+ ipil.sk

Aknenormin 10Príbalový leták

Reg-Document-No 39995

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2012/03934


Písomná informácia pre používateľa


Aknenormin 10

mäkké kapsuly


Izotretinoín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


 1. Čo sú kapsuly Aknenorminu a na čo sa používajú

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete kapsuly Aknenorminu

 3. Ako užívať kapsuly Aknenorminu

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať kapsuly Aknenorminu

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo sú kapsuly Aknenorminu a na čo sa používajú


Kapsuly Aknenorminu obsahujú liečivo izotretinoín. Izotretinoín znižuje množstvo mazu tvoreného mazovými žľazami v koži. Zabraňuje tvorbe vyrážok a znižuje množstvo zapálených pupencov a pľuzgierov, ktoré vznikajú pri akné.


Kapsuly Aknenorminu sa používajú na liečbu ťažkých foriem akné alebo akné s rizikom tvorby trvalých jaziev. Aknenormin budete užívať, keď sa vám akné nezlepšia po štandardnej liečbe akné, ktorá pozostáva z antibiotík a lokálneho ošetrenia kože.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete kapsuly Aknenorminu


Kapsuly Aknenorminu nesmiete užívať, ak ste tehotná alebo ak môžete otehotnieť kedykoľvek počas liečby a jeden mesiac po ukončení liečby.
Izotretinoín veľmi poškodzuje plod. Ženám v plodnom veku sa Aknenormin predpisuje len pri dodržaní prísnych pravidiel z dôvodu rizika vrodených porúch.

Tieto pravidlá sú vysvetlené v časti “Osobitné rady pre ženy”.


Neužívajte kapsuly Aknenorminu

 • ak ste tehotná,

 • ak dojčíte,

 • ak môžete otehotnieť počas liečby alebo v priebehu jedného mesiaca po liečbe,

 • ak máte ochorenie pečene,

 • ak máte vysoké hladiny tukov v krvi,

 • ak máte vysoké hladiny vitamínu A v krvi (hypervitaminóza A),

 • ak sa v tom istom čase liečite antibiotikami známymi ako tetracyklíny,

 • ak ste alergický/alergická na izotretinoín, arašidy alebo sóju alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aknenorminu


Rady pre všetkých


 • Povedzte lekárovi, ak ste už niekedy trpeli duševným ochorením (vrátane depresie, samovražedného správania alebo psychózy), keďže počas liečby Aknenorminom môže nastať zhoršenie stavu týchto ochorení.


 • Aknenormin môže zvýšiť hladiny tukov v krvi a pečeňových enzýmov. Lekár vám vykoná krvné testy pred liečbou, počas liečby a po ukončení liečby, aby skontroloval ich hladiny.


 • Informujte svojho lekára ak máte cukrovku, ak trpíte alkoholizmom, nadváhou alebo máte akýkoľvek problém ovplyvňujúci množstvo tuku v krvi. Kontroly hladín tukov v krvi a krvného cukru môžu byť nevyhnutné.


 • Počas liečby Aknenorminom a jeden mesiac po ukončení liečby nesmiete byť darcom krvi. Ak by sa vaša krv podala žene, ktorá je tehotná, hrozilo by riziko pre nenarodené dieťa.


 • Nesmiete sa vystavovať intenzívnemu slnečnému alebo UV žiareniu (horské slnko alebo opaľovanie). Ak to bude potrebné, musíte použiť prostriedok na ochranu proti slnku s ochranným faktorom minimálne 15.


 • Na prevenciu vzniku popraskaných suchých pier a kože, používajte od začiatku liečby na ošetrovanie pleti hydratačný krém a balzam na pery.


 • Kozmetické procedúry, ako je chemický peeling alebo dermoabrázia (odstraňovanie vrchných vrstiev kože), ošetrovanie kože laserom a piercing kože sa nesmú vykonávať počas liečby a až 5-6 mesiacov po ukončení liečby.


 • Odstraňovanie chĺpkov pomocou vosku sa nesmie vykonávať minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby z dôvodu rizika, že sa odstráni aj koža.


 • Tento liek nesmiete nikdy dať inej osobe.


 • Po ukončení liečby vráťte všetky nepoužité kapsuly do lekárne.


Osobitné rady pre ženy


Ak sa u ženy v plodnom veku vyskytne ťažká forma akné a ak nie sú k dispozícii iné možnosti liečby, lekár môže zvážiť použitie izotretinoínu aj napriek riziku poškodenia plodu.


Z tohto dôvodu sa ženám, ktoré môžu otehotnieť, predpisuje Aknenormin len pri dodržaní prísnych pravidiel. Tieto pravidlá sú:


 • Lekár vám musí zrozumiteľne vysvetliť veľmi vysoké riziko poškodenia plodu, ak otehotniete počas liečby alebo počas jedného mesiaca po ukončení liečby.


 • Lekár vám musí zrozumiteľne vysvetliť dôležitosť antikoncepcie, aj keď nemávate menštruáciu alebo nie ste sexuálne aktívna. Lekár vás môže poslať k inému lekárovi, ktorý vám poskytne rady týkajúce sa antikoncepcie.


 • Súhlasíte, že budete používať minimálne jednu, ale najlepšie dve metódy antikoncepcie, vrátane prezervatívov alebo pesaru plus chemické antikoncepčné prostriedky (spermicídy), jeden mesiac pred liečbou, počas liečby a jeden mesiac po ukončení liečby.


 • Akceptujete nutnosť vykonania tehotenských testov pod lekárskym dohľadom pred začatím liečby, mesačne počas liečby a päť týždňov po liečbe.


 • Súhlasíte s tým, že recepty pre ženy, ktoré môžu otehotnieť sú obmedzené na 30 dní liečby. Na pokračovanie liečby je potrebný nový recept. Každý recept platí iba 7 dní.


 • Lekár vás môže požiadať (alebo ak ste dospievajúci, osobu zodpovednú za vašu výchovu), aby ste podpísali formulár potvrdzujúci, že vám boli riziká otehotnenia počas užívania Aknenorminu jasne vysvetlené a že ste im porozumeli.


 • Ak existuje riziko, že ste otehotneli, okamžite vyhľadajte lekára.


Osobitné rady pre mužov


Nezdá sa, že by Aknenormin poškodzoval spermie. V semene mužov užívajúcich Aknenormin sú prítomné veľmi nízke hladiny aktívneho izotretinoínu, sú však veľmi nízke na to, aby spôsobili poškodenie nenarodeného dieťaťa vašej partnerky. Tento liek nesmiete nikdy dať inej osobe, najmä nie ženám.


Užívanie iných liekov


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 • Neužívajte žiadny vitamín A, pretože hrozí predávkovanie vitamínom A.


 • Neužívajte žiadne antibiotiká známe ako tetracyklíny, napr. oxytetracyklín, doxycyklín, minocyklín. Môžu spôsobiť zvýšenie vnútrolebečného tlaku.


