+ ipil.sk

AFONILUM SR 250Príbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03107 - Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/00125 - TR


Písomná informácia pre používateľa


AFONILUM SR 125

AFONILUM SR 250

AFONILUM SR 375

kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


teofylín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je AFONILUM SR a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete AFONILUM SR

 3. Ako užívať AFONILUM SR

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať AFONILUM SR

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je AFONILUM SR mg a na čo sa používa


AFONILUM SR uvoľňuje sťahy hladkej svaloviny priedušiek a ciev, a tým ich rozširuje. Povzbudzuje dýchacie centrum a zvyšuje tak kontraktilitu dýchacích svalov. AFONILUM SR zvyšuje srdcovú frekvenciu a kontraktilitu srdcového svalu, zvyšuje tvorbu žalúdočnej kyseliny a mierne stimuluje centrálny nervový systém (CNS).


AFONILUM SR sa používa na liečbu a prevenciu náhlych stavov dušnosti spôsobených zúžením dýchacích ciest pri astme alebo chronickom obštrukčnom ochorení dýchacích ciest (napr. chronický zápal priedušiek, rozdutie pľúc) u dospelých a u detí.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete AFONILUM SR


Neužívajte AFONILUM SR

AFONILUM SR nesmú užívať pacienti so známou precitlivenosťou na teofylín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku, pacienti so srdcovým infarktom alebo v období tesne po ňom, pacienti s akútnou poruchou srdcového rytmu so zrýchlenou srdcovou činnosťou a deti mladšie ako 6 mesiacov.


AFONILUM SR sa má podávať s opatrnosťou, a len keď je to absolútne nevyhnutné, pacientom s nestabilnou angínou pektoris (ochorenie vencovitých tepien), so sklonom k poruchám srdcového rytmu, s ťažkou hypertenziou (zvýšený krvný tlak), hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou (chronické zväčšenie srdcového svalu), hypertyreózou (zvýšená funkcia štítnej žľazy), epileptickými záchvatmi, žalúdočnými vredmi, vredmi na dvanástniku a pacientom s porfýriou (porucha látkovej výmeny). Pacientom s poruchoufunkcie pečene alebo obličiek a pacientom nad 60 rokov sa má AFONILUM SR podávať s opatrnosťou (pozri časť „Ako užívať AFONILUM SR“).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať AFONILUM SR, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


Iné lieky a AFONILUM

Teofylín môže zosilniť účinok liekov obsahujúcich xantín, kofeín, beta-2-sympatomimetiká a podobné liečivá. U fajčiarov, ktorí súčasne užívajú pentobarbital, môže dôjsť k zrýchlenému odbúravaniu teofylínu a tým k zníženiu jeho účinku. V týchto prípadoch môže byť potrebné zvýšiť dávku teofylínu.

Spomalené odbúravanie teofylínu alebo zvýšenie jeho plazmatickej koncentrácie, a tým zvýšené riziko predávkovania a nežiaducich účinkov, môže nastať pri súčasnom užívaní s nasledovnými liekmi: alopurinol, cimetidín, ciprofloxacín, makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín, klaritromycín, josamycín, spiramycín), disulfiram, enoxacín, fluvoxamín, imipenem, izoniazid, metotrexát, mexiletín, blokátory kalciového kanála (napr. verapamil, diltiazem), pentoxifylín, propranolol, propafenón, takrin, tiabendazol, tiklopidín, troleandomycín, interferón alfa, protichrípkové vakcíny, perorálna antikoncepcia a zileuton. Zaznamenalo sa aj predávkovanie teofylínom pri súčasnom podávaní ranitidínu, pefloxacínu a kyseliny pipemidovej. Veľká jednorazová dávka alkoholu zníži odbúranie teofylínu.


Účinnosť teofylínu znižujú nasledovné lieky: aminoglutetimid, barbituráty (fenobarbital), karbamazepín, digoxín, izoproterenol, fenytoín, primidón, rifampicín a sulfinpyrazón.

Teofylín môže zoslabiť účinok diazepamu, lítia a betablokátorov. Teofylín zvyšuje močopudný účinok diuretík (liekov s močopudným účinkom). Podávanie halotánu môže spôsobiť ťažké poruchy srdcového rytmu u pacientov, ktorí užívajú teofylín.


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

V tehotenstve, najmä počas prvých troch mesiacov, a počas dojčenia sa môže AFONILUMSR užívať len v nevyhnutných prípadoch. AFONILUMSR môže tlmiť pôrodné bolesti znížením kontraktility maternice. Vzhľadom na to, že sa vylučuje do materského mlieka, musí lekár starostlivo zvážiť jeho podávanie dojčiacim matkám.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

AFONILUM SR môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje a pracovať v záťažových podmienkach, hlavne pri súčasnej konzumácii alkoholu alebo pri podaní iných liekov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť rozhodovanie a schopnosť viesť motorové vozidlá.


 1. Ako užívať AFONILUM SR


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie lieku sa stanovuje individuálne na základe účinnosti a znášanlivosti u pacienta.

U dospelých je udržiavacia denná dávka lieku približne 11 až 13 mg/kg telesnej hmotnosti. Účinné sérové hladiny: 5-12 µg/ml (20 µg/ml sa nesmie prekročiť).


Deti od 6 mesiacov a fajčiari potrebujú vyššiu dávku lieku, ako zodpovedá ich telesnej hmotnosti, vzhľadom na zrýchlené vylučovanie teofylínu. Naopak, u dojčiat mladších ako 6 mesiacov a u osôb nad 60 rokov je vylučovanie teofylínu spomalené. U fajčiarov, ktorí prestali v priebehu liečby fajčiť, sa má dávkovanie starostlivo upraviť vzhľadom na stúpajúce plazmatické koncentrácie teofylínu.

