+ ipil.sk

Ambrobene 6 mg/ml perorálny roztokPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04974-ZIA


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ambrobene 6 mg/ml perorálny roztok


Ambroxoliumchlorid


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, ako začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vásdôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní (do 3 dní u detí mladších ako 6 rokov), musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ambrobene 6 mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako užijete Ambrobene 6 mg/ml

3. Ako užívaťAmbrobene 6 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ambrobene 6 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je Ambrobene 6 mg/mla na čo sa používa


Ambrobene obsahuje účinnú zložku ambroxoliumchlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných mukolytiká, ktoré pomáhajú prieduškám zbavovať sa hlienu.


Ambrobene sa používa na liečbu ochorení dýchacích ciest, ktoré si vyžadujú zníženie tvorby hlienu u dospelých a detí od 2 rokov. Pôsobením lieku sa hlien skvapalňuje, čím sa ľahšie vykašliava.


2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako užijete Ambrobene 6 mg/ml


Neužívajte Ambrobene

- ak ste alergický (precitlivený) na ambroxoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

- ak je pacientom dieťa mladšie ako 2 roky.

- ak máte zriedkavé dedičné problémy intolerancie (neznášanlivosti) fruktózy.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Ambrobene:

- ak máte dlhodobo pretrvávajúci kašeľ

- ak máte astmu alebo trpíte závažnými astmatickými záchvatmi

- ak máte alebo ste mali problémy s pečeňou alebo s obličkami

- ak máte peptické (v tráviacom trakte) alebo dvanástnikové vredy

- ak máte ochorenie nazývané primárna riasinková dyskinéza, pri ktorom je narušená pohyblivosť riasiniek na sliznici dýchacích ciest.


Ak sa vám na koži alebo slizniciach objavia lézie (ranky), bezodkladne vyhľadajte lekára a preventívne prerušte liečbu s Ambrobene.


Iné lieky a Ambrobene

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ambrobene sa nemá užívať spolu s liekmi, ktoré potláčajú kašeľ, napr. s liekmi obsahujúcimi kodeín alebo dextrometorfán.


Užívanie Ambrobene spolu s antibiotikami (liekmi používanými na liečbu infekcií), napríklad s amoxicilínom, cefuroxímom, erytromycínom, vedie k zvýšeniu koncentrácií antibiotík v hliene.


Užívanie Ambrobene s jedlom a nápojmi

Ambrobene sa má užívať po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Nezistili sa žiadne škodlivé účinky na plod, keď sa Ambrobene užíval počas tehotenstva. Ambrobene sa však neodporúča užívať počas tehotenstva, hlavne v prvých 3 mesiacoch.


Ambrobene sa neodporúča užívať, ak dojčíte, hoci sa nepredpokladajú žiadne nežiaduce účinky na dojčené deti.


Vedenie vozidiela obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch ambroxoliumchloridu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

K dispozícii nie sú dôkazy svedčiace o tom, že by Ambrobene ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ambrobene

Ambrobene obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívaťAmbrobene 6 mg/ml


Vždy užívajte Ambrobene presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ambrobene sa odporúča užívať v nasledujúcich dávkach, pokiaľ lekár neurčil iné dávkovanie:


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:

Počas prvých 2 až 3 dní liečby sa má Ambrobene užívať v dávke 5 ml trikrát denne (každých 8 hodín), čo je množstvo zodpovedajúce 90 mg ambroxoliumchloridu denne.


Potom sa má Ambrobene užívať v dávke 5 ml dvakrát denne (každých 12 hodín),čo je množstvo zodpovedajúce 60 mg ambroxoliumchloridu denne.


Zvýšený účinok liečby je možné dosiahnuť užívaním dávky 10 ml dvakrát denne (každých 12 hodín) (čo je množstvo zodpovedajúce 120 mg ambroxoliumchloridu denne).


Použitie u detí

Deti mladšie ako 2 roky:

U detí mladších ako 2 roky je použitie tohto lieku zakázané.


Deti vo veku od 2 do 5 rokov:

Ambrobene sa má užívať v dávke 1,25 ml trikrát denne (každých 8 hodín),čo je množstvo zodpovedajúce 22,5 mg ambroxoliumchloridu denne.


Deti vo veku od 6 do 12 rokov:

Ambrobene sa má užívať v dávke 2,5 ml dvakrát až trikrát denne (každých 12 alebo 8 hodín), čo je množstvo zodpovedajúce 30 až 45 mg ambroxoliumchloridu denne.


