+ ipil.sk

AkinetonPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2002/2083

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2004/1773

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2106/1859


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Písomná informácia pre používateľa, čítajte pozorne!


Akineton

(biperideni hydrochloridum)


Tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., 27035 Mede (PV), Taliansko


Zloženie

liečivo: biperideni hydrochloridum (biperidéniumchlorid) 2 mg v 1 tablete

pomocné látky: maydis amylum (kukuričný škrob), lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), cellulosum microcrystallinum (mikrokryštalická celulóza), calcii hydrogenophosphas dihydricus (dihydrát fosforečnanu vápenatého), copovidonum (kopovidón), talcum (mastenec), aqua purificata (čistená voda), magnesii stearas (magnéziumstearát), solani amylum (zemiakový škrob).


Farmakoterapeutická skupina

Antiparkinsonikum, anticholinergikum


Charakteristika

Akineton obsahuje liečivo biperidén, čo je základná centrálne účinkujúca anticholinergná látka, ktorá sa viaže v centrálnej nervovej sústave na M1muskarínové receptory a využíva sa na potlačenie trasu a svalovej stuhlosti pri liečbe Parkinsonovho syndrómu a liekmi navodených extrapyramídových príznakov.


Indikácie

Akineton sa používa na liečbu Parkinsonovho syndrómu, obzvlášť svalovej stuhlosti (rigor) a trasu (tremor), na liečbu porúch pohybov (extrapyramídové symptómy), ako sú kŕče jazyka, hltana a tik (včasná dyskinéza), nekľudného sedu a ťažkostí podobných parkinsonizmu (parkinsonoid), navodených určitými liekmi pôsobiacimi na centrálny nervový systém (neuroleptiká) alebo liekmi s podobným účinkom, iných extrapyramídových porúch pohybov, ako sú motorické poruchy (dystónia) postihujúce celé telo (generálne), prípadne jednotlivé časti tela (segmentové), zvláštne poruchy plynulosti pohybov v oblasti hlavy (Meigeho syndróm), kŕče očných viečok (blefarospazmus) alebo spastická šija (torticollis spasmodians).


Kontraindikácie

Akineton nesmú užívať pacienti s precitlivenosťou na biperidén alebo ktorúkoľvek inú zložku lieku a pacienti s neliečeným zvýšeným vnútroočným tlakom (glaukóm úzkeho uhla), organickým zúžením (stenóza) v oblasti tráviaceho traktu alebo dilatáciou hrubého čreva (megakolón).

Len s opatrnosťou sa môže Akineton podávať pacientom so zväčšenou predstojnou žľazou (hypertrofia prostaty) a pri ochoreniach, ktoré môžu viesť k nebezpečnému zvýšeniu srdcovej frekvencie (tachykardia).


Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa vyskytujú hlavne na začiatku liečby a pri príliš rýchlom zvyšovaní dávok. S výnimkou vzniku závažných komplikácií je nutné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Starší pacienti, najmä s organickými cievnymi poruchami mozgu (aterosklerotické postihnutie),môžu častejšie vykazovať zvýšenú citlivosť už na liečebné dávky lieku. Ako nežiaduce účinky zo strany CNS sa vyskytuje únava, závrat a malátnosť a predovšetkým pri vyšších dávkach nekľud, zmätenosť, občas poruchy pamäti a zriedka halucinácie, nervozita, bolesť hlavy a nespavosť.

Periférnymi nežiaducimi účinkami sú suchosť v ústach, poruchy zraku (akomodácia), znížená potivosť, zápcha, žalúdočné ťažkosti a zvýšenie (alebo veľmi zriedkavo zníženie) tepovej frekvencie. Občas sa môžu vyskytnúť poruchy vyprázdňovania močového mechúra, hlavne u pacientov so zväčšenou prostatou, zriedka dochádza k zástave moču. Ojedinele bola pozorovaná alergická kožná vyrážka a motorické poruchy (dyskinéza).


Interakcie

Súčasné užívanie s inými anticholinergnými liekmi, ako sú psychofarmaká, liekmi na alergiu (antihistaminiká), antiparkinsonikami a liekmi proti kŕčom (spazmolytiká) môže viesť k zosilneniu centrálnych aj periférnych nežiaducich účinkov.

Pri súčasnom užívaní chinidínu môže dôjsť k zosilneniu anticholinergického účinku (hlavne AV prevod).

