+ ipil.sk

Amikacin B.Braun 10 mg/mlPríbalový leták

Príloha č.3 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku ev.č.: 2011/01783

Príloha č.3 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku ev.č.: 2011/01784

Príloha č.3 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku ev.č.: 2011/01785

Príloha č.3 k notifikácii o zmene registrácie lieku ev.č.: 2011/00961


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml

Amikacin B. Braun 5 mg/ml

Amikacin B. Braun 10 mg/ml

Infúzny roztok

Amikacín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:


1. Čo je Amikaciin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Amikacín B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

3. Ako Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml užívať

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávaťAmikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE AMIKACIN B. BRAUN2,5 MG/ML, 5 MG/ML, 10 MG/ML A NA ČO SA POUŽÍVA


Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml patrí do skupiny liekov nazvaných antibiotiká a je teda určený na liečbu ťažkých infekcií spôsobených baktériami citlivými na účinnú látku amikacín. Amikacín patrí do skupiny antibiotík nazývaných aminoglykozidy.


Amikacín je určený na liečbu nasledujúcich ochorení:

 • Infekcie pľúc a dýchacích ciest, ku ktorým dochádza počas liečby hospitalizovaných pacientov, vrátane ťažkého zápalu pľúc

 • Brušné infekcie, vrátane zápalu pobrušnice

 • Komplikované a opakujúce sa infekcie obličiek, močových ciest a mechúra

 • Infekcie kože a mäkkého tkaniva vrátane ťažkých popálenín

 • Zápal vnútornej výstelky srdca spôsobený baktériami

 • Infekcie po operáciách brucha


Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, a 10 mg/ml sa používa na liečbu pacientov so zápalom celého tela, ktorý je spôsobený alebo existuje podozrenie, že bol spôsobený s ktoroukoľvek infekciou spomenutou vyššie.2. SKÔR AKO UŽIJETE AMIKACIN B. BRAUN2,5 MG/ML, 5 MG/ML, 10 MG/ML


Nepoužívajte Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

 • Ak ste alergický (precitlivený) na amikacín, iné podobné látky (iné aminoglykozidy) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.

 • ak máte myasténiu gravis.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Amikacinu B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml


Váš lekár musí byť informovaný o nasledujúcom:

 • ak máte poškodenú funkciu obličiek,

 • ak máte poškodený sluch,

 • ak trpíte Parkinsonovou chorobou.

 • ak ste boli liečený inými antibiotikami podobnými amikacínu.

Vo vyššie uvedených prípadoch bude Váš lekár obzvlášť opatrný.

Ak máte viac ako 60 rokov alebo trpíte deficitom telesnej tekutiny Váš lekár bude obzvlášť opatrný pri podávaní lieku.


Pri podávaní lieku predčasne narodeným novorodencom alebo novorodencom je nutné klásť zvýšenú opatrnosť.


Monitorovanie zahŕňa:

 • monitorovanie funkcie obličiek, najmä ak máte 60 a viac rokov alebo máte poškodenú funkciu obličiek,

 • monitorovanie sluchu,

 • monitorovanie krvných hladín amikacínu, ak je to potrebné.


Ak sa objavia symptómy poškodenia obličiek alebo ak nastane zhoršenie ochorenia obličiek je nutné znížiť denné dávky a/alebo predĺžiť čas medzi jednotlivými dávkami. V prípade ťažkého ochorenia obličiek je nutné zastaviť podávanie amikacínu.


Liečba amikacínom musí byť ukončená ak sa u pacienta objaví hluk v ušiach alebo v prípade straty sluchu.


Aby sa predišlo riziku poškodenia obličiek, ušného nervu a svalovej funkcie liečba amikacínom nemá trvať dlhšie ako 10 dní, pokiaľ Váš lekár neurčí inak.


Počas liečby je nutné dbať na dostatočný prísun tekutín.


Ak ste podstúpili prepláchnutie rán počas operácie roztokmi s obsahom amikacínu alebo podobného antibiotika je nutné započítať toto množstvo do Vašej celkovej dávky amikacínu.


Používanie alebo užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.


Je nutné klásť pozornosť na nasledujúce skutočnosti:


Škodlivý účinok amikacínu na obličky a ušný nerv môže byť zvýšený:

 • inými antibiotikami podobnými amikacínu

 • inými látkami, ktoré sa používajú na liečbu infekcií ako sú bacitracín, amfotericín B, cefalosporíny, vankomycín, kanamycín, paromomycín, polymyxín B, kolistín

 • liekmi proti rakovine: karboplatina vo vyšších dávkach, cisplatina, oxaliplatina (najmä v prípadoch už existujúceho poškodenia obličiek)

 • látkami potláčajúcimi nežiaduce imunitné reakcie: cyklosporín, takrolimus

 • rýchlo účinkujúcimi liekmi na zvýšenie vylučovania moču: furosemid alebo kyselina etakrynínová. Výsledkom pôsobenia môže byť ireverzibilná hluchota.


Je nutné predchádzať, v čo najvyššej možnej miere, podávaniu vyššie uvedených liekov spoločne s amikacínom alebo po podaní amikacínu.


V prípade nutnosti kombinovanej liečby amikacínom s vyššie uvedenými látkami je nutné časté a starostlivé monitorovanie sluchu a funkcie obličiek. V prípade podávania amikacínu spoločne s rýchlo účinnými liekmi na zvýšenie vylučovania moču je nutné monitorovať Vašu rovnováhu tekutín.


Je nutné byť opatrný aj pri nasledovnom:


Metoxyfluránová anestézia

Anestéziológ musí byť informovaný či ste dostali alebo dostávate amikacín alebo podobné antibiotiká pred vykonaním anestézie metoxyfluránom (anestetický plyn) a predísť tak jeho použitiu ak je to možné pre zvýšené riziko poškodenia obličiek a nervov.


Súbežná liečba amikacínom s myorelaxanciami (napríklad d-tubokurarín),inými liekmi typu kurare, botulotoxínom alebo narkotickým plynom ako je halotán:

V prípade chirurgického zákroku musí byť anestéziológ informovaný, že je Vám podávaný amikacín, pretože existuje riziko zosilnenia blokády nervových a svalových funkcií. Ak nastane nervová a svalová blokáda vyvolaná aminoglykozidmi je možné ju odvrátiť pomocou solí vápnika.


U novorodencov, ktorí sú liečení amikacínom je nutné starostlivo kontrolovať krvné hladiny amikacínu ak sú súčasne liečení indometacínom, pretože indometacín môže spôsobiť zvýšenie hladín amikacínu v krvi.


Iné antibiotiká

Kombinácia s vhodnými antibiotikami môže výrazne posilniť účinok liečby.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak ste tehotná Váš lekár Vám podá tento liek len v prípade ak to uzná za absolútne nevyhnutné.


Dojčenie

Aj keď je veľmi nepravdepodobné, že amikacín prechádza cez črevá dojčených novorodencov, Váš lekár starostlivo zváži ukončenie dojčenia alebo ukončenie liečby amikacínom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neboli vykonané žiadne štúdie o účinkoch lieku na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Ak je liek podávaný ambulantným pacientom odporúča sa klásť zvýšenú opatrnosť pri vedení vozidla a obsluhe strojov, pretože sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky ako závrat a točenie hlavy.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Amikacin B. Braun 2.5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

Tento liek obsahuje 354 mg (alebo 15 mmol) sodíka na 100 ml vo forme soli. Je potrebné vziať túto informáciu do úvahy u pacientov s obmedzeným prísunom sodíka.3. AKO UŽÍVAŤ AMIKACIN B. BRAUN2,5 MG/ML, 5 MG/ML, 10 MG/ML


Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml je podávaný priamo do žily (intravenózna infúzia). Roztoky na infúziu v jednej fľaške sú podávané počas 30 – 60 minút.


