+ ipil.sk

AGOLUTIN DEPOTPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/05286


Písomná informácia pre používateľa


AGOLUTIN DEPOT

(Progesteronum)

injekčná suspenzia


Lieková forma

Injekčná suspenzia


Držitel' rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


Zloženie

Liečivo: Progesteronum (progesterón) 25 mg v 1 ml mikrokryštalickej vodnej suspenzie

Pomocné látky: carmellosum natricum (sodná soľ karmelózy), sorbitolum (sorbitol), polysorbatum 80 (polysorbát 80), phenolum (fenol), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)


Farmakoterapeutická skupina

Hormón


Charakteristika

Prirodzený gestagén pripravený synteticky. Je určený predovšetkým na substitúciu nedostatku progesterónu produkovaného žltým telieskom vaječníka.


Indikácie

Nedostatočná produkcia progesterónu žltým telieskom vaječníka (chýba sekrečná transformácia endometria) s hypofunkčnými poruchami menštruačného cyklu alebo s dysfunkčným maternicovým krvácaním.

Vyvolanie krvácania a rýchleho odlúčenia endometria pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom vaječníka (anovuláciou).

Podáva sa pri premenštruačnom syndróme a v profylaxii postnatálnej depresie.

Používa sa tiež na udržanie tehotenstva v prípade habituálneho, resp. hroziaceho potratu, pri nedostatočnej produkcii progesterónu v tehotenstve.


Kontraindikácie

A b s o l ú t n e: maternicové krvácanie pred vylúčením organickej príčiny, dysfunkčné maternicové krvácanie bez súčasnej aplikácie estrogénov, tromboflebitída, tromboembolická choroba, pľúcna embólia i v anamnéze, choroby a dysfunkcie pečene, dojčenie, alergia na ktorúkoľvek zložku.

Tehotenstvo nie je kontraindikáciou pre prirodzené a tzv. čisté syntetické gestagény (bez vedľajších androgénových a estrogénových účinkov), pokiaľ nejde o podozrenie na zamĺknutý potrat.

R e l a t í v n e: podávanie pacientom s astmou, epilepsiou, ochorením srdca alebo dysfunkciou obličiek pre možnosť zvýšenej retencie tekutín.


Nežiaduce účinky

Nervozita, kŕče, zmeny libida, poruchy spánku, sklon k depresiám, zriedka bolesti hlavy, prípadne hyperpyrexia (horúčka), zmeny telesnej hmotnosti, edém (opuch), melazma (tmavé škvrny v koži), chloazma (žltohnedé škvrny v koži), len ojedinelo sa pozoruje napätie prsníkov, urtikária (žihľavka), pruritus vulvae (svrbenie lona), kandidóza (infekcia spôsobená kvasinkou Candida), nauzea (nutkanie na vracanie), vomitus (vracanie), lokálne dráždenie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Interakcie

Účinok progesterónu znižujú antihistaminiká a fenobarbital. Progesterón spôsobuje falošnú negativitu alebo zníženie hodnôt stanovenia jódu viazaného na bielkoviny a vychytávanie radiojódu štítnou žľazou.


Dávkovanie a spôsob podávania

Agolutin Depot sa podáva do svalu.

Pri sekundárnej amenoree je substitúcia samotného progesterónu účinná len pri dokázanej dostatočnej produkcii ovariálnych estrogénov, tzn. pri pozitívnom progesterónovom teste. Podáva sa rovnako ako pri oligomenoree alebo pri úplnom anovulačnom cykle 17. deň cyklu 50 - 100 mg Agolutinu Depot.

Na zastavenie dysfunkčného maternicového krvácania sa podáva 100 mg Agolutinu Depot vždy súčasne s 10 mg Agofollinu Depot.

Na prevenciu recidívy dysfunkčného krvácania sa podáva najmenej počas troch až šiestich cyklov vždy 17. deň cyklu najprv 100 mg a neskôr 50 mg Agolutinu Depot.

