+ ipil.sk

Ambrobene 7,5 mg/mlPríbalový leták

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 1689/2001
Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2468/1999
Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 1690/2001

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ambrobene® 7,5 mg/ml

(ambroxoli hydrochloridum)

perorálny/inhalačný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, SRN


Zloženie roztoku:

Liečivo:

ambroxoli hydrochloridum (ambroxoliniumchlorid) 7,5 mg v 1ml roztoku = 14 kvapiek

Pomocné látky:

kalii sorbas (sorban draselný), acidum hydrochloricum 25% (kyselina chlorovodíková 25 %), aqua purificata (čistená voda)


Farmakoterapeutická skupina:

Expektorans, mukolytikum.


Charakteristika:

Ambrobene® je expektorans s mukolytickým účinkom, vyvoláva zvýšenú tvorbu hlienu a zároveň ho zrieďuje, podporuje pohyb riasiniek a tým čistí sliznicu dýchacích ciest, zvyšuje jej odolnosť proti infekcii.


Indikácie:

Liek Ambrobene® sa užíva pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest spojených s ťažkým vykašliavaním, pri infekčných ochoreniach dýchacích ciest, pri akútnych a chronických zápaloch prínosových dutín. Ambrobene®možno podávať deťom i dospelým.


Kontraindikácie:

Liek Ambrobene® sa nesmie užívať pri precitlivenosti na ambroxol.

Počas tehotenstva užívajte liek len s vedomím lekára. Počas užívania lieku Ambrobene® sa odporúča prerušiť dojčenie.


Nežiaduce účinky:

Počas užívania lieku Ambrobene® sa môže prejaviť slabosť, bolesť hlavy, žalúdočné ťažkosti, hnačky a dávenie, kožné vyrážky. Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií vyhľadajte svojho ošetrujúceho lekára.


Interakcie:

Účinky lieku Ambrobene® a iných prípravkov užívaných súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. V prípade, že užívate iné lieky na lekársky predpis alebo i bez neho, poraďte sa o vhodnosti užívať Ambrobene® s lekárom. Ak vám ďalší lekár bude predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že užívate Ambrobene®.

Látky tlmiace kašeľ (napr. kodeín) bránia vykašliavať hlien, ktorý sa po podaní Ambrobene® tvorí vo väčšej miere, preto ich neužívajte súčasne.


Dávkovanie:

Pokiaľ lekár neurčí inak, zvyčajná dávka Ambrobene® je nasledovná:

Dospelí: prvé 2 - 3 dni 3 x 4 ml denne, ďalej 2 x 4 ml alebo 3 x 2 ml denne

Deti: 0 - 2 roky: 2 x 1 ml denne

2 - 5 rokov: 3 x 1 ml denne

6 - 12 rokov: 2 - 3 x 2 ml denne

Inhalácia: Dospelí a deti nad 6 rokov: 1 - 2 x 2 - 3 ml denne

Deti od 2 do 5 rokov: 1 - 2 x 2 ml denne

Deti do 2 rokov: 1 –2 x 1 ml denne.


Spôsob užívania:

Liek sa užíva po jedle a je vhodné ho rozriediť v malom množstve tekutiny (napr. voda, džús alebo čaj). Príjem tekutín významne prispieva k jeho účinku.

Na inhalovanie roztoku odporúčame vhodné pomôcky (kompresor alebo rozprašovač). Pred použitím roztoku na inhaláciu je potrebné ho zohriať na telesnú teplotu.


Upozornenie:

V prípade, že počas troch dní nedôjde k zlepšeniu stavu, vyhľadajte svojho ošetrujúceho lekára. Bežným sprievodným javom počas užívania lieku Ambrobene® je zvýšenie tvorby hlienu v prvých 2 - 3 dňoch.

Inhalovanie, najmä u detí, má vždy prebiehať pod lekárskym dohľadom.

Zvyčajný čas liečby liekom Ambrobene®je 7 - 10 dní.


Uchovávanie:

Uchovávajte pri teplote do 25o C.


Varovanie:

Liek sa nesmie užívať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na obale.

Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Balenie:

40 ml a 100 ml.


Dátum poslednej revízie:

September 2006

Ambrobene 7,5 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 1690/2001

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
 1. NÁZOV LIEKU


Ambrobene®7,5 mg/ml


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml perorálneho/inhalačného roztoku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny/inhalačný roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie

Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonárnych ochorení, ktoré súvisia s poruchou tvorby hlienu a jeho transportu.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Ak nie je uvedené inak, odporúča sa nasledovná schéma dávkovania:

Deti do 2 rokov

Vo všeobecnosti sa podáva 7,5 mg ambroxol hydrochloridu dvakrát denne (1 ml Ambrobene®7,5 mg/ml dvakrát denne).


Deti 2 - 5 rokov

Vo všeobecnosti sa podáva 7,5 mg ambroxol hydrochloridu trikrát denne (1 ml Ambrobene®7,5 mg/ml trikrát denne).