Váš lekár Vám určí správne dávkovanie. Obvyklé dávkovanie je nasledovné:


Dávkovanie u pacientov s normálnou funkciou obličiek

 • Dospelí a mladiství starší ako 12 rokov (telesná hmotnosť vyššia ako 33 kg):

Obvyklá dávka je 15 mg amikacínu na kg telesnej hmotnosti (TH) na 24 hodín, rozdelená do dvoch rovnakých dávok: 7,5 mg na kg TH každých 12 hodín

Maximálna dávka, ktorú môžete dostať je do 1,5 gramov na deň počas krátkeho časového obdobia v prípade, ak sú takéto vysoké dávky absolútne nevyhnutné a budete starostlivo a nepretržite monitorovaný počas celej liečby.

Celkové množstvo amikacínu, ktoré môžete dostať počas celej liečby nesmie prevýšiť 15 gramov.

 • Novorodenci, dojčatá a deti:

Jednorazová denná dávka amikacínu je 15-20 mg/kg alebo každých 12 hodín po 7,5 mg/kg.


 • Dávkovanie u novorodencov:

Úvodná dávka je 10 mg amikacínu na kg TH, a po 12 hodinách 7,5 mg amikacínu na kg TH. Liečba pokračuje dávkami po 7,5 mg amikacínu na kg TH každých 12 hodín.


 • Dávkovanie u predčasne narodených novorodencov:

7,5 mg amikacínu na kg TH každých 12 hodín.


Uvedené dávkovanie sa nevzťahuje na pacientov s oslabenou imunitou, poškodenými obličkami, cystickou fibrózou, s vodou v bruchu, zápalom vnútornej výstelky srdca, rozsiahlymi popáleninami (viac ako 20% kože), na starších pacientov a tehotné ženy.


Dĺžka liečby

Obvyklá dĺžka liečby amikacínom je 7 – 10 dní. Len v prípadoch ťažkých a komplikovaných infekcií môže byť dlhšia. Účinok liečby obvykle nastáva do 24 až 48 hodín inak môže byť potrebné zmeniť podávaný liek.


Vaše krvné hladiny amikacínu budú starostlivo monitorované a Vaša dávka náležite upravená počas celej doby trvania liečby.


Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek

Ak máte poškodenú funkciu obličiek Vaše hladiny amikacínu v krvi a funkcia obličiek budú starostlivo a pravidelne monitorované, aby bolo možné adekvátne upraviť dávky amikacínu. Váš lekár Vám vypočíta dávky, ktoré Vám budú podávané počas liečby.


Pacienti podstupujúci dialýzu alebo peritoneálnu dialýzu dostávajú jednu dávku s polovičnou účinnosťou na konci dialyzačného procesu.


Starší pacienti môžu, na dosiahnutie terapeutických koncentrácií v plazme, vyžadovať nižšie dávky amikacínu v porovnaní s mladšími pacientmi. Vaša funkcia obličiek bude počas liečby starostlivo monitorovaná kedykoľvek to bude možné a Vaše dávkovanie bude upravené.


Pacienti s veľkou nadváhou

U pacientov s veľkou nadváhou je dávka vypočítaná podľa ideálnej telesnej hmotnosti ku ktorej sa pripočíta 40% nadváhy.

Neskôr môže byť Vaša dávka upravená podľa hladín amikacínu v krvi. Maximálna dávka je 1,5 g na deň. Obvyklá dĺžka liečby je 7 až 10 dní.


Pacienti s vodou v bruchu

Na dosiahnutie dostatočných hladín v krvi sa musia podávať vyššie dávky.


Ak užijete viac Amikacinu B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml ako máte

Predávkovanie môže poškodiť obličky a sluchové nervy alebo blokovať svalové funkcie (paralýza). V takomto prípade je nutné prerušiť infúziu amikacínu. Zvýšené vylučovanie moču odstráni amikacín z Vašej krvi ak to bude potrebné. Ďalšie kroky môžu zahŕňať dialýzu alebo u novorodencov výmenu krvi ale len na základe odporučenia odborníka.


Na odstránenie paralyzačného účinku je možné použiť soli vápnika. Respiračná paralýza si môže vyžadovať umelú ventiláciu.


Ak máte ďalšie doplňujúce otázky týkajúce sa používania tohto lieku obráťte sa na Vášho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Za určitých podmienok vykazuje amikacín (ako aj iné podobné lieky) toxické účinky na sluchový nerv a obličky. Poškodenie obličiek sa u pacientov liečených amikacínom vyskytuje menej často a funkcia obličiek sa obvykle vráti po prerušení liečby. V mnohých prípadoch poškodenie obličiek súvisí s nadmerne vysokými dávkami alebo dlho trvajúcej liečbe, s už existujúcimi obličkovými abnormalitami alebo s podávaním iných liekov, ktoré majú škodlivý účinok na obličky. Nežiaducim reakciám je vo veľkej miere možné predchádzať striktným dodržiavaním opatrení a správnym dávkovaním podľa pokynov.


Vedľajšie účinky, ktoré môžu byť spôsobené liečbou sú zoradené nižšie podľa absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované nasledovne:


Veľmi časté: môže nastať u viac ako 1 z 10 liečených pacientov

Časté: môže nastať u 1 až 10 zo 100 liečených pacientov

Menej časté: môže nastať u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov

Zriedkavé: môže nastať u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov

Veľmi zriedkavé: môže nastať u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov

Neznáme: nie je možné odhadnúť z dostupných údajov


Nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré sú zriedkavé, môžu byť vážne a vyžadujú okamžitú liečbu:


 • ťažké akútne hypersenzitívne (alergické) reakcie so šokom

 • strata sluchu

 • paralýza dýchania

 • akútne zlyhanie obličiek


Iné vedľajšie účinky sú:


Menej časté vedľajšie účinky:

 • Závrat, točenie hlavy

 • Chvenie očných gúľ

 • Hluk v ušiach, tlak v ušiach, poškodenie sluchu

 • Pocit nevoľnosti

 • Poškodenie niektorých častí obličiek, poškodenie funkcie obličiek


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • Dodatočná infekcia alebo kolonizácia (rezistentnými mikróbmi alebo kvasinkovými hubami).

 • Abnormálne nízke počty bielych alebo červených krviniek alebo krvných doštičiek, zvýšený počet určitého typu bielych krviniek (eozinofilov).

 • Hypersenzitívne (alergické) reakcie, kožné vyrážky, svrbenie, žihľavka.

 • Nízka hladina magnézia v krvi.

 • Bolesť hlavy, migréna, znížená citlivosť, triaška.

 • Nízky krvný tlak.

 • Pokles dýchania

 • Nevoľnosť

 • Bolesť kĺbov

 • Horúčka

 • Zvýšené krvné hladiny niektorých enzýmov, ktoré sa nachádzajú v pečeni.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

 • Ťažké akútne hypersenzitívne (alergické) reakcie so šokom (izolované prípady).

 • Hluchota (izolované prípady).

 • Paralýza dýchania (izolované prípady).

 • Blokáda svalovej funkcie.

 • Ťažké poškodenie obličiek, akútne zlyhanie obličiek.


Neznáme:

 • Alergické reakcie na všetky látky, ktoré sú podobné amikacínu.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnika.


5. AKO UCHOVÁVAŤ AMIKACIN B. BRAUN2,5 MG/ML, 5 MG/ML, 10 MG/ML


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10mg/mlpo dátume expirácie, ktorý je uvedený na fľaši a vonkajšej škatuli. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


Roztok musí byť použitý okamžite.

Len na jedno použitie.

Nepoužitý liek zlikvidujte.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml obsahuje

 • Liečivo je amikacín.

1 ml AmikacinuB. Braun 2,5 mg/ml infúzny roztok obsahuje 2,5 mg Amikacínu, ako amikacín disulfát.

1 fľaštička100 ml obsahuje 250 mg amikacínu.


1 ml Amikacinu B. Braun 5 mg/ml infúzny roztok obsahuje 5 mg amikacínu, ako amikacín disulfát.

1 fľaštička100 ml obsahuje 500 mg amikacínu.


1 ml Amikacinu B. BRaun 10 mg/ml infúzny roztok obsahuje 10 mg amikacínu, ako amikacín disulfát.