Pri liečbe postmenopauzálnych výpadových javov, ak žena nevhodne reaguje na androgénnu zložku Folivirinu, je možné kombinovať 5 - 10 mg Agofollinu Depot s 50 - 100 mg Agolutinu Depot. Agolutin Depot je celkom nevhodný na progesterónový test, pretože je nebezpečenstvo falošného negatívneho výsledku.

Pri hroziacom potrate je liečba progesterónom odôvodnená len vtedy, ak sa dokázala jeho znížená produkcia. Podáva sa 50 - 100 mg Agolutinu Depot 2 - 3 krát týždenne (alebo i častejšie) do 14. týždňa tehotenstva (alebo aj dlhšie), podľa výsledkov priameho či nepriameho sledovania hladiny progesterónu v organizme. Pri podozrení na zamĺknutý potrat je podávanie gestagénov nevhodné. Preventívna aplikácia progesterónu je oprávnená len vtedy, ak sa dokáže nedostatočná tvorba progesterónu (v tehotenstve, pri luteálnej insuficiencii, po liečbe anovulačnej sterility klomifénom a pod.), i v tomto prípade je vhodné sledovať hladinu progesterónu.


Upozornenie

Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.

Na možnosť zníženia pozornosti pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov neboli robené špeciálne testy. Nie je pravdepodobné, že v rozmedzí terapeutických dávok dochádza k ovplyvneniu pozornosti.


Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Liek musí byť uchovávaný mimo dosahu detí.


Balenie

1 ampulka po 2 ml; 5 ampuliek po 2 ml


Uchovávanie

Uchovávať pri teplote 10 - 25 °C, chrániť pred svetlom a mrazom. Ampulky uchovávať v stojacej polohe.


Dátum poslednej revízie textu


Október 20133AGOLUTIN DEPOT

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/05286


Súhrn charakteristických vlastností lieku1.Názov lieku

AGOLUTIN DEPOT

injekčná suspenzia


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Liečivo: progesteronum 25 mg v 1 ml mikrokryštalickej suspenzie


3. Lieková forma

Injekčná suspenzia. Mikrokryštalická vodná suspenzia po pretrepaní mliečnej farby.


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie

Nedostatočná produkcia progesterónu žltým telieskom vaječníka (chýba sekrečná transformácia endometria). Hlavnou indikáciou sú hypofunkčné poruchy menštruačného cyklu alebo dysfunkčné maternicové krvácanie. Vyvolanie krvácania a rýchleho odlúčenia endometria pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom vaječníka (anovuláciou). Podáva sa pri premenštruačnom syndróme a v profylaxii postnatálnej depresie. Používa sa tiež na udržanie gravidity v prípade habituálneho, resp. hroziaceho potratu, pri nedostatočnej produkcii progesterónu v gravidite.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Pri sekundárnej amenoree je substitúcia samotného progesterónu účinná len pri dokázanej dostatočnej produkcii ovariálnych estrogénov, tzn. pri pozitívnom progesterónovom teste. Podáva sa rovnako ako pri oligomenoree alebo pri úplnom anovulačnom cykle 17. deň cyklu 50 - 100 mg Agolutinu Depot.

Na zastavenie dysfunkčného maternicového krvácania sa podáva 100 mg Agolutinu Depot vždy súčasne s 10 mg Agofollinu Depot.

Na prevenciu recidívy dysfunkčného krvácania sa podáva najmenej počas troch až šiestich cyklov vždy 17. deň cyklu najprv 100 mg a neskôr 50 mg Agolutinu Depot.

Pri liečbe postmenopauzálnych výpadových javov, ak žena nevhodne reaguje na androgénnu zložku Folivirinu, je možné kombinovať 5 - 10 mg Agofollinu Depot s 50 - 100 mg Agolutinu Depot.

Agolutin Depot je celkom nevhodný na progesterónový test, pretože je nebezpečenstvo falošného negatívneho výsledku.

