+ ipil.sk

Alkeran 5 mgPríbalový leták

Príloha č. 2k notifikáciio zmene, ev. č.: 2014/00348

Príloha č. 1k notifikáciio zmene, ev. č.: 2014/02519


Písomná informácia pre používateľa


Alkeran 2 mg

Alkeran 5 mg

filmom obalené tablety


melfalán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Alkeran a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Alkeran

3. Ako užívať Alkeran

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Alkeran

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Alkerana na čo sa používa


Tablety Alkeran obsahujú liečivo nazývané melfalán. Alkeran patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká. Alkeran sa používa na liečbu rakoviny. Účinkuje tak, že znižuje počet abnormálnych buniek, ktoré sa tvoria v tele.

Alkeran sa používa pri:

- plazmocytóme. Je to typ rakoviny, ktorá vzniká z buniek v kostnej dreni nazývaných plazmatické bunky. Plazmatické bunky pomáhajú prekonávať infekciu a ochorenie tak, že tvoria protilátky.

- pokročilom adenokarcinóme vaječníkov. Je to zhubný nádor žľazovej výstelky vaječníkov.

- pokročilej rakovine prsníka.

- primárnej polycytémii. Je to ochorenie, pri ktorom sa zvyšuje počet červených krviniek, čo spôsobuje zhustnutie krvi a tvorbu krvných zrazenín. To vedie k bolesti hlavy, závratu a namáhavému dýchaniu.


Ak sa o týchto ochoreniach chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Alkeran


Neužívajte Alkeran

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Ak sa vás vyššie uvedené týka, Alkeran neužívajte. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Alkeran.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Alkeran, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

- ste v súčasnosti alebo v nedávnej minulosti podstúpili liečbu ožarovaním alebo chemoterapiu,

- máte problémy s obličkami.


Ak si nie ste istý, či sa vás niektoré z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Alkeran.


Iné lieky a Alkeran

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov rastlinného pôvodu.


Vášho lekára alebo lekárnika informujte najmä vtedy, ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv:

- iné cytostatiká,

- kyselinu nalidixovú (antibiotikum, ktoré sa používa na liečbu infekcií močových ciest),

- cyklosporín (používa sa na zabránenie odvrhnutia orgánov alebo tkanív po transplantácii alebo na liečbu niektorých kožných ochorení, ako je napr. psoriáza a ekzém alebo na liečbu reumatoidnej artritídy).


Očkovanie počas užívania Alkeranu

Ak sa chcete dať zaočkovať, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako tak urobíte. Je to kvôli tomu, že niektoré očkovacie látky môžu u vás vyvolať infekciu, ak sa nimi dáte zaočkovať počas užívania Alkeranu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Alkeran neužívajte, ak plánujete počať dieťa. Týka sa to tak mužov, ako aj žien. Alkeran môže poškodiť mužské spermie alebo ženské vajíčka. Ak užívate tieto tablety alebo tieto tablety užíva váš partner, musíte používať spoľahlivú metódu antikoncepcie, aby nedošlo k otehotneniu. Poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Ak už ste tehotná, je dôležité, aby ste to svojmu lekárovi povedali predtým, ako užijete Alkeran. Počas užívania Alkeranu nedojčite. Poraďte sa o tom so svojím lekárom.


3. Ako užívať Alkeran


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Alkeran vám môže predpísať iba špecializovaný lekár, ktorý má skúsenosti v liečbe ochorení krvi.


Je dôležité, aby ste tento liek užívali v správnom čase. Na škatuľke je uvedené, koľko tabliet sa má užívať a ako často sa majú užívať. Ak to na škatuľke nie je uvedené alebo ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


- Tablety prehltnite vcelku a zapite pohárom vody.

- Tablety nelámte, nedrvte ani nežuvajte.


Dávka Alkeranu závisí od vášho ochorenia krvi alebo rakoviny (pozri časť 1).

- Váš lekár vám v prípade potreby taktiež môže zmeniť dávku počas liečby.

- Dávku vám niekedy môžu zmeniť, ak ste staršia osoba, alebo ak máte problémy s obličkami.

- Počas liečby Alkeranom vám bude lekár pravidelne robiť vyšetrenia krvi. Pomocou nich vám skontroluje počet buniek v krvi. Na základe výsledkov vyšetrenia vám lekár niekedy môže zmeniť dávku.


Plazmocytóm

- Zvyčajná dávka je 0,15 mg na kilogram telesnej hmotnosti denne počas 4 dní. Táto schéma liečby sa zopakuje raz za 6 týždňov.


