+ ipil.sk

AKINETON SR 4 mgPríbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutiu o predlžení registrácie, ev. č. 2770/2005 Příloha č. 3 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev.č. 2106/1861

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATELA

Písomná informácia pre používatela, čítajte pozorné!

AKINETON SR 4mg (biperideni hydrochloridum)

tablety s predíženým uvolňovaním

Držitel rozhodnutia o registrácii

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., 27035 Mede (PV), Taliansko Zloženie

Liečivo: biperideni hydrochloridum (biperidéniumchlorid) 4 mg v 1 tablete s predíženým uvol’ňovaním Pomocné látky: lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný škrob), povidonum (povidón), cellulosum microcrystallinum (mikrokryštalická celulóza), hypromellosum (hypromelóza), magnesii stearas (magnéziumstearát), aqua purificata (čistená voda), hyprolosum (hyprolóza), macrogolum 400 (makrogol 400), macrogolum 6000 (makrogol 6000), docusatum natricum (sodná sof dokuzátu), titanii dioxidum (oxid titaničitý), ferri oxidum flavum (žltý oxid železitý), talcum (mastenec), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý bezvodý), cera carnauba (karnaubský vosk).

Charakteristika

Akineton SR obsahuje ako liečivo biperiden. Je to v podstate anticholinergná látka s účinkom na centrálny nervový systém. Používa sa na potlačenie trasu a svalovej stuhnutosti pri Parkinsonovskom syndróme a na liečbu extrapyramídových symptómov vyvolaných liekmi.

Farmakoterapeutická skupina

Antiparkinsonikum, anticholinergikum

Indikácie

Parkinsonovský syndróm, hlavne svalová stuhnutosť (rigor) a tras (tremor), poruchy pohybov (extrapyramídové symptómy), ako sú krče jazyka, hltana a tik (včasná dyskinéza), nekfudný sed (akatízia). Ťažkosti podobné Parkinsonovskému syndrómu (pseudoparkinsonizmus) vyvolané určitými liekmi s účinkom na centrálnu nervovú sústavu (neuroleptiká) alebo inými liekmi s podobným účinkom, iné extrapyramídové poruchy pohybov, ako sú motorické poruchy (dystónia) postihujúce celé telo, prípadne jednotlivé časti tela, zvláštne poruchy plynulosti pohybov v oblasti hlavy (Meigeho syndróm), krče očných viečok (blefarospazmus) alebo spastická šija (torticollis spasmodians).

Kontraindikácie

Akineton SR sa nesmie podávať pacientom so známou precitlivenosťou na biperiden alebo ktorúkofvek z pomocných látok lieku a pacientom s neliečeným zvýšeným vnútroočným tlakom (glaukóm s ostrým uhlom), organickými zúženinami (stenózami) v oblasti zažívacieho ústrojenstva, nepriechodnosťou alebo rozšírením hrubého čreva (megakolón).

Akineton SR sa má s opatrnosťou podávať pacientom s hypertrofiou prostaty (zvačšená predstojná žfaza) a v prípadoch, kedy može dojsť k nebezpečnému zvýšeniu srdcovej frekvencie (tachykardii).

Akineton SR tablety s predíženým uvofňovaním nie sú určené pre deti. Deťom sa majú podávať tablety Akinetonu.

Počas liečby Akinetonom SR sa neodporúča dojčiť. Tehotným ženám sa može Akineton SR podávať len pri mimoriadne závažných dovodoch.

Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa vyskytujú hlavne na začiatku liečby a pri príliš rýchlom zvyšovaní dávok. S výnimkou závažných komplikácií je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby z dovodu rizika vzniku protiregulačných reakcií. Starší pacienti, najma s cievnym alebo degeneratívnym ochorením mozgu, možu byť citlivejší aj pri liečebných dávkach lieku. Nežiaduce účinky na centrálnu nervovú sústavu sa možu prejaviť ako únava, závrat a ospalosť a hlavne pri vyšších dávkach nepokoj, úzkosť, vzrušenie, zmatenosť, euforická nálada, občas poruchy pamati a zriedka tiež delirium, halucinácie, nervozita, bolesť hlavy a nespavosť. Vyskytli sa jednotlivé hlásenia poruchy normálnych pohybov, poruchy koordinácie pohybov, svalové zášklby a poruchy reči.

