+ ipil.sk

ALPROSTANPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03670


Písomná informácia pre používateľa


ALPROSTAN

infúzny koncentrát

alprostadil 0,1 mg


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Alprostan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Alprostan

3. Ako používať Alprostan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Alprostan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Alprostan a na čo sa používa


Liečivom lieku Alprostan je alprostadil. Alprostadil patrí medzi vazodilatanciá, liečivá rozširujúce cievy. Rozšírením ciev alprostadil zvyšuje prietok krvi, navyše zlepšuje mikrocirkuláciu pôsobením na červené krvinky, tlmí zhlukovanie krvných doštičiek a vedie k rozpúšťaniu krvných zrazenín, zabraňuje aktivácii bielych krviniek (neutrofilov).

Alprostadil zlepšuje zásobovanie tkanív kyslíkom a glukózou a umožňuje lepšie využitie v okrajových, nedostatočne prekrvených častiach tela.


Alprostan je určený na liečbu:

 • ischemickej choroby dolných končatín (ochorenie tepien dolných končatín, pri ktorom dochádza k ich postupnému zužovaniu až úplnému uzáveru s následným nedokrvením) v štádiu bolestí v pokoji a trofických zmien (III. a IV. štádium) (zmeny na dolnej končatine pri cievnej nedostatočnosti),

 • kritických na dukte (vývode) závislých vrodených chýb srdca novorodencov určených na chirurgickú rekonštrukciu (prestavba do pôvodného stavu), u ktorých je na prežitie do chirurgickej úpravy srdcovej chyby nutné zachovať priechodnosť ductus arteriosus (Bottalov vývod).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Alprostan


Nepoužívajte Alprostan

 • ak ste alergický na alprostadil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná alebo dojčíte,

 • ak máte ťažkosti so srdcom ako je infarkt myokardu, angína pektoris, srdcové zlyhanie alebo poruchy srdcového rytmu,

 • ak máte ťažké ochorenie pľúc alebo pečene,

 • ak vám hrozí krvácanie.


Nepodávajte liek Alprostan novorodencom

 • pri precitlivenosti na alprostadil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • pri syndróme(typických príznakoch) dychovej tiesne,

 • pri spontánne pretrvávajúcom otvorenom ductus arteriosus (Bottalovom vývode).


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Alprostanu:

 • ak máte výrazne nízky tlak krvi,

 • ak máte srdcové zlyhanie,

 • ak podstupujete hemodialýzu,

 • ak užívate lieky rozširujúce cievy (vazodilatanciá) alebo lieky proti tvorbe krvných zrazenín (antikoagulanciá),

 • ak ste starší diabetik liečený inzulínom.


Deti a dospievajúci

Opatrnosť pri podávaní lieku Alprostan u novorodencov je nutná najmä ak sa vyskytuje výrazne pomalý dych, znížený krvný tlak, rýchly tep srdca (tachykardia) a horúčka.


Iné lieky a Alprostan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri používaní Alprostanu môže dôjsť ku zvýšeniu účinku súčasne podávaných liekov na zníženie krvného tlaku a liekov rozširujúcich cievy. Opatrnosť je potrebná pri súčasnej aplikácii liekov na riedenie krvi kvôli možnému zvýšenému riziku krvácania.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Liek Alprostan sa nesmie používať v čase tehotenstva a dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, než začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, že by liek Alprostan ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Prípadné príznaky typu výrazného zníženia krvného tlaku, závratov alebo únavy zvyčajne vymiznú krátko po prerušení infúzie.


Alprostan obsahuje alkohol

Tento liek obsahuje malé množstvo alkoholu, menej ako 100 mg v jednej dávke.


3. Ako používať Alprostan


Liek Alprostan môžu podávať len lekári, ktorí majú skúsenosti v oblasti angiológie (odbor zaoberajúci sa cievami) a ktorí majú prístup k modernému vybaveniu na nepretržité monitorovanie srdcových funkcií a krvného obehu.