U pacientov so srdcovým zlyhaním, s ťažkou poruchou krvného obehu, poruchou funkcie pečene, zápalom pľúc, vírusovými infekciami (hlavne chrípkou) alebo pri súčasnej liečbe niektorými inými liekmi (pozri časť „Iné lieky a AFONILUM“) je vylučovanie teofylínu často spomalené. Pri vážnej poruche činnosti obličiek môže dôjsť k hromadeniu metabolitov, preto sa u týchto pacientov vyžaduje nižšie dávkovanie a pri zvyšovaní dávky je potrebné postupovať so zvýšenou opatrnosťou.

Zaznamenalo sa znížené vylučovanie teofylínu po očkovaní proti tuberkulóze a chrípke, a preto môže byť v týchto prípadoch potrebné zníženie dávky.

Liečba sa má začať pokiaľ možno večer, tesne pred spaním. Dávka sa môže postupne zvyšovať v priebehu 2 až 3 dní, v závislosti od reakcie pacienta, znášanlivosti a prípadne plazmatickej koncentrácie teofylínu. Zvýšenie alebo zníženie dávky je možné len po konzultácii s lekárom.


AFONILUM SR 375 mg sa používa na udržiavaciu liečbu pacientov, u ktorých je potrebná vyššia denná dávka teofylínu (okolo 750 mg).


Teofylín s vylučuje prevažne obličkami.


Použitie u detí a dospievajúcich

Pokiaľ lekár neurčí inak, odporúčajú sa podľa veku a telesnej hmotnosti nasledujúce dávky:


Deti vo veku 6 až 8 rokov (telesná hmotnosť 20 až 25 kg): denná dávka je približne 24 mg/kg telesnej hmotnosti (1 až 2 kapsuly AFONILUM SR 125 dvakrát denne).

Deti vo veku 8 až 12 rokov (telesná hmotnosť 25 až 40 kg): maximálna denná dávka je priblližne 20 mg/kg telesnej hmotnosti (2 kapsuly AFONILUM SR 125 dva- až trikrát denne alebo 1 kapsula AFONILUM SR 250 dva- až trikrát denne).


Deti vo veku 12 až 16 rokov (telesná hmotnosť 40 až 60 kg): maximálna denná dávka je približne 18 mg/kg telesnej hmotnosti (1 kapsula AFONILUM SR 250 dva- až trikrát denne).


Dospievajúci nad 16 rokov a dospelí (telesná hmotnosť 60 až 70 kg): denná dávka je 11 až 13 mg/kg telesnej hmotnosti (1 kapsula AFONILUM SR 250 dva- až trikrát denne alebo 1 kapsula AFONILUM SR 375 dvakrát denne).


Kapsuly AFONILUM SR sa užívajú po jedle, nerozhryzené, s dostatočným množstvom tekutiny. Jednotlivé dávky sa majú užívať v pravidelných intervaloch v priebehu 24 hodín. Ak je to nutné, napr. pri ťažkostiach s prehĺtaním, je možné kapsulu otvoriť súčasným otáčaním a ťahom a celý obsah kapsuly prehltnúť a zapiť.


Dĺžku liečby určí lekár podľa charakteru, závažnosti a priebehu ochorenia.


Ak užijete viac lieku AFONILUM SR, ako máte

Pri predávkovaní, ak plazmatické koncentrácie teofylínu neprekročia 20 μg/ml, sa môžu objaviť nežiaduce účinky, ako napr. závažné žalúdočné a črevné poruchy (nevoľnosť, bolesť žalúdka, vracanie, hnačka, krvácanie do tráviaceho traktu), poruchy nervového systému (nepokoj, bolesť hlavy, nespavosť, kŕče) a poruchy činnosti srdca (arytmie - nepravidelná činnosť predsiene alebo komory srdca).


Pri plazmatickej koncentrácii teofylínu vyššej ako 20 μg/ml majú príznaky predávkovania vo všeobecnosti rovnaký charakter, ale majú zhoršený priebeh a môžu vyústiť do záchvatov, ťažkých arytmií a srdcového zlyhania.


Vzhľadom na nebezpečenstvo spojené so záchvatmi vyvolanými teofylínom musí byť liečba predávkovania AFONILOM SR veľmi rýchla. Preto pri predávkovaní alebo náhodnom užití kapsúl dieťaťom okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť AFONILUM SR

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať AFONILUM SR

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


 1. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môže sa vyskytnúť bolesť hlavy, nespavosť, tras, kŕče, stavy rozrušenia, nepokoj, podráždenosť, nervozita, zrýchlená alebo nepravidelná srdcová činnosť, palpitácie (búšenie srdca), komorové extrasystoly (predčasné srdcové sťahy), pokles krvného tlaku, šok, nevoľnosť, vracanie, hnačka, krvácanie do tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie krvi, gastroezofageálny reflux (spätný tok obsahu žalúdka do pažeráka) spôsobený uvoľnením zvierača pažeráka, ktorý môže viesť k zhoršeniu astmatických záchvatov v dôsledku prípadného vdýchnutia žalúdočného obsahu, rabdomyolýza (postupný rozpad svalových buniek), zvýšené vylučovanie moču, akútne obličkové zlyhanie, zmena koncentrácie sérových elektrolytov, zníženie koncentrácie draslíka, zvýšenie koncentrácie vápnika a kreatinínu, zvýšenie koncentrácie kyseliny močovej a cukru v krvi, porucha vnútorného prostredia a reakcie z precitlivenosti.