Akineton SR može viesť k zvýšenej náchylnosti ku krčom, čo je nutné mať na zreteli u osob so sklonom k záchvatom krčov. Periférnymi nežiaducimi účinkami sú suchosť v ústach, zriedka opuch slinných žliaz, poruchy zraku (akomodácia), rozširenie zornice a svetloplachosť, znižená potivosť, zápcha, žalúdočné ťažkosti, nutkanie na vracanie a zvýšenie (alebo vel’mi zriedkavo zniženie) srdcovej frekvencie. Občas sa možu vyskytnúť ťažkosti pri močeni, hlavne u pacientov so zvačšenou prostatou (odporúča sa znižiť dávku), zriedkavejšie dochádza k zástave moču (antidotom je karbachol). Može sa vyskytnúť aj zelený zákal s ostrým uhlom. Hlásili sa reakcie z precitlivenosti a jednotlivé pripady alergických kožných vyrážok.

Hlásilo sa ojedinelé zneužitie Akinetonu SR a následná závislosť na tomto lieku, ktoré súvisia s priležitostne sa prejavujúcou povznesenou náladou a prechodným euforickým účinkom lieku.

Používanie iných liekov

Súčasné uživanie s inými anticholinergnými liekmi (napr. psychofarmaká), liekmi na alergiu (antihistaminiká), antiparkinsonikami a liekmi proti krčom (spazmolytiká) može viesť k zosilneniu centrálnych aj periférnych nežiaducich účinkov. Pri súčasnom uživani s chinidinom može dojsť k zosilneniu anticholinergného účinku na srdce. Súčasné podávanie Akinetonu SR a levodopy može zosilniť motorické poruchy (dyskinéza). Motorické poruchy (neskorá dyskinéza) vyvolané dlhšou liečbou neuroleptikami možu byť Akinetonom SR zosilnené. Občas sú parkinsonovské priznaky pri výskyte neskorej dyskinézy také závažné, že podávanie anticholonergika je naďalej nevyhnutné. Vplyvom Akinetonu SR može dojsť k zvýšeniu účinku alkoholu. Akineton SR može zoslabiť účinok metoklopramidu.

Dávkovanie a spósob podávania

Dospělí

Liečba sa obvykle začina najnižšou dávkou tabliet Akinetonu. Dávka sa postupne zvyšuje, až kým sa nedosiahne optimálna individuálna dávka, ktorá závisi od liečebných a nežiaducich účinkov. Po dosiahnuti optimálnej dávky sa odporúča prejsť na Akineton SR.

Parkinsonovský syndrom

Priemerná denná dávka u dospelých je 1 až 2, maximálne 3 tablety Akinetonu SR s predíženým uvolňovanim.

Liekmi vyvolané extrapyramídové příznaky

Priemerná denná dávka u dospelých je 1 až 3, maximálne 4 tablety Akinetonu SR s predíženým uvolňovanim.

Denná dávka sa rozdeli rovnomerne počas dňa, pričom prvá tableta sa uživa ráno. Tablety sa uživajú celé, nerozhryzené, počas jedla alebo po jedle a zapijú sa tekutinou.

Dížka liečby závisi od charakteru a priebehu ochorenia. Liečba Akinetonom SR sa ukončuje postupne sa znižujúcimi dávkami.

Predávkovanie

Priznaky predávkovania Akinetonom SR sú anticholinergické priznaky (suchosť v ústach, začervenanie tváre, zvýšenie srdcovej frekvencie a pod.) a priznaky centrálneho nervového systému (delirium, halucinácie, krče). Odporúčané antidotum sú inhibitory acetylcholinesterázy (fyzostigmin).

