+ ipil.sk

AmipedPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2011/07207-REG


Písomná informácia pre používateľa


Amiped

10 % infúzny roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

  • Tento liek bol predpísaný iba vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vaše dieťa.

  • Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete

1. Čo je Amiped a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vaše dieťa dostane Amiped

3. Ako používať Amiped

4. Možné vedľajšie účinky

  1. Ako uchovávať Amiped

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


  1. Čo je Amiped a na čo sa používa


Amiped obsahuje aminokyseliny, ktoré sú nevyhnutné pre rast alebo uzdravenie organizmu. Roztok je upravený tak, aby spĺňal špecifické potreby predčasne i v termíne narodených novorodencov, dojčiat, batoliat a detí. Tento roztok dostanú ako súčasť intravenóznej výživy, pokiaľ nemôžu normálne prijímať stravu. V kombinácii s Amipedom môžu dostávať aj ďalšie výživové zložky, ako sú roztoky glukózy alebo tukové emulzie.


  1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vaše dieťa dostane Amiped


Nepoužívajte Amiped, ak vaše dieťa

  • je alergické na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

  • má vrodenú poruchu metabolizmu proteínov (bielkovín) alebo aminokyselín

  • má život ohrozujúci stav obehového systému (šok)

  • má abnormálne nízke hladiny draslíka

  • má zvýšenú koncentráciu kyslých látok v krvi (acidóza)

  • trpí závažnou srdcovou slabosťou s obehovou poruchou (dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť)

  • má nedostatočný prísun kyslíka

  • má prebytok vody v organizme, opuchy končatín (hyperhydratácia)

  • má nahromadenú tekutinu v pľúcach (pľúcny edém)


Váš lekár bude prihliadať aj na skutočnosť, že roztoky s obsahom aminokyselín sa vo všeobecnosti nesmú používať, ak vaše dieťa

  • trpí závažným ochorením pečene (závažná pečeňová nedostatočnosť)

  • trpí závažným zlyhaním obličiek (závažná renálna insuficiencia), bez terapie náhradnej funkcie obličky

  • je v kóme v dôsledku závažného zlyhania pečene (pečeňová kóma)


Upozornenia a opatrenia

Skôr než použijete Amiped, poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou, ak vaše dieťa

  • trpí poruchou metabolizmu bielkovín alebo aminokyselín v dôsledku stavu iného ako vrodenej poruchy metabolizmu (pozri časť „Nepoužívajte Amiped ak vaše dieťa ...“).

  • trpí poruchou funkcie pečene alebo obličiek

  • má vysokú koncentráciu krvného séra (vysoká sérová osmolarita)

  • potrebuje obmedziť príjem tekutín


Ďalšie opatrenia prijímané vašim lekárom

Pred a počas podávania tohto roztoku deťom bude lekár kontrolovať hladiny tekutín, chemické zloženie krvi a iné hladiny v krvi, funkciu pečene a obličiek.


Deti spravidla dostanú Amiped ako súčasť intravenóznej výživy, ktorá zahŕňa aj energetické doplnky (roztoky glukózy, tukové emulzie), vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.


Iné lieky a Amiped

Ak teraz vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšielieky, povedzteto svojmu lekárovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako dostanete tento liek.


Amiped je určený len na použitie u detí (mladších ako dvanásť rokov).


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa


  1. Ako používať Amiped


Amiped podáva zdravotnícky pracovník.

Lekár rozhodne, koľko tohto lieku je potrebné a ako dlho sa tento liek bude podávať deťom.


Tento roztok sa bude podávať malou plastovou hadičkou zavedenou do žily.


Ak vaše dieťa dostane viac Amipedu, ako malo

Ak sa tento liek podáva príliš rýchlo, nemusí byť dobre znášaný. Vaše dieťa môže v takomto prípade pocítiť nevoľnosť, môže vracať a môže byť pozorované sčervenanie tváre a návaly horúčavy. Vaše dieťa môže tiež strácať aminokyseliny cez moč, v dôsledku čoho môže dochádzať k zmenám obsahu aminokyselín v krvi.


V prípade predávkovania váš lekár poskytne vášmu dieťaťu nevyhnutnú starostlivosť.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledujúce nežiaduce účinky nesúvisia špecificky s roztokom Amiped, ale môže k nim dochádzať pri akejkoľvek intravenóznej výžive, najmä na začiatku terapie.


Menej časté(môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

pocit nevoľnosti, vracanie

● bolesť hlavy

● trasenie

horúčka


K zápalu žíl a zrážaniu krvi (tromboflebitída) môže dochádzať, ak sa liek dostatočne nezriedi a ak sa podáva cez periférnu žilu.


Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Amiped


Liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neuchovávajte v mrazničke. Pri náhodnom zamrznutí liek nepoužívajte a vak zlikvidujte.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Amiped obsahuje


Liečivá sú


Aminokyseliny

na 1 ml

na 100 ml

na 250 ml

Izoleucín

5,10 mg

0,51 g

1,28 g

Leucín

7,60 mg

0,76 g

1,90 g

Lyzín monohydrát

(ekvivalent lyzínu)

9,88 mg

(8,80 mg)

0,99 g

(0,88 g)

2,47 g

(2,20 g)

Metionín

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

Fenylalanín

3,10 mg

0,31 g

0,78 g

Treonín

5,10 mg

0,51 g

1,28 g

Tryptofán

4,00 mg

0,40 g

1,00 g

Valín

6,10 mg

0,61 g

1,53 g

Arginín

9,10 mg

0,91 g

2,28 g

Histidín

4,60 mg

0,46 g

1,15 g

Alanín

15,90 mg

1,59 g

3,98 g

Glycín

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

Kyselina asparágová

6,60 mg

0,66 g

1,65 g

Kyselina glutámová

9,30 mg

0,93 g

2,33 g

Prolín

6,10 mg

0,61 g

1,53 g

Serín

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

N-acetyltyrozín

(ekvivalent tyrozínu)

1,30 mg

(1,06 mg)

0,13 g

(0,11 g)

0,33 g

(0,27 g)

Acetylcysteín

(ekvivalent cysteínu)

0,700 mg

(0,520 mg)

0,070 g

(0,052 g)

0,175 g

(0,13 g)

Taurín

0,300 mg

0,030 g

0,075 gna 1 ml

na 100 ml

na 250 ml

Obsah aminokyselín

0,1 g

10 g

25 g

Obsah dusíka

0,0152 g

1,52 g

3,8 g


Energia [kJ/l (kcal/l)]

1700 (400)

Teoretická osmolarita [mOsm/l]

790

Acidita (titrácia na hodnotu pH 7,4)

23 mmol

pH

pribl. 6,1


Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej (na úpravu pH) a voda na injekciu.


Ako vyzerá Amiped a obsah balenia


Amiped je číry, bezfarebný až svetložltý roztok.

Dodáva sa v pružných vakoch, ktoré obsahujú 100 ml alebo 250 ml roztoku aminokyselín. Vaky sú vyrobené z viacvrstvovej fólie. Vnútorná vrstva prichádzajúca do styku s roztokom je z polypropylénu.


Obal neobsahuje PVC, DEHP ani latex.


Vak je zabalený v ochrannom plastovom vaku (prebale). Medzi vakom a prebalom je vložený absorbér kyslíka (s obsahom práškového hydroxidu železitého).

Rôzne veľkosti balenia sú dodávané vo vonkajších kartónových obaloch po 12 vakov. Veľkosti balenia: 12 x 100 ml a 12 x 250 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1 Poštová adresa:

34212 Melsungen, Nemecko 34209 Melsungen, Nemecko

Tel.: +49/5661/71-0

Fax: +49/5661/71-4567


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Aminoplasmal Paed 10% Infusionslösung

Belgicko Aminoplasmal Paediatric solution for infusion

Bulharsko Aminoplasmal Paed 10%

Česko Amiped

Dánsko Amiped

Fínsko Amiped

Nemecko Aminoplasmal Paed 10% Infusionslösung

Grécko Aminoplasmal Paed 10%

Maďarsko Aminoplasmal Paed 10% Oldatos infúzió

Taliansko Amiped

Luxembursko Aminoplasmal Paed 10%

Holandsko Aminoplasmal Paed 100 mg/ml

Nórsko Amiped

Poľsko Aminoplasmal Paed 10%

Portugalsko Aminoplasmal Pediátrico 10%

Rumunsko Aminoplasmal Paediatric 100 mg/ml solutie perfuzabila

Slovensko Amiped

Slovinsko Aminoplasmal Paed 100 mg/ml zatopina za infundiranje

Švédsko Amiped

Spojené kráľovstvo Aminoplasmal Paediatric 10% solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 12/2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie


Pediatrická populácia

Dávkovanie pre tieto vekové skupiny, uvedené nižšie, zodpovedá orientačným priemerným hodnotám. Presné dávkovanie sa musí individuálne upraviť v závislosti od veku, vývojového stupňa, hlavného ochorenia a typu liečby.


Podávanie sa má začínať nižšou rýchlosťou infúzie než sa požaduje a na cieľovú hodnotu sa má zvýšiť v priebehu prvej hodiny.


Parenterálny prísun aminokyselín považovaný za dostatočný pre väčšinu pediatrických pacientov:


Predčasne narodení novorodenci:1,5‑4,0 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti za deň = 15‑40 ml/kg telesnej hmotnosti/deň


Donosení novorodenci (0‑27 dní): 1,5‑3,0 g/kg telesnej hmotnosti/deň = 15‑30 ml/kg telesnej hmotnosti/deň


Dojčatá a batoľatá (28 dní až 23 mesiacov): 1,0‑2,5 g/kg telesnej hmotnosti/deň = 10‑25 ml/kg telesnej hmotnosti/deň


Deti(od 2 do 11 rokov): 1,0‑2,0 g/kg telesnej hmotnosti/deň = 10‑20 ml/kg telesnej hmotnosti/deň


U kriticky chorých detí môže byť odporúčaný príjem aminokyselín aj vyšší (až do 3,0 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti za deň).


Maximálna rýchlosť infúzie do 0,1 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti za hodinu, čo zodpovedá približne 1 ml/kg telesnej hmotnosti za hodinu.


Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužívajte, ak bol prebal už skôr otvorený alebo poškodený. Používajte iba nepoškodené vaky a ak je roztok aminokyselín číry a bez častíc.


Amiped sa dodáva v obaloch na jedno použitie. Nepoužité zvyšky sa musia zlikvidovať.


Pred podaním infúzie má roztok vždy dosiahnuť izbovú teplotu.


Je nevyhnutné, aby pri každom pridaní prísady a príprave zmesi boli použité a dodržané prísne aseptické podmienky, keďže táto zmes živín podporuje rast mikroorganizmov.


Amiped sa musí použiť ihneď po otvorení obalu.


