+ ipil.sk

Afreloxa 500 mg/125 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Afreloxa 500 mg/125 mg

filmom obalené tablety


amoxicilín/kyselina klavulanová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Afreloxa a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Afreloxu

3. Ako užívať Afreloxu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Afreloxu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Afreloxa a na čo sa používa


Afreloxa je antibiotikum a účinkuje tým, že usmrcuje baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie. Obsahuje dve rôzne liečivá nazývané amoxicilín a kyselina klavulanová. Amoxicilín patrí do skupiny liekov nazývaných „penicilíny“, ktoré za určitých okolností môžu prestať účinkovať (stanú sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulanová) zabraňuje tomu, aby k tomuto došlo.


Afreloxa sa používa u dospelých a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:

 infekcie stredného ucha a prínosových dutín

 infekcie dýchacích ciest

 infekcie močových ciest

 infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane infekcií zubov

 infekcie kostí a kĺbov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Afreloxu


Neužívajte Afreloxu

 ak ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, kyselinu klavulanovú, penicilín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať kožnou vyrážkou alebo opuchom tváre alebo krku.

 ak ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.


Neužívajte Afreloxu, ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať tento liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Je to dôležité ak:

 máte žľazovú horúčku,

 sa liečite pre problémy s pečeňou alebo obličkami,

 nemočíte pravidelne.


Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred užitím tohto lieku.


V niektorých prípadoch môže váš lekár vyšetrením odhaliť druh baktérií, ktoré u vás vyvolali infekciu. V závislosti od výsledkov vám môže predpísať inú silu Afreloxy alebo iný liek.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Afreloxa môže zhoršiť niektoré jestvujúce zdravotné problémy alebo spôsobiť závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Počas užívania tohto lieku si musíte dávať pozor na niektoré príznaky, aby ste znížili riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor v časti 4.


Krvné vyšetrenia a vyšetrenia moču

Ak podstupujete krvné vyšetrenia (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo vyšetrenia funkcie pečene) alebo vyšetrenia moču (na cukor), povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate Afreloxu. Pretože Afreloxa môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.


Iné lieky a Afreloxa

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak spolu s Afreloxou užívate alopurinol (používa sa na liečbu dny), môže byť pravdepodobnejšie, že sa u vás objaví alergická kožná reakcia.


Ak užívate probenecid (používa sa na liečbu dny), váš lekár môže rozhodnúť, že vám upraví dávku Afreloxy.


Ak spolu s Afreloxou užívate lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (napríklad warfarín), môžu byť potrebné dodatočné krvné vyšetrenia.


Afreloxa môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liek používaný na liečbu rakoviny alebo reumatických chorôb) a mofetilmykofenolátu (liek používaný na zabránenie odmietnutia transplantovaného orgánu).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Afreloxa môže mať vedľajšie účinky a príznaky, ktoré môžu spôsobiť, že nebudete schopný viesť vozidlá. Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, pokiaľ sa necítite dobre.


3. Ako užívať Afreloxu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti s hmotnosťou 40 kg a viac

 Zvyčajná dávka je 1 tableta trikrát denne


Deti s hmotnosťou menej ako 40 kg

Deti vo veku 6 rokov a mladšie sa majú prednostne liečiť amoxicilínom/kyselinou klavulanovou v liekovej forme perorálnej suspenzie (vo fľaške alebo vrecku).

Pri podávaní tabliet Afreloxy deťom s hmotnosťou nižšou ako 40 kg sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Pacienti s problémami s obličkami a pečeňou

 Ak máte problémy s obličkami, dávka sa môže zmeniť. Váš lekár môže zvoliť inú silu lieku alebo iný liek.

 Ak máte problémy s pečeňou, možno budete častejšie podstupovať krvné vyšetrenia, aby sa zistilo, ako vám funguje pečeň.


Ako užívať Afreloxu

 Prehltnite tablety vcelku a zapite pohárom vody na začiatku jedla alebo tesne pred jedlom.

 Rozložte si dávky rovnomerne počas dňa a užívajte ich s odstupom aspoň 4 hodín. Neužívajte 2 dávky v priebehu 1 hodiny.

 Neužívajte Afreloxu dlhšie ako 2 týždne. Ak sa stále cítite chorý, znovu navštívte lekára.


Ak užijete viac Afreloxy, ako máte

Ak užijete príliš veľké množstvo Afreloxy, môžu sa u vás objaviť žalúdočné ťažkosti (napínanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče. Čo najskôr sa porozprávajte so svojím lekárom. Vezmite si so sebou škatuľu alebo fľašu od lieku a ukážte ju lekárovi.


