiu ako 50 mg, majú sa nasledujúce dávky postupne opatrne zvyšovať o 12,5 mg.

Deťom od 12 rokovsa obvykle podáva polovica dávky pre dospelých. Začína sa dávkou 6,25 mg (0,25 ml), túto možno postupne zvyšovať podľa terapeutickej odpovede pacienta.

Pacientom vyššieho vekuväčšinou stačí 1/4 až 1/3 dávky pre dospelých a mladistvých.

Pri prechode z liečby perorálnym liekom sa predchádzajúca udržiavacia dávka perorálnych neuroleptík zníži a prvýkrát sa podá hlboko do svalu polovica obsahu ampulky (12,5 mg) AFLUDITEN 25 mg/ml. Rovnaká dávka sa opakuje po 14 dňoch a súčasne sa postupne znižuje perorálna medikácia. Nakoniec sa prejde na pravidelnú udržiavaciu dávku 25 mg AFLUDITEN 25 mg/ml raz za 4 týždne. Len zriedka je potrebné podávať túto dávku v trojtýždňových intervaloch.

AFLUDITEN 25 mg/ml sa podáva intramuskulárne alebo subkutánne suchou striekačkou a ihlou. Použitie vlhkej striekačky alebo ihly môže spôsobiť zákal roztoku.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo pomocné látky. U pacientov so známou precitlivenosťou na iné fenotiazínové zlúčeniny je potrebná opatrnosť, pretože nie je možné vylúčiť skríženú precitlivenosť.

AFLUDITEN 25 mg/ml je kontraindikovaný pri poškodení, alebo pri podozrení na organické poškodenie mozgu, pri podávaní vysokých dávok látok s tlmivým účinkom na centrálnu nervovú sústavu (alkohol, barbituráty, narkotiká, hypnotiká), pri komatóznych alebo ťažkých depresívnych stavoch, pri extrapyramídových poruchách. Poškodenie pečene, krvné dyskrázie.

AFLUDITEN 25 mg/ml sa nepodáva gravidným a dojčiacim ženám a deťom do 12 rokov.

Relatívnou kontraindikáciou sú chronické ochorenia srdca a obličiek, Parkinsonova choroba, glaukóm, hypertrofia prostaty, malígny neuroleptický syndróm v anamnéze a príznaky tardívnej dyskinézy alebo dystaxia, epilepsia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Relatívnou kontraindikáciou sú chronické srdcové a obličkové ochorenia, Parkinsonova choroba, glaukóm, hypertrofia prostaty, malígny neuroleptický syndróm v anamnéze a príznaky tardívnej dyskinézy alebo dystaxie, epilepsia.

Pri liečbe neuroleptikami sa môže u niektorých pacientov vyvinúť tardívna dyskinéza, syndróm pozostávajúci z potenciálne ireverzibilných nedobrovoľných dyskinetických pohybov. Výskyt tohoto syndrómu je síce najvyšší u osôb vyššieho veku, obzvlášť u žien, nedá sa však predvídať, u ktorého pacienta sa prejaví. Syndróm sa môže objaviť aj po krátkodobej medikácii v nízkych dávkach. Liečba tardívnej dyskinézy nie je známa, pri prerušení aplikácie neuroleptík obyčajne ustúpi úplne alebo čiastočne. Podávanie neuroleptík vrátane flufenazínu môže do značnej miery potlačiť príznaky syndrómu a tak maskovať prebiehajúci chorobný proces. Chronická liečba neuroleptikami preto má byť ordinovaná predovšetkým pacientom so známou terapeutickou odozvou na tieto liečivá, u ktorých alternatívne účinná, avšak pravdepodobne bezpečnejšia medikácia nie je vhodná alebo dostupná. Týmto sa majú podávať čo najnižšie dávky a čo najkratšiu dobu. Pritom sa má pravidelne preverovať potreba ďalšej chronickej liečby. Pokiaľ sa objavia známky a príznaky tardívnej dyskinézy, má sa podávanie neuroleptík prerušiť.

