+ ipil.sk

Aminoplasmal B. Braun 10 %Príbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie lieku, ev. č.: 2009/03984-PRE

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2010/07057-ZMEPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Aminoplasmal B. Braun 10 %

infúzny roztok


aminokyseliny


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Aminoplasmal B. Braun 10 % a na čo sa používa

2. Skôr, ako použijete Aminoplasmal B. Braun 10 %

3. Ako používať Aminoplasmal B. Braun 10 %

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Aminoplasmal B. Braun 10 %

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE AMINOPLASMAL B. BRAUN 10 % A NA ČO SA POUŽÍVA


Aminoplasmal B. Braun 10 % je roztok, ktorý Vám podajú cez malú hadičku s kanylou umiestnenou do žily (intravenózna infúzia).

Roztok sa nazýva vyživovací doplnok. Obsahuje aminokyseliny, ktoré sú nevyhnutné pre rast a uzdravenie organizmu.

Tento roztok Vám podajú vtedy, keď nebudete môcť normálne jesť jedlo. Súčasne s týmto roztokom Vám podajú aj iné roztoky, ako napr. roztoky glukózy alebo tukové emulzie.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE AMINOPLASMAL B. BRAUN 10 %


Aminoplasmal B. Braun 10 % Vám nepodajú:

 • ak ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek zložku Aminoplasmalu B. Braun 10 % (úplný zoznam zložiek, pozri časť 6)

 • ak trpíte dedičnou poruchou metabolizmu bielkovín a aminokyselín

 • ak máte závažnú (t. j. život ohrozujúcu) poruchu krvného obehu (šok)

 • ak máte nedostatočný prísun kyslíka

 • ak sa vo Vašej krvi hromadia kyslé látky (acidóza)

 • ak máte závažné ochorenie pečene

 • ak Vám zlyhávajú obličky a tento stav nie je dostatočne liečený umelou obličkou.


Tento roztok sa nesmie podávať novorodencom a deťom mladším ako 2 roky.


Nemajú Vám podať žiadnu infúziu, ak:

 • máte nedostatočne liečené zlyhávanie srdca s výrazným postihnutím krvného obehu

 • sa vo Vašich pľúcach hromadí tekutina (pľúcny edém)

 • máte v tele nadbytok vody, napuchnuté končatiny (hyperhydratácia).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Aminoplasmalu B. Braun 10 %

 • ak trpíte poruchou metabolizmu bielkovín a aminokyselín spôsobenou akoukoľvek inou príčinou, ako je uvedené vyššie (pozri časť „Aminoplasmal B. Braun 10 % Vám nepodajú...“)

 • ak máte poruchu funkcie pečene alebo obličiek

 • ak máte poruchu funkcie srdca

 • ak máte neobvykle vysokú koncentráciu krvného séra (vysoká sérová osmolarita).

 • Pred podaním a počas podávania tohto roztoku lekár skontroluje hladiny tekutín, elektrolytov, cukru v krvi, bielkovín v sére, acidobázickú rovnováhu (rovnováhu kyslých a zásaditých látok) a funkciu pečene a obličiek.

 • ak máte príliš nízke hladiny sodíka alebo draslíka v krvi.

 • Aminoplasmal B. Braun 10 % Vám obvykle podajú ako súčasť intravenóznej výživy, ktorá obsahuje aj látky na doplnenie energie (roztoky cukrov, tukové emulzie), vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.

 • Miesto vpichu Vám budú každý deň kontrolovať, či sa neobjavili príznaky zápalu alebo infekcie.


Užívanie alebo používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Váš lekár veľmi starostlivo rozhodne o tom, či sa Vám má tento roztok v týchto situáciách podať.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Aminoplasmal B. Braun 10 % sa obvykle podáva imobilným pacientom (neschopným pohybu) v zdravotníckom zariadení (pohotovostná liečba, náhla liečba v nemocnici alebo jednodňová liečba). Toto vylučuje možnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ AMINOPLASMAL B. BRAUN 10 %


Dávkovanie

Dospelí a dospievajúci od 15 do 17 rokov

Váš lekár určí množstvo roztoku, ktoré budete každý deň potrebovať.

Obvykle je to 10 – 20 ml na kg Vašej telesnej hmotnosti za deň. Roztok Vám budú podávať rýchlosťou maximálne 1 ml na kg Vašej telesnej hmotnosti za hodinu.


Deti od 2 do 14 rokov

U detí lekár starostlivo upraví dávkovanie podľa veku, stavu výživy a momentálneho ochorenia.