Ak zabudnete užiť Afreloxu

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Ďalšiu dávku nesmiete užiť príliš skoro, ale musíte počkať približne 4 hodiny pred užitím ďalšej dávky.


Ak prestanete užívať Afreloxu

Pokračujte v užívaní Afreloxy, kým neukončíte celú liečbu, dokonca aj vtedy, ak sa budete cítiť lepšie. Na prekonanie infekcie potrebujete každú dávku. Ak nejaké baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Mnohé z týchto vedľajších účinkov možno zmierniť upravením dávky.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Alergické reakcie:

 kožná vyrážka

 zápal krvných ciev (vaskulitída), ktorý sa môže prejavovať ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj ďalšie časti tela

 horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté žľazy na krku, v podpazuší alebo slabinách

 opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním

 kolaps

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na lekára.Prestaňte užívať Afreloxu.


Zápal hrubého čreva

Zápal hrubého čreva spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienu, bolesť žalúdka a/alebo horúčku.

Ak sa u vás prejavia tieto príznaky, čo najskôr sa obráťte na svojho lekára.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

 hnačka (u dospelých)


Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 ľudí

 kvasinková infekcia (kandidóza ‑ kvasinková infekcia pošvy, ústnej dutiny alebo kožných záhybov)

 napínanie na vracanie (nevoľnosť), najmä pri užívaní vysokých dávok. Ak vás to postihne, užívajte Afreloxu pred jedlom

 vracanie

 hnačka (u detí)


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť menej ako 1zo 100, ale viac ako 1 z 1000ľudí

 kožná vyrážka, svrbenie

 vyvýšená svrbivá vyrážka (žihľavka)

 tráviace ťažkosti

 závraty

 bolesť hlavy

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

 zvýšenie množstva niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni


Zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť menej ako1 z 1 000 ľudí

 kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako terčíky (tmavé bodky v strede, ktoré sú obkolesené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji ‑ multiformný erytém)

Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, čo najskôr sa obráťte na lekára.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

 nízky počet krvných buniek dôležitých pre zrážanie krvi

 nízky počet bielych krviniek


Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u veľmi malého počtu ľudí, ale ich presná frekvencia (častosť) výskytu nie je známa.

alergické reakcie (pozri vyššie)

zápal hrubého čreva(pozri vyššie)

závažné kožné vyrážky:

- rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúcou sa kožou, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov‑Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca nadmerné odlupovanie kože (na viac ako 30 % plochy povrchu tela ‑ toxická epidermálna nekrolýza)

- rozsiahla červená kožná vyrážka s pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída)

- červená, šupinatá vyrážka s hrčkami pod kožou a s pľuzgiermi (exantemózna pustulóza).

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, čo najskôr sa obráťte na svojho lekára.

zápal pečene(hepatitída)

žltačka zapríčinená zvýšením množstva bilirubínu (látky tvorenej v pečeni) v krvi, čo môže spôsobiť zožltnutie kože a očných bielkov

zápal kanálikov obličky

pomalšie zrážanie krvi

nadmerná aktivita

kŕče/záchvaty kŕčov(u ľudí užívajúcich vysoké dávky amoxicilínu/kyseliny klavulanovej alebo u tých, ktorí majú problémy s obličkami)

čierny jazyk, ktorý vyzerá chlpatý

zafarbenie zubov (u detí), ktoré sa čistením zubnou kefkou zvyčajne odstráni

zápal mozgových blán (aseptická meningitída)

zápal žlčovodov (cholangitída)

bolesť na hrudníku


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach alebo vyšetreniach moču:

závažné zníženie počtu bielych krviniek

nízky počet červených krviniek(hemolytická anémia)

kryštáliky v moči

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Afreloxu


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Afreloxa obsahuje

Liečivá sú: trihydrát amoxicilínu a káliumklavulanát. Každá filmom obalená tableta obsahuje trihydrát amoxicilínu zodpovedajúci 500 mg amoxicilínu a káliumklavulanát zodpovedajúci 125 mg kyseliny klavulanovej.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza (E460), koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát

(E470b), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A).

Filmový obal tablety: hypromelóza (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Afreloxa a obsah balenia

Filmom obalené tablety.

Afreloxa 500 mg/125 mg sú biele, oválne, filmom obalené tablety s označením “A“ na jednej strane a “64“ na druhej strane.