Pri liečbe neuroleptikami bol popísaný potenciálne fatálny komplex symptómu nazývaný neuroleptický malígny syndróm. Jeho klinickými prejavmi sú hyperpyrexia, svalová rigidita, zmenený mentálny stav a zjavná autonómna nestabilita (nepravidelný tep alebo tlak krvi, tachykardia, diaforéza a srdcová dysrytmia. Liečba tohto syndrómu zahŕňa okamžité prerušenie aplikácie antipsychotických liečiv a iných liečiv nepodstatných pri terapii, intenzívnu liečbu príznakov, lekárske sledovanie pacienta a liečbu všetkých súčasných závažných zdravotných problémov, pokiaľ je vhodná špecifická liečba. V súčasnosti nie je všeobecný konsenzus o špecifickom farmakologickom režime liečby nekomplikovaného neuroleptického malígneho syndrómu.

Pokiaľ pacient naďalej vyžaduje antipsychotickú liečbu po odznení neuroleptického malígneho syndrómu, má sa vhodnosť ďalšej medikácie starostlivo zvážiť a pacient má byť dôkladne monitorovaný.

V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby liekom AFLUDITEN 25 mg/ml a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou

Výsledky dvoch veľkých výskumných štúdií ukázali, že starší pacienti s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami, majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí nimi liečení nie sú. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje na spoľahlivý odhad veľkosti rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa.

AFLUDITEN 25 mg/ml nie je vhodný na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.


 1. Liekové a iné interakcie


Fenotiazíny môžu zvyšovať útlm CNS vyvolaný alkoholom, hypnotikami, sedatívami, prípadne analgetikami a antagonizovať účinok adrenalínu a iných sympatomimetík aj gvanetidínu a klonidínu. Liek zoslabuje účinok L-dopy, antikonvulzív, biotransformáciu tricyklických antidepresív a môže zhoršiť kompenzovaný diabetes. Interakcia s lítiom sa môže prejaviť neurotoxicky.
4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Liek sa neordinuje v gravidite, pretože nebola preverená jeho bezpečnosť. Flufenazín prechádza do materského mlieka, u dojčiat môže spôsobiť slabosť, kožný exantém a výnimočne cholestatický ikterus.

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane AFLUDITENU 25 mg/ml) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlo a obsluhovať stroje, predovšetkým na začiatku liečby.


 1. Nežiaduce účinky


Centrálny nervový systém- najčastejšie sa vyskytujú extrapyramídové poruchy (pseudoparkinsonizmus, dystónia, dyskinéza, akatízia, okulogyrické krízy, opistotonus, hyperreflexia). Môže sa vyskytnúť tardívna dyskinéza, neuroleptický malígny syndróm, ospalosť, letargia, bolesti hlavy, pseudodepresie.

Hypertenzia, kolísanie krvného tlaku. Zriedka hypotenzia.

Endokrinné a metabolické poruchy- zmena telesnej hmotnosti, periférny edém, abnormálna laktácia, gynekomastia, nepravidelnosti menštruácie, impotencia u mužov a zmeny libida u žien, falošné výsledky testu na graviditu.

Alergické reakcie- kožné poruchy (svrbenie, žihľavka, seborea, fotosenzitivita, ekzém a exfoliatívna dermatitída). Zriedka sa vyskytne astma, edém laryngu, angioneurotický edém.

Hematologické reakcie- krvné dyskrázie (leukopénia, agranulocytóza, trombocytopenická alebo netrombocytová purpura, eozinofília, pancytopénia). Pri objavení sa akejkoľvek bolesti v ústach, na ďasnách alebo v krku a príznakoch infekcie horných dýchacích ciest a pokiaľ sa pri kontrole krvného obrazu potvrdí depresia kostnej drene, treba podávanie prerušiť.

Poruchy pečene- cholestatická žltačka (medikáciu treba prerušiť).

Iné nežiaduce účinky- boli zaznamenané nečakané a nevysvetliteľne úmrtia po podaní fenotiazínov. Predisponujúcim faktorom je predchádzajúce poškodenie mozgu alebo epileptické záchvaty.

Iné neobvyklé reakcie- „lupus erythematosus-like syndróm" a zmena EKG. Pri dlhodobom podávaní kožné pigmentácie, zákal šošovky a rohovky.

V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu, vrátane pľúcneho embolizmu a hlbokej venóznej trombózy. Frekvencia neznáma.

Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období – novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6). Frekvencia neznáma.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania sa prejavujú zvýraznením farmakologických aj nežiaducich účinkov predovšetkým závažných extrapyramídových reakcií, hypotenzie a útlmu. Útlm centrálnej nervovej sústavy môže pokračovať až do vzniku kómy a areflexie.