Dávky pre deti budú približne:

3 – 5 rokov: 15 ml na kg telesnej hmotnosti za deň

6 – 14 rokov: 10 ml na kg telesnej hmotnosti za deň.

Roztok sa bude podávať rýchlosťou maximálne 1 ml na kg telesnej hmotnosti za hodinu.


Dĺžka používania

Aminoplasmal B. Braun 10 % sa môže používať dovtedy, kým budete potrebovať intravenóznu výživu.


Spôsob podávania

Aminoplasmal B. Braun 10 % Vám podajú cez malú plastovú hadičku zavedenú do jednej z Vašich veľkých žíl.


Ak Vám podajú viac Aminoplasmalu B. Braun 10 % ako majú:

Je nepravdepodobné, že sa to stane, pretože Vašu dennú dávku určí lekár. Ak Vám však podajú príliš veľkú dávku alebo ak bude rýchlosť infúzie príliš vysoká, časť aminokyselín vylúčite močom; môže Vám byť nevoľno, prípadne môžete vracať alebo mať triašku. V prípade, že sa to stane, infúzia sa dočasne zastaví a neskôr bude pokračovať nižšou rýchlosťou.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Aminoplasmal B. Braun 10 % môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Takéto vedľajšie účinky nie sú typické iba pre roztok Aminoplasmalu B. Braun 10 %, ale môžu sa vyskytnúť pri akejkoľvek intravenóznej výžive, najmä na jej začiatku.


Menej časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 liečených pacientov z 1 000):

 • poruchy žalúdka a čriev: vracanie, nevoľnosť

 • celkové poruchy: bolesť hlavy, zimnica, horúčka.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ AMINOPLASMAL B. BRAUN 10 %


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Aminoplasmal B. Braun 10 % po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a škatuli po „EXP“.

Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Fľaše uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.

Po skončení infúzie sa zvyšný roztok nemá odkladať na neskoršie použitie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Aminoplasmal B. Braun 10 % obsahuje

Liečivá sú aminokyseliny.


Jeden liter (1 000 ml) totho lieku obsahuje:


Izoleucín

5,00

g

Leucín

8,90

g

Lyzíniumacetát

5,74

g

(čo zodpovedá 4,07 g lyzínu)


Monohydrát lyzínu

3,12

g

(čo zodpovedá 2,78 g lyzínu)Metionín

4,40

g

Fenylalanín

4,70

g

Treonín

4,20

g

Tryptofán

1,60

g

Valín

6,20

g

Arginín

11,50

g

Histidín

3,00

g

Alanín

10,50

g

Glycín

12,00

g

Kyselina asparágová

5,60

g

Kyselina glutámová

7,20

g

Prolín

5,50

g

Serín

2,30

g

Tyrozín

0,40

g


Ďalšie zložky sú acetylcysteín, monohydrát kyseliny citrónovej a voda na injekciu.


Koncentrácie elektrolytovOctan

28

mmol/l

Citrát

2,0

mmol/l
Obsah aminokyselín

100

g/l

Obsah dusíka

15,8

g/l


Energia

1 675

kJ/l = 400 kcal/l

Osmolarita

864

mosm/l

Titračná kyslosť (do pH 7,4) približne

20

mmol/l

pH

5,7 – 6,3Ako vyzerá Aminoplasmal B. Braun 10 % a obsah balenia

Aminoplasmal B. Braun 10 % je číry, bezfarebný alebo slabožltý (ako slama) roztok.

Liek sa dodáva v bezfarebných sklenených fľašiach s objemom 250 ml, 500 ml a 1 000 ml, ktoré sú uzavreté gumenou zátkou.

Fľaše s objemom 250 ml a 500 ml sú dostupné v baleniach po 10 fliaš.

Fľaše s objemom 1 000 ml sú dostupné v baleniach po 6 fliaš.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registácii a výrobca:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Nemecko


Poštová adresa:

34209 Melsungen

Nemecko

Tel: +49/5661/71-0

Fax: +49/5661/71-4567

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko Aminoplasmal B. Braun 10 % Infusionslösung