Amiped:Manipulácia


Obrázok A:Vak a prebal


oPARHIOTEWB4+Jijxz5NSAggFmvBjSbRtMVHBwkFAoZrBbDLjCR7ACYQ/X0DHpHoOgKCiYwVRvGoAMTyQ7oeXqxN49hDVgy7ICaY+ZRM+swnAUmkqMYmnnnMIYIMJHsAzx4YJGbUW+dTq9QtDLVJKegVCoZrE2v12MT1xz4jdiHj4+P+4sIsrLSbUa3BxAikQ9TW1T09vZ2dXWLxVhsTIHfiH0wEvIOCAhwv5JBBx7wtQZMJFsAucEL2uigJv4NdkOGHDCRbAEcG7ygjQ5mk4exCZhItsDhYKWE4RAwkWwBDBm93iAQYCL1Aa8atAZMJDvQ6XR4KJYC8o6wijYHJpIdoGV3HpWewS7w2zAHJpJ9DFBmegw2AcuHLfB4XJ3OGLvDRELAPpI1YPmwBWTD4GETDLvARHIIer0B7w6E1ZENYCLZAjU5SKfTYSKh+UE40mARmEgOAVt3GLaBiWQHVIJIvHyAiR2jWQuPlgyn0NXV7evLbGrIYQZ62koME3gQkerq6iIjI529ir59qlqtQem5PRN4WoMNeBCRNBqNC1fRVRC5rK3Lx8eHuUYNJ+ConQ14CpFc1iR8/lUJIsl8jp7oLFHhFrSfLIYJPEUgRoyIdu1Cc0sGnCWhkONp+wVRafs92Uu0AU8hkjsAzpiEvzWaLlBxHiVSlKOIYRGYSPaB9h0yOelRgQecqsEuMJFcBHjeWq1WIPCIheha7RUv0dNsWgeBieQ6QLy8vLw8IRyM7Tq7wERyC8hZGuxWDCyYmh5VWVnJSD1DE5hIbgFtk8xupUS369yBSqVipJ6hCUwkd8H6lF10jeRRgUqngImEYQsMTlR1YX7WMAImEoYtMJivPCwsjKmqhiAwkdwFu60dkxEkZ+dGhYSEMNqcoQtMJPuwTRU+H79DqwgODu7p8YiprlgI7MPGNE0OiWvZGIyhCUwkt+Dtzdj2zEMTJksn8LQGa8BEcgvszohivgAJa19r8BQiyeXy8ePHM1sn6406Ruaqsv0l9cFTiAQIDAyEv2Vl8gkTJjh1ocduCmQ+iMTuORzuwIOIREEiCXSqvMcuIjCfq+qCElYoFPHxMoZaNHThiURyFtbmPrM7hwHahsPNSmQy2blzZei4sbHR7UYNXWAi2YHtuc8snrHa1dXNbIV4ZgOrwKzvy9b9/Lq6usx7ENeCKzjYwCoMkF0BVh/79vPTarUMzlXt7OxkqqqhDE8hEmVXMPu7si8OQS6htzxR1bUkZL6+vu61aHjAU4g0cGBZmjsbrhHrx83cAXskwEEw3kF2d2tZQySw6GwEV9xMDRkSElJZWSmTsTMUzhIJGESwZrU5PEVXVxfj1VK2dFBQEOOVDx1gIjEAUEpC4fBOCA66aCBY5DnARGIAYA6BXhq+LoTWCPsrYV2b+o2DDazCQA+rkwnBh59SAv5rNF2OxB6HbzdxbeApRKLC33RGMahGhqNSggar1RoH5wHx+a4Pl1F74SgUChxsYAnoE1WgJ7ZrrjieHlGn0w2jDMbw7KCLHJ9N53LITiqV1tbWykjI5XLXKhn68Dgi0eEIkRxPjwgluVzeIC71A1YYDD3AfFCMdLlHEUVkvwFxoIBer3d2QqqJstVptTYKk9N8OehVCIVCT0jb4NFEgt+bw+Gai35AQMCJE7+5kAEHBb68+nBNGeVgwMA1cElQH0H3am0SCVpCnzk1rAxeF+HRRIKeEnpnLtf0dwZ/AIy09vZ2YJSPj7ez86D1JAgyzAXyNNB5DsgNObuZytBtDtBFJnEU6GVSUpJsNwl0I1uGqR2CRzxrW1ub+Ulk28DvzeVaEMHs7Mydu/aOHZMNXOJwtK6tzAHh1miMhpa3twDoNBChCGddHWcBHQGA3vLz5RXh4WHwWmxcBeWpSGBUVNSuXbtZv7bPI4ikUCiSk5OJftMLgRI+E4voXNl56IBjpTGTJuYfOXJs5MgkiUQCXb7Lwoo0BkEaSEhBMcIoqJY0sQbEnENNNZn6BLcDXQQsio2VwsfaunpluxJUk8nj9JCg9DB972oWr+3zCCJRqK2tlUql6JjKxAB6o1Ot9hUZd2dpaVHEREeBGFVWViUkyAoLJ5w5e66y8sLo0VnQMYN8oNlortlR5BycPisROVEuk8qpyLWDgJZQrTL/trm5+dy58xkZo0AXwX2PHPkVlHZYaMilSzVSaYxJ28xq7jtg8do+zyISQQaR0AH6vUF6gBvNTS2+sSL0USQybg4Lne7pM6WjUlPSRo1Uq9VnzpSC25SclED60HwH3RJEEoviTvlRBNn9g+xak2CLcN+cQ6kteX3g2uAzUAi6ElBE0K0Q5OMcO1YybtwY1FpzB5LdK/CtweOIRIEehmpsaomN7etW0bgqSMnIlCSQGNBFQC3ofYFOYNgIBIKwsNCoqEjH5zGQNpge7CJrEoZsIZSunpJv4BW00KJ8I8PJNutMIuAmD+6IGoTnvVxb11DfGBMzIjd3LDoJ5P9l34HJkwqdiqCw2KKj4FlEossPPVjX2dlpPn0bZAX63dLSMuiMg4IkQCeQJxD32tq6kyd/12q10dEjgFEO3JQDegyFg0mrsAcYRakjyg8hzbwrV5EjQj1wBukreoVwZuB2ZGpvb29sagb+iMW+8fGxSYkJ1FfAq6bGpsmTJtoenDWfcMRii46CZxGJDnqvDJJNmXwmSE1N6ejoPHHi97g4qUQSCJ4SWH3wDxjV1NQMjIIywBJJYEBoaIjdeTSUJrHLhGuZHBiRp7PDuN7BV+wLng+dP/By4A2Ul1fGxUtBM9MvtDhJD0xlaxqPxcvOPYJIFtOsmhDJRpYC6JtHj84EYTpbWib29Q0I8PfzEwNnQB0hjQSkAlmUn6/QkcOioMEkEgl1F3os2DZA1bi2dt3xC6EkyrPV1dVVVnaez/fy8fGBDgLIE0AjD0HuRKjq6LhcU+vF94qMCIc3YF4b2KrWOMPuZM7m8AgiEbQ0q6NHZ1Mn6eYc5cBYkwyg06jUFDjo6u6+ePES+FTU5UCqEBIE2UkfOHjE398ffVVZdaGxsSkvd6xdtwQaAM3T6vSZGWlOPVp7u/LUqdMFBRMcuUV5RSU5TCwAszQ9fRRcCy6QufaD7uD3389kZaVnZIyyUSGYx72EZceP7g9SPhKLl1R4CpEo0DdgpHfkqJ/2EfrU1zeIxWKLgQGKOYrWVqk02mL9QLOU5EQqmatUHw26DlwsR9oG942NjfX3Fzv+OOgqYKCDtwhuCwJ9ClYo+gjtBAOV+kiHn79Yq9V1d2ut6TrgbadaHWplIhX9KuwjsRzQoVI/NwiNMfYtFHI5XI1GY7E8indDH5yRPsqqD9N71V4vRkI6Ew7u6XFhhMqZcHOv6dp4i3oMVFZigqxdqeQQtrRcYIA/fbz1qvt4WBDco4kEZABPAB17eXkhBeXj4w3/XK90uE3QtGYQwssJkjik5ehAofzhtS6LEXgWkUx+XzS9H/3ql2trlSqVJDDAna4UqmpobPIViQIC/KkzInLOhIPgcl3w0Z2RWo6xSZQ6ArOztq4efDw3n5rS4ZRFRx+tBu+xrq4OjGp4FejA5XsNWXgEkawNCIKNg7auhF9dLi/38uJNGJ9r0WFwHP7+fiUnfgOdBioOpKqpuVmlUjU1t3gLBDaEFcliXX29t1EZhtNL6nQ6FFWnr+qhBsHgQqhfqVQBgYU+Prb5oNXpGhoau7uNcxHA/tTr9fDUaWmpfn7OeWXmQIMH0BjQ8ObqKDg4GDEtOjramtk83OERRLK4zpzot+ORgE4pmiQW+8K55uZmN28njRkBro5Wa6itrQc3AyjEIXq1WjtrMXg8rr+fnxePZ15SpzMu/qmuvmysXDqCMPb3V74F/otEQh6XY/cWIOBQf1XVRXlZeWGhcTwgMTG+u7sL/jn9kCYtJJcnmQT6h93ae3fgEUSiYBJ+RZMMQIJDQoLL5HIweECNRI+IMl+h5BoE3gIQpLa2dgfLJyZeWWsAXTuQsKOjE3wV+CsQ8EGZwEmAUORD9BKgRkjmG52ZvLyxDt4C+gyxr2+7Qenss9hGfHwsQRqK1sjDekJ5NJEIstcE8kyamI8GZIFLDCYD8vb2qa+rB8fAqcW2Wq2uTH6+puaycXC3WwvGnre3QK0mwHKDprW2tpbJm0NDgoGlQqEoOSkhONiJxIvgEYHxGREZ4cL6X7vo6uqiWAQHFKnA8JPL5exekuRZRDIB6CJkilDTGsBZgl6fz2fmtYDSABkCkQVWREePcOSS0nPyCxcuAoN8fHzGjs2JCA+zGGcHHVVRUXmuTA7GakhwcG7uGEey/ABFm5paoOPIn5Dn9MPYg3m8jgqyR0ZGnjhxEp3EPhILYW6EkKsqGCMSIC9v3OHDR9vblaGhIfTxJXOAlO/Zs6/L6LFop06djELPQJgLF6s1mi4u2VQgFV/AB+MzMDAgKysjPX3U4cO/gpLZunXHtGlTkKVnDaAfDhw4BE9XWDiBwQekYG1fQzqioqL27NmTlubc1I1hAY8mksWE3cwqJUBu7tidO0F+9oGsWxvGBRZt+M8mUIwjoiJn3FKIRrT27T8ki49NT0s1KaxUqvbs3T86OxOMtIKC8RcvVh87fqK4eLdtLlVWXehUq6+fft0A5QyzMVeV6PeRrI3esgAeQaTKykqL5y0SiYzh6hgkEtxl6tSirT/t+GXfwSlFE80LAGeKi3eJxWIvL96UKZMIklf79h+cPKnQ4tRP4M/kSQVHfz2enJQIqgkt/AYurd+w6c47brXGpfLyisKCCQPEIovjsPT8J6xfkuQRRKKye5r8nOTQJMc86xo5iaaXqdgdgbh03eTtO4rr6hsiI8JNvv3tt1NqjQZE/PrpN6Azhw4dmTB+nO0J1Lnjxmzf8fP106dC5cCltrb2isqqLVu3zZl9h3kHUXquLDg4GFjH1BOZwOJ8PI+abucRRKJg/nNyubyeHlPjnlxVwXDaVJFIlDYq9cjho7feOoPec4P7dOLk7wEB/tOmTqGoC7d2ZD7E6Oys6uqauDijRsrISJPLy/l8PtQ2JiebXgycrrq6+smTLChDDKbgWURyECiRA+NGUGJiwukzZ1tb2+gztQ8cOBQTPUIIvBFdWVkoFPooFK1ovYN5OL6rqxvNTigvrxwzZjQ6CVpoclEhOGMVFZWpI1PotV2svhQcHOTmNmFMga02nqcTydoagYGYvAyinJo6srLyAkUkMMYiIsKrLlyccHU8mlqI2tzcAjZbVFQE9VVjY9OFCxfHjRsDxwUFV61WDAsNBY0UFxt76vSZvP4sC1qtFlxEcLcYfxw67C4rpNbGstXG83QioUzZ5udRWgXG97QMDwstKTmJRip1Op2iReHF5/v7+9MVCB0hIcEtLYrtO3ZSZ/z9xRPG51qrXyqNAf0zpWgitcro1OmzYrHY2kJ6pmA7ZEewekkfAvuJZDHNKoLtCf8DsWO5n58fGI5g3fn5iQ8ePDJxYj4YY23typ+L9yQmxAeSc89B7oFXlEo8cuQYwemNiTauIwSLrkxenjM6Gy30gMar1Rq1Wg2HitbWiooqpXFWUQdUfu6cHMgDfUGXpmuwtuVkwXagjoP9RFIoFDExxlRb5owaCKrYhre3AHQgGGzV1TW5uWNJT0wQEx0FHTY4D+UVFRcvXkKTIZBLo9F0geKaPm0KinyAndaiaN2+oxg5TgZDT3Nzs0ajAfsQao6MjIiPk8rPlwN/Ro5MOX78RHh4qL+/30ALNFpcbH5+iHhl1wbsJxLRP8kfGJWSkkI/T63qM8cAxRtA4Hx9RSDoAm9BfUODXqcPDg4CApjMlwNuqFQd6Lirq6u1tRXJKWjPhIR4f1BrJMDyNF9hfvFidQ2ZsSQg0B94yPPiCdzYI8wRoE1i7E70ho4sMDCQrYmEPIJIrmGAFkvHx8WazLsD88ykjJCEa/XHxkqTkq7KB1RbV+9aVQ7C4hokE0AXBh0ZJhIGY/Ay0w/MWphcM4OK8ZAJHWBtOrW2HEfthj2GypKYgc4KYlb9AKlWaiNnaywyue9Qef8DAw8ikjk8Z/3mQMCuLjIYeujaF0w7Fi9JYj+RampqkpIsby/H43Ft7yjhUYulnQLaGcD2y6FrJJlMdu5c2cC3a9DAfiKp1WqUtqasTD5hwgTHLwQ56O7uZnzmv/Zq+WtRKAR8JoODao3GRL65TPcFQBAw6ux2MdZ8v7a2tpCQYGabNOhgP5HooBKg9sOWKICgUJuRMQVQgGDhkOl+eshbcM+WnsvKTEcLs92vX6XqaGtrb2xsRvWT4NQ3NIDgMqVa7bpG9JL0j6h4cnIyvAFMJFbBrmih5PpM5YMHWjY0NsXFSukns7PSe3p76+sbw8ND3ay/tbWtq6srKzPNhJIx0SMOHT7KyPJyeATQ0o6H6ei2MVsD3wgeTSQbO1BQMBj07hMJRByEW9GqqKioDAsN49BWOoGcNTc3+/r6CgR88DpCQ11RHe3tShBxufx8p7ozJCSErgqMI8s6vUqluny5TiQSmulkJ0ButaFD+2u4cDm7p9t5EJHMf31H9q4kl50L3Fzkd/DQkToyoSmXy62tNR0eReM8paVl0J77/3Qv2pLMKRwvOQkURe5cdXWNybdoC8Adl4slEskdt890wYZ0VhFR9/WcaA37iWTNonBQnkAOwF4SCn3cEYiU5KRbbr7BbrHTp8+6Vr8sPu46co26bZRXWF5ybxtuKiIPAfuJRMFkSZn5CnNrgJ4Y3Gt3uGRtEyETBBp3BHTlF3E063+v04OzFItcaBVBvmRqxizq0YKCgg4fPpycbHlAYviC/USiTHOTySmOixTKxOtOKFyt1rS0KEDcQbCQwQPuGQBoQ03NNkbD1Bq0o56z9XdrtdQkV1QVuQWtAaxEcPBQ7BE+NjW30JO52gY5UqRzh0VkJXDrqzxMtOMb+8B+IjECN0PhviIhNb+7pqb2p207UMItkUg0atTIzIw05Ca1K13MJAxVUYnw6+sbinfuUavV6BaJCbJJkwpQ/SiSYY2oiDDwmAC9Xgecd3+DFvrkBhxsYCdoIy0Olu91Od9dW7tSoWgVCoWgFsBRyczMiIuVtrW3l5dX6vX6jg41qA5oD2gAFyoHqJSqxqZmP7EY6q++VAO9/tixOYEBARcuXqyqulhbWxcSEgI3aiezkFvsEQwGPdpEHfGH6N/91rX2UCCzRrqx2dTwgScTyTkLCi0Oh27e2fVqcElzswJMOy6H09XdDU5CQb5xSGfEiEhQFz+u31hWdj4iPAzEVywWJ8jinaocob6hqb6hgUNwNMbEKNrbb5uJdk2HW8RKpfsPHET7NQFVoC/o6rK198SABhXg1mzNEem5RHIB5KC+BrwOLy++44NLe3850NDQgMwkoGJ2ViYVdgdxHz06a9++A5dr6wijhVbX0Nh0y83X205ubILde/ZdvnwZGW+gAdBqWeoW0dFRkZGRZWVytJvYvv0Hx+eNu/ZLgwljPglpbW2tTCZjZSIh9hPJ+s/mSr+LVs6i6Q6ITnZn97S1tUskgWgrPijZ3NISGxtDiTJwLCAgAJwlNOTS2dkJSsMpIlVVXbCWBA8q1Gp14C9BhaAYgV01NZdbk5OCggIZn/1kEfTU/mDZokgpK5cksZ9I1nYZAwvNNZcEWT6ITjwjwNjzgr/WGBUVFZGclIhUBJQ+d06ORkgJckk50KZo8kTSRzJuMHPo8FFnbU6BQCCRSBAPe3oM7e3KhoYmasKRUtnW0NAI9iTagxmYD2betWERYSTSVQLG4oEo9hOJgklHSE8JghwDEDKQYZSBwG5t/TEuA8kQHcUokiTGmqlKQHBBD/TlbeUQQDrgktES4xB6nT7A31+lUlGFg4Mk1lJzWUN2VjroRuqjUqlsbGpSdaiIXmMSvMamZuAPSvwCB76+vkxNkLUNLpeD9rce6BsNEXgQkcwTf/v4GA0eE98aOlHwZGwM1yIpRFsaU6wDGUWM4hrBIWMSXoicUBZI5ucnDgtzd1qqRaSnW94l5fLl2ta2Nr4XLzIiHI0IBwVJgoODwYNyykdCo1KEzXWQpDrtcxq56BVYKszWzZEIjyKS+TiGxU1WQAIcz/oNJhkYeCSJDEg4ycFWOLpCqrhYaXNzS3e39vLlOvBVgKhkLmLwr/gM5uk3x4gRUfDP4lfWdpcZUJSVlWVmZl37+14beBCRJkzIX7du3dy5c5mtluyJ+wIJ0NPTk7yB0kL9clhYCG0GA0HnzzWwsoYC6urqwCJAKyxx1G74gT5mAr9iQUHhu+++m5WVZZLgDmPg0NLScvbsWTAHZs+eg87gqN3wQ21tLUqziiCTyV544UXwvBUKxSC2yqMgkQT96U/3D3YrBhwsJxLgww9X+gxwCnkMp9CqUMyYcctgt4JhsJ9ICxe+TO3YhzEUsH379sFuAvNgP5EwhiBaW1uDgoLslxs+YDmRPv98TXZ2dk2N6eprjEGEUql85513ly17f7AbwiRYTqTHHntUp9Nj025IobKycvx4BlIaDSmwnEjV1dUyWYL9chjXFuxL/8ByInV29qVZxcAYULCcSKGhITt27BjsVmBchc7OzkmTJg52KxgGy4mUm2t132IMDAbBciJhYFwbYCJhYDAATCQMDAaAiYSBwQAwkTAwGAAmEgYGA8BEwsBgAJhIGBgMABMJA4MBYCJhYDCAYUyk3bt3DXYTMDD6MIyJhIExdICJhIHBABwjUm976YaP31n1/cFqNUEEp856+MWXHyiMHOwNpHqrfvzznS/taeUVvV/81ewY86Vi9RvnjV+wa9qH+9feFuHKDTpKPpwzZxXxxIZ/P50jdru5GGyGI0TSVP342tzntxDTFqxeNkZQvnX5q+8+WNH59TdP5UkGIfMthd6aY1v3tcKBYd/+kvrbYyKxdsUYNDggfKrj37y/RSG6+7P3H50exCPy0oPbzt6+7OtV22Z9c2/i4G02oG8+dfSwISA5NbCi9OjuE42zIqPYtnwZY/jAPpEMVb8VNxl4Mwuyg5D+8U0em+dPlBw/JG+5N3FA9ldwBL2Nx7bv1xE59z1TsOXhN3dsP9l8U1QoZhLGIMEukQyKmsp6gvCTRUj6znC8Y5PHEsSuE6cO/Lj77ec2iR/8cv2ijEufPTH7/XP5L81P+eHdteqHv9v5XK7I0PTTy5Pm7xy/bP3fZscZ6vZ8+NSLa452Sm+aFLV3++F80nXRX96/5q1XV2yrNvACcx/7YNUTRZFNmx6a9WxxxuOvjzy86svjyoSZy1e/f1sC/+pm9Taf3LGtnsh6JHdKrjqZ/2vxkTOqG4v8QUH26ut2vfvQ038/IxwzM13V/xQdpRvfX/Ted8ebCN6kxdvWzE3md5z996L5b265oCZ4yTOWLn/znnQxp4Z26/UBr/3jUeO1zce+/Mt1s3dXExl3Lv9gyW3JPkR33f6/LVn0STFcK8l/5MP3FxSFN298pvDpX8b/ZX7W4bVr/Be66pVhDFfYJVKvQaszWPymUyCd8eSSoyVPfvnOMt+cM58e4Ba9vfjBmZ2GrWuX7Tt47tHcHM3J3Qd1vLxbxo/g9Nb9/M7CNccT5n36aJb8q6e3oSp0dVuWPbyi/dHvDs2Tnf/kgUcfW5F5cFkq+dUvn37MnffMkxEffbx58fd3Xf9KgYiubnpUZ47s0vEiizKkXjFjbhpJrNqzs+TJoqIQwnijRX8/lz7v00fSTq95pq941X+XLP1Ofeu7394QUnteadATqmMfzl28TTpv1XuFxJ6Pn1n4bHDs94sLiL5bL70w5rbZ02V+RBV8VJSLZnx34On9ix564/nV+XnLZhHb3vjzmtbH/3rokXj5x0/MffiT7KOvZxgvbD/80aqa3OsfuF6GQxOeBrtE4vAEfMshBV8Bny+98fkX79o9/98flRLBdy1feruM762dODVh2cpthyrnJ7b+srWWN/HpvGgBoZIfLK4nxj455+bJcfnamav3bjBW0Xr6wK86Q+3Hd0/4GNVZe7pKj4gUMWPpW8/f3PPfveu2Fjc2Kw2EiN5URUnxHjUROztX5k34Jo4eLSK+3lR8+vmiIn9N1bHd6EZF0uQLaz87fIq6SP7777W3P3n7/aFehPrAnvVNwpwFd96cl0CEXfjms1fW7yx9tiCWLBd95+f/fnd6OIfoKNkJH0dMv2WSLMKPe106UXziWFnrJN2RPbp23cr7JqxE9WrOVGlIIhGiOSs3vDc9CFuYnge7ROIFRcvASqmvrG8lCNIj6u2+KD8GX4yOj+ARnJAxM2cl/vhlGX/s+BxjQJwjSJ96b9anSzfuOzaybbM64qY5BdEgWOq2BjUYiCIfOPYLjurrsbXqVg3h9+C6I3SFU3PJ+DerMBNcngbLjVKe3rmhGv6/7r6cddTJTftPLZxcoGy6pOq7EdcvsM+F4ybM+XB5Jdh7z9+1fceLn7/7p6imxg6C7yfyNt5VKPIjiI7qJiWBiDQ6PyOYxgXfYH8feFwfETRa1dDW2U106gjZ3G9/XFzQb+0S+npjcyTj81MxizwT9oMNvPisaaG8dTsPnFTcYIzaEZ3yY0eUREDuhORgwtB6dN27fy/3lwR07vho+ZacD26L9+LGTbp7Am/h9299oOvgT75hXJhRtESB4SKCaGpT9RDhTdXnlKju4OS8JKJ4746j8/KLwq6WQAHfy5pI9qpP7d+sJkQzX1vz50xyMEt16quFSzcfPHCqvSD1yo3CVG1NfZdwvCKnvvKvjXl/feuVVe/NXz1y49QwMaFTqbuNu3xp1EA9sTTU3+zRhWKgWJtW1wNUUbUpgCoxoYGhQRmJxE9bt598In+KBNMGg4QD4W+/MX98Ycbm5//1ygtRvQ+T40grSnhpTz51Uzynae/KFz8vjXno719PPv7EvI+XrirMeueueGHcxBvyeTv3lRL8WVPGhpC38JONnRT6/c///ed/pTll/9rd53X5JE6+edy7r3/37It+i/88Veqt0kXk5dkdm2o/vf9gByG9584ZE3JCyDM9icppyzd/u2lP2RO5sVm5ku/37fjPthjZoX/32XWGim1rj/LSEwMzx2aLdh/WGkSZRXeG/v2b9et/SgAfaXMJkfzHqakiQn31jXzixuTHE59uX//ffML/4ObTROgdE0f588SF9+R9uvQfixb4PfPQ1DhBR09YXraPE+8cg4VwZBBTGH/XknXckHdWrZ5/N5rZ8NKXLz+Q51e96Zkl317KeOS7hwqkkqzX5u2as2Lxkrycv/5BFj32lomSfXu8b7gxOwT12ZyYG559+eDFV9c9/dTh26fmiYiD5Fl+8h9WrFMvWfTJmqf3rAEz8o9/3QE6yjbUZXs2ygnRfVNzqO0MuH5pedfxv95SfLxiwaMzFr60f96SLx5/OnXamGSiVG4soG/c9vbSdzpAM0ZPfvqjxyf4+3ktWLe0Zf6bT939mTFq9/byBflQmwmROMLRD3y0rPG5lxY/8G+CF3fTMx8+WGgcgx5538qPO19/Y9Xq5/avhvcxd21x5kgn3jkGC+HYbABOQOqdi76+c9HVZ+Nv/WjvrR/1ffAb8+Smiif7vwqMlEmIo4W3FUb02z4cn6Tb39t2+3twqD6wtHjTwb7z3pGFj32+5zF6vbeuLbm17zCadtwPUd4Lh8pfMGlg6M0rz1f1Of/Jc1bumbPy6gJzN54y2TtWPOqelXvuubqY2e3gwWe/tXX2WyZ384qcOH/Nz/Pp5277qPw2AsNjMTDTapS/bf9npeiOxTn+1MyHpoNrf7ggzRoZ3Fu37x+bVeKMvERW7Y+D4dkYCCIZFEd+3qSW3jotne6+ay+sf/XNZcYjXmz+/y15+Z5UwQDcGwNjUDAQROIFTX/r9wsmJ0OL3txZ/uYA3A0DYwgAz5jGwGAAmEgYGAwAEwkDgwFgImFgMID/B8gBa55shLcRAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 1" align="bottom" width="280" height="279" border= "0">

