+ ipil.sk

Amilostad 5 mgPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE, EV. Č.: 2012/00911


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Amilostad 5 mg
Amilostad 10 mg

tablety

Amlodipín (ako besylát)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Amilostad a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Amilostad

3. Ako užívať Amilostad

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Amilostad

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE AMILOSTAD A NA ČO SA POUŽÍVA


Amilostad obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kalciové antagonisty.


Amilostad sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) alebo určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.


U pacientov s vysokým tlakom krvi liek pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, a tak krv cez ne preteká oveľa ľahšie. U pacientov s angínou pektoris účinkuje Amilostad tak, že zvyšuje prívod krvi k srdcovému svalu, ktorý tak dostáva viac kyslíka a výsledkom je predchádzanie vzniku bolesti na hrudníku. Váš liek neposkytuje okamžitú úľavu bolesti na hrudníku spôsobenej angínou pektoris.


2. SKÔR AKO UŽIJETEAMILOSTAD


Neužívajte Amilostad

 • keď ste alergický (precitlivený) na amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku uvedených v časti 6 alebo na ktoréhokoľvek iného kalciového antagonistu. Môže sa to prejaviť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkosťami pri dýchaní.

 • keď máte veľmi nízky tlak krvi (ťažkú hypotenziu).

 • keď máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (aortálnej stenózy) alebo kardiogénny šok (stav, keď srdce nie je schopné dodávať telu dostatočné množstvo krvi).

 • keď trpíte na srdcové zlyhanie po srdcovej príhode (akútnom infarkte myokardu).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Amilostadu

Informujte svojho lekára, ak máte alebo ste mali ktorýkoľvek z nasledovných stavov:

 • nedávno prekonanú srdcovú príhodu

 • srdcové zlyhanie

 • závažné zvýšenie tlaku krvi (hypertenzná kríza)

 • ochorenie pečene

 • ste starší človek a treba Vám zvýšiť dávku


Použitie u detí a dospievajúcich

Amilostad nebol študovaný u detí mladších ako 6 rokov. Amilostad sa má používať iba na liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku od 6 rokov do 17 rokov (pozri časť 3).

Pre viac informácií sa porozprávajte so svojím lekárom.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Amilostad môže ovplyvňovať iné lieky alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ako sú:

 • verapamil, diltiazem (liek na srdce),

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky na hubové a plesňové infekcie),

 • erytromycín, rifampicín, klarytromycín (antibiotiká),

 • hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný),

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteázy používané na liečbu HIV (AIDS)),

 • dantrolén (infúzia na liečbu závažných teplôt),

 • simvastatín (používaný na zníženie zvýšených hladín cholesterolu v krvi).


Amilostad môže znížiť Váš krvný tlak ešte viac, ak už užívate iné lieky na liečbu krvného tlaku.


Užívanie Amilostadu s jedlom a nápojmi


Ľudia, ktorí užívajú Amilostad, nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu a grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, ktoré môže nepredvídateľne zosilniť účinok Amilostadu na zníženie tlaku krvi.


Tehotenstvo

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas tehotenstva nebola stanovená. Ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, musíte to oznámiť svojmu lekárovi skôr, ako užijete Amilostad.


Dojčenie

Nie je známe, či amlodipín prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte, alebo sa chystáte začať dojčiť, musíte to oznámiť svojmu lekárovi skôr, ako užijete Amilostad.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Amilostad môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak Vám tablety vyvolávajú nutkanie na vracanie, závraty alebo únavu, alebo Vám spôsobujú bolesť hlavy, ale okamžite kontaktujte svojho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ AMILOSTAD


Vždy užívajte Váš liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná úvodná dávka je 5 mg Amilostadu raz denne. Dávka sa môže zvýšiť na 10 mg Amilostadu raz denne.


Váš liek môžete užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch. Tabletu užite každý deň v rovnakom čase a zapite ju vodou. Amilostad nezapíjajtes grapefruitovou šťavou.


Použitie u detí a dospievajúcich

Pre deti a dospievajúcich (vo veku 6-17 rokov) je zvyčajná odporúčaná začiatočná dávka 2,5 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg denne.