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri podávani Akinetonu SR, najma v kombinácii s inými centrálne posobiacimi liekmi a najma s alkoholom, može dojsť k zniženiu schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Varovanie

Nepouživajte po uplynuti dátumu použitelnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Uschovávajte mimo dosahu deti!

Balenie

30, 60 a 100 tabliet s predíženým uvolňovanim.

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Dátum poslednej revízie

September 2006

3

AKINETON SR 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Příloha č. 1 k rozhodnutiu o predížení registrácie, ev. č. 2770/2005 Příloha č. 2 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev.č. 2106/1861

SUHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTI LIEKU

1.    NÁZOV LIEKU

Akineton SR 4 mg

2.    KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Biperideni hydrochloridum 4 mg v jednej tablete s predíženým uvolňováním Pomocné látky, pozri časť 6.1.

3.    LIEKOVÁ FORMA

Tablety s predíženým uvolňováním

Vzhlad: žltkasté podlhovasté filmom obalené tablety s poliacou ryhou na oboch stranách.

4.    klinické Údaje

4.1    Terapeutické indikácie

Akineton SR sa používa na liečbu:

•    Parkinsonovského syndromu, najma na potlačenie svalovej rigidity a tremoru;

•    extrapyramídových príznakov, ako sú akútna dystónia, akatízia;

•    pseudoparkinsonovského syndromu vyvolaného neuroleptikami a podobne účinkujúcimi liekmi;

•    iných extrapyramídových porúch pohybu, ako sú napr. dystónia, Meigeho syndrom, blefarospazmus alebo spastická šija.

4.2    Dávkovanie a spósob podávania

Liečba sa má začať podávaním najnižšej dávky biperidéniumchloridu, a to vo forme 2 mg tabliet Akinetonu a postupne titrovať, až kým sa dosiahne optimálna dávka. Optimálna dávka pre individuálneho pacienta sa má stanoviť v závislosti od liečebného účinku a nežiaducich účinkov. Keď sa dosiahne optimálna dávka, odporúča sa prejsť na Akineton SR.

Skúsenosti s podávaním Akinetonu SR u detí nie sú dostačujúce. Akineton SR sa použil najma krátkodobo v prípadoch liekmi vyvolanej dystónie (napr. po neuroleptikách, metoklopramide a podobných liečivách). Na podávanie deťom je určený Akineton 2 mg tbl. Opatrné dávkovanie je potrebné u starších pacientov, najma pri príznakoch organickej mozgovej choroby a u pacientov so zvýšenou náchylnosťou k cerebrálnym záchvatom.

Parkinsonovský syndrom

Priemerná dávka u dospelých je 1 až 2 tablety (4 až 8 mg biperidéniumchloridu), maximálna denná dávka je 3 tablety Akinetonu SR (12 mg biperidéniumchloridu).

Liekmi vyvolané extrapyramídové příznaky

Priemerná denná dávka u dospelých je 1 až 3 tablety (4 až 12 mg biperidéniumchloridu), maximálna denná dávka je 4 tablety Akinetonu SR (16 mg biperidéniumchloridu).

Spósob podávania

Celková denná dávka sa má rovnomerne rozložiť počas dňa, pričom prvá tableta sa užíva ráno.

Tablety s predíženým uvolňovaním sa užívajú celé, nerozhryzené, pokial možno počas jedla alebo po jedle a zapíjajú sa tekutinou. Nežiaduce účinky na gastrointestinálny trakt sa možu minimalizovať užitím tabliet bezprostredne po jedle.

Dížka liečby závisí od charakteru a priebehu ochorenia. Liečba Akinetonom SR sa má ukončovať pozvolna.

4.3    Kontraindikácie

Akineton SR je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok lieku, pri neliečenom glaukóme s úzkym uhlom, pri mechanickej stenóze v gastrointestinálnom trakte, pri megakolóne a pri nepriechodnosti čriev.