Levodopa a súčasné podanie biperidénu môžu zosilniť motorické poruchy (dyskinéza).

Motorické poruchy (oneskorená dyskinéza), vyvolané dlhšou liečbou neuroleptikami, môžu byť biperidénom zosilnené.

Biperidén môže zvýšiť účinok alkoholu.

Účinok metoklopramidu je biperidénom oslabený.


Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba Akinetonom sa obvykle začína postupne, dávka je závislá od očakávaných liečebných účinkov.

Tablety sa užívajú počas jedla alebo po jedle a zapijú sa vodou.

Ak lekár nepredpíše inak, odporúča sa naledovné dávkovanie:

  • Parkinsonova choroba

Liečba dospelých sa začína podaním 1/2 tablety 2x denne. Dávka sa môže zvýšiť až o 1 tabletu denne. U starších pacientov, najmä u pacientov s organickým poškodením mozgu, sa odporúča opatrné dávkovanie, napríklad podľa nasledujúcej schémy:Ráno

Obed

Večer

1. a 2. deň 2x denne 1/2 tablety

½

½

-

3. a 4. deň 3x denne 1/2 tablety

½

½

½

5. a 6. deň 2 tablety denne

1

½

½

7. až 10. deň 3x denne 1 tabletu

1

1

1

11. a 12. deň 4 tablety denne

1 ½

1 ½

1

13. a 14. deň 3x denne 2 tablety

2

2

2Maximálna denná dávka je 8 tabliet. Denná dávka sa má rozdeliť rovnomerne v priebehu dňa. Po dosiahnutí najúčinnejšej dobre znášanej dávky je možné pacienta previesť na Akineton SR tablety s predĺženým uvoľňovaním.


  • Liekmi vyvolané a iné extrapyramídové poruchy pohybov

Dospelí užívajú podľa stupňa poruchy ako sprievodnú medikáciu k neuroleptiku 1 až 4x denne 1/2 – 2 tablety, deti vo veku 3 – 15 rokov 1 až 3x denne 1/2 – 1 tabletu.

Nastavenie liečby pri iných extrapyramídových poruchách sa má uskutočniť postupne týždňovým zvyšovaním počiatočnej dávky z jednej tablety denne až na najvyššiu dávku, ktorú pacient znáša a ktorá môže niekoľkonásobne prekročiť najvyššiu dávku obvyklú v iných indikačných oblastiach.


Upozornenie

Nežiaduce účinky na centrálne nervstvo a perifériu môžu viesť, najmä v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi, inými anticholinergikami alebo alkoholom, k zníženiu schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Bolo zaznamenané aj zneužitie biperidénu.


Tehotenstvo a dojčenie

Neexistuje dôkaz, na základe ktorého by sa dalo predpokladať, že Akineton má teratogénne účinky. Na základe nedostatočných klinických skúseností s použitím Akinetonu v tehotenstve sa odporúča zvýšená opatrnosť najmä v prvom trimestri.

Anticholinergné látky môžu znížiť tvorbu mlieka, avšak neexistujú údaje, ktoré by potvrdzovali rovnaký účinok aj u Akinetonu. Akineton sa vylučuje do materského mlieka, kde môže dosiahnuť podobnú koncentráciu ako v plazme matky a preto sa neodporúča dojčenie počas liečby.


Vážená pacientka, vážený pacient,

k najdôležitejším z možných oblastí použitia Akinetonu patrí Parkinsonova choroba a poruchy, ktoré sa vyskytujú ako sprievodné účinky určitých liekov. Nezávisle od toho, na aké ťažkosti Vám lekár predpísal Akineton, sú nasledujúce pokyny všeobecne platné a je nutné sa nimi riadiť:

  • predpísaná dávka je určená špeciálne pre Vás, riaďte sa preto pokynmi lekára

  • podľa možnosti sa vyhnite zmene dennej dávky na základe vlastného rozhodnutia alebo náhlemu prerušeniu užívania Akinetonu. Pri výskyte nežiaducich účinkov vyhľadajte lekára.