1 fľaštička 100 ml obsahuje 1 000 mg amikacínu.


 • Ďalšie zložky sú:


Chlorid sodný, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekcie.


Ako vyzerá Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml a obsah balenia

Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml sú roztoky na infúziu; t.j. sú podávané pomocou malej hadičky alebo kanyly v žile.

Sú to číre, bezfarebné roztoky.


Roztoky sú dodávané v polyetylénových fľaštičkách s obsahom 100 ml.

Sú dodávané v baleniach po 10 a 20 fľaštičkách.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1 Poštová adresa:

34212 Melsungen, Nemecko 34209 Melsungen, Nemecko


Výrobca:

B. Braun Medical S. A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubí (Barcelona)

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami


Rakúsko Amikacin B. BRAUN 2,5 mg/ml Infusionslösung

Amikacin B. BRAUN 5 mg/ml Infusionslösung

Amikacin B. BRAUN 10 mg/ml Infusionslösung

Belgicko Amikacine B. BRAUN 2,5 mg/ml Solution pour perfusion, Oplossing voor infusie, Infusionslösung

Amikacine B. BRAUN 5 mg/ml Solution pour perfusion, Oplossing voor infusie, Infusionslösung

Amikacine B. BRAUN 10mg/ml Solution pour perfusion, Oplossing voor infusie, Infusionslösung

Bulharsko Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml Инфузионен разтвор

Amikacin B. Braun 5 mg/mlИнфузионен разтвор

Amikacin B. Braun 10 mg/mlИнфузионен разтвор

Česká republika Amikacin B. Braun 2.5 mg/ml

Amikacin B. Braun 5 mg/ml

Amikacin B. Braun 10 mg/ml

Nemecko Amikacin B. BRAUN 2,5 mg/ml Infusionslösung

Amikacin B. BRAUN 5 mg/ml Infusionslösung

Amikacin B. BRAUN 10 mg/ml Infusionslösung

Estónsko Amikacin B.Braun 5 mg/ml

Amikacin B.Braun 10 mg/ml

Grécko Amikacin B. Braun 2.5 mg/ml

Amikacin B. Braun 5 mg/ml

Amikacin B. Braun 10 mg/ml

Francúzko AMIKACINE B. BRAUN 2, 5 mg/ml, solution pour perfusion

AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml, solution pour perfusion

AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml, solution pour perfusion

Maďarsko Amikacin B. Braun 5 mg/ml Oldatos infúzió

Amikacin B. Braun 10 mg/mlOldatos infúzió

Taliansko Amikacina B. BRAUN 2.5 mg/ml soluzione per infusione

Amikacina B. BRAUN 5 mg/ml soluzione per infusione

Amikacina B. BRAUN 10 mg/ml soluzione per infusione

Litva Amikacin B. Braun 10 mg/ml Infuzinis tirpalas

Amikacin B. Braun 5 mg/ml Infuzinis tirpalas

Luxembursko Amikacin B. BRAUN 2.5 mg/ml Infusionslösung

Amikacin B. BRAUN 5 mg/ml Infusionslösung

Amikacin B. BRAUN 10 mg/ml Infusionslösung

Lotyšsko Amikacin B. Braun 10 mg/ml šķīdums infūzijām

Poľsko Amikacin B. BRAUN 5 mg/ml Roztwór do infuzji

Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml Roztwór do infuzji

Amikacin B. Braun 10 mg/ml Roztwór do infuzji

Portugalsko Amicacina B. Braun

Slovensko Amikacin B. BRAUN 2.5 mg/ml

Amikacin B. BRAUN 5 mg/ml

Amikacin B. BRAUN 10 mg/ml

Velká Británia Amikacin 2.5 mg/ml solution for infusion

Amikacin 5 mg/ml solution for infusion

Amikacin 10 mg/ml solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená máj 2011.‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Nasledujúce informácie sú určené len pre zdravotníckych pracovníkov:


Inkompatibility

Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, a 10 mg/ml sú roztoky určené k priamemu použitiu a nesmú sa miešať so žiadnymi inými medicínskymi prípravkami a musia byť podávané osobitne, v súlade s odporučeným dávkovaním.

Za žiadnych okolností sa aminoglykozidy nemôžu miešať v infúznom roztoku s beta-laktámovými antibiotikami (napríklad penicilíny, cefalosporíny), čo môže vyvolať chemicko-fyzikálnu inaktiváciu kombinovaných liekov.


Chemické inkompatibility sú známe pre amfotericín, chlorotiazidy, erytromycín, heparín, nitrofurantoín, novobiocín, fenytoín, sulfadiazín, tiopentón, chlortetracyklín, vitamín B, a vitamín C. Amikacín sa nesmie miešať s týmito medicínskymi prípravkami.


Inaktivácia v prípade zmiešania aminoglykozidov s beta-laktámovými antibiotikami môže pretrvávať pri odbere vzoriek na meranie hladín antibiotika v sére a môže tak v konečnom dôsledku spôsobiť podcenenie chýb v dávkovaní a riziko toxicity. So vzorkami sa musí zaobchádzať rýchlo, treba ich umiestniť do ľadu alebo sa musí pridať beta-laktmáza.


Čas použiteľnosti


Neotvorené:

3 roky.


Čas použiteľnosti (po otvorení):

Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite.

Ak nie je použitý okamžite je doba a podmienky uchovávania pred použitím plne v zodpovednosti podávajúceho a normálne by nemala presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 -8° C.


Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Len na jedno použitie.

Nepoužitý liek zlikvidujte.


Rekonštitúcia/riedenie musí prebiehať v aseptických podmienkach. Pred podávaním musí byť vizuálne skontrolovaná čírosť roztoku a skutočnosť, že neobsahuje žiadne častice. Roztok môže byť použitý iba ak je číry a bez častíc.


Informácie o uchovávaní

Pozri časť 5 'Ako uchovávať Amikacín'


Spôsob podávania

Pozri časť 3 'Ako používať Amikacín'.


Dávkovanie

Pozri časť 3 'Ako používať Amikacín'.


Infúzne objemy u pacientov s normálnou funkciou obličiek:


Dávkovanie mg na kg telesnej hmotnostiTelesná hmotnosť

Amikacín 2,5 mg / ml (100 ml = 250 mg)


2,5kg

5kg

10kg

12,5kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

90kg

100kg


Amikacín v mg7,5

7,50

15,00

30,00

37,50

60,00

90,00

120,00

150,00

180,00

210,00

240,00

270,00

300,00

ml

15

15,00

30,00

60,00

75,00

120,00

180,00

240,00

300,00

360,00

420,00

480,00

540,00

600,00

20

20,00

40,00

80,00

100,00

160,00

240,00

320,00

400,00

480,00

560,00

640,00

720,00

800,00

Telesná hmotnosť

Amikacín 5 mg / ml (100 ml = 500 mg)


2,5kg

5kg

10kg

12,5kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

90kg

100kg


Amikacín v mg7,5

3,75

7,50

15,00

18,75

30,00

45,00

60,00

75,00

90,00

105,00

120,00

135,00

150,00

ml

15

7,50

15,00

30,00

37,50

60,00

90,00

120,00

150,00

180,00

210,00

240,00

270,00

300,00

20

10,00

20,00

40,00

50,00

80,00

120,00

160,00

200,00

240,00

280,00

320,00

360,00

400,00

Telesná hmotnosť

Amikacín 10 mg / ml (100 ml = 1000 mg)


2,5kg

5kg

10kg

12,5kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

90kg

100kg


Amikacín v mg7,5

1,88

3,75

7,50

9,38

15,00

22,50

30,00

37,50

45,00

52,50

60,00

67,50

75,00

ml

15

3,75

7,50

15,00

18,75

30,00

45,00

60,00

75,00

90,00

105,00

120,00

135,00

150,00

20

5,00

10,00

20,00

25,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00


Presné dávkovanie Amikacinu B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, and 10 mg/ml infúzny roztok je možné zabezpečiť ak je prípravok podávaný pomocou infúznej pumpy.