Amilostad 2,5 mg momentálne nie je dostupný a dávku 2,5 mg nemožno dosiahnuť rozdelením tablety Amilostadu 5 mg, keďže tieto tablety nie sú vyrobené na rozlomenie na dve rovnaké polovice.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet. Nečakajte, kým sa Vám tablety minú skôr, ako navštívite svojho lekára.


Ak užijete viac Amilostadu ako máte

Užitie väčšieho počtu tabliet naraz môže spôsobiť zníženie Vášho krvného tlaku na nízku alebo dokonca až na nebezpečne nízku úroveň. Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy, mdloby alebo slabosť. Ak je pokles tlaku dosť závažný, môže dôjsť ku kolapsu/šoku. Vaša koža môže byť chladná a vlhká a môžete stratiť vedomie. Ak užijete naraz viac tabliet, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Amilostad

Nemajte obavy. Ak zabudnete užiť tabletu, vynechajte túto dávku úplne. Vašu nasledujúcu dávku užite v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Amilostad

Váš lekár Vám poradí, ako dlho mate užívať Váš liek. Vaše ochorenie sa môže vrátiť, ak Váš liek prestanete užívať skôr, ako Vám to odporučí lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Amilostad môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite navštívte Vášho lekára, ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.

 • Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní

 • Opuch očných viečok, tváre alebo pier

 • Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní

 • Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie

 • Srdcový záchvat, poruchy srdcového rytmu

 • Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy Vám je veľmi zle.


Hlásené boli nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak Vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte svojho lekára.


Časté: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • bolesť hlavy, závrat, ospalosť (zvlášť na začiatku liečby)

 • búšenie srdca (vnímanie tlkotu Vášho srdca), začervenanie

 • bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea)

 • opuch členkov (edém), únava


Ostatné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú zahrnuté v nasledujúcom zozname. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Menej časté: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť

 • tras, poruchy chuti, mdloby, slabosť

 • znížená citlivosť alebo pocit pichania v končatinách, strata vnímania bolesti

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach

 • nízky tlak krvi

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída)

 • porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti, sucho v ústach, vracanie

 • vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmeny sfarbenia pokožky

 • ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov

 • slabosť, bolesť, celková nevoľnosť

 • bolesti kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesti chrbta

 • nárast alebo pokles telesnej hmotnosti


Zriedkavé: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • zmätenosť


Veľmi zriedkavé: (ovplyvňujú menej než 1 pacienta z 10 000)

 • znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek)

 • zvýšený obsah glukózy v krvi (hyperglykémia)

 • ochorenie nervov, ktoré môže spôsobiť slabosť, mravčenie alebo zníženú citlivosť na dotyk

 • kašeľ, opuch ďasien

 • nadúvanie brucha (gastritída)

 • poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov

 • zvýšené napätie vo svaloch

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou

 • citlivosť na svetlo

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ AMILOSTAD


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Váš liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Amilostad obsahuje


Liečivo je amlodipín (ako besylát).


Amilostad 5 mg:

 • Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako besylát)

 • Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza (E460), bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý (E341), sodná soľ karboxymetylškrobu A, magnéziumstearát (E470b)


Amilostad 10 mg:

 • Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako besylát)

 • Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza (E460), bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý (E341), sodná soľ karboxymetylškrobu A, magnéziumstearát (E470b)


Ako vyzerá Amilostad a obsah balenia


Amilostad 5 mg:

5 mg tablety amlodipínbesylátu sú biele okrúhle.


Tablety sú dostupné v blistrových baleniach po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 a 200 tabliet.


Amilostad 10 mg:

10 mg tablety amlodipínbesylátu sú biele okrúhle s deliacou ryhou na jednej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Tablety sú dostupné v blistrových baleniach po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobcovia

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AG Etten-Leur

Holandsko


STADA Production Ireland Ltd

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary

Írsko


SANICO N.V.