Tablety Afreloxy 500 mg/125 mg sú dostupné v blistrových baleniach obsahujúcich 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca

Milpharm Limited, Ares, Odyssey Business Park, west End Road, South Ruislip HA4 6QD, Spojené kráľovstvo


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Amoxiclav Actavis 500 mg/125 mg filmomhulde tabletten

Česká republika: Afreloxa 500 mg/125 mg

Dánsko: Amoxicillin/Clavulansyre Actavis PTC

Estónsko: Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Fínsko: Clavuxal 500 mg / 125 mg tabletti kalvopäällysteinen

Grécko: Afreloxa 500/125mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Holandsko: Amoxicilline/ Clavulaanzuur Actavis 500/125 mg , filmomhulde tabletten

Irsko: Co-amoxiclav 500mg/125mg Film-coated Tablets

Island: Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Litva: Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko: Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg apvalkotās tabletes

Luxembursko: Amoxiclav Actavis 500 mg/125 mg comprimés pelliculés

Maďarsko: Xylenn 500 mg/125 mg filmtabletta

Poľsko: Afreloxa

Portugalsko: Amoxicilina + Ácido Clavulânico Actavis

Rakúsko: Amoxicillin/Clavulansäure Actavis 500 mg/125 mg Filmtabletten

Slovenská republika: Afreloxa 500 mg/125 mg

Slovinsko: Afreloxa 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete

Švédsko: Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Spojené kráľovstvo: Co-amoxiclav 500/125mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

6

Afreloxa 500 mg/125 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Afreloxa 500 mg/125 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje trihydrát amoxicilínu zodpovedajúci 500 mg amoxicilínu a káliumklavulanát zodpovedajúci 125 mg kyseliny klavulanovej.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Afreloxa 500 mg/125 mg sú biele, oválne, filmom obalené tablety s označením “A“ na jednej strane a “64“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Afreloxa je indikovaná na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1).


 Akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)

 Akútny otitis media

 Akútna exacerbácia chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovaná)

 Pneumónia získaná v komunite

 Cystitída

 Pyelonefritída

 Infekcie kože a mäkkých tkanív, najmä celulitída, pohryznutie zvieraťom, ťažký dentálny absces so šíriacou sa celulitídou.

 Infekcie kostí a kĺbov, najmä osteomyelitída.


Do úvahy sa má vziať oficiálne usmernenie o náležitom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávky sú všade vyjadrené v zmysle obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulanovej, okrem prípadov, v ktorých sú dávky vyjadrené v zmysle jednotlivej zložky.


Dávka Afreloxy, ktorá sa zvolí na liečbu individuálnej infekcie, musí zohľadňovať:

 Predpokladané patogény a ich pravdepodobnú citlivosť na antibakteriálne látky (pozri časť 4.4).

 Závažnosť infekcie a miesto infekcie.

 Vek, telesnú hmotnosť a funkciu obličiek pacienta, ako je uvedené nižšie.


V prípade potreby sa má zvážiť použitie alternatívnych liekových foriem amoxicilínu/kyseliny klavulanovej (napr. liekové formy, ktoré poskytujú vyššie dávky amoxicilínu a/alebo odlišný pomer amoxicilínu a kyseliny klavulanovej) (pozri časti 4.4 a 5.1).


Pre dospelých a deti s hmotnosťou ≥ 40 kg poskytuje táto lieková forma amoxicilínu/kyseliny klavulanovej celkovú dennú dávku 1 500 mg amoxicilínu a 375 mg kyseliny klavulanovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Pre deti s hmotnosťou < 40 kg poskytuje táto lieková forma amoxicilínu/kyseliny klavulanovej dennú dávku 2 400 mg amoxicilínu a 600 mg kyseliny klavulanovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Ak sa usúdi, že je potrebná vyššia denná dávka amoxicilínu, odporúča sa zvoliť iný liek obsahujúci amoxicilín/kyselinu klavulanovú, aby sa predišlo podávaniu zbytočne vysokých denných dávok kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.4 a 5.1).


Dĺžka liečby sa má určiť podľa odpovede pacienta. Niektoré infekcie (napr. osteomyelitída) vyžadujú dlhodobejšiu liečbu. Liečba nemá presiahnuť 14 dní bez vyšetrenia stavu pacienta (údaje o dlhodobej liečbe, pozri časť 4.4).


Dospelí a deti s hmotnosťou 40 kg

Jedna tableta Afreloxy 500 mg/125 mg užívaná trikrát denne.


Deti s hmotnosťou < 40 kg


20 mg/5 mg/kg/deň až 60 mg/15 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do troch dávok.


Deti sa môžu liečiť tabletami Afreloxy alebo amoxicilínom/kyselinou klavulanovou vo forme suspenzie (prášok na perorálnu suspenziu vo fľaške alebo vrecku). Deti vo veku 6 rokov a mladšie sa majú prednostne liečiť suspenziou amoxicilínu/kyseliny klavulanovej (prášok na perorálnu suspenziu vo fľaške alebo vrecku).


