+ ipil.sk

Alprazolam Orion 0,25 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/06429Písomná informácia pre používateľa


Alprazolam Orion 0,25 mg

Alprazolam Orion 0,5 mg

Alprazolam Orion 1 mg

Tablety


Alprazolam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Alprazolam Orion a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Alprazolam Orion

3. Ako užívať Alprazolam Orion

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Alprazolam Orion

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Alprazolam Orion a na čo sa používa


Liečivo je alprazolam. Patrí do skupiny liekov nazývaných benzodiazepíny. Alprazolam pôsobí prostredníctvom centrálneho nervového systému, znižuje úzkosť. Má tiež utišujúci, upokojujúci účinok a uvoľňuje svalové napätie.


Alprazolam Orion sa používajú na liečbu

 • panických porúch

 • symptomatickú liečbu úzkosti.


Alprazolam je indikovaný, len ak ide o závažnú poruchu, oslabujúcu alebo predstavujúcu pre jednotlivca mimoriadnu záťaž.


Lekár môže predpísať tento liek aj na liečbu niektorých iných ochorení, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Alprazolam Orion


Neužívajte Alprazolam Orion

 • ak ste alergický na alprazolam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak vám diagnostikovali ochorenie spôsobujúce svalovú slabosť (myastheniu gravis )

 • ak máte závažné zlyhanie dýchania

 • ak máte opakované predĺžené zastavenie dýchania počas spánku (apnoe)

 • ak máte závažné zlyhanie pečene.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Alprazolam Orion, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • si všimnete, že účinok tabliet sa zoslabil po ich niekoľko týždňovom užívaní (vývoj tolerancie na liečivo).

 • máte obavy o fyzickú a duševnú závislosť spôsobenú alprazolamom. Ak nechcete ukončiť liečbu, môžete byť psychicky závislý od tohto lieku. Ak je závislosť fyzická, ukončenie liečby je sprevádzané abstinenčnými príznakmi (pozri časť 3, Ak prestanete užívať Alprazolam Orion). Riziko závislosti sa zväčšuje s dávkou a dĺžkou. U pacientov s užívaním alkoholu, narkotík alebo drog v minulosti je riziko vyššie. Preto má byť liečba čo najkratšia.

 • máte užívanie alkoholu, narkotík alebo drog v minulosti.

 • mali ste poruchy pamäti. Strata pamäti sa zvyčajne vyskytuje niekoľko hodín po užití lieku.

 • sa u vás vyskytnú neočakávané reakcie, napr. nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, záchvaty hnevu, nočné mory, zhoršená nespavosť, halucinácie, psychózy, neprimerané správanie, náhla zmätenosť (blúznenie) alebo iné poruchy správania. Tieto neočakávané reakcie sa vyskytujú častejšie u detí a starších pacientov.

 • máte chronické ochorenie pľúc.

 • požívate súbežne alkohol a sedatíva.

 • máte ťažkú depresiu (riziko samovraždy).

 • máte diagnostikované zlyhanie obličiek alebo pečene.

 • máte diagnostikované psychiatrické ochorenie.

 • máte určitý typ glaukómu.


Ak sa chystáte na operáciu

Informujte svojho lekára, že užívate Alprazolam Orion, ak sa chystáte na operáciu.


Deti a dospievajúci

Poraďte sa so svojím lekárom, ak ste vo veku menej ako 18 rokov. Bezpečnosť tohto lieku u pacientov vo veku menej ako 18 rokov nebola stanovená.


Iné lieky a Alprazolam Orion

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Toto sa týka liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis aj ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, ako aj rastlinných prípravkov a prírodných produktov. Nezabudnite uviesť ak teraz užívate nejaký iný liek.

Niektoré lieky môžu spôsobiť vedľajšie účinky, ak sa užívajú v rovnakom čase ako alprazolam. Účinnosť liečby sa môže zmeniť aj ak súčasne užívate niektoré iné lieky. V takomto prípade môže lekár upraviť vašu liečbu alebo pokyny na dávkovanie.

Medzi tieto lieky patria napr.:


Lieky, ktoré zvyšujú upokojujúci účinok alprazolamu:

 • tabletky na spanie a sedatíva

 • antipsychotiká a antidepresíva

 • antiepileptiká

 • anestetiká

 • silné lieky na bolesť, ktoré pôsobia cez centrálny nervový systém

 • sedatívne antihistaminiká.


Lieky, ktoré zvyšujú účinok alprazolamu, pretože spomaľujú jeho rozklad

v pečeni:

 • nefazodón, fluvoxamín, fluoxetín, sertralín (lieky na liečbu ťažkej depresie)

 • cimetidín (na liečbu žalúdočných problémov)

 • lieky na liečbu HIV

 • dextropropoxyfén

 • perorálna antikoncepcia

 • diltiazem (liek na liečbu vysokého krvného tlaku a problémy so srdcom)

 • niektoré antibiotiká (napr. erytromycín a troleandomycín) a niektoré antimykotiká (lieky na liečbu plesňových infekcií) (napr. itrakonazol, ketokonazol).


Lieky, ktoré znižujú účinok alprazolamu, pretože urýchľujú jeho rozklad v pečeni:

 • karbamazepín a fenytoín (na liečbu epilepsie a dokonca aj na iné ochorenia)

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum, rastlinný prípravok)

 • rifampicín (na liečbu tuberkulózy).


Alprazolam môže zvyšovať účinok nasledovných liekov:

 • digoxín (na liečbu problémov so srdcom)

 • svalové relaxanciá

 • imipramín a dezipramín (na liečbu ťažkej depresie)

 • klozapín (na liečbu psychózy). Zvyšuje sa riziko zastavenia dýchania a/alebo srdca.