  • Akineton sa všeobecne dobre znáša. Pacienti napriek tomu reagujú rôzne na určité dávky, na čo lekár pri voľbe dávky berie ohľad. Pretože takmer všetky nežiaduce účinky Akinetonu závisia od dávkovania, lekár môže zmenou dávkovania ich rozsah zmierniť až celkom potlačiť. Ťažkosti vyskytujúce sa v počiatočnej fáze liečby môžu v ojedinelých prípadoch spontánne odznieť.


Na záver ešte niekoľko odporúčaní pre pacientov s Parkinsonovou chorobou:

Okrem pravidelného užívania liekov je pre Vás zvlášť dôležitý aktívny telesný pohyb, napr. gymnastické cvičenia, plávanie a pod. so zreteľom na možnosti zaťaženia organizmu.

Želáme Vám rýchle zlepšenie Vašich ťažkostí.


Varovanie

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Balenie

- 20 x 2 mg, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka

- 50 x 2 mg, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka


Uchovávanie

Skladovať pri teplote do 25 C.


Dátum poslednej revízie textu

Máj 2007

3Akineton

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2002/2083

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2004/1773

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2106/1859


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov Lieku

Akineton


2. kvalitatívne a kvantitatívne Zloženie lieku

Biperideni hydrochloridum 2 mg v jednej tablete.


3. Lieková forma

Tablety


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie

Parkinsonov syndróm s dominujúcou svalovou rigiditou a tremorom;

extrapyramídové príznaký, ako sú akútna dystónia, akatízia a Parkinsonov syndróm vyvolaný neuroleptikami a podobne účinkujúcimi liekmi.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba sa obvykle začína malou dávkou, postupne sa zvyšujúcou v závislosti od terapeutického účinku a nežiaducich účinkov.

Opatrné dávkovanie je potrebné u starších pacientov, najmä pri príznakoch organickej mozgovej choroby a u pacientov so zvýšenou náchylnosťou k cerebrálnym záchvatom.


Parkinsonov syndróm:

Pokiaľ nie je predpísané inak, liečba sa obyčajne začína podávaním Akinetonu v postupne sa zvyšujúcich, individuálne titrovaných dávkach. Akonáhle sa dosiahne optimálna dávka, pacienti sa majú prestaviť na Akineton SR tablety s predĺženým uvoľňovaním.

Liečba dospelých sa začína dávkou 1 mg (1/2 tablety) 2x denne. Dávka môže byť zvýšená o 2 mg (1 tableta) denne. Udržiavacia dávka je 3 - 16 mg/denne (1/2 - 2 tablety 3 až 4x denne). Maximálna denná dávka je 16 mg (8 tabliet). Celková denná dávka sa má rozložiť rovnomerne počas dňa.


Liekmi vyvolané extrapyramídové príznaky:

V závislosti od závažnosti príznakov užívajú dospelí 1 - 4 mg (1/2 - 2 tablety) 1 až 4x denne (1 – 16 mg biperidéniumchloridu/deň) ako perorálnu sprievodnú medikáciu k neuroleptikám.

Deti vo veku 3 - 15 rokov užívajú 1 - 2 mg (1/2 - 1 tableta) 1 až 3x denne.


Akineton sa má užívať pokiaľ možno počas jedla alebo po jedle a zapiť tekutinou. Nežiaduce účinky na gastrointestinálny trakt sa môžu minimalizovať užívatím tabliet bezprostredne po jedle.


Dĺžka liečby závisí od povahy a priebehu ochorenia. Liečba sa má ukončovať postupne - stupňovito.


4.3 Kontraindikácie

Akineton je kontraindikovaný u pacientov s:

  • hypersenzitivitou na biperidén alebo ktorúkoľvek inú zložku lieku;

  • neliečeným glaukómom s úzkym uhlom;

  • mechanickou stenózou v gastrointestinálnom trakte;

  • megakolónom;

  • nepriechodnosťou čriev.


Relatívnymi kontraindikáciami sú hypertrofia prostaty s hromadením zvyškového moču a stavy, ktoré môžu byť spojené s rizikom vzniku život ohrozujúcej tachykardie.


4.4 Špeciálne upozornenia

Nežiaduce účinky sa objavujú najmä v počiatočnom štádiu liečby a tiež pri rýchlom zvyšovaní dávky. Vynímajúc prípady vitálnych komplikácií, treba sa vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby kvôli riziku prílišnej protiregulačnej reakcie. Starší pacienti, najmä s cerebrálnymi léziami vaskulárnej alebo degeneratívnej povahy, môžu často vykazovať zvýšenú senzitivitu dokonca aj pri liečebnom dávkovaní lieku.

