+ ipil.sk

AGAPURIN INJEKCIEPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/06587


Písomná informácia pre používateľa


AGAPURIN INJEKCIE

injekčný roztok

pentoxifylín, 20 mg/ml


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je AGAPURIN INJEKCIE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete AGAPURIN INJEKCIE

3. Ako používať AGAPURIN INJEKCIE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať AGAPURIN INJEKCIE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie.


1. Čo je AGAPURIN INJEKCIE a na čo sa používa


Liek AGAPURIN INJEKCIE obsahuje liečivo pentoxifylín. Pentoxifylín patrí medzi vazodilatanciá, liečivá rozširujúce cievy. Rozšírením ciev pentoxifylín zvyšuje prietok krvi, navyše zlepšuje mikrocirkuláciu pôsobením na červené krvinky, tlmí zhlukovanie krvných doštičiek a zabraňuje aktivácii bielych krviniek (neutrofilov).

Pentoxifylín zlepšuje zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami a umožňuje lepšie využitie v okrajových, nedostatočne prekrvených častiach tela.


Liek sa používa pri nasledujúcich ochoreniach:


  • poruchy krvného zásobenia periférnych ciev artériosklerotického, diabetického a zápalového pôvodu,

  • dystrofické poruchy (zmeny na dolných končatinách pri cievnej nedostatočnosti - vredy, gangréna, omrzliny),

  • angioneuropatia (rozšírenie alebo zúženie priesvitu ciev - pocit brnenia, modrofialové sfarbenie kože),

  • chronické poruchy prekrvenia mozgu,

  • poruchy krvného zásobenia očí (akútna a chronická nedostatočnosť prekrvenia sietnice a cievovky),

  • akútne funkčné poruchy vnútorného ucha.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete AGAPURIN INJEKCIE


Nepoužívajte AGAPURIN INJEKCIE

- ak ste alergický na pentoxifylín alebo metylxantíny

  • ak ste nedávno prekonali krvácanie do mozgu alebo do sietnice.


Ak sa stavy uvedené v tomto odseku u vás vyskytnú až v priebehu užívania lieku, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať AGAPURIN INJEKCIE, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


Vzhľadom na možné vedľajšie účinky je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom so známou hemoragickou diatézou (krvácavosť, zvýšený sklon ku krvácaniu), s ťažkou formou ischemickej choroby srdca (najmä akútny infarkt myokardu ), s ochorením mozgových ciev s následným nedostatočným prekrvením mozgu, hypotenzným pacientom, ďalej pacientom s poruchou funkcie pečene alebo obličiek, po nedávnom chirurgickom zákroku a pri súčasnej liečbe liekmi na riedenie krvi (antikoagulanciá).

Vyššie dávky pentoxifylínu zosilňujú účinok inzulínu a antidiabetík, čo môže vyvolať hypoglykémiu (nízka hladina cukru v krvi), preto sa odporúčajú častejšie kontroly hladiny cukru v krvi s prípadnou úpravou antidiabetickej liečby.

Dôkladné sledovanie sa vyžaduje najmä u pacientov liečených súbežne pentoxifylínom a ciprofloxacínom.


Iné lieky a AGAPURIN INJEKCIE

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Pentoxifylín zosilňuje účinky liekov, ktoré znižujú krvný tlak (antihypertenzíva) a rozširujú cievy (vazodilatanciá). Zvýšený výskyt krvácavých komplikácií sa môže prejaviť u pacientov súčasne liečených perorálnymi liekmi na riedenie krvi či liekmi zabraňujúcimi vytváraniu krvných zrazenín v cievach. Pri súčasnom užívaní liekov znižujúcich zrážanlivosť krvi (antikoagulanciá) je nevyhnutné častejšie kontrolovať hladiny protrombínu.

Vyššie dávky pentoxifylínu zosilňujú účinok inzulínu a antidiabetík, čo môže vyvolať hypoglykémiu (nízku hladinu cukru v krvi), preto sa odporúčajú častejšie kontroly hladiny cukru v krvi s prípadnou úpravou antidiabetickej liečby.

Pri súčasnom užívaní aminofylínu a teofylínu (lieky používané pri astme) môže u niekterých pacientov dôjsť k zvýšeniu ich sérovej hladiny.

Súbežné podávanie s ciprofloxacínom môže u niektorých pacientov zvýšiť koncentráciu pentoxifylínu v sére. Z tohto dôvodu sa môže pri súbežnom podávaní zvýšiť výskyt a intenzita vedľajších účinkov.