Nie sú k dispozícii klinické údaje o liekových formách amoxicilínu/kyseliny klavulanovej 4:1 týkajúce sa dávok vyšších ako 40 mg/10 mg/kg denne u detí mladších ako 2 roky.


Starší pacienti

Nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Porucha funkcie obličiek

Úpravy dávky vychádzajú z maximálneho odporúčaného množstva amoxicilínu.

U pacientov s klírensom kreatinínu (CRCl) nad 30 ml/min nie je potrebná úprava dávky.


Dospelí a deti s hmotnosťou 40 kg

CrCl: 10 ‑ 30 ml/min

500 mg/125 mg dvakrát denne

CrCl < 10 ml/min

500 mg/125 mg jedenkrát denne

Hemodialýza

500 mg/125 mg každých 24 hodín, plus 500 mg/125 mg počas dialýzy, ktorých podanie sa zopakuje po ukončení dialýzy (keďže koncentrácie amoxicilínu aj kyseliny klavulanovej v sére sú znížené).


Deti s hmotnosťou < 40 kg

CrCl: 10 ‑ 30 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg dvakrát denne (maximálne 500/125 mg dvakrát denne).

CrCl < 10 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg formou jednorazovej dennej dávky (maximálne 500/125 mg).

Hemodialýza

15 mg/3,75 mg/kg jedenkrát denne.

Pred hemodialýzou sa má podať 15 mg/3,75 mg/kg. Po hemodialýze sa má podať 15 mg/3,75 mg na kg, aby sa obnovila hladina lieku v krvnom obehu.


Porucha funkcie pečene

Liek sa má podávať s opatrnosťou a v pravidelných intervaloch sledovať funkcia pečene (pozri časti 4.3 a 4.4).


Spôsob podávania


Afreloxa je určená na perorálne použitie.


Afreloxa sa má podávať na začiatku jedla, aby sa minimalizovala možná gastrointestinálna intolerancia a optimalizovala absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej.


Liečba sa môže začať parenterálne v súlade s SPC intravenóznej liekovej formy amoxicilínu/kyseliny klavulanovej a pokračovať perorálnym liekom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, na ktorýkoľvek z penicilínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Anamnéza ťažkých, okamžitých reakcií z precitlivenosti (napr. anafylaxia) na iné betalaktámové liečivo (napr. cefalosporín, karbapeném alebo monobaktám).


Anamnéza žltačky/poruchy funkcie pečene vyvolanej amoxicilínom/kyselinou klavulanovou (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa má zistiť podrobná anamnéza týkajúca sa predchádzajúcich reakcií z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové liečivá (pozri časti 4.3 a 4.8).


U pacientov liečených penicilínmi boli hlásené závažné a ojedinele smrteľné hypersenzitívne (anafylaktoidné) reakcie z precitlivenosti. Tieto reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú u osôb s anamnézou precitlivenosti na penicilín a u atopických osôb. Ak sa vyskytne alergická reakcia, musí sa liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou ukončiť a začať vhodná alternatívna liečba.


V prípade, že sa preukáže, že je infekcia vyvolaná mikroorganizmom (mikroorganizmami) citlivým (citlivými) na amoxicilín, má sa zvážiť prechod z liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou na liečbu amoxicilínom, a to v súlade s oficiálnym usmernením.


Táto forma amoxicilínu/kyseliny klavulanovej nie je vhodná na použitie, keď existuje vysoké riziko, že predpokladané patogény majú zníženú citlivosť alebo rezistenciu na betalaktámové liečivá, ktorá nie je sprostredkovaná betalaktamázami citlivými na inhibíciu kyselinou klavulanovou. Táto forma lieku sa nemá používať na liečbu S. pneumoniae rezistentného na penicilín.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časť 4.8).


Amoxicilín/kyselina klavulanová sa nemajú podávať pri podozrení na infekčnú mononukleózu, keďže v súvislosti s týmto stavom sa po podaní amoxicilínu vyskytla morbiliformná vyrážka.


Súbežné podávanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku alergických kožných reakcií.


Dlhodobé podávanie môže zriedkavo viesť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov.


Generalizovaný erytém sprevádzaný horúčkou a spojený s pustulami, ktorý sa vyskytne na začiatku liečby, môže byť príznakom akútnej generalizovanej exantemóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje ukončenie liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou a je kontraindikáciou akéhokoľvek následného podania amoxicilínu.


Amoxicilín/kyselina klavulanová sa majú podávať opatrne pacientom s preukázanou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2).