Tear Notches = narezané zárezy

Overwrap = prebal

Oxygen absorber = absorbér kyslíka


Obrázok B:Vak


mOrOIzDHfK9XHtqL/mhNEApHJ8l+FzZwxYW5nZWcltyrjrQgwKh7tV7jmVmC6du0aVcY6nY45FUW7dvPmTdf1iw9Qslj/m8JOc2dI5V16Rjp9RI8dP3Zf3/uefvppb3JJWlra8hXLdVrdq6+8WryBhH6V93a7t1XLVnPmzqGtuU4wAwB+gnQC3qJoMnfu3G+//dbDVLAajYbqg/MXzi//cvn27dsfHvlwUtVST/Qwkh3+3v/3V19/RfXl8OHD+ZpqtjRymVylVDLTewiFQqY3pSDM29YChVzhWpez0bt373/++aes6XC9olKrnN0vmJaP/Px8Jp3ExsYa9Aa39d3G7Bhvj2miwgTPKOLc3FyKuQcPHrT3L1nwnjeTqpnN5h9//HHX7l1DBg/xHDsiIiKmT5vevkP7zz/7nDnRBgD+g3QCXrFYLJ9++ukzTz/TskXLMle+q/5dc+bMoXTy9ttvt2vXjv7uq8s6vGbO9ezdu/fzzz+PjYsdMmQIbYSjsnNAobiVTsI1GueV+Ypspc4t67gg761/XOHh4WfOnDGZTGVeZKdMtFkNFz08bDYbxYsrV64wi9WqVaOE4bxmYUZGhtvIZLcBSsxVGJnbalVQNJzk5eVt3LRx37593e/t/u58by/aR5+31T+sbtyo8by355X5ESX0Fm35ZcuC9xY0bNjQQx9wAGAP6QS88vvvvycmJDJXyvUGVeHdu3dv177dxg0bp0yZ0q9fP/tMX2W1sd9zzz0dOnT4c++fy5YtS4hPGDZsWJDMj+I8mxMR/t/YDdd+J3ffffeePf9NE8L0FKZ3IMzR5/SjRR9RvGOfTrhSWFiYlZX14IMPMotHjx6VSqTOOJV6I7VFyzu7Kt85QMnk0unE8wwrAUD7snnz5p27dnbt0nX+/PkqpVfluXjx4qpvV1G+fPGFF+vUqeP9y9WqVat3r96rV68eN26cr0UGgLIhnUDZ6FB7y5YtFDLK+0SqKh5++OEePXqsWbPm1VdfHT58eMeOHT33oKRHO3XsdE+He3bv3r14yeKkpCTKKLVr1WZRfA4wuYp2x1mFC4R39Iqlo+rs7Gy6h9k7mVS2a9cuJp0kJycXFBTQYXrPnj35KHsJVn23yvWsx59//tmgQQNm12gXrl27Ru+56/puXYBNZjNzQywSy/m7JI1Op/v555+3bdt2T8d75r09z8tBv+np6T/88MPFSxcfevCh9u3b+/C6FLVfnvRyekZ6fFywT/ECELqQTqBsBw4eqFa9WpUqVXx7enx8/Pjx4y//e5mOODdu2kgZpW2btp6f4rz08Y6dOz5c+GHNWjUfGP4Aj3PhU3kkYrFr90+3Crtp06a5ebkpKSlMIdu2bfvd999NnDiRUkujRo2aNmn61ltvBUk6oUp94QcL3577NnP6gxa/X/197169mUcpSGXnZHfo0MH1KW47W3S7O7BSyc+EZnq9/tdff926dSu9z3PmzPHyQk60a+vWrWOmcnnmmWd8vkQlxbiuXezT2TkvqQgAnEM6gbIdPnTYt6NMV7Vr1Z4yecrp06d/WPPDxg0bhw4d2qpVK89PoUzQ/d7uXTp32bFjx4L3FtSoUWPQwEF8neuRyeVil/rMPrm7S4VNB+5xcXFfr/x62tRptPjqq69SlX/u3Ll27drR4tKlSzt17jR16tR58+YFvuRuBgwY0LlT5yFDhjCLR48eTU9Pf+CBB5jFb775Rq6Qu83v7jZAKTIiUm8wUEQI/HSrWq12y9Yt2/7YRh+emTNnejkZnVan3bx5865duyjvvvuut71SPKB/Dh9++CHSCYD/IJ1A2aiWHTFiBCebatSo0Ruvv3Hs2DE6it2wYcPAgQPLHHhMh6o9e/bs3r071S4fL/2YKqSBAwYGfuyxQi53PSNlb064cxgL5a3lXy5n0olare7dqzeVlkknVOZ578ybOmXq8RPHKZlxMujGBzqd7plnnkm5kfLHH3847/z444/73dePGSdFK3z33XcjHnT/XbsNUKJ9r5KQmJp2Uy4L3Gid/Pz8n3/5edfOXW3btn3rrbe8zCW0R5RmaH/btW03d85crqZ8TUpK0hv0zosTAQDnkE6gDPT3nf4Qe9l47qXmDpRR1q9fv3bt2sFDBrdp3cZzfxShUNitW7euXbv+9ddfK79ZSfUiJZuWLcseQMQVuVzuGkfs6eTOMTuPPvLoRx99tGLFitGjR4c55mPtd3+/aa9Ne3vO27Q4eODgenXqDX9g+MiRI7/44gupQ8AKT5YsWbJo8aIO7TucPnXaeedPP/109NjRnzb/xCz+e/XftPS0p59+2u25xQcoMQElMJOw5eTkbP5p8969ezt17DR37lwvA4FWp926desfv/+R3Dp51sxZnF/tjwJKSkoK0gmAnyCdQBny8vL8dB1XJqOcPHVy06ZNq1ev7tevX7eu3YpfjNcVVYf3OBw+fNiebNat7dunb4cOHVxn9vQTqURqvt0b1FEU9xU0Gs3AAQPnvTNv1KhRYrGYDu4XfbRo3LhxY58ZW7NmTVqhSZMmu3bvGjliZOs2rWVS2aOPPnrXXXdduHChbbu2FBo4b1A5fvw4vbf7/95/9erV02dOy2SykaNGvj7jdecKp8+envTKpAkvTmCKR8Y9O06tUZc4f0nx6w0FIJrcuHFjy9Ythw4eolQ6/535Xo6mpk/sL7/8snPXTnpXZ86c6aehv5TX8/NLvk4kALCHdAJlMJlMVJX6b/tNGjeh70uXLm3evJkCR88ePXv06FHmONVWDlT7btmy5fvV39OziL9Ht7r2o3S9Qq/Tm2++uXHTxgMHDjC9Stu1a0dBqk/fPhRZBg8cHOa4/vCvv/5qMBg+/fTTg4cO7t6zOyI84ssvv7RYLR+8/8F9993HSTlv3rzZ7d5udKN2ndrt27Zv3br1O+3eqV+/vus66ZnpT4x+okvnLs6RsfT+p6WnHTxwsPgG3QYoBcCZM2d++umnK1ev9O7de/673o4TTktL+/mXnw8ePNipY6e3577t14YN+kdB/zT8t32ASg7pBMrm2iPST+rWrTthwgSqVql2oQN6Ouqlqjo+vowRm0yySU1NpSPsyZMnN2/enJJNwLrNFq+wlUrlm2+8+dzzz23etLlq1ap0z+LFi7du3Tpp0qSzp89OnTo1zBFraLWJEye6PvGNN9546eWXGjVq5GzG8Flubi5Fk1o1a1FuK22dQ4cOPTb6sTat21BIYu7R6XSvvPpKixYtSpyUrPg1iv2EctuePXt++/03CoJ9+/R96aWXvGwVu3jxIqWZCxcvUE71ftYTi8VSqC3U6fWUM6xWK72WSqmMjo4ReWzAYxTZf/8BTWwAlQrSCQSRxMTEJ5948sEHHqT6afac2TWq1+jTp0/Tpk09P6tKlSpPPP7EQw8+tGv3rmWfLlPIFV27dW3frj37oRkeCAVCt16xjBEjRhw+cvj5F55f/f1q5mQN7UJKSsr7H7y/bce258Y9R/mpeAJ46623/vjjj/4D+p84foJlwbr36G6f0rSUaEK5ZPbs2WfOnpn08iTX/iWtku3jp5Z/ubzEZ7kNUPKHy/9e3r1r996/9jZr2mzMmDFezhRss9n27dv366+/6g16ep/Hjx/v5Thhe5/WvDzKZK53UkDJLygwGI3VqiYF4XUNASoVpBMIOlR5Dxk8ZNDAQX/99deaNWtWfrOye/funTt19pw26FE62qbv06dP79ixY/Xq1VTPdenapXGjxv6oaYRCYWmX2pn/zvwxT425r999W7dsZbrRPPnkk3379n3gwQemTJ0SFRU1+rHRnTp1atSoEVWuzu4me/bsadCwQX5+PpurGRsMBqpxd2zf4byHGVdiMpm+/vrrv//+mwJc7Vq1z5456/qs5NbJUqn09z9+L+2KOUJRyVGMvcLCQtrxXbt2mc1mypT01nm5+3l5efRb3r59e9WqVQcPHtyiRYuyn+NgMBqysrLpZ2kr0HtVUFgYzsUVAwDAZ0gnEKSoXu/ocOnSJao4f/zxx+RWyT179Sxz3thGDlRJ7/t737p165YuXdqmdZv27ds3aNCAw+JZbdY7OsneaenHS3v06PHwyIeXLF7CjH2lSnT3rt03btx45513Vny14vPPP1dr1BarZcG7C9q3s88lk5mZGeYYvO395QKKo3QSHR3trOCPHD0ydcpUCkDXr183moy9evb6ZuU3zZs3d30KRSIqyeFDhz10yzUZTUJB2Sc7vEeh5ODBg3/v//vKv1eSk5Mff+Jx7y+rdOHChd9+++34ieMd2neYPHkycwbNG1arNTMrk7lekmc6nRbpBIBfSCcQ7Oo6aHXaXTt3UdSQiCV0kN3xno6e+8Aqlcru93anb6r19+/f/+233+bm5rZo2aJF8xaNGzdmP5o3KysrLi6utEdp+7t373518qtDhw+dPnV63759wxx5q1q1aosWLQpzzKdOSaVGjRrOi/1SiKEVqlevzqZUlDBycnIsFgsTNaomVX3ttddu3rzZv39/uVzuNh7q999/f/6F5+nGwf0l9IR1lZCYkJaeRpmPTdlIekb6kSNHjh87fumfS82aNqO0RFHJy54lTCvL9h3bRUJR9+7dx4wZ480liJ3y8vOzc7KLd2Qukd5QassKAAQG0gmEBpVSdZ/DuXPnduzcsW7dOqrYOnXs1KRJE88nbqjW7+eQkZFx+MhhOuxe+snSu+++u1HDRg0aNqhVs5YP532uXLmi0+koW3he7d357741862JL02UTJZ8/tnnzMxsjHgH15XnzZvnZd3pAYWSoqKiSa9M+nDhh7SYEJdA38VXo5q+R88eeXl5rVu3poKVudmWLVpu2rzp3m73+lAkeqPOORw5eoRut2zZsmevnhMbT/SygwjtzsmTJymXHDt+LLlV8lNjnnIbfFQmg9GQmZXlTIHeoF+EyWySSoLlqo0AlRDSCYSYux30ev1f+/76cf2Pn3726T0d7uncuXOZV+GJi4vr07sPfVNFdYqcPkUVc1Z2VoO7G9AGGzduXGbaYFy4cGHAwAFffvGl56lZGG+8/sbIkSMHDRo0+vHRERERTzz+xNixY4uv9vfffy9fsfzx0Y8nJiZ6U4bSyOXyb1Z+M+qRUbt376b3xNmIEsbUuCbTjz/++PHSjymo0T0rlq9wDUweUBDc+uvW1157bfbs2d6EOYPBQO/Stm3bMrMy09PT69er36hRo/HjxpdrRFJaWtrOnTv//PPP6JjoLl26PPHEE6V1iymN2WzOzsn25lROcfReIZ0A8AjpBEKSQqFgTtxQ5bfnzz0ffvghHYu3dyhzHLJMJmOmSwlztCKcP3+ejsupOqearGaNmtVrVK9apWq0A+UJqt2lUmm+Q2pqKq15/PjxtWvWej+VPtXNp0+dzs3NnTJlCiWDRYsXxcbGNmrcqG7tujqDrl7dekePHN24aeNz45974YUX2L4vjksi97+//9PPPE272atnryZNmygVyrPn7V8nT520Wq1Unvffe59W8yZdMUQi0ZTJU+a+PXfosKGPPfbYXfXvinSgLVgcMjIz8nLz6P1JuZFy9erVnJwc2i/azf79+9euXdv7FwpzdOPdt2/fX3/9lZefR7lz6tSpPlx+koqUnZtDv1yfhxrZ5zLx7+w5AOAJ0gmUG/3hNhiNdAgtEoklEjF98VgYyiJDhwyl74sXL+77e9+s2bNiomM63NMhuVWyN5diUavVzqRiNBr//fdfqlyvX79+9NjR7OzswoJCOv42W8wqlSoiPCKxSmKjho2oevZyOg1XVJcvW7aMbly7dm3v3r208bPnzuq0ug3rNzRr2mz9j+s57LS7YMGC2bNnv/PuO1cuX1m9enVUZFRcXNyAAQMefPDBfv36+TYpLSWMGa/NuHz58qFDhzb/tJmySH5BPtM2Q+nNHuWioul30aJ5i4EDByZVTSrv9gsKCg4fPkzvDL0/ya2TR4wY0bBhQx/KSUXKyc0tKCxgOQTabLGweToAsIR0AuWWlZ2t0/83UQTVW1Q/yWUyuUyuUCjKdaDMoXoOj4x65PTp0wcOHHjjzTdiYmLatG7Trl27MltTGDKZjDlt5NdyVq9e/aGH/H5tW7lc/sb/3uB8s7UdONwghZL95MD+K1eutGjRom/fvs2aNfPtugRc5RLn1thvBAB8hnQC5SYU3ZE/bDabwSEsLE8gEEglEoVCqVIqy9tLgCvMiOLRo0efO3fuwMEDb897m8JTy5YtW7VsVb9+fcyyFQxu3Lhx+MhhknYzrXnz5hRKmjZp6vOVhswWS25uTgGL8zjFIZ0A8AvpBMpNUnotQtWD0WSi79y8XGZecLVarZArAlk8J6Yh5JFRj/z7779Hjh755ptvMjIyKKY0bdq0SZMmJU7ZDv5jNpvPnT938sTJQ4cOWW3WVq1aDRs6rGHDhmwa22ibObk5hVot51PZWq1WbjcIAOWCdALl5uVYUGZecPqmY2KNWh2uCef8MrxequUwZPCQ3Nzco0eP7t+/f/mK5QnxCc2aNWvarGm9uvX4OhtVGaRnpB87euz4iePnz5+vUb1Gs+bNJkyYUOYAqzKZHLlE64dcwihyQEsbAF+QTqDcvEwnTkyHgNy8PJVKFRkeUa5JtLgVGRnZzcFms128dPHE8RPfrvr2esr1u+rf1bBRw4YNGtapUwcVEnvZ2dmnbxOKhE2aNOnapev4ceMVCg5a0UxmU05Orlbnr1ziRB8S33rAAAB7SCdQbuVNJwyqSwodZFKpWq3RqNU8/ukXCoWUSOh72LBher3+7LmzZ06f+XL5l1lZWXXr1L2LHqlfv27duuynlK08UlNTzztcuHhBp9M1btS4YcOGgwcP9rJLsjccuSRHq9MF5uLASCcAPEI6gXIT0eGwUOjzxKb2jinZWdk52TKZTK1UEb7O+DDogL5li5b0HcZMbHr+3IXzF9auW3vlypWqVapSUqlVq1bt2rW9v55LJUHv1eXLl/9xfJ07d06pVFKko7erf//+PsxQ4pljXrWcALSXuArkawGAG6QT8IVEIinX1ODF0Z9+ZqRPZnaWVCpVKe3kMn6G+ThRGZxJxWq1Uu176Z9Lx48f37BhQ25ebu1atevUrVO9WvUaNWpQWKlsvVUKCwspsV1Puf7PP/ZEkpefV6smvSO1O3bsOHq0fSZcf7yoxWrJyeF4PI6XkE4AeIR0Ar6Qsk4nrkwOObn2YT5KhULp+BIJeW5Up8Iwc6gwi0xTwb///nv06NFNmzelp6dXSaxSrXo1qqETEhOqVqkaFxdXkfIK7W+qw40bN66Sa1fNZnMNezCr0bRp00EDB/m7MclWZMux91bK4yslFIUhnQDwBukEfCH2z/ywVquVjpLp2z5vilRKScWeVXiaN8WNUqls7MAsWiyWlJSUa9euXb9+/fSZ06k3UrNzsimgUGQhsXGOLwffuukEUmFhYUZmhl16RmZmJsWRG6k3KH1S5KKvpKSkXr16USiJiooKWJHoM5CVncXzsF6EEwD+IJ2ALyQS/35y7POmONDRs1AoZGahJbKg6aYqFotrOjjvobySlpaWmpqanp5+9crVw4cOp2ekZ2VlqVQqSi0RERGRkZFRkVTFR9lvREcpFfbJYAKTXXQ6nVarLdQW5mTbh0/l5Nz+mZdLZZaIJVRCe56Ki6teo3rbtm0pYFEhA1Cw4qw2K8UkrU5X9qoAUHEhnYAv/NR2UiKbzabT65i580UikVwuV9i/FcE2oIbySpKD2/2UA7Idch3OnDljH16dn2dvI9IW0gpqlVqtUWs0Gkoqcvv1AGR2UhlzeksgFNBPQimNfgocrMT239etMGdyBDrDrS9SYH8NO3rT1PaBUppIe0ayR6T69eszOYkSCV+z+haXX1CQnZONmdAAAOkEfOFhuli/onpL6xDGJBV7m4o9rgRPm0pxzOV869SpU+KjZrOZCRA6CmB6vdHJETXo0SJbkTOGWC3W3Lxcuic6Jto+csrxxRBLxJRwYmNi7eFGKrO/KQqFSkXBxy7IJ3GhAEpBKi8vD9feAwAG0gn4IhjmgbAnFZ2WvsMc85fI7TWyg0wW5JWxK4lEEuXAd0H4QYGMcolWp/N5gLofhcyHCKACQjoBX1D1TwEleFrgXc/+MD1qHadH7Ekl+DulVkJ6g55pA7MEzUeoOAHiCQB/kE7AR+JgSieunD1qw8LywxzNKkw3DhllFvpPErzngCo2e4LU6bT2E1g6axC2lABAMEE6AR+JRPThMfFdirJRpah3YBYFAoGEIRaLRfYvR49TEXMyiPKWyWxntVmLbEWO9embEo6A9peeYA84aIzxmn3OPaNBrzfYu9SYjCE2v1nonB8EqHiQTsBHVKXzXQRfUAXJTP7m8xbsfVzkcqVCoVLyPAd/cGISCdE75gIOsUTiAtkEgEf42wo+EvI9lytfmDMUJDMrSyaThWs0GrUmhPrhco7eEHvcM5tuDTYym0M3kdyh8v5KAfiHdAI+qkiztvuMKuMMozErO1utUoeHa2RSGd8l8laRC1uRzeV/t279d5v+u7Vw+/8uq9gnXqmgnUjQKxaAR0gn4COhEH+7b6HqOb8gn74VCkVURCT99PfL2dsnHFHBVvTfD+dtWwm54s5s4eDXQlYE+IAD8AfpBHyEtpPimO63cpk8OirKfxnFPgpJKjWbzSazvQuv/ZyK4wYCB7fQdgLAI6QT8FHlTCcCJ/tFdEtuhDAYDTduplI6iYmO8dMktsycLm5z+ZstTGAxmW4lF1NFPecCABUe0gn4SFShe8UyA4+lEgoA9v87Bx+X2PvV6mCxWhyDkSkdmIwmk16vT7mRolapY6KjAzO1rkQsoW9lmNK1YI7+qkwLi71gwTlFTXCqzD2dAXiHdAI+CobJ7LlFtZFMJrNft8d+nUGZUOBt4xBzpRtpmDTM5WQOJQK9fVSt/vqNlMjwCOKXQpdVMObazs57HH1WmMBiYk4JWXBpGwAIPkgn4KMKk04olNgv4atSqZQqDneKmfItXKOh2waDIb+gQKlQ8D4/yq0LEsn+uyjxrQlgbp8UohuUV9CFJQxtJwC8QjoBHzGnOUK6GmPSg0at8XfSYq5O6NeX8BnTYkSc99jzyu22FWf7Skj/ogEg5CCdgO/EIlGIXvJeIZdHRkQqlcqyV6187HnFcUki5z0UTZi4UqnyCtpOAHiEdAK+E4vFoZVOqL5RKpRRkZGuTQVQpuJDhBztK6bb6JYxmK82DAAhB+kEfMd7LwrvUf2qVqkjIyNxDT9OONpXZK5z41rt89kbHV/2HxVg/hW0nQDwKGRqFwhCYnEI1PRUx2g0mqiIyBDKUqFIJBQq5Ar6ZhYpmjguukPft4R6WAGAQMLfa/BdkNf3lEvCNeFRkZEVZnhRCGFGQrn2BXb2XGHySmXouQIAPgvq2gWCnCRY0wnTXhIdGYVcEjyYIdaqMBWzaG9cuXVVY8eFjS3BdSYIp3UA+BWktQuEBElQ9uFQq1TR0TFBm5yAYW9ccZl5xVZko5Ci1xvsM9gZjUGVVAAg8PAXHHwnFouDasoTqVQaFxMbtDOLgAdCgbPbShTTZ0Wn12t1WpPJxEt50HYCwC+kE2DFPqjYbOa7FPa6JDIiMjoqiu+CAAecfVboF2qxWLREp0WDCkClgnQCrEiCIJ0IhcKE+HilAlOrVUAUfyMcrFZrQWFBfkFBYD5vaDsB4BfSCbDiGFSs57EAVIskJiQqcDanohOJRJERkfSt0+ty8/L0ej4/dQDgb0gnwArvHWOjo6IQTSoVpUJJ3wajITsnx38ZBW0nAPxCOgFW+E0nUomUDqZ5LADwRS6TV02sotXpMrMyLSF1OQUA8AbSCbDCbzqJikI0qdRUSqVSUZ0CSn5BAbdbRtsJAL+QToAVCX+DiqUSqVqlDvzrQlChj19cbJxCrkjPzMCgHoAKA+kEWKG6QSQS8dK0HhWJhhO4Ra1Wi8Tim2k3bTYbJxtE2wkAv5BOgC2pRBL4dCKVSqlCCvCLQjBTyOWJCQmpN2+iBQWgAkA6AbbsXU8CPrwzJjo6wK8IwU8hV8TFxKZnZrDfFNpOAPiFdAJsSSTSAL+i0t4XEnOvQQk0Go1Ory/UFvJdEABgBekE2ArwsB2hUEjHx4F8RQgtsTExOr2OZQcUQRjaTgD4hHQCbEkDm06iIiPFuP4wlI6ZVTY7J5vVVhBOAHiFv/LAViCvVCyVYvo1KFtERHheXq6VRfMJ+p0A8AvpBDggkUgCcKV7qjDiY+P8/SpQAQgFQo1Gk5uXx3dBAMBHSCfAAYk4EOkkPDxcJpP5+1WgYqBPC5t0gn4nAPxCOgEOBKBjrEQsjonCKGLwFiVmuVxuMBh8fD7CCQCvkE6AAxKJ3z9IsTGx6AoA5aJRq31OJ2g7AeAX0glwgI5T/bp9lcp+uTe/vgRUPPSxyczK8rG/NsIJAK+QToADfj2zIxQKY2Ni/Ld9qKhEQpFcLtf7NJEx2k4A+IV0Ahzw66DiyIhIsQgfVPCFWqXyLZ0gnADwC3/0gRsUUMxmM/ebFYkjIyI43yxUEiqlKlPgy8kdtJ0A8AvpBLgh8U86iYqKRGdY8JlIJJLL5HpD+ZtP8KED4BXSCXDDH7PLSySScE0455uFSsV+cqf86QRtJwD8QjoBbvgjnURFYtJ6YMs+cie7/Cd3EE4AeIV0AtwQcd1xleKORq3hdptQCYlEIoVcritn31iEEwB+IZ0AN8QiEbcbDNcgmgA31GpNedMJ8gkAv5BOgBtCTtOJQCBAjxPgito+LZvQVp5LFqMrNgC/kE6AGyKhkMOtyeVyEdeNMVBpUdilgJJfUFCuJ/mrNADgBaQT4IaQ03SiVqk53BpAuCa8XOkEbScA/EI6AY5w+tdchavqAKdkDkaj0etnIJ4A8AnpBIIO1SI4rQOcC9eEZxgzvFwZbScA/EI6AY5wd40dhVzB2bYAbtOo1dk52Var1bvVEU8A+IR0Atwo14AIz+QyGVebAnASCAQR4eHZOTnerezv4gCAJ0gnwA2vD0nLJkM6Af+ICI/IzcvzLkkjngDwCekEuGHi6BKAQqHQH5PiA4Q5Pl3hmvDcvNwy10Q2AeAXqgHghsFo4GQ7EomEk+0AlCgyIiK/IL/s5hPEEwBeIZ0AN3Q6HSfbkaDhBPxJJBJ513yCeALAJ9QEwIFCbSFX/U4wlhj8LTIiIi8/z/NVi9ErFoBfSCfAgfz8fK42hXQC/kafMY1Gw+GHFgA4h3QCbJnMZr2Bm04nYVzPiA9QoqiIyIKCAo/NJ2g8AeAT0gmwVVDA5TGoAE3q4H9isVilVBVqC0tbAR9DAH4hnQBbBYWl/on3AdIJBEa4RuMxneBzCMAnpBNgRa/XczgPmwNqBQgEhUIhEYvNFkuJjwrwOQTgFdIJsKLVabndIOoECBiNRlPaxPYCIT6JAHxCOgFWDOW4JL13UClAoKhV6lLTCc7sAPAK6QRYMXM0gT1A4EkkEqlUajKZij+EdALAL6QT8J3NgeutolaAwFGrVNklpROhACPbAfiEdAK+s1hL7lHIBrIJBJJSqSrx5A7aTgD4hXQCvrNZOW84Qa0AASWTSkUiUfFxZ5gVEIBfSCfgOyv3p3UwDRYEmkKhKCw2Zw9SMgC/kE7Ad37odIJaAQJNKS8hnaDtBIBfSCfgu6Iif6QTzjcJ4IlcIXe7BxEZgHdIJ+A7z9eg9w0qBggwiVji1vUEDScAvEM6Ad8hnUDFIJfJtDqdc1GIDyEA35BOwHd+CCeYZwJ4IJPJ70gnaDsB4BvSCbDhh7YTVAwQcDKZ1HURH0IA3iGdQHBBozoEnkwqc10UIZ0A8A3pBHzH+ZkdgQPHGwUoi8jB2TFWKBTxWx4AQDqBICJCrQA8kUqler2euY1+JwC8QzqBICIUoVYAfkglEqQTgOCBdAK+4/wkjEiEthPgh0Qicd5GvxMA3iGdQBBBOgG+SCT/DdsR4nMIwDekE2CD48YTsQgfSOCHRPzfZw9tJwC8Q2UAvuP8zI5YjGNW4IdYLBYIBMz0x2jDA+Ad0gn4TsB124lELCl7JQA/oGhCocRisYQhnQAEAaQTYIHrxhOxBB9I4I1YLEY6AQgSqAzAd9yGEzp4RdsJ8Ijp9iQUCjElIADvkE7Ad9z+EWdO/HO4QYByYbo9idFwAhAEkE7Ad9yGCbdrnQAEmMjRdiIS468iAP/w7xB8x206kcuRToBPTNuJBOkEIAjg3yH4jut0IudwawDlxbSdiNH5CSAIIJ2A7zhMJyKRCGd2gF9MjxPXKe0BgC9IJ+A7oYCzKTVVShVXmwLwDTOQWCpFOgHgH9IJ+I7DthONWs3VpgB8IxQKxSKx1OWCOwDAF6QT8J1AyE06kclk6HQCwSAiIoLvIgCAHdIJ+I6rMzsx0dGcbAeApUikE4DggHQCvuPkzA7VBwq5gv12AACgwkA6Ad8JWV9oXiGXx0THcFIYAACoMJBOgBXnRed9QOEmPi6e2/IAAEAFgHQCrFDCsFqtvj03MiJCjHk5AQCgGNQNwIrP6YRySWREJOflAQCACgDpBFgR+toxNjoyClckBgCAEiGdACu+dYyVSCQajYbzwgAAQMWAdAKs+JZOoiKjOC8JAABUGEgnwIqg/OnE3nCCeesBAKB0SCfAig9tJ1HoDAsAAB4hnQAronKmE7FYjB4nAADgGdIJsFLethNcxwQAAMqEdAKsCIUi71cWiUThmnD/FQYAACoGpBNgpVxndiiaYI4TAAAoE9IJsCIUeZtOKJdEhKPhBAAAyoZ0AqyIvD6zo1FrRKJynAYCAIBKC+kEWPEycAgEAvSHBQAALyGdACtephOlQiGRSPxdGAAAqBiQToAtkVBotdk8rxOBGdgAAMBrSCfAlkgstppMHlaQyWQKuTxg5QEAgFCHdAJsiUViU5indBIRjh4nAABQDkgnwJZY7OlTZJ+6Htf8AwCA8kA6AbY8z6+GOU4AAKC8kE6AtdLjiVAoxNT1AABQXkgnwJaHyek1anV5LxMIAACAdAJsCUtJJ/ap6zGQGAAAyg/pBNgSCEpuHVEqlRKPHWYBAABKhMoD2BIKS247wdT1AADgG6QTYKvECwHKiQwzsAEAgC+QToAtYUmX2olEjxMAAPAV0gmwJSo2KkcqlaqUSl4KAwAAFQDSCbBVfK5YNJwAAAAbSCfAltDBdvsyxRKJBFPXAwAAG0gnwAFKJEajkbkdFYmGEwAAYAXpBDggk8mYdCKVSjVqDd/FAeCY1WotCisSi/AHEyBA8I8NOKBUKPLz8+lGTHQM32UB4F56RoZQKEyIj+e7IACVBdIJcEClVEmlUoVcQTGF77IAcMxms+kNelFJI+cBwE+QToAb1ZOq8V0EAL8wGAxFRUUWi4V+erjmJQBwCOkEAMATo8nE3LBYrbh0FEBg4F8aAIAnJvOtdGKzWsOQTgACAv/SAAA8sZgtzA3npD4A4G9IJwAAnlgst9NJEdIJQIAgnQAAeGK1WZkbRUVF/JYEoPJAOgEf0QFl8SvsAFQw9nnYbocShBOAgEHtAj4yGAxqXE8HKjpKJy5LiCcAAYJ0Aj7SG/RIJ1DhuaYTtJ0ABAzSCfjIaDLZbDahUMh3QQD86M62EwAIEKQT8JFAINDr9SqViu+CAPiRFaOIAfiAdAI+EgoEWr0O6QQqNpsNbScAPEA6AR8JhEKdTsd3KQD8y2r9r+0El9gBCBikE/CRUCCwWq1Go1Emk/FdFgB/uaPtBJcABAgUpBPwkUBg7w+r0+uQTqACc+13gmwCEDBIJ+AjodD+t1qr00VFRvFdFgB/sVnRdgLAA6QT8BHTdmI0Gq1Wq0gk4rs4AH5xR9sJ0glAoCCdgI+YtpMwR/NJuEbDb2EA/MSGdALAB6QT8BHTdkJ0SCdQcSGdAPAC6QR85Gw70Rv0RUVF+MMNFQ9FE9frEgvxIQcIFKQT8JGz7YT+glNAUSqU/JYHgHPWO6diQwQHCBikE/CR63GkTqdDOoGKx2a9Yxp7pBOAgEE6AR8JXK7/p9XpYmN4LAuAX7hdAhDpBCBgkE7AR65tJxaLxWQySaVSHssDwDmc2QHgC9IJ+EggvOMvtVanQzqBCsZ655kdoUt7IQD4FdIJ+EgouOMvtVanjYqM5KswAP5gQ9sJAE+QTsBHYrGY/lg7x1ti0lioeCwu/U7QcAIQSEgn4DvKIhaLxbmo1WnDNeE8lgeAW669YtFwAhBISCfgO7FYfGc60SGdQEVidfl4o+0EIJCQTsB3YtEdnx+9HpPGQoWCMzsAfEE6Ad+JxXd8fiiaaHU6tUrFV3kAOESfZyvSCQBPkE7Ad27phGi1WqQTqBgsd07F5jZIDQD8CukEfFc8nej0OpzcgYrBtU9VGNpOAAIL6QR8Vzyd2K8IqNcrlbjmDoQ8pBMAHiGdgO+KpxNSqNUinUAF4JZORCKkE4DAQToB34mEdjbbHbN9a3XaoqJYnNyBUGexurWdYKZBgMBBOgFWxCKR6c50QmFFp9Op0DcWQpx72wnO7AAEENIJsCIWi01ms9udefl5SCcQ6oqd2UHbCUDgIJ0AKyV2PdEbDHq9XqFQBL48AFxBOgHgEdIJsFJiOiGZ2VnVk6oFuDAAXLE5uN6DdAIQSEgnwEpp6cRkMuXk5kZFRga4PACccGs4EQgESCcAgYR0Aqy4XWrHVU5ujkqplEqlgSwPACfMd/amQjQBCDCkE2CltLaTMMdlStIy0qtVTcLoYgg5bn29RRhODBBYSCfAiod0EuY4v5ORmRkfFxew8gBwwmgyui5iKjaAAEM6AVaY8/HWO6+X5qqgsEAul4VrwgNZKgCWjMY70okQZ3YAAgvpBNgSi8Ue0gnJzMqSSmVymSxgRQJgw2qzFZuKDekEIKCQToAtSiduB5pu7B1Q0tKqJSWhayGEBINB73YPzuwABBjSCbAlk8q0Wq3ndSxWS2razaQqVdFDFoKfXm9wuwfBGiDAkE6ALY1anZ2TXeZqRqMxPTMjIS4+AEUCYEOv17ndg0sAAgQY0gmwJRaL5XK5weB+uFlcYWGhVCLFFG0QzCwWS/FLR+ESgAABhnQCHFCrVN6kkzDHFG1SqVSlVPq7SAC+0ercG07CMGYHIOCQToADKqUqMyvLmzWLiorSM9KTqlaVSjCHLAQjra6ETlRoOwEIMKQT4IBYLJZKpSaTyZuVbTbbzbS0alWThPiLD0GGPpwltgKiVyxAgCGdADcUcoWX6STMcRGTm+lpVROr+LVIAOWl1emKiorc7hQ48FIegEoL6QS4oZDL8/LzvF9fr9dn5WTHREX7r0gA5aXVFha/E1OxAQQe0glwQ1b+qWBzc3PlUplKpfJHeQDKy1Zk0+nd52ELs3eJxSlIgEBDOgFuiMVioVBos9nK9az0zIxqUqlEIvFTqQC8p9OWcFonDF1iAfiAdAKcEYlE5U0n9h6y6fYesjivD7wrLOm0ThiGEwPwAekEOONbwjCZTFnZWbExsZyXB8B7FJRLPK0ThrYTAD4gnQD/8vLzlQqlElO0AX+0Om2Jp3XCMI09AB+QToA7Jf9t90p6Zkb1pGqYVQL4UlhY6pUscYFigMBDOgHOFLGIJ1arlQJKlYREDssD4CWbzaY3lHxaJwxtJwB8QDoB7pTSMO4lnU5XUFioUau5Kg6Alwq1haWd1glDvxMAPiCdAGdYZROHrOwspVKJygACzMNpnTCM2QHgA9IJcIdd20mY4/xOdnZWXGwcJ8UB8AZ96gxGT1fYRlwGCDykE+AM+7YTUlBYGB4eLpOWe+ZZAN94Pq0ThksAAvAB6QQ44/lPvPcbyc7JQfdYCJjCwpInYXPCxbQBAg/pBIKOTqczmoxoPoEAsFgsBqPRwwq4QDEAL5BOgDOctJ0w8vPz0fsEAqCgrIYTnNYB4AXSCXCGw3RSqNXGxsTimBX8rbRr6zjhtA4AL5BOIBjZbDaDwaBQKPguCFRkJrOJeF4HbScAvEA6AW5w2HDCMBiRTsC/PE9zwkDbCQAvkE6AG2ymsS9RmQe1ACyVeVonzD7ZCdpOAHiAdAIc4Tic2AdTcLxFABdGk8lsNpe5Gi4BCMALpBPgBtfhJMzG9akiAFdaLxpOwnAJQACeIJ0ANzC6BkJLobbsTidhaDsB4AnSCXCD886DON8P/mM/qePFaZ0wtJ0A8ATpBDhDAcVms3G1NbEYtQL4i16v83JNXAIQgBdIJ8AZbtOJFDPZg9+YTF41nBAh5jsB4APSCXCG25M7cjnSCfiL9y1zaDsB4AXSCXBGyN3E8yKRSC6Tc7U1ADfezwCLuWIBeIF0ApwRcHeUqVKquNoUQHFeDlfHRLEAfEE6Ac5w2Hai0Wi42hRAcV52kELDCQBfkE6AMwIBNweaUolELkOnE/Ajq9WrmYjRdgLAF6QT4IxAyE3bSXh4BCfbASiNl9dJQNsJAF+QToAzAi7O7NDRajhO64Cfmb1MJ2g7AeAJ0glwRsDFdPbhmnBOUg6AB5goFiDIIZ0AZ9iHCsolEeHhXJQFoFQWi6XIu0E7OLMDwBekEwgiSqVSLMZnEvzLZDZ5uSYuAQjAF9QEEETC1ehxAn7n/TT2uBQlAF+QTiBYCAQChULBdymg4jOZvG07EaLtBIAnSCcQLGRSGfrDQgCYTEYv10TbCQBfkE6AM172NCyNWIJPI/gdfUpN3g3YCUOvWAD+oD4AzrBNJ+gPC/5nMpu8/6AinQDwBfUBcMbLa5eURsjRRPgAHhgN3p7WwTT2ADxCOgHOWFmmE44mwgfwwGA0eLkmGk4AeIR0ApyxWqxsns7yxBCAN/QGr9MJusQC8AfpBDhj8e66r6Vh2fQCUCaz2ezl9f/CMBUbAK+QToAb9EefZb8Ti5lVuAEok06v835lnNkB4BHSCXBDb9Cz3ILZ6/nFAXyj1Wq9XxnpBIBHSCfAjfyCApZbMJnNRUVFmJAN/MRisRiM3g7YCUM6AeAV0glwwODAciMUTYwmo1wm56RIAG7yC/LL1fMavWIBeIR0AhzIzc/jZDsUcZBOwB9sRbbyNu+h7QSAR0gnwAH2DScMvcEQGcHJlgDukJuba7WWb8Q70gkAj5BOgC2LxVLev/ul4SrlALgymoy5eeVu3kM6AeAR0gmwxXKaE1c2m81gNMplMq42CEDR+WZaWnnn+hMIBEgnADxCOgG2WE5z4kav1yOdAFcomty4mer9DGxO6BILwC+kEwgueoM+KiyS71JARWCPJqk3TGazD88ViZFOAPiEdALscTlDicFgwKwnwJ7NZrtxM9W3aELEOK0DwCukE2BLxOmF5imaUEBRKBQcbhMqoZvpaab/b+8+AJo4+z+AJ2HvKQoOHKA4WCKK4ha3IjhBreMtVtyjVsW6cFdxYKt14Kxa9xb3HuAAB0PEAQ42CCQkJJDx/5Hzf2/eEEIIIQnk95HSy+Vy99yRe+5767kS+Vsf1tLGuhEhVcI1EFUXTaHpBDCLWZhOUHXkF+QXF1fr0QraWlg3IqRKuAai6lL4rQ0sFotiaaXYcSLNUVJaml9QUM2R6OCxE4RUCtdAVF00Go1KpVb1jk0pSoV0dHQUNUKkUfLy8qr/bdTWwboRIVXCNRApgJaWlhw3bUpRxGRamOOdO6jKitnFrGJW9cejo43hGCFVwnSCFEDh6YRRxMB0guSQ9/179UdCo9GwKTaEVAvTCVIAhd8AXFpayubgEwFR1TCKijgcTvXHo40XnSCkargSIjXFYDAwnSDZ8fn8vO95ChkVphOEVA5XQqSmYD/YytJK4bcro7oqOzdHUU+jxKbYEFI5TCdITQkEgkI6Ha8+QbIopBcymUxFjQ0vOkFI5TCdIPVFZ2A6QZVjFRcr5GJYEqYThFQO0wlSX1wul1HEMDE2UXVBkPricDhZ2VkKbG6HUnbPDqYThFQM0wlSa/kFBZhOUEXYHE5mZgafz1fsaGk0fAglQiqG6QSptdLS0iIm09jISNUFQWqHVczKys5WeDQBNCpei42QimE6QeouvyAf0wkSU0gvzPv+XbEndEh4pxhCKofpBKm7kpISJpNphAEF/b+c3Fw6g15z49fSxutOEFIxTCeoFsgvyMd0gijCC6Uzs7MU0iBsRWg0mrYWVowIqRiuhKgW4JSUMFksI0NDVRcEqRKrmJWdo7Am1ypioI8tFCOkephOUO1QdvgE04kG+57/vaCwsIYuNBFliF8zhNQAphNUO3A4HFZxsaGBgaoLgpSNz+dnZmcVFxcrYVpUKhXPISKkDjCdoFqjoLAA04mmKS0tzcjKhN/KmZyBgYEWNsWGkBrAdIJqDdh75pRw9HT1VF0QpCTFbHZWViavBlo0qYixkbHSpoUQkgLTCVKEGr8Y4Ac6nV7Pup6SJoZUCqJJZlZmTTS2JoWhIR6cQ0gtYDpB1VVSUsIpqcE7PEUVMZlWVlbYlGedx1ZFNNHW1sbTOgipCUwnqLq+5+cr4U4KAmyuioqKTE1MlTM5pBI110S9dJBOlDxFhFBFcG1E1VJSWspkMZU5xUI6HdNJXQUxN78gXzl3DpdHpeLD/xBSF5hOUOWkHO6m0wuVWRKK8ERSIb3QzNRMydNFNYrP59MZdIieXC5XVWWoUjahUWmYZhCqOZhOUCX09fWL2RU2NVHEVOqBE0Le9+86OjqGBthqVq3HKeGw2WwmiwW/VXK8RJRWVRqwZxWz9A2wVVmEagqmE1SJevXq5eXmcTgcPT3xW3lLSkpqullxiWAzlpmVZW5mZmFugfuvNYHL5TJZTDabU8ot5cOfmFpGC9DK/qP9/2/aD1TiQAIVukTOjxBpQ1D2PwGfwONzeTBuHoy2tKTsn8oTiSgjoyrk3ZRPKb6+vjVXGIQ0HKYTVAnY+LRyavXmzRtPT0+xt5R/3SJJeIFCAZ3BMDY2NjEyLp+ckHzYHE5+QT6LxVJ1QZRNX1/fyFDWVmLT09N5fF5Du4Y1WiSENBmmE1Q5r05eDx89LJ9OIBPATrRKDp8QYNKFQlAMQwNDQ4My0K2q8tRqfAE/NzePUcRQdUFUAL4z9evZyD78nbt3unTuUnPlQQhhOkGV69Kly9lzZ9+/f+/o6Cjan0qlmpqY5BcUqKpgJIgpsFkltqx6unqGhoZGhoZ4QEV2HA4nKydbaQ3GqxX4Gte3qS/77cTZOdlPHj8JCwur0VIhpOEwnaDK0Wi0kSNGHjt2bMWKFWJvmZuZF9LpKjzFUx6nhAM/+QX5sL0xNjIyNjbR09VVdaHUGp1Bz83LU6tLQJRGGE1sDPSrcH3rkSNHfH198VHGCNUoTCdIJl26dImKjrp48aLYlYAQXCzMzfO+f1dVwaTgcrkFhYXwo6ura2ZiamxijI3Mlpeblwv5UtWlUA349trUszGqSs64cfMGk8ns379/zZUKIUTBdIJkF/Rz0IqVK5o1a+bs7Cza39zMnFFUVFJSoqqCVQrKlpOXm5f/3cTExNzUDJsEJfD5/MzsrOLiCm8Xr9v09fVtrOvp6OjI/pHY2NjIK5HLly/HO8UQqmlYTSNZmZmZzZkzZ8uWLRMnTOzQoYPoW/WsrNMzM9T81ABsjAsLC+l0urGRkZmZuYaf7oHElpmVWaq6ps9USFdX18LcAr4GVfpUfEL8jp07fl/yu6WlZQ0VDCFEwnSCqqBZ02Zz58wdPGTwzh07e/fuTfaH3VBTE5NacYIAIhSjqAh+9PX0TExMYRNFo2nc6R46g5H3PU+trhZSAiqVaqBvYGZqKsclI69evZo7b+6pk6fq1cNHZCOkDJhOUNW0aNHi1s1bf2z8w8zMzMPDg+xvZWnFKi6uRTd9sDkcNicnNy8XtlXGRsZGhoaacLiex+Pl5OYwNaw5E10dHWNjExNjY/lO6j16/OjkyZN79uzBaIKQ0mA6QRKwWKyLly7Gx8ebm5s3atgoICBA9N1GjRr9tuC3LVu3pKWlkRfJErdl0umFsNWHjKLmZ3lIUE6mEJTf0MDA0NAIYkqdbDEF5rSQXphfUKA5h0z0dPXgzwn/dOU9iwcL7fjx4y9fvlwSsqRBgwblBygoKIjYH0EvpFtYWPTu1dvV1bV6RUYI/YDpBInjcDg9e/UcN3bcz//5uaCwICQkJPVz6uJFi0WHadKkyarQVTt27khOTg4KCoIQQynbGOjWsy7buYTtn/D5KTAmDpvDVmFzbbIriyksFvzkCGfEUNi0m76efh04oCLMJbABLVThA/aUhkajwR+OaJqvmpc/Z2Rk7Nmzx8LSIjQ0FMZZfoCUlJTp06f7+fmNHjk6PT19TMAYWClGjx5dnYkihAiYTpC43bt3jx41es6cOcTLf4/9O278uI8fPoaHh4uesDc1NQ1ZHHLx4sXfl/7+0/ifvLy8yLfKthD6sG3/UaHDRpEIKvC7pKRE/ffdoZTwk19QADMCAaVsTvQNamnbbhBN0jMyICOquiA1qOzPpA9/I4X9mWCh3bh54+KFiyNHjezVs5fEYe7cuRO6KnTQ4EFTp06lCPN63Ju4sWPH9urVC08AIVR9mE6QOB1dHa/O/40aFhYWp0+dnjZt2pjAMXt37xU7vu3r6+vm5haxL+LRo0fjx4+XePS7rFU0YcNoxEvIKcLrUhnqH1OghKxiFvxQRDaBZfRqzcNps3Ky62Q00dHR0Yckolf2x9DTVWRwTH6ffOTIEVMT09DQUGtra4nD7Nu379DhQ/PmzvP39xctklNrJ3W+tR6hWgTTCZKAz/uf3GBoaHjo0KFly5b9NPGnQwcO2dnZib5LnOW5efPm6tWru3XrNnToUCOp92rqCVmYm3/Pz4eMUluuUClLKkIU4UU2+nr/n1P09NX2rp/cvDwmk6nqUigGZNyy740u8fXR1aIp/tqg7JzsM6fPQDoJDAzs6NmxosH+/PPPs+fO7vp7V5s2bcTeEvAFteX7jJCaw3SCxMGmV2INC+FjyZIlgwYPunv3roW5hdi7ffv27dy5M9TaCxcuHDBgALzUl9o6uJaWVj1razNT07z877XuibiwfIrZxfBDvNTV0S3bg9cT7sarTTMqZU9HpBequhRy0qLRdGBRlv2nW7ZMdXVrNALm5eVdvnz52bNnAwYOCAoKktJEW+jq0If3Hx48cNDe3r78u/DFqAMXKiGkDjCdIAkq2v9bt25dcnJy7z69/9r+l7e3t9i7xsbGE36aMGjgoHPnzs2fP9+nr0+/vv2gp5QJwVbHtn6DkpISOoMBG3sulyvjridVDOV//lchCpXH5zOKGIq9PrSktAR+KIyyZxDCRpTYvxeed9BTVbu0TCYTYp9KJl1VsMRgKelo6wiV/Q9CidJum0pPT7969WpsbCx8qzdt2iS9KZTgacGvX73et2+fxGhCIVYcDCcIKQKmEySORqVJiQinT5+GHc0VK1dYWlq2bt26/ADW1tZTpkzJzc2NjIz8beFvHTp0GDhgoNjJIDGQUaytrBRQdNlYWliwilmMoiIWi6Xwa19ghKKHVWArS5yPEF4doautpYw1js1hZ+fm1Ogphh9hT9gh/vvHvx+d5PA0+CkDi0RLW/iftlBNnKORRXx8/LVr1758/dK3b9+wsDCJd+WQeDzenj17WrVqtWH9BuIONYkEFAEV4wlCioDpBIkrO7NDkbZhs7KymjN7zrbwbZMnTRZr0p4EGWXChAkjRoy4c/fOprBNEGV8+vjAwFV6rEnNEd5xavjjLmImE8JKDV2iC1s18moVyn/Dii5xfKWGjqzADBkbGZMHk4jY8P8dwm4KcZSpko7/Zg5yLP//u/YqLCx89OjR7Tu3TU1MIZfMmzev0uM0HA5ny9YtxsbG8LWXfoIJz+wgpCiYTpAkle11Ozo6Lv19adjmsA8fP4weNbqiKtvIyGjokKHw8/LVy7t37x7+5zAElG7durV0bKn4MlcdbEiMjYyIm4nYbDaruOyYB2yKau6og1hYEZ4GKruyQo+4tkJHVyHbNit8EEw5paWlsS9jHz54CN9Yr05ekDMqOjsj5uvXr3/t+MvF2WXcuHGVDoyXxCKkKJhOkDgZN5C2trYrV6zcG7F37bq1s2fNNjMzkzKwu5s7/MBu65MnTw4fPlzEKOrYsWPnzp2bNWumoFJXF3EHDoViARsYTklZ8yxlbbOUlMBWrUqHVajC8xewO04juqjCcxo0qsj5jjIC4X+Css2ZgMvjljJLBYwigYCvpSW8BEP4C+IKPk65muDPFxcXFx0d/frN65YtW0IynjNnjuwH8B4/fvzv8X8nTJgg5RYeUfDXVNsbuBCqXbDuQ+IqumenPBMTk/nz5kdGRv6+9Pfhw4f37tVb+vCQYAYKZWRkPH36NCIiglHEaO/evkOHDk5OTmqyJf5xt7BIiyY8Ho8LeFzo4Jf5cdeo8IwHBBGa8N//U9DGCSYBU4LJwijxZEFV0en0N2/exMTEJL5NdGjhAFF44qSJRoZVeChxXl7egQMHCumFS39fKrEVH8kEtf7MF0JqQi22B0i9UClVOlowaNCg9u3b743Y++zZs7GBY5s0aVLpR2xtbf2EsrOzYRNy6dKl8O3hEFBcnF1cXV1tbGyqUXrFI1KHHkWpbcXCRq5OPu6n5sCX9uPHj2+EsrKzXF1cIZRMmTKlqk8khkR45+6dC+cvDBxU9q9Kx0LwzA5CioLpBImTY+cPdi6XLV0GdXrY5rDWTq3HjBljKdulDxBEiKMpxcXF8fHxb+LeXLt+jcfltW7Tum3btq1atsJGwZEUkEhSUlLev38PX553ye8aNWzUrl27cePHOTo4yncMIyoq6uSpk03tm65YsULOlIyHThBSBEwnSJzsZ3bE9O7Vu1vXbteuXVu2fFnbNm0HDBjQvHlzGT9rYGDgKUQRNtn5NvEtbG9OnzrNF/BbCrVo3sLe3l5Nzv4gFSoqKvr06dPHTx+T3iZ9SvkEydiplVOfPn1mzJgh/a5gKUpLS+/du3fjxg1zc/OZM2a2aNFCvvHA15VGxetOEFIArOuROCqlkjuKpdDR0Rk6dGjfvn0fPHywY+cOqOs7e3X28vKS3iabGJt6NjY9bHr06EERnv5PTk6GnePHjx6np6fb2dm1cGgBu7aQVBo1aoTnPjQBi8X6LJT6OfXjh4+MIkbzZs0dHB3gm+bo6FjNx/4lv09+8vjJi5gXrZ1aBwcHy51LCHhmByFFwXSCJKhmJauvr9+vbz/4iYuLi4qKOn3mtIODQ5vWbdq1ayfLVSmirKysOgtRhDu4X758gf3md+/ewW5uRmaGra0tJBWILJBUGjZsaKXEJt1QzUlLT/v29RuAjtTUVCaTad8E4qi9i7PLMN9h8Eev5vhLSkrgmxkvBOEGvl2rV622sBB/OIN88KpYhBQC0wkSp8Dq1VkIUkV8QtmWYMfOHQw6o3HjxpBR0tLSpk2bZmJiIvvYdHR0WggRL3k83tevwo3Yt28QVuC3sYnx6dOniXfFNjaQtwoKCoyNjbV1tAvyCxQ1g1Vibm4OZVDJpKVQYanKntZEpeTn54v+sdhsNvxlySf9Xrt2DQJo9ad18eJFGGdOTk7q51SYX0dHR8jKPn19Gto1rP7ISdgaG0KKgukEiaPSqAK+Ig9QQ6og2juhCJ//QhylX71m9f4D+9evX+/v51/pGCTS0tJqKkS8zM3N7dqtK3T4+/vXs65X/oD/n3/9OXnSZDqDfv3a9YYNG3bsKFMLFgoBW9xz588NHz783LlzAWMClDbdSh0+fDgwIPD0mdP9+vYzNTVV2nST3iUlxCcMGzZMR1dn586d48eNFxuAU8KB/HrlypUBAwY8uP+gmrdxObV2gt+jR42Gsfn6+trZ2dVQhoAVB9MJQgqB6QRJUHOnz42MjNoIDRw40M3dLSQkxG+YX/UrdD6fD9HEwcHh3NlzFbW1dezfYzNmzMjKynr58mUHzw5z5syp5kRll5+ff/fe3UmTJj148ECZ063U2bNnp06dev/B/cmTJzdq1Eh50z13Njs7e8qUKbq6umdOn4G/i8TBNodthj9r9x7dExMS5W7l7NixY/A76W2S/MWtCkwnCCkEphMkToumpOa/Hj546NnRE3aRq79dfP7iOfy+dPFSpSXX0tLi8Xl49aJqlS1/AUWWi5rv3rnr7OL86tWr9u3byzetB48etHeX87NVRsV0gpBiYDpB4mBLn5mZ2adPn5qe0Lt37+C3QnbZ497E2Texl2XDUHZPMh/vrVA1gfDmWxkOhxBHwpKSkuROJ61bt/5759/yfbZKcnNzr1279tuC36Q/1QEhJAtMJ0jc9OnTfX19F/y2IHhqsK6ubg1N5fr165u3bFbU2BrYNnBv7y7LkLC/DttFxV5Yg6qKaKe/7G8hQ6vEPj4+jRs3lntaP437CdKJU2unY0ePWVtbyz0e6Xg83sBBA6GjYUNFXmaLkMbCdILEtXRs+ejho67duj5+/Lh3r95UmuKPVOfn59++fZui0KsBZGyJi9gi4rET1SpLJwJZ04nw6Yzys7S0jI2J9ejgMWnypCGDh9C0FN9aGsxM6udULy+vgwcOKnzkCGkmTCdIAtjFVNpVhEqmra2N6UTlyp6jyBNAOiktLVXC5AwNDd8mvlXChBBCioLpBGmWH+lE3sZwkULA8serRxFCUmA6QZqFRqOVnVSoykOYkcLxuLyaOGOIEKozMJ0gjaPw5uZQVQkEAnxaHkJICkwnSOOUNXnC46m6FBoNln9NXJ2KEKozMJ2guiApKens2bMrlq+QZWBMJyrH5XFlP3Zy+fJlF2eXbt261WiREEJqBdOJ5mKz2SkpKVV6Dp/asrOzI55jLAsajcYX4HUnqiTgC2Q/dtLevT2VRo2Li6vRItWQoqIiVRcBoVoJ04nmKnsgX+rnjIwMVRdEAWDrde/ePbGn3VYEj52oXFljJ7TKm7EH8P2MfRnbsmXLrMysmi5VTdDTF38aJUJIFphONJeVlVWvnr26dOmi6oIoxtGjRzt36SxLMy00Gq12pRPY/87OzjY2MRbrzyxiQtLSN9CHDhsbGyMjI5UUTw5cLleWe3b4fH6v3r2cnJxWrlxZ84WqEZCutoVvU3UpEKp9MJ2gOiLmRczyFcudWjt17dq1VatWbdu0Jd968OBBfEJ8Xl7er7/+amlpmZ6eTi+kr127Vmll43A4379/Dw8Ph5BRfrrwFpRKtE9WdhZkx3///bdZs2YpKSl2dnZQ5hYtWogOw2KxiONezZs3//TpEzFM82bNP6V8CgwMLCwstLK0Eh0+Nze3fDvuDAbjjz/+yMzI3LFjh7GxePqpOa/jXmdlZMGi+Jb2DWZ2wx8bnj59OiVoCjlA0rukhISEx48fm5qanj93XmkFQwipCUwnqI6gUqmrV612auV08dLF27dvs5gs8q3zF35s3q5EXnF0cCxiFBUXF0dHRyutbDwej81m37l9h06nR0VFiTVEBhFB7OqfUm7ptOBp3l28XVxdbOrZSBznnbt3li9fDhnl3Nlzeno/Th9ABHn9+jWTydy8ZbOpiano8PkF+Rbm/3PaC0rFKmbduHmDyWK+fPmSeN6eckAgg0nDn+D9h/fw8uDBg/D7+fPn5ADRT6PNzMwOHz7c0bOj0kqFEFIfmE5QnTJOSKynu7v7hQsXBg4cGBMbs37d+kmTJ1laWm7ZvEVppcrPz+/Rs4eVtdXly5etrKwq/4BszM3NORyOaB9ra2vi4dK+vr6yjCErK2vyfyZzudyIiAiFPCxaRuHbw1+9fHXgwIHQVaGurq6PHz9u794+MDBQaQVACKk5TCdII5iamjZu3DgqOgq6tbW0ldxW7MePH0tKSsK3hSswmihE/fr1d/y1Y+CggQmJCcpMJwK+gKpVdgAJFgskRWNjY2w6FiEkCtOJ5mrYsOGKlSvs7e1VXZAal56e/unTp/sP7nO53KApQQlvE2hUGnQoswze3t7rN6yv6qcEAgGbzYZNOL2Qrq2j/ePhhWVPCRIwi5m5WbnQx8/PT0AVmJmY6evrwzByPL8GynZKqKoflFtKagqriAV/gufPn0dejSxmFdvY2Ny6dUtpBVAa+Mo1b95c1aVAqPbBdKK5hg4ZOqD/AFWXQhmWLV9Wyi3t3KnzzVs3/97594yZM7S1tMPDw1VdLgl4PB4UMult0stXL2NjY/X09DgcjqmpKZ1Ot2toB6GKKkSj0agUKtFqC5fH/fr1q4mxCaeEAznG1ta2SZMmxkbGQ4YO6dmjp7a2Oq7jm7ds/vjx484dO51dnGfNmrUvYp+5hTn8aVRdrhqhnn8ChNQcrjYaTZkXQqoQj8v7+qVs++3u5g6zrKujy+Pz1GreCwoKbty8sXz5ckNDQxaL5dzO2dHRceCAgb169SJOuKSlp+np6vH+HySSJ0+ehG8PpxfSDx44aG5ubmRkxOfzU1NTY4Su37h++85tY2PjoqKijRs39unTx8hQne43ppZts+FP0KVLl4cPHxYXF7u0c1GrvwhCSLUwnaC6r1+/fpcuX0pMTBw1chS8TM9Iz8vNU3WhfkhOTt6xc8f169fr16/v1clrxowZnp6e2TnZR44cycnN8enr07Rp07y8PAaDAQOUnbWhUbSp2gKagM/lQzSBMcybP48iPINg38S+7MCJfRN/f//ff/8dNvZR0VEREREbN21cuHDh8OHD/f38YeSqnuMy9AJ6bm4udLi5uUEJBRQBNlSPEBKF6QTVfT179rRtYJuRmdGpUyeK8FJQSCqqLhTl9evXYwLGmJmaQZ5Yu2atr69vRkZGyJIQgUDw+evnvJy8Ro0amZqa5ufn29S3sbOz06JpUbWoNAqNpvXjn5GhUdm9xIKyaMLhcJ5EPdHV1TU0NDQxMYEc06plK8gi4dvC9fX1z549e+r0Kfjdp0+f2bNmt2rVSrXzfvbc2W7dy+IIhJKdO3fa2Nj07t1btUVCCKkVTCeo7tPR0Zk3f97ChQvDt4fD1vrX+b8+e/bs3bt3qtpIf/v2zaevj7m5uYODw4rlKyBD3Lx509nF2drams1ma2lpWVtZd+vSzcXFxdvbu0qXLUPqiouLi4mJefPmzZ07d6Dj6NGjbm5u/fr1O3/u/O3bt3ft3jVp0iQ6g37n9h1IaTU3j1K8ffvW2Mh46ZKl0E20TTd92nQ8rYMQEoXpBGkE36G+ad/SDh48CNts2E2HDfMwv2GyNHuvWDweb+rUqYlvE23q2axcubJXr17bt29fs3YNg17WIJulpWUfnz4j/EfIfXNvG6ExY8ZA9+fPny9dunQ58vLVq1efPnvarGmzgICAUydPnTp96s/tfw4fObxN6za7d+2m0WR9Gp+i+A/3d3RwhNR16tSp9LT0VatWjR41WsllQAipOUwnSFNMmzatoLBg6fKlhxofOrD/QI+ePSAWLP19qdIKkJCQsHbt2tiXsYGBgXNmz3ny5Mn48eNjYmPMzc2d2zkHBwd7eHgocHKw+Z8pdPfu3ePHj0NASf2SConk5//8fO78OUhFp0+fbtO2za2bt5TZ0kloaCj83rt376tXr/7Y9MfcOXMxmiCEysN0gjRIyOKQpKSkob5Db1y/sfC3hRs3bRwydIibi5sSJn3r1q2Zs2a2bNly586dnTp12rNnz+7du60srTp27LgkZImTk5OUzxLna1JSU/T19cu/yy5mN2/evEuXLhWFjF5CL1++hPl98OABLAHfob7Lly3v6Nkx/M/wcePHLVmypH+//oqZT6kgn52/cH5z2GY6nR4QGNDXp+/4ceOVMF2EUK2D6QRplkMHD00Nnjpt2rQTJ05AYggYE/Ds6TNTU9PKP1kNw4YNYxWzPNp7rFi5giKgeHh42IIGtnPmzfHz9ZP4ER6P99dffz149OBd0jsulwt9DI0MKSIt3MII9XT1OCX/bcleR0eng0eHHj16TJgwofz5Gnd393+P/QuzvG79ulOnTr1+83rO7Dl7du0JDQ3duHFj+LbwyMhIxc+5CAaDMWLkCM8Ont27dx88ZPDAAQO3bt1ao1NECNVemE6Qxtm9a/fIkSMDxwZeOH8B9uCDpgSdOH5CjiZWZdSjZ4+srKym9k3//vvvI0eOnDh5wszMrFmzZn/9+ZehoWH54fPy8haHLH748CHZB0rbvn37Xj17iQ6WnZ1NXNWblpb2+vXrc+fOPXz0MCo6Cn42/LGhX/9+69euNzISb+PEx8enY8eOCxcvfP7seciSkLlz5oZtDoO4AG8tXbZ05YqVNdd02Pifxnt38d6zZw9Ek0aNG23ZorznHCGEah1MJ0gTHT9+vJ1zuyFDh5w5fca9vfuIUSPOnj6r8Knw+fxly5ZBNIHuo0ePRkZGbv9zu4Wlxc//+fmXX36R+JEbN27MnjOb6J40cdK8efPI5w+LsbD48cDhhkKDBg3icrkCgWBq8NQnT57cuH4Dfg4eOOjl5SX2QVNT0107d508eXLb9m2bt2weMnjIzRs3J06a+DbxLSyTGrpSeNDgQZ8+fTr1+tS48eOMjY2PHD5Sc3EQIVQHYDpBmkhbW/vxo8eDhw7eFLbp8qXLEFPWrFmzdKkir5CFoODs4szj8YYOHRq6MnTuvLkPHjwwNjFeu3ptRW17jBg5IiEhgehOiE/Q0tKq0hSJwx779+2HVNSmbRvonjR50lDfoZv+2FR+4NGjR9vY2CxcuBAyk4GBwfF/j69evTohMWHu3Lnbtm2r2qxW5siRI1nZWdeuXhs7bmx8fPzzZ8+Vf6MQQqh2wXSCNJSVldX+iP3jfxrv5OS0fNnyVatXDRw00KO9wu6a2bhpY7t27Ro3bgzRJCQkBKKJubn5oYOHKmpkxan1jwtjY2NiJZ7xkR1s+5PeJmXnZHfv3v3SxUtpaWnHjhwrP1jPnj337NkT9EvQsuXLNv6xccWKFVQqNT0jffOWzb/O/7U6BRAFiWfN2jWLFy2Ojo5OTUmFLGhiYqKokSOE6ipMJ0hztWnTZsqUKcuXL9+ze8+IESPm/zr/9s3bCrnwYu68udeuXYPN/8LfFl67fu31m9eWFpaHDx92cHCQODwZTRITEhV1XMGmnk18XHw753YQd3r17nX3zt3yw5Q1JL8nYuasmcf+Paanrzd9+vRt4dseP3rcqFGjMaPHVL8MPB5v7py5A/oPcHd3n/yfyatXr65oCSCEkChMJ0ijTQuelp+fv+C3BVcjr75+/Tp4WnDE3ohqjvP58+fv3r1r3rz50CFDHz95vGTJEogmW7ZsqWjDPMR3CNGh8Gs+IGnBOCH6ZGRkzJk7J3ybhMcyQ0DZ+MfGhYsWHjp06LcFv/n7+9+9exe67Wztqv/sm9FjRlOp1JWhKwcOHDh69OjBgwZXc4QIIQ2B6QRpuiUhS2B73Lt378uXL/ft1/f0mdMjR4yUe2wfPnz4acJPI0aOYNAZnTp1ChwbaGVtNWfWnPJXpxKuX7/+4f0H6Hib+FbuiUpHHEGBCb169QqySPkBunTpMm/uvG3h2/7e9fe6tetiY2J9fHym/DLl0sVLjo6Ock83Yl9EQkLC3Tt3e3TvYd/UfvGixdWYCYSQZsF0ghDl8qXLvy74tZBeGBwcvHnL5mG+w+R+7At8fMb0Ge8/vF+/br1HBw8TY5Nu3bqNHi25OVQ2mz3/1/nQER0VXXP3sGhraz988LBb924BgQGQgSROaMSIEfcf3P/y+QsElKm/TA0NDZ0WPC1sc9iuv3fJVzAGgxEWFjZ27Ni4+DiYbsjikGrPB0JIg2A6QYiip6c3f978beHb1q1dd/Xq1dVrVq8KXSXHeBb8tuDu3bu2trZjRo+5fuO6bUNbU2PTjRs3VjT8vPnzeDxe586dzc3Nq1H8ytWrV4/oWP/H+iWLl0gcZuMfG/39/RMTEl+/fj1kyJDk5OT79+9DeNq6RZ4201asWNGqVStIe6tWrVq9arX8RUcIaSRMJwiVad68uVcnr3Pnz82dMxdCwy9Tfqnq02eysrJgux4WFhYbG9u0WdOfg342MzXbtWOXlMts79+7D7/37N5T3dLL4Pmz554dPU+dOFVROtHX14ckMXfe3FOnT0FKu3nr5oH9B5avWP7169fGjRtXaVrx8fGRVyOPHT124sSJQQMHkU2zIISQjDCdIPSDn5/fggULYAvt7u6+adOm8HAJ15BKAbkkMDDw6dOno0eNhsDR1L5pu3btKrp/mCCgCoYNlf8sUpUQz+hhl7ClDOPp6dmhQ4fU1NRLly/9NP6n8+fPOzk59e3Xt6qX665bt86nj4+lpeXHDx+DpwZXq9wIIY2E6QShHwwNDfv373/27NklS5aM/2l8enq6nZ2djJ998uTJp5RPfv5+n1M/Q9o4cfKEtbX14sWVXAcq4AsuXLywYcMGJTScStyoDFOUPtiK5StgLm7cuDF40OBCeuGECRO+fv16995dsXb0pXj1+lXi28Tbt24fPHTQd5ivcrIXQqiOwXSC0H8NHjx4xswZffv2dXdzD10duvvv3bJ8isPh/Ofn/6xetfrWrVv+/v6XL19u0rhJ7969IaBI/6CpmSm9kB6yJGT9uvU1GlD4fP7s2WUN5Ldu3Vr6kJaWlsOHD7958+a1a9f8hvlFPYkaN3bctGnT4t7EyZgzxo4d6+jgmJmZmZKSMnfOXAWUHiGkeTCdIPRf2trafXr3iX0ZOyVoys9BP3/8+LFFixaVfurI0SN+fn7e3t5R0VH29vYR+yIsLCyCgoIq/eCjB49cXF3OC0E6IY9P8Pi8+/fvHzt2rL17+6rOwpUrV35d8GtX7666urpEn6ycrIT4Hw3knzp5qtIxTPhpwsmTJ6EAW7duhY5Jkybdf3D/33//nTBhQqWf/fTpk56e3vbt22/dvuXr61vVxvgRQoiA6QSh/+Hd1XvTxk3btm1zaOEA+WDZsmXSh8/OzoYt99EjR+/dv9e1a9dbt27ZN7GHTFPpgRMAASLpbVLQL0Exz2MEFEFCYgJxBEUgKDv/Mnbs2H8O/+Pp6Sl74R89fgTRBDref3hPHowpLSk1NDLs2b2njI8FtrS0bNO6DZPFjImN8ejg8ezZswW/LpjyyxRIG5XeWxQQGGBibGJsbPzy5UtIObKXHCGERGE6Qeh/NLRraGZmlpCQ0KNHj3379/3888/Srz7p17+fm5tb/fr1Y17EzJw5M2RJCKOIMX36dNmnGLGnrHVaSCSiJ3eeP3/+04Sf4Efic4YlCgsLi9hXNqpLly45OsjfihpFGIxWr14d9SRq0KBBV69d9fHxMTQw9PP3u3f3npRPff36FWZh4aKFiYmJkG/wihOEkNwwnSAkzrur94sXLwIDA2/dvnX6zOnZs2ZXNGRkZCSbzd65Y2dGRkYpt7SoqCgmJgbyTbt27ao6UbHrTjw9PdevXx8SEjJp8qSWji337t0LAaiizxYUFAwZMiQ3Lxe690Xsq2Y0Ab17914ZujI+MX76jOmpqalMFvPYsWOjRo168+aNi4tLRZ8aN34clULt0b3HgQMHOnXqVM0yIIQ0GaYThMQ5t3O+evXq2LFjTU1Nd+7cOWb0GInJgM/nH/7n8F9//mVoaBgVFeXm6vY26S0kiabNmiqkGP5+/gP6D4ColPw+uUfPHtDHycmJRqXRtGgQZeLi4nz6+Ny7f4/L5RLDW5hbXL9+HcqskKm7uLpkZmQmJyc7Ozu/fvW6S5cuPn19Ro8ZXdFzCiGfaWtpe3TxMDIySkhM+DnoZ4UUAyGkmTCdICTO1tZWR1snNzcXAod9U/t//vlnwYIF5Qfbv3+/nZ2dj48PdJdtxV2cg4KCrOtZT+45WVElMTAwePH8RXR09KbNm+gF9OLiYsgifB6fx+PBu7du34LfOjo6PXv2HDJ4SN++fRX1fGMweODgjWEb497EuTi7vHr1CtLJ/Hnzk5KSTp8+LbFh/r0Rezt27NiiRQtYFLBYjAyNFFUShJAGwnSCkARNmzZNTU2FaNKI22j9hvVDhw4Va1ctKioqbHPY1cirxMsPHz8M8xsGHYWFhbAhV2BJIHBs3bb1beJbHd2yf0RPgUCgra1No9IgppSWlt68eRMK3L9/fwVOt127dtlZ2RH7IiL2RuTn5xM9pwVPCxwb6OrqKrY0Pn78+PjxY39/f+ifkJjQrFkzBZYEIaSBMJ0gJAFs7D9/+dyqZavop9HLli4LCwvbu3cv+S6Tydzwx4bw8HBiM8xms4uKigICAijCG2T69e9