AGAPURIN INJEKCIE a jedlo a nápoje

Pri aplikácii parenterálnej (podanie mimo tráviaci trakt) liekovej formy nedochádza k interakcii s potravou.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Používanie lieku AGAPURIN INJEKCIE sa neodporúča počas tehotenstva ani počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek AGAPURIN INJEKCIE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať AGAPURIN INJEKCIE


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Presné dávkovanie vždy určí lekár.


Vnútrožilové injekcie:

50-100 mg v 2,5 - 5 ml fyziologického roztoku, pomaly, niekoľko minút.


Vnútrožilové infúzie:

100 mg v 250-500 ml fyziologického roztoku počas 90-180 min.

Zvyčajná denná dávka je 400 mg/deň. U ťažkých foriem ICHDK (ischemickej choroby dolných končatín) 1200 mg/deň.

U pacientov so zníženou funkciou pečene a obličiek je potrebné dávku znížiť.


Použitie u detí a dospievajúcich

U detí a dospievajúcich do 18 rokov (do 50 kg hmotnosti) je málo klinických skúseností, a preto sa Agapurin neodporúča podávať. Keď však zdravotný stav dieťaťa (resp. dospievajúceho) vyžaduje používanie tohto lieku, lekár zváži pomer rizika a prínosu liečby.


Ak sa použijete viac lieku AGAPURIN INJEKCIE, ako máte

Príznaky predávkovania:

Môžu sa objaviť závraty, nevoľnosť, pokles krvného tlaku (hypotenzia), nepravidelný rytmus srdca (arytmia), ďalej porucha vedomia a kŕče.

Liečba:

Je symptomatická. Predovšetkým treba udržať krvný tlak a dýchanie. Pri kŕčoch možno podať diazepam.


Ak zabudnete použiť liek AGAPURIN INJEKCIE

Frekvenciu a dávku lieku AGAPURIN INJEKCIE určuje a upravuje lekár v závislosti od vášho klinického stavu.


Ak prestanete používaťAGAPURIN INJEKCIE

O prerušení liečby rozhoduje váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Žalúdočno-črevné vedľajšie účinky (napr. nevoľnosť, vracanie, zdúvanie, bolesti brucha, hnačka) sú závislé od dávky a po ukončení liečby obyčajne ustúpia. Menej často sa vyskytuje točenie hlavy, bolesti hlavy, rozmazané videnie, sčervenanie. Zriedkavo sa objaví hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi), nepokoj, poruchy spánku, halucinácie, zrýchlenie srdcového rytmu (tachykardia), búšenie srdca (palpitácia), nepravidelný rytmus srdca (arytmia), bolesti na hrudníku (angína pektoris), pokles krvného tlaku (hypotenzia), porucha vylučovania žlče (cholestáza), kožné alergické reakcie, začervenanie, svrbenie kože, žihľavka, zvýšené potenie, zvýšenie pečeňových enzýmov v sére. Veľmi zriedkavo sa môže objaviť krvácanie (napr. do kože, slizníc, žalúdka, čreva) - ak sa objaví krvácanie do sietnice, je potrebné liečbu okamžite ukončiť. Tiež veľmi zriedkavo sa môže prejaviť aplastická anémia (nedostatočná tvorba krvných buniek) alebo trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek), preto je vhodné pravidelne kontrolovať krvný obraz. V ojedinelých prípadoch došlo do niekoľkých minút od aplikácie k rozvoju ťažkej alergickej reakcie (angioneurotický edém - precitlivená reakcia s náhlym opuchnutím pier a tváre, hrdla, taktiež s možným opuchom rúk a nôh, so sťaženým dýchaním alebo zachrípnutím, bronchospazmus - kŕč hladkého svalstva priedušiek, anafylaktický šok - akútna alergická reakcia). V takom prípade je nutné okamžite ukončiť podávanie lieku a začať príslušnú liečbu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať AGAPURIN INJEKCIE


Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo AGAPURIN INJEKCIE obsahuje


Liečivo jepentoxifylín: 20 mg v 1 ml injekčného roztoku.

Ďalšie zložky sú chlorid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá AGAPURIN INJEKCIEa obsah balenia


AGAPURIN INJEKCIE je číry bezfarebný roztok bezmechanických častíc.


Veľkosť balenia: 5 ampuliek po 5 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Praha 10

Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


4


AGAPURIN INJEKCIE

Súhrn údajov o liekuSchválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/06587


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


AGAPURIN injekcie

20 mg/ml

injekčný roztok


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Pentoxifylín 20 mg v 1 ml injekčného roztoku (100 mg v ampulke s obsahom 5 ml).


3. Lieková forma


Injekčný roztok.

Číry bezfarebný roztok bez mechanických častíc.


