+ ipil.sk

ALNAGON neoPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/06096-Z1A

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00592-Z1A


Písomná informácia pre používateľa


ALNAGON neo

tablety

kyselina acetylsalicylová, kodeínfosfát, kofeín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Alnagon neo a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Alnagon neo

3. Ako užívať Alnagon neo

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Alnagon neo

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Alnagon neo a na čo sa používa


Alnagon neo je viaczložkový liek vhodný na liečbu miernej a stredne silnej bolesti.

Liek sa užíva pri bolesti rôzneho pôvodu napr. bolesti hlavy, kĺbov a svalov, zubov, nervov a chrbtice, a počiatočnej bolesti pri onkologických ochoreniach.

Liek môžu užívať dospelí a dospievajúci nad 15 rokov.

Tento liek obsahuje kodeín. Kodeín patrí do skupiny liekov nazývaných opiátové analgetiká, ktoré zmierňujú bolesť. Možno ich použiť samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi proti bolesti, ako je kyselina acetylsalicylová.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Alnagon neo


Neužívajte Alnagon neo

 • ak ste alergický/á na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte mastocytózu (ochorenie imunitného systému),

 • pri vredovej chorobe,

 • pri závažných poruchách dýchania, prieduškovej astme,

 • pri krvácavých stavoch a pri chirurgických výkonoch spojených s masívnejším krvácaním,

 • pri závažnom zlyhaní pečene,

 • ak ste mladší ako 15 rokov,

 • ak ste mladší ako 17 rokov a súčasne máte prebiehajúce horúčkovité ochorenie (pozri tiež časť „Upozornenia a opatrenia“),

 • ak užívate metotrexát (používaný na liečbu rakoviny alebo reumatickej artritídy) v dávkach vyšších ako 15 mg týždenne,

 • ak dojčíte,

 • počas posledných troch mesiacov tehotenstva (pozri tiež časť „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“),

 • na úľavu od bolesti u detí a dospievajúcich (0-18 rokov) po odstránení nosných alebo krčných mandlí z dôvodu syndrómu obštrukčného spánkového apnoe (zastavenie dychu počas spánku),

 • ak viete, že veľmi rýchlo metabolizujete kodeín na morfín.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívaťAlnagon neo, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte poruchu funkcie pečene, obličiek alebo srdca,

 • ak máte prieduškovú astmu, dlhotrvajúcu chorobu pľúc spôsobujúcu zúženie až upchatie priedušiek, sennú nádchu a nosové polypy,

 • ak máte dnu, zvýšený vnútrolebkový tlak, zväčšenú prostatu, zelený zákal alebo ak trpíte dlhotrvajúcou zápchou.


Kodeín sa určitým enzýmom v pečeni premieňa na morfín. Morfín je látka, ktorá uľavuje od bolesti. Niektorí ľudia majú tento enzým pozmenený, čo sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. U niektorých jedincov morfín nevzniká vôbec alebo vo veľmi malých množstvách a neposkytne preto dostatočnú úľavu od bolesti. U iných ľudí existuje zvýšené riziko závažných vedľajších účinkov, pretože dochádza k tvorbe veľmi vysokého množstva morfínu. Ak sa u vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, musíte prestať tento liek užívať a okamžite vyhľadať pomoc lekára: pomalé alebo plytké dýchanie, zmätenosť, ospalosť, malé zreničky, pocit na vracanie alebo vracanie, zápcha, nechutenstvo.


Deti a dospievajúci

U detí a dospievajúcich do 17 rokov s vírusovým ochorením (napr. chrípka alebo chrípke podobné infekcie horných dýchacích ciest, ovčie kiahne) existuje v súvislosti s užívaním kyseliny acetylsalicylovej vyššie riziko rozvoja Reyovho syndrómu. Reyov syndróm je život ohrozujúci stav, ktorý bez včasnej diagnózy končí smrťou. Príznaky sa môžu objaviť buď v priebehu ochorenia alebo (častejšie) až v štádiu rekonvalescencie, t.j. po odznení akútnych príznakov ochorenia. Môže ísť o úporné vracanie, hnačku, poruchy dýchania (nepravidelné, zrýchlené), stratu energie, únavu, ospalosť, ľahostajnosť, strnulosť, pohľad „do prázdna“, alebo naopak podráždené a agresívne správanie, vzrušenosť, zmätenosť, kŕče, delírium. Ak sa u dieťaťa alebo dospievajúceho vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov, je potrebné okamžite vyhľadať lekára.


Užitie u detí a dospievajúcich po chirurgickom zákroku

Kodeín nie je určený na úľavu od bolesti u detí a dospievajúcich po odstránení nosných alebo krčných mandlí z dôvodu syndrómu obštrukčného spánkového apnoe (zastavenie dychu počas spánku).


Užitie u detí s dýchacími ťažkosťami

Použitie kodeínu sa u detí s dýchacími ťažkosťami neodporúča, keďže príznaky morfínovej toxicity môžu byť u týchto detí závažnejšie.


