+ ipil.sk

Amaryl 3 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev .č.: 2013/04697

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00449


Písomná informácia pre používateľa


Amaryl 2 mg

Amaryl 3 mg

Amaryl 4 mg

tablety


glimepirid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Amaryl a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Amaryl

3. Ako užívať Amaryl

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amaryl

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Amaryl a na čo sa používa


Amaryl je liek na vnútorné použitie s účinkom na zníženie hladiny cukru v krvi. Patrí do skupiny liekov znižujúcich hladinu cukru v krvi nazývaných deriváty sulfonylmočoviny.

Amaryl funguje tak, že zvyšuje množstvo inzulínu, ktoré sa uvoľňuje z pankreasu. Inzulín potom znižuje hladinu cukru v krvi.


Na čo sa Amaryl používa:

 • Amaryl sa používa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2.typu), keď samotná diéta, fyzické cvičenie a redukcia hmotnosti nepostačuje na kontrolu hladiny cukru v krvi.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Amaryl


Neužívajte Amaryl a povedzte svojmu lekárovi:

 • ak ste alergický na: glimepirid alebo na iné deriváty sulfonylmočoviny (lieky, ktoré sa používajú na zníženie hladiny cukru v krvi ako napríklad glibenklamid) alebo sulfónamidy (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií ako napríklad sulfametoxazol) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte cukrovku závislú na inzulíne (diabetes mellitus 1. typu)

 • ak máte diabetickú ketoacidózu (komplikácia pri cukrovke, keď sa Vám v tele zvýši hladina kyseliny a vtedy môžete pocítiť niektoré z týchto príznakov: únava, pocit ochorenia (nevoľnosť), časté močenie a stuhnutie svalov)

 • ak ste v diabetickej kóme

 • ak máte ťažké ochorenie obličiek

 • ak máte ťažké ochorenie pečene

Neužívajte tento liek, ak sa na Vás vzťahuje niektorý z vyššie uvedených bodov. Ak nie ste si istý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako užijete Amaryl.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako užijete svoj liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak sa zotavujete po úraze, po operácii, po infekcii spojenej s horúčkou alebo z iných druhov stresu, informujte svojho lekára, pretože môže byť nutná dočasná zmena liečby

 • ak máte ťažkú poruchu pečene alebo obličiek


Ak nie ste si istý, či sa niečo z tohto vzťahuje na Vás, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, než užijete Amaryl.


U pacientov s chýbajúcim enzýmom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázou sa môže vyskytnúť zníženie hladiny hemoglobínu a rozpad červených krviniek (hemolytická anémia).


Sú dostupné iba obmedzené informácie o používaní glimepiridu u ľudí mladších ako 18 rokov. Preto sa jeho používanie u týchto pacientov neodporúča.


Dôležité informácie o hypoglykémii (nízka hladina cukru v krvi)

Ak užívate Amaryl, je možné, že sa u Vás vyskytne hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi). Pozrite si, prosím, nižšie uvedené podrobnejšie informácie o hypoglykémii, jej príznakoch a liečbe.


Nasledujúce faktory môžu zvýšiť riziko, že sa u Vás vyskytne hypoglykémia:

 • podvýživa, nepravidelné časy stravovania, vynechanie jedla alebo oneskorený príjem jedla alebo obdobie pôstu

 • zmeny v diéte

 • užitie viac Amarylu, ako je potrebné

 • znížená funkcia obličiek

 • ťažké ochorenie pečene

 • keď trpíte určitými poruchami spôsobenými hormónmi (poruchy štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek)

 • pitie alkoholu (najmä keď vynecháte jedlo)

 • užitie niektorých iných liekov (pozri nižšie "Iné lieky a Amaryl")

 • keď zvýšite telesné cvičenie a dostatočne nejete alebo jedlo obsahuje menej sacharidov ako obyčajne

K príznakom hypoglykémie patrí:

 • pálčivý hlad, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, pomalosť, ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivita, zhoršená schopnosť sústrediť sa, znížená pozornosť a reakčný čas, depresia, zmätenosť, poruchy reči a videnia, nezrozumiteľná reč, trasenie, čiastočné ochrnutie, zmyslové poruchy, závrat, bezradnosť.

 • Taktiež sa môžu objaviť aj nasledujúce príznaky: potenie, vlhká koža, úzkosť, zrýchlený tep srdca, vysoký krvný tlak, palpitácie (búšenie srdca), náhla silná bolesť v hrudi, ktorá môže vystreľovať do okolitých častí tela (angina pectoris a srdcová arytmia)


Ak hladina cukru v krvi naďalej klesá, môžete sa dostať do stavu veľkej zmätenosti(delírium), môžu nastať kŕče, strata sebakontroly, dýchanie sa môže stať plytkým a poklesne Vám tep srdca, môžete upadnúť do bezvedomia. Klinický obraz veľkého poklesu hladiny cukru v krvi môže pripomínať mŕtvicu.


Liečba hypoglykémie:

Vo väčšine prípadov vymiznú príznaky zníženej hladiny cukru v krvi veľmi rýchlo, keď skonzumujete v nejakej forme cukor, napríklad kocku cukru, sladký džús, osladený čaj.

Preto vždy musíte so sebou nosiť nejakú formu cukru (napr. kocky cukru). Zapamätajte si, že umelé sladidlá nie sú účinné. Ak skonzumovanie cukru nepomáha alebo ak sa príznaky opäť objavia, prosím, spojte sa so svojím lekárom alebo choďte do nemocnice.


Laboratórne vyšetrenia

Hladina cukru v krvi alebo v moči sa musí pravidelne kontrolovať.

Váš lekár Vám môže urobiť aj krvné testy kvôli sledovaniu krvného obrazu a funkcie pečene.


Deti a dospievajúci

Používanie Amarylu u detí maldších ako 18 rokov sa neodporúča.


Iné lieky a Amaryl

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate aj iné lieky, ktoré môžu oslabiť alebo zosilniť účinok Amarylu na zníženie hladiny cukru v krvi, môže to byť dôvod, že Vám lekár bude chcieť zmeniť dávku Amarylu.