Relatívnymi kontraindikáciami sú hypertrofia prostaty s hromadením zvyškového moču, myasthenia gravis a stavy, ktoré možu byť spojené s rizikom vzniku život ohrozujúcej tachykardie.

Akineton SR nie je určený na použitie u detí, deťom sa majú podávať Akineton 2 mg tablety.

4.4    Špeciálne upozornenia

Nežiaduce účinky sa vyskytujú najma v úvodných štádiách liečby a tiež pri príliš rýchlom zvyšovaní dávky. S výnimkou prípadov vitálnych komplikácií je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby vzhl’adom na riziko neprimeranej protiregulačnej reakcie. Starší pacienti, najma s cerebrálnymi léziami vaskulárnej alebo degeneratívnej povahy, možu často vykazovať zvýšenú vnímavosť, dokonca aj pri terapeutickom dávkovaní lieku.

Ako ukázali závery štúdií na zvieratách, centrálne účinkujúce lieky, ako je Akineton SR, možu viesť k zvýšenej náchylnosti na cerebrálne záchvaty. Tento fakt je potrebné zvážiť pri liečbe predisponovaných osob.

Je potrebné pravidelne kontrolovať vnútroočný tlak.

Zaznamenal sa abúzus Akinetonu SR a následná závislosť. Tento fenomén može súvisieť s príležitostne sa prejavujúcou povznesenou náladou a prechodným euforickým účinkom lieku.

4.5    Liekové a iné interakcie

Podávanie Akinetonu SR spolu s ďalšími anticholinergnými psychotropnými liekmi, antihistaminikami, antiparkinsonikami a spazmolytikami može zhoršiť centrálne a periférne vedíajšie účinky. Súbežné podávanie chinidínu može zvýšiť anticholinergný kardiovaskulárny účinok (najma AV prevod).

Súčasné podávanie levodopy a Akinetonu SR može potencovať dyskinézu. Podanie Akinetonu SR može zhoršiť tardívnu dyskinézu indukovanú neuroleptikami. Parkinsonovské príznaky v prítomnosti preexistujúcej tardívnej dyskinézy sú niekedy také závažné, že anticholinergná liečba je naďalej nevyhnutná. Anticholinergiká možu zosilniť nežiaduce účinky petidínu na CNS. Akineton SR može zvýšiť účinok alkoholu. Akineton SR može antagonizovať účinok metoklopramidu a zlúčenín s podobnou aktivitou na gastrointestinálny trakt.

4.6    Používanie v graviditě a počas laktácie

Neexistuje dokaz nasvedčujúci teratogenite biperidenu. Vzhl’adom na nedostatočné skúsenosti s použitím biperidenu v gravidite je potrebná opatrnosť, najma počas prvého trimestra.

Anticholinergiká možu inhibovať laktáciu. V tejto oblasti nie sú dostupné údaje pre biperiden.

Biperiden sa vylučuje do materského mlieka, kde može dosiahnuť rovnaké koncentrácie ako v plazme matky. Keďže typ a rozsah metabolizácie u novorodencov nie je známy a farmakologické a toxikologické účinky nemožno vylúčiť, je potrebné počas liečby Akinetonom SR prerušiť laktáciu.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Centrálne a periférne nežiaduce účinky možu znížiť schopnosť riadiť motorové vozidlá a obsluhovať stroje, predovšetkým ak sa Akineton SR užíva súčasne s ďalšími centrálne účinkujúcimi liekmi, anticholinergikami a najma s alkoholom.

4.8    Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky na CNS sú únava, závrat a ospalosť a hlavne pri vyšších dávkach nepokoj, anxiozita, agitácia, zmatenosť, euforická nálada, niekedy zhoršenie pamati a v zriedkavých prípadoch delírium, halucinácie, nervozita, bolesť hlavy a nespavosť. Vyskytli sa jednotlivé hlásenia dyskinézy, ataxie, svalových zášklbov a poruchy reči.