Pri hroziacom potrate je liečba progesterónom odôvodnená len vtedy, ak sa dokázala jeho znížená produkcia. Podáva sa 50 -100 mg Agolutinu Depot 2 - 3 krát týždenne (alebo i častejšie) do 14. týždňa gravidity (alebo aj dlhšie), podľa výsledkov priameho či nepriameho sledovania hladiny progesterónu v organizme. Pri podozrení na zamĺknutý potrat je podávanie gestagénov nevhodné.

Preventívna aplikácia progesterónu je oprávnená len vtedy, ak sa dokáže nedostatočná tvorba progesterónu (v gravidite, pri luteálnej insuficiencii, po liečbe anovulačnej sterility klomifénom a pod.), i v tomto prípade je vhodné sledovať hladinu progesterónu.

Agolutin Depot sa podáva intramuskulárne.


4.3 Kontraindikácie

Absolútna kontraindikácia je maternicové krvácanie pred vylúčením organickej príčiny, dysfunkčné maternicové krvácanie bez súčasnej aplikácie estrogénov. Laktácia. Alergia na ktorúkoľvek zložku. Nepodáva sa pri tromboflebitíde, tromboembolickej chorobe, pri pľúcnej embólii i v anamnéze, pri akútnych a chronických ochoreniach pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Relatívnou kontraindikáciou je podávanie pacientkám s astmou, epilepsiou, ochorením srdca alebo s dysfunkciou obličiek pre možnosť zvýšenej retencie tekutín. Pri podávaní týmto pacientkám je potrebná zvýšená opatrnosť. Progesterón zhoršuje pečeňové funkcie a pri akútnom alebo chronickom poškodení pečene je kontraindikovaný.

Progesterón zvyšuje bazálnu plazmatickú hladinu inzulínu a pri dlhodobom podávaní môže znížiť toleranciu glukózy.

V prípade veľmi vysokých dávok sa môže prejaviť hypnotický efekt, ktorý je závislý na dávke.


4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú popísané klinicky významné interakcie. Účinok progesterónu znižujú antihistaminiká, fenobarbital, fenytoín, rifampicín, primidón, karbamazepín. Zvyšuje plazmatickú hladinu cyklosporínu inhibíciou jeho metabolizmu.

Potenciálne užitočná interakcia môže vzniknúť pri podaní progesterónu, ak pred tým žena s endometriózou užívala syntetické progestagény napr. noretisterón. Progesterón spôsobuje falošnú negativitu alebo zníženie hodnôt stanovenia jódu viazaného na bielkoviny a vychytávanie radiojódu štítnou žľazou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Laktácia je kontraindikáciou. Gravidita nie je kontraindikáciou pre prirodzené a tzv. čisté syntetické gestagény (bez vedľajších androgénových a estrogénových účinkov) pokiaľ nejde o zamĺknutý potrat. Podávanie v gravidite je odôvodnené len v prípade preukázanej nedostatočnej sekrécie progesterónu, u habituálneho potratu profylakticky, u abortus imminens terapeuticky. Hrozí však virilizácia plodu a bol zaznamenaný zvýšený počet ektopických gravidít.

Podávanie u novorodencov a v pediatrii neprichádza do úvahy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli vykonané špeciálne testy na dôkaz zníženia pozornosti. Nie je pravdepodobné, že v rozmedzí terapeutických dávok dôjde k ovplyvneniu vigility.


4.8 Nežiaduce účinky

Akútne, život ohrozujúce nežiaduce účinky po podaní terapeutických dávok nie sú známe.

Najčastejšie sú v dôsledku dlhodobého podávania nežiaduce účinky v oblasti GIT nauzea, vomitus, prípadne hyperpyrexia, zmeny telesnej hmotnosti, edém. V oblasti CNS sú to nervozita, kŕče, zmeny libida, poruchy spánku, sklon k depresiám, zriedka bolesti hlavy. Ďalej sa môžu objaviť melazma, chloazma, len ojedinelo sa pozoruje napätie prsníkov, urtikária, pruritus vulvae, kandidóza, lokálne dráždenie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie

Nie sú známe údaje o akútnej toxicite, pri podaní dávok okolo 100 mg sa dosahuje len 1/10 koncentrácie obvyklej v gravidite. U extrémne vysokých dávok sa vyskytuje spavosť, kŕče maternice.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti.