Nasledujúce lieky môžu zosilniť účinok Amarylu na zníženie hladiny cukru v krvi, čo môže viesť k vzniku hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi):

 • iné lieky na liečbu cukrovky (napr. ako je inzulín alebo metformín)

 • lieky na liečbu bolesti a zápalu (fenylbutazón, azopropazón, oxyfenbutazón, podobné lieky ako kyselina acetylsalicylová)

 • lieky na liečbu infekcií močových ciest (napr. dlhodobo účinkujúce sulfónamidy)

 • lieky na liečbu bakteriálnych a hubových infekcií (tetracyklíny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolóny, klaritromycín)

 • lieky na potláčanie zrážania krvi (deriváty kumarínu ako napr. warfarín)

 • lieky podporujúce rast svalov (anaboliká)

 • lieky, ktoré sa používajú pri mužskej hormonálnej substitučnej liečbe

 • lieky na liečbu depresie (fluoxetín, MAO-inhibítory)

 • lieky znižujúce vysokú hladinu cholesterolu (fibráty)

 • lieky znižujúce vysoký krvný tlak (ACE inhibítory)

 • lieky nazývajúce sa antiarytmiká, ktoré sa používajú na kontrolu abnormálneho tepu srdca (disopyramid)

 • lieky na liečbu dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazón)

 • lieky na liečbu rakoviny (cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)

 • lieky, ktoré sa používajú na zníženie hmotnosti (fenfluramín)

 • liek na zlepšenie krvného obehu, keď sa podáva vnútrožilovo vo vysokej dávke (pentoxifylín)

 • lieky na liečbu nosových alergií ako je senná nádcha (tritokvalín)

 • lieky (nazývané sympatolytiká) na liečbu vysokého krvného tlaku, zlyhania srdca alebo problémov s prostatou


Nasledujúce lieky môžu oslabiť účinok Amarylu na zníženie hladiny cukru v krvi, čo môže viesť ku vzniku hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi):

 • lieky obsahujúce ženské hormóny (estrogény, progestagény)

 • lieky podporujúce tvorbu moču (tiazidové diuretiká)

 • lieky, ktoré sa používajú na stimuláciu štítnej žľazy (napr. levotyroxín)

 • lieky na liečbu alergií a zápalov (glukokortikoidy)

 • lieky na liečbu ťažkých duševných porúch (chlorpromazín a iné deriváty fenotiazínu)

 • lieky, ktoré sa používajú na zrýchlenie tepu srdca, na liečbu astmy alebo odpuchnutie sliznice nosa, na liečbu kašľa a nádchy, na zníženie hmotnosti alebo sa používajú v situáciach pri ohrození života (adrenalín a sympatomimetiká)

 • lieky na liečbu vysokej hladiny cholesterolu (kyselina nikotínová)

 • lieky na liečbu zápchy, ak sa používajú dlhodobo (preháňadlá)

 • lieky na liečbu záchvatov (fenytoín)

 • lieky na liečbu nervozity a problémov so spánkom (barbituráty)

 • lieky na liečbu zvýšeného očného tlaku (acetazolamid)

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo nízku hladinu cukru v krvi (diazoxid)

 • lieky na liečbu infekcií, tuberkulózy (rifampicín)

 • lieky na liečbu závažného poklesu hladiny cukru v krvi (glukagón)


Nasledujúce lieky môžu zosilniť alebo oslabiť účinok Amarylu na zníženie hladiny cukru v krvi:

 • lieky na liečbu vredov žalúdka (nazývané H2 antagonisty)

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo zlyhania srdca ako sú napr. betablokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín. Tieto lieky môžu taktiež prekryť príznaky hypoglykémie, preto je potrebné, aby ste boli zvlášť opatrný, ak tieto lieky užívate.


Amaryl môže buď zosilniť alebo oslabiť účinky nasledujúcich liekov:

 • lieky potláčajúce zrážanie krvi (deriváty kumarínu ako napr. warfarín)

 • Kolesevelam, liek používaný na zníženie cholesterolu, má účinok na vstrebávanie Amarylu. Musíte byť poučený o tom, že Amaryl sa má užiť najmenej 4 hodiny pred kolesevelamom, aby ste tomuto účinku zabránili.

Amaryl a jedlo, nápoje a alkohol

Príjem alkoholu môže nepredvídateľným spôsobom zosilniť alebo oslabiť účinok Amarylu na zníženie hladiny cukru v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

Amaryl sa nemá užívať počas tehotenstva.Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Dojčenie

Amaryl prechádza do materského mlieka. Amaryl sa nemá užívať v období dojčenia.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak máte hladinu cukru v krvi zníženú (hypoglykémia) alebo zvýšenú (hyperglykémia) alebo ak sa u Vás následkom toho prejavia problémy s videním, môže byť Vaša schopnosť sústrediť sa a reagovať zhoršená. Majte na pamäti, že by ste mohli ohroziť seba alebo iných (napr. pri vedení vozidla alebo pri obsluhovaní strojov). Prosím, spýtajte sa svojho lekára, či môžete viesť vozidlo, ak:

 • máte časté príhody hypoglykémie,

 • máte slabšie alebo chýbajúce varovné príznaky hypoglykémie


Amaryl obsahuje laktózu (mliečny cukor).

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Amaryl


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie lieku

 • Tento liek užite ústami, tesne pred prvým hlavným denným jedlom alebo počas neho (obvykle sú to raňajky). Ak neraňajkujete, užite liek podľa rozvrhu, ktorý Vám predpísal lekár. Ak sa liečite Amarylom, je dôležité, aby ste nevynechávali žiadne jedlo.

 • Prehltnite tabletu a zapite aspoň pol pohárom vody. Tablety nehryzte ani nežujte.


Aké množstvo užiť

Dávka Amarylu závisí od Vašej potreby, Vášho stavu a výsledkov krvných testov a testov na zisťovanie cukru v moči a určí Vám ju lekár. Neužívajte viac tabliet, ako Vám lekár predpísal.

 • Zvyčajná úvodná dávka je polovica tablety Amarylu 2 mg denne.