Iné lieky a Alnagon neo

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je veľmi dôležité, aby ste informovali svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate:

 • metotrexát v dávke nižšej ako 15 mg týždenne (používaný na liečbu rakoviny alebo reumatickej artritídy), pretože kyselina acetylsalicylová zvyšuje jeho nežiaduce účinky,

 • lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (napr. warfarín, klopidogrel, tiklopidín), pretože súbežné užívanie môže zvýšiť riziko krvácania,

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu cukrovky, pretože kyselina acetylsalicylová môže zvyšovať ich účinok na znižovanie cukru,

 • iné nesteroidné protizápalové analgetiká (lieky proti bolesti), pretože súbežné užívanie môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov na tráviaci trakt,

 • antiepileptické lieky (fenytoín, valproát sodný alebo kyselinu valproovú) pretože kyselina acetylsalicylová môže zvyšovať ich účinok,

 • liek na srdce, digoxín, pretože kyselina acetylsalicylová môže zvýšiť jeho účinok,

 • barbituráty, pretože kyselina acetylsalicylová môže zvýšiť ich účinok,

 • lítium, ktoré sa používa na liečbu bipolárnej afektívnej poruchy (čo je psychické ochorenie s manickou a depresívnou fázou), pretože kyselina acetylsalicylová môže zvýšiť jeho účinok,

 • perorálne glukokortikoidy, pretože súbežné užívanie môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania (z tráviaceho traktu),

 • sulfónamidy (lieky na liečbu infekcií), pretože súbežné užívanie môže zvýšiť riziko ich vedľajších účinkov,

 • probenecid, ktorý sa používa na liečbu dny,

 • diuretiká (na odstránenie nadmernej tekutiny z tela), pretože kyselina acetylsalicylová môže narušiť ich účinnosť,

 • antihypertenzíva (ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi), pretože kyselina acetylsalicylová môže narušiť ich účinnosť,

 • lieky tlmiace centrálny nervový systém, pretože súbežné užívanie s kodeínom môže zvýšiť únavu, ospalosť alebo spomaliť dýchanie,

 • lieky určené na liečbu depresie (inhibítory MAO, tymoleptiká), fyzostigmín a neostigmín (lieky pôsobiace na vegetatívny nervový systém),

 • cimetidín (liek na tlmenie tvorby žalúdočnej kyseliny), ciprofloxacín, enoxacín, norfloxacín, (antibiotiká používané na liečbu infekcií), perorálne kontraceptíva (lieky na ústne použitie, určené na zabránenie počatia), disulfiram (liečivo používané v psychiatrickej liečbe alkoholizmu) a mexiletín (liek na liečbu porúch srdcového rytmu), pretože súbežné užívanie môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov kofeínu.


Alnagon neo a jedlo, nápoje a alkohol

Liek sa užíva pri jedle alebo bezprostredne po ňom.

V priebehu liečby sa neodporúča piť alkoholické nápoje.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebolekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek sa nesmie podávať v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva nesmie byť liek podávaný, ak to nie je celkom nevyhnutné. Ak sa však zo závažných dôvodov podáva ženám, ktoré chcú otehotnieť, alebo sú v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva, musí byť dávka čo najnižšia a doba liečenia čo najkratšia.

Liek sa nesmie podávať v období dojčenia.

Ak dojčíte, kodeín neužívajte. Kodeín a morfín prechádzajú do materského mlieka.

Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidových antireumatík), ktoré môžu prechodne znížiť plodnosť u žien. Po prerušení užívania dôjde k úprave.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. šoférovanie, obsluha strojov, práce vo výškach). Túto činnosť smiete vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára.


Alnagon neo obsahuje mliečny cukor laktózu

Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Alnagon neo


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Presné dávkovanie vždy určí lekár a je vždy individuálne v závislosti od charakteru, intenzity a frekvencie bolesti.

Obvykle sa podáva dospelým a dospievajúcim starším ako 15 rokov pri bolesti 1-2 tablety v jednorazovej dávke. Neskôr podľa potreby niekoľkokrát denne.

Zvyčajná denná dávka je 3-6 tabliet. Neužívajte viac ako 6 tabliet počas 24 hodín.

Tabletu prehltnite celú a zapite ju dostatočným množstvom tekutiny. Užitie lieku pri jedle alebo bezprostredne po ňom znižuje výskyt žalúdočných ťažkostí.

Tento liek neužívajte dlhšie ako 3 dni. Ak sa bolesť po 3 dňoch nezlepší, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak užijete viac Alnagonu neo, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití dieťaťom vyhľadajte lekára. Predávkovanie sa prejavuje hučaním v ušiach, poruchami dýchania, poruchou vodnej a elektrolytovej rovnováhy a poruchami vedomia. Pri objavení sa týchto príznakov urýchlene vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete užiť Alnagon neo

Medzi jednotlivými dávkami dodržujte časový odstup odporučený lekárom. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte liek užívať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví:

 • anafylaktická reakcia prejavujúca sa okrem iného svrbením a začervenaním kože, vyrážkou, opuchom, kašľom, dýchavicou, bledosťou, studeným potom, zrýchlenou činnosťou srdca, poklesom krvného tlaku;

 • náhly opuch kože a slizníc (napr. hrdla alebo jazyka), ťažkosti s dýchaním a/alebo svrbenie a vyrážka, často ako alergická reakcia (angioedém).


Pri užívaní lieku Alnagon neo sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie výskytu:


Veľmi časté (u viac ako 1 z 10 liečených):

 • podráždenie tráviaceho traktu alebo pažeráka.