Farmakoterapeutická skupina: Hormóny, gestagény.

ATC kód: G03DA04

Agolutin Depot je monokomponentný prípravok s obsahom progesterónu, ktorý je prirodzeným hormónom s dôležitými fyziologickými funkciami.

Je určený predovšetkým k substitúcii nedostatku progesterónu, produkovaného žltým telieskom ovária.

Klinické štúdie farmakodynamiky

V klinike sa ako prirodzený progesterón používa pri substitúcii nedostatku progesterónu.

Väčšina dôkazov pre indikáciu použitia progesterónu má empirický charakter z mnohoročného používania hormonálneho prípravku vo viacerých liekových formách. Sú k dispozícii výsledky otvorených klinických štúdií a pre indikáciu premenštruačnej tenzie sú známe signifikantne lepšie výsledky po progesteróne oproti placebu, získane v randomizovanej kontrolovanej štúdii za dvojito slepých podmienok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Intramuskulárna injekcia 25 mg progesterónu vytvára plazmatickú hladinu 20 až 40 nmol.l-1, čo zodpovedá plazmatickej hladine v luteálnej fáze. Dávky vyššie ako 50 mg vytvárajú hladiny blízke hladinám v gravidite. Plazmatický polčas je veľmi krátky, len niekoľko minút.

Distribučný objem je okolo 17 až 19 l, progesterón je vychytávaný tukom, z ktorého sa postupne uvoľňuje. Po intramuskulárnom podaní vodnej suspenzie (Agolutin Depot) je účinok predĺžený. Cirkulujúci progesterón je viazaný na plazmatický albumín resp. na kortikosteroidy, viažuce globulín medzi 95 až 96 %. Koncentrácia v CSF dosahuje 10 % plazmatickej hladiny. Metabolizuje sa predovšetkým v pečeni asi 65 %, tiež v obličkách, mozgu, maternici a koži. Biotransformuje sa na pregnandiol, ktorý sa vylučuje močom ako glukuronát. Okolo 10 % je vylučovaných stolicou a významná je tiež enterohepatálna cirkulácia. Účinná látka prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú k dispozícii údaje o akútnej toxicite, pretože po perorálnom resp. intramuskulárnom podaní nie je možné vzhľadom na limitovanosti aplikácie dosiahnuť toxickej hladiny. Dlhodobé podávanie v klinických podmienkach dostatočne substituuje testy chronickej toxicity v experimente.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Carmellosum natricum, sorbitolum, polysorbatum 80, phenolum, aqua ad iniectabilia.


6.2 Inkompatibility

Oxidujúce látky, alkálie a svetlo spôsobujú rozklad progesterónu. Progesterón spôsobuje falošnú negativitu alebo zníženie hodnôt stanovenia jódu viazaného na bielkoviny a vychytávanie radiojódu štítnou žľazou.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote 10 - 25 oC, chrániť pred svetlom a mrazom.

Ampulky uchovávať v stojacej polohe.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

1.) 2 ml neodlamovacie ampulky s nalepeným štítkom, pilník, plastová vanička, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

2.) 2 ml odlamovacie ampulky s nalepeným štítkom, plastová vanička, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 1 ampulka po 2 ml

5 ampuliek po 2 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Injekcie sa podávajú intramuskulárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. Registračné číslo

56/0463/69–S


9. Dátum PRVEJ registrácie / predĹženia registrácie

30.12.1969/10.03.2007 – bez obmedzenia platnosti


10. Dátum revízie textu


Október 2013

3AGOLUTIN DEPOT