Belgicko Aminoplasmal 16, oplossing voor infusie

Česká republika Aminoplasmal B. Braun 10 %

Nemecko Aminoplasmal B. Braun 10 % Infusionslösung

Estónsko Aminoplasmal B. Braun 10 %

Španielsko Aminoplasmal B. Braun 10 % solución para perfusión

Fínsko Aminoplasmal 16 N/l infuusioneste, liuos

Grécko Aminoplasmal B. Braun 10 % διάλυμαγιαέγχυση

Maďarsko Aminoplasmal B. Braun 10 %, oldatos infúzió

Taliansko Amixal 10 %, soluzione per infusione

Litva Aminoplasmal B. Braun 10 % infuzinis tirpalas

Luxembursko Aminoplasmal B. Braun 10 % Infusionslösung

Lotyšsko Aminoplasmal B. Braun 10 % šķīdums infūzijām

Portugalsko Aminoplasmal B. Braun 10 %

Slovensko Aminoplasmal B. Braun 10 %

Velká Británia B. Braun Aminoplasmal 10 % solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2011.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NASLEDUJÚCA INFORMÁCIA JE URČENÁ LEN PRE LEKÁROV A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV:


Návod na použitie

Na infúziu Aminoplasmalu B. Braun 10 % používajte sterilnú intravenóznu súpravu.

Ak je pre kompletizáciu parenterálnej výživy potrebné pridať do tohto lieku ďalšie nutričné zložky, ako napríklad sacharidy, lipidy, vitamíny a stopové prvky, zmiešanie sa musí vykonať za prísnych aseptických podmienok. Po pridaní každej zložky treba zmes dobre premiešať. Pozor na kompatibilitu.


Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liek sa nesmie použiť, ak roztok nie je číry alebo ak je poškodená fľaša alebo jej uzáver.

Uchovávanie lieku na chladnom mieste, pri teplote nižšej ako 15 C, môže viesť k tvorbe kryštálov, ktoré sa však miernym zahriatím na 25 C rozpustia. Jemne potraste infúznou fľašou, aby ste zabezpečili homogenitu.


Uchovávanie po zmiešaní s inými zložkami

Z mikrobiologického hľadiska sa majú zmesi podať ihneď po príprave. Ak sa nepodajú ihneď, za čas a podmienky uchovávania zmesí zodpovedá používateľ a za normálnych okolností nemajú prekročiť 24 hodín pri teplote 2 C – 8 C, pokiaľ sa zmiešanie roztoku nevykonalo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.
5Aminoplasmal B. Braun 10 %

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie lieku, ev. č.: 2009/03984-PRE.
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Aminoplasmal B. Braun 10 %

infúzny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 000 ml roztoku obsahuje


Aminokyseliny:

Izoleucín 5,00 g

Leucín 8,90 g

Lyzíniumacetát 5,74 g

(čo zodpovedá lyzínu 4,07 g)

Monohydrát lyzínu 3,12 g

(čo zodpovedá lyzínu 2,78 g)

Metionín 4,40 g

Fenylalanín 4,70 g

Treonín 4,20 g

Tryptofán 1,60 g

Valín 6,20 g

Arginín 11,50 g

Histidín 3,00 g

Alanín 10,50 g

Glycín 12,00 g

Kyselina asparágová 5,60 g

Kyselina glutámová 7,20 g

Prolín 5,50 g

Serín 2,30 g

Tyrozín 0,40 g


Celkové aminokyseliny 100 g/l

Celkový dusík 15,8 g/l


Kalorická hodnota 1 675 kJ/l = 400 kcal/l


Teoretická osmolarita 864 mosm/l

Titračná kyslosť (do pH 7,4) približne 20 mmol/l

pH 5,7 – 6,3


Koncentrácie elektrolytov: mmol/l

Octan 28

Citrát 2,0


Úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok.

Číry, bezfarebný alebo slabožltý roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Doplnenie aminokyselín, ako zložiek na syntézu proteínov v rámci parenterálnej výživy, keď perorálna alebo enterálna výživa nie je možná, je nedostatočná alebo kontraindikovaná.

Pri parenterálnej výžive sa majú infúzie aminokyselín vždy kombinovať s adekvátnym doplnením kalórií, napr. vo forme infúzií sacharidov.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávka sa prispôsobuje individuálnym potrebám aminokyselín a tekutín v závislosti od klinického stavu pacienta (stavu výživy a/alebo stupňa dusíkového katabolizmu vzhľadom na základné ochorenie).


Dospelí a dospievajúci od 15 do 17 rokov:

Priemerná denná dávka:

10 20 ml/kg telesnej hmotnosti (TH) čo zodpovedá 1,0 2,0 g aminokyselín/kg TH

čo zodpovedá 700 – 1 400 ml/70 kg pacienta

Maximálna denná dávka:

20 ml/kg TH čo zodpovedá 2,0 g aminokyselín/kg TH

čo zodpovedá 140 g aminokyselín/70 kg pacienta

čo zodpovedá 1 400 ml/70 kg pacienta

Maximálna rýchlosť prietoku infúzie, resp. rýchlosť kvapkania:

1 ml/kg TH/h čo zodpovedá 0,1 g aminokyselín/kg TH/h

čo zodpovedá 25 kvapiek/min/70 kg pacienta

čo zodpovedá 1,17ml/min/70 kg pacienta


Deti a dospievajúci do 14 rokov:

Dávky pre túto vekovú skupinu, ako sú uvedené nižšie, sú odporúčané priemerné hodnoty. Presnú dávku treba upraviť individuálne podľa veku, vývojového štádia a prevládajúceho ochorenia.