 • Ak je to potrebné, môže Vám lekár dávku zvýšiť po každom 1 - 2 týždňoch liečby.

 • Najvyššia odporúčaná dávka Amarylu je 6 mg denne.

 • Môže byť začatá aj kombinovaná liečba glimepirid plus metformín alebo glimepirid plus inzulín. V takom prípade Vám lekár individuálne stanoví vhodné dávky glimepiridu, metformínu alebo inzulínu.

 • Zmena vašej hmotnosti alebo zmena životného štýlu alebo stres si môže vyžiadať zmenu dávok Amarylu, preto informujte o takýchto situáciách svojho lekára.

 • Ak cítite, že účinok lieku je príliš slabý alebo príliš silný, nemeňte si dávku sám od seba, ale požiadajte svojho lekára.


Ak užijete viac Amarylu, ako máte

Ak sa Vám stane, že užijete príliš veľa Amarylu, alebo užijete dávku navyše, nastáva nebezpečenstvo hypoglykémie (príznaky hypoglykémie si pozrite v časti 2) a preto musíte okamžite skonzumovať dostatočné množstvo cukru (napr. kockový cukor, sladký džús, osladený čaj) a okamžite informovať lekára. Ak sa lieči hypoglykémia po náhodnom užití lieku dieťaťom, množstvo podaného cukru sa musí dôsledne kontrolovať, aby sa vylúčila možnosť, že dôjde k nebezpečnej hyperglykémii. Osobám v stave bezvedomia sa nesmie podávať žiadne jedlo ani nápoj.


Nakoľko stav hypoglykémie môže trvať nejaký čas, je veľmi dôležité pacienta starostlivo sledovať až dovtedy, kým už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Môže byť potrebná hospitalizácia, taktiež ako preventívne opatrenie. Ukážte lekárovi balenie lieku alebo zvyšné tablety, aby vedel, čo ste užili.


Ťažké prípady hypoglykémie spojené so stratou vedomia a ťažkou neurologickou poruchou sú lekársky naliehavými prípadmi, ktoré si vyžadujú okamžitý zásah lekára a príjem do nemocnice. Je potrebné zabezpečiť, aby vždy bola k dispozícii dobre informovaná osoba, ktorá môže v prípade núdze zavolať lekára.


Ak zabudnete užiť Amaryl

Ak zabudnete užiť dávku, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Amaryl

Ak liečbu prerušíte alebo ukončíte, musíte si byť vedomý, že sa nedosiahne želaný účinok znižujúci hladinu cukru v krvi alebo že sa ochorenie opäť zhorší. Pokračujte v užívaní Amarylu dovtedy, kým Vám lekár nepovie, aby ste prestali.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • Alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojeného s kožnou vyrážkou), ktoré môžu prerásť do ťažkých reakcií spojených s ťažkosťami s dýchaním, poklesom krvného tlaku a niekedy môžu vyústiť do šoku

 • Abnormálna funkcia pečene vrátane zožltnutia kože a očí (žltačka), problémov s odtokom žlče (cholestáza), zápalu pečene (hepatitída) alebo zlyhania pečene

 • Alergia (precitlivenosť) kože ako je svrbenie, vyrážka, žihľavka a zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie. Niektoré mierne alergické reakcie môžu prerásť do ťažkých reakcií.

 • Ťažká hypoglykémia vrátane straty vedomia, záchvatov alebo kómy


Niektorí pacienti pocítili počas užívania Amarylu nasledujúce vedľajšie účinky:


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 ľudí)

 • Nižšia hladina cukru v krvi ako je normál (hypoglykémia) (pozri časť 2)

 • Pokles počtu krviniek:

 • krvných doštičiek (čo zvyšuje riziko krvácania alebo vzniku modrín)

 • bielych krviniek (čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie)

 • červených krviniek (čo spôsobuje bledosť pokožky a slabosť alebo dýchavicu)

Vo všeobecnosti sa tieto problémy zlepšia, keď prestanete užívať Amaryl.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí)

 • alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojeného s kožnou vyrážkou), ktoré môžu prerásť do ťažkých reakcií s ťažkosťami s dýchaním, poklesom krvného tlaku a niekedy môžu vyústiť do šoku. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • Abnormálna funkcia pečene vrátane zožltnutia pokožky a očí (žltačka), zhoršenia odtoku žlče (cholestáza), zápalu pečene (hepatitída) alebo zlyhania pečene. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • pocit na zvracanie alebo zvracanie, hnačka, pocit plnosti alebo nadúvania a bolesť brucha

 • pokles hladiny sodíka v krvi (čo sa preukáže krvnými testami)


Ďalšie vedľajšie účinky sú:

 • Môže sa vyskytnúť alergia (precitlivenosť) kože ako je svrbenie, vyrážka, žihľavka a zvýšená citlivosť na slnko. Niektoré mierne alergické reakcie sa môžu rozvinúť do závažných reakcií spojených s ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, opuchnutím pier, hrdla alebo jazyka. Preto prípadný výskyt niektorého z týchto vedľajších účinkov, okamžite oznámte lekárovi.

 • Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie so sulfonylmočovinou, sulfónamidmi, alebo ich derivátmi.

 • Na začiatku liečby Amarylom sa môžu vyskytnúť problémy so zrakom. Je to v dôsledku zmeny hladiny cukru v krvi a mali by sa skoro zlepšiť.

 • Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov.

 • Silné neobvyklé krvácanie alebo tvorba podkožných krvných podliatin.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Amaryl


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30°C.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné poškodenie lieku.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Amaryl obsahuje

 • Liečivo je glimepirid.

Každá tableta obsahuje 2 mg, 3 mg alebo 4 mg glimepiridu podľa toho, ktorá sila je vyznačená na blistri a škatuli.