Účinky na pečeň boli hlásené predovšetkým u mužov a starších pacientov a môžu súvisieť s dlhodobou liečbou. Tieto nežiaduce účinky boli veľmi zriedkavo hlásené u detí. U všetkých pacientov sa prejavy a príznaky zvyčajne vyskytnú počas liečby alebo krátko po liečbe, ale v niektorých prípadoch sa môžu stať zjavnými až niekoľko týždňov po ukončení liečby. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne reverzibilné. Účinky na pečeň môžu byť ťažké a v extrémne zriedkavých prípadoch mali za následok úmrtie. Prípady úmrtia sa takmer vždy vyskytovali u pacientov so závažným základným ochorením, alebo u pacientov súbežne užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že môžu mať nežiaduce účinky na pečeň (pozri časť 4.8).


Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík bola hlásená takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach a jej závažnosť sa pohybuje od miernej až po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Preto je dôležité vziať túto diagnózu do úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania akýchkoľvek antibiotík alebo bezprostredne po ich vysadení. Ak sa vyskytne kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík, musí sa liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou ihneď ukončiť, vyhľadať pomoc lekára a začať vhodnú liečbu. V takomto prípade je podávanie antiperistaltických liekov kontraindikované.


Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyhodnocovanie funkcií orgánových systémov, vrátane funkcie obličiek, pečene a krvotvorby.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou bolo zriedkavo hlásené predĺženie protrombínového času. Pri súbežnom predpísaní antikoagulancií sa má vykonávať náležité monitorovanie. Môže byť potrebná úprava dávky perorálnych antikoagulancií na udržanie požadovaného stupňa antikoagulácie (pozri časti 4.5 a 4.8).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa stupňa poruchy (pozri časť 4.2).


U pacientov so zníženým výdajom moču sa veľmi zriedkavo pozorovala kryštalúria, predovšetkým pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých dávok amoxicilínu treba udržiavať dostatočný príjem tekutín a výdaj moču, aby sa znížila možnosť vzniku kryštalúrie vyvolanej amoxicilínom. U pacientov, ktorí majú v močovom mechúre zavedený katéter, sa má pravidelne kontrolovať jeho priechodnosť (pozri časť 4.9).


Počas liečby amoxicilínom sa majú vždy použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou, keď sa robia testy na prítomnosť glukózy v moči, pretože pri použití neenzymatických metód sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne výsledky.


Prítomnosť kyseliny klavulanovej v Afreloxe môže spôsobiť nešpecifickú väzbu IgG a albumínu na membrány erytrocytov, čo vedie k falošne pozitívnemu výsledku Coombsovho testu.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou boli hlásené pozitívne výsledky pri použití testu Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio‑Rad Laboratories, pričom následne sa zistilo, že títo pacienti infekciu vyvolanú Aspergillus nemajú. Hlásené boli skrížené reakcie medzi polysacharidmi a polyfuránmi neaspergilového pôvodu a testom Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio‑Rad Laboratories. Preto sa musia pozitívne výsledky testu u pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou interpretovať opatrne a potvrdiť inými diagnostickými metódami.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá

Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používajú v značnej miere, pričom medzi nimi nebola hlásená interakcia. V literatúre sa však uvádzajú prípady zvýšeného medzinárodného normalizovaného pomeru u pacientov s udržiavacou liečbou acenokumarolom alebo warfarínom, ktorým sa nasadila liečba amoxicilínom. Ak je súbežné podávanie nevyhnutné, po pridaní alebo vysadení amoxicilínu sa má starostlivo sledovať protrombínový čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer. Navyše môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.4 a 4.8).


Metotrexát

Penicilíny môžu znížiť vylučovanie metotrexátu, a tým vyvolať potenciálne zvýšenie jeho toxicity.


Probenecid

Súbežné použitie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu tubulárnu sekréciu amoxicilínu. Súbežné použitie probenecidu môže viesť k zvýšeným a dlhodobejším hladinám amoxicilínu v krvi, nie však kyseliny klavulanovej.


Mofetilmykofenolát

U pacientov po transplantácii obličiek, ktorí boli liečení alebo sú súčasne liečení MPA bolo popísané zníženie koncentrácie MPA o 50 % ihneď po začatí liečby amoxicilínom a kyselinou klavulanovou. Tento účinok sa znižuje pri pokračovaní užívania amoxicilínu s kyselinou klavulanovou a ustane v priebehu niekoľkých dní po ukončení ich podávania. Zmena v koncentrácii pred podaním dávky nemusí presne zobrazovať zmeny v celkovej expozícii MPA. Preto za normálnych okolností nie je potrebná zmena dávky mofetilmykofenolátu, pokiaľ nie sú prítomné klinické známky dysfunkcie štepu. Počas kombinovanej liečby a krátko po skončení antibiotickej liečby je však potrebné vykonávať starostlivé klinické monitorovanie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Obmedzené údaje o použití amoxicilínu/kyseliny klavulanovej u gravidných žien nepreukázali zvýšené riziko vrodených malformácií. V jednej štúdii u žien s predčasnou ruptúrou plodových obalov sa zistilo, že profylaktická liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou môže súvisieť so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov. Použitiu počas gravidity sa treba vyhnúť, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.