Alprostan sa podáva infúziou do žily alebo do tepny. Infúzny roztok sa pripravuje tesne pred podaním.


Ak bolo podané viac lieku Alprostan, ako malo

Pri príznakoch predávkovania (pokles tlaku, sčervenanie, slabosť a pod.) treba spomaliť alebo úplne prerušiť infúziu, špecifickú liečbu stav väčšinou nevyžaduje.

Pri príznakoch útlmu dýchacieho centra u novorodencov je predpísaná riadená ventilácia.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri používaní lieku Alprostan sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie výskytu:


 • Pri použití v liečbe ischémie končatín


Veľmi časté (u viac ako 1 z 10 liečených):

 • podráždenie v mieste podania, opuch končatiny,

 • zvýšenie telesnej teploty.

Časté (u 1-10 zo 100 liečených):

 • bolesť hlavy, závraty,

 • zníženie krvného tlaku, náhly pokles tlaku pri zaujatí vzpriamenej polohy z ľahu, prípadne sedu,

 • nevoľnosť, vracanie, hnačka.

Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 liečených):

 • zníženie počtu bielych krviniek,

 • alergická reakcia,

 • zrýchlenie srdcového tepu (búšenie srdca), bolesť na hrudníku, srdcová nedostatočnosť,

 • opuch pľúc.

Neznáme (z dostupných údajov):

 • potenie,

 • nadmerný rast kostí,

 • triaška, únava,

 • sérové zvýšenie C-reaktívneho proteínu (signalizujúce zápal v tele).


 • Pri použití u novorodencov


Veľmi časté (u viac ako 1 z 10 liečených):

 • plytké a pomalé dýchanie až prerušenie dýchania,

 • horúčka.

Časté (u 1-10 zo 100 liečených):

 • podráždenie v mieste podania, sčervenanie kože, pocit tepla,

 • porucha zrážania krvi,

 • kŕče,

 • spomalenie alebo zrýchlenie srdcového tepu (búšenie srdca),

 • zníženie krvného tlaku,

 • hnačka.

Menej časté (u 1-10 z 1000 liečených)

 • žalúdočná nepriechodnosť, rast žalúdočnej sliznice,

 • lámavosť ciev,

 • povrchový kostný výrastok.

Neznáme (z dostupných údajov):

 • zníženie počtu krvných doštičiek spojené s podliatinami a sklonom ku krvácaniu, chudokrvnosť,

 • zníženie hladiny cukru v krvi,

 • zvýšená dráždivosť,

 • ospalosť,

 • srdcové poruchy,

 • krvácanie, šok, prekrvenie,

 • poruchy dýchania, dýchavičnosť,

 • zápal pobrušnice (peritonitída),

 • zvýšenie hladiny bilirubínu v krvi,

 • nadmerný rast kostí, napínanie šije,

 • zastavenie močenia a tvorby moču, poruchy obličiek, krv v moči,

 • podchladenie, vymiznutie účinku pri opakovanom podaní lieku (tachyfylaxia),

 • zvýšenie hladiny draslíka v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Alprostan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote 1 °C- 5 C.

Chráňte pred mrazom.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Alprostan obsahuje

- Liečivo je alprostadil 0,1 mg v jednej ampulke (0,2 ml).

- Ďalšia zložka je bezvodý etanol.


Ako vyzerá Alprostan a obsah balenia

Číry bezfarebný roztok bez mechanických nečistôt.

Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 0,2 ml/0,1 mg alprostadilu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v novembri 2013 .


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí:

Odporúčaná dávka je 50 až 200 g/deň v 1 alebo 2 rozdelených dávkach v minimálne dvojhodinovej infúzii 200-500 ml roztoku.

Liečba má trvať aspoň 14 dní, pri dobrom účinku sa pokračuje ešte ďalších 7-14 dní. Liečebná kúra by však nemala prekročiť 4 týždne. Ak sa však neobjaví očakávaný účinok do dvoch týždňov, v podávaní lieku sa ďalej nepokračuje.