Alkohol zosilňuje uvoľňujúci účinok alprazolamu.


Pri vašej ďalšej návšteve lekára mu nezabudnite povedať, že užívate Alprazolam Orion.


Alprazolam Orion s jedlom, nápojmi a alkoholom

Tabletu zapite pohárom vody alebo inej tekutiny.


Alkohol

Počas liečby Alprazolamom Orion nepožívajte žiaden alkohol. Alkohol zosilňuje uvoľňujúci účinok alprazolamu.


Tehotenstvo a dojčenie

Alprazolam Orion sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to lekár nepovažuje za absolútne nevyhnutné pre liečbu matky.


Skúsenosti s používaním alprazolamu u tehotných žien nie sú dostatočné. Neužívajte Alprazolam Orion, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, pokiaľ to váš lekár nepovažuje za absolútne nevyhnutné. Pozorovania u ľudí poukázali na to, že alprazolam môže byť škodlivý pre plod. Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom o možnosti ukončenia liečby. Ak užívate Alprazolam Orion až do pôrodu, povedzte to svojmu lekárovi, pretože váš novorodenec môže mať niektoré abstinenčné príznaky.


Nedojčite, kým užívate tento liek. Tento liek môže ovplyvniť dojčené dieťa.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Vzhľadom na svoj upokojujúci, svalové napätie uvoľňujúci účinok môže alprazolam zhoršiť výkonnosť v premávke a pri iných činnostiach vyžadujúcich si osobitnú pozornosť, najmä na začiatku liečby a ak nemáte dostatočný spánok. Z tohto dôvodu neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje počas liečby Alprazolamom Orion.


Alprazolam Orion obsahuje laktózu

Jedna tableta Alprazolamu Orion obsahuje laktózu: 85,7 mg (0,25 mg tablety), 85,5 mg (0,5 mg tablety) alebo 171,0 mg (1 mg tablety). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Alprazolam Orion


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba sa často začína nízkou dávkou, ktorá sa postupne zvyšuje podľa potreby. Nemeňte dávkovanie a prediskutujte s lekárom ukončenie liečby Alprazolam Orion. Odporúča sa, aby liečbu začal, sledoval a ukončil ten istý lekár. Užívanie liekov, ako je Alprazolam Orion, môže viesť k vzniku fyzickej a mentálnej závislosti. Riziko sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby a je vyššie u pacientov s užívaním alkoholu, narkotík a drog v anamnéze. Tento liek nedávajte nikomu inému.


Panické poruchy:

Úvodná dávka je zvyčajne 0,5 až 1 mg pred spaním. Terapeutická dávka (najnižšia dávka, ktorá vyvoláva požadovaný účinok) je zvyčajne maximálne 6 mg denne, rozdelená do troch alebo štyroch dávok. Nižšia úvodná dávka a terapeutické dávky sú zvyčajne odporúčané u starších pacientov a u tých, ktorí sú citliví na účinky lieku a u pacientov so zlyhaním pečene alebo obličiek. Maximálne dávkovanie je 4,5 mg denne rozdelených do troch dávok.


Váš lekár má prehodnotiť potrebu liečby a vhodnosť lieku pre vás v priebehu štyroch týždňov od začiatku liečby.


Úzkosť:

Úvodná dávka je zvyčajne 0,25 až 0,5 mg trikrát denne. Terapeutická dávka je zvyčajne 0,5 až 3 mg denne, rozdelená do troch dávok. Nižšia úvodná dávka a terapeutické dávky sú zvyčajne odporúčané u starších pacientov a u tých, ktorí sú citliví na účinky lieku a u pacientov so zlyhaním pečene alebo obličiek.


Maximálna dĺžka liečby je zvyčajne 8 až 12 týždňov, vrátane postupného vysadenia lieku.


Alprazolam Orion sa nemá používať ako monoterapia (jeden liek) na liečbu depresie alebo úzkosti spojenej s depresiou.


Bezpečnosť a účinnosť alprazolamu u pacientov vo veku menej ako 18 rokov nebola stanovená. Alprazolam Orion sa nemá používať u pacientov v tejto vekovej skupiny.


Ak užijete viac Alprazolamu Orion, ako máte

Ak užijete alebo niekto iný, napr. dieťa, užije príliš veľkú dávku lieku pochybením, ihneď kontaktujte lekára alebo nemocnicu. Ak je pacient pri vedomí, má sa podať aktívne uhlie ako prvá pomoc.


Ak pôjdete vyhľadať lekársku pomoc alebo pôjdete do nemocnice, vezmite so sebou balenie tohto lieku.


Priveľmi vysoká dávka alprazolamu spôsobuje veľkú únavu, zlyhanie koordinácie svalov a zníženú úroveň vedomia. Zníženie krvného tlaku, bezvedomie a útlm dýchania sa môžu tiež vyskytnúť. Alkohol a iné lieky tlmiace centrálny nervový systém zvyšujú vedľajšie účinky alprazolamu.


Ak zabudnete užiť Alprazolam Orion


Vynechanú dávku užite čo najskôr. Ak je takmer čas na užitie ďalšej dávky, neužívajte vynechanú dávku. Nikdy neužívajte dvojnásobnú dávku alebo dve dávky rýchlo po sebe. Pred odchodom na dovolenku alebo na výlet si skontrolujte, či máte so sebou dostatok Alprazolamu Orion.


Ak prestanete užívať Alprazolam Orion


Používanie alprazolamu môže spôsobiť fyzickú a duševnú závislosť. Riziko je najvyššie pri vysokých dávkach a dlhom liečebnom období. Riziko je vyššie u pacientov s užívaním alkoholu, narkotík alebo drog v anamnéze.