 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxylmetylškrobu (typ A), magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza, povidón 25000

 • Ďalej tablety obsahujú farbivá:

 • 2 mg tablety obsahujú žltý oxid železa (E172) a hlinitý lak indigokarmínu (E132)

 • 3 mg tablety obsahujú žltý oxid železa (E172)

 • 4 mg tablety obsahujú hlinitý lak indigokarmínu (E132)


Ako vyzerá Amaryl a obsah balenia

Každá tableta Amarylu je podlhovastá s poliacou ryhou na obidvoch stranách. Každá tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky. Tablety sa líšia farbami:

 • 2 mg tablety sú zelené

 • 3 mg tablety sú bledožlté

 • 4 mg tablety sú bledomodré


Dodávajú sa v blistroch po 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120, 280 a 300 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia a sily musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


Výrobcovia:

 • Sanofi-Aventis S.p.A., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (L’Aquila), Taliansko

 • Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francúzsko


Tento liek je zaregistrovaný v členských štátoch EEA pod týmito obchodnými názvami:

 • Amaryl: Rakúsko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Island, Írsko, Taliansko, Malta, Holandsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia

 • Amaryl Comprimate: Rumunsko

 • Amaryl Tablete: Slovinsko

 • Amaryl Tabletes: Lotyšsko

 • Amaryl Tabletès: Litva

 • Amarylle: Belgicko, Luxemburgsko

 • Amarel: Francúzsko

 • Solosa: Grécko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

7

Amaryl 3 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04697

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00449Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Amaryl 2 mg

Amaryl 3 mg

Amaryl 4 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


[Každá tableta obsahuje 2 mg glimepiridu.]

Pomocné látky: obsahuje tiež 137,2 mg monohydrátu laktózy na jednu tabletu.

[Každá tableta obsahuje 3 mg glimepiridu.]

Pomocné látky: obsahuje tiež 137,0 mg monohydrátu laktózy na jednu tabletu.

[Každá tableta obsahuje 4 mg glimepiridu.]

Pomocné látky: obsahuje tiež 135,9 mg monohydrátu laktózy na jednu tabletu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


[Amaryl2 mg]

Tablety sú zelené, podlhovasté a s deliacou ryhou na oboch stranách.

[Amaryl3 mg]

Tablety sú bledožlté, podlhovasté a s deliacou ryhou na oboch stranách.

[Amaryl4 mg]

Tablety sú bledomodré, podlhovasté a s deliacou ryhou na oboch stranách.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Amaryl je indikovaný na liečbu diabetu mellitus 2. typu, ak samotná diéta, fyzická aktivita a zníženie hmotnosti sú nepostačujúce.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne podanie


Základom pre úspešnú liečbu cukrovky je správna diéta, pravidelná fyzická aktivita ako aj pravidelné vyšetrovanie krvi a moču. Podávanie tabliet alebo inzulínu nekompenzuje stav, pokiaľ pacient nedodržiava odporúčanú diétu.


Dávkovanie

Dávka Amarylu sa určí na základe množstva glukózy v krvi a moči.


Úvodná dávka je 1 mg glimepiridu jedenkrát denne. Ak sa dávkou 1 mg dosiahne dobrá kompenzácia cukrovky, má sa v tejto dávke pokračovať aj počas udržiavacej terapie.


Pre rôzne dávkovacie režimy sú k dispozícii príslušné sily lieku.


Pokiaľ je kompenzácia cukrovky neuspokojivá, dávku sa odporúča zvyšovať postupne na základe kontroly glykémie, v jedno- až dvojtýždňových intervaloch na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.

Denné dávky nad 4 mg glimepiridu denne sú účinnejšie iba vo výnimočných prípadoch. Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.


U pacientov, ktorých stav nebol dostatočne kompenzovaný maximálnymi dennými dávkami metformínu, možno začať sprievodnú liečbu glimepiridom.

Dávka metformínu sa udržiava a terapia glimepiridom sa začne nízkymi dávkami, ktoré sa potom postupne zvyšujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až po maximálnu dennú dávku. Kombinovaná terapia sa má začať pod starostlivým lekárskym dozorom.


Ak je to nevyhnutné, pacientom, u ktorých sa nedosiahla požadovaná kompenzácia stavu maximálnymi dennými dávkami Amarylu, možno nasadiť sprievodnú inzulínovú liečbu. Dávka glimepiridu sa udržiava a zároveň sa nasadia nízke dávky inzulínu, ktoré sa postupne zvyšujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie. Kombinovaná liečba sa má začať pod starostlivým lekárskym dohľadom.


Normálne postačuje jediná denná dávka glimepiridu. Odporúča sa užiť ju krátko pred výdatnými raňajkami alebo počas výdatných raňajok alebo - ak pacient neraňajkuje – krátko pred prvým hlavným jedlom alebo počas prvého hlavného jedla.

Vynechanie dávky sa nesmie upravovať následným užitím vyššej dávky.


Ak má pacient užívajúci 1 mg glimepiridu denne hypoglykemickú reakciu, znamená to, že stav možno kompenzovať aj samotnou diétou.


So zlepšujúcou sa kompenzáciou cukrovky vzrastá citlivosť na inzulín, preto môže potreba glimepiridu v priebehu liečby klesať. Aby sa predišlo hypoglykémii, má sa zvážiť dočasné zníženie dávky alebo prerušenie liečby Amarylom. Úpravu dávky treba zvážiť aj vtedy, ak sa zmení hmotnosť alebo životný štýl pacienta alebo keď sa objavia iné faktory zvýšujúce riziko hypo- alebo hyperglykémie.


Prechod z iných perorálnych hypoglykemík na Amaryl

Prechod z iných perorálnych hypoglykemík na Amaryl je všeobecne možný. Pri prechode na užívanie Amarylu sa musí vziať do úvahy sila a biologický polčas predchádzajúceho lieku. V niektorých prípadoch, hlavne ak pacient užíval antidiabetiká s dlhým biologickým polčasom (napr. chlórpropamid), sa odporúča niekoľkodňový „vymývací“ postup, aby sa minimalizovalo riziko hypoglykemických reakcií vznikajúcich v dôsledku súčtu účinkov jednotlivých antidiabetík.


Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Na základe odpovede organizmu sa dávka môže postupne zvyšovať vyššie opísaným postupom.