Časté (u 1-10 zo 100 liečených):

 • brušný dyskomfort, pálenie záhy, nevoľnosť, vracanie, zápcha;

 • bolesť hlavy (spôsobená kodeínom).


Menej časté (u 1 - 10 z 1000 liečených):

 • žihľavka;

 • porucha spánku.


Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 liečených):

 • anafylaktická /anafylaktoidná reakcia;

 • zúženie dýchacích ciest, dýchavičnosť;

 • krvácanie z tráviaceho traktu, prasknutie vredu;

 • náhly opuch kože a slizníc (napr. hrdla alebo jazyka), ťažkosti s dýchaním a/alebo svrbenie a vyrážka, často ako alergická reakcia (angioedém);

 • poškodenie funkcie obličiek;

 • zmenené laboratórne hodnoty;

 • nespavosť;

 • bolesť hlavy (spôsobená kofeínom);

 • porucha zraku; zvýšený tlak v oku;


Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených):

 • Reyov syndróm;

 • euforická nálada;

 • zvonenie v ušiach;

 • kožná reakcia;

 • spomalené dýchanie.


Neznáme (z dostupných údajov):

 • nádcha;

 • nepokoj;

 • zrýchlený tep;

 • zvýšená tvorba žalúdočných štiav;

 • kŕče v oblasti žlčníka, žlčových ciest;

 • porucha močenia;

 • vnútrolebkové krvácanie, opuch pľúc

 • zápal pažeráka, zápal v tenkom alebo hrubom čreve

 • poškodenie pečene


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Alnagon neo


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujtelieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Alnagon neo obsahuje

- Liečivá sú kyselina acetylsalicylová 380 mg, kodeínfosfát 20 mg a kofeín 80 mg v jednej tablete.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec.


Ako vyzerá Alnagon neo a obsah balenia

Alnagon neo sú biele mramorovité tablety so skoseným okrajom a s deliacou ryhou.

Veľkosť balenia: 10 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

85101 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v 03/2014.
ALNAGON neo

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/06096-Z1A

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00592-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ALNAGON neo

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje kyselinu acetylsalicylovú 380 mg, kodeínfosfát 20 mg a kofeín 80 mg.


Pomocná látka so známym účinkom: obsahuje laktózu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Biele mramorovité tablety so skoseným okrajom a s deliacou ryhou.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bolesti miernej a strednej intenzity rôzneho pôvodu napr. bolesti hlavy, kĺbov a svalov, bolesti zubov, neuralgie, bolesti vertebrogénneho pôvodu, začínajúce bolesti pri onkologických ochoreniach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie je vždy individuálne v závislosti od charakteru, intenzity a frekvencie bolesti.


Dospelí a dospievajúci nad 15 rokov

Obvykle sa podáva dospelým a dospievajúcim nad 15 rokov pri bolesti 1-2 tablety v jednorazovej dávke. Potom podľa potreby niekoľkokrát denne. Zvyčajná denná dávka je 3-6 tabliet.

Dĺžka liečby by nemala trvať viac ako 3 dni a v prípade, že nedôjde k dostatočnej úľave od bolesti, je potrebné pacientov poučiť, aby sa poradili s lekárom.


Pediatrická populácia

Liek nie je určený pre deti mladšie ako 14 rokov.


Pacienti s renálnou insuficienciou a starší pacienti

U pacientov s renálnou insuficienciou a u starších pacientov je potrebné dávkovanie individuálne upraviť.


Spôsob podávania

Tablety prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Užitie lieku pri jedle alebo bezprostredne po ňom znižuje incidenciu žalúdočných ťažkostí.


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • u pacientov s preexistujúcou mastocytózou, použitie kyseliny acetylsalicylovej môže vyvolať závažné alergické reakcie (vrátane obehového šoku s návalmi tepla, hypotenziou, tachykardiou a vracaním),

 • pri vredovej chorobe,

 • pri respiračnej insuficiencii, bronchiálnej astme,

 • pri krvácavých stavoch nekonzumpčného charakteru a pri chirurgických výkonoch spojených s masívnejším krvácaním,

 • u pacientov so závažnou pečeňovou insuficienciou,

 • v 3. trimestri gravidity,

 • u detí a dospievajúcich do 15 rokov,

 • u detí a dospievajúcich vo veku do 17 rokov a súčasne prebiehajúcom horúčkovitom ochorení. Pri podaní kyseliny acetylsalicylovej deťom počas horúčkovitého ochorenia hrozí riziko vzniku Reyovho syndrómu,

 • v kombinácii s metotrexátom pri dávke 15 mg týždenne a vyššej (pozri časť 4.5),

 • u všetkých pediatrických pacientov (od 0-18 rokov), ktorí podstúpili tonzilektómiu a/alebo adenoidektómiu kvôli syndrómu obštrukčného spánkového apnoe pre zvýšené riziko rozvoja závažných a život ohrozujúcich nepriaznivých reakcií (pozri časť 4.4),

 • u dojčiacich žien (pozri časť 4.6),

 • u pacientov, ktorí majú ultra-rýchly CYP2D6 metabolizmus.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri bežnom dávkovaní je incidencia nežiaducich účinkov s výnimkou alergických reakcií nízka. Nežiaduce účinky súvisia bezprostredne s mechanizmom pôsobenia. Riziko sa zvyšuje u pacientov s renálnym, hepatálnym, kardiálnym poškodením, a u pacientov s vredovou chorobou.