Ako sa liek užíva

Tento liek je určený len na perorálne použitie (t.j. užíva sa ústami).

Ambrobene sa má užívať po jedle, a to pomocou priloženej dávkovacej pomôcky (perorálna striekačka).

Po užití lieku sa odporúča vypiť pohár vody a veľké množstvo tekutín treba piť počas celého dňa.


Ak sa do 5 dní liečby (do 3 dní u detí mladších ako 6 rokov) vaše príznaky nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.


Pozorne dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby sa zaistilo správne podanie perorálneho roztoku.

(Child-Resistant Bottle Cap) Uzáver fľašky bezpečný pred deťmi

(BOTTLE ADAPTER) ADAPTÉR NA FĽAŠKU

(ORAL DISPENSER) PERORÁLNY DÁVKOVAČ

(Plunger) Piest


1. Obsah uzatvorenej fľašky pred každým použitím pretrepte.

2. Zložte uzáver fľašky bezpečný pred deťmi.

3. Uistite sa, že adaptér je zatlačený do hrdla fľašky.

4. Predtým, ako perorálnu striekačku zasuniete do adaptéra na fľašku, zatlačte piest úplne nadol. Zasuňte perorálnu striekačku napevno do otvoru adaptéra na fľašku.

5. Celú zostavu (fľašku a perorálnu striekačku) obráťte hore dnom.

6. Ťahajte piest striekačky, pokým v nej nebude natiahnuté správne množstvo (pozri nasledujúci obrázok).7. Obráťte celú zostavu dolu dnom a vytiahnite striekačku z adaptéra.

8. Dávku lieku si pomaly vstreknite priamo do úst. Pred užitím nemiešajte liek v striekačke so žiadnou tekutinou.

9. Po prehltnutí lieku vypite trochu čaju alebo džúsu, aby ste zmyli a prehltli zvyšný obsah lieku v ústach.

10. Fľašku po každom použití uzatvorte uzáverom bezpečným pred deťmi.

11. Rozoberte perorálnu striekačku a jednotlivé časti opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte vyschnúť na vzduchu pred ďalším použitím.


Ak užijete viac Ambrobene, ako máte

Ak užijete priveľké množstvo tohto lieku, ihneď choďte na najbližšiu pohotovosť alebo vyhľadajte svojho lekára.

Do nemocnice alebo k lekárovi si vezmite, prosím, túto písomnú informáciu a všetok zvyšný roztok, aby zdravotnícki pracovníci vedeli, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Ambrobene

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, len čo si na to spomeniete, pokiaľ nie je takmer čas na užitie vašej ďalšej dávky. V takomto prípade zabudnutú dávku vynechajte a ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Ambrobene môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď prestaňte užívať tento liek a vyhľadajte svojho lekára:


Časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

hnačka


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

bolesť žalúdka, napínanie na vracanie alebo vracanie, zmena vnímania chuti, suchosť v ústach

alergické reakcie (zahŕňajúce svrbivú kožu alebo vyrážky, ťažkosti s dýchaním, zrýchlený tep srdca, opuch tváre alebo hrdla, opuch kože), horúčka


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

pálenie záhy


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):

zápcha, zvýšené vylučovanie slín

závažné reakcie z precitlivenosti vrátane šoku. Príznaky reakcie z precitlivenosti, ktoré môžu zahŕňať horúčku, vyrážku, opuch a niekedy pokles krvného tlaku.

ťažkosti s močením alebo bolestivé močenie

vodnatý výtok z nosa, suchosť sliznice dýchacích ciest


Neznáme (častosť výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

vyrážka alebo svrbenie kože

necitlivosť hrdla


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Ambrobene 6 mg/ml


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Ambrobene po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení fľašky a na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Uchovávajte vo zvislej polohe.


Perorálny roztok Ambrobene použite do 6 mesiacov od prvého otvorenia fľašky.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


Čo Ambrobene 6 mg/ml obsahuje


Liečivo je ambroxoliumchlorid. Každý 1 ml perorálneho roztoku obsahuje 6 mg ambroxoliumchloridu.

Ďalšie zložky sú draselná soľ acesulfámu (E950), kyselina benzoová (E210), glycerol (E422), hydroxyetylcelulóza (E1525), propylénglykol (E1520), tekutý sorbitol 70 % (E420), malinová príchuť, vanilková príchuť a čistená voda.


Ako vyzerá Ambrobene a obsah balenia


Perorálny roztok Ambrobene je číry, bezfarebný roztok s malinovou arómou.