Liek je svojím zložením určený na priame použitie, nesmie sa pred použitím riediť a je určený len na jednorazové použitie.


Z dôvodu predchádzania predávkovania, hlavne u detí, je potrebné používať čo najviac zodpovedajúcu dostupnú silu lieku.Page 10 of 10

Amikacin B.Braun 10 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku ev.č.: 2011/01783

Príloha č.2 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku ev.č.: 2011/01784

Príloha č.2 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku ev.č.: 2011/01785

Príloha č.2 k notifikácii o zmene registrácie lieku ev.č.: 2011/00961


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml

Infúzny roztok


Amikacin B. Braun 5 mg/ml

Infúzny roztok


Amikacin B. Braun 10 mg/ml

Infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


2,5 mg/ml roztok pre intravenóznu infúziu:

1 ml roztoku na infúziu obsahuje 2,5 mgamikacínu,ako amikacín disulfát.

1 fľaška s obsahom 100 ml obsahuje 250 mg amikacínu (ako amikacín disulfát).


5 mg/ml roztok pre intravenóznu infúziu:

1 ml roztoku na infúziu obsahuje 5 mg amikacínu, ako amikacín disulfát.

1 fľaška s obsahom 100 ml obsahuje 500 mg amikacínu (ako amikacín disulfát).


10 mg/ml roztok pre intravenóznu infúziu:

1 ml roztoku na infúziu obsahuje 10 mg amikacínu, ako amikacín disulfát.

1 fľaška s obsahom 100 ml obsahuje 1,000 mg amikacínu (ako amikacín disulfát).


Pomocné zložky: Každých 100 ml obsahuje 15 mmol (354 mg) sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok

Číry, bezfarebný, vodný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Amikacín je indikovaný na liečbu nasledujúcich závažných infekcií vyvolaných baktériami citlivými na amikacín (pozri časť 5.1) keď neúčinkujú menej toxické antibiotiká.

 • nozokomiálne infekcie respiračného systému vrátane ťažkého zápalu pľúc,

 • Intraabdominálne infekcie, vrátane peritonitídy,

 • Komplikované a opakujúce sa infekcie močového traktu,

 • Infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane infekcií rán po popáleninách,

 • Bakteriálna endokarditída,

 • Pooperačné intraabdominálne infekcie.


Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, a 10 mg/ml infúzny roztok môže byť tiež použitý pri liečbe pacientov s bakterémiou, ktorá súvisí alebo existuje predpoklad že súvisí s akoukoľvek infekciou uvedenou vyššie.


Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, a 10 mg/ml infúzny roztok sa bežne používa v kombinácii s inými vhodnými antibiotikami na pokrytie bakteriálneho spektra danej infekcie.


Je nutné venovať pozornosť oficiálnym odporúčaniam pre správne používanie antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, Amikacin B. Braun 5 mg/ml a Amikacin B. Braun 10 mg/ml infúzne roztoky sa môžu podávať iba intravenóznou infúziou. Obvyklá doba podávania je 30 minút avšak podávanie môže trvať až 60 minút.


Pacienti s normálnou funkciou obličiek


Dospelí a mladiství starší ako 12 rokov (s telesnou hmotnosťou vyššou ako 33 kg):

Odporúčaná intravenózna dávka u dospelých a mladistvých s normálnou funkciou obličiek (klírens kreatinínu ≥50 ml/min) je 15 mg/kg telesnej hmotnosti na deň, ktorá sa môže podať ako jednorazová denná dávka alebo sa môže rozdeliť do dvoch rovnakých dávok to znamená 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti každých 12 hodín.

Celková denná dávka nesmie byť vyššia ako 1,5 g. Pacientom s endokarditídou a febrilnou neutropéniou sa dávkovanie rozdelí do dvoch dávok na deň, keďže neexistujú dostatočné údaje o podávaní jednorazovej dennej dávky.


Novorodenci, dojčatá a deti:

Odporúčaná intravenózna dávka (pomalá intravenózna infúzia) u detí s normálnou funkciou obličiek je 15-20 mg/kg/deň, ktorá sa môže podať ako jednorazová denná dávka 15-20 mg/kg; alebo dávka rozdelená do dvoch jednotlivých dávok po 7,5 mg/kg každých 12 hodín. Pacientom s endokarditídou a febrilnou neutropéniou sa dávkovanie rozdelí do dvoch dávok na deň, keďže neexistujú dostatočné údaje o podávaní jednorazovej dennej dávky.Novorodenci:

Po úvodnej dávke 10 mg/kg nasledujú dávky 7,5 mg/kg každých 12 h (pozri body 4.4 a 5.2).


Predčasne narodení novorodenci:

Odporúčaná dávka u predčasne narodených novorodencov je 7,5 mg/kg každých 12 hodín (pozri body 4.4 a 5.2).


Infúzne objemy u pacientov s normálnou funkciou obličiek:


Dávkovanie mg na kg telesnej hmotnostiTelesná hmotnosť

Amikacín 2,5 mg / ml (100 ml = 250 mg)


2,5kg

5kg

10kg

12,5kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

90kg

100kg


Amikacín in mg7,5

7,50

15,00

30,00

37,50

60,00

90,00

120,00

150,00

180,00

210,00

240,00

270,00

300,00

ml

15

15,00

30,00

60,00

75,00

120,00

180,00

240,00

300,00

360,00

420,00

480,00

540,00

600,00

20

20,00

40,00

80,00

100,00

160,00

240,00

320,00

400,00

480,00

560,00

640,00

720,00

800,00

Telesná hmotnosť

Amikacín 5 mg / ml (100 ml = 500 mg)


2,5kg

5kg

10kg

12,5kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

90kg

100kg


Amikacín in mg7,5

3,75

7,50

15,00

18,75

30,00

45,00

60,00

75,00

90,00

105,00

120,00

135,00

150,00

ml

15

7,50

15,00

30,00

37,50

60,00

90,00

120,00

150,00

180,00

210,00

240,00

270,00

300,00

20

10,00

20,00

40,00

50,00

80,00

120,00

160,00

200,00

240,00

280,00

320,00

360,00

400,00

Telesná hmotnosť

Amikacín 10 mg / ml (100 ml = 1000 mg)


2,5kg

5kg

10kg

12.5kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

90kg

100kg


Amikacín in mg7,5

1,88

3,75

7,50

9,38

15,00

22,50

30,00

37,50

45,00

52,50

60,00

67,50

75,00

ml

15

3,75

7,50

15,00

18,75

30,00

45,00

60,00

75,00

90,00

105,00

120,00

135,00

150,00

20

5,00

10,00

20,00

25,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00


Presnosť dávkovania je možné zlepšiť ak je Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, a 10 mg/ml infúzny roztok podávaný pomocou infúznej pumpy.


Infúzny roztok je svojím zložením určený na priame použitie, nesmie byť pred použitím riedený a je určený len na jednorazové použitie.


Aby nedošlo k predávkovaniu, hlavne u detí, treba použiť čo najviac zodpovedajúcu dostupnú silu lieku.


Špeciálne odporúčanie pri intravenóznom podávaní

Množstvo použitého zrieďovacieho roztoku u pediatrických pacientov závisí od množstva amikacínu, ktoré pacient toleruje. Obvykle sa roztok podáva pomocou infúzie počas 30 až 60 minút. U dojčiat je doba podávania infúzie 1 až 2 hodiny.


Maximálna denná dávka:

V prípade život ohrozujúcich infekcií je možné zvýšiť dávku na 1,5 g na deň počas maximálne 10 dní a len pod stálym dohľadom. Celková dávka lieku u dospelých v priebehu celej liečby nemá presiahnuť 15 g; do súčtu dávky je potrebné zahrnúť aj predchádzajúce dávky iných aminoglykozidov.