Náhle ukončenie liečby spôsobuje abstinenčné príznaky (napr. bolesť hlavy, bolesť svalov, závažnú úzkosť a napätie, poruchy spánku, nepokoj, zmätenosť a podráždenosť). V závažných prípadoch depersonalizácia (strata pociťovania vlastnej reality a samoodcudzenie), derealizácia (strata pociťovania reality), nezvyčajné náhle (akútne) počutie normálnych zvukov, necitlivosť a pocity brnenia v končatinách, precitlivenosť na svetlo, zvuky a dotyk, halucinácie a záchvaty). Abstinenčné príznaky sa môžu objaviť niekoľko dní po skončení liečby.

Z tohto dôvodu sa liečba Alprazolamom Orion nesmie náhle ukončiť; no dávka sa má znižovať postupne podľa pokynov lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejším vedľajším účinkom je únava, ktorá sa môže spájať so zlyhaním koordinácie svalov, poruchou svalovej koordinácie a zmätenosťou. Únava sa môže vyskytnúť najmä u starších pacientov. Únava a príznaky súvisiace s únavou sú najsilnejšie na začiatku liečby. Znížením dávky alebo pokračujúcou liečbou sa znížia alebo vymiznú.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 pacienta z 10):

 • sedácia (útlm), ospalosť.


Časté vedľajšie účinky (postihujú menej než 1 pacienta z 10):

 • znížená chuť do jedla

 • depresia, zmätenosť, motorický nepokoj

 • chýbajúca koordinácia svalov, poruchy koordinácie, poškodenie pamäti, nezrozumiteľná reč, ťažkosti s koncentráciou, závrat, bolesť hlavy, točenie hlavy

 • rozmazané videnie

 • tachykardia (rýchly tep), palpitácie

 • upchatý nos

 • zápcha, hnačka, nevoľnosť

 • sucho v ústach, zvýšené slinenie, dysfágia (ťažkosti s prehĺtaním)

 • alergická vyrážka

 • únava, slabosť, podráždenosť.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej než 1 pacienta z 100):

 • hyperprolaktinémia (abnormálne vysoké hladiny prolaktínu v krvi)

 • strata chuti do jedla,

 • nepokoj, agitácia, agresivita, falošné predstavy, záchvaty zúrivosti, nočné mory, halucinácie, psychózy, neprimerané správanie a iné poruchy správania, nespavosť, abnormálne myšlienky, nervozita, stimulácia, zmeny sexuálnej túžby (libida),

 • strata pamäti, poruchy svalového napätia, tremor

 • poruchy zraku, dvojité videnie, zvýšenie vnútroočného tlaku

 • vracanie,

 • žltačka, abnormálna funkcia pečene

 • svrbenie

 • svalová slabosť a slabé kosti

 • problémy s močením, poruchy menštruácie, sexuálna dysfunkcia

 • zmeny telesnej hmotnosti.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej než 1 pacienta z 1 000):

 • zvýšená chuť do jedla

 • lieková závislosť

 • pocit znecitlivenia, znížená pozornosť

 • nízky krvný tlak

 • kožné reakcie.


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

 • zápal pečene

 • ohraničený opuch postihujúci kožu, vrstvy pod kožou, sliznice a niektoré vnútorné orgány (angioedém)

 • opuch postihujúci končatiny


Alprazolam môže spôsobiť fyzickú a duševnú závislosť. Pozri časť „Upozornenia a opatrenia“.


Náhle ukončenie liečby Alprazolamom Orion môže spôsobiť abstinenčné príznaky, ako je úzkosť, nespavosť a záchvaty (pozri časť 3 „Ak prestanete užívať Alprazolam Orion“).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Alprazolam Orion


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Alprazolam Orion obsahuje

- Liečivo je alprazolam. Jedna tableta obsahuje 0,25 mg, 0,5 mg alebo 1 mg alprazolamu.

- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, želatína, monohydrát laktózy a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Alprazolam Orion a obsah balenia

0,25 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, oválna tableta s deliacou ryhou s kódom ORN 51, veľkosť 9 x 6 mm.

0,5 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, oválna tableta s deliacou ryhou s kódom ORN 52, veľkosť 9 x 6 mm.

1 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, plochá, okrúhla tableta so skosenou hranou a deliacou ryhou s kódom ORN 50, Ø 9 mm.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na

rovnaké dávky.


Veľkosti balenia:

20, 30, 50 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Fínsko, Poľsko, Dánsko Alprox

Česká republika, Estónsko, Litva,

Lotyšsko, Maďarsko, Nórsko, Slovensko,

Švédsko Alprazolam Orion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.


7Alprazolam Orion 0,25 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/06429


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Alprazolam Orion 0,25 mg

Alprazolam Orion 0,5 mg

Alprazolam Orion 1 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 0,25 mg, 0,5 mg alebo 1,0 mg alprazolamu.


Pomocné látkyso známym účinkom:

Alprazolam Orion 0,25 mg: laktóza 85,7 mg/tableta.

Alprazolam Orion 0,5 mg: laktóza 85,5 mg/tableta.

Alprazolam Orion 1 mg: laktóza 171,0 mg/tableta.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


0,25 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, oválna tableta s deliacou ryhou s kódom ORN 51, veľkosť 9 x 6 mm.

0,5 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, oválna tableta s deliacou ryhou s kódom ORN 52, veľkosť 9 x 6 mm.

1 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, plochá, okrúhla tableta so skosenou hranou a deliacou ryhou s kódom ORN 50, Ø 9 mm.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na

rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Panická porucha

 • Symptomatická liečba úzkosti.


