+ ipil.sk

Akistan 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia



Príbalový leták


Písomná informácia pre používateľov


Akistan 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia


latanoprost


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Odporúčame vám, aby ste si tento text starostlivo prečítali, dokonca aj vtedy ak už používate Akistan alebo ste predtým používali podobný liek. Tieto informácie sa môžu meniť.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo ošetrujúceho lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám alebo vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo ošetrujúceho lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Akistan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako použijete Akistan

3. Ako používať Akistan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Akistan

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čoje Akistan a na čo sa používa


Akistan patrí do skupiny liekov známych ako analógy prostaglandínov. Pôsobí tak, že zvyšuje prirodzený odtok tekutiny z vnútra oka do krvného riečiska.


Akistan sa používa na liečbu ochorení známych ako glaukóm s otvoreným uhloma očná hypertenzia. Oba tieto stavy sa spájajú so zvýšeným tlakom vo vašom oku, v konečnom dôsledku ovplyvňujúcim váš zrak.


Akistan sa tiež používa na liečbu zvýšeného očného tlaku a glaukómu vo všetkých vekových skupinách detí a novorodencov.


2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako použijete Akistan


Akistan sa môže používať u dospelých mužov a žien (vrátane starších osôb) a u detí od narodenia do 18 rokov. Akistan sa neskúmal u predčasne narodených detí (menej ako 36 týždňov gestačného veku).


Nepoužívajte Akistan

- akste alergický (precitlivený) na Akistan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Akistanu(pozrite časť 6 zoznam všetkých zložiek vášho lieku).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Akistanu

Ak si myslíte, že sa čokoľvek z nasledovného týka vás alebo vášho dieťaťa, predtým než použijete Akistan alebo ho podáte vášmu dieťaťu povedzte svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči vaše dieťa, či lekárnikovi:


 • ak vy alebo vaše dieťa máte podstúpiť alebo ste postúpili očný chirurgický výkon (vrátane operácie šedého zákalu)


 • ak vy alebo vaše dieťa máte problémy s očami (ako je bolesť oka, podráždenie alebo zápal, zahmlené videnie)


 • ak vy alebo vaše dieťa viete, že máte suché oči


 • ak vy alebo vaše dieťa máte ťažkú astmu, alebo keď vaša astma nie je dostatočne kontrolovaná


 • ak vy alebo vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky. Môžete aj naďalej používať Akistan, no dodržiavajte pokynov pre používateľov kontaktných šošoviek v časti 3.


Užívanie iných liekov

Akistan môže vzájomne spolupôsobiť s inými liekmi. Ak vy alebo vaše dieťa užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov (alebo očných kvapiek), ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, lekárovi, ktorý lieči vaše dieťa, alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo






Akistan nepoužívajte, keď ste tehotná. Ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Dojčenie

Akistan nepoužívajte, keď dojčíte.


Vedenie vozidiela obsluha strojov

Keď používate Akistan na krátky čas môžete mať rozmazané videnie. Ak sa vám to stane, neveďte vozidlá aninepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje pokým vaše videnie nebude opäť jasné.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Akistanu

Akistan obsahuje konzervačnú látku nazývanú benzalkóniumchlorid. Táto konzervačná látka môže spôsobiť podráždenie oka alebo narušiť povrch oka. Benzalkóniumchlorid môžu absorbovať kontaktné šošovky a je známe, že zafarbuje jemné kontaktné šošovky. Preto sa vyhnite kontaktu s jemnými kontaktnými šošovkami.


Ak vy alebo vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky, pred použitím Akistanu ich vyberte. Po použití Akistanu máte pred opätovným vložením kontaktných šošoviek počkať 15 minút. Pozrite si pokyny o nosení kontaktných šošoviek v časti 3.


3. Ako používať Akistan


Vždy používajte Akistan presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekár, ktorý lieči vaše dieťa. Ak si nie ste istý, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárom, ktorý lieči vaše dieťa, alebo lekárnikom.

Zvyčajné dávka pre dospelých (vrátane starších osôb) a detí je jedna kvapka raz denne do postihnutého oka (očí). Najvhodnejší čas na vykonanie aplikácie je večer.


Nasledovné kroky vám pomôžu správne Akistanpoužívať:


 1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.

