+ ipil.sk

AlergimedPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


Alergimed

5 mg

filmom obalené tablety

Levocetirizín dihydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Alergimed a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Alergimed

 3. Ako užívať Alergimed

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Alergimed

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Alergimed a na čo sa používa


Levocetirizín dihydrochlorid je účinnou látkou Alergimedu.


Alergimed je antialergikum.


Používa sa na liečbu prejavov ochorenia (príznakov) spojených s alergickými stavmi ako je:

 • alergická nádcha (vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy);

 • žihľavka (urtikária).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Alergimed


Neužívajte Alergimed:

 • ak ste alergický na levocetirizín dihydrochlorid alebo na antihistaminiká alebo niektorú z ďalších zložiek Alergimedu

 • ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek (závažné zlyhanie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min)


Upozornenia a opatrenia

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Alergimed:

 • ak nemôžete vyprázdňovať močový mechúr (pri ochoreniach ako je poranenie miechy alebo zväčšenie prostaty)


Deti

Alergimed sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov, pretože filmom obalené tablety neumožňujú úpravu dávkovania.


Iné lieky a Alergimed

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Alergimedu a jedlo, nápoje a alkohol

Opatrnosť sa odporúča ak sa Alergimed užíva v tom istom čase ako alkohol. U citlivých pacientov môže súbežné používanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných centrálne pôsobiacich liečiv ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí pacienti, ktorí užívajú Alergimed, môžu pociťovať ospalosť/spavosť, únavu a vyčerpanosť. Ak plánujete viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, odporúča sa vám najprv počkať a zistiť vašu reakciu na liek. Špeciálne testy však neodhalili zníženie psychickej pozornosti, schopnosti reagovať alebo schopnosti viesť vozidlá u zdravých testovaných osôb po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke.


Alergimed obsahuje laktózu.

Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Alergimedu.


 1. Ako užívať liek Alergimed 5 mg filmom obalené tablety


(Rx balenia)

Vždy užívajte Alergimed 5 mg filmom obalené tablety presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


(OTC balenia)

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


Odporúčaná dávka je jedna tableta denne.


Použitie u detí

Odporúčaná dávka pre deti vo veku 6 rokov a staršie je jedna tableta denne. Alergimed sa neodporúča pre deti do 6 rokov.


Osobitné inštrukcie pre dávkovanie pre špecifické skupiny pacientov

Pacienti, ktorí majú poškodenú funkciu pečene aj obličiek, majú užívať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ich ochorenia obličiek, a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.


Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek nesmú užívať Alergimed.


Pacienti, ktorí majú iba poškodenie funkcie pečene, majú užívať zvyčajnú predpísanú dávku.


Pacienti, ktorí majú poškodenú funkciu pečene aj obličiek, majú užívať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ich ochorenia obličiek, a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.


U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky za podmienky, že ich funkcia obličiek je normálna.


Ako a kedy máte Alergimed užívať

Tablety sa majú prehĺtať celé, zapiť tekutinou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užijete viac Alergimedu ako máte

U dospelých môže značné predávkovanie spôsobiť ospalosť. U detí sa môže na začiatku prejaviť

rozrušenie a nepokoj nasledovaný ospalosťou.

Ak si myslíte, že ste užili nadmernú dávku Alergimedu, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, čo je potrebné urobiť.


Ak zabudnete užiť Alergimed

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite až vašu nasledujúcu dávku v plánovanom čase podľa predpisu vášho lekára.


Ak prestanete užívať Alergimed

Ukončenie liečby Alergimedom by nemalo mať žiadny negatívny vplyv. Príznaky sa môžu vrátiť, nemusia byť však horšie ako boli pred liečbou.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Alergimed môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté: môžu postihovať až 1 z 10 osôb

Sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a ospalosť/spavosť.

Menej časté: môžu postihovať až 1 zo 100 osôb

Únava a bolesť brucha.

Neznáme: frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov

Hlásili sa tiež iné vedľajšie účinky, ako je búšenie srdca, zvýšený srdcový pulz, kŕče, mravčenie, závrat, mdloba, triaška, skreslené vnímanie chuti, pocit točenia alebo pohybu, poruchy videnia, rozmazané videnie, bolestivé močenie alebo ťažkosti s močením, neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr, opuch, pruritus (svrbenie), vyrážka, žihľavka (opuch, sčervenenie a svrbenie kože), kožný výsev, dýchavičnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, bolesť svalov, agresívne a nepokojné správanie, halucinácia, depresia, nespavosť, opakujúce sa myšlienky na samovraždu alebo posadnutosť samovraždou, zápal pečene, abnormálna funkcia pečene, vracanie, zvýšená chuť do jedla a nevoľnosť.

Pri prvých znakoch reakcie precitlivenosti ukončite užívanie Alergimedu a okamžite o tom informujte svojho lekára. Príznaky reakcie precitlivenosti môžu zahŕňať: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (ťažoba na hrudi alebo sipot), žihľavku, náhly pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť fatálny (smrteľný).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Alergimed 5 mg filmom obalené tablety


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Alergimed 5 mg filmom obalené tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte žiadne lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Alergimed obsahuje

Liečivo je levocetirizín dihydrochlorid

 • Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu.

 • Ďalšie zložky (pomocné látky) sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, Opadry white YS-1-7003 (zložený z oxidu titaničitého, hypromelózy, makrogolu 400 a polysorbátu 80).

Ako vyzerá Alergimed a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné, označené "161" na jednej strane a "H" na druhej strane.


(Rx balenia)

Dodávajú sa v blistrovom balení po 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 80, 90, 98, 100, 112 a 120 tabliet.


(OTC balenia)

Dodávajú sa v blistrovom balení po 1, 2, 4, 5 a 7 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Dr.Max Pharma Ltd.

First Floor Roxburghe House

273-287 Regent Street, W1B 2HA Londýn

Spojené kráľovstvo


Výrobca

Medis International a.s., Bolatice, Česká republika


Pharmadox Healthcare Ltd, Paola, Malta

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Alergimed 5 mg

Poľsko: Levocetirizine Dr.Max

Portugalsko Levocetirizina Dr.Max

Slovensko Alergimed


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.
5Alergimed

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Alergimed

5 mg

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu.


Pomocné látky zo známym účinkom: 65,95 mg monohydrátu laktózy/tableta.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety, označené „161“ na jednej strane a „H“ na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba alergickej nádchy (vrátane perzistujúcej alergickej nádchy) a urtikárie.


Alergimed je určený pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Starší pacienti

U starších pacientov so stredne závažným až závažným poškodením funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri nižšie Pacienti s poškodením funkcie obličiek).


Pediatrická populácia

Deti vo veku od 6 do 12 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Pre deti vo veku od 2 do 6 rokov nie je možná žiadna úprava dávky s liekovou formou filmom obalené tablety. Odporúča sa používať pediatrickú formu levocetirizínu. Podávanie levocetirizínu dojčatám a batoľatám mladším ako 2 roky sa neodporúča, z dôvodu nedostatku informácií pre túto populáciu.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Intervaly podávania sa musia prispôsobiť individuálne podľa závažnosti poškodenia funkcie obličiek. Úpravu dávkovania možno určiť pomocou nasledovnej tabuľky. Na použitie tejto dávkovacej tabuľky je potrebné stanovenie klírensu kreatinínu pacienta (CLcr) v ml/min. CLcr (ml/min) možno vypočítať na základe sérového kreatinínu (mg/dl) pomocou nasledovného vzorca:


CLcr = [140 - vek (roky)] x hmotnosť (kg)(x 0,85 pre ženy)

72 x kreatinín v sére (mg/dl)


Úprava dávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek:

Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávka a frekvencia

Normálna

80

1 tableta raz denne

Mierna

50-79

1 tableta raz denne

Stredne závažná

30-49

1 tableta každé 2 dni

Závažná

< 30

1 tableta každé 3 dni

Konečné štádia renálneho
poškodenia - pacienti s dialýzou

< 10

kontraindikované


U pediatrických pacientov s poškodením funkcie obličiek sa dávka má upraviť individuálne so zohľadnením renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. U detí s poškodením funkcie obličiek nie sú žiadne špecifické údaje.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov len s poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov s poškodením funkcie pečene a poškodením funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri vyššie Pacienti s poškodením funkcie obličiek).


Dĺžka užívania

Intermitentná alergická rinitída (príznaky < 4 dni do týždňa alebo počas menej ako 4 týždňov) sa má liečiť podľa ochorenia a jeho anamnézy; možno ju ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (príznaky > 4 dni do týždňa a počas viac ako 4 týždňov) možno naplánovať kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénom. V súčasnosti sú dostupné klinické skúsenosti s podávaním 5 mg levocetirizínu vo forme filmom obalených tabliet počas 6 mesiacov liečby. Pri chronickej urtikárii a chronickej alergickej nádche sú dostupné jednoročné klinické skúsenosti s racemátom.


Spôsob užívania

Perorálne.


Filmom obalená tableta sa musí užívať perorálne, prehĺta sa celá, zapíja sa tekutinou a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Dennú dávku sa odporúča užívať v jednej jednorazovej dávke.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na levocetirizín, na iné piperazínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v bodu 6.1.


Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť sa odporúča pri požívaní alkoholu (pozri Liekové a iné interakcie).

Pozornosť musí byť venovaná pacientom, ktorí majú predispozičné faktory k retencii moču (ako napríklad miechové lézie, hyperplázia prostaty), pretože levocetirizín môže zvýšiť riziko retencie moču.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


Pediatrická populácia

Použitie filmom obalených tabliet sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, pretože táto lieková forma neumožňuje vhodnú úpravu dávkovania. Odporúča sa používať pediatrickú formu levocetirizínu.


 1. Liekové a iné interakcie


S levocetirizínom sa neuskutočnili interakčné štúdie (vrátane štúdií s CYP3A4 induktormi); štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že sa nevyskytujú žiadne klinicky významné interakcie (s pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom, azitromycínom, glipizidom a diazepamom). V štúdii s opakovanými dávkami teofylínu (400 mg jedenkrát denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu (16%), zatiaľ čo sa dostupnosť teofylínu súbežným podávaním s cetirizínom nemenila.


V štúdii s opakovaným podávaním dávok ritonaviru (600 mg dvakrát denne) a cetirizínu (10 mg denne), rozsah expozície cetirizínu bol zvýšený o 40%, zatiaľ čo dostupnosť ritonaviru pri súčasnom podávaní cetirizínu bola mierne zmenená (-11%).


Miera absorpcie levocetirizínu nie je znížená jedlom, znižuje sa však rýchlosť absorpcie.


U citlivých pacientov môže súbežné podávanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných antidepresív CNS ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku levocetirizínu. Štúdie so zvieratami nenaznačujú priame či nepriame škodlivé účinky vzhľadom na graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod alebo postnatálny vývin. Pri predpisovaní lieku gravidným alebo dojčiacim ženám je potrebná opatrnosť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Porovnávacie klinické štúdie neodhalili žiadne známky, že levocetirizín v odporúčanej dávke oslabuje psychickú pozornosť, reaktivitu alebo schopnosť viesť vozidlá. Avšak niektorí pacienti pri liečbe levocetirizínom môžu pociťovať ospalosť, únavu a asténiu. Preto pacienti, ktorí plánujú viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť svoju reakciu na liek.


 1. Nežiaduce účinky


Klinické štúdie

V terapeutických štúdiách so ženami a mužmi vo veku od 12 d o 71 rokov malo 15,1% pacientov v skupine s 5 mg levocetirizínu aspoň jednu nežiaducu reakciu v porovnaní s 11,3% osôb v skupine s placebom. Z týchto nežiaducich reakcií bolo 91,6% miernych až stredne závažných.

V terapeutických štúdiách bolo percento pacientov, ktorí boli zo štúdie vyradení pre nežiaduce účinky 1% (9/935) pri 5 mg levocetirizínu a 1,8% (14/771) pri placebe.


Klinické terapeutické štúdie s levocetirizínom zahŕňali 935 jedincov, ktorí užívali odporúčanú dávku 5 mg denne. V tejto skupine sa zaznamenala nasledovná incidencia nežiaducich reakcií s frekvenciou 1% alebo vyššou (časté: > 1/100, < 1/10) po podaní 5 mg levocetirizínu alebo placeba:


Uprednostňovaný výraz (WHOART)

Placebo

(n= 771)

Levocetirizín 5 mg

(n=935)

Bolesť hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

Ospalosť

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

Sucho v ústach

12 (1,6 %)

24 (2,6 %)

Únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)


Pediatrická populácia

V dvoch placebom kontrolovaných štúdiách s pediatrickými pacientmi vo veku 6-11 mesiacov a vo veku 1 rok až menej ako 6 rokov bolo 159 osôb vystavených levocetirizínu v dávke 1,25 mg denne po dobu 2 týždňov a v dávke 1,25 mg dvakrát denne, v uvedenom poradí. Nasledujúca incidencia nežiaducich liekových reakcií bola hlásená s mierou 1 % alebo vyššou pri levocetirizíne alebo placebe.


Trieda orgánového systému a uprednostňovaný výraz

Placebo (n=83)

Levocetirizín (n=159)

Poruchy gastrointestinálneho traktuHnačka

0

3 (1,9 %)

Vracanie

1 (1,2 %)

1 (0,6 %)

Zápcha

0

2 (1,3 %)

Poruchy nervového systémuSomnolencia

2 (2,4 %)

3 (1,9 %)

Psychické poruchyPorucha spánku

0

2 (1,3 %)


U detí vo veku 6-12 rokov sa uskutočnili dvojito zaslepené kontrolované štúdie, v ktorých 243 detí bolo vystavených 5 mg levocetirizínu denne rozlične dlhú dobu, ktorá sa pohybovala od menej ako 1 týždeň po 13 týždňov. Nasledujúca incidencia nežiaducich liekových reakcií bola hlásená s mierou 1 % alebo vyššou pri levocetirizíne alebo placebe.


Uprednostňovaný výraz

Placebo (n=240)

Levocetirizín 5 mg (n=243)

Bolesť hlavy

5 (2,1 %)

2 (0,8 %)

Somnolencia

1 (0,4 %)

7 (2,9 %)


Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Nežiaduce reakcie zaznamenané po uvedení lieku na trh sú uvedené podľa triedy orgánového systému a frekvencie. Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


 • Poruchy imunitného systému:

Neznáme: precitlivenosť vrátane anafylaxie

 • Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme: zvýšená chuť do jedla

 • Psychické poruchy:

Neznáme: agresivita, agitácia, halucinácie, depresia, nespavosť, myšlienky na samovraždu

 • Poruchy nervového systému:

Neznáme: kŕče, parestézia, závrat, synkopa, tremor, dysgeúzia

 • Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme: vertigo

 • Poruchy oka:

Neznáme: poruchy zraku, rozmazané videnie

 • Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Neznáme: palpitácie, tachykardia

 • Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme: dyspnoe

 • Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Neznáme: nauzea, vracanie

 • Poruchy pečene a žlčových ciest:

Neznáme: hepatitída

 • Poruchy obličiek a močových ciest:

Neznáme: dyzúria, retencia moču

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáme: angioneurotický edém, lokalizovaná lieková vyrážka, pruritus, vyrážka, žihľavka

 • Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Neznáme: myalgia

 • Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Neznáme: edém

 • Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Neznáme: zvýšenie telesnej hmotnosti, abnormálne pečeňové funkčné testy


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


a) Príznaky

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ospalosť u dospelých a na začiatku agitovanosť a nepokoj a ďalej ospalosť u detí.


b) Postup pri predávkovaní

Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.


Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba. Pri krátkom intervale od požitia je vhodné uskutočniť výplach žalúdka. Levocetirizín nie je účinne odstraňovaný hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, piperazínové deriváty, ATC kód: R06A E09


Mechanizmus účinku

Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1 - receptorov.

Väzbové štúdie dokázali, že levocetirizín má značnú afinitu k ľudským H1 -receptorom (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má dvojnásobne vyššiu afinitu v porovnaní s cetirizínom (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1 - receptorov s polčasom 115 ± 38 min. Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín obsadenosť receptora 90% po 4 hodinách a 57% po 24 hodinách.


Farmakodynamické účinky

Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov dokázali, že levocetirizín má v polovičnej dávke porovnateľný účinok s cetirizínom ako na kožu, tak aj v nose.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa študovala v randomizovaných, kontrolovaných skúšaniach:


V štúdii porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu a placeba na histamínom vyvolaný edém a sčervenenie bolo výsledkom liečby levocetirizínom významné zníženie tvorby edému a sčervenenia, čo bolo najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín (p<0,001) v porovnaní s placebom a desloratadínom.


Nástup pôsobenia 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných skúšaniach v modeli allergen challenge chamber (expozičné komôrky alergénu).


In vitroštúdie (technika Boydenovych komôrok a tkanivových kultúr) ukázali, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu migráciu eozinofilov do kožných a pľúcnych buniek. Farmakodynamické experimentálne štúdie in vivo (metóda kožných komôrok) ukázali tri hlavné inhibičné účinky levocetirizínu 5 mg v prvých 6 hodinách peľom indukovaných reakcií, v porovnaní s placebom u 14 dospelých pacientov: inhibíciu uvoľnenia VCAM-1, moduláciu cievnej permeability a zníženie migrácie eozinofilov.


Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu boli dokázané v niekoľkých dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách uskutočnených s dospelými pacientmi trpiacimi sezónnou alergickou nádchou, chronickou alergickou nádchou alebo perzistentnou alergickou nádchou. Levocetirizín vykazoval v niektorých štúdiách významné zlepšenie príznakov alergickej nádchy, vrátane obštrukcie nosa.


6-mesačná klinická štúdia s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou (príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne) a so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ dokázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne účinnejších než placebo z hľadiska úľavy celkových príznakov alergickej nádchy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života pacientov.


V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní zahŕňajúcom 166 pacientov s chronickou idiopatickou žihľavkou 85 pacientov bolo liečených placebom a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom znamenala významné zníženie závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom. Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života súvisiacej so zdravím hodnotenej podľa Dermatology Life Quality Index v porovnaní s placebom.


Chronická idiopatická urtikária sa skúmala ako model podmienok urtikárie. Keďže uvoľnenie histamínu je príčinným faktorom žihľavkových ochorení, predpokladá sa, že levocetirizín bude účinný pri poskytovaní zmiernenia príznakov aj pre iné stavy urtikárií popri chronickej idiopatickej urtikárii.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detských pacientov sa skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou, resp. chronickou alergickou nádchou. V oboch skúšaniach levocetirizín významne zlepšil príznaky a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.


U detí vo veku do 6 rokov bola klinická bezpečnosť stanovená v niekoľkých krátkodobých alebo dlhodobých terapeutických štúdiách:

 • jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 29 detí vo veku 2 až 6 rokov s alergickou rinitídou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne po dobu 4 týždňov

 • jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 114 detí vo veku 1 až 5 rokov s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne po dobu 2 týždňov

 • jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 45 detí vo veku 6 až 11 mesiacov s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg jedenkrát denne po dobu 2 týždňov

 • jedna dlhodobá (18 mesiacov) klinická štúdia s 255 atopickými osobami vo veku 12 až 24 mesiacov v čase zaradenia do štúdie liečenými levocetirizínom.


Profil bezpečnosti bol podobný ako profil pozorovaný v krátkodobých štúdiách uskutočnených u detí vo veku 1 až 5 rokov.


Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike:

Účinok na histamínom indukovanú kožnú reakciu nie je priamou funkciou plazmatických koncentrácií.

EKG neukázalo významné účinky levocetirizínu na QT interval.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchlo a vo veľkom množstve absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 0,9 hodiny po podaní. Rovnovážny stav sa dosiahne za dva dni. Maximálne koncentrácie sú obvykle 270 ng/ml po jednorazovej 5 mg dávke a 308 ng/ml po podaní opakovanej dávky 5 mg jedenkrát denne. Rozsah absorpcie nie je závislý od dávky a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale maximálna koncentrácia je znížená a oneskorená.


Distribúcia

U ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa tkanivovej distribúcie ani ohľadom prechodu levocetirizínu hematoencefalickou bariérou. U potkanov a psov sa najvyššie hladiny v tkanive pozorovali v pečeni a obličkách a najnižšie v CNS kompartmente.

Levocetirizín sa viaže z 90% na plazmatické proteíny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, pretože distribučný objem je 0,4 l/kg.


Biotransformácia

Rozsah metabolizmu levocetirizínu u ľudí je menej ako 14% dávky a preto sa predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súbežným podávaním enzymatických inhibítorov sú zanedbateľné. Metabolická premena spočíva v aromatickej oxidácii, N- a O- dealkylácii a konjugácii s taurínom. Proces dealkylácie je primárne sprostredkovaný CYP 3A4, aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizín v perorálnej dávke 5 mg neovplyvňoval pri dosiahnutých koncentráciách vyšších ako maximálna koncentrácia aktivitu CYP izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4.


Vzhľadom na nízky metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je interakcia levocetirizínu s inými látkami alebo naopak nepravdepodobná.


Eliminácia

Plazmatický polčas u dospelých je 7,9 ± 1,9 hodiny. Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens je 0,63 ml/min/kg. Najvýznamnejšia cesta vylučovania levocetirizínu a metabolitov je prostredníctvom moču, v priemernom množstve 85,4% dávky. Vylučovanie stolicou predstavuje iba 12,9% dávky. Levocetirizín sa teda vylučuje glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.


Poškodenie funkcie obličiek

Zdanlivý telesný klírens levocetirizínu má vzťah ku klírensu kreatinínu. Preto sa odporúča u pacientov so stredne závažným a závažným poškodením funkcie obličiek upraviť intervaly podávania levocetirizínu na základe klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou v konečnom štádiu obličkového zlyhania sa znižuje celkový telesný klírens približne o 80% v porovnaní so zdravými osobami. Množstvo levocetirizínu odstránené štandardnou 4-hodinovou hemodialýzou je <10%.


Linearita/nelinearita

Farmakokinetika levocetirizínu je lineárna a nezávislá od dávky a času s nízkou variabilitou medzi jednotlivými subjektmi. Farmakokinetický profil je rovnaký po podaní samotného enantioméru alebo cetirizínu. V procese absorpcie a eliminácie nedochádza ku chirálnej inverzii.


Pediatrická populácia

Údaje z pediatrickej farmakokinetickej štúdie s perorálnym podaním jednorazovej dávky 5 mg levocetirizínu u 14 detí vo veku 6 až 11 rokov s telesnou hmotnosťou pohybujúcou sa v rozmedzí 20 a 40 kg preukázali, že hodnoty Cmaxa AUC sú približne dvojnásobne vyššie ako hodnoty zaznamenané u zdravých dospelých osôb v skríženom porovnaní. U týchto detí a dospievajúcich bolo priemerné Cmax450 ng/ml a dosahovalo sa v priemernom čase 1,2 hodiny, hmotnostne normalizovaný celkový telový klírens bol o 30 % väčší a eliminačný polčas o 24 % kratší v porovnaní s dospelými. Špecializované farmakokinetické štúdie sa neuskutočnili u pediatrických pacientov mladších ako 6 rokov. Retrospektívna populačná farmakokinetická analýza sa uskutočnila u 324 osôb (181 detí vo veku 1 až 5 rokov, 18 detí vo veku 6 až 11 rokov a 124 dospelých vo veku 18 až 55 rokov), ktoré dostávali jednorazové alebo viacnásobné dávky levocetirizínu pohybujúce sa od 1,25 mg do 30 mg. Údaje získané z tejto analýzy naznačili, že podávanie 1,25 mg jedenkrát denne deťom vo veku 6 mesiacov až 5 rokov bude mať pravdepodobne za následok podobné plazmatické koncentrácie ako u tých dospelých, ktorí užívajú 5 mg jedenkrát denne.


Geriatrickí pacienti

U starších osôb sú dostupné obmedzené farmakokinetické údaje. Po opakovanom perorálnom podaní 30 mg levocetirizínu jedenkrát denne po dobu 6 dní 9 starším jedincom (vo veku 65-74 rokov) bol celkový telový klírens približne o 33 % nižší v porovnaní s klírensom u mladších dospelých. Preukázalo sa, že dostupnosť racemického cetirizínu je viac závislá od renálnej funkcie ako od veku. Toto zistenie je aplikovateľné aj pre levocetirizín, pretože levocetirizín a cetirizín sú obidva vylučované predovšetkým močom. Preto sa má dávka levocetirizínu u starších pacientov upraviť podľa renálnej funkcie.


Pohlavie

Farmakokinetické výsledky od 77 pacientov (40 mužov, 37 žien) sa hodnotili pre možný vplyv pohlavia. Polčas bol mierne kratší u žien (7,08 ± 1,72 hodín) ako u mužov (8,62 ± 1,84 hodín); zdá sa však, že telový perorálny klírens upravený na hmotnosť u žien (0,67 ± 0,16 ml/min/kg) je porovnateľný ako u mužov (0,59 ± 0,12 ml/min/kg). Rovnaké denné dávky a dávkovacie intervaly sú aplikovateľné pre mužov i ženy pri normálnej renálnej funkcii.


Rasa

Vplyv rasy na levocetirizín sa neskúmal. Pretože levocetirizín je vylučovaný hlavne obličkami a neexistujú žiadne významné rasové rozdiely v klírense kreatinínu, nepredpokladá sa, že by farmakokinetické charakteristiky levocetirizínu boli rozdielne pri rozličnej rase. Nepozorovali sa žiadne rozdiely v kinetike racemického cetirizínu súvisiace s rasou.


Porucha funkcie pečene

Farmakokinetika levocetirizínu u osôb s poruchou funkcie pečene sa neskúmala. Pacienti s chronickými ochoreniami pečene (hepatocelulárna, cholestatická a biliárna cirhóza), ktorí dostávali 10 alebo 20 mg racemickej zložky cetirizínu vo forme jednorazovej dávky, mali v porovnaní so zdravými jedincami zvýšený polčas o 50 % spolu so znížením klírensu o 40 %.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza,

koloidný bezvodý oxid kremičitý

magnéziumstearát


Filmová vrstva:

Opadry YS-1-7003 biela, ktorá sa skladá z:

oxid titaničitý (E171)

hypromelóza

makrogol 400

polysorbát 80


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia pre uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Hliník - OPA/hliník/PVC blister.


Veľkosť balenia: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 80, 90, 98, 100, 112 a 120 filmom obalených tabliet.


Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Dr. Max Pharma Ltd.

First Floor Roxburghe House

273-287 Regent Street, W1B 2HA Londýn

Spojené kráľovstvo


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0390/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


10Alergimed