 • Nepoužívajte žiadne iné liečby akné, ktoré sa nanášajú na kožu, pretože môžu vyvolať lokálne podráždenie.


Užívanie kapsúl Aknenorminu s jedlom a nápojmi

Kapsuly sa môžu užívať s jedlom a nápojmi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


V tehotenstve NEUŽÍVAJTE Aknenormin. Ak aj napriek týmto opatreniam dôjde k otehotneniu počas liečby alebo v priebehu jedného mesiaca po ukončení liečby, okamžite sa poraďte s lekárom.


Ku vrodeným poruchám, ktoré sa dávajú do súvislosti s užívaním Aknenorminu v tehotenstve patria okrem iného anomálie ovplyvňujúce kosti, nervovú sústavu, srdce a oči. Hrozí aj zvýšené riziko potratov.


Aknenormin nesmú užívať dojčiace ženy, pretože exituje vysoká pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov u matky a dieťaťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Za normálnych okolností Aknenormin neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však u pacientov náhle došlo ku zhoršeniu videnia za šera. Ak si počas liečby všimnete akýkoľvek problém so zrakom, nesmiete viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


Dôležité upozornenia o niektorých zložkách kapsúl Aknenorminu:

Kapsuly Aknenorminu obsahujú sójový olej. Ak ste alergický/alergická na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.

Červeň košenilová A (E124) môže vyvolať alergické reakcie vrátane astmy. Táto alergia sa častejšie vyskytuje u osôb, ktoré sú alergické na kyselinu acetylsalicylovú.


Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať kapsuly Aknenorminu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Vaša dávka sa vypočíta na základe vašej telesnej hmotnosti. Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti denne (0,5 mg/kg/deň). Po niekoľkých týždňoch môže lekár dávku upraviť. Dávka pre väčšinu pacientov bude v rozsahu 0,5 – 1,0 mg/kg/deň. Ak máte dojem, že je účinok Aknenorminu príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi.


Kapsuly užívajte raz alebo dvakrát denne. Kapsuly užívajte na plný žalúdok. Prehltnite ich celé a zapite tekutinou.

O dĺžke liečby rozhodne lekár podľa reakcie. Liečebný cyklus zvyčajne trvá 16 až 24 týždňov. U väčšiny pacientov postačuje jeden cyklus. Vaše akné sa môže naďalej zlepšovať až 8 týždňov po liečbe. Do tohto času nebudete začínať ďalší cyklus.


Ak máte závažné problémy s obličkami, zvyčajne začnete nižšou dávkou, ktorá sa potom zvýši až na najvyššiu dávku, ktorú vaše telo znesie.


Použitie u detí:

Aknenormin sa neodporúča pacientom mladším ako 12 rokov a na liečbu akné, ktoré sa vyskytnú pred pubertou.


Ak užijete viac kapsúl Aknenorminu, ako máte:

V prípade predávkovania Aknenorminom, alebo ak ho nedopatrením užije niekto iný, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť kapsuly Aknenorminu:

Počkajte na čas, keď máte užiť nasledujúcu dávku a potom pokračujte v liečbe tak, ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky zvyčajne ustúpia po úprave dávky alebo po prerušení liečby, ale niektoré pretrvávajú aj po ukončení liečby.


Na hodnotenie vedľajších účinkov sa používajú nasledovné kategórie:


Veľmi časté:

u viac ako 1 z 10 liečených osôb

Časté:

u 1 až 10 zo 100 liečených osôb

Menej časté:

u 1 až 10 z 1 000 liečených osôb

Zriedkavé:

u 1 až 10 z 10 000 liečených osôb

Veľmi zriedkavé:

u menej ako 1 z 10 000 liečených osôb

Neznáma frekvencia:

nemožno ju odhadnúť z dostupných údajov


Poruchy krvi

Veľmi časté vedľajšie účinky

 • Zmena počtu krvných doštičiek v krvi (ľahšie dochádza ku krvácaniu alebo zrážaniu).

 • Málokrvnosť (príznakmi sú slabosť, závrat, bledá koža).

Časté vedľajšie účinky

 • Zníženie počtu bielych krviniek (väčšia náchylnosť na infekcie).

Veľmi zriedkavévedľajšie účinky

 • Môžu opuchnúť lymfatické uzliny.


Alergické reakcie

Zriedkavévedľajšie účinky

 • Alergické reakcie spôsobujúce vyrážky, svrbenie, opuch a ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním, anafylaktické reakcie.

Ak máte závažnú reakciu, okamžite vyhľadajte lekársku prvú pomoc.Ak máte akúkoľvek alergickú reakciu, prestaňte užívať Aknenormin a poraďte sa so svojím lekárom.


Cukrovka (diabetes)

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

 • Cukrovka: príznakmi môžu byť nadmerný smäd, časté nutkanie na močenie.


Psychické poruchy

Zriedkavé vedľajšie účinky

 • Depresia, zhoršenie existujúcej depresie, úzkosť, zmeny nálady a správania.

 • Sklony k násiliu alebo agresivite.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

 • Samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu, samovražda.

 • Prejavy psychózy: strata kontaktu s realitou, ako je počutie hlasov alebo videnie vecí, ktoré neexistujú.

Ak sa u vás prejavia príznaky ktorejkoľvek z týchto psychických porúch, okamžite sa poraďte so svojím lekárom. Lekár vám možno povie, aby ste prestali užívať Aknenormin. Nemusí to však postačovať na odvrátenie účinkov: možno budete potrebovať ďalšiu pomoc a lekár vám ju môže sprostredkovať.


Poruchy nervového systému

Časté vedľajšie účinky

 • Bolesti hlavy

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

 • Zvýšený tlak v mozgu: prejavmi sú pretrvávajúce bolesti hlavy, spolu s nevoľnosťou, vracaním a zmenou schopnosti videnia, vrátane rozmazaného videnia. Okamžite prestaňte užívať Aknenormin a poraďte sa so svojím lekárom.

 • Kŕče, ospalosť, závraty.


Poruchy oka

Veľmi častévedľajšie účinky

 • Sčervenanie, bolestivosť a suchosť očí. Požiadajte lekárnika o vhodné očné kvapky. Ak začnete mať suché oči a nosíte kontaktné šošovky, možno bude potrebné, aby ste namiesto nich nosili okuliare.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

 • Šerosleposť a farbosleposť.

 • Zápal prednej časti oka (keratitída).

 • Môže sa zvýšiť citlivosť na svetlo; možno bude potrebné, aby ste nosili slnečné okuliare na ochranu očí pred príliš jasným slnečným svetlom.

 • Ďalšie poruchy zraku vrátane rozmazaného videnia, skresleného videnia, zakalenie povrchu oka (zákal rohovky, sivý zákal).

Ak sa u vás objaví rozmazané videnie, okamžite prestaňte užívať Aknenormin a poraďte sa so svojím lekárom.Ak u vás dôjde k akémukoľvek inému ovplyvneniu zraku, čo najskôr o tom informujte lekára.