 2. Odkrúťte ochranné viečko.

 3. Ukazovákom jemne potiahnite spodné viečko vášho postihnutého oka.

 4. Priblížte špičku fľašky blízko k vášmu oku, ale tak, aby sa oka nedotkla.

 5. Jemne stlačte fľašku, tak, aby sa do vášho oka dostala len jedna kvapka, potom spodné viečko uvoľnite.

 6. Prstom potlačte na kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu so zatvoreným okom.

 7. Ak vám to lekár povedal, postup opakujte aj pre druhé oko.


Uzáver okamžite po použití zaskrutkujte pokým pevne nepriľne k fľaške. Uzáver nedoťahujte nasilu. Špička dávkovača je navrhnutá tak, aby poskytla predurčenú kvapku. Z tohto dôvodu nezväčšujte otvor v špičke dávkovača. Do fľašky bolo pridané väčšie množstvo Akistanu, preto budete mať celkové množstvo Akistanu, ktoré vám predpísal lekár. Prebytočný liek sa nepokúšajte z fľašky odstrániť.


Ak nosíte kontaktné šošovky

Kontaktné šošovky sa musia pred aplikáciou kvapiek vybrať a nesmú sa vložiť späť do 15 minút po aplikácii očnej roztokovej instilácie.

Ak používate Akistan s ďalšími očnými roztokovými instiláciami

Počkajte minimálne 5 minút medzi používaním Akistanu a použitím inej očnej roztokovej instilácie.


Ak ste použili viac Akistanu,ako ste mali

Ak by ste si aplikovali priveľa kvapiek do oka, môže to viesť k podráždeniu oka a oči môžu slziť a sčervenieť. Toto by malo prejsť, no ak vás to znepokojuje, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárom, ktorý lieči vaše dieťa.

Ak nedopatrením Akistanprehltnete čo najskôr vyhľadajte svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa.


Ak ste zabudli použiť Akistan

Počkajte so zvyčajným dávkovaním v nasledujúcom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak si v niečom nieste istý opýtajte sa svojho lekára alebolekára, ktorý lieči vaše dieťa, alebo lekárnika.


Ak prestanete užívať Akistan

Ak chcete prestať používať Akistan, musíte to povedať vášmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý liečivaše dieťa.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Akistanmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Poruchy oka:


Veľmi časté: postihujú viac ako 1 pacienta z 10:

 • Postupná zmena farby oka spôsobená zvyšovaním množstva hnedého pigmentu vo farbenej časti oka známej ako dúhovka. Ak máte zmiešanú farbu očí (modro-hnedé, sivo-hnedé, žlto-hnedé alebo zeleno-hnedé) je pravdepodobnejšie, že túto zmenu uvidíte ako keď máte oči jednej farby (modré, sivé, zelené alebo hnedé oči). Zmena farby oka sa môže objaviť po rokoch i napriek tomu, že je normálne viditeľná v priebehu 8 mesiacov liečby. Zmena farby môže byť trvalá a môže byť zreteľnejšia ak Akistan používate len na jedno oko. Zdá sa, že so zmenou farby oka sa nespájajú žiadne problémy. Tieto zmeny sú po ukončení liečby vratné.


 • Sčervenenie oka.


 • Podráždenie oka (pocit pálenia, škrabania, svrbenia, pichania alebo pocit cudzieho telesa v oku).


 • Postupná zmena rias liečeného oka a jemných chĺpkov okolo liečeného oka. Tieto zmeny zahŕňajú zvýšenie farby (stmavnutie), predĺženie, zhrubnutie a zvýšenie počtu očných rias.


Časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100:

 • Podráždenie alebo narušenie povrchu oka, zápal očného viečka (blefaritída) a bolesť oka.


Menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000:

 • Opuch očného viečka, suché oko, zápal alebo podráždenie povrchu oka (keratitída), rozmazané videnie a konjunktivitída (zápal očných spojoviek).



Zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000

 • Zápal dúhovky, zafarbenie časti oka (iritída/uveitída); opuch sietnice (makulárny edém), príznaky opuchu alebo poškriabania/poškodenia povrchu oka, opuch okolo oka (periorbitálny edém), zmeny v smere rastu očných rias alebo dodatočný rad rias.


 • Kožné reakcie na očných viečkach, stmavnutie kože očných viečok.



 • Kožné reakcie na očných viečkach, stmavnutie kože očných viečok.


Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000

 • Zhoršenie angíny u pacientov, ktorí majú aj ochorenie srdca. Bolesť na hrudníku.


Neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


 • Herpetická keratóza


Pacienti hlásili aj nasledovné vedľajšie účinky: tekutinou naplnená oblasť vo farebnej časti oka (cysta dúhovky), bolesť hlavy, závrat, palpitácie (búšenie srdca), bolesť svalov a bolesť kĺbov.

Vedľajšie účinky pozorované častejšie u detí v porovnaní s dospelými sú nádcha so svrbením v nose a horúčka.


Ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.


5. Ako uchovávať Akistan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Akistan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku na fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Pred otvorením uchovávajte fľašky v chladničke (2°C - 8°C). Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Ak je už fľaška otvorená na používanie uchovávajte ju pri teplote do 25 °C. Po prvom otvorení nepoužívajte Akistan dlhšie ako 4 týždne. Po tomto dátume je nepoužiteľný.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


Čo Akistan obsahuje


- Liečivo je latanoprost 50 mikrogramov/ml.

1 ml roztoku obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu. Jedna kvapka obsahuje približne 1,5 mikrogramu latanoprostu.


 • Ďalšie zložky sú: benzalkóniumchlorid, chlorid sodný, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, dodekahydrát fosforečnanu disodného, hydroxid sodný a/alebo kyselina fosforečná, čistená voda.


Ako vyzerá Akistan a obsah balenia


Akistan je číra bezfarebná vodná očná roztoková instilácia. Je dostupný v sterilných fľaškách s kvapkadlom a plastovým uzáverom. Každá fľaška obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie.


Akistan je dostupný vo veľkostiach balenia po 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml a 6 x 2,5 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Viedeň, Rakúsko.


Výrobca: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Viedeň, Rakúsko.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Švédsko (RMS)

Akistan 50 microgram/ml eye drops, solution

Rakúsko

Akistan 50 microgram/ml eye drops, solution

Bulharsko

Akistan 50 microgram/ml eye drops, solution

Česká republika

Akistan 50 microgram/ml eye drops, solution

Estónsko

Akistan 50 microgram/ml eye drops, solution

Nemecko

Akistan 50 microgram/ml eye drops, solution

Maďarsko

Akistan 50 microgram/ml eye drops, solution

Litva

Akistan 50 microgram/ml eye drops, solution

Lotyšsko

Akistan 50 mikrogramų/ml akių lašai, tirpalas

Poľsko

Akistan 50 microgram/ml eye drops, solution

Rumunsko

Akistan 50 micrograme/ml picaturi oftalmice solutie

Slovensko

Akistan 50 microgram/ml eye drops, solution

Slovinsko

Akistan 50 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2014.



Akistan 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Akistan 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.

Jedna kvapka obsahuje približne 1,5 mikrogramu latanoprostu.

Pomocná látka: benzalkóniumchlorid 0,2 mg/ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.


Roztok je číra bezfarebná tekutina, takmer bez častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou.

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pediatrických pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom a pediatrickým glaukómom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčané dávkovanie pre dospelých (vrátane starších pacientov):

Odporúčaná liečba je jedna kvapka do postihnutého oka/očí jedenkrát denne. Optimálny účinok sa dosiahne, ak sa Akistan podáva večer.


Akistan sa nemá podávať častejšie ako jedenkrát denne, pretože sa dokázalo, že častejšie podávanie znižuje jeho účinok na zníženie vnútroočného tlaku.


Ak sa vynechá jedna dávka v liečbe sa má pokračovať nasledujúcou dávkou ako obvykle.


Tak ako aj pri iných očných instiláciách, na zníženie možnej systémovej absorpcie sa odporúča stlačiť slzný vačok v mediálnom kútiku oka (oklúzia slzného bodu) na jednu minútu. Má sa to vykonať okamžite po instilácii každej kvapky.


Kontaktné šošovky sa majú pred použitím očnej roztokovej instilácie vybrať a môžu sa opäť vložiť po 15 minútach.


Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, lieky sa majú podávať minimálne s päť minútovým odstupom.


Deti a dospievajúci:

Akistan sa môže používať u detí a dospievajúcich v tom istom dávkovaní ako u dospelých. Pre skupinu predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú dostupné žiadne údaje. Údaje vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1).


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na latanoprostalebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Akistan môže postupne meniť sfarbenie oka zvýšením množstva hnedého pigmentu v dúhovke. Pred začiatkom liečby musia byť pacienti informovaní o možnej trvalej zmene farby oka. Unilaterálna liečba môže mať za následok trvalú heterochrómiu.