Ako solvens je vhodný izotonický roztok chloridu sodného (fyziologický roztok) či 5 % alebo 10 % roztok glukózy. Roztok sa pripravuje vždy krátku dobu pred vlastnou aplikáciou pacientovi.


Novorodenci:

Liek Alprostan sa podáva kontinuálnou intravenóznou infúziou (alternatívne umbilikálnou artériou do ductus arteriosus).

Odporúčaná úvodná dávka sa pohybuje medzi 0,01-0,05 g/kg/min.; ak je zaznamenaná terapeutická odozva, resp. známky otvorenia či znovu otvorenia artériového duktu, znižuje sa dávkovanie na najnižšiu, avšak stále terapeuticky účinnú udržiavaciu dávku (obvykle 0,01-0,02 g/kg/min). Výnimočne, pokiaľ úvodná dávka nie je dostatočná, je možné zvyšovať dávkovanie až na 0,1 g/kg/min. Závažné nežiaduce účinky sú dôvodom na zníženie dávky.

V priebehu aplikácie je nutné monitorovať vitálne funkcie, hemodynamické parametre a acidobázickú rovnováhu (krvné plyny).


Odporúčané riedenie na dávkovanie u novorodencov:

1 ampulka Alprostanu (= 0,2 ml) sa rozriedi do 9,8 ml kompatibilného roztoku (t. j. fyziologický roztok, 5 % glukóza, 10 % glukóza), čím získame koncentráciu 100 g alprostadilu v 10 ml roztoku. Pre potrebu aplikácie sa tento základný roztok rozriedi do väčšieho objemu kompatibilného roztoku.


5


120307

ALPROSTAN

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03670


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ALPROSTAN

Infúzny koncentrát

Alprostadil


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Alprostadil 0,1 mg v 0,2 ml.Pomocná látka so známym účinkom: bezvodý etanol.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát

Číry bezfarebný roztok bez mechanických nečistôt.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Ischemická choroba dolných končatín (ICHDK) v štádiu bolestí v pokoji a trofických zmien (III. a IV. štádium).

 • Kritické na artériovom dukte závislé vrodené chyby srdca novorodencov indikované k chirurgickej rekonštrukcii, u ktorých je na prežitie do doby chirurgickej úpravy srdcovej chyby nutné zachovať priechodnosť ductus arteriosus.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Množstvo užívanej dávky sa zásadne odlišuje pre obe základné indikačné skupiny.


1) U dospelých na intravenóznu liečbu ischemickej choroby dolných končatín sa používa niekoľko týždňová dávkovacia schéma. Odporúčaná dávka je 50 až 200 g/deň v 1 alebo 2 rozdelených dávkach v minimálne dvojhodinovej infúzii 200-500 ml roztoku.

Liečba má trvať aspoň 14 dní, pri dobrom účinku sa pokračuje ešte ďalších 7-14 dní. Liečebná kúra by však nemala prekročiť 4 týždne. Ak sa však neobjaví očakávaný účinok do dvoch týždňov, v podávaní lieku sa ďalej nepokračuje.

Ako solvens je vhodný izotonický roztok chloridu sodného (fyziologický roztok) či 5 % alebo 10 % roztok glukózy. Roztok sa pripravuje vždy krátku dobu pred vlastnou aplikáciou pacientovi.


2) U novorodencovsa uprednostňuje aplikácia alprostadilu kontinuálnou intravenóznou infúziou (alternatívne umbilikálnou artériou do ductus arteriosus). Odporúčaná úvodná dávka sa pohybuje medzi 0,01-0,05 g/kg/min.; ak je zaznamenaná terapeutická odozva, resp. známky otvorenia či znovu otvorenia artériového duktu, znižuje sa dávkovanie na najnižšiu, avšak stále terapeuticky účinnú udržiavaciu dávku (obvykle 0,01-0,02 g/kg/min). Výnimočne, pokiaľ úvodná dávka nie je dostatočná, je možné zvyšovať dávkovanie až na 0,1 g/kg/min. Závažné nežiaduce účinky sú dôvodom na zníženie dávky.

