+ ipil.sk

AGAPURIN SR 400Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/04407


Písomná informácia pre používateľa


AgapurinSR 400

pentoxifylín

tablety s predĺženým uvoľňovaním


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je AGAPURIN SR 400 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete AGAPURIN SR 400

3. Ako užívať AGAPURIN SR 400

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať AGAPURIN SR 400

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je AGAPURIN SR 400 a na čo sa používa


AgapurinSR 400 zlepšuje prietokové vlastnosti krvi tým, že ovplyvňuje patologicky zhoršenú deformabilitu červených krviniek, potláča zhlukovanie krvných doštičiek a znižuje viskozitu krvi. Následkom toho sa zlepšuje mikrocirkulácia a výživa v oblastiach so zhoršeným prietokom krvi.

Z lieku AgapurinSR 400 sa liečivo uvoľňuje pomaly počas 10 až 12 hodín, jeho hladina v krvi je v tomto čase stála.

Užívaním lieku AgapurinSR 400 sa oslabujú príznaky cievnych porúch v mozgu. Pri liečbe okluzívnych chorôb periférnych tepien (napr. claudicatio intermittens) prejde pacient pri chôdzi dlhšiu vzdialenosť, v pokoji nemá bolesti a pociťuje úľavu pri nočných kŕčoch v lýtkach.

Liek sa používa na liečenie nasledujúcich ochorení:

 • Okluzívna choroba periférnych tepien a artériovenózne poruchy artériosklerotického alebo diabetického pôvodu (napr. claudicatio intermittens alebo bolesť v pokoji), trofické poruchy (vredy na dolných končatinách a gangréna).

 • Mozgové cirkulačné poruchy (následky mozgovej artériosklerózy ako sú poruchy sústredenosti, závrat, zhoršenie pamäti), ischemické stavy a stavy po mozgovej príhode.

 • Cirkulačné poruchy oka s degeneratívnymi procesmi na cievach a so zhoršeným zrakom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete AGAPURIN SR 400


Neužívajte AGAPURIN SR 400 a oznámte svojmu lekárovi,

 • ak ste alergický (precitlivený) na pentoxifylín, iné metylxantíny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • pri silnom krvácaní (riziko zosilnenia krvácania),

 • pri rozsiahlych krvácaniach do sietnice (riziko zosilnenia krvácania).


Neužívajte tento liek, ak sa vás niektorý z vyššie uvedených stavov týka. Ak nemáte istotu, porozprávajte sa s lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať AGAPURIN SR 400.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať AGAPURIN SR 400, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Zvlášť starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov


 • s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií),

 • s infarktom myokardu (zvýšenie už predtým existujúceho rizika srdcových arytmií a poklesu krvného tlaku),

 • s nepravidelným tepom srdca,

 • s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku, pozri "Ako užívať Agapurin SR 400"),

 • so zhoršenou obličkovou funkciou (klírens kreatinínu pod 30 ml/min), u ktorých hrozí riziko predávkovania a zvýšenie rizika nežiaducich účinkov (pozri "Ako užívať Agapurin SR 400"),

 • so závažnou poruchou pečene (riziko predávkovania a zvýšenie rizika nežiaducich účinkov), (pozri tiež "Ako užívať Agapurin SR 400"),

 • so zvýšeným sklonom ku krvácaniu, napr. pri antikoagulačnej liečbe alebo pri poruche koagulácie (riziko vážnejšieho krvácania). (Čo sa týka krvácania pozri tiež "Neužívajte AGAPURIN SR 400 a oznámte svojmu lekárovi“.)


Dôkladné sledovanie sa vyžaduje najmä u pacientov liečených súbežne pentoxifylínom a ciprofloxacínom.


Ak sa vás niektorý z vyššie uvedených stavov týka (alebo ak nemáte istotu), porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Deti a dospievajúci

S podávaním lieku AgapurinSR 400 deťom nie sú skúsenosti.


Iné lieky a AGAPURIN SR 400


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to dôležité preto, že AGAPURIN SR 400 môžeovplyvniť spôsob, akým niektoré iné lieky účinkujú. Na druhej strane, niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým AGAPURIN SR 400 účinkuje.


AgapurinSR 400 môže zvýšiť účinok antihypertenzných liekov (liekov na zníženie zvýšeného tlaku krvi, napr. inhibítorov ACE) a iných liečiv znižujúcich krvný tlak (napr. nitrátov).