Alprazolam je indikovaný, len ak ide o závažnú poruchu, invalidizujúcu alebo predstavujúcu pre jednotlivca extrémnu záťaž.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Symptomatická liečba úzkosti

Úvodné dávkovanie je 0,25 až 0,5 mg trikrát denne, upravené individuálne. Udržiavacia dávka je 0,5 až 3 mg/deň v rozdelených dávkach.


Starší pacienti; pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek; pacienti citliví na sedatívne účinky lieku:Úvodná a udržiavacia dávka je 0,25 mg 2 až 3-krát denne. Dávka sa môže postupne zvyšovať podľa potreby.


Panická porucha

Úvodná dávka je 0,5 až 1 mg pred spaním. Dávka sa má upraviť individuálne a môže sa zvýšiť maximálne o 1 mg každé 3 alebo 4 dni. Udržiavacia dávka je 3 mg/deň až do maximálnej dávky 6 mg/deň rozdelená do 3 až 4 dávok. V niektorých prípadoch sa dávka môže zvýšiť až na 10 mg/deň, podaná v rozdelených dávkach.


Starší pacienti;, pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek; pacienti citliví na sedatívne účinky lieku:Úvodná a udržiavacia dávka je 0,25 mg 2 až 3-krát denne. Dávka sa môže postupne zvyšovať podľa potreby. Maximálna dávka je 4,5 mg/deň v rozdelených dávkach.


Dĺžka liečby

Dĺžka liečby musí byť čo najkratšia. Stav pacienta má byť pravidelne kontrolovaný a má sa preskúmať potreba pokračovania v liečbe, najmä ak je pacient bez symptómov. Celkové trvanie liečby nemá prekročiť 8 až 12 týždňov vrátane postupného znižovania dávky.


Údaje zo štúdií potvrdzujú šesťmesačnú dĺžku liečby úzkosti a až osem mesiacov liečby panickej poruchy.


Ukončenie liečby

Dávka sa má znižovať postupne. Denná dávka alprazolamu sa nemá znižovať o viac ako 0,5 mg v intervale každé tri dni. U niektorých pacientov môže byť potrebné znižovať dávku ešte pomalšie.


Pediatrická populácia


Alprazolam sa nemá používať u pacientov vo veku nižšom ako 18 rokov. Bezpečnosť a účinnosť alprazolamu u pacientov vo veku nižšom ako 18 rokov neboli stanovené.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • myasthenia gravis

 • závažná respiračná insuficiencia

 • závažné spánkové apnoe

 • závažná insuficiencia pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tolerancia


Hypnotický účinok alprazolamu sa môže o niečo znížiť pri opakovanom používaní počas obdobia niekoľkých týždňov.


Závislosť


Chronické používanie benzodiazepínov môže mať za následok rozvoj fyzickej a psychickej závislosti. Riziko vzniku závislosti sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby. U pacientov s abúzom alkoholu, narkotík alebo drog v anamnéze je tiež zvýšené riziko vzniku závislosti. Lieková závislosť sa môže vyskytnúť pri terapeutických dávkach a/alebo u pacientov bez individuálneho rizikového faktora. Zvýšené riziko liekovej závislosti je pri kombinovanom používaní niekoľkých benzodiazepínov bez ohľadu na anxiolytickú alebo hypnotickú indikáciu. Hlásili sa aj prípady zneužívania lieku. V prípade fyzickej závislosti je prerušenie liečby sprevádzané abstinenčnými symptómami. Abstinenčné symptómy sa môžu prejaviť ako bolesti hlavy a svalov, závažná úzkosť a napätie, poruchy spánku, nepokoj, zmätenosť a podráždenosť. V závažných prípadoch sa môže vyskytnúť depersonalizácia, derealizácia, hyperakúzia, znecitlivenie končatín a pocity brnenia v končatinách, precitlivenosť na svetlo, zvuk a dotyk, halucinácie a záchvaty. Abstinenčné symptómy sa môžu objaviť niekoľko dní po ukončení liečby.


Prechodné zosilnenie príznakov(„rebound“) úzkosti a napätia

Pri prerušení liečby sa môžu znova prechodne a dokonca s väčšou intenzitou než predtým objaviť symptómy („rebound“ symptómy), ktoré si vyžadujú okamžitú liečbu benzodiazepínmi (alebo látkami podobnými benzodiazepínom). Možné „rebound“ symptómy sú zmeny nálad, nespavosť a nepokoj. Keďže sa riziko abstinenčných/„rebound“ symptómov zvyšuje po náhlom znížení dávky alebo náhlom prerušení liečby, odporúča sa dávku postupne znižovať.


Dĺžka liečby


Trvanie liečby má byť čo najkratšie (pozri časť 4.2) v závislosti od indikácie. Pri liečbe úzkosti a napätia je maximálna dĺžka liečby 8 až 12 týždňov vrátane času potrebného na postupné znižovanie dávky. Trvanie liečby možno predĺžiť len po opätovnom zhodnotení stavu pacienta.


Už na začiatku liečby môže byť pre lekára užitočné informovať pacienta, že trvanie liečby bude obmedzené, a vysvetliť mu, ako presne sa bude dávka znižovať.


Dôležité je pacientov poučiť o výskyte „rebound“ symptómov, tak, aby ich výskyt po ukončení liečby spôsobil čo najmenšie problémy.

U krátkodobo pôsobiacich benzodiazepínov sa potvrdila možná indukcia abstinenčných príznakov, dokonca už medzi podaniami dávok, najmä ak je používaná dávka vysoká. Ak sa používajú benzodiazepíny s dlhým polčasom, z dôvodu možného výskytu abstinenčných príznakov sa nesmú zameniť za krátkodobo pôsobiace benzodiazepíny .