Hnedá PET fľaška s bezpečnostným PP uzáverom chrániacim pred otvorením deťmi a perorálna striekačka (5 ml striekačka s dielikmi po 0,25 ml) so zatláčacím adaptérom na fľašku.


Hnedé PET fľašky s bezpečnostným PP uzáverom chrániacim pred otvorením deťmi s dávkovacím systémom a perorálna striekačka (5 ml striekačka s dielikmi po 0,25 ml).


Veľkosť balenia: 100 ml.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

82102 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Teva Czech Industries s.r.o.

Opava - Komarov, Česká republika


Teva Operations Sp. z.o.o

Krakow, Poľsko


TEVA PHARMA S.L.U

Zaragoza, Španielsko


Merckle GmbH/Merckle

Blaubeuren, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika

Ambroxol Teva 6 mg/ml, perorální roztok

Nemecko

Ambro-ratiopharm 6 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Maďarsko

Ambroxol Teva 6 mg/ml belsőleges oldat

Írsko

Ambrobene Extra Strength 6 mg/ml Oral Solution

Poľsko

Ambroxol Ratio123

Portugalsko

Ambroxol Ratiopharm

Slovenská republika

Ambrobene 6 mg/ml

Španielsko

FormulaMucol 6 mg/ml solución oral EFG


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.


6


Ambrobene 6 mg/ml perorálny roztok

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2013/00763


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Ambrobene 6 mg/ml perorálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml perorálneho roztoku obsahuje 6 mg ambroxoliumchloridu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Kvapalný sorbitol (E420): 245 mg sorbitolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny roztok.

Číry, bezfarebný perorálny roztok s malinovou arómou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Mukolytická liečba ochorení dýchacích ciest súvisiacich s abnormálnou sekréciou hlienu a poruchami jeho transportu, pri ktorých je narušená sekrécia a odstraňovanie hlienu u dospelých a detí od 2 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Ambrobene 6 mg/ml sa odporúča podávať v nasledujúcich dávkach (5 ml dávka = jedna perorálna striekačka):


Deti a dospievajúci:

Deti mladšie ako 2 roky: Použitie Ambrobene 6 mg/ml je kontraindikované.


Deti od 2 do 5 rokov: Ambrobene 6 mg/mlsa podáva v dávke 1,25 ml (štvrtina perorálnej striekačky) trikrát denne (každých 8 hodín) (čo je množstvo zodpovedajúce 22,5 mg ambroxoliumchloridu denne).


Deti od 6 do 12 rokov: Ambrobene 6 mg/mlsa podáva v dávke 2,5 ml (polovica perorálnej striekačky) dvakrát až trikrát denne (každých 12 alebo 8 hodín) (čo je množstvo zodpovedajúce 30 ‑ 45 mg ambroxoliumchloridu denne).


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:

Počas prvých 2 až 3 dní liečby sa má Ambrobene 6 mg/ml spravidla podávať v dávke 5 ml (jedna perorálna striekačka) trikrát denne (každých 8 hodín) (čo je množstvo zodpovedajúce 90 mg ambroxoliumchloridu denne). Potom sa má Ambrobene 6 mg/mlpodávať v dávke 5 ml (jedna perorálna striekačka) dvakrát denne (každých 12 hodín) (čo je množstvo zodpovedajúce 60 mg ambroxoliumchloridu denne).


V rámci dávkovania určeného pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov je možné zvýšiť účinok liečby podávaním Ambrobene 6 mg/ml v dávke 10 ml dvakrát denne (každých 12 hodín) (čo je množstvo zodpovedajúce 120 mg ambroxoliumchloridu denne).


Poškodenie funkcie obličiek: pozri časť 4.4.


Poškodenie funkcie pečene: pozri časť 4.4.


Spôsob podania

Liek je určený len na perorálne použitie.


Ambrobene 6 mg/mlsa má užívať po jedle, a to pomocou priloženej dávkovacej pomôcky (perorálna striekačka).

Po užití lieku sa odporúča vypiť pohár vody a veľké množstvo tekutín treba piť počas celého dňa.


Ak sa do 5 dní liečby príznaky nezlepšia, alebo sa zhoršia, treba vyhľadať lekársku pomoc.