Jedna dávka amikacínu za deň sa neodporúča podávať pacientom s oslabenou imunitou, pacientom s vážnym poškodením obličiek, cystickou fibrózou, ascites, pacientom s rozsiahlymi popáleninami (viac ako 20% kože), starším pacientom a tehotným ženám z dôvodu potreby prispôsobenia dávkovania.


Dĺžka liečby

Celková dĺžka liečby je 7 až 10 dní v závislosti od závažnosti infekcie. Pri ťažkých a komplikovaných infekciách, keď liečba amikacínom trvá viac ako 10 dní je nutné prehodnotiť vhodnosť liečby amikacínom. Pokračovanie v liečbe amikacínom si vyžaduje monitorovanie hladín amikacínu v sére, monitorovanie funkcie obličiek a monitorovanie sluchovej a vestibulárnej funkcie.


Reakcia pacientov, ktorí trpia infekciami vyvolanými citlivými baktériami trvá pri odporúčanom dávkovaní 24 až 48 hodín. Pokiaľ sa klinická reakcia nedostaví do troch až piatich dní je nutné zvážiť alternatívnu liečbu.


Monitorovanie koncentrácie lieku

Na konci dávkovacieho intervalu (najnižšie hodnoty) a okamžite po skončení infúzie (najvyššie hodnoty) sú odobraté krvné vzorky. Koncentrácie amikacínu v sére musia byť monitorované na druhý alebo tretí deň po začatí liečby a potom dvakrát týždenne (pozri bod 4.4). Hladina nesmie byť vyššia ako 30 - 35 mikrogramov /ml po 30 a 90 minútach po infúzii. Minimálne hodnoty musia byť menšie ako 10 mikrogramov/ml. Monitorovanie plazmatických koncentrácií sa odporúča najmä u pacientov s poškodenou funkciou obličiek.


Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek

Poznámka:jednorazová denná dávka amikacínu sa neodporúča u pacientov s poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu <50 ml/min).


U pacientov s poškodenou funkciou obličiek a glomerulárnou filtráciou menšou ako 70 ml/minútu sa odporúča znížiť dávky alebo predĺžiť dávkovacie intervaly z dôvodu očakávanej akumulácie amikacínu. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek je úvodná dávka amikacínu 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti. Dávkovací interval pre jednotlivých pacientov je vypočítaný ako 9 násobok hladiny sérového kreatinínu. Ak je napríklad koncentrácia kreatinínu 2 mg/100 ml, potom musí byť odporúčaná individuálna dávka (7,5 mg/kg telesnej hmotnosti) podávaná každých 2 x 9 = 18 hodín.

U pacientov s chronickým poškodením obličiek a známym klírensom kreatinínu je udržiavacia dávka podávaná v intervale každých 12 hodín vypočítaná pomocou nasledujúcej rovnice:

(klírens kreatinínu pacienta v ml/minútu ÷ normálny klírens kreatinínu v ml/minútu) x amikacín 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti.

Hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke môžu byť použité ako odporúčacie hodnoty.


Klírens kreatinínu

Denná dávka amikacínu

Dávka amikacínu každých 12 hodín u pacienta vážiaceho 70 kg

[ml/min]

[mg/kg telesnej hmotnosti na deň ]

[mg]

70

80

7,6

8

266

280

60

69

6,4

7,6

224

266

50

59

5,4

6,4

186

224

40

49

4,2

5,4

147

186

30

39

3,2

4,2

112

147

20

29

2,1

3,1

77

112

15

19

1,6

2,0

56

77


Pacienti podstupujúci hemodialýzu alebo peritoneálnu dialýzu dostávajú jednu dávku s polovičnou silou na konci dialýzy.


Starší pacienti, na dosiahnutie terapeutických koncentrácií v plazme, môžu potrebovať nižšie udržiavacie dávky ako mladší dospelí.

Amikacín je vylučovaný močom. Funkcia obličiek by sa mala kontrolovať kedykoľvek je to možné a v prípade potreby je nutné upraviť dávkovanie.


Obézni pacienti

Amikacín slabo prechádza do tukového tkaniva. Vypočítať správnu dávku je možné na základe hmotnosti určenej pomocou odhadovanej ideálnej hmotnosti pacienta, ku ktorej sa priráta 40% nadváhy. Dávky sa upravujú v závislosti od monitorovania plazmy. Maximálna denná dávka nesmie byť vyššia ako 1,5 g. Dĺžka liečby nesmie byť dlhšia ako 7 až 10 dní.


Pacienti s ascitmi

Musia byť podávané vyššie dávky na dosiahnutie požadovaných sérových koncentrácií z hľadiska relatívne vyššej distribúcie v kompartmente extracelulárnej tekutiny.


4.3 Kontraindikácie


- Hypersenzitivita na amikacín alebo iné aminoglykozidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

- Ťažká myasténia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Je nutné byť opatrný pri podávaní prípravku pacientom s poškodením obličiek, pacientom so sluchovým alebo vestibulárnym ochorením, pacientom s neuromuskulárnymi poruchami a pacientom, ktorí boli liečení inými aminoglykozidmi bezprostredne pred podávaním amikacínu.


Toxické účinky aminoglykozidov, vrátane amikacínu sa častejšie prejavujú u pacientov s poruchou obličiek v prípade ak sú podávané dávky vyššie ako odporúčané dávky a pri predĺžení odporúčanej dĺžky liečby. Nebola stanovená bezpečnosť liečby trvajúcej dlhšie ako 14 dní. Iné faktory, ktoré zvyšujú riziko aminoglykozidovej toxicity sú pokročilý vek a dehydratácia. Ak nastanú príznaky obličkovej dysfunkcie ako sú cylindrúria, prítomnosť leukocitov alebo červených krviniek, albuminúria, pokles klírens kreatinínu, hypodenzita, hyperazotémia, zvýšenie sérového kreatinínu a oligúria je nutné znížiť denné dávky a/alebo predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami. Pri zvýšenej azotémii alebo postupnom znižovaní objemu moču je nutné prerušiť liečbu. Liečba amikacínom musí byť pozastavená v prípade ak nastane tinnitus alebo subjektívna strata sluchu alebo v prípade ak následný audiogram ukáže významné zníženie vnímania vysokých tónov.


Počas liečby musí byť pacient dostatočne hydratovaný a na začiatku liečby, najmä u pacientov s poruchou obličiek je nutné stanoviť funkciu obličiek. Počas liečby je nutné starostlivo monitorovať funkciu obličiek a to najmä u starších pacientov. Hlavne u vysokorizikových pacientov sa odporúča vykonať opakované audiometrické vyšetrenia. Na predchádzanie vysokým koncentráciám, ktoré môžu byť toxické sa odporúča monitorovať sérové koncentrácie amikacínu kedykoľvek je to možné a to dvakrát týždenne. (pozri bod 4.2).


Podávanie aminoglykozidov pacientom s neuromuskulárnym ochorením ako je napríklad parkinsonizmus si vyžaduje vysokú opatrnosť, pretože amoniglykozidy pôsobia podobne ako kurare a môžu zhoršovať svalovú slabosť.


Aminoglykozidy aplikované lokálne ako súčasť chirurgického zákroku sú rýchlo a okamžite celkovo absorbované (s výnimkou močového mechúra). V súvislosti s podráždením chirurgického miesta použitím aminoglykozidových preparátov (bez ohľadu na rozsah) bol hlásený vývin ireverzibilnej hluchoty, ochorenie obličiek a smrť, ktoré boli vyvolané neuromuskulárnou blokádou.


Pediatrickí pacienti

Aminoglykozidy musia byť podávané s opatrnosťou u predčasne narodených novorodencov a novorodencov z dôvodu nezrelosti funkcie obličiek u týchto pacientov a z toho vyplývajúcej prolongácie sérového polčasu týchto liečiv.


Liek obsahuje 15 mmol (alebo 354 mg) sodíka na 100 ml. Je nutné brať túto informáciu do úvahy u pacientov so sodíkovou diétou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Synergický antibakteriálny účinok je vyvolaný kombináciou s beta-laktámovými antibiotikami.