Deti 6 - 12 rokov

Vo všeobecnosti sa podáva 15 mg ambroxol hydrochloridu dva až trikrát denne (2 ml Ambrobene®7,5 mg/ml dva až trikrát denne).


Dospelí a deti nad 12 rokov

Vo všeobecnosti sa podáva počas prvých 2-3 dní 30 mg ambroxol hydrochloridu trikrát denne (4 ml Ambrobene®7,5 mg/ml trikrát denne) a ďalej 30 mg ambroxol hydrochloridu dvakrát denne (4 ml Ambrobene®7,5 mgml dvakrát denne).

Upozornenie:

Zvýšenie účinnosti u dospelých (zvlášť u pacientov so značnom bronchiálnou hypersekréciou alebo vysokou viskóznou bronchiálnou sekréciou) sa môže dosiahnuť podávaním dávky 60 mg ambroxol hydrochloridu dvakrát denne.


Perorálna liečba

Perorálny roztok je vhodné užívať po jedle a rozriediť ho v malom množstve tekutiny (napr. voda, džús alebo čaj).


Inhalácia

Deti do 2 rokov

Vo všeobecnosti 1 ml Ambrobene®7,5 mg/ml perorálny/inhalačný roztok jeden až dvakrát denne (ekvivalentné 7,5 – 15 mg ambroxol hydrochloridu denne).


Deti 2 - 5 rokov

Vo všeobecnosti 2 ml Ambrobene®7,5 mg/ml perorálny/inhalačný roztok jeden až dvakrát denne (ekvivalentné 15 – 30 mg ambroxol hydrochloridu denne).


Dospelí a deti nad 6 rokov

Vo všeobecnosti 2 – 3 ml Ambrobene®7,5 mg/ml perorálny/inhalačný roztok jeden až dvakrát denne (ekvivalentné 15 – 45 mg ambroxol hydrochloridu denne).

Ambrobene®7,5 mg/ml perorálny/inhalačný roztok sa inhaluje pomocou vhodných pomôcok (napr. kompresor alebo rozprašovač), ktoré sa nesmú sterilizovať horúcou parou.

Pred každým použitím roztoku na inhaláciu je potrebné ho zohriať na telesnú teplotu.


Upozornenie

Pri používaní odmerky, ktorá je súčasťou balenia, treba dbať na presné dávkovanie.


V prípade závažnej renálnej dysfunkcie je potrebné udržiavaciu dávku redukovať alebo predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami.


Mukolytický účinok ambroxol hydrochloridu sa zlepšuje pri prijímaní tekutín.


Dĺžka liečby závisí od konkrétnych prípadov, v závislosti na indikácii a priebehu ochorenia.


4.3. Kontraindikácie

Liek sa nesmie podávať pri známej precitlivenosti na ambroxol alebo na niektorú z pomocných látok.

V prípade bronchomotorických porúch a veľkej sekrécii (napr. v prípade ojedinelého syndrómu nepohyblivých riasiniek) sa ambroxol má podávať s opatrnosťou kvôli možnému riziku nahromadenia sekrétu.

V prípade závažnej poruchy renálnej alebo hepatálnej funkcie sa musí ambroxol podávať zvlášť opatrne (napr. predĺžiť interval alebo redukovať dávky).


Deťom do 2 rokov sa ambroxol môže podávať len pod dohľadom lekára.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Žiadne.


4.5. Liekové a iné interakcie

S opatrnosťou treba postupovať, ak sa ambroxol podáva spolu s antitusikami, pretože vzniká riziko nahromadenia hlienu ako dôsledok útlmu reflexu kašľa.

Pred zahájením liečby je preto potrebné prísne zvážiť indikácie takejto kombinovanej liečby.


S opatrnosťou treba postupovať aj pri súčasnom podávaní antibiotík (amoxycilín, cefuroxím, doxycyklín a erytromycín), nakoľko ambroxol môže zvýšiť koncentráciu týchto antibiotík v pľúcach. Interakcia sa potvrdila v prípade súčasného podávania s doxycyklínom.


4.6. Gravidita a laktácia

Kvôli nedostatku údajov z klinickej praxe sa ambroxol v gravidite (najmä počas prvých troch mesiacov) a počas laktácie môže podávať, len ak potenciálny úžitok z liečby prevyšuje možné riziko.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe údaje o vplyve lieku na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.

4.8. Nežiaduce účinky

Ojedinele sa môžu vyskytnúť gastrointestinálne problémy (napr. nauzea a bolesti žalúdka) a alergické reakcie (napr. kožná vyrážka, opuch tváre, dyspnoe a zvýšená teplota sprevádzaná triaškou).

Zriedkavo sa objavuje pocit sucha v ústach a dýchacích cestách, sialorea, rinorea, zápcha a dysúria.