Tieto zmeny v sfarbení oka sa pozorovali prevažne u pacientov, ktorí mali zmiešanú farbu dúhoviek, ako je modro-hnedá, šedo-hnedá, žlto-hnedá alebo zeleno-hnedá. V štúdiách s latanoprostom dochádza k nástupu zmeny obvykle počas prvých 8 mesiacov liečby, zriedkavo počas druhého alebo tretieho roku a po štvrtom roku liečby sa zmena nepozorovala. Miera progresie pigmentu v dúhovke sa časom znižuje a stabilizuje sa po piatich rokoch. Účinok zvýšenej pigmentácie po piatich rokoch sa nehodnotil. V 5-ročnej otvorenej štúdii o bezpečnosti latanoprostu sa u 33 % pacientov vyvinula pigmentácia dúhovky (pozri 4.8). Zmena farby dúhovky je vo väčšine prípadov malá a často sa klinicky nepozorovala. Incidencia u pacientov so zmiešaným sfarbením dúhoviek sa pohybovala od 7 do 85 %, pričom najvyšší výskyt sa zaznamenal pri žlto-hnedých dúhovkách. U pacientov s homogénnymi modrými očami sa zmeny farby oka nepozorovali a u pacientov s homogénnymi šedými, zelenými alebo hnedými očami sa zmeny pozorovali len zriedkavo.


Ku zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky a nie kvôli zvýšenému počtu melanocytov. Typická je hnedá pigmentácia okolo zreníc, ktorá sa koncentricky šíri k periférii postihnutých očí, ale celá dúhovka alebo jej časti môžu byť viac hnedé. Po ukončení liečby sa nepozorovalo ďalšie zvýšenie hnedej pigmentácie dúhovky. Doposiaľ sa v klinických skúšaniach nezistila súvislosť so žiadnymi symptómami alebo patologickými zmenami.


Liečbou nie sú ovplyvnené ani pehy, ani névy na dúhovke. V klinických skúšaniach sa nepozorovala kumulácia pigmentu v trabekulárnej sieťovine alebo na inom mieste v prednej komore. Klinické skúsenosti získané počas 5 rokov nepreukázali, že by zvýšená pigmentácia dúhovky mala nejaké negatívne klinické následky a s podávaním očnej roztokovej instilácie s obsahom latanoprostu sa môže pokračovať aj v prípade pigmentácie dúhovky. Pacienti však musia byť pravidelne monitorovaní a ak si to vyžaduje klinický stav, liečba Akistanom sa môže prerušiť.


Skúsenosti s používaním latanoprostu v prípade chronického glaukómu so zatvoreným uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a u pacientov s pigmentovaným glaukómom sú limitované. Nie sú skúsenosti s používaním očnej roztokovej instilácie s obsahom latanoprostu v prípade zápalového a neovaskulárneho glaukómu, zápalových očných ochorení alebo kongenitálneho glaukómu.

Očná roztoková instilácia s obsahom latanoprostu nemážiadny alebo len malý účinok na zrenicu, ale nie sú skúsenosti v prípade akútneho záchvatu pri glaukóme so zatvoreným uhlom. Preto sa odporúča Akistan v týchto prípadoch používať s opatrnosťou, pokiaľ sa nezíska viac skúseností.


Skúsenosti s používaním očnej roztokovej instilácie s obsahom latanoprostu v perioperačnom období pri chirurgickom výkone na odstránenie katarakty sú obmedzené. Akistan sa musí u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Latanoprost sa má používať opatrne u pacientov s anamnézou herpetickej keratitídy a v prípadoch aktívnej herpes simplex keratitídy a u pacientov s anamnézou rekurentnej herpetickej keratitídy špecificky spojenej s prostaglandínovými analógmi sa mu treba vyhýbať.

Vyskytli sa hlásenia o makulárnom edéme (pozri 4.8) najmä u afakických pacientov, u pseudoafakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému (ako je diabetická retinopatia a oklúzia sietnicových vén). Akistan sa má používať s opatrnosťou u afakických pacientov, u pseudofakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému. U pacientov so známou predispozíciou rizikových faktorov na iritídu/uveitídu sa Akistan musí používať s opatrnosťou.


Skúsenosti u pacientov s astmou sú obmedzené, no po uvedení lieku na trh sa hlásili nejaké prípady zhoršenia astmy a/alebo dyspnoe. Preto sa musia astmatickí pacienti liečiť s opatrnosťou, pokiaľ nebudú k dispozícii dostatočné skúsenosti, pozri aj 4.8.