Veedijk 59, Industriezone IV

2300 Turnhout

Belgicko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Amlodipine besilate EG 5 mg tabletten / Amlodipine besilate EG 10 mg

tabletten

Česká republika: AMILOSTAD 5 mg / AMILOSTAD 10 mg

Dánsko: Amlobesyl

Estónsko: NORMOSTAD

Holandsko: Amlodipinebesilaat 5, tabletten 5 mg / Amlodipinebesilaat 10, tabletten 10 mg

Litva: NORMOSTAD 5 mg tabletés / NORMOSTAD 10 mg tabletés

Luxembursko: Amlodipine besilate EG 5 mg tabletten / Amlodipine besilate EG 10 mg

tabletten

Nemecko: Amlodipin(besilat) STADA 5 mg Tabletten / Amlodipin(besilat) STADA 10 mg Tabletten

Slovenská republika: Amilostad 5 mg / Amilostad 10 mg

Švédsko: Amlobesyl 5 mg tablett / Amlobesyl 10 mg tablett

Taliansko: Amlodipina besilato EG 5 mg Compresse / Amlodipina besilato EG 10 mg

Compresse


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2013.6


Amilostad 5 mg

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE, EV. Č.: 2012/00911


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Amilostad 5 mg
Amilostad 10 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Amilostad 5 mg:

Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipínbesylát).

Amilostad 10 mg

Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipínbesylát).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Amilostad 5 mg tablety: Biele okrúhle tablety.

Amilostad 10 mg tablety: Biele okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia.

Chronická stabilná angina pectoris.

Vazospastická (Prinzmetalova) angina pectoris.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí

Zvyčajná úvodná dávka na liečbu hypertenzie aj anginy pectoris je 5 mg jedenkrát denne, ktorú možno zvýšiť až na maximálnu dávku 10 mg v závislosti od individuálnej odpovede pacienta na liečbu.

U hypertenzných pacientov bol amlodipín použitý v kombinácii s tiazidovým diuretikom, alfablokátorom, betablokátorom alebo inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu. V prípade anginy pectoris sa amlodipín môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi u pacientov s anginou pectoris refraktérnou na nitráty a/alebo adekvátne dávky betablokátorov.


Pri súčasnom podávaní s tiazidovými diuretikami, betablokátormi, ako aj inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa nevyžaduje úprava dávky amlodipínu.


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti

Amlodipín použitý v podobných dávkach u starších aj mladších pacientov je rovnako dobre tolerovaný. U starších pacientov sa odporúča bežné dávkovanie, ale zvýšenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 5.2).


Porucha funkcie pečene

Odporúčané dávkovanie nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene; preto zvolenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu (pozri časti 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipínu nebola študovaná pri závažnej poruche funkcie pečene. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a pomaly ju zvyšovať.


Porucha funkcie obličiek

Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia, preto sa odporúča bežné dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 rokov do 17 rokov

Odporúčaná antihypertenzná perorálna dávka u pediatrických pacientov vo veku 6 - 17 rokov je 2,5 mg jedenkrát denne ako začiatočná dávka, ktorá sa zvýši na 5 mg jedenkrát denne, ak sa cieľová hodnota tlaku krvi nedosiahne po 4 týždňoch. Dávky vyššie ako 5 mg denne neboli u pediatrických pacientov študované (pozri časti 5.1 a 5.2).


Dávky 2,5 mg amlodipínu nie sú pri tomto lieku možné.


Detí mladšie ako 6 rokov

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

Tableta na perorálne podanie.


4.3 Kontraindikácie


Amlodipín je kontraindikovaný u pacientov s:

 • precitlivenosťou na deriváty dihydropyridínov, amlodipín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 • závažnou hypotenziou

 • šokom, vrátane kardiogénneho šoku

 • obštrukciou výtokovej časti ľavej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy)

 • hemodynamicky nestabilným srdcovým zlyhaním po akútnom infarkte myokardu


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze nie je stanovená.

Pacienti so srdcovým zlyhaním

Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť s opatrnosťou. V dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii zahŕňajúcej pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA trieda III a IV) bol zaznamenaný vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine liečenej amlodipínom ako v placebo skupine (pozri časť 5.1). Blokátory kalciového kanála, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.

Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene

Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Podávanie amlodipínu sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať s opatrnosťou. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene sa môže vyžadovať pomalé titrovanie dávky a starostlivé sledovanie.


Použitie u starších pacientov

U starších pacientov sa má zvýšenie dávky vykonať s opatrnosťou (pozri časti 4.2 a 5.2).


Použitie pri renálnom zlyhaní

U takýchto pacientov možno amlodipín používať vo zvyčajných dávkach. Zmeny v plazmatických koncentráciách amlodipínu nekorelujú so stupňom poškodenia funkcie obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na amlodipín


CYP3A4 inhibítory: Súčasné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz, azolovými antimykotikami, makrolidmi, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže zapríčiniť signifikantné zvýšenie expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike (PK) sa môže prejaviť u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.