V priebehu aplikácie je nutné monitorovať vitálne funkcie, hemodynamické parametre a acidobázickú rovnováhu (krvné plyny).


Odporúčané riedenie na dávkovanie u novorodencov:

1 ampulka Alprostanu (= 0,2 ml) sa rozriedi do 9,8 ml kompatibilného roztoku (t. j. fyziologický roztok, 5 % glukóza, 10 % glukóza), čím získame koncentráciu 100 g alprostadilu v 10 ml roztoku. Pre potrebu aplikácie sa tento základný roztok rozriedi do väčšieho objemu kompatibilného roztoku.


4.3 Kontraindikácie


PriICHDK:

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • gravidita a laktácia,

 • použitie u akútneho či subakútneho infarktu myokardu, nestabilnej angíny pektoris či ťažkej stabilizovanej angíny pektoris, u dekompenzovanej kardiálnej insuficiencie, u závažných porúch srdcového rytmu,

 • použitie u chronickej obštrukčnej choroby bronchopulmonálnej v štádiu respiračnej insuficiencie, u pľúcneho edému alebo pľúcneho infiltrátu, ktorý je potvrdený pomocou RTG alebo klinicky,

 • použitie u akútneho poškodenia pečene alebo chronickej hepatopatie ťažšieho stupňa,

 • pokiaľ hrozí krvácanie (mozgové cievne príhody, gastroduodenálne vredy, proliferatívna retinopatia so sklonom ku krvácaniu, polytrauma a pod.).


Pripodanínovorodencom:

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • syndróm dychovej tiesne,

 • spontánne pretrvávajúci otvorený ductus arteriosus.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Alprostan musí podávať len skúsený lekár – špecialista s prístupom k modernému prístrojovému vybaveniu umožňujúcemu nepretržite sledovať funkcie srdca a ciev.


Zvýšená opatrnosť je nutná:

 • pri výraznejšej alebo symptomatickej hypotenzii,

 • u pacientov s kardiálnou insuficienciou (predovšetkým treba dbať na zníženie záťaže objemom roztoku, v ktorom je liečivo rozpustené),

 • u pacientov, ktorí sa liečia hemodialýzou (v tomto prípade treba načasovať liečbu alprostadilom vždy do postdialyzačného obdobia),

 • u pacientov liečených vazodilatačnou či antikoagulačnou liečbou (kvôli možnosti potencovania vazodilatačného, resp. antikoagulačného účinku),

 • u starších diabetikov, ktorí sú liečení inzulínom, predovšetkým v tom prípade, ak ide o rozsiahlejšie cievne postihnutie.


V indikácii liečby ICHDK je infúzna liečba Alprostanom vždy súčasťou komplexnej starostlivosti o pacienta.


Klinický účinok je dlhodobý a môže sa pozorovať aj s určitou latenciou (t.j. po ukončení liečebnej kúry).


Opatrnosť u novorodencov je nutná hlavne pokiaľ sa vyskytuje bradypnoe, hypotenzia, tachykardia a febrilné stavy.


Približne u 10-12% novorodencov s vrodenými srdcovými vadami liečených alprostadilom (PGE1) sa môže vyskytnúť zastavenie dýchania. Apnoe sa najčastejšie pozoruje u novorodencov s pôrodnou hmotnosťou menšou ako 2,0 kg a obvykle sa objavuje počas prvej hodiny od začiatku podávania infúzie. Z tohto dôvodu sa má alprostadil aplikovať len vtedy, ak je okamžite k dispozícii prístroj na podporu dýchania.


Alprostadil sa má podávať čo najkratší potrebný čas a v najnižšej dávke, ktorá ešte poskytuje terapeutickú odpoveď. Pri dlhodobej infúzii je nutné vyhodnotiť riziká v pomere k možným prínosom, ktoré môžu pre týchto novorodencov s kritickým ochorením vyplývať.