Laktácia

Obe zložky sa vylučujú do ľudského mlieka (o účinkoch kyseliny klavulanovej na dojčené dieťa nie je nič známe). V dôsledku toho sa u dojčeného dieťaťa môže vyskytnúť hnačka a mykotické infekcie slizníc, a preto sa dojčenie možno bude musieť ukončiť. Amoxicilín/kyselina klavulanová sa majú používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek („adverse drug reactions“, ADR) sú hnačka, nauzea a vracanie.


ADR zaznamenané v klinických štúdiách s amoxicilínom/kyselinou klavulanovou a v rámci pozorovania po uvedení lieku na trh, zoradené podľa triedy orgánového systému podľa MedDRA sú uvedené nižšie.


Klasifikácia výskytu nežiaducich účinkov je definovaná nasledovne: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Mukokutánna kandidóza

Časté

Premnoženie necitlivých mikroorganizmov

Neznáme

Aseptická meningitída

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Reverzibilná leukopénia (vrátane neutropénie)

Zriedkavé

Trombocytopénia

Zriedkavé

Reverzibilná agranulocytóza

Neznáme

Hemolytická anémia

Neznáme

Predĺženie času krvácania a protrombínového času1

Neznáme

Poruchy imunitného systému10

Angioneurotický edém

Neznáme

Anafylaxia

Neznáme

Syndróm podobný sérovej chorobe

Neznáme

Alergická vaskulitída


Neznáme

Poruchy nervového systému

Závraty

Menej časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Reverzibilná hyperaktivita

Neznáme

Kŕče2


Neznáme

Poruchy srdca

Kounisov syndróm

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Veľmi časté

Nauzea3

Časté

Vracanie

Časté

Indigescia

Menej časté

Kolitída súvisiaca s antibiotikami4

Neznáme

Čierny chlpatý jazyk


Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Vzostup hodnôt AST a/alebo ALT5

Menej časté

Hepatitída6

Neznáme

Cholestatická žltačka6


Neznáme

Cholangitída

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva7

Kožná vyrážka

Menej časté

Pruritus

Menej časté

Urtikária

Menej časté

Multiformný erytém

Zriedkavé

Stevensov‑Johnsonov syndróm

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme

Bulózna exfoliatívna dermatitída

Neznáme

Akútna generalizovaná exantemózna pustulóza (AGEP)9


Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Neznáme

Kryštalúria8


Neznáme

1 Pozri časť 4.4

2 Pozri časť 4.4

3 Nauzea je častejšie spojená s užívaním vyšších perorálnych dávok. Ak sa objavia

gastrointestinálne reakcie, môže ich zmierniť užívanie amoxicilínu/kyseliny klavulanovej na

začiatku jedla.

4 Vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri časť 4.4)

5 Stredne závažný vzostup hodnôt AST a/alebo ALT sa zaznamenal u pacientov liečených

betalaktámovými antibiotikami, ale význam týchto zistení nie je známy.

6 Tieto nežiaduce účinky sa zaznamenali pri užívaní iných penicilínov a cefalosporínov (pozri

časť 4.4).

7 Ak sa vyskytne alergická dermatitída, musí sa liečba ukončiť (pozri časť 4.4).

8 Pozri časť 4.9

9 Pozri časť 4.4

10 Pozri časti 4.3 a 4.4


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy predávkovania

Môžu sa objaviť gastrointestinálne príznaky a porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov. Pozorovala sa kryštalúria vyvolaná amoxicilínom, ktorá v niektorých prípadoch viedla k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče.


Bolo hlásené, že sa amoxicilín môže vyzrážať v močovom katétri, a to predovšetkým po intravenóznom podaní veľkých dávok. Priechodnosť katétra je potrebné pravidelne kontrolovať (pozri časť 4.4).


Liečba intoxikácie

Gastrointestinálne príznaky možno liečiť symptomaticky a zároveň treba dávať pozor na rovnováhu vody/elektrolytov. Amoxicilín/kyselinu klavulanovú možno odstrániť z krvného obehu hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov betalaktamáz; ATC kód: J01CR02.


Spôsob účinku

Amoxicilín je semisyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viaceré enzýmy (často označované ako penicilín viažuce proteíny, (PBP, penicillin-binding proteins)) biosyntetickej dráhy bakteriálneho peptidoglykánu, ktorý je integrálnou štrukturálnou zložkou bakteriálnej bunkovej steny. Inhibícia syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, po ktorom zvyčajne dochádza k lýze a smrti bunky.