Je nutné predchádzať súbežnému alebo následnému podávaniu ako aj systémovému alebo lokálnemu podávaniu iných ototoxických alebo nefrotoxických látok z dôvodu možnosti sčítania účinkov. Toxicita amikacínu sa môže zvýšiť nasledujúcimi ototoxickými a/alebo nefrotoxickými látkami:

 • Iné aminoglykozidy

 • Iné protizápalové chemoterapeutiká napríklad bacitracín, amfotericín B, cefalosporíny, vankomycín, kanamycín, paromomycín, polymyxín B, kolistín

 • Cytostatiká: karboplatina (vo vysokých dávkach), cisplatina, oxaliplatina (najmä v prípadoch existujúcej renálnej insuficiencie)

 • Imunosupresíva: cyklosporín, takrolimus

 • Rýchlo účinkujúce diuretiká napríklad furosemid alebo kyselina etakrynová (funkčná renálna insuficiencia vyvolaná dehydratáciou, majú samotné možný ototoxický účinok) Dôsledkom môže byť ireverzibilná hluchota.


V prípade kombinácie amikacínu s potencionálne nefrotoxickou alebo ototoxickou látkou je nutné veľmi starostlivo monitorovať sluchovú funkciu a funkciu obličiek. V prípade súbežného podávania s rýchlo účinkujúcimi diuretikami je nutné monitorovať stav hydratácie pacienta.


Amikacín/metoxyfluránová anestézia

Aminoglykozidy môžu zvýšiť škodlivý účinok metoxyfluránu na obličky. Pri súbežnom podávaní sa môžu vyskytnúť extrémne závažné nefropatie.


Amikacín/myorelaxanciá a iné látky

Pri súbežnom podávaní amikacínu s myorelaxanciami (napríklad d-tubokurarín), kurare, botulotoxínom, polymixínovými antibiotikami, prokaínamidom, veľkým množstvom krvných citrátov alebo inhalačnou anestéziou (napríklad halotán) sa musí počítať s možnosťou, že neuromuskulárna blokáda vyvolaná týmito liečivami bude zvýšená. V prípade chirurgického zákroku musí byť anesteziológ informovaný o podávaní týchto liečivých prípravkov. Injekcia solí kalcia môže odvrátiť neuromuskulárnu blokádu vyvolanú aminoglykozidmi (pozri bod 4.9).


Indometacín môže zvýšiť plazmovú koncentráciu amikacínu u novorodencov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Existuje len obmedzené množstvo údajov o používaní aminoglykozidov u tehotných žien. Aminoglykozidy môžu spôsobiť poškodenie plodu. Aminoglykozidy prechádzajú placentou a boli hlásené prípady úplnej, ireverzibilnej bilaterálnej kongenitálnej hluchoty u detí, ktorých matky dostávali streptomycín počas tehotenstva. Aj keď neboli hlásené nežiaduce účinky na plod alebo novorodencov v prípade liečby tehotných žien inými aminoglykozidmy, potencionálne riziko existuje. Ak je amikacín podávaný počas tehotenstva alebo ak pacientka otehotnie počas liečby amikacínom musí byť informovaná o možnom riziku, ktoré môže mať toto liečivo na plod.

Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, a 10 mg/ml infúzny roztok sa nesmie podávať počas tehotenstva pokiaľ si to nevyžaduje klinický stav pacientky. Ak je liečba nevyhnutná môže prebiehať len pod dohľadom lekára (pozri bod 4.4).


Laktácia


Neexistujú údaje o tom či amikacín/metabolity prechádzajú do materského mlieka. Je nutné rozhodnúť sa prerušiť dojčenie alebo prerušiť/zdržať sa liečby Amikacinom B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, a 10 mg/ml infúzny roztok po zvážení pozitívneho účinku dojčenia pre dieťa a pozitívneho účinku liečby pre matku.


Amikacín sa môže podávať tehotným ženám a novorodencom len ak je to jednoznačne potrebné a pod stálym dohľadom lekára (pozri bod 4.4).


Fertilita

V štúdiách reprodukčnej toxicity u myší a potkanov neboli zistené žiadne účinky na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


V prípade podávania prípravku ambulantným pacientom, sa odporúča zvýšiť opatrnosť pri vedení vozidla a obsluhovaní strojov vzhľadom na možné vedľajšie účinky ako je strata rovnováhy.


4.8 Nežiaduce účinky


Za určitých podmienok amikacín vykazuje ototoxické a/alebo nefrotoxické účinky. Poškodenie obličiek sa vyskytuje menej často u pacientov liečených amikacínom a je obyčajne reverzibilné po ukončení podávania liečiva.


Dôležité upozornenie o liečbe:

Poškodeniu obličiek a sluchu, ktoré sú vyvolané neurologickými účinkami je z veľkej časti možné zabrániť preventívnymi opatreniami a to kontrolou stavu obličiek, sluchu a rovnováhy pred, počas a po liečbe udržiavaním dostatočnej hydratácie a tvorbou moču ako aj monitorovaním koncentrácie liečiva v sére u rizikových pacientov a následnými úpravami dávok (pozri bod 4.2).

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vzťahovať k liečbe sú uvedené nižšie v tabuľke a sú zatriedené podľa jednotlivých orgánov ľudského tela a absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované nasledovne:

 • Veľmi časté (1/10)

 • Časté (1/100 až <1/10)

 • Menej časté (1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáme (nie je možné stanoviť z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy:

Zriedkavé:

Superinfekcia alebo kolonizácia (rezistentnými baktériami alebo kvasinkovými hubami)

Ochorenia krvi a lymfatického systému:

Zriedkavé:

anémia, leukopénia, granulocytopénia, trombocytopénia, eozinofília

Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé:

Hypersenzitívne reakcie3

Veľmi zriedkavé:

Anafylaktický šok (ojedinelé prípady)

Nie je známe

Skrížená alergia medzi aminoglykozidmi

Poruchy metabolizmu a výživy:

Zriedkavé:

Hypomagneziémia

Poruchy nervového systému:

Menej časté:

Závrate1, vertigo1

Zriedkavé:

Bolesť hlavy, migréna, parestézia, tremor

Ochorenia oka:

Menej časté:

Nystagmus1

Ochorenia ucha a labyrintu:

Menej časté:

Šum v ušiach1, tlak v ušiach1, poruchy sluchu1

Veľmi zriedkavé:

Hluchota (ojedinelé prípady)

Cievne poruchy:

Zriedkavé:

Hypotenzia

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Zriedkavé:

Pokles respiračnej funkcie4

Menej časté:

Respiračná paralýza4 (ojedinelé prípady)

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:

Menej časté:

Nauzea1

Zriedkavé:

Vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé:

Začervenanie kože, exantém, pruritus, urtikária (hypersenzitívne reakcie)3

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Zriedkavé:

Artralgia

Veľmi zriedkavé:

Neuromuskulárna blokáda

Poruchy obličiek a močovej sústavy:

Menej časté:

Poškodenie obličiek2, poškodenie funkcie obličiek2

Veľmi zriedkavé:

Toxická nefropatia, akútne zlyhanie obličiek

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania:

Zriedkavé:

Horúčka3

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Zriedkavé:

Zvýšená aspartátová aminotransferáza, zvýšená alanínová aminotransferáza, zvýšená alkalická fosfatáza (mierne a reverzibilné)


Dodatočné informácie o jednotlivých nežiaducich účinkoch

(1)Tieto účinky boli pozorované najmä po prekročení odporúčaného dávkovania, pri liečbe trvajúcej dlhšie ako 10 dní alebo ak dávky u pacientov s poruchou obličiek neboli náležite znížené. Počiatočné príznaky vestibulárnych porúch sú závrate, nauzea a zvracanie. Klinické testovanie často sprevádzal nystagmus. Vestibulárne poruchy sú takmer v každom prípade reverzibilné. Strata sluchu sa začína prejavovať znížením ostrosti vysokých tónov (4,000 Hz), ktorá predchádza strate sluchu a môže byť zistená len pomocou audiometrie.