Prechod z inzulínu na Amaryl

Pacientom s diabetes mellitus 2. typu liečených inzulínom sa môže vo výnimočných prípadoch indikovať prechod na Amaryl. Prechod má byť uskutočnený pod starostlivým lekárskym dozorom.


Špeciálne skupiny pacientov

Pacienti so zhoršenou funkciou pečene alebo obličiek:

Pozri časť 4.3


Pediatrická populácia

O používaní glimepiridu u pacientov vo veku do 8 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje. O používaní glimepiridu v monoterapii pacientov vo veku od 8 do 17 rokov sú údaje obmedzené (pozri časť 5.1 a 5.2).

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti v pediatrickej populácii sú nedostatočné a preto sa používanie glimepiridu pre túto skupinu pacientov neodporúča.


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehltnúť bez žuvania a zapiť tekutinou.


4.3. Kontraindikácie


Glimepirid je kontraindikovaný u pacientov pri týchto stavoch:

precitlivenosť na glimepirid, iné deriváty sulfonylmočoviny alebo sulfonamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

diabetes závislý na inzulíne,

diabetická kóma,

ketoacidóza,

ťažká porucha funkcie obličiek alebo pečene. V prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek alebo pečene sa vyžaduje prestavenie na inzulín.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Amaryl sa má užiť krátko pred jedlom alebo počas jedla.


Ak sa pacient stravuje nepravidelne, alebo jedlo vynecháva, môže liečba Amarylom viesť ku hypoglykémii. Možné príznaky hypoglykémie zahŕňajú bolesť hlavy, pálčivý hlad, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivitu, zhoršenú schopnosť sústredenia, pozornosti, spomalenie reakcií, depresiu, zmätenosť, poruchy reči a zraku, afáziu, tras, parézy, senzorické poruchy, závrat, bezmocnosť, stratu sebakontroly, delírium, cerebrálne záchvaty, spavosť a stratu vedomia až po kómu, plytké dýchanie a bradykardiu. Naviac sa môžu vyskytnúť príznaky adrenergnej protiregulácie, ako sú potenie, vlhká koža, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angina pectoris a srdcové arytmie.


Klinický obraz ťažkej hypoglykémie môže pripomínať mŕtvicu.


Symptómy hypoglykémie sa dajú takmer vždy rýchlo zvládnuť okamžitým podaním uhľohydrátov (cukru). Umelé sladidlá sú neúčinné.


Zo skúseností s inými derivátmi sulfonylmočoviny je známe, že hypoglykémia sa môže zopakovať napriek úspešným počiatočným protiopatreniam.


Ťažká alebo predĺžená hypoglykémia, ktorá bola iba dočasne zvládnutá zvyčajnými množstvami cukru, si vyžaduje okamžité lekárske ošetrenie, prípadne hospitalizáciu.


Faktory prispievajúce k hypoglykémii:


 • neochota alebo neschopnosť pacienta spolupracovať (najmä u starších pacientov),

 • podvýživa, nepravidelné stravovanie, vynechávanie jedla alebo hladovanie,

 • výkyvy diéty,

 • nevyváženosť medzi telesným výdajom a príjmom uhľohydrátov,

 • konzumácia alkoholu, zvlášť v kombinácii s vynechávaním jedla,

 • zhoršená funkcia obličiek,

 • ťažké poškodenie funkcie pečene,

 • predávkovanie Amarylu,

 • určité nekompenzované poruchy endokrinného systému ovplyvňujúce metabolizmus uhľohydrátov alebo protireguláciu hypoglykémie (napríklad pri istých poruchách funkcie štítnej žľazy a pri nedostatočnosti prednej hypofýzy alebo drene nadobličiek),

 • súčasné podávanie niektorých iných liekov (pozri časť 4.5).


Počas liečby Amarylom sa musia pravidelne merať hladiny glukózy v krvi a moči. Okrem toho sa odporúča stanoviť podiel glykozylovaného hemoglobínu.


V priebehu liečby Amarylom sa musia pravidelne sledovať pečeňové a hematologické parametre (hlavne leukocyty a trombocyty).


V stresových situáciách (napr. nehoda, naliehavá operácia, infekcia s horúčkou atď.) môže sa indikovať dočasné prestavenie na inzulín.


S použitím Amarylu u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a u dialyzovaných pacientov nie sú skúsenosti. Pacientom s ťažkým poškodením obličkovej alebo pečeňovej funkcie sa indikuje prestavenie na inzulín.


Liečba pacientov s deficitom G6PD derivátmi sulfonylmočoviny môže viesť k hemolytickej anémii. Keďže glimepirid patrí do chemickej skupiny derivátov sulfonylmočoviny, pri pacientoch s deficitom G6PD je nutná opatrnosť a musí sa zvážiť alternatívna liečba bez použitia derivátov sulfonylmočoviny.


Amaryl obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5. Liekové a iné interakcie


Ak sa glimepirid podáva súbežne s niektorými inými liekmi, môže dôjsť k nežiaducemu zvýšeniu alebo zníženiu hypoglykemického účinku glimepiridu. Preto sa iné lieky majú užívať len na základe predpisu lekára alebo s jeho vedomím.


Glimepirid sa metabolizuje cytochrómom P450 2C9 (CYP2C9). Teda na jeho metabolizmus vplýva súbežné podanie induktorov CYP2C9 (napr. rifampicín) alebo inhibítorov CYP2C9 (napr. flukonazol).


Podľa literárnych záznamov výsledky interakčnej štúdie in vivo ukazujú, že oblasť AUC glimepiridu je približne dvojnásobne zväčšená vplyvom flukonazolu, jedného z najsilnejších inhibítorov CYP2C9.