Príznakmi mierneho predávkovania sú nekľud, zmätenosť a excitácia. Pri predávkovaní sa má okamžite prerušiť aplikácia lieku a symptómy treba liečiť podpornými opatreniami. Ak sa objaví hypotenzia, je vhodné podať antihypotenzívum; pri závažných extrapyramídových reakciách treba začať (a po niekoľko týždňov aj pokračovať) medikáciou antiparkinsoník. Hemodialýza je neúčinná, terapeuticky efektívna je hemoperfúzia. 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: neuroleptikum, antipsychotikum

ATC kód: N05AB02


Flufenazín vykazuje aktivitu na všetkých rovinách centrálneho nervového systému, ale aj iných orgánových systémov. Mechanizmus terapeutickej účinnosti nie je známy, ale dáva sa do spojitosti s antidopaminergným pôsobením liečiva. Hlavné účinky dekanoátu nie sú odlišné od účinkov chloridu flufenazínu s výnimkou dĺžky pôsobenia. Esterifikácia flufenazínu výrazne predlžuje dĺžku účinku farmaka.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Podobne ako iné antipsychotické látky je aj flufenazín charakterizovaný interindividuálnou variabilitou farmakokinetických parametrov. Intramuskulárne podanie zaručuje optimálne vstrebávanie a biologickú dostupnosť. Interindividuálne kolísanie farmakokinetických údajov a vzťahu dávka-terapeutická odozva môže byť ovplyvnené vekom, genetickými faktormi a interakciami s inými liečivami.

Flufenazín je vo veľkej miere biotransformovaný, podlieha biotransformácii v pečeni („first pass effect“) a vylučuje sa močom a stolicou. V plazme je z viac ako 90 % viazaný na plazmatické proteíny. Esterifikáciou flufenazínu s mastnou kyselinou s dlhým reťazcom a rozpustením esteru v sezamovom oleji sa spomaľuje difúzia a dostupnosť voľnej účinnej látky z miesta vpichu. Vrcholové plazmatické koncentrácie sa dosahujú v prvých 24 hodinách po intramuskulárnej injekcii. Nástup účinku je všeobecne 24 až 72 hodín po injekčnej aplikácii a pôsobenie na príznaky psychózy sa prejaví do 48 až 96 hodín. Sérový biologický polčas je približne 7 až 10 dní.

Fenotiazíny prestupujú hematoencefalickou bariérou, ľahko prechádzajú do placenty a nemôžu sa odstrániť dialýzou.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuroleptiká zvyšujú hladinu prolaktínu, ktorá pretrváva po celú dobu podávania. Pokusmi „in vitro“ bola dokázaná súvislosť medzi zvýšenou hladinou prolaktínu a karcinómom prsníka, jedna tretina karcinómu prsníka je prolaktín dependentná. U hlodavcov sa dokázala súvislosť medzi dlhodobým podávaním neroleptík a výskytom karcinómu mliečnej žľazy. U ľudí zatiaľ údaje o súvislosti medzi dlhodobým podávaním neuroleptík a výskytom karcinómu prsníka nie sú známe.


 1. Farmaceutické informácie


 1. Zoznam pomocných látok


Alcohol benzylicus, sesami oleum pro iniectione


6.2 Inkompatibility


Injekcia AFLUDITEN25 mg/ml sa nemá miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

 1. Druh obalu a obsah balenia


Ampulka sklenená hnedá (1ml), tvarovaný výsek z PVC, písomná informácia pre používateľa, škatuľka.

Veľkosť balenia: 5 x 1ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


AFLUDITEN 25 mg/ml sa podáva intramuskulárne alebo subkutánne suchou striekačkou a ihlou. Použitie vlhkej striekačky alebo ihly môže vyvolať zákal roztoku.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov treba vrátiť do lekárne.


7. DržiteĽ rozhodnutia o registrácii


BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. Registračné číslo


68/0012/76-S


9. Dátum PRVEJ registrácie / PredĺženiA registrácie


Dátum prvej registrácie: 30.12.1976

Dátum posledného predĺženia: 15.11.2006 - bez obmedzenia platnosti


10. Dátum revízie textu


September 2013


5AFLUDITEN 25 mg/ml