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie


Periférne arteriálne a arteriovenózne poruchy krvného zásobenia na artériosklerotickom, diabetickom a zápalovom podklade (ateroskleróza s intermitentnou klaudikáciou, diabetické angiopatie, obliterujúca endangitída), dystrofické poruchy (posttrombotický syndróm, ulcus cruris, gangréna, omrzliny) a angioneuropatia (parestézia, akrocyanóza, Raynaudova choroba). Chronické cerebrovaskulárne ochorenia. Poruchy krvného zásobenia očí (akútna a chronická nedostatočnosť prekrvenia sietnice a cievnatky). Akútne funkčné poruchy vnútorného ucha.


Liek je určený na liečbu dospelých a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou nad 50 kg.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Presné dávkovanie vždy určí lekár.


Dávkovanie u dospelých a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou nad 50 kg:


Intravenózne injekcie

50-100 mg (v 2,5 - 5 ml) fyziologického roztoku , pomaly, niekoľko minút.


Intravenózne infúzie

100 mg v 250-500 ml fyziologického roztoku počas 90-180 min.

Zvyčajná denná dávka je 400 mg /deň. U ťažkých foriem ischemickej choroby dolných končatín (ICHDK) 1200 mg/deň.

U pacientov so zníženou funkciou pečene a obličiek je potrebné znížiť dávku.


Pediatrická populácia

U detí a dospievajúcich do 18 rokov (do 50 kg hmotnosti) je málo klinických skúseností, a preto sa Agapurin neodporúča podávať. Keď však zdravotný stav dieťaťa (resp. dospievajúceho) vyžaduje používanie lieku, treba zvážiť pomer rizika a prínosu terapie a dodržiavať uvedené indikácie a kontraindikácie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na pentoxifylín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Stav po nedávnom krvácaní do mozgu, hypersenzitivita na metylxantíny, nedávne krvácanie do sietnice.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vzhľadom na možné nežiaduce účinky je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom so známou hemoragickou diatézou, s ťažkou formou ischemickej choroby srdca (najmä akútny infarkt myokardu) a cerebrovaskulárnym ochorením, hypotenzným pacientom, ďalej pacientom s poruchou funkcie pečene alebo obličiek, po nedávnom chirurgickom zákroku a pri súčasnej antikoagulačnej terapii.

Vyššie dávky pentoxifylínu zosilňujú účinok inzulínu a antidiabetík, čo môže vyvolať hypoglykémiu, preto sa odporúčajú častejšie kontroly glykémie s prípadnou úpravou antidiabetickej liečby.


Dôkladné sledovanie sa vyžaduje najmä u pacientov liečených súbežne pentoxifylínom a ciprofloxacínom (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Pentoxifylín zosilňuje účinky antihypertenzív a iných vazodilatancií. Zvýšený výskyt krvácavých komplikácií sa môže prejaviť u pacientov súčasne liečených perorálnymi antikoagulanciami či antiagreganciami. Pri súčasnom užívaní antikoagulancií je nevyhnutné častejšie kontrolovať hladiny protrombínu.

Vyššie dávky pentoxifylínu zosilňujú účinok inzulínu a antidiabetík, čo môže vyvolať hypoglykémiu, preto sa odporúčajú častejšie kontroly glykémie s prípadnou úpravou antidiabetickej liečby.

Pri súčasnom užívaní s metylxantínmi môže u niektorých pacientov dôjsť ku zvýšeniu sérovej hladiny metylxantínu.

Súbežné podávanie s ciprofloxacínom môže u niektorých pacientov zvýšiť koncentráciu pentoxifylínu v sére. Z tohto dôvodu sa môže pri súbežnom podávaní zvýšiť výskyt a intenzita nežiaducich reakcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Podľa výsledkov štúdií teratogenity podávanie pentoxifylínu potkanom a králikom nemalo žiadny vplyv na reprodukčnú schopnosť, fertilitu a nebol zaznamenaný ani vyšší výskyt fetálnych malformácií. Neexistujú však zodpovedajúce kontrolované štúdie u gravidných žien, vzhľadom na to, že hodnotenie teratogenity na zvieratách nemusí vždy presne predikovať výsledky u ľudí, môže sa pentoxifylín podávať v gravidite jedine pokiaľ potenciálny prínos preváži nad potenciálnym rizikom pre plod.