Stimulácia CNS je bežná u pacientov so zhoršenou cerebrálnou funkciou a može vyžadovať zníženie dávky.

Periférne nežiaduce účinky zahrňajú suchosť v ústach, zriedka opuch slinných žliaz, poruchy akomodácie, mydriázu a svetloplachosť, hypohydrózu, zápchu, tachykardiu a vel’mi zriedka bradykardiu. Hlásili sa aj zažívacie ťažkosti a nauzea. Niekedy sa možu vyskytnúť ťažkosti pri močení, hlavne u pacientov s hypertrofiou prostaty (odporúča sa zníženie dávky) a zriedkavejšie retencia moču (antidotom je karbachol).

Može sa vyskytnúť glaukóm s ostrým uhlom. Je potrebné kontrolovať v pravidelných intervaloch vnútroočný tlak.

Hlásili sa reakcie z precitlivenosti a jednotlivé prípady alergických kožných vyrážok.

4.9    Predávkovanie

Príznaky predávkovania biperidenom sú podobné príznakom pri otrave atropínom, a to periférne anticholinergné príznaky (rozšírené, pomaly reagujúce zrenice, suchá sliznica, začervenanie tváre, zrýchlená srdcová činnosť, ochabnutosť močového mechúra a čriev, zvýšená telesná teplota, hlavne u detí) a centrálne príznaky (agitácia, delírium, zmatenosť, zahmlievanie vedomia a halucinácie). Pri ťažkých otravách existuje nebezpečenstvo zlyhania obehu a dýchania.

Liečba predávkovania: odporúčanými antidotami sú inhibítory acetylcholínesterázy, najma fyzostigmín, ktorý prechádza do cerebrospinálneho moku a zmierňuje CNS príznaky. V prípade potreby a v závislosti od závažnosti príznakov je potrebná podpora kardiovaskulárnych a respiračných funkcií (inhalácia kyslíka), zníženie telesnej teploty a katetrizácia močového mechúra.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum, anticholinergikum.

ATC kód: NO4AA02

Experimenty na izolovanom orgáne a celom zvierati ukazujú, že účinok biperidenu je sposobený jeho typickým antagonizmom voči acetylcholínu, pričom v popredí je najma účinok na CNS. Periférne anticholinergné účinky sú relatívne menej významné.

V porovnaní s atropínom má biperiden slabý periférny vegetatívny účinok.

Štúdie vazby biperidenu na l’udský muskarínový receptor preukázali vysokú afinitu biperidenu na M1 podtriedu, čiže na hlavný typ muskarínového receptora v mozgu. Tremor, vyvolaný centrálnym účinkom cholinergných látok (tremorin, pilokarpín), alebo katalepsia a svalová rigidita sposobená podaním neuroleptík alebo rezerpínu u zvierat, sú priaznivo ovplyvnené podaním biperidenu.

Na roznych zvieracích modeloch sa preukázal psychomotoriku aktivujúci účinok biperidenu. Biperiden je najma centrálne posobiace anticholinergikum. Terapeutický účinok pri Parkinsonovskom syndrome a pri liekmi indukovaných extrapyramídových príznakoch je podmienený kompetitívnou vazbou na muskarínové receptory, najma na receptory typu M1.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Vo farmakokinetickej štúdii sa porovnávalo jednorazové perorálne podanie jednej tablety s predíženým uvofňovaním Akinetonu SR (4 mg) 24 zdravým subjektom (n=24) a jednorazové perorálne podanie 2 tabliet Akinetonu (2 mg) (n=23). Medikácia sa podávala 8 hodín po jedle. Porovnanie potvrdilo predížené uvofňovanie Akinetonu SR tabliet s predíženým uvofňovaním. Tmax Akinetonu SR je 8 hodín, čo je významné predíženie v porovnaní s tmax = 1 hod. Akinetonu tablety (2 mg). Cmax Akinetonu SR je 1,1 ng/ml, čo je nižšia hodnota v porovnaní s Cmax Akinetonu tablety (2 mg) = 3,7 ng/ml. 24 hodín od podania boli priemerné koncentrácie pre Akineton SR tablety s predíženým uvofňovaním 0,39 mg/ml, čo je vyššie ako u Akinetonu tbl (2 mg), kde boli stredné koncentrácie 0,31 ng/ml.