4.3 Kontraindikácie


Ambrobene 6 mg/mlje kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Deti mladšie ako 2 roky.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy. V prípade zriedkavých dedičných ochorení, ktoré môžu spôsobovať neznášanlivosť niektorej z pomocných látok (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady závažných kožných lézií, ako napríklad Stevensov‑Johnsonov syndróm a Lyellow syndróm, vyskytujúce sa v časovej súvislosti s podávaním mukolytických látok, akým je ambroxol. Tieto prípady sa väčšinou dali vysvetliť závažnosťou základného ochorenia alebo súbežnou liečbou. V prípade novovzniknutých kožných alebo slizničných lézií je potrebné bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc a preventívne prerušiť liečbu ambroxolom.


Pacientom s narušenou pohyblivosťou riasiniek na sliznici dýchacích ciest (napr. zriedkavé prípady primárnej riasinkovej dyskinézy) sa má perorálny roztok ambroxolu podávať obozretne kvôli riziku možnej obštrukcie dýchacích ciest spôsobenej hlienom.


Porucha funkcie obličiek a pečene

Pacientom s poruchou funkcie obličiek alebo so závažnou poruchou funkcie pečene sa má perorálny roztok ambroxolu podávať obozretne (napr. v nižších dávkach alebo v dlhších časových odstupoch medzi jednotlivými dávkami).

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek sa dá očakávať kumulácia metabolitov ambroxolu v pečeni.


U pacientov s peptickými alebo dvanástnikovými vredmi v anamnéze je potrebná obozretnosť.


Pacientom s astmou alebo so závažnými astmatickými záchvatmi sa má perorálny roztok ambroxolu podávať obozretne.


Upozornenie týkajúce sa pomocnej látky:

Ambrobene obsahuje aj 245 mg sorbitolu (E420) v 1 ml. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Podávanie perorálneho roztoku ambroxolu v kombinácii s antitusikami môže spôsobiť závažnú obštrukciu dýchacích ciest v dôsledku útlmu reflexu kašľa.


Podávanie ambroxolu spolu s antibiotikami (amoxicilín, cefuroxím a erytromycín) vedie k zvýšeniu koncentrácií antibiotík v hliene.


Žiadne klinicky významné nežiaduce interakcie s inými liekmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití ambroxolu u gravidných žien, zvlášť v prvých 28 týždňoch gravidity. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Na základe doterajších klinických skúseností sa pri užívaní ambroxolu počas gravidity nepreukázali škodlivé účinky na plod. Napriek tomu treba dodržiavať zvyčajné opatrenia týkajúce sa užívania liekov počas gravidity. Používanie ambroxolu sa neodporúča, a to hlavne počas prvého trimestra.


Laktácia

V štúdiách na zvieratách sa ambroxol vylučoval do materského mlieka. Keďže nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití ambroxolu u dojčiacich žien, ambroxol sa má predpísať dojčiacim ženám až po starostlivom zhodnotení rizika a prínosu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch ambroxoliumchloridu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Na základe farmakokinetického profilu a hlásených nežiaducich reakcií tento liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


a. Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia je hnačka.


b. Zoznam nežiaducich reakcií uvedený v tabuľke


Trieda orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Frekvencia výskytu

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Rinorea, suchosť sliznice dýchacích ciest

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Znížená citlivosť hltana

Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Nauzea, vracanie, bolesť brucha, poruchy vnímania chuti, suchosť v ústach

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Pálenie záhy

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Zápcha, sialorea

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Poruchy obličiek a močových ciest

Dyzúria

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Reakcie z precitlivenosti (vrátane vyrážky, opuchu slizníc, angioedému, respiračnej tiesne, pruritu), horúčka

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Anafylaktické reakcie vrátane anafylaktického šoku

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Urtikária

Neznáme (z dostupných údajov)


4.9 Predávkovanie


Príznaky

V priebehu predávkovania ambroxolom sa nezaznamenali závažné príznaky. Najčastejšie sa vyskytoval krátkodobý nepokoj a hnačka.

Ambroxol podávaný parenterálne v dávke do 15 mg/kg/deň a perorálne v dávke do 25 mg/kg/deň sa dobre znášal.

Podľa predklinických údajov sa v prípade extrémneho predávkovania dajú očakávať príznaky ako sialorea, nauzea, vracanie a hypotenzia.