Pokročilý adenokarcinóm vaječníkov

- Zvyčajná dávka je 0,2 mg na kilogram telesnej hmotnosti denne počas 5 dní. Táto schéma liečby sa zopakuje raz za 4 až 8 týždňov.


Pokročilá rakovina prsníka

- Zvyčajná dávka je 0,15 mg na kilogram telesnej hmotnosti denne počas 5 dní. Táto schéma liečby sa zopakuje raz za 6 týždňov.


Primárna polycytémia

- Na začiatku liečby sa užíva 6 až 10 mg denne počas 5 až 7 dní. Potom sa dávka zníži na 2 až 4 mg denne.


Ak užijete viac Alkeranu, ako máte

Ak užijete viac Alkeranu, ako máte, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo choďte okamžite do nemocnice. Vezmite si so sebou balenie lieku.


Ak zabudnete užiť Alkeran

Oznámte to svojmu lekárovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď sa poraďte so špecializovaným lekárom alebo choďte do nemocnice.

- alergická reakcia, ktorej príznaky môžu zahŕňať:

- vyrážku, hrčky alebo žihľavku na koži,

- opuchnutú tvár, očné viečka alebo pery,

- náhle pískavé dýchanie alebo pocit zovretia hrudníka,

- kolaps (spôsobený zastavením srdca),

- akékoľvek prejavy horúčky alebo infekcie (bolesť hrdla, boľavé ústa alebo problémy s močením),

- akákoľvek neočakávaná tvorba krvných podliatin alebo krvácanie, alebo pocit silnej únavy, závratu alebo dýchavičnosti, keďže to môže znamenať, že sa tvorí príliš málo krvných buniek špecifického druhu,

- ak sa náhle budete cítiť zle (dokonca aj pri normálnej telesnej teplote).


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré sa takisto môžu objaviť pri užívaní tohto lieku, porozprávajte sa so svojím lekárom:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 osôb)

- pokles počtu krvných buniek a krvných doštičiek,

- nevoľnosť, vracanie a hnačka,

- vredy v ústach ‑ pri vysokých dávkach Alkeranu,

- vypadávanie vlasov ‑ pri vysokých dávkach Alkeranu.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)

- vypadávanie vlasov ‑ pri zvyčajných dávkach Alkeranu,

- vysoké hladiny chemickej látky nazývanej močovina v krvi ‑ u ľudí s problémami s obličkami, ktorí sa liečia pre myelóm.


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)

- ochorenie, pri ktorom je počet červených krviniek nízky, pretože dochádza k ich predčasnému zničeniu. To môže spôsobovať pocit silnej únavy, dýchavičnosti a závratu a taktiež môže vyvolať bolesť hlavy alebo zožltnutie kože alebo očí.

- problémy s pľúcami, ktoré môžu spôsobovať kašeľ alebo pískavé dýchanie a sťažovať dýchanie,

- problémy s pečeňou, ktoré sa môžu zistiť pri vyšetreniach krvi alebo spôsobiť žltačku (zožltnutie očných bielok a kože),

- vredy v ústach ‑ pri zvyčajných dávkach Alkeranu,

- kožné vyrážky alebo svrbenie kože.


Pri liečbe Alkeranom sa môžu objaviť aj nasledujúce vedľajšie účinky:

- leukémia ‑ rakovina krvi,

- u žien: vynechanie menštruácie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Alkeran


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).


Ak vám lekár povie, aby ste tablety prestali užívať, je dôležité, aby ste všetky zvyšné tablety vrátili do lekárne, kde budú zlikvidované v súlade so smernicami o likvidácii nebezpečných látok. Tablety si nechajte iba na odporúčanie vášho lekára.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Alkeran obsahuje

- Liečivo je melfalán. Každá filmom obalená tableta Alkeranu obsahuje 2 mg alebo 5 mg melfalánu.

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, krospovidón, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, obalová sústava opadry biela YS‑1‑18097‑A.


Ako vyzerá Alkeran a obsah balenia

Alkeran sa dodáva vo forme tabliet. Tablety Alkeranu sú balené do liekoviek obsahujúcich 25 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, Írsko


Výrobca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań, Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.

5

Alkeran 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00348

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02519


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Alkeran 2 mg

Alkeran 5 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 2 mg melfalánu.

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 5 mg melfalánu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tablety Alkeran sa používajú na liečbu plazmocytómu a pokročilého adenokarcinómu ovárií. Tablety Alkeran sa ďalej môžu použiť na liečbu:

Karcinómu prsníka: Alkeran buď osamote, alebo v kombinácii s inými liekmi, má signifikantný terapeutický účinok pri časti pacientok s pokročilým karcinómom prsníka.