Nežiaduce účinky môžu byť zosilnené v prípade individuálnej precitlivenosti pacienta alebo pri plazmatickej koncentrácii teofylínu vyššej ako 20 μg/ml.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať AFONILUM SR


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajtetento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo AFONILUM SR obsahuje

 • Liečivo je teofylín 125 mg (AFONILUM SR 125) alebo 250 mg (AFONILUM SR 250) alebo 375 mg (AFONILUM SR 375) v 1 kapsule s predĺženým uvoľňovaním.


 • Ďalšie zložky sú: etylcelulóza, zrážaný oxid kremičitý, laurylsíran sodný, mastenec, želatína, oxid titaničitý, chinolínová žltá (AFONILUM SR 125 a AFONILUM SR 250), indigokarmín (AFONILUM SR 250 a AFONILUM SR 375).


Ako vyzerá AFONILUM SR a obsah balenia

AFONILUM SR 125: 20; 50 a 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

AFONILUM SR 250: 20; 50 a 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

AFONILUM SR 375: 20; 50 a 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


BGP Products s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovensko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.

4AFONILUM SR 250

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/00125 - TR

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03107 - Z1BSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


AFONILUM SR 125

AFONILUM SR 250

AFONILUM SR 375

kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


AFONILUM SR 125: 125 mg teofylínu v 1 kapsule s predĺženým uvoľňovaním.

AFONILUM SR 250: 250 mg teofylínu v 1 kapsule s predĺženým uvoľňovaním.

AFONILUM SR 375: 375 mg teofylínu v 1 kapsule s predĺženým uvoľňovaním.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA

Kapsula s predĺženým uvoľňovaním


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Prevencia a liečba náhlych stavov dušnosti vyvolaných bronchokonstrikciou u dospelých a detí s astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.


Liekové formy teofylínu s predĺženým uvoľňovaním, ako je AFONILUM SR 125, AFONILUM SR 250 a AFONILUM SR 375, nie sú určené na akútnu liečbu status asthmaticus (ťažký astmatický záchvat) alebo akútneho bronchospazmu (syndróm respiračnej tiesne v dôsledku bronchokonstrikcie).


Teofylín sa nemá používať ako liek prvej voľby pri liečbe astmy u detí.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecná dávkovacia schéma

Dávky teofylínu sa majú nastaviť individuálne, podľa reakcie pacienta, ideálne po stanovení plazmatických koncentrácií teofylínu (odporúčaná cieľová koncentrácia: 8 až 20 μg/ml). Monitorovanie plazmatického teofylínu je indikované najmä v prípade nežiaducich účinkov alebo neadekvátnej odpovede.


Pri stanovení úvodnej dávky treba zobrať do úvahy akúkoľvek predchádzajúcu liečbu teofylínom alebo jeho zlúčeninami, pretože môže byť potrebné zníženie dávky.


Dávka sa má vypočítať na základe ideálnej telesnej hmotnosti, pretože teofylín sa nedistribuuje do tukového tkaniva.


Udržiavacia denná dávka teofylínu u dospelých je približne 11 až 13 mg/kg telesnej hmotnosti.


AFONILUM sa nemá používať u detí mladších ako 6 mesiacov (pozri časť 4.3).


Deti staršie ako 6 mesiacov a fajčiari vyžadujú vzhľadom na zrýchlené vylučovanie teofylínu vyššiu dávku teofylínu, ako zodpovedá ich hmotnosti. Naopak, vylučovanie teofylínu je spomalené u detí mladších ako 6 mesiacov a u pacientov starších ako 60 rokov.

AFONILUM sa nemá používať u detí mladších ako 6 rokov. K dispozícii sú iné farmaceutické formy, vhodnejšie na liečbu detí mladších ako 6 rokov.

Opatrnosť je potrebná aj v prípade nastavovania dávky u fajčiarov, ktorí sú vo fáze odvykania si od fajčenia. U týchto pacientov je nutné prispôsobiť dávku stúpajúcim plazmatickým koncentráciám teofylínu.


Vylučovanie teofylínu je všeobecne spomalené u pacientov so srdcovým zlyhávaním, s poruchou funkcie pečene, ťažkou hypoxémiou, pneumóniou, vírusovou infekciou (hlavne chrípka), u starších pacientov a pri súčasnej liečbe niektorými inými liekmi (pozri časť 4.5 Interakcie). U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek môže dôjsť ku kumulácii metabolitov teofylínu. Preto je u týchto pacientov potrebné znížiť dávkovanie a pri zvyšovaní dávkovania sa musí postupovať s mimoriadnou opatrnosťou. Zaznamenalo sa aj spomalené vylučovanie teofylínu po očkovaní BCG vakcínou a vakcínami proti chrípke, a preto je treba v takýchto prípadoch zvážiť zníženie dávok.

Liečba sa má začať pokiaľ možno večer tesne pred spaním a dávka sa môže postupne zvyšovať počas 2 až 3 dní.


Zvýšenie alebo zníženie dávky je možné len po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.


Odporúčané dávkovanie

Ak lekár nerozhodne inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie podľa veku a telesnej hmotnosti pacienta:

Vek


Telesná hmotnosť v kg

Denná dávka teofylínu v mg/kg telesnej hmotnosti

Deti, 6 až 8 rokov

Deti, 8 až 12 rokov

Deti a dospievajúci vo veku 12 až 16 rokov

20 až 25

25 až 40

40 až 60

24

20

18

Dospelí a dospievajúci starší ako 16 rokov

60 až 70

11 až 13


Deti vo veku 6 až 8 rokov (telesná hmotnosť 20 až 25 kg): denná dávka je približne 24 mg/kg telesnej hmotnosti (AFONILUM SR 125: 1-2 kapsuly 2-krát denne).