Denná dávka vo veku 3 – 5 rokov:

15 ml/kg TH čo zodpovedá 1,5 g aminokyselín/kg TH

Denná dávka vo veku 6 – 14 rokov:

10 ml/kg TH čo zodpovedá 1,0 g aminokyselín/kg TH

Maximálna rýchlosť prietoku infúzie:

1 ml/kg TH/h čo zodpovedá 0,1 g aminokyselín/kg TH/h


Spôsob podávania a dĺžka použitia

Na intravenózne použitie (infúzia do centrálneho venózneho katétra).


Môže sa podať, pokiaľ je indikovaná parenterálna výživa.


Aminoplasmal B. Braun 10 % je iba jednou zložkou parenterálnej výživy. V parenterálnej výžive sa musí doplnenie aminokyselín kombinovať s doplnením zdrojov kalórií, esenciálnych mastných kyselín, elektrolytov, vitamínov a stopových prvkov.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na prítomnosť aminokyseliny v roztoku.

 • Kongenitálne abnormality metabolizmu aminokyselín.

 • Závažné poruchy krvného obehu s ohrozením života (napr. šok).

 • Hypoxia.

 • Metabolická acidóza.

 • Pokročilé ochorenie pečene.

 • Závažná obličková insuficiencia bez prístupu k hemofiltrácii alebo hemodialýze.

 • Deti mladšie ako 2 roky.

 • Všeobecné kontraindikácie infúznej liečby:

 • nekompenzovaná srdcová insuficiencia

 • akútny pľúcny edém

 • hyperhydratácia.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sú prítomné poruchy metabolizmu aminokyselín iného pôvodu ako je uvedené v časti 4.3, Aminoplasmal B. Braun 10 % sa má podať až po starostlivom zvážení pomeru prínos riziko.


Hypotonická dehydratácia sa má pred podaním parenterálnej výživy upraviť doplnením adekvátneho množstva tekutín a elektrolytov.


V prípadoch hypokaliémie a/alebo hyponatriémie sa má doplniť adekvátne množstvo draslíka a/alebo sodíka.


U pacientov s pečeňovou alebo obličkovou insuficienciou sa dávka musí upraviť podľa individuálnych požiadaviek.


U pacientov so zvýšenou sérovou osmolaritou je potrebná opatrnosť.


Pravidelne sa majú monitorovať sérové elektrolyty, glukóza v krvi, rovnováha tekutín, acido-bázická rovnováha a funkcia obličiek (blood urea nitrogen, BUN – t. j. dusík močoviny v krvi a kreatinín).


Monitorovanie má zahŕňať aj testy na sérové proteíny a funkciu pečene.

Pri podávaní veľkého objemu infúznych tekutín pacientom so srdcovou insuficienciou je potrebná opatrnosť.

Aminoplasmal B. Braun 10 % sa podáva ako časť celkového režimu parenterálnej výživy v kombinácii s adekvátnym množstvom zdrojov energie (roztoky sacharidov, tukové emulzie), vitamínov, stopových prvkov a elektrolytov.


Miesto vpichu infúzie sa má denne kontrolovať na prítomnosť zápalu alebo infekcie.


 1. Liekové a iné interakcie


Nie sú známe.


 1. Gravidita a laktácia


S týmto liekom sa nevykonali štúdie u gravidných a dojčiacich žien .

Nie sú k dispozícii predklinické údaje týkajúce sa podávania Aminoplasmalu B. Braun 10 % počas gravidity.


Aminoplasmal B. Braun 10 % sa má preto počas gravidity a dojčenia podávať veľmi opatrne a len keď je indikácia po zvážení jeho prínosov a možných rizík jednoznačná.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Neaplikovateľné.


 1. Nežiaduce účinky


Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré však nie sú špecifické pre tento liek, ale pre parenterálnu výživu všeobecne, najmä na začiatku podávania parenterálnej výživy.


Menej časté (< 1:100 až ≥ 1:1 000 liečených pacientov):

Poruchy gastrointestinálneho traktu: nevoľnosť, vracanie.

Celkové poruchy: bolesť hlavy, triaška, horúčka.