Amnézia


Alprazolam môže navodiť anterográdnu amnéziu rovnako ako iné benzodiazepíny. Zvyčajne sa vyskytuje niekoľko hodín po užití lieku (pozri tiež časť 4.8).


Psychiatrické a paradoxné reakcie


Ak sa vyskytne nepokoj, agitovanosť, podráždenosť, záchvaty hnevu, nočné mory, závažná nespavosť, halucinácie, psychózy, neprimerané správanie, zmätenosť a iné poruchy správania, užívanie lieku sa má ukončiť. Paradoxné reakcie sa vyskytujú častejšie u detí a u starších pacientov.


Pediatrická populácia


Alprazolam sa nemá používať u pacientov vo veku nižšom ako 18 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť v tejto vekovej skupine neboli stanovené.


Špecifické skupiny pacientov


Starší pacienti sa majú prednostne liečiť nižšou dávkou ako je zvyčajná dávka (pozri časť 4.2). Alprazolam sa má používať u starších pacientov a/alebo oslabených pacientov s opatrnosťou, aby sa zabránilo vzniku ataxie alebo nadmernej sedácie a pretože myorelaxačné účinky benzodiazepínov spôsobujú riziko pádov.


U pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou sa má použiť nižšia než zvyčajná dávka vzhľadom na možnosť útlmu dýchania.


Benzodiazepíny sú kontraindikované u pacientov so závažnými poruchami funkcie pečene, pretože benzodiazepíny môžu prispievať k rozvoju encefalopatie. Opatrnosť sa odporúča pri liečbe pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo miernou až stredne ťažkou insuficienciou pečene.


Benzodiazepíny nie sú účinné v prvej línii liečby psychóz.


V niekoľkých pacientov s latentnou depresiou sa hlásili manické epizódy.

Benzodiazepíny nie sú účinné ako prvá línia liečby závažnej depresie. Úzkosť spojená so závažnou depresiou sa nesmie liečiť samotnými benzodiazepínmi z dôvodu rizika samovrážd u týchto pacientov. Ak sa liečia pacienti so závažnou depresiou a sklonmi k samovražde je potrebné prijať vhodné opatrenia a majú sa predpísať primerané dávky lieku.


Zistilo sa, že panické poruchy súvisia s primárnou a sekundárnou depresiou a so zvýšenými sklonmi k samovražde u neliečených pacientov. Rovnako, ako pri používaní iných psychotropných liekov na liečbu pacientov s depresiou alebo tých, u ktorých je podozrenie, že majú samovražedné myšlienky alebo pokusy o samovraždu, je potrebná opatrnosť pri používaní vysokých dávok alprazolamu na liečbu panickej poruchy. Musí sa to zohľadniť pri predpisovaní alprazolamu.


Keďže benzodiazepíny môžu vyvolať anticholinergické nežiaduce účinky, veľká opatrnosť je potrebná pri ich používaní u pacientov s akútnym galukómom s úzkym uhlom alebo u tých, ktorí sú potenciálne citliví na anticholinergické nežiaduce účinky.


Extrémnu opatrnosť je potrebné zohľadniť aj pri používaní benzodiazepínov, ak sa používajú u pacientov s abúzom alkoholu, narkotík alebo drog v anamnéze.


Tablety obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Psychotropné lieky

Ak pacienti súbežne užívajú iné psychotropné lieky, je potrebná opatrnosť. Ak sa tablety užívajú súbežne so psychotropnými liekmi, ako sú antipsychotiká (neuroleptiká), hypnotiká, sedatíva, antidepresíva, narkotické analgetiká, antiepileptiká, anestetiká a sedatívne antihistaminiká, môže sa vyskytnúť zvýšený útlm aktivity CNS. Používanie tohto lieku spolu s narkotickými analgetikami, môže zosilnieť eufóriu, ktorá naopak môže vo väčšej miere zvýšiť mentálnu závislosť.

Predovšetkým u starších ľudí je pri liečivách potláčajúcich funkciu dýchania, ako sú opioidy

(analgetiká, antitusiká, substitučné liečby), potrebná osobitná opatrnosť.


Alkohol

Kombinované použivanie s alkoholom zosilňuje sedatívny účinok alprazolamu. Toto ovplyvňuje pacientovu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Počas liečby alprazolamom je potrebné sa vyhnúť konzumácii alkoholu.


Klozapín

Kombinované použivanie s klozapínom sa spája so zvýšeným rizikom zastavenia dýchania a/alebo srdca.


Myorelaxanciá

Ak pacient používa aplrazolam počas liečby myorelaxanciom, musí byť pripravný na zvýšený myorelaxačný účinok (riziko pádu), najmä na začiatku liečby alprazolamom.


Farmakokinetické interakcie


Alprazolam sa metabolizuje určitými pečeňovými enzýmami (najmä CYP3A4), a preto sa jeho účinok zvyšuje liekmi, ktoré inhibujú tieto enzýmy. Následkom toho je potrebná opatrnosť a ak pacient súbežne užíva liek inhibujúci pečeňové enzýmy môže byť potrebné zníženie dávky alprazolamu.


Inhibítory CYP3A4

Antimykotiká: Súbežné používanie itrakonazolu, ketokonazolu a iných antimykotík azolového typu (silné inhibítory CYP3A4) sa neodporúča.


Predovšetkým pri súbežnom používaní inhibítorov CYP3A4, ako sú inhibítory HIV proteázy, fluoxetín, dextropropoxyfén, perorálne kontraceptíva, sertralín, diltiazem alebo makrolidové antibiotiká, ako sú erytromycín a troleandomycín, je potrebné prijať vhodné opatrenia.