Ako ukázali závery štúdií na zvieratách, centrálne účinkujúce lieky, ako je Akineton, môžu viesť k zvýšenej náchylnosti na cerebrálne záchvaty. Lekár má preto zvážiť tento fakt v manažmente predisponovaných osôb.

Pravidelne sa má kontrolovať vnútroočný tlak.

Boli pozorované ojedinelé prípady zneužívania Akinetonu s následnou závislosťou. Môže to byť spojené s náladu povznášajúcim a prechodne euforizujúcim účinkom lieku, ktorý bol občas pozorovaný.


4.5 Liekové a iné interakcie

Podávanie Akinetonu v kombinácii s inými anticholinergnými psychotropnými liekmi, antihistaminikami, antiparkinsonikami a spazmolytikami môže zhoršiť centrálne a periférne nežiaduce účinky. Súčasné podanie chinidínu môže zvýšiť anticholinergný kardiovaskulárny účinok (najmä na AV prevod).

Súčasné podávanie levodopy a Akinetonu môže potencovať dyskinézu. Oneskorená dyskinéza vyvolaná neuroleptikami môže byť Akinetonom zosilnená. Parkinsonické príznaky v prítomnosti existujúcej oneskorenej dyskinézy sú niekedy tak závažné, že oprávňujú pokračovať v anticholinergnej liečbe. Anticholinergiká môžu zosilňovať centrálne nežiaduce účinky petidínu. Akineton môže zvýšiť účinok alkoholu.

Akineton môže antagonizovať účinok metoklopramidu a zlúčenín s podobným účinkom na gastrointestinálny trakt.


4.6 Používanie v gravidite a počas dojčenia

Neexistuje dôkaz nasvedčujúci tomu, že by Akineton vykazoval konkrétne riziko teratogenity. Vzhľadom na to, že chýbajú skúsenosti s užívaním Akinetonu počas gravidity, má sa používať so zvýšenou opatrnosťou, najmä počas prvého trimestra.

Anticholinergné látky môžu inhibovať laktáciu. V tejto oblasti nie sú dostupné údaje pre Akineton. Biperidén sa vylučuje do materského mlieka, kde môže dosiahnuť rovnaké koncentrácie ako v plazme matky. Keďže typ a rozsah metabolizácie u novorodencov nie je známy a nemôžu sa vylúčiť farmakologické a toxikologické účinky, všeobecne sa odporúča prestať dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Akineton môže vzhľadom na centrálne a periférne nežiaduce účinky znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje, predovšetkým ak sa užíva v kombinácii s ďalšími centrálne účinkujúcimi liekmi, anticholinergikami alebo s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky na CNS môžu byť manifestované ako únava, závrat a ospalos a hlavne pri vyšších dávkach ako nepokoj a agitácia, úzkosť, zmätenosť, eufória, niekedy zhoršenie pamäti a v ojedinelých prípadoch ako delírium a halucinácie, nervozita, bolesť hlavy a nespavosť. Ojedinele bola pozorovaná dyskinéza, ataxia, svalové zášklby a zhoršenie reči.

Stimulácia CNS je bežná u pacientov so zhoršenou cerebrálnou funkciou a môže vyžadovať zníženie dávky.

Periférne nežiaduce účinky zahŕňajú suchosť v ústach, zriedka opuch slinných žliaz, ťažkosti s akomodáciou, mydriázu sprevádzajúcu fotofóbiu, hypohydrózu, zápchu, žalúdočné ťažkosti, nauzeu, tachykardiu a veľmi zriedka bradykardiu.

Niekedy sa vyskytujú ťažkosti pri močení, najmä u pacientov s hypertrofiou prostaty (odporúča sa zníženie dávky) a zriedkavejšie retencia moču (antidotum: karbachol).

Môže sa objaviť glaukóm s úzkym uhlom. Z tohto dôvodu sa má pravidelne kontrolovať vnútroočný tlak. Zaznamenala sa aj hypersenzitivita a v ojedinelých prípadoch alergická reakcia.