 1. Predávkovanie


Príznaky


Predávkovanie alebo príliš vysoká rýchlosť prietoku infúzie môžu vyvolať neznášanlivosť vo forme nevoľnosti, triašky, vracania a straty aminokyselín obličkami.


Liečba


Ak sa vyskytnú príznaky neznášanlivosti, infúzia aminokyselín sa má dočasne prerušiť a pokračovať v nej neskôr pomalšou rýchlosťou prietoku infúzie.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupinna: roztoky na parenterálnu výživu.

ATC kód: B05BA01.


Cieľom parenterálnej výživy je doplnenie všetkých zložiek výživy potrebných pre rast, udržovanie a regeneráciu telových tkanív atď.


Aminokyseliny sú zvlášť dôležité, pretože sú nevyhnutné na syntézu proteínov.

Intravenózne podané aminokyseliny vstupujú do intravaskulárnych a intracelulárnych zásob („pools“) aminokyselín. Endogénne aj exogénne aminokyseliny slúžia ako substrát na syntézu funkčných a štrukturálnych proteínov.


Aby sa aminokyseliny nemetabolizovali za účelom produkcie energie a taktiež dodania energie energeticky náročným procesom v organizme, je potrebné zároveň energiu dopĺňať (vo forme sacharidov alebo tukov).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Keďže sa Aminoplasmal B. Braun 10 % podáva intravenózne, biologická dostupnosť aminokyselín obsiahnutých v roztoku je 100 %.


Zloženie Aminoplasmalu B. Braun 10 % vychádza z výsledkov klinických skúšaní metabolizmu pri intravenóznom podaní aminokyselín. Množstvá aminokyselín obsiahnuté v Aminoplasmale B. Braun 10 % sa vybrali tak, aby sa dosiahol homogénny vzostup koncentrácií všetkých plazmatických aminokyselín. Počas podávania infúzie Aminoplasmalu B. Braun 10 % sa teda udržiavajú fyziologické pomery plazmatických aminokyselín, t. j. homeostáza aminokyselín.


Aminokyseliny, ktoré nevstupujú do syntézy proteínov, sa metabolizujú nasledovne. Transamináciou sa aminoskupina oddelí od uhlíkového skeletu. Uhlíkový reťazec sa buď priamo oxiduje na CO2alebo sa využíva ako substrát pre glukoneogenézu v pečeni. Aminoskupina sa tiež v pečeni metabolizuje na močovinu.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


S týmto liekom sa nevykonali predklinické štúdie.


Aminoplasmal B. Braun 10 % obsahuje iba aminokyseliny, ktoré sú substrátmi ľudského metabolizmu.


Preto sa pri dodržaní indiácií, kontraindikácií a odporúčaného dávkovania neočakáva výskyt žiadnych toxických reakcií.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Acetylcysteín

Monohydrát kyseliny citrónovej

Voda na injekciu


 1. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


 1. Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku v neotvorenom balení


3 roky.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu


Liek sa má použiť ihneď.


Čas použiteľnosti po zmiešaní s inými zložkami


Z mikrobiologického hľadiska sa majú zmesi podať ihneď po príprave. Ak sa nepodajú ihneď, za čas a podmienky uchovávania zmesí zodpovedá používateľ a za normálnych okolností nemajú prekročiť 24 hodín pri teplote 2 C – 8 C, pokiaľ sa zmiešanie roztoku nevykonalo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Infúznu fľašu uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávanie lieku na chladnom mieste, pri teplote nižšej ako 15 C, môže viesť k tvorbe kryštálov, ktoré sa však miernym zahriatím na 25 C rozpustia. Jemne potraste infúznou fľašou, aby ste zabezpečili homogenitu.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebná sklenená fľaša (typ II) s chlórbutylovou gumovou zátkou.

Veľkosti balenia:

1 x 250 ml, 10 x 250 ml

1 x 500 ml, 10 x 500 ml

1 x 1 000 ml, 6 x 1 000 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Infúzne fľaše sú len na jednorazové použitie. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


Roztok možno použiť len keď je uzáver fľaše neporušený a roztok je číry.


Používajte sterilnú intravenóznu súpravu.


Ak je pre kompletizáciu parenterálnej výživy potrebné pridať do tohto lieku ďalšie nutričné zložky, ako napríklad sacharidy, lipidy, vitamíny a stopové prvky, zmiešanie sa musí vykonať za prísnych aseptických podmienok. Po pridaní každej zložky treba zmes dobre premiešať. Pozor na kompatibilitu.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


76/0450/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 8.12.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2011

7
Aminoplasmal B. Braun 10 %