Pozorovali sa zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky; väčšina hlásení bola u japonských pacientov. Súčasné skúsenosti ukazujú, že zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky nie sú trvalé a v niektorých prípadoch vymiznú pri pokračovaní liečby očnou roztokovou instiláciou s obsahom latanoprostu.


Latanoprost môže postupne meniť očné riasy a jemné chĺpky v liečenom oku a v okolitých miestach, tieto zmeny zahrňujú predĺženie, zhrubnutie, zvýšenie pigmentácie, počtu očných rias alebo vlasov a nesprávny rast očných rias. Zmeny očných rias sú po ukončení liečby reverzibilné.


Akistan obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý sa v očných liekoch často používa ako konzervačná látka. Pri benzalkóniumchloride sa hlásilo, že spôsobuje bodkovitú keratopatiu a/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu, môže spôsobiť podráždenie oka a je o ňom známe, že spôsobuje zafarbenie mäkkých kontaktných šošoviek. Pri častom alebo dlhodobom používaní Akistanu je potrebné starostlivé sledovanie pacientov so suchými očami alebo pri stavoch keď je ohrozená rohovka. Kontaktné šošovky môžu absorbovať benzalkóniumchlorid a musia sa pred použitím Akistanu vybrať, po 15 minútach sa môžu opäť nasadiť (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


Deti a dospievajúci

Údaje o účinnosti a bezpečnosti vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1). K dispozícii nie sú žiadne údaje pre predčasne narodené deti (menej než 36 týždňov gestačného veku).


U detí od 0 do < 3 rokov veku s prevažne primárnym vrodeným glaukómom (Primary Congenital Glaucoma, PCG), zostáva chirurgický zákrok (napríklad trabekulotómia/goniotómia) liečbou prvej línie.

Bezpečnosť pri dlhodobom používaní u detí nie je doteraz stanovená.


4.5 Liekové a iné interakcie


Konečné údaje o liekových interakciách nie sú k dispozícii.


Hlásili sa paradoxné zvýšenia vnútroočného tlaku po súbežnom očnom podaní dvoch analógov prostaglandínov. Preto sa použitie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, analógov prostaglandínov alebo derivátov prostaglangínov neodporúča.


Deti a dospievajúci

Interakčné štúdie sa vykonali len s dospelými.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia tohto lieku počas gravidity u ľudí nie je stanovená. Má potenciálne rizikové farmakologické účinky na priebeh gravidity, na plod a novorodenca. Preto sa Akistan nesmie používať počas gravidity.


Laktácia

Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka, a preto sa Akistan nesmie používať u dojčiacich žien alebo sa dojčenie musí ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tak ako je bežné pri iných očných liekoch, instilácia očných kvapiek môže spôsobiť prechodné neostré videnie. Pokým to neodznie, pacient nesmie viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich udalostí súvisela s očným systémom. V 5-ročnej otvorenej štúdii o bezpečnosti latanoprostu sa u 33 % pacientov vyvinula pigmentácia dúhovky (pozri 4.4). Ostatné očné nežiaduce udalosti sú zvyčajne prechodné a vyskytujú sa pri odporúčanej dávke.


Nežiaduce udalosti sú kategorizované podľa nasledovných frekvencií ako veľmi časté ( 1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému


Neznáme: Bolesť hlavy, závrat.


Infekcie a nákazy


Neznáme: Herpetická keratidída.


Poruchy oka


Veľmi časté: Zvýšená pigmentácia dúhovky; slabá až mierna konjunktiválna hyperémia, dráždenie očí (pálenie, pocit piesku v očiach, svrbenie, pichanie a pocit cudzieho telesa v oku); zmeny očných rias a jemných chĺpkov (predĺženie, zhrubnutie, zvýšená pigmentácia a zvýšený počet) (prevažná väčšina hlásení v japonskej populácii).


Časté: Prechodné bodkované epitelové erózie, väčšinou bez symptómov; blefaritída; bolesť očí.


Menej časté: Edém očného viečka; suché oči; keratitída; rozmazané videnie; konjunktivitída.


Zriedkavé: Iritída/uveitída (väčšina hlásení u pacientov so súbežnými predispozičnými faktormi); makulárny edém; symptomatický edém rohovky a erózie; periorbitálny edém; zlým smerom rastúce očné riasy niekedy spôsobujúce podráždenie oka; dvojitý ciliárny rad pri otvorení Meibomových žliaz (distichiáza).


