+ ipil.sk

Ambrobene 15 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifkácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2107/8035


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ambrobene 15 mg

(ambroxoli hydrochloridum)

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko


Zloženie:

Liečivo:

ambroxoli hydrochloridum (ambroxoliniumchlorid) 15 mg v jednej injekčnej liekovke.

Pomocné látky:

acidum citricum monohydricum (monohydrát kyseliny citrónovej), natrii chloridum (chlorid sodný), natrii hydrogenophosphas (hydrogenfosforečnan sodný), aqua pro injectione (voda na injekciu) ad 2 ml v jednej injekčnej liekovke.


Farmakoterapeutická skupina:

Expektorans, mukolytikum.


Charakteristika:

Ambroxol zvyšuje sekréciu tracheobronchiálneho sekrétu a znižuje jeho viskozitu, stimuluje syntézu a uvoľňovanie surfaktantu. Prechádza placentárnou bariérou. Biologický polčas tvorí 10 - 12 hodín. Po spracovaní v pečeni je asi z 90 % eliminovaný obličkami. Pri obličkovej nedostatočnosti môže dôjsť k jeho hromadeniu v organizme. Terapeutická šírka ambroxolu je veľká, dosiaľ sa nepreukázal mutagénny, kancerogénny, teratogénny ani toxický vplyv na plod ani na novorodencov.


Indikácie:

Ambrobene15 mg sa indikuje pri akútnej a chronickej bronchopneumopatii s ťažkou elimináciou sekrétu, preventívne v predoperačnom a pooperačnom období v chirurgii a traumatológii, pri pľúcnej atelektáze, podpornej liečbe syndrómu dychovej tiesne novorodencov (RDS) i ako alternatíva ku glukokortikoidom v prevencii RDS pri hroziacom predčasnom pôrode.


Kontraindikácie:

Liek Ambrobene15 mg sa nesmie podávať pri precitlivenosti na ambroxol, v prvých troch mesiacoch tehotenstva (i napriek tomu, že pri pokusoch na zvieratách ani vysoké dávky neviedli k teratogénnemu efektu).

Počas liečby liekom Ambrobene 15 mg sa odporúča prerušiť dojčenie.


Nežiaduce účinky:

Počas užívania lieku Ambrobene15 mgsa ojedinele môže prejaviť slabosť, bolesť hlavy, žalúdočné ťažkosti, hnačky a dávenie, kožné vyrážky. Príliš rýchlym intravenóznym podaním môže dôjsť ku slabosti, bolestiam hlavy, pocitu ťažkých končatín.


Interakcie:

Látky tlmiace kašeľ (napr. kodeín) bránia vykašliavať hlien, ktorý sa po podaní Ambrobene 15 mg tvorí vo zvýšenej miere, preto sa nemajú podávať súčasne.


Dávkovanie:

Dospelí: 1 injekčná liekovka 2 - 3 x denne, v ťažkých prípadoch sa dávka môže i zdvojnásobiť.

Deťom sa odporúča podávať 1,2 - 1,6 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Priemerné dávkovanie je:

0 - 2 roky 1/2 ampulky 2 x denne

2 - 5 rokov 1/2 ampulky 3 x denne

nad 5 rokov 1 ampulka 2 - 3 x denne


Liečba syndrómu dychovej tiesne (RDS):

U predčasne narodených detí a novorodencov sa odporúča denná dávka 30 mg/ kg telesnej hmotnosti, ktorá sa obvykle rozdelí na 4 podania.


Spôsob podania:

Ambrobene 15 mg sa podáva pomaly i. v. Možná je i dlhodobá infúzia spolu s roztokom glukózy, levulózy, Ringerovým roztokom, fyziologickým roztokom. Výsledné pH nesmie prekročiť 6,3, inak by došlo k zakaleniu a vyvločkovaniu ambroxolu.

V prípade injekčných liekoviek Ambrobene 15 mg ide o tzv. OPC injekčné liekovky (one-point-cut). Ich výhodou je, že liekovku nie je potrebné pred rozlomením napíliť. V mieste farebného bodu v oblasti krčka injekčnej liekovky ju možno rozlomiť. Liekovku chyťte medzi prsty obidvoch rúk tak, že farebný bod bude medzi palcami a rozlomte.


Upozornenie:

Po podaní ambroxolu sa dosiaľ u človeka nezaznamenali intoxikácie, pri i. v. podaní vysokých dávok ambroxolu však treba rátať s výrazným sekretolytickým a sekretomimetickým účinkom s nutnosťou odsávať.


Uchovávanie:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Varovanie:

Liek sa nesmie použiť po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na obale.

Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Balenie:

5 x 2 ml.


Dátum poslednej revízie:

Marec 2008


Ambrobene 15 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii, ev. č.: 2107/ 8034 a 2107/8035
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
 1. NÁZOV LIEKU

Ambrobene 15 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 injekčná liekovka s 2 ml injekčného roztoku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 15 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


injekčný roztok


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie

Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonárnych ochorení, ktoré súvisia s poruchou tvorby hlienu a jeho transportu.


Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonárnych ochorení, ktoré súvisia s poruchou tvorby hlienu a jeho transportu u pacientov, ktorým nie je možné podávať perorálne formy tohto lieku.


Ambrobene 15 mg je vhodné podávať ako doplnkovú liečbu na stimuláciu alveolárnej povrchovo-aktívnej látky (surfaktant) v prípade syndrómu dychovej tiesne (RDS) u novorodencov a predčasne narodených detí.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Ak nie je uvedené inak, odporúča sa nasledovná schéma dávkovania:

Vo všeobecnosti sa dospelým podávajú 2-3 injekčné liekovky (30-45 mg ambroxol hydrochloridu) denne.

Pri liečbe závažných stavov sa dávka môže zvýšiť na 2 injekčné liekovky podávané 2-3 krát denne (60-90 mg ambroxol hydrochloridu).


Deťom sa odporúča podávať dávku 1,2 – 1,6 mg ambroxol hydrochloridu / kg telesnej hmotnosti.


Odporúča sa podávať nasledovné účinné dávky:

0-2 roky:

½ injekčnej liekovky Ambrobene 15 mg dvakrát denne (ekvivalentné 15 mg ambroxol hydrochloridu denne).

2-5 rokov:

½ injekčnej liekovky Ambrobene 15 mg trikrát denne (ekvivalentné 22,5 mg ambroxol hydrochloridu denne).

nad 5 rokov:

1 injekčná liekovka Ambrobene 15 mg dva až trikrát denne (ekvivalentné 30-45 mg ambroxol hydrochloridu denne).

Injekčný roztok sa podáva intravenózne alebo kontinuálnou infúziou po kvapkách (napr. v normálnom fyziologickom roztoku, Ringerovom roztoku alebo roztoku glukózy).

Pri liečbe syndrómu dychovej tiesne sa podáva Ambrobene 15 mg ako krátko trvajúca intravenózna infúzia počas najmenej 5 minút.

Príliš rýchlo podaná intravenózna infúzia môže spôsobiť bolesť hlavy, únavu, pocit ťažoby nôh a vyčerpanosť.


Liečba syndrómu dychovej tiesne:

U predčasne narodených detí a novorodencov sa odporúča denná dávka 30 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa obvykle rozdelí na 4 podania.


Dĺžka liečby závisí od konkrétnych prípadov, v závislosti na indikácii a priebehu ochorenia.


4.3. Kontraindikácie

Liek sa nesmie podávať pri známej precitlivenosti na ambroxol alebo na niektorú z pomocných látok.

V prípade bronchomotorických porúch a veľkej sekrécii (napr. v prípade ojedinelého syndrómu nepohyblivých riasiniek) sa ambroxol má podávať s opatrnosťou kvôli možnému riziku nahromadenia sekrétu.

V prípade závažnej poruchy renálnej alebo hepatálnej funkcie sa musí ambroxol podávať zvlášť opatrne (napr. predĺžiť interval alebo redukovať dávky).


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Žiadne.


4.5. Liekové a iné interakcie

S opatrnosťou treba postupovať, ak sa ambroxol podáva spolu s antitusikami, pretože vzniká riziko nahromadenia hlienu ako dôsledok útlmu reflexu kašľa.

Pred zahájením liečby je preto potrebné prísne zvážiť indikácie takejto kombinovanej liečby.


S opatrnosťou treba postupovať aj pri súčasnom podávaní antibiotík (amoxycilín, cefuroxím, doxycyklín a erytromycín), nakoľko ambroxol môže zvýšiť koncentráciu týchto antibiotík v pľúcach. Interakcia sa potvrdila v prípade súčasného podávania s doxycyklínom.


4.6. Gravidita a laktácia

Kvôli nedostatku údajov z klinickej praxe sa ambroxol v gravidite (najmä počas prvých troch mesiacov) a počas laktácie môže podávať, len ak potenciálny úžitok z liečby prevyšuje možné riziko.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe údaje o vplyve lieku na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.


4.8. Nežiaduce účinky

Ojedinele sa môžu vyskytnúť gastrointestinálne problémy (napr. nauzea a bolesti žalúdka) a alergické reakcie (napr. kožná vyrážka, opuch tváre, dyspnoe a zvýšená teplota sprevádzaná triaškou).

Zriedkavo sa objavuje pocit sucha v ústach a dýchacích cestách, sialorea, rinorea, zápcha a dysúria.

V jednom prípade sa zaznamenal anafylaktický (alergický) šok a raz alergická kontaktná dermatitída.


4.9. Predávkovanie

a) Symptómy predávkovania

Po predávkovaní ambroxolom nie sú známe príznaky intoxikácie. Zaznamenali sa len krátkodobá nespavosť a hnačka.