Primárnej polycytémie: liečba Alkeranom je účinná pri časti pacientov s primárnou polycytémiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Alkeran je cytotoxický liek, ktorý patrí do skupiny alkylačných látok. Majú ho predpisovať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou malígnych ochorení takýmito látkami.


Keďže je Alkeran myelosupresívny, počas liečby je nevyhnutné, aby sa často kontroloval krvný obraz a v prípade potreby odložila ďalšia dávka alebo upravilo dávkovanie (pozri časť 4.4).


Absorpcia Alkeranu je po perorálnom podaní rôzna. Môže byť potrebné, aby sa dávka opatrne zvyšovala dovtedy, kým sa nedosiahne myelosupresia, aby sa zaistilo, že sa dosiahli účinné terapeutické koncentrácie.


Plazmocytóm: typická schéma perorálneho dávkovania je 0,15 mg/kg telesnej hmotnosti/deň v rozdelených dávkach počas štyroch dní, čo sa opakuje v 6-týždňových intervaloch. Použili sa však viaceré liečebné režimy a podrobnosti je potrebné vyhľadať v príslušnej vedeckej literatúre. Kombinácia perorálneho Alkeranu s prednizónom môže byť účinnejšia ako samotný Alkeran. Kombinácia sa zvyčajne podáva intermitentným spôsobom. Predĺženie liečby na viac ako 1 rok pravdepodobne nezlepšuje výsledky.


Pokročilý adenokarcinóm ovárií: typický režim je 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti/deň perorálne počas 5 dní, čo sa opakuje každé 4 až 8 týždňov alebo keď sa upraví periférny krvný obraz.


Karcinóm prsníka: Alkeran sa podáva perorálne v dávke 0,15 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 6 mg/m2 telesného povrchu/deň počas 5 dní, čo sa opakuje každých 6 týždňov. Keď sa objaví útlm kostnej drene, dávka sa zníži.


Primárna polycytémia: na navodenie remisie sa použili dávky 6 až 10 mg denne počas 5 až 7 dní s následným podávaním 2 až 4 mg denne, kým sa nedosiahol uspokojivý ústup ochorenia. Na udržiavaciu liečbu sa používa dávka 2 až 6 mg raz za týždeň. Z hľadiska možnosti závažnej myelosupresie pri kontinuálnom podávaní Alkeranu je počas liečby zásadne potrebné často kontrolovať krvný obraz a podľa potreby upravovať dávkovanie alebo prerušovať liečbu.


Dávkovanie u detí: Alkeran sa v konvenčnom dávkovaní indikuje u detí iba zriedkavo, a preto nie je možné stanoviť dávkovanie.


Dávkovanie u starších osôb: aj keď sa Alkeran v konvenčných dávkach často podáva starším osobám, chýbajú špecifické informácie týkajúce sa jeho podávania tejto podskupine pacientov.


Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek: klírens Alkeranu je pri poruche funkcie obličiek znížený, ale variabilne (pozri tiež časť 4.4).


Bežne dostupné farmakokinetické údaje neoprávňujú k absolútnemu odporučeniu o redukovaní dávok, keď sa tablety Alkeranu podávajú pacientom s poruchou funkcie obličiek. U pacientov s poruchou funkcie obličiek môže byť vhodné použiť na začiatku redukované dávkovanie, kým sa nestanoví tolerancia.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Melfalán je účinnou cytotoxickou látkou, ktorá sa môže používať len pod vedením lekára so skúsenosťami s podávaním takýchto látok.


Bezpečné zaobchádzanie s Alkeranom: (pozri časť 6.6). Zaobchádzanie s Alkeranom sa má riadiť smernicami o zaobchádzaní s cytotoxickými liekmi.


Imunizácia pomocou živej vakcíny môže u hostiteľov s oslabeným imunitným systémom spôsobiť infekciu. Imunizácia živými vakcínami sa pretoneodporúča.


Sledovanie: keďže je Alkeran silnou myelosupresívnou látkou, je veľmi dôležité venovať veľkú pozornosť sledovaniu krvného obrazu, aby sa predišlo nadmernej myelosupresii a riziku ireverzibilnej aplázie kostnej drene. Hodnoty krvného obrazu môžu po prerušení liečby ďalej klesať, takže pri prvom príznaku nadmerného poklesu počtu leukocytov alebo trombocytov je potrebné liečbu dočasne prerušiť. Z hľadiska zvýšenej toxicity pre kostnú dreň sa má Alkeran používať opatrne u pacientov, ktorí sa v nedávnej minulosti podrobili rádioterapii alebo chemoterapii.