U pacientov s bronchiálnou astmou, chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou, sennou nádchou a nosovými polypmi môže podanie ASA provokovať vznik astmatického záchvatu, angioedému alebo urtiky častejšie ako u ostatných pacientov.


Pri podaní kyseliny acetylsalicylovej deťom a dospievajúcim do 17 rokov počas horúčkovitého ochorenia hrozí riziko vzniku veľmi zriedkavého, život ohrozujúceho Reyovho syndrómu. Reyov syndróm je charakterizovaný neinfekčnou encefalopatiou s pečeňovým zlyhaním. Typicky sa objavuje po odznení akútnych príznakov horúčkovitého infekčného ochorenia (varicella, chrípkové ochorenie). Medzi klinické prejavy patrí protrahované profúzne vracanie, bolesť hlavy, poruchy vedomia.


Po podaní vyšších dávok môže dôjsť k zníženiu tlaku krvi pôsobením kodeínu u pacientov s hypovolémiou.


Kodeín môže vyvolať pľúcny edém u pacientov s respiračnými ochoreniami.


Odporúča sa opatrnosť počas užívania u pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie pečene, počas gravidity (1. a 2. trimester), pri stavoch so zvýšeným intrakraniálnym tlakom, hypertrofii prostaty, glaukóme a chronickej obstipácii.


CYP2D6 metabolizmus

Kodeín je pečeňovým enzýmom CYP2D6 metabolizovaný na morfín, jeho aktívny metabolit. Ak má pacient nedostatok tohto enzýmu alebo ho nemá vôbec, požadovaný analgetický účinok sa nedosiahne. Odhady naznačujú, že tento nedostatok CYP2D6 má až 7 % populácie bielej (kaukazskej) rasy. Ak však má pacient nadmerný či ultra-rýchly CYP2D6 metabolizmus, má tiež zvýšené riziko rozvoja nežiaducich účinkov opiátovej toxicity aj pri bežne predpisovaných dávkach. U týchto pacientov dochádza k rýchlej premene kodeínu na morfín, čo vedie k vyšším než očakávaným hladinám morfínu v sére.

Medzi zvyčajné príznaky opiátovej toxicity patria zmätenosť, ospalosť, plytké dýchanie, malé zreničky, nauzea, vracanie, zápcha a nechutenstvo. V závažných prípadoch tu môžu patriť príznaky obehovej a respiračnej depresie, ktoré môžu byť život ohrozujúce a veľmi zriedkavo aj smrteľné.

Odhady prevalencie ultra-rýchleho metabolizmu v rôznych populáciách sú zhrnuté nižšie:


Populácie

Prevalencia %

Africká/Etiópska

29%

Afroamerická

3,4% až 6,5%

Ázijská

1,2% až 2%

Biela (Kaukazská)

3,6% až 6,5%

Grécka

6.0%

Maďarská

1,9%

Severoeurópska

1%-2%


Pooperačné použitie u detí

V publikovanej literatúre existujú informácie o tom, že podanie kodeínu deťom po tonzilektómii a/alebo adenoidektómii z dôvodu obštrukčného spánkového apnoe viedlo k zriedkavým avšak život ohrozujúcim nežiaducim príhodám vrátane úmrtia (pozri tiež časť 4.3). Všetkým deťom boli podané dávky kodeínu, ktoré boli v rámci správneho dávkovacieho rozmedzia; existujú však dôkazy o tom, že tieto deti metabolizovali kodeín na morfín buď ultra-rýchlo alebo nadmerne.


Deti s poškodenou respiračnou funkciou

Použitie kodeínu sa neodporúča u detí, u ktorých môže byť poškodená respiračná funkcia, vrátane neurosvalových ochorení, závažných ochorení srdca či dýchacieho systému, infekcií horných dýchacích ciest či pľúc, mnohopočetných poranení alebo rozsiahlych chirurgických zákrokoch. Tieto faktory môžu zhoršiť príznaky morfínovej toxicity.


Existujú dôkazy o tom, že lieky, ktoré inhibujú cyklooxygenázu/syntézu prostaglandínov, ovplyvňujú ovuláciu, a tým môžu spôsobiť poškodenie ženskej plodnosti. Poškodenie je reverzibilné a odznie po ukončení liečby.


Liek nie je vhodný, ak možno dosiahnuť dostatočnú úľavu bolesti bez opioidnej zložky s menším rizikom vzniku liekovej závislosti.


Lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej (ASA) nie je vhodné podávať pacientom s dnou pretože spomaľuje vylučovanie kyseliny močovej a urikozurík.


Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo malabsorpciou glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kyselina acetylsalicylová (ASA)

 • Kyselina acetylsalicylová (ASA) inhibuje tubulárnu sekréciu metotrexátu. Súčasné užívanie ASA a metotrexátu v dávkach 15 mg týždenne a vyšších je kontraindikované (pozri časť 4.3). Pri užívaní metotrexátu v dávkach menších ako 15 mg týždenne je odporúčaná zvýšená opatrnosť.

 • Liek zvyšuje riziko krvácania u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá tým, že zvyšuje podiel voľného liečiva jeho vytesnením z väzby na proteíny. Rovnakým mechanizmom zvyšuje účinok perorálnych antidiabetík.