Poruchy ucha, nosa a hrdla

Časté vedľajšie účinky

 • Krvácanie z nosa, zápal a suchosť v nose a hrdle.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

 • Ťažkosti pri dýchaní (bronchospazmus, najmä u pacientov s astmou), zachrípnutie.

 • Zhoršenie sluchu.


Poruchy čriev a žalúdka

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

 • Silné bolesti brucha, krvavá hnačka, nevoľnosť a vracanie. Toto môžu byť príznaky vážneho ochorenia čriev (zápal čriev alebo pankreasu). Okamžite prestaňte užívať Aknenormin a poraďte sa so svojím lekárom.


Poruchy pečene a obličiek

Veľmi častévedľajšie účinky

 • Zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov zistené v krvných testoch.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

 • Hepatitída (zápal pečene), príznakmi môžu byť žlté oči a koža, a pocit únavy. Okamžite prestaňte užívať Aknenormin a poraďte sa so svojím lekárom.

 • Zápal obličiek, príznakmi môžu byť ťažkosti pri močení (vylučovaní vody), opuchnuté a zdurené očné viečka, pocit nadmernej únavy. Okamžite prestaňte užívať Aknenormin a poraďte sa so svojím lekárom.


Poruchy kože a problémy s vlasmi

Veľmi častévedľajšie účinky

 • Suché boľavé pery a sčervenanie kože, vyrážka, mierne svrbenie a odlupovanie kože.

Zriedkavé vedľajšie účinky

 • Vypadávanie vlasov (zvyčajne dočasné).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

 • Akné sa môže v priebehu niekoľkých prvých týždňov zhoršiť, ale príznaky by sa mali časom zlepšiť.

 • Zhoršenie akné, pričom príznaky sa ani časom nezlepšia a prejavmi sú horúčka, bolesti kĺbov (Acne fulminans).

 • Zapálená koža, opuchnutá a tmavšia ako zvyčajne, najmä na tvári.

 • Nadmerné potenie.

 • Zmeny vlasov, zvýšenie rastu ochlpenia na tele a na tvári.

 • Zvýšená citlivosť na svetlo.

 • Bakteriálne infekcie nechtového lôžka, zmeny nechtov.

 • Bakteriálne infekcie kože a slizníc.

 • Opuchy, výtok, hnis.

 • Hrubšie zjazvenie po zraneniach alebo operácii.

Neznáma frekvencia

 • Závažné kožné vyrážky (multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza), ktoré sú potenciálne život ohrozujúce a vyžadujú si okamžitú zdravotnú starostlivosť. Tieto začínajú ako okrúhle škvrny, často s pľuzgiermi v strede, zvyčajne na ramenách a rukách alebo nohách a chodidlách, pri ťažších formách vyrážok môže dochádzať k tvorbe pľuzgierov na hrudi a chrbte. Môžu sa objaviť ďalšie príznaky, ako je infekcia očí (zápal spojoviek) alebo vredy v ústach, hrdle alebo nose. Ťažké formy vyrážky môžu prerásť do rozsiahleho olupovania kože, ktoré môže byť život ohrozujúce. Týmto závažným kožným vyrážkam často predchádza bolesť hlavy, horúčka, bolesť tela (príznaky podobné chrípke).


Ak spozorujete vznik vyrážok alebo tieto kožné prejavy, prestaňte užívať Aknenormin a okamžite vyhľadajte lekára.


Poruchy kostí a svalov

Veľmi častévedľajšie účinky

 • Bolesti chrbta, bolesti svalov, bolesti kĺbov (osobitne u dospievajúcich).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

 • Zápal kĺbov, bolestivosť šliach, znížená hustota kostí (diagnostikovaná špeciálnymi testami).

 • Poruchy kostí (zmeny rastu kostí, najmä u mladých pacientov), usadzovanie vápnika v mäkkých tkanivách, čo môže spôsobovať tvrdé hrče pod kožou.

 • Vysoké hladiny rozkladových látok svalov v krvi (preukázané krvnými testami) pri intenzívnom cvičení, spôsobujúce bolesti svalov.

Aby ste predchádzali zhoršeniu problémov s kosťami alebo svalmi,počas užívania Aknenorminu zmiernite intenzívne telesné aktivity.

Neznáma frekvencia

 • Náhla porucha veľmi vysokých hladín rozkladových látok svalov v krvi, ktorá môže spôsobiť poškodenie funkcie vašich obličiek.

Intenzívna telesná aktivita, niektoré druhy liekov (niektoré antibiotiká, lieky na zníženie vysokej hladiny cholesterolu) a ťažká konzumácia alkoholu môže prispievať k tejto reakcii a treba jej predchádzať.

Ak zaznamenáte príznaky ako bolesť svalov, tmavý moč a slabosť, prestaňte užívať Aknenormin a okamžite vyhľadajte lekára.

Ďalšie typy reakcií

Veľmi častévedľajšie účinky

 • Zmenené hladiny krvných tukov.

Časté vedľajšie účinky

 • Zvýšené hladiny cholesterolu v krvi.

 • Bielkoviny alebo krv v moči.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

 • Celkový pocit nepohody.

 • Zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi.

 • Zápal krvných ciev (niekedy s modrinami, červenými škvrnami).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať kapsuly Aknenorminu


Uchovávajte v pôvodnom obale. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo kapsuly Aknenorminu obsahujú


Liečivo je izotretinoín.

1 kapsula Aknenorminu obsahuje 10 mg izotretinoínu.


Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly:čistený sójový olej, DL-alfa-tokoferol, edetan disodný, butylhydroxyanizol, hydrogenovaný rastlinný olej, čiastočne hydrogenovaný sójový olej, žltý vosk.

Obal kapsuly:želatína, glycerol, sorbitol, čistená voda, červeň košenilová A (E 124), čierny oxid železitý (E 172) a oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerajú kapsuly Aknenorminu a obsah balenia

Kapsuly Aknenorminu sú svetlofialové podlhovasté mäkké želatínové kapsuly, ktoré obsahujú žltooranžovú nepriehľadnú viskóznu tekutinu.


Kapsuly Aknenorminu sú dostupné v baleniach po 30, 50, 60, 90 a 100 mäkkých kapsúl. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

21465 Reinbek

Nemecko

Tel: +49 (0)40 72704-0

Fax: +49 (0)40 7229296


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika Aknenormin 10 mg Mekké Tobolky

Nemecko Aknenormin 10 mg Weichkapseln

Maďarsko Aknenormin 10 mg lágy kapszula

Poľsko Aknenormin 10 mg kapsułki miękkie

Slovenská republika Aknenormin 10, mäkké kapsuly


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.

9Aknenormin 10

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03934


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Aknenormin 10

Aknenormin 20

Mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Aknenormin 10: Každá mäkká kapsula obsahuje 10 mg izotretinoínu.

Aknenormin 20: Každá mäkká kapsula obsahuje 20 mg izotretinoínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkká kapsula


Aknenormin 10:

Svetlofialové podlhovasté mäkké želatínové kapsuly, ktoré obsahujú žltooranžovú nepriehľadnú viskóznu tekutinu.