Porucha funkcie obličiek: klírens Alkeranu môže byť u pacientov s renálnym poškodením znížený a títo pacienti môžu mať aj uremický útlm kostnej drene. Preto je vhodné znížiť dávku a starostlivo pacienta sledovať (pozri časť 4.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


U jedincov s oslabeným imunitným systémom sa neodporúča očkovanie živými vakcínami (pozri časť 4.4).


Kyselina nalidixová spolu s vysokými dávkami intravenózneho melfalánu viedla u detí k úmrtiu v dôsledku hemoragickej enterokolitídy.


U pacientov po transplantácii hematopoetických kmeňových buniek, ktorí následne po príprave vysokými dávkami intravenózneho melfalánu dostali na zabránenie reakcii štepu proti hostiteľovi cyklosporín, sa popisovala porucha funkcie obličiek.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Tak ako pri liečbe všetkými cytotoxickými látkami, aj v tomto prípade sa majú používať vhodné kontraceptíva, pokiaľ sa niektorý z partnerov lieči Alkeranom. Počas gravidity je podľa možností potrebné vždy sa vyhnúť užívaniu melfalánu, najmä počas 1. trimestra. Očakávaný prínos pre matku musí v každom jednotlivom prípade prevážiť potenciálne ohrozenie plodu.


Laktácia

Matky, ktoré užívajú Alkeran, nesmú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri užívaní tohto lieku nie je známy negatívny vplyv na činnosť vyžadujúcu si zvýšenú pozornosť, schopnosť sústrediť sa a koordináciu pohybu.


4.8 Nežiaduce účinky


Pre tento liek neexistuje moderná klinická dokumentácia, ktorá sa môže použiť ako podporná pri určení frekvencie nežiaducich účinkov. Výskyt nežiaducich účinkov sa môže líšiť v závislosti od indikácie a od užitej dávky a tiež od toho, či bola podaná v kombinácii s ďalšími liečivami.


Na klasifikáciu frekvencie nežiaducich účinkov sa použilo nasledujúce pravidlo: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: útlm kostnej drene, ktorý vedie k leukopénii, trombocytopénii a anémii.

Zriedkavé: hemolytická anémia.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: alergické reakcie (pozri Poruchy kože a podkožného tkaniva). Menej často sa hlásili alergické reakcie na Alkeran, ako napr. urtikária, edém, exantém a anafylaktický šok, a to po úvodnom alebo opakovanom podaní (najmä intravenóznom). V súvislosti s takýmito nežiaducimi účinkami sa zriedkavo hlásila aj zástava srdca.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: intersticiálna pneumonitída a fibróza pľúc (vrátane fatálnych hlásení).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nauzea, vracanie a hnačka; stomatitída po vysokých dávkach. Gastrointestinálne účinky ako nauzea a vracanie sa hlásili u viac ako 30 % pacientov užívajúcich konvenčné perorálne dávky Alkeranu.

Zriedkavé: stomatitída po konvenčných dávkach.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: poruchy pečene v rozsahu od abnormálnych výsledkov vyšetrení funkcie pečene po klinické prejavy ako sú hepatitída a žltačka.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: alopécia po vysokých dávkach.

Časté: alopécia po konvenčných dávkach.

Zriedkavé: makulopapulózna vyrážka a pruritus (pozri Poruchy imunitného systému).


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: u pacientov s plazmocytómom a poškodením obličiek sa vo včasných štádiách liečby melfalánom spozorovalo prechodné signifikantné zvýšenie hladiny močoviny v krvi.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy:

Najpravdepodobnejšími prvotnými príznakmi akútneho perorálneho predávkovania sú gastrointestinálne účinky zahŕňajúce nauzeu, vracanie a hnačky. Hlavným toxickým účinkom je útlm kostnej drene, ktorý vedie k leukopénii, trombocytopénii a anémii.


Liečba:

Ak je potrebné, majú sa vykonať všeobecné podporné opatrenia spolu s podaním vhodnej transfúzie krvi a krvných derivátov trombocytov, má sa zvážiť hospitalizácia, profylaxia antibiotikami a použitie hematopoetických rastových faktorov. Neexistuje žiadne špecifické antidotum. Minimálne štyri týždne po predávkovaní sa má starostlivo sledovaťkrvný obraz, až kým sa stav neupraví.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum, ATC kód: L01AA03


Mechanizmus účinku

Melfalán je bifunkčná alkylačná látka. Vytváranie uhlíkových intermediárnych zlúčenín z každej z dvoch bis-2-chlóretylových skupín umožňuje alkyláciu prostredníctvom kovalentnej väzby s dusíkom guanínu DNA v polohe 7, čím sa premostia dve vlákna DNA a zabráni sa replikácii buniek.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia perorálneho melfalánu je vysoko variabilná z hľadiska času prvého výskytu lieku v plazme a maximálnej plazmatickej koncentrácie.