Deti vo veku 8 až 12 rokov (telesná hmotnosť 25 až 40 kg): maximálna denná dávka je približne 20 mg/kg telesnej hmotnosti (AFONILUM SR 125: 2 kapsuly 2- až 3-krát denne alebo AFONILUM SR 250: 1 kapsula 2- až 3-krát denne).


Deti a dospievajúci vo veku 12 až 16 rokov (telesná hmotnosť 40 až 60 kg): maximálna denná dávka je približne 18 mg/kg telesnej hmotnosti (AFONILUM SR 250: 1 kapsula 2- až 3-krát denne).


Dospievajúci nad 16 rokov a dospelí (telesná hmotnosť 60 až 70 kg): denná dávka je 11 až 13 mg/kg telesnej hmotnosti (AFONILUM SR 250: 1 kapsula 2- až 3-krát denne alebo AFONILUM SR 375: 1 kapsula 2-krát denne).


AFONILUM SR 375 mg je určený na udržiavaciu liečbu pacientov, u ktorých sa preukázalo, že potrebujú dennú dávku asi 750 mg teofylínu.


Uvedená denná dávka sa musí obvykle znížiť, ak sa u pacienta prechádza z liekovej formy s okamžitým uvoľňovaním na liekovú formu s predĺženým uvoľňovaním.

V prípade výskytu nežiaducich účinkov (pozri časť 4.9 Predávkovanie) sa má ďalšia dávka vynechať alebo znížiť na polovicu v závislosti na závažnosti príznakov. Pokiaľ je možné, mali by sa pred akoukoľvek úpravou dávky stanoviť plazmatické koncentrácie teofylínu.


Spôsob podávania

Jednotlivé denné dávky sa majú užívať v pravidelných intervaloch v priebehu 24 hodín. Pri dvoch denných dávkach sa užíva prvá dávka ráno a druhá večer. AFONILUM SR sa má užívať po jedle, kapsula sa má prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.


Ak je to nutné, kapsula sa môže otvoriť súčasným otáčaním a ťahom a celý obsah kapsuly sa môže prehltnúť a zapiť, pričom sa nenaruší mechanizmus pomalého uvoľňovania liečiva.


Dĺžka liečby závisí od charakteru, závažnosti a priebehu ochorenia. Určí ju ošetrujúci lekár.


4.3 Kontraindikácie


AFONILUM SR je kontraindikovaný u pacientov s:

- precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

 • akútnym infarktom myokardu;

 • akútnou tachyarytmiou;

 • u detí mladších ako 6 mesiacov (pozri časť 4.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


AFONILUM SR sa má podávať s opatrnosťou a len v prípade, keď je to absolútne nevyhnutné u pacientov s:

 • nestabilnou angínou pektoris;

- rizikom tachyarytmie;

 • ťažkou hypertenziou;

 • hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou;

 • hypertyreózou;

 • anamnézou epileptických záchvatov;

 • gastrickým a/alebo duodenálnym vredom;

 • porfýriou.


AFONILUM SR sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchou funkcie pečene a obličiek (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


Použitie lieku AFONILUM SR u starších pacientov, u pacientov s multiorgánovým poškodením a u pacientov s iným vážnym ochorením a/alebo liečených na jednotke intenzívnej starostlivosti je spojené s vyšším rizikom toxicity. Preto je potrebné terapeutické monitorovanie hladín liečiva (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania)


V prípade, ak odporúčané dávky lieku nie sú dostatočne účinné alebo ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, odporúča sa monitorovať hladiny teofylínu v sére.


Akútne febrilné ochorenia

Horúčka znižuje klírens teofylínu. Možno bude potrebné znížiť stanovenú dávku lieku, aby sa predišlo toxickým účinkom.


Vzhľadom na vysoký obsah liečiva nie je vhodné používať AFONILUM SR 125 u detí mladších ako 6 rokov, AFONILUM SR 250 u detí mladších ako 8 rokov a AFONILUM SR 375 u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri užívaní lieku AFONILUM SR s xantínmi, beta-2-sympatomimetikami, kofeínom a podobnými látkami sa zaznamenali liekové interakcie.


Zrýchlenie metabolizmu teofylínu a/alebo zníženie biologickej dostupnosti a zníženie účinnosti môže nastať u fajčiarov, a ak sa podáva s pentobarbitalom, môže byť potrebné zvýšenie dávky teofylínu.


Liek

Typ interakcie

Účinok*

alkohol

veľká jednorazová dávka alkoholu (3 ml/kg whisky) zníži klírens teofylínu až na 24 h

zvýšenie o 30 %

alopurinol

zníženie klírensu teofylínu pri dávkach alopurinolu ≥ 600 mg/deň

zvýšenie o 25 %

aminoglutetimid

zvýšenie klírensu teofylínu indukciou aktivity mikrozomálneho enzýmu

zníženie o 25 %

barbituráty (najmä pentobarbital)

kratší polčas a/alebo znížená biodostupnosť

zníženie účinnosti teofylínu

karbamazepín

podobne ako pri aminoglutetimide

zníženie o 30 %

cimetidín‡

zníženie klírensu teofylínu inhibíciou cytochrómu P450 1A2

zvýšenie o 70 %


ciprofloxacín**

podobne ako pri pri cimetidíne

zvýšenie o 40 %

klaritromycín

podobne ako pri erytromycíne

zvýšenie o 25 %

diazepam


benzodiazepíny

zvyšujú v CNS koncentrácie

adenozínu,

ktorý má tlmivé účinky

na CNS, kým teofylín blokuje

adenozínové receptory

na dosiahnutie požadovanej úrovne sedácie môžu byť

potrebné vyššie dávky diazepamu;

prerušenie podávania teofylínu bez zníženia dávky diazepamu

môže spôsobiť

poruchy dýchania;