Aknenormin 20:

Gaštanovohnedé podlhovasté mäkké želatínové kapsuly, ktoré obsahujú žltooranžovú nepriehľadnú viskóznu tekutinu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Závažné formy akné (ako je nodulárne akné alebo acne conglobata s rizikom trvalého zjazvenia), ktoré sú rezistentné voči primeraným postupom štandardnej liečby systémovými antibiotikami a lokálnej liečbe.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Izotretinoín môže byť predpísaný iba lekárom alebo pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s používaním systémových retinoidov na liečbu závažných akné a s dokonalou znalosťou rizík liečby izotretinoínom a možnosťami sledovania.

Kapsuly sa majú užívať raz alebo dvakrát denne spolu s jedlom.


Dospelí, vrátane dospievajúcich a starších pacientov:

Liečba izotretinoínom sa má začať dávkou 0,5 mg/kg denne. Terapeutická odpoveď na izotretinoín a niektoré vedľajšie účinky závisia od dávkovania a líšia sa medzi pacientmi. Preto je počas liečby nutná individuálna úprava dávkovania. U väčšiny pacientov sa dávka pohybuje od 0,5-1,0 mg/kg denne.


Dlhodobá remisia a miera recidívy majú väčšiu súvislosť s celkovou podanou dávkou než s dĺžkou liečby alebo dennou dávkou. Ukázalo sa, že sa nedá očakávať žiadny ďalší významný prínos nad rámec kumulatívnej liečebnej dávky 120-150 mg/kg. Dĺžka liečby závisí od individuálnej dennej dávky. Na dosiahnutie remisie zvyčajne postačuje liečebný cyklus 16-24 týždňov.

U väčšiny pacientov sa dosiahne úplné odstránenie akné počas jedného liečebného cyklu.

V prípade jednoznačnej recidívy sa môže zvážiť ďalší liečebný cyklus izotretinoínom s použitím rovnakej dennej dávky a kumulatívnej liečebnej dávky. Keďže sa dá ďalšie zlepšenie akné pozorovať až 8 týždňov po ukončení liečby, ďalší liečebný cyklus sa nemá zvažovať minimálne pred uplynutím tohto obdobia.


Pacienti so závažnou renálnou insuficienciou

U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou sa má liečba začať nižšou dávkou (napr. 10 mg/deň). Dávka sa má potom zvýšiť na 1 mg/kg/deň alebo až na maximálnu dávku, ktorú pacient toleruje (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Pediatrická populácia

Izotretinoín nie je indikovaný na liečbu prepubertálnych akné a neodporúča sa pacientom mladším ako 12 rokov.


Pacienti s intoleranciou

U pacientov, u ktorých sa dokázala závažná intolerancia na odporúčanú dávku, sa môže v liečbe pokračovať nižšou dávkou s následkami dlhšieho trvania liečby a vyššieho rizika recidívy. Za účelom dosiahnutia maximálnej možnej účinnosti u týchto pacientov sa má normálne pokračovať v liečbe s najvyššou možnou tolerovanou dávkou.


4.3 Kontraindikácie


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien, ktoré sú gravidné alebo dojčia.

(Pozri časť 4.6 “Fertilita, gravidita a laktácia”).


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené všetky podmienky Programu prevencie gravidity (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Izotretinoín je tiež kontraindikovaný u pacientov

 • s hepatálnou insuficienciou

 • so značne zvýšenými hodnotami lipidov v krvi

 • s hypervitaminózou A

 • s precitlivenosťou na izotretinoín, sójový olej, sóju alebo arašidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • pri súbežnej liečbe s tetracyklínmi (pozri časť 4.5 “Liekové a iné interakcie”)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Program na prevenciu gravidity


Tento liek je TERATOGÉNNY.


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené všetky nasledujúce podmienky Programu prevencie gravidity:


 • Má závažné akné (ako je nodulárne akné alebo akné conglobata alebo akné s rizikom trvalého zjazvenia), ktoré sú rezistentné voči primeraným postupom štandardnej liečby systémovými antibiotikami a lokálnej liečbe (pozri časť 4.1 “Terapeutické indikácie”).

 • Je si vedomá teratogénneho rizika.

 • Chápe nutnosť prísneho sledovania v mesačných intervaloch.

 • Chápe a akceptuje nutnosť účinnej antikoncepcie bez prerušenia, 1 mesiac pred začatím liečby, v čase trvania liečby a 1 mesiac po ukončení liečby. Musí sa používať minimálne jedna, najlepšie však dve doplnkové antikoncepčné metódy, vrátane bariérovej.

 • Dokonca aj v prípade amenorey musí dodržiavať odporúčania na účinnú antikoncepciu.

 • Musí byť schopná dodržiavať účinné antikoncepčné opatrenia.

 • Je poučená a chápe možné následky gravidity a nutnosť rýchlej konzultácie, ak je riziko gravidity.

 • Chápe nutnosť a akceptuje absolvovanie tehotenských testov pred liečbou, počas liečby a 5 týždňov po ukončení liečby.

 • Potvrdila, že si je vedomá rizík a nevyhnutných opatrení súvisiacich s užívaním izotretinoínu.


Tieto podmienky sa týkajú aj žien, ktoré nie sú v súčasnej dobe sexuálne aktívne, pokiaľ sa ošetrujúci lekár nedomnieva, že sú presvedčivé dôvody, ktoré indikujú, že neexistuje žiadne riziko gravidity.


Predpisujúci lekár sa musí ubezpečiť, že:

 • Pacientka dodržiava vyššie uvedené podmienky na prevenciu gravidity, vrátane potvrdenia, že ich pochopila na dostatočnej úrovni.

 • Pacientka potvrdila, že súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.

 • Pacientka používa minimálne jednu, najlepšie však dve metódy účinnej antikoncepcie, vrátane bariérovej metódy, minimálne 1 mesiac pred začiatkom liečby a že pokračuje v používaní účinnej antikoncepcie počas celého obdobia liečby a minimálne 1 mesiac po ukončení liečby.

 • Boli vykonané tehotenské testy s negatívnym výsledkom pred liečbou, počas liečby a 5 týždňov po ukončení liečby. Dátum a výsledky tehotenských testov sa musia zdokumentovať.


Antikoncepcia

Pacientkám sa musia poskytnúť komplexné informácie o prevencii gravidity a ak nepoužívajú účinnú antikoncepciu, majú sa im poskytnúť odporúčania o antikoncepcii.


Ako minimálnu požiadavku musia pacientky s možným rizikom gravidity používať minimálne jednu účinnú antikoncepčnú metódu. Pacientka by však prednostne mala používať dve doplnkové antikoncepčné metódy, vrátane bariérovej metódy. V antikoncepcii sa musí pokračovať minimálne 1 mesiac po ukončení liečby izotretinoínom, aj u pacientok s amenoreou.


Tehotenské testy

Podľa národných postupov sa odporúča vykonať tehotenské testy pod lekárskym dohľadom s citlivosťou minimálne 25 mIU/ml počas prvých 3 dní menštruačného cyklu nasledovne.