Tiež sa môže zvýšiť účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík, t.j. ústami podávaných liekov na liečenie cukrovky (zvýšené riziko zníženia hladiny cukru v krvi).


Pacientov liečených súbežne na cukrovku preto treba starostlivo sledovať.


U niektorých pacientov môže súbežné podávanie pentoxifylínu a teofylínu zvýšiť hladiny teofylínu.

To môže zosilniť nežiaduce účinky teofylínu.


Súbežné podávanie s ciprofloxacínom môže u niektorých pacientov zvýšiť koncentráciu pentoxifylínu v sére. Z tohto dôvodu sa môže pri súbežnom podávaní zvýšiť výskyt a intenzita vedľajších účinkov.


Ak nemáte istotu, či sa vás niektoré upozornenie týka, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


S užívaním lieku AgapurinSR 400 v čase tehotenstva sa nezískali dostatočné skúsenosti, preto sa počas tehotenstva nemá užívať.


Pentoxifylín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Pretože sa nezískali dostatočné skúsenosti, lekár musí starostlivo zvážiť možné riziká a výhody a až potom predpísať liek AgapurinSR 400 dojčiacim matkám.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje pozornosť.


3. Ako užívať AGAPURIN SR 400

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie a spôsob podávania závisí od typu a závažnosti obehových ťažkostí a individuálnej znášanlivosti lieku. Dávkovanie určuje lekár podľa individuálnych potrieb a vo všeobecnosti sa riadi nasledujúcimi zásadami:

Bežná dávka je jedna tableta lieku AgapurinSR 400 dva až trikrát denne. Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (asi 1/2 pohára) počas jedla alebo krátko po ňom.

U pacientov so zhoršenou činnosťou obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je potrebné znížiť dávku na 2 alebo 1 tabletu denne. Presné určenie dávky v tomto prípade závisí od toho, ako pacient liek znáša.

Pacientom so závažnou poruchou pečeňovej funkcie treba dávku znížiť podľa toho, ako pacient liek znáša.

Hypotenzným pacientom, pacientom s nestabilným obehom a pacientom, pre ktorých by bolo zníženie krvného tlaku veľkým rizikom (napr. pacientom s vážnou koronárnou srdcovou chorobou alebo so zúžením ciev zásobujúcich mozog) treba začať liečbu nízkymi dávkami a zvyšovať ich len postupne.

Pri zrýchlenej žalúdočno-črevnej pasáži (spôsobenej napr. užívaním preháňadiel, hnačkou alebo chirurgickým skrátením čreva) sa môžu príležitostne vylučovať zvyšky tabliet. V takomto prípade treba vyhľadať lekára.


Ak užijete viac lieku AGAPURIN SR 400, ako máte


Predávkovanie si vyžaduje lekársku liečbu. Ak máte podozrenie na predávkovanie, upovedomte svojho lekára.

Počiatočným príznakom akútneho predávkovania pentoxifylínom môže byť nevoľnosť, závrat, tachykardia (zvýšenie tepovej frekvencie) alebo pokles krvného tlaku. Ďalej sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: horúčka, podráždenosť, návaly, strata vedomia, chýbanie reflexov, tonicko-klonické kŕče a krvácanie do tráviaceho traktu s vracaním.

Špecifické antidotum pentoxifylínu nie je známe. Ak sa predávkovanie zistí včas, treba sa pokúsiť o jeho odstránenie (napr. výplachom žalúdka) alebo spomalenie jeho vstrebávania (napr. živočíšnym uhlím), aby sa predišlo ďalšiemu vstrebávaniu liečiva.

Liečba akútneho predávkovania a prevencia komplikácií si vyžaduje celkové a špecializované intenzívne lekárske sledovanie a liečebné opatrenia.


Ak zabudnete užiť AGAPURIN SR 400


Ak ste zabudli užiť dávku AGAPURINu SR 400, počkajte a užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať AGAPURIN SR 400


Je veľmi dôležité užívať liek tak dlho ako vám to odporučil lekár. Neprestávajte ho užívať, keď sa cítite lepšie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní pentoxifylínu (liečiva obsiahnutého v lieku AGAPURIN SR 400) sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie výskytu:


Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 pacientov)

žalúdočno-črevné ťažkosti, ako sú tlak v žalúdku, pocit plnosti, nevoľnosť, vracanie alebo hnačka, návaly (sčervenanie kože a pocit tepla).