 • Súčasné podávanie iných liečiv zo skupiny nesteroidových antiflogistík zvyšuje riziko negatívneho vplyvu na sliznicu gastrointestinálneho traktu v dôsledku inhibície syntézy cytoprotektívnych prostaglandínov a vplyvom na hemostázu.

 • Súčasné podanie s kortikoidmi alebo so selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu zvyšuje riziko krvácania z gastrointestinálneho traktu.

 • ASA a iné protizápalové analgetiká môžu znižovať antihypertenzívne účinky diuretík a iných antihypertenzívnych liekov. Kombinácia nesteroidných antiflogistík môže u pacientov, ktorí zároveň užívajú diuretiká, zapríčiniť akútne zlyhanie obličiek v dôsledku inhibície medulárnej syntézy vazodilatačných prostaglandínov, spojenej s redukciou prietoku krvi obličkou.

 • ASA zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu, kyseliny valproovej, barbiturátov, lítia, digoxínu.

 • ASA zvyšuje nežiaduce účinky sulfónamidov a kombinovaných liekov s obsahom sulfónamidov.

 • ASA znižuje urikozurický účinok probenecidu.

 • Alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny acetylsalicylovej.

 • Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov, keď sa dávky podávajú súbežne. Vzhľadom k tomu, že tieto údaje sú limitované a že sú neistoty týkajúce sa extrapolovania údajov ex vivo do klinických situácií, nedajú sa urobiť jasné závery pre používanie ibuprofénu, pričom sa nepredpokladá žiadny pravdepodobný klinicky významný účinok pri občasnom užívaní ibuprofénu (pozri časť 5.1).


Kodeín

 • Súčasná aplikácia erytromycínu s kodeínom môže vyvolať prechodný extrapyramídový syndróm.

 • Analgetický účinok kodeínu zvyšujú inhibítory MAO, tymoleptiká, fyzostigmín a neostigmín. Znižujú ho naloxón, nalorfín a pentazocín.

 • Kodeín potencuje analgetický účinok analgetík-antipyretík vrátane kyseliny acetylsalicylovej.

 • Kombináciou kodeínu s inými centrálne tlmivo pôsobiacimi látkami sa môže potencovať sedácia a depresia dychu.


Kofeín

 • Účinok adenozínu je antagonizovaný kofeínom.

 • Barbituráty zvyšujú metabolizmus kofeínu indukciou mikrozomálnych enzýmov.

 • Kofeín môže inhibovať absorpciu vápnika.

 • Cimetidín, ciprofloxacín, enoxacín, norfloxacín, perorálne kontraceptíva a disulfiram spomaľujú metabolizáciu kofeínu v pečeni a potencujú jeho účinky. Rovnako aj mexiletín kompetitívnou inhibíciou redukuje elimináciu kofeínu viac ako 50 % a zvyšuje tým možnosť vzniku nežiaducich reakcií.

 • Kofeín môže znižovať klírens xantínov a tým potencovať ich farmakodynamické a toxické účinky.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Kyselina acetylsalicylová (ASA)


Nízke dávky (do 100 mg/deň)

V klinických štúdiách sa nízke dávky do 100 mg/deň používané výhradne v pôrodníctve a pri špeciálnom pozorovaní javili ako bezpečné.


Dávka 100-500 mg/deň

S užívaním dávok 100-500 mg/deň nie je dostatok klinických skúseností. Preto pre ne platí nižšie uvedená informácia.


Dávky 500 mg/deň a vyššie

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduci vplyv na graviditu a fetálny/embryonálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov, kardiálnych malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že sa riziko zvyšuje s dávkou a s dĺžkou trvania terapie. U zvierat bolo preukázané, že podanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeniu pre- a postimplantačných strát a k fetálnej/embryonálnej letalite. Naviac po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám počas organogenetickej periódy, bola hlásená zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych.

Počas 1. a 2. trimestra nesmie byť kyselina acetylsalicylová podávaná, ak to nie je celkom nevyhnutné.

Ak je kyselina acetylsalicylová podávaná ženám, ktoré chcú otehotnieť alebo v 1. a 2. trimestri gravidity, musí byť dávka čo najnižšia a doba liečenia čo najkratšia.


V 3. trimestri gravidity môže dôjsť pôsobením všetkých inhibítorov syntézy prostaglandínov:

u plodu

 • ku kardiopulmonálnej toxicite (predčasnému uzáveru ductus arteriosus a pulmonálnej hypertenzii)

 • renálnej dysfunkcii, ktorá môže vyústiť do renálneho zlyhania s oligohydramniónom


u matky a novorodenca na konci gravidity

 • k antiagregačnému účinku a potenciálnemu predĺženiu krvácania, ktoré môže vzniknúť aj po malých dávkach

 • k inhibícii maternicových kontrakcií vedúcich k oneskoreniu alebo predĺženiu priebehu pôrodu


V 3. trimestri gravidity je preto kyselina acetylsalicylová v dávke 500 mg/deň a vyššej kontraindikovaná.


Kodeín

Kodeín môže spôsobiť depresiu dychu a abstinenčný syndróm u novorodencov, ktorých matky užívali kodeín počas tretieho trimestra. Ako preventívne opatrenie je potrebné sa vyvarovať užitiu Alnagonu neo počas tretieho trimestra gravidity a počas pôrodu.