Neznáme: Cysta dúhovky.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Veľmi zriedkavé: Zhoršenie angíny u pacientov s preexistujúcim ochorením.


Neznáme: Palpitácie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka, a mediastína


Zriedkavé: Astma; zhoršenie astmy a dyspnoe.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Menej časté: Kožná vyrážka.


Zriedkavé: Lokalizovaná kožná reakcia na očných viečkach; stmavnutie pokožky viečok.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Neznáme: Myalgia; artralgia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Veľmi zriedkavé: Bolesť v hrudníku.


Deti a dospievajúci

V dvoch krátkodobých klinických skúšaniach (≤ 12 týždňov) so zaradenými 93 (25 a 68) pediatrickými pacientmi bol bezpečnostný profil podobný ako u dospelých a neidentifikovali sa žiadne nové nežiaduce udalosti. Krátkodobé bezpečnostné profily v rozličných detských podskupinách boli tiež podobné (pozri časť 5.1).Nežiaduce udalosti pozorované častejšie u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými sú nazofaryngitída a pyrexia.


4.9 Predávkovanie


Okrem podráždenia oka a konjuktiválnej hyperémie nie sú známe žiadne iné očné vedľajšie účinky pri predávkovaní Akistanom.


V prípade náhodného prehltnutia Akistanu môžu byť užitočné nasledovné informácie: Jedna fľaška obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu. Viac ako 90 % sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózna infúzia 3 mg/kg nevyvolala u zdravých dobrovoľníkov žiadne symptómy, ale dávka 5,5 ‑ 10 mg/kg spôsobila nauzeu, bolesť brucha, závrat, únavu, návaly horúčavy a potenie. U opíc sa podával latanoprost intravenóznou infúziou v dávkach do 500 mg/kg bez výrazných účinkov na kardiovaskulárny systém.

Intravenózne podanie latanoprostu u opíc sa spájalo s prechodnou bronchokonstrikciou. Avšak u pacientov so stredne ťažkou bronchiálnou astmou latanoprost podaný lokálne do očí v dávke zodpovedajúcej 7‑násobku klinickej dávky Akistanu nevyvolal bronchokonstrikciu.

V prípade predávkovania Akistanom má byť liečba symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiglaukomatiká a miotiká, prostaglandínové analógy (ATC kód):

S01EE01


Liečivo latanoprost, analóg prostaglandínu F2, je selektívny agonista prostaglandínového FP receptora, ktorý znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku.

Zníženie vnútroočného tlaku u ľudí sa začína asi tri až štyri hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosahuje po ôsmich až dvanástich hodinách. Zníženie tlaku pretrváva najmenej počas 24 hodín.


Štúdie na zvieratách a u ľudí naznačujú, že hlavným mechanizmom účinku je zvýšenie uveosklerálneho odtoku, hoci u ľudí sa hlásili údaje o miernom zvýšení kapacity odtoku (zníženie odtokovej rezistencie).


Pivotné štúdie ukázali, že očná roztoková instilácia s obsahom latanoprostu je účinná v monoterapii. Boli uskutočnené ďalšie klinické skúšania zamerané na použitie v kombinácii. Patria sem aj štúdie, ktoré ukázali, že latanoprost je účinný v kombinácii s beta-blokátormi (timololom). Krátkodobé štúdie (1 alebo 2 týždne) naznačili, že účinok latanoprostu je aditívny v kombinácii s adrenergnými agonistami (dipivefrín), perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy (acetazolamid) a prinajmenšom čiastočne aditívny s cholinergnými agonistami (pilokarpín).


Klinické skúšania ukázali, že latanoprost nemá významný účinok na produkciu komorového moku. Nepreukázal sa vplyv latanoprostu na krvnotekutinovú bariéru.


Pri použití klinickej dávky na študovaných opiciach latanoprost nemal žiadne alebo len zanedbateľné účinky na vnútroočnú cirkuláciu krvi. Počas lokálnej liečby sa však môže vyskytnúť mierna až stredne ťažká konjunktiválna alebo episklerálna hyperémia. Chronická liečba latanoprostom na očiach opíc, ktoré podstúpili extrakapsulárnu extrakciu šošovky neovplyvňovala retinálne krvné cievy, čo sa dokázalo fluoresceínovou angiografiou.