4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania

Príznaky predávkovania sú podobné ako pri otrave atropínom, kedy pacienti vykazujú periférne anticholinergné príznaky (rozšírené, pomaly reagujúce papily, suchá sliznica, začervenanie tváre, zrýchlená srdcová činnosť; oslabenie mechúra a čriev, zvýšená telesná teplota, najmä u detí) a príznaky CNS (agitácia, delírium, zmätenosť, zahmlievanie vedomia a/alebo halucinácie). Pri ťažkých otravách existuje nebezpečenstvo zlyhania obehu a dýchania.

Terapeutické opatrenia

Odporúčané antidotá sú inhibítory acetylcholínesterázy, hlavne fyzostigmín, ktorý prechádza do cerebrospinálnej tekutiny, teda zmierňuje príznaky CNS. V prípade nutnosti a v závislosti od závažnosti príznakov je potrebné podporiť kardiovaskulárne a respiračné funkcie (kyslík), znížiť telesnú teplotu a vyprázdniť mechúr pomocou katétra.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum, anticholinergikum

ATC kód: N04AA02

Experimenty na izolovanom orgáne a celom zvierati ukazujú, že účinok biperidénu je spôsobený jeho typickým antagonizmom voči acetylcholínu, pričom v popredí je najmä účinok na CNS. Periférne anticholinergné účinky sú relatívne menej závažné.

V porovnaní s atropínom má biperiden salbý periférny vegetatívny účinok.

Štúdie venujúce sa väzbe na ľudský muskarínový receptor ukazujú vysokú afinitu biperidénu na M1 podtriedu, čiže na hlavný typ muskarínového receptora v mozgu.

Tremor zapríčinený centrálnym účinkom cholinergných látok (tremorin, pilokarpín) alebo katalepsia a svalová rigidita spôsobená podaním neuroleptík alebo rezerpínu u zvierat sú podaním biperidénu priaznivo ovplyvnené.

Na rôznych zvieracích modeloch bol preukázaný psychomotoriku aktivujúci účinok biperidénu.

Akineton je najmä centrálne pôsobiace anticholinergikum. Terapeutický účinok pri Parkinsonovom syndróme a liekmi indukovaných extrapyramídových príznakoch je podmienený kompetitívnou väzbou na muskarínové receptory, najmä na receptory typu M1.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní 4 mg biperidéniumchloridu 6 zdravým jedincom vo veku 20 - 33 rokov bola absoprcia rýchla s priemerným oneskorením 27 minút. Maximálna plazmatická koncentrácia 5,1 ng/ml sa dosiahla v priemere po 1,5 hodine.

V ďalších štúdiách boli maximálne plazmatické koncentrácie 1,01 – 6,53 a 3,25 – 5,0 ng/ml namerané po 0,5 až 2 hodinách od podania lieku.

V porovnávacej štúdii desať zdravých mladých dobrovoľníkov (vo veku 24 ± 4,7 rokov) a starších pacientov (vo veku 77,4 ± 4,8 rokov) s Parkinsonovou chorobou užilo jednorazovú perorálnu dávku 4 mg biperidénu. Po siedmich dňoch sa im podávala dávka 2 mg biperidénu 2x denne po dobu 6 dní. Hladina biperidénu sa stanovovala 1. a 15. deň.


Priemerné farmakokinetické parametre:1 deň

15 deň

Mladí

dobrovoľníci

Starší

pacienti

Mladí

dobrovoľníci

Starší

pacienti *

Cmax (ng/ml)

4,3 ± 2,6

7,2 ± 4,4 *

2,5 ± 1,4

4,2 ± 2,2 **

tmax (h)

0,9 ± 0,4

1,6 ± 0,7 *

0,8 ± 0,3

1,6 ± 0,3 *

t1/2 (h)

14,2 ± 3,2

30,2 ± 6,4 ***

24,5 ± 8,8

38,5 ± 12,2 *

AUC (ngml-1h)

28,6 ± 13,5

78,7 ± 36,6

20,9 ± 36,6

98,01 ± 36,7 **


* p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001


Väzba biperidénu na plazmatické proteíny je 94 % u žien a 93 % u mužov.

Distribučný objem je 24 ± 4,1 l/kg.

Biperidén sa takmer úplne metabolizuje. Nezmenený biperidén nie je v moči detegovaný.

Hlavný metabolit biperidénu sa tvorí hydroxyláciou na bicykloheptánovom kruhu (60 %), aj keď hydroxylácia prebieha aj na piperidínovom kruhu (40 %). Metabolity (hydroxylačné produkty a konjugáty) sa vylučujú v približne rovnakom množstve močom a stolicou.