Stredný čas (MRT) pre biperiden je významne dlhší po Akinetone SR (okolo 17 hodín) ako po Akinetone tbl (6 hodín).

Tabulka 1

Farmakokinetické parametre (geometrický priemer) pre Akineton SR, tablety s predíženým uvofňovaním a Akineton tablety po jednorazovej dávke (4 mg biperidéniumchloridu).

Akineton tablety

Akineton SR tablety s predíženým uvofňovaním

tmax (hod)

1,0

8,0

Cmax (ng/ml)

3,7

1,1

AUC0-t (ng.hod./ml)

17,9

18,4

MRT (hod.)

6,3

17,2

Biologická dostupnosť po jednorazovom podaní Akinetonu SR tabliet s predíženým uvofňovaním korešponduje s biologickou dostupnosťou Akinetonu tabliet po jednorazovom podaní.

V ďalšej štúdii sa u 24 mladých zdravých subjektov sledovala farmakokinetika Akinetonu SR po viacnásobnom podávaní 1 tablety s predíženým uvofňovaním (4 mg biperidéniumchloridu) po dobu 7 dní. Cmax bola 1 ng/ml, tmax asi 6 hodín, AUC = 15,4 ng.hod./ml (7. deň). Farmakokinetické parametre sú uvedené v tabulke č. 2.

Tabulka 2

Farmakokinetické parametre (geometrický priemer) pre Akineton SR tablety s predíženým uvofňovaním (dávka = 4 mg biperidéniumhydrochloridu), n = 24.

Akineton® SR,

tablety s predíženým uvofňovaním

tmax (hod)

6,0

Cmax (ng/ml)

1,0

Cmin (ng/ml)

0,12

Sledoval sa aj vplyv potravy u Akinetonu SR tabliet s predíženým uvolňováním (n=24) pri viacnásobnom podávaní dávky 4 mg biperidéniumchloridu počas 6 dní. Biologická dostupnosť bola o niečo nižšia po jedle (podanie lieku po raňajkách, potom 10 hodinová perióda bez jedla) ako nalačno (podanie lieku minimálne 10 hodín po jedle, prvé jedlo 5 hodín po podaní lieku). Podanie potravy po užití Akinetonu SR neovplyvnilo biologickú dostupnosť biperidenu. Hodnoty Cmax po jedle sú mierne vyššie (2,3 ng/ml) než bez jedla (1,75 ng/ml). Pomer Cmax hodnot (na lačno po jedle) je 1,31 s 90% intervalom spolehlivosti v rozsahu 1,15 až 1,49. Avšak hodnoty tmax sú identické (6 hodín).

Všetky ostatné parametre pre uvedené dve možnosti podania sú takmer identické.

Tabulka 3

Kinetické parametre (geometrický priemer) pre Akineton SR tablety s predíženým uvoíňovaním po viacnásobnom podaní dávky 4 mg biperidéniumchloridu (6. deň) po jedle a nalačno (n = 24).

tmax (hod)

Cmax (ng/ml)

Cmin (ng/ml)

AUC (ng.hod./ml)

Akineton SR,

4 mg tablety s predíženým uvolňovaním (po jedle)

6,0

2,3

0,14

38,05

Akineton SR,

4 mg tablety s predíženým uvoíňovaním (nalačno)

6,0

1,75

0,15

40,6

Farmakokinetické údaje u pacientov s poškodenou funkciou pečene a obličiek nie sú k dispozícii.