Patologicko-anatomické štúdie ductus arteriosusa pľúcnych tepien novorodencov liečených prostaglandínom E1odhalili histologické zmeny súvisiace s účinkom, ktorý tieto štruktúry oslabuje. Bližšie podrobnosti alebo klinický význam týchto nálezov nie sú známe.


U novorodencov po dlhodobej infúzii alprostadilu bola hlásená kortikálna proliferácia dlhých kostí. Po vysadení lieku proliferácia u detí ustúpila.


Vzhľadom na to, že prostaglandín E1je silný inhibítor agregácie krvných doštičiek, alprostadil sa má u novorodencov so sklonom ku krvácaniu používať s opatrnosťou.


Alprostadil sa nesmie podávať novorodencom so syndrómom dychovej tiesne. Vždy je potrebné urobiť diferenciálnu diagnostiku medzi syndrómom dychovej tiesne a cyanotickou srdcovou vadou (znížený prietok pľúc). Ak nie sú diagnostické možnosti bezprostredne k dispozícii, diagnóza má vychádzať z prítomnosti cyanózy (pO2 menší než 40 mm Hg) a obmedzeného prietoku krvi v pľúcach na základe RTG záznamu.


Arteriálny tlak sa má monitorovať katétrom v pupočnej artérii, auskultačne alebo pomocou Dopplerovej sondy. Pri významnom poklese arteriálneho tlaku treba okamžite znížiť rýchlosť infúzie.


Oslabenie steny ductus arteriosusa pľúcnych tepien bolo hlásené najmä pri dlhodobom podávaní.


Podávanie alprostadilu novorodencom môže privodiť žalúdočnú obštrukciu následkom hyperplázie antra. Tento účinok závisí zrejme od dĺžky liečby a kumulatívnej dávky lieku. U tých novorodencov, kde bolo odporučené podávať alprostadil dlhšie ako 120 hodín, je nutné pozorne sledovať, či sa u nich nevyvíja hyperplázia antra a žalúdočná obštrukcia.


U novorodencov so zníženým prietokom krvi v pľúcach je zvýšenie okysličenia nepriamo úmerné predchádzajúcim hodnotám pO2, t.j. lepšia odpoveď sa pozoruje u pacientov s nízkymi hodnotami pO2 (menej ako 40 mm Hg), kým u pacientov s vysokými hodnotami pO2 (viac ako 40 mm Hg) je odozva obvykle minimálna. U novorodencov so sníženým prietokom krvi v pľúcach sa meria účinnosť alprostadilu sledovaním zvýšenia okysličenia krvi. U novorodencov so sníženým prietokom krvi v pľúcach sa preukáže účinnosť sledovaním zvýšenia krvného tlaku a pH krvi.


Tento liek obsahuje menej ako 100 mg alkoholu v jednej dávke.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri aplikácii alprostadilu môže dôjsť k potenciovaniu účinku súčasne podávaných antihypertenzív a vazodilatancií.


Pri súčasnej aplikácii antikoagulancií či antiagregancií je potrebná opatrnosť kvôli možnému zvýšenému riziku krvácania.


U novorodencov s vrodenými srdcovými vadami sa medzi alprostadilom a štandardnou liečbou nepozorovali žiadne interakcie. Štandardná liečba zahŕňa antibiotiká ako je penicilín alebo gentamycín, vazopresorické lieky ako je dopamín alebo izoproterenol, srdcové glykozidy a diuretiká ako je furosemid.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Liek je kontraindikovaný v gravidite a počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známe. Prípadné systémové príznaky typu hypotenzie, vertiga alebo únavy obvykle vymiznú krátko po prerušení infúzie vzhľadom ku krátkemu biologickému polčasu liečiva.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcich tabuľkách sú zhrnuté nežiaduce účinky liečiva Alprostanu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