Na základe skúseností s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny sa musia vziať do úvahy nasledovné interakcie:


Posilnenie hypoglykemického účinku Amarylu, ktoré vedie v niektorých prípadoch ku hypoglykémii môže nastať pri užívaní niektorého z nasledujúcich liekov:


 • fenylbutazón, azapropazón a oxyfenbutazón,

 • inzulín a iné perorálne antidiabetiká ako napríklad metformín,

 • salicyláty a kyselina paraaminosalicylová,

 • anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny,

 • chloramfenikol, niektoré dlhodobo účinkujúce sulfonamidy, tetracyklíny, chinolónové antibiotiká a klaritromycín,

 • kumarínové antikoagulanciá,

 • fenfluramín,

 • disopyramid,

 • fibráty,

 • ACE inhibítory,

 • fluoxetín, MAO inhibítory,

 • alopurinol, probenicid, sulfinpyrazón,

 • sympatolytiká,

 • cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamidy,

 • mikonazol, flukonazol,

 • pentoxifylín (vysoká parenterálna dávka),

 • tritokvalín.


Oslabenie hypoglykemického účinku, ktoré vedie k zvýšeniu hladín glukózy môže nastať pri užívaní niektorého z nasledujúcich liekov:


 • estrogény a progestagény,

 • saluretiká, tiazidové diuretiká,

 • lieky stimulujúce štítnu žľazu, glukokortikoidy,

 • fenotiazínové deriváty, chlórpromazín,

 • adrenalín a sympatikomimetiká,

 • kyselina nikotínová (vo vysokých dávkach) a deriváty kyseliny nikotínovej,

 • laxatíva (pri dlhodobom užívaní),

 • fenytoín, diazoxid,

 • glukagón, barbituráty a rifampicín,

 • acetazolamid.


Antagonisti H2receptorov, beta-blokátory, klonidín a rezerpín môžu buď posilniť alebo oslabiť hypoglykemizujúci účinok.


Pod vplyvom sympatolytík ako sú beta-blokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín sa môžu znížiť alebo chýbať prejavy adrenergnej protiregulácie na hypoglykémiu.


Príjem alkoholu môže nepredvídateľným spôsobom posilniť alebo oslabiť hypoglykemický účinok glimepiridu.


Glimepirid môže posilniť alebo oslabiť účinok kumarínových derivátov.


Kolesevelam sa viaže na glimepirid a znižuje absorpciu glimepiridu z gastrointestinálneho traktu. Pri užití glimepiridu najmenej 4 hodiny pre užitím kolesevelamu sa nepozorovala žiadna interakcia. Preto sa má glimepirid užívať najmenej 4 hodiny pred užitím kolesevelamu.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Riziko súvisiace s diabetom

Abnormálne hladiny cukru v krvi počas gravidity súvisia s vyšším výskytom kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality. Takže hladina cukru v krvi sa musí počas gravidity dôkladne monitorovať, aby sa zabránilo riziku teratogenity. Za týchto okolností sa vyžaduje používanie inzulínu. Pacientky, ktoré uvažujú o gravidite, musia o tom informovať svojho lekára.


Riziko súvisiace s glimepiridom

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití glimepiridu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, ktorá pravdepodobne súvisela s farmakologickým účinkom (hypoglykémia) glimepiridu (pozri časť 5.3).


Na základe uvedeného sa glimepirid nemá užívať počas celého obdobia gravidity.

V prípade liečby glimepiridom, ak pacientka plánuje graviditu alebo ak zistí, že je gravidná, musí čo najskôr prejsť na inzulínovú liečbu.


Laktácia

Nie je známe, či sa glimepirid vylučuje do materského mlieka. U potkanov sa glimepirid vylučuje do materského mlieka. Keďže iné deriváty sulfonylmočoviny sa vylučujú do materského mlieka a pre riziko hypoglykémie u dojčených novorodencov, dojčenie počas liečby glimepiridom sa neodporúča.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Schopnosť sústrediť sa a reagovať môže byť narušená ako následok hypo- alebo hyperglykémie,alebo napr. v dôsledku narušeného vizuálneho vnímania. To môže predstavovať riziko v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť (napríklad schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroj).


Pacienta treba upozorniť, aby urobil opatrenia a vyvaroval sa hypoglykémii počas riadenia vozidla. Je to zvlášť dôležité u pacientov, u ktorých symptómy upozorňujúce na hypoglykémiu chýbajú alebo sú zredukované, alebo u pacientov, ktorí majú časté záchvaty hypoglykémie. Za týchto okolností treba zvážiť, či je bezpečné viesť vozidlo alebo obsluhovať stroj.


4.8. Nežiaduce účinky


Na základe skúseností z klinických štúdií s Amarylom a inými derivátmi sulfonylmočoviny sa musia vziať do úvahy nasledovné nežiaduce účinky zoradené podľa orgánovej klasifikácie a v poradí klesajúceho výskytu: (veľmi časté: 1/10, časté: 1/100 až <1/10, menej časté: 1/1 000 až <1/100,zriedkavé: 1/10 000 až <1/1 000, veľmi zriedkavé: <1/10 000, neznáme z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, erytropénia, hemolytická anémia a pancytopénia, ktoré sú vo všeobecnosti reverzibilné po ukončení liečby.

Neznáme: ťažká trombocytopénia s počtom krvných doštičiek nižším ako 10 000/µl a trombocytopenická purpura.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: leukocytoklastová vaskulitída, mierne hypersenzitívne reakcie, ktoré môžu prerásť do závažných reakcií spojených s dyspnoe, poklesom krvného tlaku a niekedy so šokom.

Neznáme: skrížená alergizácia so sulfonylmočovinou, sulfonamidmi alebo príbuznými látkami.


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: hypoglykémia.

Tieto hypoglykemické reakcie sa väčšinou vyskytnú okamžite, môžu mať závažný charakter a nie vždy je ľahké ich korigovať. Výskyt hypoglykemických reakcií závisí, tak ako aj pri inej hypoglykemickej terapii, od individuálnych faktorov, ako sú stravovacie návyky a dávky (viac pozri v časti 4.4).


Poruchy oka

Neznáme: zvlášť na začiatku liečby sa môžu v dôsledku zmeny hladín krvného cukru vyskytnúť poruchy zrakového vnímania, ktoré sú dočasné.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé: nevoľnosť, vracanie, hnačka, abdominálna distenzia, abdominálna nepohoda, abdominálna bolesť, ktoré si málokedy vyžadujú vysadenie liečby.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: zvýšené hladiny pečeňových enzýmov.