Amoxicilín je náchylný na rozklad betalaktamázami produkovanými rezistentnými baktériami, a preto spektrum účinnosti samotného amoxicilínu nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.


Kyselina klavulanová je betalaktám, ktorý je štrukturálne príbuzný penicilínom. Inaktivuje niektoré betalaktamázové enzýmy, a tým zabraňuje inaktivácii amoxicilínu. Kyselina klavulanová sama o sebe nevykazuje klinicky významný antibakteriálny účinok.


Vzťah medzi farmakokinetikou (FK) a farmakodynamikou (FD)

Čas, počas ktorého je hladina amoxicilínu nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (TMIC) sa považuje za hlavný determinant účinnosti amoxicilínu.


Mechanizmus rezistencie

Dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulanovú sú:


 Inaktivácia tými bakteriálnymi betalaktamázami, ktoré sami o sebe nie sú inhibované kyselinou klavulanovou, vrátane tých zo skupiny B, C a D.

 Zmena PBP, ktorá znižuje afinitu antibakteriálnej látky k cieľovému patogénu.


Nepriepustnosť baktérií alebo mechanizmus efluxných púmp môže vyvolať alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii, najmä pri gramnegatívnych baktériách.


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty MIC amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sú stanovené Európskou komisiou pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST).

Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (g/ml)


Citlivý

Stredne citlivý

Rezistentný


Haemophilus influenzae1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

≤ 2

-

> 2

Koaguláza negatívne stafylokoky2

≤ 0,25


> 0,25

Enterokokus1

≤ 4

8

> 8

Streptokokus A, B, C, G5

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

≤ 0,5

1‑2

> 2

Enterobaktérie1,4

-

-

> 8

Gramnegatívne anaeróby1

≤ 4

8

> 8

Grampozitívne anaeróby1

≤ 4

8

> 8

Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov1

≤ 2

4‑8

> 8

1 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií amoxicilínu. Pre účely testovania citlivosti je koncentrácia

kyseliny klavulanovej pevne stanovená na 2 mg/l.

2 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií oxacilínu.

3 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt ampicilínu.

4 Hraničná hodnota rezistencie rovnajúca sa R > 8 mg/l zaisťuje, že všetky izoláty s mechanizmom

rezistencie sú hlásené ako rezistentné.

5 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt benzylpenicilínu.


Prevalencia rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. V prípade potreby je potrebné odporúčanie odborníka, keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť liečiva je minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)£

Koaguláza negatívne stafylokoky (citlivé na meticilín)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky

skupina Streptococcus viridans


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Capnocytophaga sp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida


Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella sp.


Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium $


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris


Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia sp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia


Iné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae


$ Prirodzená stredná citlivosť bez prítomnosti získaného mechanizmu rezistencie.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na amoxicilín/kyselinu

klavulanovú.

1Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín, sa nemá liečiť touto kombináciou

amoxicilínu/kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.2 a 4.4).

2 Kmene so zníženou citlivosťou boli v niektorých krajinách EÚ hlásené s frekvenciou výskytu vyššou

ako 10 %.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Amoxicilín a kyselina klavulanová sú pri fyziologickom pH plne rozpustné vo vodnom roztoku. Po perorálnom podaní sa obe zložky rýchlo a dobre absorbujú. Optimálna absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sa dosiahne, keď sa liek užije na začiatku jedla. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť amoxicilínu a kyseliny klavulanovej približne 70 %. Plazmatický profil oboch zložiek je podobný a čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) je v oboch prípadoch približne jedna hodina.


Nižšie sú uvedené farmakokinetické výsledky získané v štúdii, v ktorej sa amoxicilín/kyselina klavulanová (500 mg/125 mg tablety trikrát denne) podávali nalačno skupinám zdravých dobrovoľníkov.


Priemerné (± SD) hodnoty farmakokinetických parametrov


Podané liečivo (liečivá)

Dávka

Cmax

Tmax *

AUC (0‑24 h)

T 1/2


(mg)

(g/ml)

(h)

(g.h/ml)

(h)

Amoxicilín

AMX/CA

500 mg/125 mg

500

7,19

± 2,26

1,5

(1,0 ‑ 2,5)

53,5

± 8,87

1,15

± 0,20

Kyselina klavulanová

AMX/CA

500 mg/125 mg

125

2,24

± 0,83

1,5

(1,0 ‑ 2,0)

15,72

± 3,86

0,98

± 0,12

AMX ‑ amoxicilín, CA ‑ kyselina klavulanová

* Medián (rozmedzie)


Koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulanovej v sére dosiahnuté po podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sú podobné koncentráciám dosiahnutým po perorálnom podaní rovnakých dávok samotného amoxicilínu alebo samotnej kyseliny klavulanovej.