Pentoxifylín prechádza do materského mlieka, vzhľadom na objavenú potenciálnu karcinogenitu u potkanov sa jeho podávanie počas dojčenia neodporúča. Je preto potrebné zvážiť riziko a prínos pred podaním pentoxifylínu dojčiacim matkám ako aj prerušenie dojčenia počas liečby pentoxifylínom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Agapurin možno považovať za liek z tohto hľadiska bezpečný. Agapurin nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Gastrointestinálne nežiaduce účinky sú závislé od dávky a po ukončení liečby obyčajne ustúpia.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky s uvedením početnosti výskytu - veľmi časté (≥1/10); časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1 000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) , neznáme (z dostupných údajov):


MedDRA trieda orgánových systémov

Početnosť

Typ nežiaduceho účinku

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

aplastická anémia, trombocytopénia*

Poruchy imunitného systému

zriedkavé

anafylaktický šok***

Poruchy metabolizmu a výživy

zriedkavé

hypoglykémia

Psychické poruchy

zriedkavé

nepokoj, poruchy spánku, halucinácie

Poruchy nervového systému

menej časté

točenie hlavy, bolesti hlavy

Poruchy oka

menej časté

rozmazané videnie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

zriedkavé

tachykardia, palpitácia, arytmia, angína pektoris

Poruchy ciev

menej časté

sčervenanie

zriedkavé

hypotenzia

veľmi zriedkavé

krvácanie (napr. do kože, slizníc, žalúdka, čreva)**

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

zriedkavé

bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

nauzea, vracanie, meteorizmus, bolesti brucha, hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest

zriedkavé

cholestáza

Poruchy kože a podkožného tkaniva

zriedkavé

kožné alergické reakcie, erytém, pruritus, urtikária, angioedém, zvýšené potenie

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zriedkavé

zvýšenie pečeňových enzýmov v sére


* Je vhodné pravidelne kontrolovať hemogram.

** ak sa objaví hemorágia retiny, je potrebné liečbu okamžite ukončiť.

*** v ojedinelých prípadoch došlo do niekoľkých minút od aplikácie k rozvoju tažkej alergickej reakcie (angioneurotický edém, bronchospazmus, anafylaktický šok). V takom prípade je nutné okamžite ukončiť aplikáciu a začať príslušnú liečbu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Môžu sa objaviť závraty, nevoľnosť, hypotenzia, arytmia, ďalej porucha vedomia a kŕče.


Terapia

Je symptomatická. Predovšetkým treba udržať krvný tlak a respiráciu. Pri kŕčoch možno podať diazepam.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: periférne vazodilatanciá, deriváty purínu

ATC kód: C04AD03

Mechanizmus účinku:

Pentoxifylín relaxuje hladké svalstvo arteriol zvýšením intracelulárnej koncentrácie cAMP, čo je dané inhibíciou fosfodiesterázy). Znižuje viskozitu krvi predovšetkým v oblasti mikrocirkulácie zlepšením reologických vlastností krvi (a tým zvyšuje zásobenie ischemických tkanív kyslíkom a živinami). Pentoxifylín zvyšuje deformabilitu erytrocytov a leukocytov, znižuje koncentráciu plazmatického fibrinogénu u pacientov s hyperfibrinogenémiou, znižuje agregabilitu trombocytov a leukocytov, znižuje aktiváciu neutrofilov.


Po parenterálnom podaní Agapurinu bol opísaný i vazodilatačný účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia pentoxifylínu je rovnomerná. Je metabolizovaný v erytrocytoch a pečeni. Je známych jeho sedem metabolitov. Vylučuje sa prevažne močom (asi 94 %) a v malom množstve stolicou (4 %) vo forme metabolitov. Je vylučovaný do materského mlieka, nie je známe, či prechádza placentárnou bariérou. Terapeutická hladina pretrváva 8 až 12 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita u myší a potkanov je pri i.v. injekcii 0,11 – 0,23 g/kg, pri i.p. injekcii 0,23 – 0,31 g/kg, pri p.o. podaní 0,32 – 1,80 g/kg.

Pri dlhodobých štúdiách na zvieratách zameraných na kancerogenitu pentoxifylínu nebol zaznamenaný signifikantne zvýšený výskyt nádorov. Pri vysokých dávkach bol však v štúdii na potkanoch štatisticky významne vyšší výskyt benígnych fibroadenoma mammae u samíc.


6. Farmaceutické INFORMÁCIe


6.1 Zoznam pomocných látok


chlorid sodný

voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Fyzikálna alebo chemická inkompatibilita pri miešaní lieku do infúznych roztokov nie je známa.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 oC, v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenená ampulka, etiketa, papierová vložka, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 5 x 5 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.


8. Registračné číslo


83/0822/95-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 14.12.1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19.05.2006


10. Dátum revízie textu


Marec 2015


5


AGAPURIN INJEKCIE