Taktiež nie sú k dispozícii údaje o prechode biperidenu placentou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita

Biperiden sa perorálne podával psom rasy Beagle Biperiden v dávke 6, 20, 63 a 200 mg/kg telesnej hmotnosti počas 6 mesiacov. Biperiden sa dobre toleroval v rozsahu dávok 6 až 63 mg/kg telesnej hmotnosti. Po podaní dávky 63 mg/kg telesnej hmotnosti sa pozoroval len o trochu nižší prírastok hmotnosti v porovnaní s kontrolnými zvieratmi. Dávka 200 mg/kg telesnej hmotnosti mala letálny účinok po viac ako 6 mesačnom podávaní.

Potkanom sa perorálne podávala dávka 30, 95 a 300 mg/kg telesnej hmotnosti v jedle počas 9 a 15 mesiacov. Okrem nevýznamnej redukcie príjmu potravy nevykazovali potkany, ktorým sa podávala dávka 30 mg/kg telesnej hmotnosti, nežiaduce účinky spojené s biperidenom. Miera mortality po podaní dávok 95 a 300 mg/ kg telesnej hmotnosti bola vyššia ako u kontrolných zvierat.

Počas týchto štúdií sa opakovane vykonali krvné a močové vyšetrenia a rozličné biochemické analýzy séra. Orgány uhynutých a usmrtených zvierat sa vyšetrili makro- a mikroskopicky. Makroskopické a mikroskopické vyšetrenie orgánov psov rasy Beagle a potkanov neodhalilo zmeny, ktoré by mohli súvisieť s biperidenom.

Reprodukčně toxicita

Biperiden sa podával perorálne v dávkach do 60,5 mg/kg telesnej hmotnosti brezivým potkanom kmeňa Sprague-Dawley a ruským králikom v čase organogenézy. Ani po podaní dávok toxických pre samice sa u plodov porodených cisárskym rezom nepozorovali malformácie, ktoré by mohli súvisieť s biperidenom.

Mutagenita a karcinogenita

Na stanovenie genotoxického potenciálu biperidenu sa vykonali nasledujúce testy: Ames Salmonella/mikrozómový test, HPRT (hypoxantín-guanín fosforibozyl transferáza) test na bunkách typu V79 čínskych škrečkov, test chromozómových aberácií na íudských lymfocytoch in vitro a chromozómovo-aberačný test in vivo na kostnej dreni potkanov (jednorazové perorálne podanie dávky 398 mg/kg telesnej hmotnosti).

Výsledky potvrdili, že biperiden nesposobuje génové mutácie u baktérií a v bunkách cicavcov in vitro, ani chromozómové aberácie v bunkách cicavcov in vitro a in vivo.

Dlhodobé štúdie karcinogénneho potenciálu u zvierat sa neuskutočnili.

6.    FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1    Zoznam pomocných látok

Lactosum monohydricum, maydis amylum, povidonum, cellulosum microcrystallinum, hypromellosum, magnesii stearas, aqua purificata, hyprolosum, macrogolum 400, macrogolum 6000, docusatum natricum, titanii dioxidum, ferri oxidum flavum, talcum, silica colloidalis anhydrica, cera carnauba.

6.2    Inkompatibility

Neaplikovaterné.

6.3    Čas použitelnosti

5 rokov.

6.4    Upozornenia na podmienky a spósob skladovania

Uchovávať pri teplote do 25°C.

6.5    Vlastnosti a zloženie obalu, velkost’ balenia

PVC/PVDC blister, papierová skladačka, písomná informácia pre používatera Verkosť balenia: 30, 60 a 100 tabliet s predíženým uvorňovaním.

6.6    Upozornenia na spósob zaobchádzania s liekom

Žiadne zvláštne upozornenia.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., 27035 Mede (PV), Taliansko

8.    REGISTRAČNĚ ČÍSLO

27/0079/01-S

9.    DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/DÁTUM    PREDLŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 6.2.2001 Dátum predíženia registrácie:

10.    DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2006

5

AKINETON SR 4 mg