 • Pri liečbe ICHDK


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

zriedkavé

leukocytóza, leukopénia

Poruchy imunitného systému **

zriedkavé

alergická reakcia

Poruchy nervového systému

časté

bolesti hlavy

časté

závraty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

zriedkavé

tachykardia, stenokardia a srdcová insuficiencia

Poruchy ciev

časté

hypotenzia, ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

zriedkavé

pľúcny edém

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

nevoľnosť, vracanie, hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

neznáme

potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

neznáme

hyperostóza**

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

veľmi časté

podráždenie v mieste instilácie*, opuch končatiny (v infundovanej končatine)

neznáme

zimnica, únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

neznáme

zvýšený C-reaktívny proteín

veľmi časté

zvýšená telesná teplota


*V súvislosti s liečbou ischémie končatín býva intravenózna liečba najčastejšie komplikovaná iritáciou žily proximálne od miesta podávania (až u 40 % pacientov). Bolestivý, začervenaný pruh v priebehu žily nevedie väčšinou k ukončeniu liečby, mizne v priebehu niekoľkých hodín po prerušení infúzie či zmene miesta aplikácie, špecifickú liečbu nevyžaduje. Výskyt stúpa s podávanou dávkou v závislosti na koncentrácii a rýchlosti infúzie. Použitie centrálneho katétra výskyt iritácií znižuje, jeho zavedenie však nie je podmienkou liečby. Zväčšenie objemu infúzie je limitované predovšetkým u chorých so závažnejšou kardiálnou insuficienciou (riziko akútneho pľúcneho edému či globálneho kardiálneho zlyhania).

** Dlhodobá liečba (4 a viac týždňov) môže byť komplikovaná reverzibilnou hyperostózou dlhých kostí.


 • Pri podaní novorodencom


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

časté

diseminovaná intravaskulárna koagulopatia

neznáme

trombocytopénia *, anémia*

Poruchy metabolizmu a výživy

neznáme

hypoglykémia*

Psychické poruchy

neznáme

zvýšená dráždivost*

Poruchy nervového systému

časté

kŕče

neznáme

letargia*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

časté

bradykardia, tachykardia

neznáme

srdcová nedostatočnosť (náhla)*, fibrilácia komôr*, AV blok druhého stupňa*, supraventrikulárna tachykardia*

Poruchy ciev

časté

hypotenzia

menej časté

cievna fragilita

neznáme

šok*, krvácanie *, hyperémia*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

veľmi časté

hypoventilácia až apnoe

neznáme

bradypnoe*, dyspnoe*, tachypnoe*, hyperkapnia*

Poruchy gastrointestinálneho traktu*

časté

hnačka

menej časté

žalúdočná obštrukcia, hypertrofia žalúdočnej sliznice

neznáme

peritonitída*

Poruchy pečene a žlčových ciest

neznáme

hyperbilirubinémia*

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

menej časté

exostóza

neznáme

hyperostóza**, napínanie šije*

Poruchy obličiek a močových ciest

neznáme

anúria*, porucha obličiek*, hematúria*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

veľmi časté

horúčka, prechodná pyrexia

časté

podráždenie v mieste aplikácie, kožná vazodilatácia (flushing)***

neznáme

hypotermia*,tachyfylaxia*

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

neznáme

hyperkaliémia*


*Presný údaj o výskyte týchto nežiaducich účinkov nie je známy, ale je udávaný pod 1 %.


**Pri niekoľkodňovej aplikácii boli ojedinele pozorované bolestivé kostné zmeny (hyperostózy) postihujúce hlavne dolné končatiny.