digoxín

digoxín môže znížiť

sérové koncentrácie teofylínu

zníženie o ~27,5 %


diltiazem a iné

blokátory

kalciových kanálov


môžu znížiť

klírens teofylínu

a zvýšiť plazmatické koncentrácie teofylínu

--

disulfiram

zníženie klírensu teofylínu

inhibíciou hydroxylácie a demetylácie

zvýšenie o 50 %


diuretiká

zvýšenie diurézy

--

enoxacín**

podobne ako pri cimetidíne

zvýšenie o 300 %

erytromycín


metabolit erytromycínu

znižuje klírens teofylínu

inhibíciou cytochrómu P450 3A3

zvýšenie o 35 %

zníženie sérových koncentrácií erytromycínu v rovnovážnom stave o podobnú hodnotu

estrogén (perorálne kontraceptíva)

perorálne kontraceptíva s estrogénom znižujú klírens teofylínu v závislosti od dávky; účinok progesterónu na klírens teofylínu nie je známy

zvýšenie o 30 %

fluvoxamín

podobne ako pri cimetidíne

podobné cimetidínu

formoterol

nekompetitívna interakcia

môžu sa vyskytnúť eozinopenické a hypokalemické účinky

halotán

halotán zvyšuje citlivosť myokardu ku katecholamínom, teofylín zvyšuje uvoľnenie endogénnych katecholamínov

zvýšenie rizika ventrikulárnych arytmií

imipenem

môže znížiť klírens teofylínu a zvýšiť plazmatické koncentrácie teofylínu

--

protichrípkové vakcíny

môžu znížiť klírens teofylínu a zvýšiť plazmatické koncentrácie teofylínu

--

izoniazid

môže znížiť klírens teoylínu a zvýšiť plazmatické koncentrácie teofylínu

--

rekombinantný ľudský interferón alfa-A

znižuje klírens teofylínu

zvýšenie o 100 %

izoproterenol (IV)

zvyšuje klírens teofylínu

zníženie o 20 %

lítium

teofylín zvyšuje renálny klírens lítia

na dosiahnutie terapeutickej sérovej koncentrácie je potrebné zvýšiť dávkovanie lítia v priemere o 60 %

makrolidy (josamycín, spiramycín)

môžu znížiť klírens teofylínu a zvýšiť plazmatické koncentrácie teofylínu

--

metotrexát (MTX)

znižuje klírens teofylínu

po nízkej dávke MTX zvýšenie o 20 %, vyššia dávka MTX môže mať väčší účinok

mexiletín

podobne ako pri disulfirame

zvýšenie o 80 %

moracizín

zvyšuje klírens teofylínu

zníženie o 25 %

pentoxifylín

znižuje klírens teofylínu

zvýšenie o 30 %

fenobarbital

podobne ako pri aminoglutetimide

zníženie o 25 % po dvoch týždňoch súčasného podávania fenobarbitalu

fenytoín

fenytoín zvyšuje klírens teofylínu zvýšením aktivity mikrozomálneho enzýmu, teofylín znižuje absorpciu fenytoínu

sérové koncentrácie teofylínu a fenytoínu znížené približne o 40 %

primidón

kratší polčas a/alebo nižšia biodostupnosť

nižšia účinnosť teofylínu

propafenón

znižuje klírens teofylínu a farmakologickú interakciu

zvýšenie o 40 %; beta-2 blokujúci účinok môže znížiť účinnosť teofylínu

propranolol†

podobne ako pri cimetidíne a farmakologická interakcia

zvýšenie o 100 %; beta-2 blokujúci účinok môže znížiť účinnosť teofylínu

rifampicín

zvyšuje klírens teofylínu zvýšením aktivity cytochrómu P450 1A2 a 3A3

zníženie o 20 až 40 %

sulfinpyrazón

zvyšuje klírens teofylínu zvýšením demetylácie a hydroxylácie; znižuje renálny klírens teofylínu

zníženie o 20 %

takrin

podobne ako pri cimetidíne, zvyšuje aj renálny klírens teofylínu

zvýšenie o 90 %

tiabendazol

znižuje klírens teofylínu

zvýšenie o 190 %

tiklopidín

znižuje klírens teofylínu

zvýšenie o 60 %

troleandomycín

podobne ako pri erytromycíne

zvýšenie o 33 až 100 % v závislosti od dávky troleandomycínu

verapamil

podobne ako pri disulfirame

zvýšenie o 20 %

zileuton

zvyšuje Cmax a polčas teofylínu

zvýšenie Cmax o 73 % a polčas o 24 %

*Priemerný účinok na koncentrácie teofylínu v rovnovážnom stave alebo iný klinický účinok v dôsledku farmakologických interakcií. Individuálni pacienti môžu mať väčšie zmeny sérovej koncentrácie teofylínu ako sú uvedené hodnoty.

**Iné chinolóny (napr. pefloxacín, kyselina pipemidová) môžu tiež zosilniť účinky liekov obsahujúcich teofylín.

Súčasné užívanie teofylínu môže oslabiť účinky iných betablokátorov.

Hlásila sa toxicita teofylínu, keď sa podával súčasne s ranitidínom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Teofylín prechádza placentárnou bariérou. Bezpečnosť jeho použitia v gravidite sa nestanovila, pretože sa nevykonali adekvátne a dobre kontrolované štúdie u gravidných žien.

Teofylín sa nemá používať v tehotenstve, najmä v prvom trimestri tehotenstva, pokiaľ to nie je striktne nevyhnutné. V druhom a treťom trimestri sa môže podávať len vtedy, ak potenciálny prínos výrazne preváži riziko liečby, pretože teofylín môže vyvolať u plodu sympatomimetické účinky.