Počas krátkodobej liečby u ľudí latanoprost nevyvolával únik fluoresceínu do zadného segmentu pseudofakických očí.


Zistilo sa, že latanoprost v klinických dávkach nemá signifikantné farmakologické účinky na kardiovaskulárny alebo respiračný systém.


Deti a dospievajúci

Účinnosť latanoprostu u detí a dospievajúcich ≤18 rokov sa dokázala v 12-týždňovej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii porovnávajúcej latanoprost s timololom u 107 pacientov s diagnózou očnej hypertenzie alebo detského glaukómu. Novorodenci museli dosiahnuť minimálne 36 týždňov gestačného veku. Pacienti dostávali latanoprost 0,005 % raz denne, alebo timolol 0,5 % (alebo voliteľne 0,25 % pre deti mladšie ako 3 roky) dvakrát denne. Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo priemerné zníženie vnútroočného tlaku (VOT) v 12. týždni od začiatku liečby. Priemerné zníženia VOT v skupinách užívajúcich latanoprost a timolol boli podobné. Vo všetkých sledovaných vekových podskupinách (od 0 do < 3 rokov, od 3 do < 12 rokov a od 12 do 18 rokov) bolo priemerné zníženie VOT v 12. týždni v latanoprostovej skupine podobné ako v timololovej skupine. Avšak v klinickej pediatrickej štúdii sa účinnosť latanoprostu v podskupine od 0 do <3 rokov stanovila zo sledovania iba 13 pacientov a vo vekovej skupine 0 - < 1 rok reprezentovanej 4 pacientmi sa nepreukázala významná účinnosť. Pre skupinu predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú dostupné údaje.


Zníženie VOT bolo podobné v podskupine pacientov s primárnym kongenitálnym/detským glaukómom (PCG) pre latanoprostovú skupinu aj timololovú skupinu. V non-PCG podskupine (juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom, glaukóm u afakických očí) boli výsledky podobné ako v PCG podskupine.


Tabuľka: Zníženie VOT (mmHg) v 12. týždni, rozdelené podľa druhu liečby a diagnózy na začiatku



Latanoprost
N=53

Timolol
N=54

Priemer na začiatku (ŠCh)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Zmena v 12. týždni oproti začiatku(ŠCh)

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

hodnota p vs. timolol

0,2056



PCG
N=28

Non-PCG

N=25

PCG

N=26

Non-PCG

N=28

Priemer na začiatku (ŠCh)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Zmena v 12. týždni oproti začiatku(ŠCh)

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

hodnota p vs. timolol

0,6957

0,1317



ŠCh: Štandardná chyba

Odhad upravený podľa analýzy modelu očakávanej hodnoty (ANCOVA).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Latanoprost (molekulárna hmotnosť 432,58) je izopropylesterový prekurzor, ktorý je po podaní per se inaktívny, ale po hydrolýze na kyselinu latanoprostu sa stáva biologicky aktívny.

Prekurzor sa dobre absorbuje cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou.

Štúdie u ľudí ukazujú, že maximálna koncentrácia v komorovom moku sa dosahuje asi o dve hodiny po lokálnom podaní. Po lokálnom podaní u opíc sa latanoprost primárne distribuuje do predného segmentu, spojoviek a do očných viečok. Len malé množstvo lieku sa dostane do zadného segmentu.

Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Plazmatický polčas u ľudí je 17 minút. Hlavné metabolity, 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorové metabolity nevykazujú žiadnu alebo len slabú biologickú aktivitu v štúdiách na zvieratách a vylučujú sa predovšetkým močom.