Veľmi zriedkavé: abnormálna funkcia pečene (napr. s cholestázou a žltačkou), hepatitída a zlyhanie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: môžu sa objaviť hypersenzitívne reakcie kože ako pruritus, vyrážka, žihľavka a fotosenzitivita.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: pokles hladiny sodíka v krvi.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9. Predávkovanie


Príznaky

Po užití nadmernej dávky môže nastať hypoglykémia trvajúca 12 až 72 hodín a po počiatočnom zvládnutí stavu sa môže navrátiť. Do 24 hodín po užití sa príznaky nemusia prejaviť. Zvyčajne sa odporúča pozorovanie pacienta v nemocnici. Môže sa objaviť nevoľnosť, vracanie a bolesť v epigastriu. Hypoglykémia môže byť vo všeobecnosti sprevádzaná neurologickými symptómami ako nepokoj, tras, poruchy zrakového vnímania, problémy s koordináciou, ospalosť, kóma a kŕče.


Liečba

Primárna liečba predávkovania pozostáva z vyvolania vracania, aby sa zabránilo ďalšej absorpcii. Potom treba vypiť vodu alebo limonádu s aktívnym uhlím (adsorbent) a síranom sodným (laxatívum). Pokiaľ boli užité veľké množstvá, je potrebný výplach žalúdka a nasledovné užitie aktívneho uhlia a síranu sodného. V prípade ťažkého predávkovania treba pacienta hospitalizovať na jednotke intenzívnej starostlivosti. Je nevyhnutné začať čo najskôr s podávaním 50% roztoku glukózy vo forme 50 ml bolusu intravenóznej injekcie a potom treba pokračovať v podávaní 10% roztoku formou infúzie za prísneho sledovania hladín cukru v krvi. Ďalšia liečba je symptomatická.


Pri liečbe hypoglykémie spôsobenej náhodným užitím Amarylu dojčatami a malými deťmi treba dávku glukózy obzvlášť starostlivo prispôsobiť, aby sa predišlo vzniku nebezpečnej hyperglykémie. Glukózu v krvi treba dôsledne monitorovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lieky na zníženie hladiny cukru v krvi, okrem inzulínov: sulfonamidy, deriváty močoviny.

ATC kód: A10B B12


Glimepirid je perorálne antidiabetikum patriace do skupiny derivátov sulfonylmočoviny. Používa sa pri liečbe diabetu mellitus nezávislého na inzulíne.


Glimepirid účinkuje najmä tak, že stimuluje uvoľňovanie inzulínu z beta buniek pankreasu.

Tak ako aj v prípade iných derivátov sulfonylmočoviny, tento účinok je založený na zvýšenej odpovedi pankreatických beta buniek na fyziologický glukózový podnet. Okrem toho má glimepirid výrazný extrapankreatický efekt, ktorý bol popísaný aj u iných derivátov sulfonylmočoviny.


Uvoľňovanie inzulínu

Deriváty sulfonylmočoviny ovplyvňujú sekréciu inzulínu uzavretím ATP-závislého draslíkového kanála v membráne beta buniek. Uzavretím draslíkového kanála sa indukuje depolarizácia beta bunky, čo vedie k otvoreniu vápnikových kanálov a ku zvýšenému vtoku vápnika do bunky. Dôsledkom je uvoľnenie inzulínu prostredníctvom exocytózy.

Glimepirid sa s vysokou výmennou rýchlosťou viaže na proteín v membráne beta buniek, ktorý je spojený s ATP-závislým draslíkovým kanálom. Ide však o iný proteín ako ten, na ktorý sa viažu bežné deriváty sulfonylmočoviny.


Extrapankreatická aktivita

Medzi extrapankreatické efekty patrí napríklad zvýšenie citlivosti periférnych tkanív na inzulín a zníženie vychytávania inzulínu pečeňou.

Periférne svaly a tukové tkanivá vychytávajú glukózu z krvi prostredníctvom špeciálnych transportných proteínov, ktoré sa nachádzajú v bunkovej membráne. Transport glukózy do týchto tkanív je krokom limitujúcim využitie glukózy. Glimepirid veľmi rýchlo zvyšuje počet aktívnych transportných molekúl pre glukózu, ktoré sa nachádzajú v plazmatickej membráne svalových a tukových buniek, čo následne vedie k stimulácii vychytávania glukózy.


Glimepirid zvyšuje aktivitu glykozyl-fosfatidylinozitol-špecifickej fosfolipázy C, čo môže súvisieť s lipogenézou a glykogenézou, ktorú Amaryl indukuje v izolovaných tukových a svalových bunkách. Glimepirid potláča tvorbu glukózy v pečeni tak, že zvyšuje vnútrobunkovú koncentráciu fruktóza-2,6-bisfosfátu, čo následne inhibuje glukoneogenézu.


Všeobecné informácie

Minimálna účinná perorálna dávka je u zdravých osôb približne 0,6 mg. Účinok glimepiridu je opakovateľný a závislý od dávky. Fyziologická odpoveď na intenzívne fyzické cvičenie, zníženie inzulínovej sekrécie sa pri liečbe glimepiridom zachováva.

Účinok sa výrazne neodlišuje, ak sa liek podá 30 minút pred jedlom alebo bezprostredne pred jedlom. U diabetických pacientov sa dá dosiahnuť dobrá metabolická kompenzácia jednou dávkou za 24 hodín.


Hoci hydroxymetabolity glimepiridu spôsobili malý, ale významný pokles sérovej glukózy u zdravých osôb, k celkovému účinku lieku prispievajú len malou časťou.


Kombinovaná liečba s metformínom

V štúdii týkajúcej sa pacientov, ktorých stav nebol primerane kompenzovaný maximálnymi dávkami metformínu, sa súbežným užívaním metformínu a glimepiridu dosiahla lepšia metabolická kompenzácia ako pri užívaní samotného metformínu.