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 pacientov)

srdcové arytmie (napr. zrýchlenie činnosti srdca), svrbenie, sčervenanie kože a žihľavka, bolesti hlavy, závrat, nepokoj a poruchy spánku.


Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 pacientov)

angína pektoris (bolesť v hrudníku), zníženie krvného tlaku a krvácanie, najmä u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu (napr. na pokožke alebo na slizniciach, v žalúdku alebo v čreve, v ojedinelých prípadoch aj trombopénia).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej než 1 z 10 000 pacientov)

intrahepatálna cholestáza a zvýšenie transamináz (pečeňové poškodenie), trombopénia (zníženie počtu krvných doštičiek), vážne anafylaktické/ anafylaktoidné reakcie spojené napr. s angioneurotickým edémom, bronchospazmom, niekedy až so zlyhaním obehu (šok). Pri prvých príznakoch anafylaktickej/ anafylaktoidnej reakcie sa musí užívanie lieku AgapurinSR 400 prerušiť a je potrebné ihneď o tom informovať lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať AGAPURIN SR 400

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo AGAPURIN SR 400 obsahuje

Liečivoje pentoxifylín. Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 400 mg pentoxifylínu.

Ďalšie zložky hypromelóza, povidón 40, mastenec, magnéziumstearát, obalová súprava Sepifilm biela, dimetikonová emulzia SE 2, makrogol 6000.


Ako vyzerá AGAPURIN SR 400 a obsah balenia

AgapurinSR 400 biele hladké okrúhle šošovkovité tablety.


Veľkosť balenia: 20, 50 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


5


AGAPURIN SR 400

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/04407


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


AgapurinSR 400

400 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


1 tableta s predĺženým uvoľňovaním AgapurinSR 400 obsahuje 400 mg liečiva pentoxifylín.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Biele hladké okrúhle šošovkovité tablety.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Okluzívna choroba periférnych tepien (PAOD) artériosklerotického alebo diabetického pôvodu (napr. intermitentná klaudikácia a bolesť v pokoji).

Trofické poruchy (vredy na dolných končatinách a gangréna).

Cerebro-vaskulárne ochorenia.

Cirkulačné poruchy oka v spojení s degeneratívnymi vaskulárnymi poruchami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie a spôsob podávania závisí od typu a závažnosti cirkulačných porúch a od individuálnej tolerancie lieku.


Všeobecné zásady:

Obvyklé dávkovanie je 400 mg pentoxifylínu 2 až 3 - krát denne (t. j. 1 tableta lieku AgapurinSR 400 2 až 3 - krát denne).


Pacientom so zhoršenou renálnou funkciou (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) treba znížiť dávku približne o 30 % až 50 % (na dve alebo jednu tabletu denne) – v závislosti od individuálnej tolerancie.


Pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene treba taktiež v závislosti od tolerancie znížiť dávku.


Hypotenzným pacientom, pacientom s nestabilnou cirkuláciou, ako aj pacientom s rizikom zníženia krvného tlaku (napr. pacienti s vážnou koronárnou srdcovou chorobou alebo relevantnou stenózou ciev zásobujúcich mozog) treba začať liečbu malými dávkami a zvyšovať ich len postupne.


Spôsob podávania


Tablety sa majú prehltnúť celé počas jedla alebo hneď po jedle a zapiť dostatočným množstvom vody (asi ½ pohára).


4.3 Kontraindikácie


AgapurinSR 400 nesmú užívať:

 • pacienti s precitlivenosťou na pentoxifylín, iné metylxantíny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • pacienti so silným krvácaním (riziko zosilnenia krvácania),

 • pacienti s rozsiahlym krvácaním do sietnice (riziko zosilnenia krvácania).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvlášť starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov:

 • s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií),

 • s infarktom myokardu (zvýšenie už predtým jestvujúceho rizika srdcových arytmií a poklesu krvného tlaku,

 • s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku, pozri časť 4.2),

 • so zhoršenou renálnou funkciou (klírens kreatinínu pod 30 ml/min), u ktorých hrozí riziko predávkovania a zvýšenie rizika nežiaducich účinkov (pozri tiež časť 4.2),

 • so závažnou poruchou pečene (riziko predávkovania a zvýšenie rizika nežiaducich účinkov, pozri tiež časť 4.3),

 • so zvýšeným sklonom ku krvácaniu, napr. pri antikoagulačnej liečbe alebo pri poruche koagulácie (riziko vážnejšieho krvácania). Čo sa týka krvácania pozri tiež časť 4.3.