Distribúcia

Asi 25 % z celkového množstva kyseliny klavulanovej v plazme a 18 % z celkového množstva amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny.


Zdanlivý distribučný objem je asi 0,3 ‑ 0,4 l/kg pri amoxicilíne a asi 0,2 l/kg pri kyseline klavulanovej.


Po intravenóznom podaní sa amoxicilín aj kyselina klavulanová zistili v žlčníku, brušnom tkanive, koži, tukovom a svalovom tkanive, v synoviálnej a peritoneálnej tekutine, v žlči a hnise. Amoxicilín sa v dostatočnej miere nedistribuuje do mozgovomiechovej tekutiny.


Štúdie na zvieratách nepreukázali ani pri jednej zo zložiek významné zadržiavanie látok súvisiacich s liečivom v tkanivách. Amoxicilín, ako väčšina penicilínov, je možné zistiť v ľudskom mlieku. V ľudskom mlieku môžu byť zistené aj stopové množstvá kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.6).


Preukázalo sa, že amoxicilín aj kyselina klavulanová prechádzajú placentárnou bariérou (pozri časť 4.6).


Biotransformácia

Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom vo forme inaktívnej kyseliny penicilínovej v množstve zodpovedajúcom 10 až 25 % úvodnej dávky. Kyselina klavulanová sa u ľudí intenzívne metabolizuje a vylučuje sa močom a stolicou a vo forme oxidu uhličitého sa vylučuje pľúcnou ventiláciou.


Eliminácia

Amoxicilín sa vylučuje hlavne obličkami, zatiaľ čo kyselina klavulanová sa vylučuje obličkami aj mimoobličkovou cestou.


U zdravých osôb je priemerný eliminačný polčas amoxicilínu/kyseliny klavulanovej približne jedna hodina a priemerný celkový klírens je približne 25 l/h. Približne 60 až 70 % amoxicilínu a približne 40 až 65 % kyseliny klavulanovej sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu prvých 6 h po podaní jednorazovej dávky amoxicilínu/kyseliny klavulanovej 250 mg/125 mg alebo 500 mg/125 mg tabliet. Rôzne štúdie ukázali, že v priebehu 24 hodín sa močom vylúči 50 až 85 % amoxicilínu a 27 až 60 % kyseliny klavulanovej. V prípade kyseliny klavulanovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči v priebehu prvých 2 hodín po podaní.


Súbežné podanie probenecidu spomaľuje vylučovanie amoxicilínu, ale nespomaľuje vylučovanie kyseliny klavulanovej obličkami (pozri časť 4.5).


Vek

Eliminačný polčas amoxicilínu u malých detí vo veku okolo 3 mesiacov až 2 rokov a u starších detí a dospelých je podobný. U veľmi malých detí (vrátane predčasne narodených novorodencov) v prvom týždni života nemá interval podávania prekročiť podávanie dvakrát denne, vzhľadom na nezrelosť renálnej cesty vylučovania. Keďže u starších pacientov existuje vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, dávka sa má zvoliť opatrne a môže byť užitočné sledovať funkciu obličiek.


Pohlavie

Po perorálnom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej zdravým mužom a ženám nemalo pohlavie významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu ani kyseliny klavulanovej.


Porucha funkcie obličiek

Celkový sérový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sa znižuje úmerne znižujúcej sa funkcii obličiek. Znížený klírens liečiva je výraznejší pri amoxicilíne ako pri kyseline klavulanovej, nakoľko amoxicilín sa obličkami vylučuje vo vyššej miere. Pri poruche funkcie obličiek sa preto musia zvoliť také dávky, pri ktorých sa zabráni nadmernej kumulácii amoxicilínu, ale zároveň sa zachovajú dostatočné hladiny kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene

Pacientom s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať opatrne a v pravidelných intervaloch sa má sledovať funkcia pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie toxicity po opakovanom podávaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej vykonané na psoch preukázali podráždenie žalúdka a vracanie a zafarbený jazyk.


Štúdie karcinogenity amoxicilínu/kyseliny klavulanovej alebo ich zložiek sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

mikrokryštalická celulóza (E460)

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát (E470b)

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)


Filmový obal tablety

hypromelóza (E464)

makrogol 400

oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v Al/Al blistrových baleniach a Al/Al stripe v škatuľke.


Tablety Afreloxy 500 mg/125 mg sú dostupné v blistrových baleniach obsahujúcich 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0112/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: Marec 2015


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
13

Afreloxa 500 mg/125 mg