(2) Ďalší menej častý nežiaduci účinok je poškodenie obličiek. Pri opakovanom podávaní amikacínu spočíva mechanizmus poruchy obličiek v akumulácii v lyzozómoch, fosfolipázovej inhibícii a nekróze tubulárnych buniek. Jednorazová denná dávka môže znížiť riziko nefrotoxicity. Porucha obličiek je reverzibilná do rozličnej miery avšak zhoršuje riziko kumulačného procesu, ktorý môže vyvolať alebo zintenzívniť ototoxické účinky. Je možné, že dôjde k zvýšeniu koncentrácie kreatinínu v sére a objaví sa prítomnosť albumínu, červených a bielych krviniek alebo cylindrov v moči, urémie alebo oligúrie.

(3) Zriedkavé nežiaduce účinky sú hypersenzitívne reakcie ako napríklad exantéma, svrbenie, žihľavka a horúčka.

(4)V zriedkavých prípadoch vysoká rýchlosť intravenóznej infúzie môže vyvolať vážnu depresiu respiračnej funkcie. V ojedinelých prípadoch môže nastať respiračná paralýza; toto riziko tiež existuje ak je amikacín podávaný v kombinácii s anestéziou a myorelaxanciami (pozri bod 4.5).


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie môže vyvolať nefrotoxicitu, ototoxicitu alebo účinky kurarového typu (neuromuskulárna blokáda).


Liečba

V prípade predávkovania alebo toxických reakcií je nutné ukončiť podávanie infúzie amikacínu a ak je to potrebné aplikovať nútenú diurézu na urýchlenie odstraňovania amikacínu z krvi. Na elimináciu amikacínu , ktorý sa kumuluje v krvi môže pomôcť peritoneálna dialýza alebo hemodialýza. Na odstránenie amikacínu z krvi je účinnejšia hemodialýza v porovnaní s peritoneálnou dialýzou.

U novorodencov je možné zvážiť výmennú transfúziu, na základe doporučenia odborníka.

Soli vápnika sú indikované na neutralizáciu účinkov kurarového typu. Pri respiračnej paralýze môže byť potrebná umelá ventilácia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné aminoglykozidy, ATC kód: J01GB06


Amikacín je polosyntetické aminoglykozidové antibiotikum odvodené od kanamycínu. Získava sa acyláciou aminoskupiny C-1 v úseku 2-deoxystreptamínu kyselinou aminohydroxymaslovou.


Mechanizmus účinku


Amikacín pôsobí prostredníctvom inhibície syntézy proteínov v bakteriálnych ribozómoch cez interakciu s ribozomálnou RNA a následnou inhibíciou translácie u citlivých baktérii. To má za následok baktericídnu účinnosť.

Vzťah PK/PD

Najdôležitejšie PK/PD parametre na predikciu baktericídneho účinku amikacínu je podiel maximálnej koncentrácie v sére (Cmax) a minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) zodpovedného patogénu. Výsledkom podielu Cmax/MIC vo veľkosti 8:1 alebo 10:1 je účinné zabíjanie baktérií a prevencie proti rozmnožovaniu baktérií.

Amikacín vykazuje post antibiotický účinok in vitro a in vivo. Post antibiotický účinok dovoľuje predĺžiť dávkovací interval bez straty účinnosti na väčšinu gramnegatívnych baktérií.


Mechanizmus rezistencie

Rezistencia na amikacín môže byť spôsobená nasledujúcimi mechanizmami:

 • Enzymatická inaktivácia: enzymatická modifikácia aminoglykozidových molekúl je najprevalentnejší rezistentný mechanizmus. Je sprostredkovaný acetyltransferázou, fosfotransferázou alebo nukleotidyltransferázou, ktoré sú kódované najmä plazmidmi. Ukázalo sa, že Amikacín je účinný na množstvo kmeňov, ktoré sú rezistentné na aminoglykozidy z dôvodu jeho schopnosti odolávať degradácii pomocou enzýmov, ktoré inaktivujú aminoglykozidy.

 • Znížená penetrácia a aktívny eflux: Tieto mechanizmy rezistencie sú pozorované u Pseudomonas aeruginosa. Najnovšie údaje indikujú podobné rezistentné mechanizmy u Acinetobacter spp.

 • Zmena cieľovej štruktúry: Modifikácie v rámci ribozómov sú príčinou rezistencie len ojedinele.

Vznik rezistencie počas liečby je neobvyklý. Čiastočná skrížená rezistencia medzi amikacínom a inými aminoglykozidovými antibiotikami existuje.


Kritické hodnoty

Podľa EUCAST sa na amikacín vzťahujú nasledovné limity:

Organizmy

EUCAST limity (mg/l)

S

R >

Enterobacteriaceae; Pseudomonas, Acinetobacter a Staphylococcus

Limity, ktoré sa nevzťahujú na druh*
8


8
16


16

*Tieto sú predovšetkým odvodené od sérovej farmakokinetiky.


Rozsah účinku amikacínu:

Prevalencia získanej rezistencie sa môže meniť geograficky a v čase pre vybraté druhy; miestna informácia o rezistencii je nutná najmä v prípade liečby ťažkých infekcií. Aj je to potrebné je nutné vyhľadať stanovisko experta v prípade, že lokálna prevalencia rezistencie je taká, že účinnosť prostriedku v aspoň niektorých typoch infekcie je otázna.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne gram-pozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus (MSSA)

Staphylokoky koaguláza-negatívne (MSCNS)

Aeróbne gram-negatívne mikroorganizmy

Aeromonas spp.

Campylobacter spp.

Citrobacter freundii

Citrobacter koseri

Enterobacter cloacae

Haemophilus influenzae$

Francisella tularensis

Klebsiella oxytoca

Morganella morganii

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

Providencia stuartii

Salmonella enterica

Serratia liquefaciens

Shigella spp.

Yersinia enterocolitica

Yersinia pseudotuberculosis

Atypické baktérie

Mycobacterium spp.

Kmene, pre ktoré získaná rezistencia môže byť problém.

Aeróbne gram-pozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus (MRSA)+

Staphylokoky koaguláza-negatívne (MSCNS)+


Aeróbne gram – negatívne mikroorganizmy

Acinetobacter spp.

A. baumannii

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa1

Serratia marcescens

Inherentne rezistentné organizmy

Aeróbne gram-pozitívne mikroorganizmy

Enterococci

Streptococci

- Skupina A pyogenes

- Skupina B,C,G

- S. pneumoniae

Aeróbne gram-negatívne mikroorganizmy

Burkholderia cepacia

Stenotrophomonas maltophila

Anaeróby

Bacteroides spp.

Clostridium perfringens

Clostridium difficile

Prevotella spp.

Iné mikroorganizmy

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Mycoplasma spp.

Ureaplasma urealyticum

$Prirodzená citlivosť väčšiny baktérií sa nachádza v stredovom rozmedzí.

1Miera rezistencie u pacientov, ktorí patria do špeciálnej skupiny napríklad pacienti s cystickou fibrózou je ≥10%.

Skratky:

MSSA = Meticilín senzitívny Staphylococcus aureus,

MRSA = Meticilín rezistentný Staphylococcus aureus

MSCNS = Meticilín senzitívny, koaguláza-negatívne staphylokoky

+Vysoký stupeň rezistencie (> 50 %) bol pozorovaný v jednej alebo vo viacerých oblastiach v rámci EU.


Iné poznámky:

Aminoglykozidy sú vhodné prípravky na kombináciu s inými antibiotikami na liečbu gram-pozitívnych kokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Po perorálnom podaní je amikacín absorbovaný len vo veľmi malom množstve. Amikacín môže byť aplikovaný len parenterálnym podaním. Najvyššie sérové koncentrácie nastávajú 1 – 2 hodiny po infúzii. Sérový polčas je 2,2 – 2,4 hodín. Dlhší polčas je možné očakávať u pacientov s ochorením obličiek, u predčasne narodených novorodencov a novorodencov.