CYP3A4 induktory: Nie sú dostupné žiadne údaje ohľadom účinku CYP3A4 induktorov na amlodipín. Súbežné používanie CYP3A4 induktorov (napr. rifampicínu, ľubovníka bodkovaného) môže vyvolať znížené plazmatické koncentrácie amlodipínu. Súbežné podávanie môže viesť k redukcii plazmatickej koncentrácie amlodipínu. Amlodipínu sa spolu s CYP3A4 induktormi má používať s opatrnosťou.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti amlodipínu s následným zosilnením jeho účinkov na zníženie tlaku krvi.


Dantrolén (infúzia): U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Účinky amlodipínu na iné lieky

Účinky amlodipínu na zníženie tlaku krvi sa znásobujú účinkami iných antihypertenzív znižujúcich tlak krvi.


V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


Simvastatín: Súčasné podávanie viacnásobných dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu vedie k 77 % zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní so samotným simvastatínom. Hraničná dávka simvastatínu u pacientov liečených amlodipínom je 20 mg denne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Bezpečnosť podávania amlodipínu počas gravidity u ľudí nebola preukázaná.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3).

Použitie amlodipínu v gravidite sa odporúča iba vtedy, ak nejestvuje žiadna bezpečnejšia alternatíva a ak samotné ochorenie prináša so sebou väčšie riziko pre matku i plod.

Laktácia

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie o tom, či sa má v dojčení pokračovať alebo ho ukončiť alebo pokračovať v liečbe amlodipíninom alebo ju prerušiť, sa má urobiť so zreteľom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťami hlavy, únavou alebo nevoľnosťou, môžu mať narušenú schopnosť reagovania. Opatrnosť sa odporúča zvlášť na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby sú somnolencia, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, začervenanie, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, opuch a únava.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

Počas liečby amlodipínom sa pozorovali a hlásili nasledovné nežiaduce účinky s nasledovnými frekvenciami: Veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až <1/10 ); menej časté ( 1/1 000 až <1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Trieda orgánového systému

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

Leukocytopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Alergické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé

Hyperglykémia

Psychické poruchy

Menej časté

Nespavosť, zmeny nálady (vrátane anxiozity), depresia

Zriedkavé

Zmätenosť

Poruchy nervového systému

Časté

Ospalosť, závrat, bolesť hlavy (predovšetkým na začiatku liečby)

Menej časté

Tras, dysgeúzia, synkopa, hypoestézia, parestézia

Veľmi zriedkavé

Hypertónia,

periférna neuropatia

Poruchy oka

Menej časté

Poruchy zraku (vrátane diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie

Veľmi zriedkavé

Infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fibrilácie)

Poruchy ciev

Časté

Nával horúčavy

Menej časté

Hypotenzia

Veľmi zriedkavé

Vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Dyspnoe, rinitída

Veľmi zriedkavé

Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Bolesť brucha, nauzea

Menej časté

Vracanie, dyspepsia, zmena črevných vlastností (vrátane hnačky a zápchy), suchosť v ústach

Veľmi zriedkavé

Pankreatitída, gastritída, gingiválna hyperplázia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Hepatitída, žltačka, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Alopécia, purpura, zmena sfarbenia kože, hyperhydróza, pruritus, vyrážka, exantém

Veľmi zriedkavé

Angioedém, erythema multiforme, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a, spojivového tkaniva

Časté

Opuch členka

Menej časté

Artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močovej sústavy

Menej časté

Poruchy močenia, nočné močenie, zvýšená frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Impotencia, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Opuch, únava

Menej časté

Bolesť na hrudi, asténia, bolesť, pocit ťažoby

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté

Prírastok telesnej hmotnosti, úbytok telesnej hmotnosti

*zväčša súvisiace s cholestázou


Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí sú obmedzené.


Príznaky:

Dostupné údaje naznačujú, že nadmerné predávkovanie môže viesť k nadmernej periférnej vazodilatácii a možnej reflexnej tachykardii. Zaznamenali sa prípady výraznej a pravdepodobne predĺženej systémovej hypotenzie vrátane šoku a šoku s fatálnym výsledkom.