Dôkladné sledovanie sa vyžaduje najmä u pacientov liečených súbežne pentoxifylínom a ciprofloxacínom (pozri časť 4.5).


Pediatrická populácia

S užívaním lieku AgapurinSR 400 u detí nie sú žiadne skúsenosti.


4.5 Liekové a iné interakcie


Liek AgapurinSR 400 môže zvýšiť účinok antihypertenzných liečiv (napr. inhibítorov ACE) a iných liečiv znižujúcich krvný tlak (napr. nitrátov).


Tiež sa môže zvýšiť účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík (zvýšené riziko hypoglykémie). Pacientov liečených súbežne na diabetes mellitus preto treba starostlivo sledovať.


U niektorých pacientov môže súbežné podávanie pentoxifylínu a teofylínu zvýšiť hladiny teofylínu, čím sa môžu zosilniť nežiaduce účinky teofylínu.


Súbežné podávanie s ciprofloxacínom môže u niektorých pacientov zvýšiť koncentráciu pentoxifylínu v sére. Z tohto dôvodu sa môže pri súbežnom podávaní zvýšiť výskyt a intenzita nežiaducich reakcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

S používaním lieku AgapurinSR 400 v gravidite sa nezískali dostatočné skúsenosti, preto sa jeho podávania počas gravidity neodporúča.


Laktácia

Pentoxifylín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Keďže nie je dostatok skúseností, lekár musí starostlivo zvážiť možné riziká a prínos a až potom predpísať liek AgapurinSR 400 dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známe.


4.8 Nežiaduce účinky


Najmä pri podávaní vysokých dávok lieku AgapurinSR 400 môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky rozdelené do skupín podľa konvencií MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov sa nedá odhadnúť).


MedDRA triedy orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

veľmi zriedkavé

zvýšenie transamináz

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

menej časté

srdcové arytmie (napr. tachykardia)

zriedkavé

srdcová angína

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

trombocytopénia

Poruchy nervového systému

menej časté

bolesti hlavy, závrat

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

tlak v žalúdku, pocit plnosti, vracanie, hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

erytém, pruritus, urtikária

Poruchy ciev

časté

návaly tepla

zriedkavé

hypotenzia, krvácanie* (napr. na pokožke alebo na slizniciach, v žalúdku alebo v čreve)

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavé

vážne anafylaktické/anafylaktoidné reakcie**

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

intrahepatálna cholestáza

Psychické poruchy

menej časté

agitácia, poruchy spánku

*Najmä u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu

** Napr. s angioneurotickým edémom, bronchospazmom, niekedy až šokom.

Pri prvých príznakoch anafylaktickej/anafylaktoidnej reakcie sa musí okamžite prerušiť užívanie lieku AgapurinSR 400 a informovať o tom lekára.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania

Počiatočným príznakom akútneho predávkovania pentoxifylínom môže byť nevoľnosť, závrat, tachykardia alebo pokles krvného tlaku. Ďalej sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: horúčka, agitácia, návaly horúčavy, strata vedomia, areflexia, tonicko-klonické kŕče a kávovo sfarbené zvratky ako prejav gastrointestinálneho krvácania.


Liečba predávkovania

Nie je známe žiadne špecifické antidotum. Ak predsa dôjde k predávkovaniu treba vykonať opatrenia na zabránenie ďalšej systémovej absorpcii liečiva primárnou elimináciou toxínu (napr. výplach žalúdka) alebo spomalenie jeho absorpcie (napr. aktívne živočíšne uhlie).

Liečba akútneho predávkovania a prevencia komplikácií môže vyžadovať celkové a špecializované intenzívne lekárske sledovanie a liečebné opatrenia.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: periférne vazodilatanciá, deriváty purínu, ATC kód: C04AD03


Mechanizmus účinku:

Pentoxifylín zlepšuje zhoršenú deformabilitu erytrocytov, potláča zhlukovanie erytrocytov, znižuje zhlukovanie krvných doštičiek, znižuje hladinu fibrinogénu, znižuje priľnavosť leukocytov k endotelu, znižuje aktiváciu leukocytov a následné poškodenie endotelu a znižuje viskozitu krvi.