*** Toto je jediný nežiaduci účinok, ktorý súvisí so spôsobom podávania (častejšie s intraarteriálnou aplikáciou).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznakom predávkovania môže byť apnoe, bradykardia, horúčka, hypotenzia a sčervenanie následkom kožnej vazodilatácie. Ak dôjde k zastaveniu dýchania alebo bradykardii, je potrebné prerušiť infúziu a začať symptomatickú liečbu. Ak zavedieme infúziu znovu, je potrebná opatrnosť. Pri horúčke alebo hypotenzii treba znížiť rýchlosť infúzie až kým príznaky neustúpia. Ak zavedieme infúziu znovu, je potrebná opatrnosť. Kožná vazodilatácia obvykle súvisí s nesprávnym umiestnením katétru a keď sa koniec katétru premiestni, zvyčajne ustúpi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Vazodilatans, hemoreologikum, ATC kód: C01EA01


Alprostadil je syntetická obdoba prostaglandínu E1, ktorý sa v organizme vyskytuje prirodzene. Jeho účinok je komplexný a je daný priaznivým ovplyvnením mikrocirkulácie a otvorením kolaterál. V systémovej a pľúcnej cirkulácii pôsobí vazodilatáciu (na úrovni arteriol a predkapilárnych sfinkterov, eventuálne aj na úrovni muskulárnych artérií), relaxuje hladkú svalovinu corpus cavernosusa vo fetálnej cirkulácii udržiava otvorený artériový duktus. Ovplyvňuje hemokoaguláciu antiadhezívnym a antiagregačným pôsobením na trombocyty. Zlepšuje reologické vlastnosti krvi zvýšením flexibility erytrocytov a znížením agregability trombocytov. Pôsobí antiaterogénne inhibíciou aktivácie neutrofilov a nadmernej proliferácie buniek cievnej steny a znížením syntézy cholesterolu vrátane jeho ukladania v cievach. Uplatňuje sa tiež fibrinolytický účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Prostaglandín E1(alprostadil) je endogénnym prirodzeným autakoidom s veľmi krátkym polčasom, ktorý sa pohybuje okolo 10 sekúnd. Je metabolizovaný v pľúcach, pri prvom prechode sa zmetabolizuje 60-90 %. Enzymatickou oxidáciou väzby vznikajú tri biologicky aktívne metabolity: 15-keto-PGE1, 15-keto-13,14-dihydro-PGE1a 13,14-dihydro-PGE1(PGE0). Obidva keto - metabolity majú biologický účinok v porovnaní s pôvodnou látkou nižší, avšak posledný metabolit PGE0má účinok s PGE1porovnateľný. Dôležitá je skutočnosť, že PGE0má oveľa dlhšiu dobu pôsobenia, biologický polčas je jedna minúta (- fáza) a 30 minút (-fáza). Je pravdepodobné, že rozhodujúca časť farmakodynamickéhoúčinku je spôsobená práve týmto biologicky aktívnym stabilným metabolitom. Po ďalšej degradácii omega-oxidáciou a beta-oxidáciou na polárne dikarboxylové kyseliny sú konečné metabolity vylúčené močom (88 %) a stolicou (12 %).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


intraperitoneálne LD50myš = 19 800 μg/kg, LD50 potkan = 24 900 μg/kg

i.v. LD50myš = 21 mg/kg, LD50potkan = 19 200 μg/kg

s.c. LD50myš = 26 400 μg/kg, LD50potkan = 18 600 μg/kg


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodý etanol.


6.2 Inkompatibility


Infúzia alprostadilu sa nepodáva v kombinácii s inými látkami. Nosným roztokom je fyziologický roztok, 5 % a 10 % glukóza.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Chemická a fyzikálna stabilita po otvorení pred prvým použitím bola dokázaná počas 24 hodín pri teplote 15 °C - 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska by mal byť liek použitý okamžite. Pokiaľ nie je použitý okamžite, zodpovednosť za podmienky skladovania lieku po otvorení a pred použitím nesie užívateľ. Odporúča sa, aby sa neskladoval dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 °C - 8 °C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a správnych aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 1 °C – 5 °C. Chráňte pred mrazom.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: ampulka z bezfarebného skla, plastová tvarovaná vložka s prepážkami, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 0,2 ml/0,1 mg alprostadilu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Na intravenóznu alebo intraarteriálnu infúziu po zriedení.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0476/97-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.10.1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 13.3.2003


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2013

8


120307

ALPROSTAN