Laktácia

Liečivá prechádzajú placentárnou bariérou a do materského mlieka.


Použitie Alnagonu neo je počas dojčenia kontraindikované.

Pri normálnych terapeutických dávkach môžu byť kodeín a jeho aktívny metabolit prítomné v materskom mlieku vo veľmi nízkych dávkach a je nepravdepodobné, že by nepriaznivo ovplyvnili dojča. Ak však má pacientka ultra-rýchly CYP2D6 metabolizmus, môžu byť v materskom mlieku prítomné vyššie hladiny aktívneho metabolitu, morfínu, čo môže u dojčaťa vo veľmi zriedkavých prípadoch viesť k príznakom opiátovej toxicity, ktorá môže byť smrteľná.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, obsluhu strojov, práce vo výškach). Táto činnosť sa smie vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcich tabuľkách sú zhrnuté nežiaduce účinky liečiv Alnagonu neo rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie ich výskytu: Veľmi časté (1/10), Časté (1/100 až <1/10), Menej časté (1/1 000 až <1/100), Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Kyselina acetylsalicylová (ASA)

Výskyt a závažnosť nežiaducich účinkov (s výnimkou alergických reakcií) závisí od veľkosti podanej dávky.


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému **

Zriedkavé

anafylaktická /anafylaktoidná reakcia**

Poruchy nervového systému

Neznáme

intrakraniálne krvácenie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

bronchospazmus**

Neznáme

rinitída**, nekardiogénny pľúcny edém pri chronickom užívaní a v súvislosti s hypersenzitívnou reakciou na kyselinu acetylsalicylovú

Poruchy gastrointestinálneho traktu*

Veľmi časté

iritácia gastrointestinálneho traktu,

ezofageálna iritácia

Časté

brušný dyskomfort, pálenie záhy, nauzea, vracanie

Zriedkavé


gastrointestinálne krvácanie (okultné /zjavné), gastrointestinálny vred, perforácia gastrointestinálneho vredu a gastrointestinálne krvácanie (bez predošlých príznakov)

Neznáme

Poruchy hornej časti GITu: ezofagitída, erozívna duodenitída

Poruchy dolnej časti GITu:

vredy v tenkom čreve (jejunum, ileum) a v hrubom čreve (tračník, konečník), kolitída****.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Reyov syndróm***


Neznáme

poškodenie pečene, prevažne hepatocelulárne

Poruchy kože a podkožného tkaniva **

Menej časté

urtikária**

Zriedkavé

angioedém**

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé

renálne poškodenie (najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek)


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

alanínaminotransferáza

zvýšená (reverzibilne), aspartátaminotransferáza zvýšená (reverzibilne), kyselina močová zvýšená (najmä u pacientov s poruchou vylučovania kyseliny močovej),

porucha acidobázickej rovnováhy (obzvlášť po užití vyšších dávok ASA)


*Riziko ASA vyplývajúce z mechanizmu jej účinku predstavuje gastrointestinálne dráždenie, ulcerácie a krvácanie. Mechanizmus vzniku uvedených nežiaducich účinkov je komplexný, ale najdôležitejšiu úlohu zohráva kontakt liečiva so žalúdočnou sliznicou a po resorpcii aj inhibícia cyklooxygenázy. Zvýšené riziko predstavujú najmä pacienti s vredovou chorobou v anamnéze, alkoholici a geriatrickí pacienti.

** Približne 0,3 % populácie reaguje na podanie ASA hypersenzitívnou reakciou. Tento typ reakcie sa najčastejšie vyskytuje u pacientov s už existujúcou bronchiálnou astmou, nosnými polypmi alebo s chronickou urtikáriou. Mechanizmus vzniku týchto nežiaducich účinkov nie je známy. Predpokladá sa, že na ich vzniku sa môže podieľať zvýšená tvorba leukotriénov pri zvýšenej ponuke substrátu pre lipooxygenázovú časť metabolizmu kyseliny arachidónovej po zablokovaní cyklooxygenázovej cesty.

***U detí s vírusovým ochorením sa podaním kyseliny acetylsalicylovej (ASA) môže rozvinúť Reyov syndróm.

****Tieto reakcie môžu alebo nemusia byť spojené s krvácaním a môžu sa vyskytnúť pri užívaní akejkoľvek dávky kyseliny acetylsalicylovej a u pacientov s varovnými príznakmi alebo bez nich alebo bez predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych udalostí.


Kofeín


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Psychické poruchy

Zriedkavé

insomnia


Neznáme

nepokoj*

Poruchy nervového systému

Zriedkavé

bolesť hlavy

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

tachykardia*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme

žalúdočná hypersekrécia


*Pri vyšších dávkach kofeínu


Kodeín


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Psychické poruchy

Neznáme

agitácia**

Poruchy nervového systému

Časté

bolesť hlavy**

Menej časté

poruchy spánku**

Veľmi zriedkavé

euforická nálada**

Poruchy oka

Zriedkavé

poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Veľmi zriedkavé

tinnitus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

vracanie, zápcha

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

biliárne spazmy

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé

kožná reakcia*

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

porucha mikcie

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

vnútroočný tlak zvýšený

Veľmi zriedkavé

spomalené dýchanie**

*Alergické kožné a iné hypersenzitívne reakcie po kodeíne sú veľmi zriedkavé.