Liečba:

Klinicky významná hypotenzia v dôsledku predávkovania amlodipínom si vyžaduje aktívnu

kardiovaskulárnu podporu vrátane častého monitorovania srdcových a dýchacích funkcií, zvýšenie

polohy končatín a sledovanie objemu tekutiny v cirkulácii a diurézy.


Vazokonstrikčné látky môžu pomôcť obnoviť cievny tonus a tlak krvi za predpokladu, že ich použitie

nie je kontraindikáciou. Glukonan vápenatý aplikovaný intravenózne môže byť prospešný pri zvrátení

účinkov blokády kalciových kanálov.


V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. U zdravých dobrovoľníkov ukázalo použitie aktívneho uhlia do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu zníženie miery absorpcie amlodipínu.

Keďže sa amlodipín značne viaže na bielkoviny, nie je pravdepodobná prospešnosť dialýzy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Blokátory kalciového kanála / selektívne blokátory kalciového kanála s prevažujúcimi vaskulárnymi účinkami.

ATC kód: C08C A01


Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov ciev a srdcovej svaloviny.


Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu symptómov anginy pectoris nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledovnými účinkami:


 1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a potrebu kyslíka.


 1. Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa aj dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná angina pectoris) a uvoľňuje koronárnu vazokonstrikciu indukovanú fajčením.


U pacientov s hypertenziouvedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24-hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s anginou pectorisdávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas schopnosti vykonávať fyzickú záťaž, časový interval do vzniku anginóznych ťažkostí a čas do objavenia sa 1-milimetrovej depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania nitroglycerínu.


Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Použitie u pacientov s koronárnou chorobou srdca (Coronary artery Disease, CAD)

Účinnosť amlodipínu v predchádzaní klinickým príhodám u pacientov s koronárnou chorobou srdca (CAD) sa hodnotila v nezávislej multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1 997 pacientmi; Porovnanie amlodipínu voči enalaprilu zamerané na zníženie výskytu trombózy (Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis, CAMELOT). Z týchto pacientov bolo počas 2 rokov 663 liečených amlodipínom v dávkach 5 - 10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávkach 10 - 20 mg a 655 pacientov bolo liečených placebom, popri štandardnej liečbe statínmi, betablokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou. Najdôležitejšie výsledky týkajúce sa účinnosti sú uvedené v tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že pri liečbe amlodipínom bolo u pacientov s CAD zaznamenaných menej hospitalizácií a revaskularizačných výkonov.

Tabuľka 1. Incidencia signifikantných klinických výsledkov pre CAMELOT

Výskyt kardiovaskulárnych príhod amlodipín verzus placebo

počet (%)

Výsledky Amlodipín Placebo Enalapril Pomer rizika Hodnota P

(95 % IS)

Primárny koncový bod

Nežiaduce kardiovaskulárne príhody

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-0,88)

0,003

Jednotlivé zložky

Koronárna revaskularizácia

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-0,98)

0,03

Hospitalizácia pre anginu pectoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-0,82)

0,002

Nefatálny IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-1,46)

0,37

Mozgová mŕtvica alebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-1,32)

0,15

Smrť z kardiovaskulárnych príčin

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-12,7)

0,27

Hospitalizácia pre CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-2,47)

0,46

Resuscitovaná zástava srdca

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Novodiagnostikované ochorenie periférnych ciev

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-13,4)

0,24


Skratky: CHF, kongestívne srdcové zlyhanie (congestive heart failure); IS, interval spoľahlivosti; IM, infarkt myokardu; TIA, tranzitórny ischemický atak.


Použitie u pacientov so srdcovým zlyhaním

Hemodynamické štúdie a klinické záťažové štúdie s pacientmi so srdcovým zlyhaním triedy II-IV podľa klasifikácie NYHA ukázali, že amlodipín na základe záťažovej tolerancie, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie nespôsobuje klinické zhoršenie stavu.


Placebom kontrolovaná štúdia (PRAISE) navrhnutá na hodnotenie pacientov so srdcovým zlyhaním triedy III-IV podľa klasifikácie NYHA, liečených digoxínom, diuretikami a ACE preukázala, že užívanie amlodipínu nezvyšuje riziko mortality alebo kombinované riziko mortality a morbidity u pacientov so srdcovým zlyhaním.