Pred začiatkom liečby

Aby sa vylúčila možnosť gravidity pred začiatkom používania antikoncepcie, odporúča sa na úvod vykonať tehotenský test pod lekárskym dohľadom a zaznamenať jeho dátum a výsledok. Pri určovaní termínu tohto tehotenského testu sa u pacientok, ktoré nemajú pravidelnú menštruáciu, musí zohľadniť sexuálna aktivita a má sa vykonať približne 3 týždne po poslednom nechránenom pohlavnom styku pacientky. Predpisujúci lekár musí pacientku poučiť o antikoncepcii.

Pri návšteve, pri ktorej sa predpíše izotretinoín, alebo počas 3 dní pred návštevou u predpisujúceho lekára, sa má tiež vykonať tehotenský test pod lekárskym dohľadom a má sa odložiť, kým pacientka nebude používať účinnú antikoncepciu najmenej 1 mesiac.Tento test má zaručiť, že pacientka nie je tehotná, keď začne liečbu izotretinoínom.


Nadväzujúce návštevy

Nadväzujúce návštevy sa majú konať v 28- dňových intervaloch. Podľa národných postupov sa má preskúmať nutnosť opakovaných mesačných tehotenských testov pod lekárskym dohľadom so zohľadnením sexuálnej aktivity pacientky a anamnézy jej poslednej menštruácie (abnormálna menštruácia, vynechávanie menštruácie a amenorea).Ak je to potrebné, majú sa vykonať ďalšie tehotenské testy v deň návštevy predpisujúceho lekára alebo počas 3 dní pred návštevou predpisujúceho lekára.


Koniec liečby

Päť týždňov po ukončení liečby si ženy majú urobiť záverečný tehotenský test na vylúčenie tehotenstva.


Obmedzenia pri preskripcii a výdaji

Preskripcia izotretinoínu ženám vo fertilnom veku sa má obmedziť na 30 dní liečby a pokračovanie liečby si vyžaduje novú preskripciu. Ideálne je vykonať tehotenský test, preskripciu a výdaj izotretinoínu v ten istý deň. Výdaj izotretinoínu sa má uskutočniť maximálne 7 dní od preskripcie.


Pacienti mužského pohlavia

Dostupné údaje naznačujú, že expozícia gravidnej ženy prostredníctvom spermy a ejakulátu od pacienta (muža) užívajúceho izotretinoín nedosahuje dostatočnú úroveň, aby súvisela s teratogénnymi účinkami izotretinoínu.

Avšak pacientov mužského pohlavia treba upozorniť, že svoj liek nesmú dávať nikomu inému, najmä nie ženám.


Ďalšie opatrenia

Pacienti musia byť poučení, aby liek nikdy nedávali iným osobám a po ukončení liečby vrátili do lekárne všetky nepoužité kapsuly.


Počas liečby a 1 mesiac po vysadení izotretinoínu pacienti nesmú darovať krv z dôvodu možného rizika pre plod gravidnej príjemkyne transfúzie.


Edukačný materiál

S cieľom pomôcť predpisujúcim lekárom, lekárnikom a pacientom zamedziť expozícii plodu izotretinoínu, držiteľ rozhodnutia o registrácii poskytne vzdelávací materiál, aby zdôraznil varovania o teratogenite izotretinoínu a aby poskytol poradenstvo o antikoncepcii pred začiatkom liečby a poučenie o potrebe vykonávania tehotenských testov.


Lekár má poskytnúť všetkým pacientom, mužom i ženám, úplnú informáciu pre pacienta o teratogénnom riziku a o prísnom dodržiavaní opatrení na zamedzenie gravidity tak, ako je to špecifikované v Programe prevencie gravidity.


Psychické poruchy

U pacientov liečených izotretinoínom sa zaznamenali depresie, zhoršenie existujúcich depresií, sklony k agresivite, zmeny nálady, psychotické symptómy a veľmizriedkavo samovražedné myšlienky a pokusy o samovraždu alebo samovraždy (pozri časť 4.8 „Nežiaduce účinky”). Osobitnú pozornosť treba venovať pacientom s depresiou v anamnéze a u všetkých pacientov sa majú sledovať príznaky depresie a v prípade potreby sa má začať vhodná liečba. Prerušenie liečby izotretinoínom však nemusí byť dostatočné na zmiernenie symptómov, preto môže byť nevyhnutné ďalšie psychiatrické alebo psychologické vyšetrenie.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Počas začiatočnej fázy sa príležitostne pozoruje akútna exacerbácia akné, vymizne však pri pokračovaní liečby, zvyčajne počas 7 - 10 dní a väčšinou si nevyžaduje úpravu dávky.


Je potrebné sa vyhnúť vystaveniu intenzívnemu slnečnému žiareniu alebo UV lúčom. Ak je to nutné, má sa použiť ochranný prostriedok na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom - minimálne SFP 15.


U pacientov liečených izotretinoínom sa má vyhnúť agresívnej chemickej dermoabrázii a ošetreniam pokožky laserom počas obdobia 5-6 mesiacov po ukončení liečby z dôvodu rizika hypertrofických jaziev v atypických oblastiach a zriedkavejšie pozápalovej hyperpigmentácii alebo hypopigmentácii v ošetrovaných oblastiach. Depilácia voskom sa u pacientov liečených izotretinoínom nemá vykonávať minimálne 6 mesiacov po liečbe z dôvodu rizika odtrhnutia epidermu.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu izotretinoínu s lokálnymi keratolytikami alebo exfoliatívnymi látkami proti akné, lebo sa môže zvyšovať lokálne podráždenie.


V súvislosti s užívaním izotretinínu sa vyskytli hlásenia závažných kožných reakcií po uvedení lieku na trh (napr. multiformný erytém (EM), Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Keďže sa tieto udalosti dajú len ťažko rozlíšiť od iných kožných reakcií, ktoré sa môžu vyskytnúť (pozri časť 4.8), pacienti musia byť upozornení na prejavy a symptómy a pri ťažkých kožných reakciách musia byť dôkladne sledovaní. Pri podozrení na závažnú kožnú reakciu sa musí užívanie izotretinínu prerušiť.


Pacientom sa má odporučiť, aby od začiatku liečby používali hydratačnú masť na pokožku alebo krém a balzam na pery, lebo izotretinoín pravdepodobne spôsobuje suchosť pokožky a pier.


Poruchy oka

Suché oči, zákal rohovky, znížená schopnosť videnia za tmy a keratitída obvykle vymiznú po ukončení liečby. Suchým očiam možno pomôcť podaním očnej masti s lubrikačným účinkom alebo použitím umelých sĺz. Môže sa objaviť neznášanlivosť s kontaktnými šošovkami a pre pacienta bude nevyhnutné počas liečby nosiť okuliare.