** Po podaní kodeínu sa môže vyskytnúť cefalea, eufória, spavosť alebo excitácia, spomalenie dýchania najmä po podaní vyšších dávok.


Pri jednorazových dávkach presahujúcich 60 mg kodeín zvyšuje tonus hladkého svalstva GIT (predovšetkým čriev a žlčníka), vyvoláva zápchu a môže byť príčinou vracania a porúch mikcie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Kyselina acetylsalicylová (ASA)

Intoxikácia ASA sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a zmätenosťou. Závažnejšiu intoxikáciu charakterizuje hyperpnoe, nauzea, vracanie, poruchy acidobázickej rovnováhy, petechie, delírium, kŕče a kóma. Pri akútnom a chronickom predávkovaní kyselinou acetylsalicylovou sa môže vyskytnúť nekardiogénny pľúcny edém (pozri časť 4.8).

Za letálnu dávku ASA sa považuje u dospelého dávka 10 g.

Pri intoxikácii je potrebné odstrániť zvyšok nevstrebaného lieku výplachom žalúdka a podaním aktívneho uhlia. Liečba intoxikácie spočíva v korekcii rozvratu vnútorného prostredia, zvládnutí hypertermie.


Kodeín

Predávkovanie kodeínom sa prejaví depresiou dychu, poruchou vedomia, miózou, bradykardiou a hypotenziou, retenciou moču a obstipáciou.

Terapia predávkovania spočíva v podaní špecifického antidota naloxonu. Ďalej je liečba symptomatická s kontrolou respiračných a kardiovaskulárnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analgetikum, ATC kód: N02BA51


Mechanizmus účinku:

Kyselina acetylsalicylová (ASA) inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy znižuje syntézu prostaglandínov, ktoré zvyšujú citlivosť algogénnych receptorov voči účinku bradykinínu, histamínu a iných v tkanive uvoľňovaných mediátorov. Tento mechanizmus je zodpovedný za jej analgetický účinok a priamo súvisí aj s nežiaducimi účinkami vyplývajúcimi z chýbania prostaglandínov pri fyziologických reguláciach. ASA acetyláciou blokuje cyklooxygenázu najmä v periférnych tkanivách.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže pri súbežnom podaní inhibovať účinok nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov. V jednej štúdii, keď sa jedna dávka ibuprofénu 400 mg užila v priebehu 8 hodín pred alebo v priebehu 30 minút po podaní dávky kyseliny acetylsalicylovej s okamžitým uvoľňovaním (81 mg), sa objavil znížený účinok kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu trombocytov. Avšak obmedzenia týchto údajov a neistota ohľadne extrapolácie ex vivo údajov na klinické situácie znamenajú, že sa ohľadom pravidelného užívania ibuprofénu nedajú urobiť žiadne jasné závery a pri občasnom užívaní ibuprofénu sa nezdá byť pravdepodobný žiadny klinicky významný účinok.


Kodeín je centrálne pôsobiace slabé analgetikum. Kodeín pôsobí prostredníctvom μ opiátových receptorov, avšak má nízku afinitu k týmto receptorom a jeho analgetický účinok je umožnený premenou na morfín. U kodeínu, najmä v kombinácii s inými analgetikami, ako je paracetamol, bol preukázaný účinok na akútnu nociceptívnu bolesť.

Dokázalo sa znížené uvoľňovanie značného počtu mediátorov vrátane acetylcholínu, noradrenalínu, dopamínu, serotonínu a substancie P. Analgézia po kodeíne je sprostredkovaná jednak ovplyvnením percepcie bolesti a jednak modifikáciou reakcie chorého na bolesť.

Navodzuje eufóriu, sedáciu a miózu, zvyšuje tonus svalstva trupu. Útlm dýchania môže byť vyvolaný inhibíciou respiračných centier mozgového kmeňa, pričom najzávažnejšou zmenou je potlačenie odpovede na stimuláciu oxidom uhličitým. Na potlačenie kašľa stačia dávky okolo 15 mg kodeínu. Aktiváciou chemorecepčnej zóny môže vyvolať nauzeu a vracanie.

Vyššie dávky môžu spôsobiť hypotenziu a bradykardiu. Zápcha po kodeíne vzniká zvýšením kľudového tonusu tenkého čreva a potlačením amplitúdy nepropulzívnych kontrakcií. Medzi ďalšie periférne účinky kodeínu patrí zvýšenie kontrakcie žlčníka, zníženie renálnej perfúzie s následným znížením diurézy, zníženie tonusu uretrálneho sfinkteru s následnou retenciou moču a zníženie tonusu maternice.