Väzba teofylínu na plazmatické proteíny a jeho vylučovanie sa môžu v priebehu tehotenstva znižovať a preto môže byť potrebné zníženie dávky, aby sa predišlo nežiaducim účinkom. Liečba teofylínom ku koncu tehotenstva môže tlmiť kontraktilitu maternice. U novorodencov, ktorí boli prenatálne vystavení teofylínu, je potrebné pozorne monitorovať príznaky teofylínom indukovaných účinkov.


Laktácia

Teofylín sa vylučuje do materského mlieka a u dojčeného dieťaťa môže dosiahnuť terapeutické plazmatické koncentrácie. Preto sa má u dojčiacich matiek použiť čo najmenšia dávka a dojčiť sa má bezprostredne pred užitím lieku. U novorodencov a dojčiat je potrebné pozorne monitorovať príznaky teofylínom indukovaných účinkov. Ak je potrebná u dojčiacej matky vyššia dávka teofylínu, musí sa dojčenie ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


AFONILUM SR môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje a pracovať v záťažových podmienkach, hlavne pri súčasnej konzumácii alkoholu alebo pri podaní iných liekov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť rozhodovanie a schopnosť viesť motorové vozidlá.

4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov s individuálnou precitlivenosťou alebo pri predávkovaní (plazmatická koncentrácia teofylínu nad 20 μg/ml)môžu byť nežiaduce účinky zosilnené.


Poruchy imunitného systému

hypersenzitívne reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

hypokalémia, hyperglykémia, hyperurikémia, fluktuácia sérových elektrolytov

Psychiatrické poruchy a ochorenia

vzrušivosť, nepokoj, podráždenosť, nervozita

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy, insomnia, tras končatín, kŕče

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

zrýchlená alebo nepravidelná srdcová frekvencia, palpitácie, srdcová arytmia, ventrikulárna arytmia, tachykardia, sínusová tachykardia, supraventrikulárna tachykardia, multifokálna atriálna tachykardia a flutter, komorové extrasystoly, atriálna fibrilácia alebo flutter

Cievne poruchy

hypotenzia, šok

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

nauzea, vracanie, hnačka, gastrointestinálne príznaky vrátane gastrointestinálneho krvácania, abdominálna bolesť, hemateméza

Už existujúci gastroezofageálny reflux sa môže v noci zhoršiť z dôvodu uvoľnenia ezofageálneho sfinkteru. Aspirácia môže vyprovokovať nočnú astmu.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močovej sústavy

zvýšený objem moču, akútne obličkové zlyhanie

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie kalcia a kreatinínu v sére, pokles krvného tlaku, porucha acidobázickej rovnováhy

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

Ak plazmatické koncentrácie teofylínu neprekročia terapeutickú hladinu (do 20 μg/ml), známe nežiaduce účinky sú gastrointestinálne ťažkosti (nauzea, bolesť žalúdka, vracanie, hnačka), stimulácia CNS (nepokoj, bolesť hlavy, nespavosť, vertigo) a kardiálne účinky (arytmia).


Ďalšie znaky predávkovania teofylínom zahŕňajú kŕče, náhly pokles krvného tlaku, ventrikulárnu arytmiu a vážne gastrointestinálne prejavy (vrátane gastrointestinálneho krvácania).


Pri plazmatických koncentráciách nad 20 μg/ml majú príznaky vo všeobecnosti rovnaký charakter, ale majú väčšiu intenzitu. Pri plazmatických koncentráciách nad 30 μg/ml môžu mať CNS príznaky a kardiálne reakcie zhoršený priebeh a môžu vyústiť až do kŕčov, ťažkých arytmií a srdcového zlyhania. Tieto reakcie sa môžu objaviť náhle, bez predchádzajúcich miernejších foriem.


U pacientov s vyššou senzitívnosťou na teofylín sa môžu vyskytnúť vážne nežiaduce účinky už pri nižších plazmatických koncentráciách.


Liečba predávkovania

Prerušiť podávanie lieku a stanoviť plazmatické koncentrácie teofylínu. Pri opätovnom začatí liečby adekvátne znížiť dávku.


Pri veľmi vážnom predávkovaní, kde zlyhali všetky liečebné opatrenia alebo ak sú plazmatické koncentrácie teofylínu veľmi vysoké, sa môže dosiahnuť rýchla a úplná detoxikácia hemoperfúziou alebo hemodialýzou.


Vzhľadom na vysokú morbiditu a mortalitu spojenú s kŕčmi vyvolanými teofylínom má byť liečba rýchla a agresívna.


Perorálne podané aktívne uhlie (0,5 g/kg až 20 g a opakovať aspoň raz 1 až 2 hodiny po prvej dávke) je mimoriadne účinné pri blokovaní absorpcie teofylínu gastrointestinálnym traktom, dokonca aj keď sa podá niekoľko hodín po užití lieku. Na vyvolanie stolice sa môže použiť jednorazová dávka sorbitolu, čo umožní odstránenie teofylínu viazaného na aktívne uhlie z gastrointestinálneho traktu. Hoci emetiká vyvolajú vracanie, neznižujú absorpciu teofylínu, ak sa nepodajú v priebehu 5 minút po užití lieku a dokonca aj vtedy sú menej účinné ako perorálne podané aktívne uhlie.


Elektrokardiografické monitorovanie sa má začať hneď pri zistení predávkovania a pokračovať dovtedy, kým sa sérové koncentrácie teofylínu nevrátia na netoxickú koncentráciu. Pri zistení predávkovania sa majú stanoviť sérové elektrolyty a glukóza a potom v primeraných intervaloch podľa klinickej situácie. Monitorovanie a liečba majú pokračovať, kým sérová koncentrácia teofylínu neklesne pod 20 μg/ml.