Zaznamenala sa tiež znížená schopnosť videnia za tmy, u niektorých pacientov s náhlym nástupom (pozri časť 4.7 „Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje”). Pacientom s poruchami videnia sa má odporučiť odborné oftalmologické vyšetrenie. Možno bude nutné vysadenie izotretinoínu.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

U pacientov užívajúcich izotretinoín, najmä u takých, ktorí sú vystavení značnej telesnej námahe, sa hlásili myalgia, artralgia a zvýšené hodnoty sérovej kreatínfosfokinázy (CK). Závažné zvýšenie hodnôt CK môže byť znakom rabdomyolýzy (pozri časť 4.8 „Nežiaduce účinky”).


Keďže sa zdá, že Aknenormin má synergický účinok na CK (kreatínfosfokinázu), pacienti vykonávajúci intenzívnu športovú činnosť si musia byť vedomí rizika rabdomyolýzy. Varovné príznaky môžu byť bolesť svalov, tmavý moč a slabosť. Počas liečby Aknenorminom sa treba vyhnúť intenzívnej športovej činnosti, aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov na svaly. Lekári nesmú byť ochotní predpísať Aknenormin pacientom súbežne liečeným liekmi s myotoxickým potenciálom, ako sú HMG-CoA inhibítory reduktázy (statíny), kortikosteroidy, kolchicín a penicilamín a pacientom s ťažkou závislosťou na alkohole.


U pacientov so zvýšeným rizikom svalových nežiaducich účinkov sa majú kontrolovať hodnoty CK v rámci bežných krvných testov, alebo v tesnej časovej súvislosti k telesnej námahe u pacientov vykonávajúcich intenzívnu športovú činnosť. V prípade závažného zvýšenia hodnôt CK sa má Aknenormin vysadiť.


Po niekoľkých rokoch podávania veľmi vysokých dávok na liečbu porúch keratinizácie sa objavili zmeny na kostiach, vrátane predčasného uzavretia epifýzy, hyperostózy a kalcifikácia šliach a väzov. Dávkovanie, dĺžka liečby a celková kumulatívna dávka u týchto pacientov všeobecne vysoko prekračovali odporúčané dávkovanie na liečbu akné.


Benígna intrakraniálna hypertenzia

Zaznamenali sa prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie, v niektorých z týchto prípadov sa súbežne použili tetracyklíny (pozri časť 4.3 „Kontraindikácie” a 4.5 „Liekové a iné interakcie”). Znaky a symptómy benígnej intrakraniálnej hypertenzie zahŕňajú bolesti hlavy, nauzeu a vracanie, poruchy videnia a papiloedém. Pacienti, u ktorých sa vyvinie benígna intrakraniálna hypertenzia, musia okamžite ukončiť liečbu izotretinoínom.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Pečeňové enzýmy sa majú skontrolovať pred liečbou, 1 mesiac po začiatku liečby a následne v 3-mesačných intervaloch, pokiaľ nie je klinicky indikované častejšie sledovanie. Zaznamenalo sa prechodné a reverzibilné zvýšenie pečeňových transamináz. V mnohých prípadoch sa tieto zmeny pohybovali v oblasti normálneho rozpätia a hodnoty sa počas liečby vrátili na východiskové hladiny. Ak by však došlo k trvalým klinicky relevantným zvýšeniam hladín transaminázy, má sa zvážiť zníženie dávky alebo vysadenie.


Renálna insuficiencia

Renálna insuficiencia a zlyhanie obličiek neovplyvňujú farmakokinetiku izotretinoínu. Preto izotretinoín možno podávať pacientom s insuficienciou obličiek. Odporúča sa však, aby pacienti začali s nízkou dávkou a dávka sa postupne titrovala na maximálnu tolerovanú dávku (pozri časť 4.2 „Dávkovanie a spôsob podávania”).


Metabolizmus tukov

Sérové lipidy (hodnoty nalačno) sa majú skontrolovať pred liečbou, 1 mesiac po začiatku liečby a následne v 3-mesačných intervaloch, pokiaľ nie je klinicky indikované častejšie sledovanie. Zvýšené hodnoty sérových lipidov sa po znížení dávky alebo po ukončení liečby zvyčajne vrátia do normálu a môžu reagovať aj na diétne opatrenia.


Izotretinoín sa spája so zvyšovaním hladín triglyceridov v plazme. Izotretinoín sa má vysadiť, keď hypertriglyceridémia nemôže byť kontrolovaná na prijateľnej úrovni alebo keď sa objavia symptómy pankreatitídy (pozri časť 4.8 „Nežiaduce účinky”). Hodnoty nad 800 mg/dl alebo 9 mmol/l sa niekedy spájajú s akútnou pankreatitídou, ktorá môže byť fatálna.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Izotretinoín sa spája so zápalovými črevnými ochoreniami (vrátane ileitis regionalis) u pacientov bez intestinálnych porúch v anamnéze. Pacienti, u ktorých sa vyskytne závažná (hemoragická) hnačka, musia okamžite ukončiť liečbu izotretinoínom.


Alergické reakcie

Zriedkavo sa zaznamenali anafylaktické reakcie, v niektorých prípadoch po predchádzajúcej lokálnej expozícii retinoidom. Alergické kožné reakcie sa zaznamenali zriedkavo. Hlásili sa závažné prípady alergickej vaskulitídy, často s purpurou (modré a červené fľaky) na končatinách a extrakutánne postihnutia. Závažné alergické reakcie si vyžadujú prerušenie liečby a starostlivé sledovanie.


Intolerancia fruktózy

Aknenormin obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.


Vysoko rizikoví pacienti

U pacientov s cukrovkou, obezitou, alkoholizmom alebo poruchami metabolizmu tukov, ktorí sa liečia izotretinoínom, môžu byť nutné častejšie kontroly hodnôt sérových lipidov a/alebo glukózy v krvi. Hlásili sa zvýšené hladiny cukru v krvi nalačno a počas liečby izotretinoínom sa diagnostikovali nové prípady cukrovky.


Informácie o niektorých pomocných látkach

Sójový olej môže vyvolať alergické reakcie.

Červeň košenilová A (E124) môže vyvolať alergické reakcie, vrátane astmy. Alergia sa pravdepodobnejšie vyskytne u pacientov, u ktorých sa pozorovali alergické reakcie na kyselinu acetylsalicylovú.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pacienti nemajú užívať vitamín A ako súbežnú liečbu, vzhľadom na riziko vzniku hypervitaminózy A.


Pri súbežnom používaní izotretinoínu a tetracyklínov sa hlásili prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie (pseudotumor cerebri). Preto sa má vyhnúť súbežnej liečbe tetracyklínmi (pozri časť 4.3 „Kontraindikácie” a časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita je absolútna kontraindikácia liečby izotretinoínom (pozri odsek č. 4.3 „Kontraindikácie”). Ak napriek týmto opatreniam počas liečby s izotretinoínom alebo v nasledujúcom mesiaci dôjde k otehotneniu, existuje vysoké riziko veľmi ťažkej a závažnej malformácie plodu.