Itrakonazol je silný inhibítor CYP3A4, ktorý zvyšuje AUC hodnotu alprazolamu a predlžuje jeho polčas eliminácie. V štúdii, v ktorej sa zdravým dobrovoľníkom podával itrakonazol 200 mg/deň a 0,8 mg alprazolamu, sa zvýšila hodnota AUC 2 až 3-násobne a polčas eliminácie sa predĺžil na približne 40 hodín. Zistilo sa, že alprazolam mení aj psychomotorickú funkciu. Itrakonazol môže zvýšiť tlmivé účinky alprazolamu na CNS a vysadenie liečby itrakonazolom môže oslabiť terapeutický účinok alprazolamu.


Nefazodón, fluvoxamín a cimetidín: Ak sa súbežne používajú tieto liečivá (inhibítory CYP3A4) s alprazolamom, je potrebná opatrnosť. Má sa zvážiť prípadné zníženie dávky alprazolamu.

Nefazodón inhibuje oxidáciu alprazolamu sprostredkovanú CYP3A4, čo vedie k zdvojnásobeniu plazmatickej koncentrácie alprazolamu a zosilneniu účinkov na CNS. Pri kombinovanom použití sa preto odporúča polovičná dávka alprazolamu.

Liečba fluvoxamínom predlžuje polčas alprazolamu z 20 hodín na 34 hodín a zdvojnásobuje plazmatickú koncentráciu alprazolamu. Pri kombinovanom použití sa odporúča polovičná dávka alprazolamu.

Cimitidín znižuje klírens alprazolamu, čo môže zosilniť účinok alprazolamu. Klinický význam interakcie je potrebné stanoviť.


Induktory CYP3A4

U pacientov súbežne užívajúcich induktory CYP3A4, ako sú rifampicín, fenytoín, karbamazepín alebo prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum), sa môže znížiť účinok alprazolamu. Plazmatické koncentrácie alprazolamu v eliminačnej fáze závisia od určitých pečeňových enzýmoch (najmä CYP3A4) potrebných pre metabolizmus a koncentrácieznižujú induktory týchto enzýmov . Ak sa náhle ukončí používanie lieku s obsahom ľubovníka bodkovaného alebo iného induktora CYP3A4, môžu sa vyskytnúť symptómy predávkovania alprazolamom.


Účinok alprazolamu na farmakokinetiku iných liekov:


Digoxín

Pri súbežnom používaní 1 mg alprazolamu denne, najmä u starších pacientov, sa hlásilo zvýšenie plazmatických koncentrácií digoxínu. Pacienti dostávajúci súbežne liečbu alprazolamom a digoxínom majú byť preto starostlivo sledovaní z dôvodu príznakov a symptómov toxicity digoxínu.


Imipramín a desipramín

Súbežné podávanie alprazolamu (až do 4 mg/deň) s imipramínom a desipramínom zvýšilo plazmatické hladiny týchto liečiv v rovnovážnom stave o 31 % a 20 %. Nie je známe, či sú tieto zmeny klinicky významné.


Warfarín

Potenciálny účinok na protrombínové časy a plazmatické hladiny warfarínu nie sú stanovené.


Nedetekovali sa žiadne interakcie medzi propranololom a disulfiramom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Veľké množstvo údajov pochádzajúcich z kohortových štúdií poukazuje na to, že sa expozícia benzodiazepínmi počas prvého trimestra nespája so zvýšeným rizikom významných malformácií. Niektoré skoré prípadovo-kontrolné epidemiologické štúdie však zistili zvýšené riziko orálnych rázštepov. Údaje naznačujú, že riziko mať dieťa s orálnym rázštepom po expozícii matky benzodiazepínmi je nižšie než 2/1000 v porovnaní s očakávaným pomerom pre takéto defekty, ktorý je v celkovej populácii približne 1/1000. Liečba vysokou dávkou benzodiazepínu počas druhého a/alebo tretieho trimestra gravidity odhalila zníženú pohybovú aktivitu plodov a nepravidelnosti srdcového rytmu plodov. Keď sa musí podávať liečba z medicínskych dôvodov v poslednej časti gravidity dokonca aj nízke dávky, môže sa pozorovať „floppy infant syndrome“, ako je axiálna hypotónia, ťažkosti so satím, ktoré majú za následok nízku telesnú hmotnosť. Tieto znaky sú reverzibilné, no môžu pretrvávať od 1 do 3 týždňov v závislosti od eliminačného polčasu lieku. Pri vysokých dávkach sa môže u novorodenca objaviť zástava dýchania alebo apnoe a hypotermia. Okrem toho sa niekoľko dní po narodení môže pozorovať syndróm z vysadenia u novorodencov s hyperexcitabilitou, agitáciou a tremorom, dokonca aj ak sa nepozoroval „floppy infant syndrome“. Príznaky syndrómu z vysadenia po pôrode závisia od eliminačného polčasu liečiva.


Po zohľadnení týchto údajov možno zvážiť použitie alprazolamu počas gravidity ak sú presne dodržané terapeutické indikácie a dávkovanie.


Ak je liečba alprazolamom nevyhnutná v poslednej časti gravidity, je potrebné sa vyvarovať vysokým dávkam a novorodenci sa majú monitorovať z dôvodu syndrómu z vysadenia a/alebo „floppy infant syndrome“.


Ak je Alprazolam Orion predpísaný ženám vo fertilnom veku, má sa im odporučiť, aby kontaktovali svojich lekárov kvôli ukončeniu liečby v prípade, že plánujú graviditu alebo ak majú podozrenie, že sú tehotné.