Terminálny plazmatický eliminačný polčas po jednorazovom perorálnom podaní 4 mg biperidénu mladým zdravým jedincom bol 11 - 21,3 hodín a 23,8 - 36,6 hodín u starších pacientov. V rovnovážnom stave (2 mg biperidéniumchloridu 2x denne počas 6 dní) bol terminálny plazmatický eliminačný polčas 15,7 - 33,3 hodín u mladých dobrovoľníkov a 26,3 - 40,7 hodín u starších pacientov.

Plazmatický klírens bol 11,6 ± 0,8 ml/min/kg telesnej hmotnosti.

Systémová biologická dostupnosť po perorálnom podaní je iba 33 % ± 5 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikológia

Biperidén bol podávaný psom rasy Beagle v perorálnej dávke 6, 20, 63 a 200 mg/kg telesnej hmotnosti počas 6 mesiacov.

Potkanom bola podávaná perorálna dávka 30, 95 a 300 mg/kg telesnej hmotnosti v jedle počas 9 a 15 mesiacov.

Počas týchto štúdií bolo opakovane robené klinické vyšetrenie krvných a močových testov a rozličných biochemických analýz séra. Orgány uhynutých a usmrtených zvierat boli predmetom makroskopických a mikroskopických vyšetrení.

Biperidén bol dobre tolerovaný psami rasy Beagle v rozsahu dávok 6 - 63 mg/kg telesnej hmotnosti. U psov po podaní dávky 63 mg/kg telesnej hmotnosti bol pozorovaný len o trochu nižší prírastok hmotnosti ako u kontrolných zvierat. Dávka 200 mg/kg telesnej hmotnosti mala letálny účinok po viac ako 6 mesačnom podávaní.

Okrem nevýznamnej redukcie príjmu potravy nevykazovali potkany, ktorým bola podávaná dávka 30 mg/kg telesnej hmotnosti, nežiaduce účinky vo vzťahu k biperidénu. Miera mortality u zvierat po podaní dávok 95 a 300 mg/kg telesnej hmotnosti bola vyššia ako u kontrolných zvierat.

Makroskopické a mikroskopické vyšetrenia orgánov psov rasy Beagle a potkanov neodhalili žiadne zmeny súvisiace s biperidénom.


Reprodukčná toxikológia

Biperidén sa podával perorálne v dávkach do 60 mg/kg telesnej hmotnosti gravidným potkanom kmeňa Sprague-Dawley a ruským králikom počas organogenézy. Ani po podaní dávok toxických pre samice sa nepozorovali u plodov porodených hysterektómiou malformácie súvisiace s biperidénom.


Testovanie mutagenity a karcinogenity

Na stanovenie genotoxického potenciálu biperidénu sa vykonali nasledujúce štúdie: Ames Salmonella/mikrozómový test, HPRT (hypoxantín-guanín fosforibozyl tranferáza) test na bunkách typu V79 čínskych škrečkov, test chromozómových aberácií na ľudských lymfocytoch in vitroa test chromozómových aberácií in vivona kostnej dreni potkanov (jednorazové perorálne podanie dávky 398 mg/kg telesnej hmotnosti).

Výsledky týchto testov preukazujú, že biperidén nespôsobuje génové mutácie u baktérií a v bunkách cicavcov in vitroani nespôsobuje ani chromozómové aberácie v bunkách cicavcov in vitroa in vivo.

Dlhodobé výskumy karcinogénneho potenciálu u zvierat nie sú k dispozícii.


6. Farmaceutické údaje

6.1 Zoznam pomocných látok

Maydis amylum, lactosum monohydricum, cellulosum microcrystallinum, calcii hydrogenophosphas dihydricus, copovidonum, talcum, aqua purificata, magnesii stearas, solani amylum.


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov


6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávať pri teplote do 25C.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.

Veľkosť balenia: 20 a 50 tabliet x 2 mg


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Uschovávať mimo dosahu detí!


7. Držiteľ rozhodnuta o registrácii

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., 27035 Mede (PV), Taliansko


8. Registračné číslo

27/0126/94-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

08.09.1994


10. Dátum poslednej revízie textu

Máj 2007

Akineton