Ambroxol sa dobre toleroval po parenterálnej dávke do 15 mg/kg/deň a po perorálnej dávke do 25 mg/kg/deň.

V predklinickom výskume sa pri extrémnom predávkovaní vyskytla sialorea, napínanie na dávenie, dávenie a hypotenzia.


b) Liečba predávkovania

Pri predávkovaní je potrebné vyvolať dávenie resp. vykonať výplach žalúdka len v prípade extrémneho predávkovania.

Odporúča sa zahájiť symptomatickú liečbu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: expektorans, mukolytikum

ATC kód: R 05 CB 06


Ambroxol je účinný N-desmetyl metabolit bromhexínu. Doposiaľ nie je presne známy jeho spôsob účinku; je dokázaný jeho sekretolytický a sekretomotorický účinok. V štúdiách u zvierat sa zistilo, že ambroxol zvyšuje tvorbu bronchiálneho sekrétu. Odstránenie hlienu sa dosahuje znížením viskozity a aktiváciou riasinkového epitelu.

Po podaní ambroxolu sa zistilo tiež zvýšenie syntézy a sekrécie surfaktantu („aktivácia surfaktantu“); predpokladá sa zvýšenie permeability vaskulárno-bronchiálnej bariéry.

Nástup účinku sa dosahuje v priemere 30 minút po perorálnom podaní lieku a pretrváva počas 6-12 hodín, v závislosti na dávke.


 1. Farmakokinetické vlastnosti

U ľudí sa ambroxol po perorálnom podaní rýchlo a takmer úpne absorbuje. Hodnota tmax po perorálnom podaní je 1-3 hodiny. Absolútna biodostupnosť ambroxolu po perorálnom podaní sa redukuje približne o 1/3 počas prvého kroku metabolizmu. Vzniknuté metabolity sa eliminujú prevažne renálnou cestou (napr. dibromanatranilová kyselina, glukuronidy). Na plazmatické proteíny sa viaže približne 85% ambroxolu (80-90%). Terminálna fáza biologického polčasu eliminácie je 7-12 hodín. Plazmatický polčas ambroxolu a jeho metabolitov je cca 22 hodín. Celková renálna eliminácia je 90%, prevažne vo forme metabolitov, ktoré vznikli v pečeni.

Menej ako 10% podaného ambroxolu sa vylučuje renálnou elimináciou v nezmenenej forme.

Keďže ambroxol sa vo veľkej miere viaže na plazmatické proteíny, má veľký distribučný objem a pomalú redistribúciu z tkanív do krvi, dialýzou alebo forsírovanou diurézou sa dosiahne len nevýznamná eliminácia lieku.

Pri závažných hepatálnych ochoreniach sa znižuje klírens ambroxolu o 20-40%.

V prípade závažnej renálnej dysfunkcie sa predlžuje biologický polčas eliminácie metabolitov ambroxolu.

Ambroxol prestupuje cerebrospinálnou tekutinou, prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Skúšky na akútnu toxicitu u zvierat nepotvrdili zvláštnu precitlivenosť (pozri časť 4.9).


Chronická / subchronická toxicita

Skúšky na chronickú toxicitu vykonané u 2 druhov zvierat nedokázali žiadne zmeny, ktoré by súviseli s podávaným liekom.


Mutagénny a karcinogénny potenciál

Dlhodobé štúdie u zvierat nedokázali karcinogénny potenciál ambroxolu.

Všetky výsledky testov na mutagenitu ambroxolu boli negatívne.


Reprodukčná toxicita

Štúdie na embryotoxicitu, ktoré sa vykonali u potkanov a králikov, nedokázali teratogénny potenciál ambroxolu pri dávkach 3 g/kg resp. 200 mg/kg. Peri- a postnatálny vývin u potkanov bol bez zmien pri dávkach 500 mg/kg. Poruchy fertility sa nepotvrdili u potkanov, ktorým sa podávala dávka 1,5 g/kg.

Ambroxol prestupoval placentárnou bariérou a vylučoval sa do materského mlieka u pokusných zvierat. Nie sú k dispozícii relevantné údaje o používaní ambroxolu počas gravidity a laktácie u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok

Acidum citricum monohydricum, natrii chloridum, natrii hydrogenophosphas, aqua pro injectione ad 2 ml v jednej injekčnej liekovke.


 1. Inkompatibility

Injekčný roztok sa nesmie miešať s inými injekčnými roztokmi, ktoré majú pH > 6,3 kvôli zmene pH, keďže by mohlo dôjsť k flokulácii.


6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

OPC injekčná liekovka.

Originálne balenie s 5 ampulkami obsahujúcimi 2 ml injekčného roztoku


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, 89070 Ulm, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


52/0190/92-C/S


9. Dátum prvej registrácie/Predĺženia registrácie


25.3. 1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2008

4Ambrobene 15 mg