Kombinovaná liečba s inzulínom

Údaje o kombinovanej liečbe inzulínom sú nedostačujúce. Pacientom, ktorých stav nie je primerane kompenzovaný maximálnymi dávkami glimepiridu, možno nasadiť sprievodnú inzulínovú liečbu. V dvoch štúdiách dosiahla súbežná liečba Amarylom a inzulínom to isté zlepšenie metabolickej kompenzácie ako samotný inzulín, pri kombinovanej liečbe však stačila nižšia priemerná dávka inzulínu.


Špeciálne skupiny pacientov

Pediatrická populácia

Do aktívneho kontrolovaného klinického skúšania (glimepirid v dávke do 8 mg denne alebo metformín v dávke do 2 000 mg denne) v trvaní 24 týždňov bolo zaradených 285 detí (vo veku 8-17 rokov) s diabetom 2.typu.

Pri obidvoch liečivách, glimepiride aj metformíne, bol pozorovaný signifikantný pokles HbA1cv porovnaní s východiskovou hodnotou(glimepirid -0,95 (se 0,41); metformín -1,39 (se 0,40)). Avšak pokiaľ ide o priemer zmeny HbA1cz východiskovej hodnoty pri glimepiride sa nedosiahli kritériá non-inferiority v porovnaní s metformínom.Rozdiel medzi liečenými skupinami bol 0,44% v prospech metformínu. Horná hranica (1,05) 95% intervalu spoľahlivosti pre rozdiel nebola pod hodnotou 0,3% rozpätia non-inferiority.

Počas liečby glimepiridom neboli u detí zaznamenané žiadne nové skutočnosti týkajúce sa bezpečnosti lieku v porovnaní s dospelými pacientami s diabetes mellitus 2.typu. V skupine pediatrických pacientov nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé údaje o účinnosti a bezpečnosti.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť glimepiridu po perorálnom podaní je úplná. Príjem potravy nemá podstatný vplyv na vstrebávanie, iba sa mierne zníži stupeň absorpcie. Maximálne sérové koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu približne za 2,5 hodiny po perorálnom užití (priemerne 0,3 μg/ml počas opakovaného dávkovania 4 mg denne). Medzi dávkou a Cmax, ako aj medzi dávkou a AUC (plocha pod krivkou koncentrácie) je lineárny vzťah.


Distribúcia

Glimepirid má veľmi nízky distribučný objem (približne 8,8 litrov), ktorý sa približne rovná distribučnému priestoru albumínu, ďalej vysokú väzbovosť na proteíny (99%) a nízky klírens (približne 48 ml/min).

U zvierat glimepirid prechádza do mlieka a do placenty. Prechod hemato-encefalickou bariérou je nízky.


Biotransformácia a eliminácia

Stredný dominantný sérový polčas, ktorý je dôležitý pre sérové koncentrácie pri opakovanom dávkovaní, je okolo 5 až 8 hodín. Po vysokých dávkach sa zaznamenali o niečo dlhšie polčasy.

Po podaní jednej dávky rádioaktívne označeného glimepiridu sa 58% rádioaktivity našlo v moči a 35% v stolici. Nezmenená látka sa v moči nezistila. V moči aj stolici sa zistili dva metabolity, ktoré pravdepodobne vznikajú pri metabolizme látky v pečeni (hlavný enzým je CYP2C9): hydoxyderivát a karboxyderivát. Po perorálnom podaní glimepiridu boli terminálne polčasy týchto metabolitov 3 až 6 hodín, resp. 5 až 6 hodín.


Porovnanie jednej dávky a opakovaného dávkovania raz denne neodhalilo žiadne významné rozdiely vo farmakokinetike a intraindividuálna variabilita bola veľmi nízka. Nezistila sa žiadna kumulácia glimepiridu.


Špeciálne skupiny pacientov

Farmakokinetika bola podobná u mužov a žien, ako aj u mladých a starších (nad 65 rokov) pacientov.

Pacienti s nízkym klírensom kreatinínu mali sklon k zvýšenému glimepiridovému klírensu a zníženým priemerným sérovým koncentráciám, čo najpravdepodobnejšie vyplýva z rýchlejšieho vylučovania vďaka menšej väzbe na proteíny. Renálna eliminácia oboch metabolitov sa zhoršila. Vcelku sa u týchto pacientov nepredpokladá ďalšie riziko kumulácie glimepiridu.

Farmakokinetika zistená u piatich nediabetických pacientov po operácii žlčových ciest bola podobná ako u zdravých osôb.


Pediatrická populácia

V štúdii po jedle, kde sa skúmala farmakokinetika, bezpečnosť a tolerabilita glimepiridu podávaného ako jednotlivá dávka 1 mg v skupine 30 pediatrických pacientov (4 deti vo veku 10-12 rokov a 26 detí vo veku 12 až 17 rokov) s diabetom 2.typu, sa preukázalo, že priemerná hodnotaAUC(0-last), Cmax a t1/2 je podobná ako u dospelých.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Pozorované predklinické účinky sa vyskytli po dávkach dostatočne prekračujúcich maximálne dávky u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie, alebo súvislosť s farmakodynamickým účinkom liečiva (hypoglykémia). Údaje boli zistené štandardnými farmakologickými testami, testami toxicity pri opakovaných dávkach, genotoxicity, kancerogenity a reprodukčnej toxicity. V testoch reprodukčnej toxicity (ktoré pokrývajú embryotoxicitu, teratogenitu a vývojovú toxicitu) sa zistilo, že nežiaduce účinky indukované glimepiridom u samíc a ich mláďat sú odvodené od hypoglykemického účinku liečiva.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy,

sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A),

magnéziumstearát,

mikrokryštalická celulóza,

povidón 25000


[Amaryl 2 mg]: žltý oxid železitý (E172), hlinitý lak indigokarmínu (E132)

[Amaryl 3 mg]: žltý oxid železitý (E172)

[Amaryl 4 mg]: hlinitý lak indigokarmínu (E132)


6.2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 oC.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/AL blister.

14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120, 280 a 300 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


Amaryl 2 mg: 18/0482/09-S

Amaryl 3 mg: 18/0483/09-S

Amaryl 4 mg: 18/0484/09-S


9. Dátum registrácie / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14.8.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12.01.2010


10. Dátum revízie textu


Marec 2014

11


Amaryl 3 mg