V jednom prípade sa zaznamenal anafylaktický (alergický) šok a raz alergická kontaktná dermatitída.


4.9. Predávkovanie

a) Symptómy predávkovania

Po predávkovaní ambroxolom nie sú známe príznaky intoxikácie. Zaznamenali sa len krátkodobá nespavosť a hnačka.

Ambroxol sa dobre toleroval po parenterálnej dávke do 15 mg/kg/deň a po perorálnej dávke do 25 mg/kg/deň.

V predklinickom výskume sa pri extrémnom predávkovaní vyskytla sialorea, napínanie na dávenie, dávenie a hypotenzia.


b) Liečba predávkovania

Pri predávkovaní je potrebné vyvolať dávenie resp. vykonať výplach žalúdka len v prípade extrémneho predávkovania.

Odporúča sa zahájiť symptomatickú liečbu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: expektorans, mukolytikum

ATC kód: R 05 CB 06


Ambroxol je účinný N-desmetyl metabolit bromhexínu. Doposiaľ nie je presne známy jeho spôsob účinku; je dokázaný jeho sekretolytický a sekretomotorický účinok. V štúdiách u zvierat sa zistilo, že ambroxol zvyšuje tvorbu bronchiálneho sekrétu. Odstránenie hlienu sa dosahuje znížením viskozity a aktiváciou riasinkového epitelu.

Po podaní ambroxolu sa zistilo tiež zvýšenie syntézy a sekrécie surfaktantu („aktivácia surfaktantu“); predpokladá sa zvýšenie permeability vaskulárno-bronchiálnej bariéry.

Nástup účinku sa dosahuje v priemere 30 minút po perorálnom podaní lieku a pretrváva počas 6-12 hodín, v závislosti na dávke.


 1. Farmakokinetické vlastnosti

U ľudí sa ambroxol po perorálnom podaní rýchlo a takmer úpne absorbuje. Hodnota tmax po perorálnom podaní je 1-3 hodiny. Absolútna biodostupnosť ambroxolu po perorálnom podaní sa redukuje približne o 1/3 počas prvého kroku metabolizmu. Vzniknuté metabolity sa eliminujú prevažne renálnou cestou (napr. dibromanatranilová kyselina, glukuronidy). Na plazmatické proteíny sa viaže približne 85% ambroxolu (80-90%). Terminálna fáza biologického polčasu eliminácie je 7-12 hodín. Plazmatický polčas ambroxolu a jeho metabolitov je cca 22 hodín. Celková renálna eliminácia je 90%, prevažne vo forme metabolitov, ktoré vznikli v pečeni.

Menej ako 10% podaného ambroxolu sa vylučuje renálnou elimináciou v nezmenenej forme.

Keďže ambroxol sa vo veľkej miere viaže na plazmatické proteíny, má veľký distribučný objem a pomalú redistribúciu z tkanív do krvi, dialýzou alebo forsírovanou diurézou sa dosiahne len nevýznamná eliminácia lieku.

Pri závažných hepatálnych ochoreniach sa znižuje klírens ambroxolu o 20-40%.

V prípade závažnej renálnej dysfunkcie sa predlžuje biologický polčas eliminácie metabolitov ambroxolu.

Ambroxol prestupuje cerebrospinálnou tekutinou, prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Skúšky na akútnu toxicitu u zvierat nepotvrdili zvláštnu precitlivenosť (pozri časť 4.9).


Chronická / subchronická toxicita

Skúšky na chronickú toxicitu vykonané u 2 druhov zvierat nedokázali žiadne zmeny, ktoré by súviseli s podávaným liekom.


Mutagénny a karcinogénny potenciál

Dlhodobé štúdie u zvierat nedokázali karcinogénny potenciál ambroxolu.

Všetky výsledky testov na mutagenitu ambroxolu boli negatívne.


Reprodukčná toxicita

Štúdie na embryotoxicitu, ktoré sa vykonali u potkanov a králikov, nedokázali teratogénny potenciál ambroxolu pri dávkach 3 g/kg resp. 200 mg/kg. Peri- a postnatálny vývin u potkanov bol bez zmien pri dávkach 500 mg/kg. Poruchy fertility sa nepotvrdili u potkanov, ktorým sa podávala dávka 1,5 g/kg.

Ambroxol prestupoval placentárnou bariérou a vylučoval sa do materského mlieka u pokusných zvierat. Nie sú k dispozícii relevantné údaje o používaní ambroxolu počas gravidity a laktácie u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok

kalii sorbas, acidum hydrochloricum 25%, aqua purificata.


 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Hnedá sklenená liekovka s PE kvapkadlom, PP uzáver, odmerka.

Originálne balenie 40 ml, 100 ml perorálneho/inhalačného roztoku.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, 89070 Ulm, Spolková republika Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

52/0189/92-C/S


9. Dátum prvej registrácie/Predĺženia registrácie

25.3. 1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2006


4Ambrobene 7,5 mg/ml