Liečba

Akútne opatrenia, ako podanie antiemetika a výplach žalúdka, vo všeobecnosti nie sú indikované, keďže uvedené príznaky sa dajú očakávať iba v extrémnych prípadoch predávkovania. Liečba predávkovania ambroxolom má byť hlavne symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: mukolytiká, ATC kód: R05CB06


Ambroxol, metabolit bromhexínu, je mukoaktívne liečivo s niekoľkými vlastnosťami zahŕňajúcimi sekretolytické a sekretomotorické účinky, ktoré obnovujú fyziologické samočistiace mechanizmy dýchacích ciest, ktoré majú významnú úlohu v obranných mechanizmoch organizmu a vedú k produktívnejšiemu kašľu. Ambroxol vykazuje farmakologický účinok na kvalitu hlienu, funkciu riasiniek a tvorbu alveolárneho surfaktantu.

Kvalita hlienu: ambroxol stimuluje aktivitu seróznych glandulárnych buniek, odstraňuje zrnká hlienu, ktoré sa už vytvorili, normalizuje viskozitu sekrétu a napokon reguluje aktivitu tubuloalveolárnych žliazok v dýchacích cestách.

Funkcia riasiniek: ambroxol zvyšuje počet mikroklkov kmitavého epitelu a frekvenciu pohybov riasiniek, čo vedie k zvýšeniu rýchlosti transportu vytvoreného hlienu a napokon normalizuje tonus dýchacích ciest, čo zlepšuje expektoráciu.

Zvýšenie tvorby surfaktantu: ambroxol stimuluje syntézu a uvoľňovanie surfaktantu pneumocytmi typu II v alveolách a v malých dýchacích cestách v pľúcach plodu ako aj dospelého, a tým zaisťuje stabilitu pľúcneho tkaniva, čo umožňuje správny bronchiolo‑alveolárny klírens a napokon napomáha mechanizmom dýchania a podporuje výmenu plynov. Uvedené účinky boli pozorované v podmienkach in vitro ako aj in vivo pri rôznych živočíšnych druhoch.

V niekoľkých predklinických experimentoch sa zaznamenali antioxidačné účinky ambroxolu. Klinický význam tohto zistenia sa dosiaľ nepotvrdil.

Po podaní ambroxolu došlo k zvýšeniu koncentrácií antibiotík ‑ amoxicilínu, cefuroxímu, erytromycínu a doxycyklínu, v sére a bronchiálnom sekréte, avšak bez klinického významu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Biologická dostupnosť ambroxolu sa hodnotila u ľudí po jeho perorálnom podaní zdravým dobrovoľníkom.

Ambroxol sa po perorálnom podaní takmer úplne absorbuje. Hodnota jeho Tmax je 1 ‑ 3 hodiny.

Intenzívne sa viaže na plazmatické bielkoviny (z 90 %). Polčas ambroxolu v plazme je 7 ‑ 12 hodín.

Súčet polčasu ambroxolu a jeho metabolitov v plazme je asi 22 hodín.

Ambroxol preniká do amniotickej tekutiny a prechádza placentou, vylučuje sa aj do materského mlieka.

Ambroxol sa metabolizuje v pečeni. Biologická dostupnosť absorbovaného ambroxolu sa zníži o tretinu v dôsledku metabolizmu pri prvom prechode pečeňou.

Asi 90 % ambroxolu a jeho metabolitov sa vylučuje obličkami. Menej ako 10 % ambroxolu sa obličkami vylučuje v nezmenenej forme.

Vzhľadom na vysokú väzbu na bielkoviny a veľký distribučný objem, ako aj pomalé spätné uvoľňovanie z tkanív do krvi, nebude dialýza alebo nútená diuréza účinná pri eliminácii ambroxolu.

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je klírens ambroxolu znížený o 20 ‑ 40 %.

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa dá očakávať kumulácia metabolitov ambroxolu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Draselná soľ acesulfámu (E950)

Kyselina benzoová (E210)

Glycerol (E422)

Hydroxyetylcelulóza (E1525)

Propylénglykol (E1520)

Tekutý sorbitol (E420)

Malinová príchuť

Vanilková príchuť

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Po prvom otvorení fľašky: 6 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Uchovávajte vo zvislej polohe.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hnedé PET fľašky s bezpečnostným PP uzáverom chrániacim pred otvorením deťmi a perorálna striekačka (5 ml striekačka s dielikmi po 0,25 ml) so zatláčacím adaptérom na fľašku.


Hnedé PET fľašky s bezpečnostným PP uzáverom chrániacim pred otvorením deťmi a dávkovacím systémom a perorálna striekačka (5 ml striekačka s dielikmi po 0,25 ml).


Veľkosť balenia: 100 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Dátum prvej registrácie: 52/0263/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 5/2013


6Ambrobene 6 mg/ml perorálny roztok