V štúdiách absolútnej biologickej dostupnosti melfalánu bola priemerná absolútna biologická dostupnosť v rozsahu od 56 % do 85 %.


Môže sa použiť intravenózne podanie, aby sa predišlo variabilite v absorpcii súvisiacej s myeloablatívnou liečbou.


V štúdii sa melfalán podával perorálne 18 pacientom v dávke od 0,2 do 0,25 mg/kg telesnej hmotnosti, maximálna plazmatická koncentrácia (rozsah od 87 – 350 ng/ml) sa dosiahla od 0,5 do 2 hodín.


Podanie tabliet Alkeranu bezprostredne po jedle predlží čas potrebný na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie a zníži plochu pod krivkou plazmatických koncentrácií v čase medzi 39 % a 45 %.


Eliminácia

U 13 pacientov, ktorí užívali melfalán v perorálnej forme v dávke 0,6 mg/kg telesnej hmotnosti bol konečný plazmatický polčas eliminácie v priemere 90 ± 57 minút s 11 % lieku v moči po 24 hodinách.


U 18 pacientov, ktorí užívali melfalán v perorálnej forme v dávke 0,2 až 0,25 mg/kg telesnej hmotnosti, bol priemerný polčas eliminácie 1,12 ± 0,15 hodín.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Klírens Alkeranu môže byť pri poruche funkcie obličiek znížený (pozri časť 4.2 a 4.4).


Staršie osoby

Nedokázala sa žiadna korelácia medzi vekom a klírensom melfalánu alebo konečným polčasom eliminácie (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagenita: u zvierat je melfalán mutagénny a u pacientov, ktorí sa liečili týmto liekom, sa pozorovali chromozómové aberácie.


Kancerogenita: bolo hlásené, že melfalán, rovnako ako ostatné alkylačné látky, účinkuje leukemogénne. Po liečbe melfalánom bol pri ochoreniach, ako napr. amyloidóza, malígny melanóm, plazmocytóm, makroglobulinémia, syndróm chladových aglutinínov a karcinóm ovárií, hlásený výskyt prípadov akútnej leukémie. Pri porovnaní pacientok s karcinómom ovárií, ktoré užívali alkylačné látky, s pacientkami, ktoré ich neužívali, sa nedokázalo, že by používanie alkylačných látok vrátane melfalánu významne zvyšovalo výskyt akútnej leukémie. Keď sa uvažuje o použití melfalánu, musí potenciálny terapeutický prínos prevážiť riziko prípadnej leukémie z liečby.


Teratogenita: teratogénny potenciál Alkeranu sa neskúmal. Vzhľadom na jeho mutagénne vlastnosti a štrukturálne podobnosti s inými látkami, pri ktorých je známy teratogénny účinok, je preto možné, že melfalán môže spôsobovať kongenitálne defekty u narodených detí pacientok liečených týmto liekom.


Účinky na fertilitu: Alkeran zapríčiňuje pri signifikantnom počte pacientok premenopauzálnu supresiu funkcie ovárií a následnú amenoreu. Niektoré štúdie na zvieratách poukazujú na možné nežiaduce účinky melfalánu na spermatogenézu. U mužov môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú sterilitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát

Obal:

Filmotvorná sústava Opadry YS-1-18097-A biela


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hnedá liekovka zo skla typu III. Bezpečnostný uzáver s vnútornou časťou z polypropylénu a vonkajšou HDPE časťou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa.


Veľkosť balenia:

25 x 2 mg

25 x 5 mg


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie s Alkeranom sa má riadiť smernicami o zaobchádzaní s cytotoxickými liekmi.


Bezpečné zaobchádzanie s Alkeranom:

Ak je vonkajší obal tablety neporušený, zaobchádzanie s Alkeranom nepredstavuje žiadne riziko.

Alkeran tablety sa nemajú deliť.


Likvidácia:

Zvyšné tablety sa musia zlikvidovať spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám miestnych predpisov o zaobchádzaní s cytotoxickými liekmi.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, Írsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Alkeran 2 mg: 44/0225/70-C/S

Alkeran 5 mg: 44/0145/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1970

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15.10. 2007/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


7

Alkeran 5 mg