Laktácia

Keďže sa alprazolam vylučuje do materského mlieka, nemá sa podávať dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alprazolam má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti, ktorých práca si vyžaduje ostražitosť a nepretržitú pozornosť, bdelosť na vykonávanie správnych rozhodnutí a úplnú kontrolu organizmu majú byť upozornení, že ich schopnosti budú znížené z dôvodu sedácie, amnézie, zníženej koncentrácie a svalovej slabosti. Ak pacient nemá dostatok spánku, riziko zníženej pozornosti sa zvyšuje.


Pacienti majú byť upozornení na toto riziko a počas liečby sa neodporúča viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Alkohol zosilňuje tieto účinky (pozri časť 4.5).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšou nežiaducou reakciou vyvolanou benzodiazepínmi je ich sedatívny účinok, ktorý môže byť spojený s ataxiou, poruchami koordinácie a zmätenosťou. Sklon k týmto účinkom závisí od jedinca. Účinky sú závislé od dávky a znížia sa, ak sa zníži dávka. Starší pacienti sú obzvlášť citliví na sedatívny účinok.

Sedatívne účinky vrátane porúch koordinácie benzodiazepínov sú najintenzívnejšie na začiatku liečby a tolerancia na tieto účinky sa zlepšuje s pokračujúcim používaním.


Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov)Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Poruchy endokrinného systémuHyperprolaktiné-

miaPoruchy metabolizmu a výživy


Znížená chuť do

jedla

Anorexia

Stimulácia

chuti do jedla


Psychické poruchy


Depresia (pozri

odsek nižšie),

zmätenosť,

akatízia

Psychické a

paradoxné

poruchy (pozri

odsek nižšie),

insomnia,

abnormálne

myšlienky,

nervozita,

stimulácia,

zmeny libida

Závislosť (pozri odsek nižšie)


Poruchy nervového systému

Sedácia, ospalosť


Ataxia,

poruchy koordinácie, poškodenie pamäti, nezrozumiteľná reč, ťažkosti s koncentráciou,

závrat, bolesť hlavy, točenie hlavy

Amnézia

(pozri odsek

nižšie), dystónia,

tremor

Pocit znecitlivenia, znížená pozornosť

Autonómne prejavy

Poruchy oka


Rozmazané videnie

Poruchy videnia, dvojité videnie, zvýšenie vnútroočného tlakuPoruchy srdca a srdcovej činnosti


Tachykardia,

palpitácie
Poruchy ciev
Hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Nazálna

kongescia
Poruchy gastrointestinál-neho traktu


Gastrointestinál-

ne ťažkosti

(zápcha, hnačka,

nauzea,

sucho v ústach,

zvýšená

salivácia,

dysfágia)

VracaniePoruchy pečene a žlčových ciestŽltačka,

abnormálna

funkcia pečene


Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Alergická

dermatitída

Svrbenie

Poruchy kože

Angioedém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaSvalová slabosť

a slabosť kostíPoruchy obličiek a močových ciestInkontinencia, retencia močuPoruchy reprodukčného systému a prsníkovPoruchy

menštruácie,

sexuálna

dysfunkciaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava,

asténia,

podráždenosťPeriférny

edém

Laboratórne a funkčné vyšetreniaZmeny telesnej

hmotnosti
Amnézia

Anterográdna amnézia sa môže vyskytnúť aj pri terapeutických dávkach a riziko sa zvyšuje pri vyšších dávkach. Amnézia môže byť sprevádzaná nevhodným správaním (pozri tiež časť 4.4).


Depresia

Pri použití benzodiazepínov sa môže u citlivých jedincov prejaviť predtým nezaznamenaná depresia.


Psychické a paradoxné reakcie

Reakcie ako nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita, bludy, záchvaty zúrivosti, nočné mory, halucinácie, psychózy, nevhodné správanie a iné poruchy správania. Výskyt týchto paradoxných reakcií je pravdepodobnejší u detí a starších pacientov. V prípade paradoxných reakcií sa musí liečba ukončiť.


Závislosť

Používanie tohto lieku (dokonca v terapeutických dávkach) môže viesť k vzniku fyzickej závislosti. Prerušenie liečby môže preto vyvolať abstinenčné symptómy alebo „rebound“ symptómy (pozri tiež časť 4.4). Môže sa tiež objaviť mentálna závislosť. Hlásili sa prípady abúzu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedenéhov Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Všeobecné informácie o toxicite


Tak ako pri iných benzodiazepínoch, aj predávkovanie alprazolamom nemusí byť život ohrozujúce , ak sa alprazolam nekombinoval s inými látkami s tlmivým účinkom na CNS (vrátane alkoholu). Pri manažmente predávkovania akýmkoľvek liekom je potrebné mať na zreteli, že pacient mohol užiť niekoľko liekov. Liečba sa má podľa toho upraviť.


Symptómy


Pri predávkovaní sa zvyčajne útlmí aktivita centrálneho nervového systému, čo sa môže prejaviť vo forme symptómov varírujúcich od ospalosti po kómu. Menej závažné symptómy predávkovania sú ospalosť, zmätenosť a letargiu. V závažnejších prípadoch sa vyskytuje ataxia, hypotónia, hypotenzia a útlm dýchania. V zriedkavých prípadoch sa vyskytuje kóma a vo veľmi zriedkavých prípadoch môže viesť predávkovanie k úmrtiu.