Pentoxifylín teda podporuje mikrocirkulačnú perfúziu zlepšením fluidity krvi ako aj antitrombotickým účinkom.


Pri podávaní vysokých dávok pentoxifylínu alebo pri rýchlej infúzii sa môže mierne znížiť periférna rezistencia. Pentoxifylín má mierny pozitívny inotropný účinok na srdce.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní je absorpcia pentoxifylínu rýchla a takmer úplná.


Distribúcia

Pentoxifylín sa po podaní lieku AgapurinSR 400 uvoľňuje pomaly počas 10 –12 hodín, takže konštantné plazmatické hladiny sa udržujú približne 12 hodín.


Biotransformácia

Po takmer úplnej absorpcii podlieha pentoxifylín „prvofázovému“ metabolizmu. Absolútna biologická dostupnosť materskej zlúčeniny je 20 – 30 %. Hlavný účinný metabolit 1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimetylxantín (metabolit I) dosahuje v plazme dvojnásobok koncentrácie pôvodného liečiva a je s ním v reverzibilnej biochemickej rovnováhe. Z tohto dôvodu sa považuje pentoxifylín a metabolit I za aktívnu jednotku a biologická dostupnosť účinnej látky je preto výrazne väčšia.


Eliminácia

Polčas eliminácie pentoxifylínu po perorálnom alebo intravenóznom podaní je približne 1,6 hodín.


Pentoxifylín sa úplne metabolizuje a viac než 90 % sa vylúči renálnou cestou vo forme nekonjugovaných polárnych metabolitov rozpustných vo vode. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek je exkrécia metabolitov spomalená.


U pacientov so zhoršenou pečeňovou funkciou sa polčas vylučovania pentoxifylínu predlžuje a absolútna biologická dostupnosť sa zvýši.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Štúdie akútnej toxicity u myší ukázali hodnoty LD50 195 mg/kg telesnej hmotnosti po intravenóznom a 1385 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní. U potkanov boli hodnoty LD50230 mg/kg telesnej hmotnosti po intravenóznom a 1770 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní. To znamená, že toxicita pentoxifylínu je nízka.


Chronická toxicita

Štúdie chronickej toxicity nepreukázali súvislosť medzi látkou a toxickým poškodením orgánov po podaní pentoxifylínu v priebehu jedného roka u potkanov pri denných dávkach do 1000 mg/kg telesnej hmotnosti a psov pri denných dávkach do 100 mg/kg telesnej hmotnosti. V jednej štúdii, v ktorej sa podávali psom počas 1 roka dávky 320 mg/kg telesnej hmotnosti alebo vyššie, sa u niektorých zvierat prejavila nedostatočná koordinácia, zlyhanie obehu, krvácanie, pľúcny edém alebo gigantické bunky v semenníkoch.


Reprodukčná toxicita

U potkanov sa pri extrémne vysokých dávkach pozoroval zvýšený počet vnútromaternicových úmrtí. Naproti tomu reprodukčné štúdie myší, potkanov, králikov a psov nezistili teratogenitu, embryotoxicity ani akéhokoľvek zhoršenia fertility alebo perinatálneho vývoja.


Mutagenita

Testovanie mutagenity (Amesov test, mikronukleárny test, UDS test) neukázalo výskyt mutagénneho účinku.


Karcinogenita

U myší sa pri perorálnom podávaní pentoxifylínu v dávkach do 450 mg/kg telesnej hmotnosti počas 18 mesiacov nezistili žiadne karcinogénne účinky.


U samíc potkanov sa pri perorálnom podávaní pentoxifylínu v dávkach do 450 mg/kg telesnej hmotnosti počas 18 mesiacov pozoroval zvýšený výskyt benígnych prsníkových fibroadenómov. Benígne prsníkové fibroadenómy sa však často vyskytujú u starších potkanov spontánne.


6. Farmaceutické INFORMÁCIe


6.1 Zoznam pomocných látok


hypromelóza

povidón 40

mastenec

magnéziumstearát

obalová súprava Sepifilm biela

dimetikónová emulzia SE 2

makrogol 6000


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/PVDC) priehľadná fólia/hliníková fólia, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 20, 50 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Zentiva, a. s.

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Slovenská republika


8. Registračné číslo


83/0281/04-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 24.11.2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16.09.2009


10. Dátum revízie textu


Marec 2015


6


AGAPURIN SR 400