Špecifické odporúčania:

Sérová koncentrácia 20 až 30 μg/ml

1. Podať perorálne jednorazovú dávku aktívneho uhlia.

2. Monitorovať pacienta a stanoviť sérovú koncentráciu teofylínu v 2- až 4-hodinových intervaloch, aby sa overilo, že sa koncentrácia nezvyšuje.


Sérová koncentrácia 30 až 100 μg/ml

1. Podať opakované perorálne dávky aktívneho uhlia a urobiť opatrenia na kontrolu vracania.

2. Monitorovať pacienta a sledovať sérové koncentrácie teofylínu každé 2 až 4 hodiny na zistenie účinnosti liečby a usmernenie ďalších liečebných postupov.

3. Ak nie je možné adekvátne kontrolovať vracanie, záchvaty alebo srdcové arytmie, začať mimotelové odstránenie teofylínu.


Sérová koncentrácia viac ako 100 μg/ml

1. Zvážiť profylaktickú protikŕčovú liečbu.

2. Podať viacnásobné perorálne dávky aktívneho uhlia a urobiť opatrenia na kontrolu vracania.

3. Zvážiť mimotelové odstránenie teofylínu, aj ak pacient nemá záchvat.

4. Monitorovať pacienta a sledovať sérové koncentrácie teofylínu každé dve až štyri hodiny na zistenie účinnosti liečby a usmernenie ďalších liečebných postupov.


Mimotelové odstránenie

Zvyšovanie klírensu teofylínu mimotelovými metódami môže rýchle znížiť jeho sérové koncentrácie. Hemoperfúzia cez aktívne uhlie je najúčinnejšia metóda mimotelového odstránenia, zvyšuje klírens teofylínu až šesťnásobne, ale môžu sa vyskytnúť vážne komplikácie, vrátane hypotenzie, hypokalciémie, zníženia počtu cirkulujúcich trombocytov a hemoragickej diatézy. Hemodialýza je účinná približne tak ako viacnásobné dávky perorálne podaného aktívneho uhlia a má nižšie riziko vážnych komplikácií ako hemoperfúzia cez aktívne uhlie. Po prerušení hemoperfúzie cez aktívne uhlie alebo hemodialýzy sa môžu sérové koncentrácie teofylínu zvýšiť o 5 až 10 μg/ml redistribúciou teofylínu z tkanivového kompartmentu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:bronchospazmolytikum, antiastmatikum.

ATC kód: R03DA04


Teofylín je bronchodilatans, chemicky patrí do skupiny metylxantínov (derivátov purínu). Široké spektrum farmakologických účinkov zahŕňa:


Účinky na respiračný systém:
 • uvoľnenie hladkého svalstva bronchov a pľúcnych ciev;

 • zlepšenie mukociliárneho čistenia;

 • inhibícia uvoľňovania mediátorov z mastocytov a a iných zápalových buniek;

 • zníženie závažnosti bronchokonstrikcie;

 • zníženie závažnosti akútnych a neskorých astmatických reakcií;

 • zvýšenie kontraktility bránice.


Extrapulmonálne účinky:

 • zmiernenie dyspnoe;

 • dilatácia ciev;

 • uvoľnenie hladkého svalstva (napr. žlčníka a gastrointestinálneho traktu);

 • inhibícia kontraktility maternice;

 • pozitívne inotropný a chronotropný účinok na srdce;

 • stimulácia kostrového svalstva;

 • zvýšená diuréza;

 • stimulácia exokrinných a endokrinných žliaz (napr. zvýšenie sekrécie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku, zvýšenie uvoľňovania katecholamínov z nadobličiek).


Mechanizmus účinku teofylínu nie je doposiaľ celkom objasnený. Inhibícia fosfodiesterázy a následné zvýšenie intracelulárneho cAMP je zreteľné len pri koncentráciách, ktoré významne prevyšujú terapeutické dávky. Ďalšie diskutované mechanizmy sú antagonizmus adenozínových receptorov, antagonizmus prostaglandínov a účinok na translokáciu intracelulárneho kalcia. Avšak aj tieto účinky sa pozorovali len pri vysokých dávkach teofylínu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Teofylín sa po perorálnom podaní úplne absorbuje. Potrava môže ovplyvniť absorpciu (zrýchlenie alebo spomalenie, “dose dumping“) aj relatívnu biologickú dostupnosť liekových foriem s predĺženým uvoľňovaním.


V štúdiách opakovaného podávania teofylínu SR 375 mg (2-krát denne v 12-hodinovom intervale) jedincom nalačno a po jedle s vysokým obsahom tuku sa nezistil dôkaz interakcie teofylínu s potravou. Relatívna postprandiálna biologická dostupnosť je 102 % v porovnaní s podaním nalačno. Podávanie nalačno a po jedle je bioekvivalentné.


Maximálne koncentrácie teofylínu SR 375 mg v rovnovážnom stave (Cmax/ss) boli 9,16 µg/ml (geometrický priemer) pri podaní nalačno resp. 9,42 µg/ml (geometrický priemer) po jedle.


Bronchodilatačný účinok teofylínu koreluje s plazmatickou koncentráciou. Optimálny terapeutický účinok s minimálnymi nežiaducimi účinkami sa dosiahne pri plazmatickej koncentrácii 8 až 20 µg/ml. Účinné sérové hladiny: 5-12 µg/ml (20 µg/ml sa nesmie prekročiť). Teofylín s vylučuje prevažne obličkami.


V rozsahu terapeutických koncentrácií sa asi 60 % teofylínu viaže na plazmatické bielkoviny (u novorodencov a dospelých pacientov s cirhózou pečene asi 40 %). Liečivo sa distribuuje krvným riečišťom do všetkých častí organizmu okrem tukového tkaniva.