Liečba


Po perorálnom požití lieku sa odporúča rýchle vyvolanie vracania, ak je pacient pri vedomý. Ak je úroveň vedomia znížená, má sa vykonať výplach žalúdka s udržiavaním dýchacích ciest pacienta intubáciou. Ak sa po vyprázdnení obsahu žalúdka nezlepší stav pacienta, má sa podať aktívne uhlie a ak je to potrebné, žalúdok sa má vyprázdniť spolu s laxatívom. Ak je známe, že užitá dávka bola vysoká, účinok liečiva môže pretvávať dlhý čas. Nútená diuréza alebo hemodialýza sú nepoužiteľné.


Flumanezil môže byť prospešný ako antidotum, ak sa podáva podľa pokynov, s venovaním špeciálnej pozornosti kontraindikáciám a opatreniam.


U jedincov v kóme je liečba prevažne symptomatická. Je potrebné prijať opatrenia, aby sa zabránilo možným komplikáciám, ako je asfyxia kvôli zapadnutiu pacientovho jazyka alebo vdýchnutie obsahu žalúdka. Na predchádzanie dehydratácii môže byť prospešné intravenózna hydratácia.


Zachovanie vitálnych funkcií, najmä dýchania je osobitne dôležité, ak boli pri predávkovaní požité iné sedatíva.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Deriváty benzodiazepínu, ATC kód: N05BA12


Mechanizmus účinku


Tak ako iné benzodiazepíny, aj alprazolam má vysokú afinitu k väzbovému miestu benzodiazepínov v mozgu.


Farmakodynamické účinky

Vysoká afinita uľahčuje pre- aj postsynaptické inhibičné transmiterové pôsobenie gamaaminomaslovej kyseliny (GABA) v centrálnom nervovom systéme.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Alprazolam je anxiolytické liečivo. Podobne ako iné benzodiazepíny, aj alprazolam má okrem svojich anxiolytických vlastností sedatívne, hypnotické, svaly oslabujúce a antikonvulzívne vlastnosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Alprazolam sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť 80 % alebo viac. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu 1 až 2 hodiny po perorálnom podaní.


Distribúcia


Po jednorazovom podaní sú plazmatické koncentrácie alprazolamu priamo úmerné podanej dávke. Ak je podaná dávka 0,5 mg až 3 mg maximálne plazmatické koncentrácie sú 8 až 37 ng/ml. Po opakovanom podávaní 1,5 mg až 10 mg/deň bola priemerná koncentrácia v rovnovážnom stave 18,3 až 100 ng/ml.

In vitrosa 70 % alprazolamu viaže na sérové proteíny.


Biotransformácia


Najdôležitejšie metabolity alprazolamu prítomné v moči sú alfahydroxyalprazolam a derivát benzofenónu. Hlavnými metabolitmi v plazme sú alfahydroxyalprazolam a 4-hydroxyalprazolam. Alprazolam je metabolizovaný prevažne prostredníctvom CYP3A4.


Derivát benzodiazepínu je prakticky neaktívny. Biologická aktivita alfahydroxyalprazolamu je porovnateľná s biologickou aktivitou alprazolamu, kým 4-hydroxyalprazolam je približne 10-krát menej aktívny.


Plazmatické koncentrácie týchto metabolitov sú nízke. Ich polčasy rozpadu sú podobné polčasom rozpadu alprazolamu. Účasť metabolitov v biologickej aktivite alprazolamu je preto nízka.


Eliminácia


Priemerný polčas rozpadu alprazolamu je 12 až 15 hodín. Alprazolam a jeho metabolity sa vylučujú prevažne v moči.


Starší pacienti


U starších pacientov môže byť priemerný polčas rozpadu predĺžený (asi 16 hodín).


Poškodenie funkcie pečene


Poškodenie funkcie pečene predĺžuje priemerný eliminačný polčas rozpadu alprazolamu (asi 19 hodín).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov podávanie alprazolamu počas 24 mesiacov zvýšilo jasne a od dávky závislým spôsobom prípady šedého zákalu a vaskularizácie rohovky u samíc aj samcov.


V štúdii toxicity po opakovanom podávaní (12 mesiacov), v ktorej sa psom podávali vysoké perorálne dávky sa pozorovali záchvaty, niektoré z nich viedli k úmrtiu. Význam týchto nálezov pre ľudí nie je jasný.


V štúdiách karcinogenity sa nenašiel žiaden dôkaz karcinogénneho potenciáluu potkanov v dávkach až do 30 mg/kg/deň (150-násobok maximálnej dennej dávky pre ľudí 10 mg/deň) alebo u myší v dávkach až do 10 mg/kg/deň (50-násobok maximálnej dennej dávky pre ľudí).


Podávanie vysokých dávok alprazolamu potkanom a králikom zvýšilo počet vrodených porúch a úmrtí plodu.


Alprazolam nebol mutagénny v mikronukleovom teste na potkanoch pri dávkach až do 100 mg/kg, ktoré sú 500-násobkom maximálnej odporúčanej dennej dávky pre ľudí 10 mg/deň. Alprazolam nebol mutagénny ani in vitro.


Alprazolam nepoškodil fertilitu u potkanov v dávkach až do 5 mg/kg/deň, ktoré sú 25-násobkom maximálnej odporúčanej dennej dávky pre ľudí.


Expozícia plodov myší a potkanov benzodiazepínom vrátane alprazolamu sa spájala s postnatálnymi zmenami správania. Možný význam týchto zmien pre ľudí nie je jasný.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kukuričný škrob

Želatína

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


0,25 mg: 2 roky

0,5 a 1 mg: 3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaša z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE), skrutkovací uzáver z polyetylénu s vysokou

hustotou (HDPE); 20, 30, 50 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


0,25 mg: 70/0836/10-S

0,5 mg: 70/0837/10-S

1 mg: 70/0838/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.11.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014

11Alprazolam Orion 0,25 mg