Fetálne malformácie, ktoré súvisia s expozíciou izotretinoínu zahŕňajú abnormality centrálneho nervového systému (hydrocefalus, cerebelárne malformácie/anomálie, mikrocefália), dysmorfia tváre, rázštep podnebia, anomálie vonkajšieho ucha (absencia ušníc, malé alebo chýbajúce vonkajšie zvukovody), očné abnormality (mikroftalmia), srdcovo-cievne abnormality (konotrunkálne defekty ako Fallotova tetralógia, transpozícia veľkých ciev, defekty septa), abnormality týmusu a prištítnej žľazy. Je tiež zvýšený výskyt spontánnych potratov.


Keď dôjde k otehotneniu ženy liečenej izotretinoínom, liečba sa musí ukončiť a pacientka sa má odoslať na posúdenie a poradenstvo k lekárovi so špecializáciou alebo skúsenosťou v oblasti teratológie.


Laktácia

Izotretinoín je vysoko lipofilný, preto je veľmi pravdepodobné vylučovanie izotretinoínu do materského mlieka. Z dôvodu možnosti nežiaducich reakcií pre matku a exponované dieťa je užívanie izotretinoínu pre dojčiace matky kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas liečby izotretinoínom sa v mnohých prípadoch vyskytlo znížené videnie za tmy, ktoré v zriedkavých prípadoch pretrvávalo po liečbe (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“ a časť 4.8 „Nežiaduce účinky”). Keďže sa u niektorých pacientov objavilo náhle, pacienti musia byť informovaní o tomto možnom probléme a upozornení na opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce symptómy sú pri užívaní izotretinoínu najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami:

suché sliznice, napr. pier, zápal pier, suchá nosová sliznica, krvácanie z nosa, suché oči, konjunktivitída, suchá koža. Niektoré nežiaduce účinky spájajúce sa s užívaním izotretinoínu sú závislé od dávky. Nežiaduce účinky sú spravidla reverzibilné po zmene dávky alebo po ukončení liečby, niektoré však môžu pretrvávať aj po ukončení liečby.


Infekcie a nákazy:

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): Infekcie (mukokutánne) grampozitívnymi baktériami.


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi časté (≥1/10): anémia, zvýšená rýchlosť sedimentácie červených krviniek, trombocytopénia, trombocytóza.

Časté (≥1/100 až <1/10): neutropénia.

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): lymfadenopatia.


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000): alergické reakcie kože, anafylaktické reakcie, precitlivenosť.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): diabetes mellitus, hyperurikémia.


Psychické poruchy:

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000): depresia, zhoršenie depresií, sklony k agresivite, úzkosť, poruchy nálady.

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): abnormálne správanie, psychotické poruchy, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu, samovražda.


Poruchy nervového systému:

Časté (≥1/100 až <1/10): bolesti hlavy.

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): benígna intrakraniálna hypertenzia, kŕče, ospalosť.


Poruchy oka:

Veľmi časté (≥1/10): blefaritída, konjunktivitída, suché oko, podráždenie oka.

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): rozmazané videnie, katarakta, farbosleposť (obmedzené farebné videnie), intolerancia kontaktných šošoviek, zákal rohovky, znížené videnie v tme, keratitída, papiloedém (ako znak benígnej intrakraniálnej hypertenzie), fotofóbia.


Poruchy ucha a labyrintu:

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): poškodenie sluchu.


Poruchy ciev:

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): vaskulitída (napr. Wegenerova granulomatóza, alergická vaskulitída).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté (≥1/100 až <1/10): krvácanie z nosa, sucho v nose, zápal nosohltana.

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): bronchospazmus (najmä u pacientov s astmou), zachrípnutosť.


Poruchygastrointestinálneho traktu:

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): kolitída, ileitída, suchosť v hrdle, gastrointestinálne krvácanie, hemoragická hnačka a zápalové črevné ochorenie, nauzea, pankreatitída (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi časté (≥1/10): zvýšené transaminázy (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): hepatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi časté (≥1/10): zápal pier, dermatitída, suchá koža, lokálna exfoliácia, svrbenie, erytematózna kožná vyrážka, zraniteľnosť kože (riziko poškodenia kože v dôsledku trenia).

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000):alopécia.

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): acne fulminans, zhoršenie (vzplanutie) akné, erytém (na tvári), exantém, poruchy vlasov, hirsutizmus, dystrofia nechtov, zápal nechtového lôžka, fotosenzibilná reakcia, pyogénny granulóm, hyperpigmentácia kože, zvýšené potenie.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Veľmi časté (≥1/10): artralgia, myalgia, bolesti chrbta (najmä u dospievajúcich pacientov).

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): artritída, kalcinóza (zvápenatenie väzov a šliach), predčasné uzavretie epifýzy, exostóza (hyperostóza), znížená hustota kostí, tendinitída.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): rabdomyolýza


Poruchy obličiek a močových ciest:

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): glomerulonefritída.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): granulačné tkanivo (zvýšená tvorba), nevoľnosť.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Veľmi časté (≥1/10): zvýšené sérové triglyceridy, znížené HDL.

Časté (≥1/100 až <1/10): zvýšený sérový cholesterol, zvýšená glukóza v krvi, hematúria, proteinúria.

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): zvýšená kreatínfosfokináza v krvi.


[Incidencia nežiaducich udalostí sa vypočítala na základe údajov zhromaždených z klinických štúdií s 824 pacientmi a z postmarketingových údajov.]


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Izotretinoín je derivát vitamínu A. Hoci je akútna toxicita izotretinoínu nízka, po neúmyselnom predávkovaní sa môžu prejaviť príznaky hypervitaminózy A. Prejavmi akútnej toxicity vitamínu A sú silné bolesti hlavy, nevoľnosť alebo vracanie, ospalosť, podráždenie a svrbenie. Znaky a symptómy úmyselného alebo neúmyselného predávkovania izotretinoínom sú pravdepodobne zhodné. Očakáva sa, že tieto symptómy sú reverzibilné a vymiznú bez nutnosti liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:retinoidy na liečbu akné na systémové použitie

ATC kód: D10BA01


Mechanizmus účinku

Izotretinoín je stereoizomér kyseliny all-transretinovej (tretinoín). Presný mechanizmu účinku izotretinoínu nebol ešte detailne objasnený, no dokázalo sa, že pozorované zlepšenie klinického obrazu závažného akné súvisí s potlačením produkcie mazových žliaz a histologicky dokázanou redukciou veľkosti mazových žliaz.

Navyše sa dokázal dermálny protizápalový účinok izotretinoínu.


Účinnosť

Hyperkeratinizácia epitelovej výstelky jednotky vlasových folikulov a mazových žliaz spôsobuje odlupovanie keratinocytov do vývodu a blokádu keratínom a nadbytočným mazom. Takto dochádza k tvorbe komedónu a prípadne k zápalovým léziám. Izotretinoín inhibuje proliferáciu sebocytov a zdá sa, že je jeho účinok na akné v opätovnej úprave programu diferenciácie. Maz je dôležitým substrátom pre rast Propionibacterium acnes, takže znížená tvorba mazu brzdí bakteriálne osídlenie vývodu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia izotretinoínu z gastrointestinálneho traktu je premenlivá a lineárne závislá od dávky v celom terapeutickom rozmedzí. Absolútna biologická dostupnosť izotretinoínu nebola stanovená, pretože zlúčenina nie je dostupná ako intravenózny preparát na použitie u ľudí, ale extrapoláciou zo štúdií na psoch je možné predpokladať pomerne nízku a premenlivú systémovú biologickú dostupnosť. Keď sa izotretinoín podáva s jedlom, biologická dostupnosť liečiva je dvojnásobná v porovnaní s podaním nalačno.


Distribúcia

Izotretinoín sa vo veľkej miere viaže na proteíny v plazme, hlavne na albumíny (99,9 %). Distribučný objemizotretinoínu sa u ľudí nestanovil, pretože izotretinoín nie je dostupný ako intravenózny preparát na použitie u ľudí. Je iba málo informácií o distribúcií izotretinoínu do tkaniva u ľudí. Koncentrácie izotretinoínu v epiderme sú len polovičné v porovnaní so sérom. V dôsledku nízkej penetrácie izotretinoínu do červených krviniek sú koncentrácie izotretinoínu v plazme približne 1,7-násobok z celkovej koncentrácie v krvi.


Metabolizmus

Po perorálnom podaní izotretinoínu boli v plazme identifikované tri hlavné metabolity: 4-oxo-izotretinoín, tretinoín (kyselina all-transretinová) a 4-oxo-tretinoín. Tieto metabolity ukázali v rôznychin vitrotestoch biologickú aktivitu. Pre 4-oxo-izotretinoín sa v klinickej štúdii dokázalo, že významne prispieva k aktivite izotretinoínu (zníženie miery vylučovania mazu, hoci nemá účinok na hladiny izotretinoínu a tretinoínu v plazme). Ďalšie menej dôležité metabolity zahŕňajú glukuronidové konjugáty. Hlavným metabolitom je 4-oxo-izotretinoín s koncentráciami v plazme v rovnovážnom stave, ktoré sú 2,5-krát vyššie ako koncentrácie pôvodnej látky.


Keďže izotretinoín a tretinoín (kyselina all-transretinová) sa reverzibilne metabolizujú, (interkonvertujú) metabolizmus tretinoínu je spojený s metabolizmom izotretinoínu. Odhaduje sa, že 20–30 % dávky izotretinoínu sa metabolizuje izomerizáciou.


Enterohepatálny obeh môže zohrávať významnú úlohu vo farmakokinetike izotretinoínu u ľudí. Štúdie metabolizmu in vitroukázali, že na metabolizme izotretinoínu na 4-oxo-izotretinoínu a tretinoínu sa zúčastňujú viaceré enzýmy CYP. Nezdá sa, že by niektorý z izoenzýmov zohrával predominantnú úlohu. Izotretinoín a jeho metabolity nemajú významnejší vplyv na aktivitu CYP.


Eliminácia

Po perorálnom podaní rádioaktívne označeného izotretinoínu sa našli približne rovnaké podiely dávky v moči i v stolici. Po perorálnom podaní izotretinoínu bol terminálny polčas eliminácie nezmeneného liečiva u pacientov s akné v priemere 19 hodín. Terminálny polčas eliminácie 4-oxo-izotretinoínu je dlhší, v priemere 29 hodín.


Izotretinoín je fyziologický retinoid a endogénne koncentrácie retinoidov sa dosiahnu asi do dvoch týždňov po ukončení liečby izotretinoínom.


Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov

Keďže izotretinoín je kontraindikovaný u pacientov s poruchami funkcie pečene, dostupné informácie o kinetike izotretinoínu v tejto skupine pacientov sú obmedzené. Zlyhanie obličiek významnejšie neznižuje klírens izotretinoínu alebo 4-oxo-izotretinoínu v plazme.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Akútna perorálna toxicita izotretinoínu sa stanovila na rôznych druhoch zvierat. LD50je u králikov približne 2000 mg/kg, u myší približne 3000 mg/kg a viac než 4000 mg/kg u potkanov.


Chronická toxicita

Dlhodobá štúdia na potkanoch počas 2 rokov (dávkovanie izotretinoínu 2, 8 a 32 mg/kg/deň) poukázala na čiastočné vypadávanie vlasov a zvýšenie triglyceridov v plazme v skupinách s vyšším dávkovaním. Spektrum nežiaducich účinkov izotretinoínu sa u hlodavcov veľmi podobá spektru nežiaducich účinkov vitamínu A, nezahŕňa však masívnu kalcifikáciu tkanív a orgánov, pozorovanú u potkanov s vitamínom A. Zmeny buniek pečene, pozorované s vitamínom A, sa s izotretinoínom nevyskytli.


Všetky pozorované nežiaduce účinky syndrómu hypervitaminózy A boli spontánne reverzibilné po vysadení izotretinoínu, dokonca i experimentálne zvieratá v zlom celkovom stave sa počas 1 – 2 týždňov väčšinou zotavili.


Teratogenita

Tak ako iné deriváty vitamínu A, aj izotretinoín sa pri pokusoch so zvieratami prejavil ako teratogénny a embryotoxický.


V dôsledku teratogénneho potenciálu izotretinoínu existujú terapeutické následky pri podávaní ženám vo fertilnom veku (pozri časť 4.3 „Kontraindikácie”, časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“ a časť 4.6 „Fertilita, gravidita a laktácia”).


Fertilita

Izotretinoín v terapeutických dávkach nemá vplyv na počet, motilitu a morfológiu spermií a neohrozuje vytvorenie a vývoj embrya zo strany muža, ktorý užíva izotretinoín.


Mutagenita

Izotretinoín sa neukázal ako mutagénny ani karcinogénny v testoch na zvieratáchin vitroalebo in vivo.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Čistený sójový olej,

tokoferol alfa,

edetan disodný,

butylhydroxyanizol,

hydrogenovaný rastlinný olej,

čiastočne hydrogenovaný sójový olej,

žltý vosk.


Obal kapsuly:

10 mg kapsuly:

Želatína,

glycerol,

sorbitol,

čistená voda

červeň košenilová A (E 124),

čierny oxid železitý (E 172),

oxid titaničitý (E 171).


20 mg kapsuly:

Želatína,

glycerol,

sorbitol,

čistená voda

červeň košenilová A (E 124),

indigokarmín (E 132),

oxid titaničitý (E 171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister


Veľkosti balenia: 30, 50, 60, 90 alebo 100 kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

21465 Reinbek

Nemecko

Tel: +49 (0) 40 72704-0

Fax: +49 (0) 40 7229296


8. Registračné číslo


Aknenormin 10 : 46/0130/05-S

Aknenormin 20 : 46/0129/05-S


9. Dátum Prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 24.5.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14.5.2010/bez obmedzenia platnosti


10. Dátum revízie textu


11/2013


13

Aknenormin 10