Podanie dávky o veľkosti 7,5 mg/kg kontinuálnou i.v. infúziou počas 10 minút vyvolá sérovú koncentráciu 38 µg/ml na konci infúzie. Pri podávaní 15 mg/kg zdravým dobrovoľníkom kontinuálnou i.v. infúziou počas 30 minút bola nameraná sérová koncentrácia približne 77 µg/ml na konci infúzie a 47 µg/ml a 1 µg/ml, 1 a 12 hodín na konci infúzie, respektíve.

U starších pacientov s priemerným klírens kreatinínu 64 ml/min, podanie dávky 15 mg/kg i.v. infúziou počas 30 minút má za následok sérovú koncentráciu 55 µg/ml na konci infúzie a 5,4 µg/ml a 1,3 µg/ml, 12 a 24 hodín po skončení infúzie, respektíve.

Mnohé štúdie o dávkovaní nepreukázali akumulačné účinky u ľudí s normálnou funkciou obličiek, ktorým boli podávané jednorazové denné dávky 15 až 20 mg/kg.


Distribúcia:

Distribučný objem amikacínu je približne 24 l (28% telesnej hmotnosti). Rýchlosť viazania plazmového proteínu bola stanovená na 4% - 10%.

Po podaní odporúčanej dávky, terapeutické hladiny amikacínu boli nájdené v kostiach, srdci, žlčníku pľúcnom tkanive, moči, žlči, bronchiálnej sekrécii, odkašlanom hliene, intersticiálnom moku, pleurálnom moku a synoviálnom moku.

Dostatočne prechádza do tekutiny zapálených mozgových plien. Približne 10% až 20% sérovej koncentrácie prechádza cez meningy, čo sa môže zvýšiť na 50% keď sú meningy zapálené.

Látka sa akumuluje v renálnom kortexe a tekutine vnútorného ucha a jej eliminácia z týchto častí je pomalá.

Amikacín prechádza placentovou bariérou a je vylučovaný do materského mlieka. Pri 20% koncentrácii v tele matky bola dokázaná prítomnosť látky v krvi plodu a amniotickej tekutine.


Biotransformácia:

Amikacín nie je metabolizovaný v ľudskom tele.


Eliminácia:

U pacientov s normálnou funkciou obličiek je priemerná sérová klírens amikacínu 100 ml/min a renálna klírens 94 ml/min. Prevládajúca forma eliminácie amikacínu je glomerulárna filtrácia. Väčšia časť objemu (60% - 82%) je v nezmenenej forme vylúčená močom v priebehu prvých 6 hodín. Iba veľmi malé množstvá sú vylúčené žlčou. U pacientov s normálnou funkciou obličiek je 91% až 95% dávky amikacínu (i.m.) vylúčených močom do 8 a 24 hodín, respektíve.

Amikacín môže byť eliminovaný pomocou hemodialýzy a pri nižšej rýchlosti aj peritoneálnou dialýzou. V závislosti od dialyzačnej metódy 50% (rozpätie 29% - 81%) alebo 40% - 80% podanej dávky sa odstráni do štyroch alebo ôsmych hodín, respektíve.


Pediatrickí pacienti:

Údaje z prípadov podávania viacnásobných denných dávok ukázali hladiny miechového moku u normálnych detí okolo 10 až 20% sérových koncentrácií a pri meningitíde môžu dosiahnuť 50%.


Intravenózne podávanie

U novorodencov a najmä u predčasne narodených novorodencov dochádza k poklesu renálnej eliminácie amikacínu.


V štúdii na novorodencoch (1-6 dní po narodení) boli novorodenci rozdelení do skupín podľa pôrodnej hmotnosti (<2000, 2000-3000 a >3000g). Amikacín sa podával intramuskulárne a/alebo intravenózne a veľkosť dávky bola 7,5 mg/kg. Klírens u novorodencov >3000 g bol 0,84 ml/min/kg a konečný polčas bol okolo 7 hodín. V tejto skupine bol počiatočný objem distribúcie v rovnovážnom stave 0,3 ml/kg a 0,5 mg/kg, respektíve. V skupinách s nižšou pôrodnou hmotnosťou bol klírens/kg nižší a polčas dlhší. opakované dávky každých 12 hodín vo všetkých vyššie spomenutých skupinách nevykázali akumuláciu po piatich dňoch.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity opakovaných dávok boli hlavnými účinkami nefrotoxicita a ototoxicita.

Neboli vykonané žiadne štúdie o mutagénnom a karcinogénnom potenciály amikacínu.

V štúdiách reprodukčnej toxicity bolo dokázané, že amikacín spôsobil dávkami vyvolanú nefrotoxicitu u gravidných potkanoch a ich plodoch; v štúdiách reprodukčnej toxicity na potomkoch myší, potkanov a zajacov bola dokázaná zvýšená plodová úmrtnosť. Existuje riziko poškodenia vnútorného ucha a obličiek plodu, ktoré sa vzťahuje na triedu aminoglykozidových antibiotík.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný,

Hydroxid sodný (na úpravu pH),

Voda na injekcie


6.2 Inkompatibility


Amikacin B. Braun 2.5 mg/ml, 5 mg/ml, a 10 mg/ml sú roztoky určené k priamemu použitiu a nesmú sa miešať so žiadnymi inými medicínskymi prípravkami, musia byť podávané osobitne a v súlade s odporučeným dávkovaním.

Za žiadnych okolností sa aminoglykozidy nemôžu miešať v infúznom roztoku s beta-laktámovými antibiotikami (napríklad penicilíny, cefalosporíny), čo môže vyvolať chemicko-fyzikálnu inaktiváciu kombinovaných liekov.


Chemické inkompatibility sú známe pre amfotericín, chlorotiazidy, erytromycín, heparín, nitrofurantoín, novobiocín, fenytoín, sulfadiazín, tiopentón, chlortetracyklín, vitamín B, a vitamín C. Amikacín sa nesmie miešať s týmito medicínskymi prípravkami.


Inaktivácia v prípade zmiešania aminoglykozidov s beta-laktámovými antibiotikami môže pretrvávať pri odbere vzoriek na meranie hladín antibiotika v sére a môže tak v konečnom dôsledku spôsobiť podcenenie chýb v dávkovaní a riziko toxicity. Vzorky musia byť rýchlo prevedené a uložené v chlade alebo sa musí pridať beta-laktamáza.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené:


3 roky.


Čas použiteľnosti (po otvorení):

Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite.

Ak nie je použitý okamžite sú soba a podmienky uchovávania pred použitím plne v zodpovednosti podávajúceho a normálne by nemala presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 -8° C.6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Podmienky uchovávania otvoreného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


 • Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml:

LD polyetylénové fľašky obsahujúce 100 ml, dostupné v baleniach po

10 x 100 ml

20 x 100 ml


 • Amikacin B. Braun 5 mg/ml:

LD polyetylénové fľašky obsahujúce 100 ml, dostupné v baleniach po

10 x 100 ml

20 x 100 ml


 • Amikacin B. BRaun 10 mg/ml:

LD polyetylénové fľašky obsahujúce 100 ml, dostupné v baleniach po

10 x 100 ml

20 x 100 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami, okamžite po použití.

Len na intravenózne použitie.

Len na jednorazové použitie.

Nepoužitý roztok má byť zlikvidovaný.

Pred podaním má byť roztok vizuálne skontrolovaný či neobsahuje častice alebo či nezmenil farbu.

Použité môžu byť len roztoky, ktoré neobsahujú častice.

Roztok má byť podávaný pomocou sterilných prístrojov a v antiseptických podmienkach. Do systému sa nesmie dostať vzduch.

Pre viac informácií, pozri časť 4.2.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen, Nemecko


Poštová adresa:

34209 Melsungen, Nemecko


Telefón: +49 5661/71-0

Fax: +49 5661/71-4567


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml: 15/0962/10-S

Amikacin B. Braun 5 mg/ml: 15/0963/10-S

Amikacin B. Braun 10 mg/ml: 15/0964/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


21.12.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2011

13

Amikacin B.Braun 10 mg/ml