Pokračujúca, dlhodobá, placebom kontrolovaná "follow up" štúdia (PRAISE-2) preukázala, že amlodipín nemá vplyv na celkovú alebo kardiovaskulárnu mortalitu u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy III-IV podľa klasifikácie NYHA neischemického pôvodu. V tejto štúdii bola liečba amlodipínom spojená so zvýšeným výskytom pľúcnych edémov.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)

Randomizovaná dvojito-zaslepená morbiditno-mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) bola vykonaná na porovnanie terapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.

Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (Coronary Heart Disease, CHD) vrátane prekonaného infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice (> 6 mesiacov pred zaradením do štúdie) alebo dokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL cholesterol < 35 mg/dl = 0,91 mmol/l (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).


Primárny koncový bod bol kombináciou fatálne končiacej CHD alebo nefatálneho infarktu myokardu. V primárnom koncovom bode nebol signifikantný rozdiel medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom: RR 0,98 95 % IS [0,90 – 1,07] p = 0,65. Spomedzi sekundárnych koncových bodov bol výskyt srdcového zlyhania (zložka zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho koncového bodu) signifikantne vyšší v skupine s amlodipínom v porovnaní so skupinou s chlórtalidónom (10,2 % verzus 7,7 %, RR 1,38, 95% IS [1,25 - 1,52] p < 0,001. Avšak v mortalite z akejkoľvek príčiny nebol medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom žiadny signifikantný rozdiel. RR 0,96 95 % IS [0,89 – 1,02] p = 0,20.


Použitie u detí (vo veku 6 rokov a starších)

V štúdii bolo zaradených 268 detí vo veku 6-17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou, porovnanie 2,5 mg dávky a 5,0 mg dávky amlodipínu s placebom ukázalo, že obe dávky signifikantne viac znižujú systolický krvný tlak ako placebo. Rozdiel medzi dvoma dávkami nebol štatisticky významný.


Dlhodobé účinky amlodipínu na rast, pubertu a celkový vývoj sa neskúmali. Dlhodobá účinnosť amlodipínu v liečbe počas detstva na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortalita počas dospelosti nie je tiež stanovená.


5.2 Farkmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia, väzba na proteíny

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva, pričom maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 – 12 hodín po užití dávky. Odhaduje sa, že absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Výsledky štúdií in vitro ukazujú, že cirkulujúci amlodipín je naviazaný na plazmatické bielkoviny asi v 97,5 %.

Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená súčasným príjmom potravy.


Biotransformácia/eliminácia

Koncový eliminačný plazmatický polčas je asi 35 - 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke. Amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Použitie pri poruche funkcie pečene

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s pečeňovou nedostatočnosťou majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zväčšenie plochy pod krivkou (area under curve, AUC) približne o 40 - 60 %.


Použitie u starších pacientov

Čas po dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu eliminačného polčasu u starších pacientov. Zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie eliminačného polčasu u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním bolo v rozsahu, aký sa očakával vzhľadom na vek skúmanej skupiny pacientov.


Použitie v pediatrickej populácii

Populačná farmakokinetická (PK) štúdia bola vykonaná u 74 hypertenzných detí vo veku od 1 do 17 rokov (kde 34 pacientov bolo vo veku 6 až 12 rokov a 28 pacientov vo veku 13 až 17 rokov), ktoré užívali amlodipín v dávkach 1,25 mg a 20 mg podávaných buď jedenkrát alebo dvakrát denne. Typický klírens po perorálnom podaní (Cl/F) bol u detí vo veku 6 až 12 rokov 22,5 l/h u chlapcov a 16,4 l/h u dievčat a u dospievajúcich vo veku 13 až 17 rokov bol 27,4 l/h u chlapcov a 21,3 l/h u dievčat. Medzi jednotlivcami bola pozorovaná veľká variabilita v expozícii. Údaje hlásené u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Poškodenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.


*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


mikrokryštalická celulóza E460

bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý E341

sodná soľ karboxymetylškrobu A

magnéziumstearát E470b


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


60 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Amilostad 5 mg:

Blistrové balenie hliník/PVC/PE/PVDC so 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 alebo 200tabletami.
Amilostad 10 mg

Blistrové balenie hliník/PVC/PE/PVDC so 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 alebo 100tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Amilostad 5 mg: 83/0485/06-S

Amilostad 10 mg: 83/0486/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


14.05.2007 / 10.11.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013

12


Amilostad 5 mg