Kofeín disponuje širokou škálou farmakologických účinkov - stimulácia CNS, kardiostimulácia, relaxácia hladkého svalstva bronchov, zvýšenie žalúdočnej sekrécie, uvoľňovanie katecholamínov. Podľa súčasných poznatkov je základom účinku kofeínu neselektívny antagonizmus adenozínových receptorov. Okrem toho je inhibítorom fosfodiesterázy a mobilizuje Ca2+ z intracelulárnych rezerv. Analgetická aktivita kofeínu je výsledkom viacerých mechanizmov. Podieľa sa na nej: blokáda periférneho pronociceptívneho účinku adenozínu, aktivácia adrenergného systému, ktorý aktivuje inhibičné dráhy bolesti a stimulácia CNS. Údaje o adjuvantnom analgetickom účinku kofeínu v analgetických zmesiach nie sú jednoznačné. Vyplýva to z ťažkostí súvisiacich so subjektívnymi metódami hodnotenia bolesti v klinických podmienkach, z rôznych mechanizmov vzniku bolesti, ako aj z rozdielnosti použitých dávok kofeínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kyselina acetylsalicylová (ASA) je slabá kyselina, ktorá sa rýchlo resorbuje čiastočne zo žalúdka, ale hlavne z proximálnych úsekov tenkého čreva. Neionizovaná prestupuje gastrointestinálnou stenou pasívnou difúziou. Resorpcia z tabletovej liekovej formy je viac ako 80 %. Presystémový metabolizmus je vysoký. Vrcholová koncentrácia ASA v plazme je po 14 minútach. Prítomnosť potravy predlžuje resorpciu salicylátov. Po resorpcii sa rovnomerne distribuuje do väčšiny tkanív. Pri obvyklom dávkovaní je distribučný objem ASA 170-200 ml.kg-1 telesnej hmotnosti. Esterázy v gastrointestinálnej mukóze a v pečeni hydrolyzujú ASA, ktorá do systémovej cirkulácie vstupuje ako kyselina salicylová. ASA sa dá detekovať v plazme len veľmi krátko. Viaže sa na albumín 85-95 %. Podiel voľného liečiva sa zvyšuje pri hypalbuminémii a v dôsledku kompetície na väzobnom mieste. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do mlieka.

ASA sa biotransformuje deacetyláciou v rôznych tkanivách, ale najmä v endoplazmatickom retikule pečene. Metabolizmus je prvého a nultého poriadku. Tvorí 3 hlavné metabolity - kyselinu salicylovú, salicylurovú a gentisovú. Kyselina salicylová je aktívny metabolit. Salicyláty sa eliminujú najmä obličkami. Vylučovanie závisí od veľkosti dávky a pH moču.

Existuje signifikantná korelácia medzi plazmatickou koncentráciou salicylátu a analgéziou. Analgetický účinok sa dostavuje pri plazmatickej koncentrácii od 20-100 mg.l-1.

Vytesnenie bilirubínu salicylátmi pri väzbe na plazmatické bielkoviny môže spôsobiť vznik jadrového ikteru u novorodencov. Okrem všeobecne platných odlišností farmakokinetiky u geriatrických pacientov (znížená žalúdočná kyslosť, hypalbuminémia, zníženie aktivity biotransfomačných enzýmov, zníženie renálnej exkrécie) nie sú špecifické odlišnosti vo farmakokinetike v geriatrii.

Vzhľadom na mechanizmus účinku u pacientov s preexistujúcim hepatálnym, renálnym, kardiálnym poškodením a u pacientov s vredovou chorobou sa riziko nežiaducich účinkov zvyšuje.


Kodeín sa po perorálnej aplikácii dobre vstrebáva z tráviaceho traktu, pričom sa len veľmi malé množstvo viaže na plazmatické proteíny. Jeho polčas rozpadu je 2,5-4 hodiny. Biotransformácia prebieha v pečeni. Kodeín je prevažne metabolizovaný glukuronidáciou na kodeín-6-glukuronid. Vedľajšie metabolické cesty predstavujú O-demetyláciu na morfín, N-demetyláciu na normorfín. Morfín a norkodeín sú ďalej transformované na glukurokonjugáty. Nezmenený kodeín a jeho metabolity sa vylučujú prevažne močom počas 48hod (84,4 ± 15,9 %). O-demetylácia kodeínu na morfín je katalyzovaná izoenzýmom 2D6 cytochrómu P450 (CYP2D6) vykazujúca genetický polymorfizmus, ktorý môže mať vplyv na účinnosť a toxicitu kodeínu. Genetický polymorfizmus (CYP2D6) vedie k ultrarýchlym, stredným alebo pomalým metabolizátorom.

Analgetický účinok nastupuje 30-45 minút po perorálnom podaní, pričom vrchol účinku sa dosahuje za 1-2 hodiny.

Antitusický účinok po kodeíne pretrváva 4 - 6 hodín po podaní. Vylučuje sa obličkami a to 5-15 % ako nezmenený kodeín a 10 % ako nezmenený alebo konjugovaný morfín.


Kofeín sa z gastrointestinálneho traktu dobre vstrebáva. Biologický polčas (t½ ) je u dospelých 2,5 - 4,5 hodiny. Distribuuje sa do všetkých telových kompartmentov. Prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka. Extenzívne sa metabolizuje v pečeni hlavne demetyláciou a oxidáciou. Mnohé z metabolitov sú aktívne. Vylučuje sa hlavne obličkami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Teratogénny efekt u ľudí nebol dokumentovaný, avšak predklinické štúdie dokázali, že podanie 100 mg kodeínu.kg-1 spôsobovalo poruchy osifikácie u myší, a dávky 120 mg kodeínu.kg-1 zvyšovali kostnú resopciu u potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC fólia, hliníková fólia s potlačou), písomná informácia pre používateľov, škatuľka.

Veľkosť balenia: 10 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0125/97-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.3.1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20.3.2006 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

11


130729

ALNAGON neo