Deti a dospievajúci


U 22 dospelých a 25 detských a dospievajúcich pacientov (od narodenia do veku <18 rokov) s očnou hypertenziou alebo glaukómom sa uskutočnila otvorená farmakokinetická štúdia plazmatických koncentrácií latanoprostovej kyseliny. Všetky vekové skupiny sa liečili latanoprostom 0,005 %, jednu kvapku denne do každého oka počas minimálne 2 týždňov. Systémová expozícia latanoprostovou kyselinou bola oproti dospelým približne 2‑krát vyššia v skupine detí od 3 do <12 rokov a 6‑krát vyššia v skupine detí < 3 roky v porovnaní s dospelými, no široký interval bezpečnosti pre systémové nežiaduce účinky sa zachoval (pozri časť 4.9). Priemerný čas do dosiahnutia maximálnych plazmatických koncentrácií bol u všetkých vekových skupín 5 minút po podaní. Priemerný polčas eliminácie z plazmy bol krátky (<20 minút) a podobný pre pediatrických a dospelých pacientov a nemal za následok akumuláciu latanoprostovej kyseliny za podmienok rovnovážneho stavu v systémovej cirkulácii.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Očná aj systémová toxicita latanoprostu bola skúmaná u niekoľkých živočíšnych druhov. Vo všeobecnosti je latanoprost veľmi dobre tolerovaný. Dávka spôsobujúca systémovú toxicitu je 1000-krát vyššia ako bežná klinická dávka. Ukázalo sa, že vysoké dávky latanoprostu, približne 100-násobok klinickej dávky/kg telesnej hmotnosti, podávané intravenózne opiciam bez anestézie spôsobujú zvýšenie respiračnej frekvencie pravdepodobne v dôsledku krátkotrvajúcej bronchokonstrikcie. V štúdiách na zvieratách sa neukázalo, že by mal latanoprost alergizujúce vlastnosti.


Nepozorovali sa očné toxické účinky pri dávkach do 100 g/oko/deň u králikov alebo u opíc (klinická dávka je približne 1,5 g/oko/deň). Avšak ukázalo sa, že latanoprost u opíc indukuje zvýšenú pigmentáciu dúhovky. Mechanizmus zvýšenej pigmentácie sa pripisuje stimulácii produkcie melanínu v melanocytoch dúhovky bez pozorovania proliferatívnych zmien. Zmena farby dúhovky môže byť trvalá.

Štúdie chronickej očnej toxicity dokázali, že podávanie latanoprostu v dávke 6 g/oko/deň indukovalo zväčšenie očnej štrbiny. Tento účinok je reverzibilný a vyskytuje sa pri dávkach presahujúcich úroveň klinickej dávky. Tento účinok nebol pozorovaný u ľudí.

Ukázalo sa, že latanoprost má negatívne výsledky reverzných mutačných testov u baktérií, génového mutačného testu u lymfómu myší a mikronukleálneho testu u myší. Chromozomálne aberácie boli pozorované v humánnych lymfocytoch in vitro. Podobné účinky boli pozorované pri prirodzene sa vyskytujúcom prostaglandíne F2a ukazuje sa, že ide o tzv. „class efect“. Ďalšie štúdie na mutagenitu s in vitro/in vivomimoriadnou DNA syntézou u potkanov boli negatívne a dokazujú, že latanoprost nemá mutagénnu toxicitu. Štúdie na karcinogenitu u myší a potkanov boli negatívne.

V štúdiách na zvieratách sa nezistil žiadny účinok latanoprostu na fertilitu samcov alebo samičiek. V štúdii embryotoxicity u potkanov nebola pozorovaná embryotoxicita pri intravenóznych dávkach (5, 50 a 250 g/kg/deň) latanoprostu. Avšak dávky latanoprostu 5 g/kg/deň a viac indukovali embryoletálne účinky u králikov.

Dávka 5 g/kg/deň (približne 100-násobok klinickej dávky) spôsobila preukaznú embryofetálnu toxicitu charakterizovanú zvýšeným výskytom neskorej resorpcie plodu a potratov ako aj nižšej hmotnosti plodu.

Teratogénny potenciál sa nezistil.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Benzalkóniumchlorid

Chlorid sodný

Dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného

Dodekahydrát fosforečnanu disodného

Hydroxid sodný a/alebo kyselina fosforečná (na úpravu pH)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Štúdie in vitroukázali, že ak sa Akistan kombinuje s očnými instiláciami obsahujúcimi tiomerzal, dochádza ku precipitácii. Pri použití takýchto liekov má byť časový odstup medzi podaním jednotlivých očných instilácií aspoň päť minút.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti: 3 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu:28 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).


Fľašku uchovávajte vo vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom.


Po prvom otvorení fľašky: Uchovávajte pri teplote do 25 °C a použite v priebehu štyroch týždňov.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Polyetylénový obal (5 ml) s kvapkadlom so skrutkovacím uzáverom a polypropylénovým poistným patentným uzáverom.

Každá fľaška obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie, čo zodpovedá približne 80 kvapkám roztoku.

Veľkosť balenia:1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaselect International Beteiligungs GmbH

Ernst-Melchior-Gasse 20

1020 Viedeň

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0080/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 07.máj 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2014





9


Akistan 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia