+ ipil.sk

Alfuzosin Mylan 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, evid. č. 2011/02491-Z1B a 2012/00767-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene evid. č. 2012/06893-ZP


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Alfuzosin Mylan 10 mg

Tablety s predĺženým uvoľňovaním

Alfuzosíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Alfuzosin Mylan 10 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Alfuzosin Mylan 10 mg

3. Ako užívať Alfuzosin Mylan 10 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Alfuzosin Mylan 10 mg

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Alfuzosin Mylan 10 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Alfuzosin Mylan 10 mg patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisti alfa-adrenergných receptorov alebo tiež alfa-blokátory. Používa sa na liečbu stredne závažných až závažných príznakov spôsobených zväčšením predstojnej žľazy (prostaty), čo je ochorenie označované ako benígna hyperplázia prostaty. Zväčšená prostata môže spôsobiť problémy s močením, ako je časté a problematické močenie, najmä v noci. Alfa-blokátory uvoľňujú svalstvo prostaty a hrdla močového mechúra. Umožňuje to jednoduchší odtok moču z močového mechúra.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Alfuzosin Mylan 10 mg


Neužívajte Alfuzosin Mylan 10 mg

- keď ste alergický na alfuzosín, iné chinazolíny (napr. terazosín, doxazosín) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Alfuzosinu Mylan 10 mg;

 • keď trpíte stavmi, ktoré pri vstávaní do vzpriamenej polohy spôsobujú značný pokles krvného tlaku;

 • keď máte problémy s funkciou pečene;

 • keď užívate iné lieky, ktoré patria do skupiny alfa-blokátorov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníAlfuzosinu Mylan 10 mg

- keď máte závažné problémy s funkciou obličiek, pretože bezpečnosť Alfuzosinu Mylan 10 mg tu nebola preukázaná;

 • keď užívate lieky na liečbu vysokého krvného tlaku. V takom prípade Vám Váš lekár bude pravidelne merať krvný tlak, najmä na začiatku liečby;

 • keď v priebehu niekoľkých hodín po užití Alfuzosinu Mylan 10 mg zaznamenáte náhly pokles krvného tlaku po tom, ako sa postavíte, sprevádzaný závratom, slabosťou, únavou alebo potením. Keď pocítite pokles krvného tlaku, ľahnite si tak, aby Vaše nohy a chodidlá boli vo vyvýšenej polohe, až kým tieto príznaky nevymiznú. Tieto účinky sú zvyčajne krátkodobé a vyskytujú sa na začiatku liečby. Spravidla nie je potrebné ukončiť liečbu;

 • keď ste už v minulosti zaznamenali značný pokles krvného tlaku po užití iného lieku, ktorý patrí do skupiny alfa-blokátorov. V takom prípade Váš lekár začne liečbu s nižšími dávkami alfuzosínu a dávkovanie bude postupne zvyšovať;

 • keď trpíte akútnym srdcovým zlyhaním;

 • keď trpíte bolesťou na hrudi (angína) a na liečbu užívate nitráty, pretože to môže zvýšiť riziko poklesu krvného tlaku. Súbežné použitie nitrátov a alfuzosínu môže zvýšiť riziko poklesu krvného tlaku. Váš lekár ukončí Vašu liečbu Alfuzosinom Mylan 10 mg, ak sa bolesť na hrudi opakovane vracia alebo sa zhoršuje;

 • Váš lekár rozhodne, či máte pokračovať v liečbe napriek bolesti na hrudi alebo či máte ukončiť liečbu Alfuzosinom Mylan 10 mg, najmä pokiaľ sa bolesť na hrudi opakovane vracia alebo sa zhoršuje;

 • keď ste niekedy mali ochorenie s nezvyčajným srdcovým rytmom (pozorované na EKG, elektrickom zázname srdca) alebo ste sa s ním narodili, alebo ak užívate lieky, o ktorých je známe, že zvyšujú srdcový rytmus;

 • ak máte podstúpiť operáciu oka v dôsledku šedého zákalu (katarakty), prosím, oznámte to svojmu očnému lekárovi ešte pred touto operáciou v prípade, ak užívate alfuzosín alebo ste alfuzosín užívali v minulosti. Je to v dôsledku toho, že alfuzosín môže spôsobiť komplikácie počas operácie, čo je možné kontrolovať, ak je Váš lekár vopred pripravený.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím,svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Alfuzosin Mylan 10 mg nesmiete užívať, ak užívate iné lieky, ktoré patria do skupiny alfa-blokátorov.


Alfuzosin Mylan 10 mg a niektoré iné lieky sa môžu navzájom ovplyvňovať. Medzi ne patria:

 • ketokonazol a itrakonazol (na liečbu plesňových infekcií) a ritonavir (na liečbu HIV infekcií);

 • lieky na zníženie krvného tlaku;

 • lieky (nitráty) používané na liečbu príznakov bolesti na hrudi (angína);

Prosím, zaznamenajte, že súbežné užívanie Alfuzosinu Mylan 10 mg a liekov na liečbu vysokého krvného tlaku alebo nitrátov, ktoré sa používajú na liečbu ochorení srdca, môže viesť k poklesu krvného tlaku.

 • lieky podávané pred operáciou (celkové anestetiká). Váš krvný tlak môže výrazne poklesnúť. Ak sa máte podrobiť operácii, povedzte, prosím, Vášmu lekárovi, že užívate Alfuzosin Mylan 10 mg.


Užívanie Alfuzosinu Mylan 10 mg s jedlom a nápojmi

Alfuzosin Mylan 10 mg sa má užívať po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Alfuzosin Mylan 10 mg je určený len pre mužov, preto táto informácia nie je podstatná.


Deti a dospievajúci

Alfuzosin Mylan 10 mg nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich (pacienti do veku 18 rokov).


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Na začiatku liečby Alfuzosinom Mylan 10 mg môžete pociťovať točenie hlavy, závrat alebo slabosť.

Neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje alebo nevykonávajte žiadne nebezpečné činnosti pokiaľ neviete, ako Váš organizmus reaguje na liečbu.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Alfuzosinu Mylan 10 mg

Tento liek obsahuje malé množstvo laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou (intoleranciou) niektorých cukrov, obráťte sa na svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ Alfuzosin Mylan 10 mg


Vždy užívajte Alfuzosin Mylan 10 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním (Alfuzosin Mylan 10 mg) jedenkrát denne. U pacientov so zvýšeným rizikom výskytu vedľajších účinkov je však možné zvážiť nižšiu dávku. Prvú tabletu užite v čase pred spaním. Tablety užívajte každý deň bezprostredne po rovnakom jedle (napr. každý deň po večeri) a prehltnite ich celé a zapite dostatočným množstvom tekutiny. Tablety nedrvte, nepráškujte, nedeľte ani nežujte, pretože sa tak môže do Vášho tela príliš rýchlo uvoľniť príliš veľa liečiva alfuzosínu. Tým sa môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov.


Zvyčajná dávka pre pacientov, ktorí majú mierne až stredne závažné problémy s funkciou obličiek, je 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním (Alfuzosin Mylan 10 mg) jedenkrát denne, v prípade ak nižšia dávka nie je postačujúca, ako aj v závislosti od Vašej odpovede na liečbu. Prvú tabletu užite v čase pred spaním.


Ak užijete viac Alfuzosinu Mylan 10 mg, ako máte

Ak užijete väčšie množstvo Alfuzosinu Mylan 10 mg, Váš krvný tlak môže náhle poklesnúť a môžete pocítiť závrat alebo dokonca mdloby. Hneď ako pocítite závrat, sadnite si alebo si ľahnite, až kým sa nebudete cítiť lepšie. Ak príznaky nevymiznú, kontaktujte svojho lekára, pretože pokles krvného tlaku si môže vyžadovať nemocničnú liečbu.


Ak zabudnete užiť Alfuzosin Mylan 10 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu, pretože to môže spôsobiť náhly pokles krvného tlaku, obzvlášť ak užívate lieky na zníženie krvného tlaku. Ďalšiu tabletu užite podľa predpisu lekára.


Ak prestanete užívať Alfuzosin Mylan 10 mg

Neprerušujte ani neukončujte liečbu Alfuzosinom Mylan 10 mg bez predošlej konzultácie s Vaším lekárom. Ak chcete ukončiť liečbu alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Alfuzosin Mylan 10 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Stanovenie vedľajších účinkov je na základe nasledovných frekvencií výskytu:

Veľmi časté: viac ako u 1 z 10 liečených pacientov

Časté: viac ako u 1 zo 100, a menej ako u 1 z 10 liečených pacientov

Menej časté: viac ako u 1 z 1 000, a menej ako u 1 zo 100 liečených pacientov

Zriedkavé: viac ako u 1 z 10 000, a menej ako u 1 zo 1 000 liečených pacientov

Veľmi zriedkavé: menej ako u 1 z 10 000 liečených pacientov, vrátane ojedinelých hlásení


Časté:

únava, závrat, bolesť hlavy, mdloby, bolesť žalúdka, pocit nevoľnosti (nauzea), tráviace ťažkosti, , pocit slabosti, celkový pocit choroby.


Menej časté:

pocit ospalosti, poruchy zraku, zrýchlený tep srdca, mdloby (najmä na začiatku liečby), pocit búšenia a zrýchlenej činnosti srdca, nádcha (tečenie z nosa), vracanie, vyrážka (žihľavka, exantém), svrbenie, inkontinencia (neschopnosť udržať) moču, opuchy členkov a chodidiel, sčervenanie tváre (návaly horúčavy), bolesť na hrudi.


Veľmi zriedkavé: zhoršenie alebo opätovný výskyt (recidíva) bolesti na hrudi (angína pektoris), opuchy kože a sliznice, najmä na tvári a v oblasti úst, žihľavka.


Neznáme:

bolestivá erekcia (priapizmus), zníženie počtu bielych krviniek, nezvyčajný srdcový rytmus, komplikácie počas operácie očí z dôvodu šedého zákalu (katarakta, zakalená očná šošovka), vracanie, poškodenie pečene, cholestatické (s poruchou odtoku žlče) ochorenie pečene, nevoľnosť.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Alfuzosin Mylan 10 mg


Uchovávajte pri teplote do 30°C.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Alfuzosin Mylan 10 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a na blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Alfuzosin Mylan 10 mg obsahuje


- Liečivo je alfuzosíniumchlorid. Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 10 mg alfuzosíniumchloridu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, hypromelóza, povidón K25, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Alfuzosin Mylan 10 mg a obsah balenia


Alfuzosin Mylan 10 mg, tablety s predĺženým uvoľňovaním, sú biele, okrúhle, neobalené tablety.


Alfuzosin Mylan 10 mg je dostupný v PVC/PVDC-Al blistrových baleniach po 10, 20, 30, 50, 60, 60 x 1, 90 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Alfuzosine Mylan 10 mg

Česká republika: Alfuzosin Mylan 10 mg

Dánsko: Lafunomyl 10 mg

Fínsko: Lafunomyl 10 mg

Grécko: Alfuzosin / Generics 10 mg

Holandsko: Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Írsko: Xatger 10 mg prolonged release tablet

Maďarsko: Alugen 10 mg

Nemecko: Alfuzosin – dura 10 mg Retardtabletten

Poľsko: Alugen 10 mg

Portugalsko: Alfuzosina Mylan 10 mg

Rakúsko: Alfuzosin ‘Arcana’ 10 mg Retardtabletten

Slovenská republika: Alfuzosin Mylan 10 mg

Španielsko: Alfuzosina YES 10 mg comprimidos de liveracion prolongada EFG

Švédsko: Lafunomyl 10 mg

Taliansko: Alfuzosina Mylan Generics 10 mg

Veľká Británia: Taurazil SR 10 mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni 2013.

5/5Alfuzosin Mylan 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene , evid. č. 2011/02491-Z1B a 2012/00767-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Alfuzosin Mylan 10 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 10 mg alfuzosíniumchloridu.


Pomocné látky:

Každá tableta obsahuje 7,6 mg laktózy vo forme monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety s predĺženým uvoľňovaním.


Biele, okrúhle, neobalené tablety so skosenými hranami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Liečba stredne závažných až závažných funkčných symptómov benígnej hyperplázie prostaty (BPH).


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Tableta s predĺženým uvoľňovaním sa má prehltnúť celá s dostatočným množstvom tekutiny.


Dospelí

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Alfuzosin Mylan 10 mg jedenkrát denne. Prvá dávka sa má užiť v čase pred spaním. Tableta sa má užívať každý deň ihneď po rovnakom dennom jedle.


Starší pacienti (nad 65 rokov)

Farmakokinetické údaje a klinické údaje o bezpečnosti ukazujú, že u starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov so zvýšeným rizikom nežiaducich účinkov je však možné zvážiť nižšiu začiatočnú dávku.


Deti a dospievajúci

Účinnosť Alfuzosinu Mylan nebola preukázaná u detí vo veku 2 až 16 rokov (pozri časť 5.1). Alfuzosin Mylan preto nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich.


Znížená funkcia obličiek

Mierna až stredne ťažká renálna insuficiencia:

V prípade, ak nižšie dávky lieku nie sú dostatočné, liečba sa môže upraviť na základe klinickej odpovede na dávkovanie 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Alfuzosin Mylan 10 mg jedenkrát denne. Prvá dávka sa má užiť v čase pred spaním.


Ťažká renálna insuficiencia:

Alfuzosin Mylan 10 mg sa nemá podávať pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min), keďže klinické údaje o bezpečnosti lieku v tejto skupine pacientov nie sú k dispozícii (pozri časť 4.4.).


Hepatálna insuficiencia

Užívanie Alfuzosinu Mylan 10 mg, tablety s predĺženým uvoľňovaním, je kontraindikované u pacientov so zlyhaním funkcie pečene. U pacientov s miernou až stredne závažnou insuficienciou pečene je možné použiť iné lieky s okamžitým uvoľňovaním s nízkym obsahom alfuzosíniumchloridu. Pre dávkovanie a spôsob podávania pozri informácie o zodpovedajúcom lieku.


4.3. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na alfuzosín (alfuzosíniumchlorid), iné chinazolíny (napr. terazosín, doxazosín) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Stavy v súvislosti s ortostatickou hypotenziou.

 • Hepatálna insuficiencia.

 • Kombinovaná liečba s inými alfa1-blokátormi.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


 • Keďže nie sú dostupné klinické údaje o bezpečnosti u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) Alfuzosin Mylan 10 mg sa nemá podávať tejto skupine pacientov.


 • Pri podávaní Alfuzosinu Mylan pacientom užívajúcim antihypertenzíva alebo nitráty je potrebná opatrnosť. Je potrebné pravidelne sledovať krvný tlak, obzvlášť na začiatku liečby.


 • U niektorých jedincov sa môže v priebehu niekoľkých hodín od podania lieku vyvinúť ortostatická hypotenzia so symptómami alebo bez nich (závrat, vyčerpanie, asténia, potenie). Pacient si v takýchto prípadoch musí ľahnúť, kým príznaky úplne nevymiznú. Tieto účinky sú prechodné, vyskytujú sa na začiatku liečby a spravidla nebránia pokračovaniu liečby. Pacientov je potrebné upozorniť na možnosť výskytu týchto účinkov.


 • Opatrnosť je potrebná pri podávaní alfuzosínu pacientom, u ktorých sa vyskytla výrazná hypotenzia po podaní iného alfa1-blokátora.


 • Liečba sa má zahájiť postupne u pacientov so známou precitlivenosťou na iné alfa1-blokátory.


 • U pacientov s koronárnym ochorením srdca má liečba koronárnej insuficiencie pokračovať, avšak je potrebné vziať do úvahy, že súbežné podávanie nitrátov a alfuzosínu môže zvýšiť riziko výskytu hypotenzie. Liečba alfuzosínom sa má prerušiť v prípade, ak dôjde k recidíve alebo k zhoršeniu angíny pektoris.


 • Tak ako pri všetkých alfa1-blokátoroch, alfuzosín sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s akútnym zlyhaním srdca.


 • Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, lapónskeho deficitu laktázy alebo malabsorpcie glukózo-galaktózy nemajú užívať tento liek.


 • Pacienti s kongenitálnym predĺžením QTC intervalu, so známou anamnézou získaného predĺženia QTC intervalu alebo pacienti, ktorí užívajú lieky, o ktorých je známe, že predlžujú QTC interval majú byť prehodnotení pred podaním a počas podávania alfuzosínu.


 • V priebehu operácie katarakty sa u niektorých pacientov súčasne alebo v minulosti liečených blokátormi alfa1-receptorov pozoroval peroperačný syndróm vlajúcej dúhovky (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS, variant syndrómu zúženej zrenice). Napriek tomu, že riziko takejto udalosti pri užívaní alfuzosínu sa javí veľmi malé, oční chirurgovia majú byť pred operáciou katarakty informovaní, či pacient užíva alebo užíval alfa1-blokátory, pretože IFIS môže viesť k zvýšenému množstvu komplikácií počas operácie.


 • Pacientov je potrebné upozorniť, že tablety sa musia prehltnúť celé. Iným spôsobom užitia, ako je drvenie, rozpráškovanie, žuvanie, rozomletie alebo tlčenie tablety, je potrebné sa vyvarovať. Takéto postupy môžu viesť k nesprávnemu uvoľneniu a vstrebávaniu liečiva a tým ku skorým nežiaducim účinkom.


4.5. Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie:

- Blokátory alfa1-receptorov (pozri časť 4.3)


Kombinácie, ktoré je potrebné vziať do úvahy:

 • Antihypertenzíva (pozri časť 4.4)

 • Nitráty (pozri časť 4.4)

 • Silné inhibítory CYP 3A4 (ako je itrakonazol, ketokonazol a ritonavir), pretože zvyšujú hladinu alfuzosínu v krvi.


Súbežné užívanie antihypertenzív alebo nitrátov zvyšuje riziko hypotenzie. Pozri tiež časť 4.4.


Podanie celkových anestetík pacientovi liečenému alfuzosínom môže viesť k nestabilnému tlaku krvi. U pacientov liečených alfuzosínom sa odporúča prerušiť liečbu 24 hodín pred plánovaným operačným zákrokom.


V štúdiách zahŕňajúcich zdravých dobrovoľníkov sa nepozorovali žiadne farmakodynamické ani farmakokinetické interakcie medzi alfuzosínom a nasledujúcimi liečivami: warfarín, digoxín a hydrochlorotiazid.


4.6. Gravidita a laktácia


Neaplikovateľné vzhľadom na oblasť indikácie.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú dostupné údaje o vplyve na schopnosť viesť vozidlá.

Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ako vertigo, závrat a asténia, najmä na začiatku liečby. To je potrebné vziať do úvahy pri vedení vozidla a obsluhe strojov.


4.8. Nežiaduce účinky


Zatriedenie očakávaných frekvencií:

veľmi časté (≥ 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až ≤ 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až ≤ 1/1 000) a veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom sú závraty, ktoré sa vyskytujú približne u 5 % liečených pacientov.


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

časté (> 1/100 až < 1/10)

menej časté (> 1/1 000 až ≤ 1/100)

zriedkavé (> 1/10 000 až ≤ 1/1 000)

veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)

neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy srdca


tachykardia, palpitácie


angína pektoris u pacientov s existujúcim ochorením koronárnych artérií,

zhoršenie alebo recidíva angíny pektoris (pozri časť 4.4.)

atriálna fibrilácia

Poruchy oka


poruchy zrakuperoperačný syndróm vlajúcej dúhovky

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia, celkový pocit choroby

edém, bolesti na hrudníku
Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesti brucha, nauzea, dyspepsia, sucho v ústach

hnačkavracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest

hepatocelulárne poškodenie, cholestatické ochorenie pečene

Poruchy nervového systému

slabosť / závrat, bolesť hlavy, vyčerpanosť,

ospalosť, synkopa (obzvlášť na začiatku liečby), vertigo
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

priapizmus

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


rinitída
Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka exantém pruritus


urtikária,

angioedém


Poruchy ciev


návaly horúčavy, hypotenzia (posturálna) (na začiatku liečby, najmä po príliš vysokej dávke alebo ak sa liečba po krátkom prerušení obnovila)
Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia

Poruchy obličiek a močových ciest


inkontinencia moču

4.9. Predávkovanie


V prípade predávkovania je potrebné pacienta hospitalizovať, udržiavať v ležiacej polohe a má sa uskutočniť bežná liečba hypotenzie. V prípade významnej hypotenzie je vhodnou liečbou vazokonstrikčná látka s priamym účinkom na svalové vlákna ciev.


Je potrebné zvážiť výplach žalúdka a/alebo podanie aktívneho uhlia. Alfuzosín sa vo vysokej miere viaže na plazmatické bielkoviny, z toho dôvodu dialýza nemusí byť prínosná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antagonisty alfa-adrenergných receptorov

ATC kód:G04CA01


Alfuzosín, ktorý je racemát, je perorálne aktívny derivát chinazolínu, ktorý selektívne blokuje postsynaptické alfa1-receptory.


V štúdiách in vitro sa potvrdil selektívny účinok alfuzosínu na alfa1-adrenergné receptory v oblasti prostaty, trigona močového mechúra a v prostatickej časti močovej rúry.


Klinické príznaky benígnej hyperplázie prostaty (BPH) nesúvisia len s veľkosťou prostaty, ale taktiež s impulzami sympatického nervového systému, ktoré stimuláciou postsynaptických alfa-receptorov zvyšujú napätie hladkej svaloviny v dolných močových cestách. Liečba alfuzosínom uvoľňuje tieto hladké svaly, a tým zlepšuje prietok moču.


Klinický dôkaz uroselektivity alfuzosínu sa preukázal klinickou účinnosťou a dobrým profilom bezpečnosti u mužov liečených alfuzosínom, vrátane starších pacientov a pacientov s hypertenziou. Alfuzosín môže vyvolať stredne ťažké antihypertenzné účinky.

U ľudí alfuzosín zlepšuje močenie prostredníctvom zníženia svalového napätia v močovej rúre a zníženia odporu odtoku moču z močového mechúra, čím sa uľahčuje vyprázdňovanie močového mechúra.

U pacientov liečených alfuzosínom sa pozoroval nižší výskyt akútnej retencie moču v porovnaní s neliečenými pacientmi.


V placebom - kontrolovaných štúdiách zahŕňajúcich pacientov s BPH, alfuzosín:

 • významne zvýšil maximálny prietok moču (Qmax) u pacientov s hodnotou Qmax < 15 ml/s v priemere o 30 %. Zlepšenie sa pozorovalo už po prvej dávke.

 • významne znížil tlak detrúzora a zvýšil vylučovaný objem moču v dôsledku silného nutkania na vyprázdňovanie.

 • významne znížil reziduálny objem moču.


Tieto urodynamické účinky viedli k zlepšeniu symptómov dolných močových ciest (LUTS), t.j. príznakov pri napĺňaní (dráždivé pôsobenie) rovnako ako aj pri vyprázdňovaní (obštrukčné pôsobenie), čo sa klinicky jasne preukázalo.


Deti a dospievajúci

Alfuzosin Mylan nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich (pozri časť 5.1).


Účinnosť alfuzosínu sa nepreukázala v dvoch štúdiách vykonaných u 197 pacientov vo veku od 2 do 16 rokov so zvýšeným detruzorovým tlakom bodu úniku (detrusor leak point pressure, LPP ≥ 40 cm H2O) neurologického pôvodu. Pacienti sa liečili alfuzosínom 0,1 mg/kg/deň alebo 0,2 mg/kg/deň použitím foriem upravených na pediatrické použitie.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Alfuzosín podávaný v rozmedzí terapeutických dávok má lineárne farmakokinetické vlastnosti. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne približne 5 hodín po podaní lieku. Kinetický profil alfuzosínu je charakterizovaný veľkými inter-individuálnymi výkyvmi v plazmatických koncentráciách. Absorpcia sa zvyšuje, ak sa liek užíva po jedle.


Absorpcia

Priemerná hodnota maximálnej plazmatickej koncentrácie po prvom podaní (po jedle) bola 7,72 ng/ml, hodnota AUCinf bola 127 ng x h/ ml (pri podaní po jedle) a tmax6,69 h (pri podaní po jedle). V rovnovážnom stave (pri podaní po jedle) bola priemerná hodnota AUC po dávkovom intervale (AUCτ) 145 ng x h/ml, priemerná hodnota Cmax10,6 ng/ml a Cmin3,23 ng/ml.


Distribúcia

Miera väzby alfuzosínu na plazmatické bielkoviny je približne 90 %. Distribučný objem alfuzosínu u zdravých dobrovoľníkov je 2,5 l/kg. Ukázalo sa, že v porovnaní s plazmou sa alfuzosín prednostne distribuuje v prostate.


Eliminácia

Zdanlivý polčas eliminácie je približne 8 hodín. Alfuzosín sa v značnej miere metabolizuje v pečeni (prostredníctvom rôznych metabolických dráh), jeho metabolity sa vylučujú obličkami a pravdepodobne tiež žlčou. Po perorálnom podaní sa 75-91 % z dávky vylučuje stolicou, 35 % sa vylučuje v nezmenenej forme a zvyšok sa vylučuje vo forme metabolitov, čo naznačuje určitý stupeň biliárnej exkrécie.

Približne 10 % dávky sa vylúči močom v nezmenenej forme. Žiaden z metabolitov nie je farmakologicky aktívny.


Porucha funkcie obličiek alebo pečene

Pri zníženej funkcii obličiek sa zvyšuje hodnota distribučného objemu a klírensu alfuzosínu, čo je pravdepodobne dôsledkom zníženej väzby na plazmatické bielkoviny. Hodnota polčasu je však nezmenená. U pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou je polčas predĺžený. V porovnaní s mladými, zdravými dobrovoľníkmi je maximálna plazmatická koncentrácia u týchto pacientov dvojnásobná a biologická dostupnosť sa zvyšuje.


Starší pacienti

U starších pacientov nie sú hodnoty Cmaxa AUC zvýšené v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi v strednom veku.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Hypromelóza (E464)

Povidón K25

Magnéziumstearát (E470b)


6.2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


48 mesiacov.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVdC/Al blister


Veľkosti balenia: 10, 20, 30, 50, 60, 60x1, 90, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK]Ltd.

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1TL

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


77/0235/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


25.05.2006 / 24.11.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 6/2013


8/8Alfuzosin Mylan 10 mg