Teofylín sa eliminuje biotransformáciou v pečeni a exkréciou obličkami. U dospelých sa vylúči asi 7 až 13 % teofylínu v nezmenenom stave do moču. U novorodencov sa vylúči asi 50 % teofylínu v nezmenenom stave a ďalšia značná časť sa vylúči vo forme kofeínu.


Hlavnými metabolitmi sú kyselina 1,3-dimetylmočová (približne 40 %), 3-metylxantín (približne 36 %) a kyselina 1-metylmočová (približne 17 %). Z týchto metabolitov je farmakologicky účinný 3‑metylxantín, ale menej ako teofylín.


Metabolizmus teofylínu pri prvom prechode pečeňou je veľmi individuálny, takže vylučovanie, plazmatické koncentrácie a polčasy vylučovania sú u jednotlivých pacientov veľmi rozdielne.


Najdôležitejšie faktory, ovplyvňujúce vylučovanie teofylínu sú:

 • vek;

 • telesná hmotnosť;

 • diéta;

 • fajčiarske návyky (metabolizmus teofylínu je oveľa rýchlejší u fajčiarov);

 • užívanie určitých liekov (pozri časť 4.5 Liekové interakcie);

 • ochorenia srdca, pečene a obličiek;

 • vírusové infekcie.


Porucha funkcie obličiek môže viesť k akumuláciu metabolitov teofylínu, z ktorých niektoré sú farmakologicky účinné. Vylučovanie sa znižuje aj pri zvýšenej telesnej námahe a závažnej hypertyreóze, pri ťažkej psoriáze sa zvyšuje. Rýchlosť vylučovania závisí od koncentrácie, avšak pri koncentráciách nad hornou hranicou terapeutického rozpätia dôjde k saturácii a aj malé zvýšenie dávky môže disproporcionálne zvýšiť koncentrácie teofylínu.


Plazmatický polčas teofylínu je tiež veľmi variabilný. U inak zdravých dospelých nefajčiarov s astmou je 7 až 9 hodín, u fajčiarov 4 až 5 hodín, u detí 3 až 5 hodín, u predčasne narodených detí a pacientov s ochorením pľúc, zlyhaním srdca alebo s ochorením pečene môže byť 24 hodín a viac.


Biologická dostupnosť

Absolútna biologická dostupnosť

V štúdii uskutočnenej v roku 1992 u 20 dobrovoľníkov sa stanovila po jednorazovom podaní 1 kapsuly AFONILUM SR 250 absolútna biologická dostupnosť 92,04 % (geometrický priemer) v porovnaní s krátkodobou (10 min.) i.v. infúziou injekčného roztoku Afonilum Novo (250 mg teofylínu).


Relatívna biologická dostupnosť

Štúdia uskutočnená v roku 1991 u 20 dobrovoľníkov nepreukázala rozdiely v biologickej dostupnosti v závislosti od príjmu potravy (pri podávaní lieku nalačno a po jedle s vysokým obsahom tuku). Nezistila sa interakcia medzi liekom a potravou. Štúdie sa vykonali pri rovnovážnom stave po opakovanom perorálnom podávaní lieku AFONILUM SR 375 (2-krát denne, interval 12 hodín).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Pozri časť 4.9 Predávkovanie.


Chronická toxicita

Štúdie chronickej toxicity na psoch a potkanoch neposkytli žiadny dôkaz o toxických účinkoch teofylínu.


Mutagenita a karcinogenita

Teofylín nebol mutagénny v in vivo ani v in vitro štúdiách uskutočnených u cicavcov vrátane cicavčích metabolických modelov. Pozitívne in vitro výsledky sa zaznamenali v štúdiách na iných ako cicavčích modeloch. Pretože je známe, že teofylín sa in vivorýchlo demetyluje, tieto in vitro výsledky majú malú relevanciu pre človeka.

Dlhodobé štúdie karcinogenity na zvieratách sa doteraz nevykonali.


Reprodukčná toxicita

Teofylín prestupuje placentárnou bariérou a v pupočníku dosahuje približne rovnakú koncentráciu, ako v plazme matky. V štúdiách sa zisti pomer mlieko-plazma 0,6 až 0,89, čo môže viesť ku kumulácii u dojčených detí v závislosti od plazmatickej koncentrácie u matky a rýchlosti vylučovania u dieťaťa.

Výsledky štúdií na zvieratách:

Nezistila sa teratogenita teofylínu u potkana. U myší indukoval teofylín po intraperitoneálnom podaní rázštep podnebia a malformácie končatín a prstov. Výsledky naznačujú možnosť vzniku kardiovaskulárnej malformácie u predisponovaných jedincov.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

AFONILUM SR 125

ethylcellulosum, silica praecipitata, natrii laurilsulfas, talcum, gelatina, flavum quinolini E 104, titanii dioxidum E 171.


AFONILUM SR 250

ethylcellulosum, silica praecipitata, natrii laurilsulfas, talcum, gelatina, flavum quinolini E 104, indigocarminum E 132, titanii dioxidum E 171.


AFONILUM SR 375

ethylcellulosum, silica praecipitata, natrii laurilsulfas, talcum, gelatina, indigocarminum E 132, titanii dioxidum E 171.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať v suchu pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al alebo PP/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

Veľkosť balenia:

AFONILUM SR 125: 20; 50 a 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

AFONILUM SR 250: 20; 50 a 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

AFONILUM SR 375: 20; 50 a 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BGP Products s.r.o.

Karadžičova 10

821 08 Bratislava

Slovensko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14/0595/94–S


 1. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 9.08.1994

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18.11.2005


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

11AFONILUM SR 250