nampqaWnZoH4Dx1aOLu1cvLy85Dvh8v379y7eP7IOjJlKoQooZbfz8Lg8Pp8vOuReoZexLw0MDOSYUHp6+suXLyFYfPzwMTMzMyc3h8PhQPSBXPLL1F/Iy2jc3d1XhZb9O3jgIHnHMhg8ZPDAgQMzMzL7+vR9+PBhnz595CgDQgiRMJ0gJEGDBg3ev3/fqVOnvNy8acHTVq9ZvXzFcvLRgB4dPOzs7Pr3+3Gs4uvXr7a2tvfv3ydewnYdPpWTk/Pu3bs38W9OHD8BScLY2Njc3NzKyqp+g/oNbRs2sW/SvHlzSD8V3dhChA8ymgB7e3v4iBZNi0aj8QV8KGFLx5YQVrZs3lJILySGcW/vLqXVeRgnxJ1Pnz6lpqampaeBrKys3LzcwoJCTglHT0ePT+EX5BeUjZ/Ph4IRYSgvLw+6WSyWoaEhjGTUqFErQ1e6uLqQEzp16pSnp+emjZtmzZ7VsGFDKAyUszoLHyGEMJ0gJIGZmVlBYUGTxk2+pX3T1ta+eOGi7zBfayvr2bNnu7m7wQA3rt8gB2YymeSD7rS0tXhcnpm5GWzOIaYUs4rZ7LJH27CYLMgBX758gRxgamrKLeVCzijllUImMDI20tPVg22/qZkphB7oMDIyehr9NCY2hpzEubPnKmrmdczoMXFxcaNGjyJeOrV2CggIMDczh1RRyCiEtMFgMIjCwG9IG2XT5ZZCIXV1dUs4JSWlJQIhnj6PSqUS5YcClJaWautql5aUwjgbN24MgaZNmzYU4b1F8XHxbdq2gYgW8yJmxYoVJ06egAQGmQY+oq+vD6FHvuM3CCFEwnSCkATm5uZZmVmwJSa26y1bttwXse/noJ93/r0T3o17Eyf65OHMzExTkx8nbhwcHLS1tMtSCIdjY2PD5XJLSkq0tLRgy02kARqVxipicXlcHV0dDpvDorDyC/KpNKqAL4BMEPUkysTUpLCwULQwlbYi7+zsfOvmLZ++PsTL48ePU4QXrMA4dfV0oSQwI0QLb1BsKAxRJCgDRUDR09MrLi4uG7+w28TEJDs7G95t0aKFmanZw0cP4VMQaBhFDHJyMOYXz1908OwASQhe7t6129XVFWYZohWdTreysoKRKOKPgBDSXJhOEJIANrFMJhM2wzb1bGDjDZttb29v2CTDvx7de4jdGgPZApLH8mXLGQzG1KlToQ9kkRcvXhQUFKR+Tv38+fP58+eJVlZNjMu2/ZBCdKm6pSWlkAlgSOhvaGAIHWw2m8hDoiOHVPQm7o2erp6Wtpauji5MC/5ByICEAcOX/S5hl3Lg06UrhcgPll0zS+FBPIKB4TfMAp/H51P4MAkIRlAGbZo2RBY2hw0pCko1MmBkE/smTZs2haK6OLsQjdBv2LABos+3tG88Lk+0VMbGxpCZILu4u7kTx43Kzgfx+PBbbEiEEJIDphOEJINt//Pnz79++7p23VrYtJP9N2/e7ObmJjpkWlpa82bNzczMyGZRIHZ07tyZHGDD+g3wOzc3NyMj49HjR2amZrl5Zf8yszIB9IcABDnD0tKSyARlRztoVEgVVAF15uyZ+nr6Ar5AQBX+owivi6WW/YPMoaunCykEXhC/G9RvAIPAmE1NTbV1tCn8skf2wJiJC18ghcTFxQUGBNarV6++TX0bIVtbW0gqFS0EC0uL9PT0tG9pMS9iIq9Gir4F6cTZxfnOnTvESxaTlZGZERsbC6muuoseIaTxMJ0gJBls+PdG7DU0NHz79q1o/w8fPpQfGOILbPjHBIyRMkJrIWdn5/Jv8Xg8iCklpSXM/8diseB3Mav4xs0bXp28eGXHPfg8Lq/sFmJuadlRCi3a1atXfX19IQnpQBIR0tXV1TfQT0lJ6ezV2QSYmhgbGUNSgfwh3zOQSzglEKeg2OkZ6fAjthygVKJ9zMzNjv17LO97nhwTQgghUZhOEJLMxsYmZHGILA/zI1y5ckXuwwZaWloNGzaU+NakSZMq+tTyZcvlm5zsjIyNpk+b3qNHDxmHLyoqWrRoUY0WCSGkCTCdIIQQQki9YDpBCCGEkHrBdIIQQggh9YLpBCGEEELqBdMJQgghhNQLphOEEEIIqRdMJwghhBBSL5hOEEIIIaReMJ0ghBBCSL1gOkEIIYSQesF0ghBCCCH1gukEIYQQQuoF0wlCCCGE1AumE4QQQgipF0wnCCGEEFIvmE4QQgghpF4wnSAk2YcPH/755x8jIyOx/s+eP+vo2bH88O/evWvn3E4pRVMeBoNx7do1mLXyb72IedHBo4NYz5KSkuycbKUUDSFUl2E6QUiCEydPwCa5YcOG+vr6Ym89evTI1NS0/EeKi4sj9kZ4dvBs166OZJTIyMj9+/dDBOGUcMq/++DBA2NjY7GesBDS09Pv3b/Xs0dPZRQRIVRHYTpB6H+8evUqIDAAOrp6d+3UsVP5AXhcnquLq8TP5uTkjBw1cvLkyYsWLqrZUtawoqKiDp5lx0X69Okj8UAREAgEEpdDU/umwcHBDg4Oly9drtlSIoTqLkwnCP1XUlISRJM+vfvs2LGjomEmTpwo5a3snOzu3bvHxcUd+edIzZSxxrHZbIgmbm5ux44eo9FoFQ02kVLhcpg/f76zi7NTa6ekt0k1U0aEUB2H6QShHwQCgZ+/X5s2baREk0rZ1LN5/eq1q5vro8ePunp3VWDxlGbI0CHw+/i/x+Ueg46OTnxcfDvndiFLQtavW6+4oiGENAWmE4R+iI+Ph99Tf5l6584dKYN9+PDBwcFB+qhmzZy1YsWK27duK7J8SlFaWvrt27fwbeHSFwLg8XhaWlpSBtj4x8aFixZiOkEIyQHTCdJcR44euXTpkpubG/Hy0KFD8HvO3DmKGn/bdm3Hjx9PdOfl5Xl7e/v7+Stq5Ipy/cb1GzduWFtbEy8VvhCcWjuR58JSUlLqWddbu3atokaOEKqrMJ0gDfXy1cs1a9Z06NAhO/u/d8C2b9++0g/GxsbKMhifz//69WtGRgZxgIFZxAwJCRkyeIiOjk51iq1YhYWFc+bM6dWrF7kQtHW0XZxdZPmsjMsBBsvKyqJSqdBNo9LOnD0TNCWoWdNm1Sk2QqjOw3SCNBS7mN2pUyfRgxk9uveQ5YPt2rZr06aNHFNkMBj5+fk2NjZyfLaGsFgsN3e3/v36k31kXAhgxPAR0s/sEEaPGi36sphdnJ2VjekEISQdphOkoWBvHrKC6IETgkAgIHb0K/Ip5RN5HqRKMrMy5fhUjYI5ZTFZ5ReCLEpLS+U4DpSZoXYLASGkhjCdIA1laWWZnJy8JXmLHJ999OiRfBNVqwMnwMzMTO6FIDdZzgchhDQcphOkoVo6tlT+REtKSnR1dZU/3YoYGBgof6JsNlutLr5BCKkhTCdIc2lpaUVeibS3t1fCtEKWhLxLfqdW0YRgYmwyYuSIxYsWK2FaZ86cCV0VamJiooRpIYRqNUwnCCGEEFIvmE4QQgghpF4wnSCEEEJIvWA6QQghhJB6wXSCNBePx9uxc0erlq2UMK2HDx/C5JQwoapiFDGS3iZFRERIb+VFIZLfJ5eUlNT0VBBCdQCmE6ShBAKBro6uTx+fqt5VCyGDRqNVdVvu1MopKjqqSh9RDhsbGy8vr1atlBHR6jeof+HCBSVMCCFU22E6QRqqLF5QKa6urvXr16904BcvXixfvpxRxNDT0yt7LaDwBXx42bN7zxUrVhgbG1c6hoePHhazi6tfbIXLzs7m8rjdunWTZchRo0dxS7n6Bvqw9CDeCSgCdjG7WbNma9askaVx+tjYWFNTU0WUGiFUx2E6QZqLRqNlZmZKTycwwKDBg2xtbWHD7Onp2bhRYzMzs9LS0oKCgnfJ7/499i+826ljp/Xr12trS1ublHDeRD5aWlq5ObnSh2GymL1794YZH+Y7zLurd6uWrSBkQDhhsViJbxOvXb0WFBTk5OS0ds1ac3NzKePJyc2h0+kKLT5CqG7CdII0mvTQEBMTEzQlaPSo0XPnzhU9AaSjo1NPqKt31+Tk5DXr1nTp0iU6OhriTkWjYhWzdHXUrik20EBIygCQJ/r49OnevfuypcvEwoeJiQkkM/iBDBe+PXzgoIGRVyItLCwqGhWDzlBYuRFCdRqmE6S5BJSyvf/cXMlHDh49erR129bp06ZPmTJFykhatmy5b+++wLGBw4cPj4iIqGgweiGdplVhdlEtNptd0UIoKCgY/9N4Dw+PzWGbpYwB8s36des3btrYr1+/kydPVtQarLa2tqWlpQJKjBCq6zCdIA1VWlrKYXOmz5xuoC/5qlgYYM7sOePGjat0VDo6OqdPnQ6eHtx/QH99ff3yA/AF/Pzv+dUtcc1IS0s7eOjgqdOnJL7LoDN8fX3XrFkjy6gW/raQSqEGBAZIPMklEAiYTCaHw6lWcRFCmgHTCdJQxIPonkY9lfhEuo0bN75+81qWaEJatHDRr7/+evbMWYnvTg2eev/+fUg8avgAvLGBYxcuXFi+/5cvX4KmBIWEhMg+qlmzZkU/jQ7fFt6oUaPy7z54+OCXX35hsViGhobyFxchpAEwnSBNVFhY2MmrE3Rs3bo1PiH+2bNn7d3biw4Q+zJ24W8SNthSNGvaTF9P38/PT2zT27RpUzNzM0dHR0gn5y+cHzF8hJTLU5QJolL/Af2hw9ra+o+Nfzx//lzsypiUlBRPT08jIyPZx6mvr9/Bo8OkSZNsbGxE+6elp0Esg3mH7p69ej588PDH3U8IISQJphOkcdLS0vr49CG6tXW0Pdp7cDic9u3/J52kpqY2bty4qmO2tbPl8XiNGv7PYQMraytTU1MWkwUTCg0NDQ8Pv3b1miw3Ideo/Pz8zl06U4TXgnz+/NnF1YVKpdKo/xObuFyuHAuhUeNG5ubmYsuzeYvm8JvP5zdq1Ojbt2+ubq6XL112cHCo3kwghOosTCdIszBZzJmzZpIv9+zZQ3S8fv1adDDYUBcUFEgcA4Qb2JDb2dmVfys3J/fps6fSC5CXlzdx0sSTJ05qaWlVreiKAykBchLRDRHkxMkT8CNxSCJVVElWZlZ8Qjz8SB9syNAhMTExRoZVODCDENIcmE6QZqEX0t++fVvpYAK+4EnUk1GjRon1Z7FYbm5uRkZGqamp5d9Ky0irfMwCQWJiogqjCUXY0Mu169dkGTIhPkFif5iFY8eOtW3bNjAwUOytmJcxMhYjJSWlXdt2Mg6MENIomE6QZklIkLy5LS8+Lj4/P19K6x1iYmNjIfrIMiQElC9fvjRp0kTGMSvch48fZByygF7w8tVLdzd3sf4QLHbv3j1kyBCxdPLt27esjCwZR56elo7pBCEkEaYTpFloNNqECRM7e3epdMhDBw/eu3fP399fxjFfvnLZf+QIr05elQ559tRpPp8v42hrghZNy6mVE0WGi3Pz8vIuXbxUPp1U5Pad2yW8UqfWbSodUltbS1dXHZunQwipA0wnSLNoaWnx+FxZhnRxdb1z546M6SQ/Pz8hPmHur/NlGZjH50tv9r6mlS0EAV+LUnk6MTMzi4qOkv1G6EuXLpkYy/YkHb5AtQsBIaTOsHZAmgU2zHyeTMctXCGd3Lwl48md2NhYGEzGW4V5fJ5qrzuBqQv4AooMRYAAwWIx4+Pj3d0rP3zy6dMnBp1hINsdyHyKQE3urEYIqSFMJ0izCI+dyJROYNtpZmn+8tXL3r16Vzrwq9evmjav/CG9BD5XDdKJQNZTSxw259HjR7Kkk+T3ycUctozpBOKRahcCQkidYTpBmkVLW6uIwZDxSbkN6jd49uyZR3sPsg+LxaIIL2stLCwUHRIGGzhksIyjhU24ytMJl8ul0mQqg5GRUVRU1ISfJoj2ZDKZFGF7bqLL4eGDhxRB2S3KsoyWr+oDSAghdYbpBGkWbS3tyMjIim6UFcNglD1T99atW2Qf4mpWNps9YuQIsieEleLi4n//OSpjGT5/+WxqKtvFGTVDR0cnOzvbwECm5uQFAn5REcN/uL/oiRgilERHR4suB4hukFdkTCffv+fhEwERQhXBdII0i5OTE/yeNm2an59fpQN/+/bNp6/PxYsXra2tiT6wAba3tzcwMLh187+RZdLkSbCdfvL4SaUjhBATEBhAEZ42knMGFMHc3BxK0r9//5UrVkp8bKEoJovp4eERFBS04NcFZM8rV65MmjSpW7duBw4cIPo8ffZ04sSJbxPfUqlU6SOEBBO+PTwiIoJcqgghJAbTCdIshoaGF85fmDd/3uKQxZVuRwnduncjuwUCAUWYUVq3aS3WU7RPRYghE+ITVH5SIzYmNnBsoJu7G5VS9q9S+4TIlyWcEvh94+YNsblu07bye4mJhRAdFa3aA0gIIXWG6QRpnFatWkVeiZTvs8SxE4g4bxMrb3BWnREpTe6PE8dO+vXtRx47QQghBcJ0ghBCCCH1gukEIYQQQuoF0wlCCCGE1AumE4QQQgipF0wnCCGEEFIvmE4QQgghpF4wnSCEEEJIvWA6QQghhJB6wXSCEEIIIfWC6QQhhBBC6gXTCUIIIYTUC6YThBBCCKkXTCcIIYQQUi+YThBCCCGkXjCdIIQQQki9YDpBCCGEkHrBdIIQQggh9YLpBCGEEELqBdMJQgghhNQLphOEEEIIqRdMJwghhBBSL5hOEEIIIaReMJ0ghBBCSL1gOkEIIYSQesF0ghBCCCH1gukEIYQQQuoF0wlCCCGE1AumE4QQQgipF0wnCCGEEFIvmE4QQgghpF7UN53w+XwajabqUiCEEEJI2SpJJ9nZ2X/88Qf5sm/fvgMGDKihojCZzGPHjl25ciUjIyM9PZ3D4VhaWtYT8vPzmzBhQg1NV0xpaenixYvJl6NGjfLy8lLOpKsPluHy5cvL9zc0NLS2traysoKF2alTJ3Nzc+WXDSHlk7hGDB8+3NvbW8YxJCQk7N+/X6znokWLbGxsFFC+ikmviGpvNVV7S07BCla5KkkndDr98OHD5EtY+jWUTg4dOhQaGspgMER75gklJSU1a9asJiYqEZfLFZ1lV1fXWrTyQKQTLbxEenp6Q4cO/emnn7p06aKcUkkBa7uRkZGqS4HqLIlrRGZmpuzpBKqm8mOYNm1aTacT6RWR+ldTFa3a6l9yKbCCVSa1OLNz7dq1hQsX8vl8VRdEI8AKdlpo1apVUMmqsCRnzpzZsGHD8+fPVVgGpIHu3r1bUFAgyw4uj8e7ePGiEopUx2jyqo0VrKKoPp0wGIzg4GDRaOLm5jZr1qyWLVtqa2u/EWrSpIkKS1h72dnZOTk5QUdRUdG3b99gl1F0OYeGhrZq1ap3797KL9i7d+8WLVr0+PFjQ0ND5U8dabjS0lLIHLKcLL53715eXp4SilRnaNSqjRVsjVJ9Onn9+jWTySRf9u/f//Dhw+T1sA4ODsOHD1dmeWDSrq6u5Etra2tlTl2xfHx8Nm/eTL78+PHj6tWrr1y5QryE/cIpU6bA8jc2NlZmqS5cuAB5lMvlKnOiCIk6e/asLOkE9j6VUBg5qGc1JcuqrZ4llw9WsDVK9enk1atXoi+XL1+u2lt19PT0bt26pcIC1JwWLVrs378f8h+5zOl0+u3bt4cNG6bMYqSkpNSBNQfValFRUbCn26BBAynDsNnsq1evKq1IVaKe1ZQsq7Z6llwhsIJVLNWnk3fv3pHdJiYmLVu2VGFh6jxIfvPmzZs4cSLZ58WLF0peeRBSFahekpOTKcIGC86dOyf9soDr168XFRWJfRAhKbCCVSDVpxMej0d2N2rUSIUl0RAODg6iL3NyclRVEoSUbNSoUWvXriW6z549Kz2diJ7WEf0gQlJgBaso1UonAoGAzWaTL/X19alUKkV4RPTp06efPn0yMzPr0KGDxGtai4uLiQ7RdKKjo0P2J+jq6mppaZWfloGBgdgIYTwlJSVSBgDfv39PTEz88uVLYWGhlZWVnZ2du7t7+RuuRMtAFkAimMf4+PisrCzorl+/frt27Zo3b17RwNVZXApkaWkp+lL0oh9SleYLdkM5HA75klzy8BeJjo6Gpe3h4eHo6EjOe2lpKTkwLBOxv7i2tjZ8Dao8VwjJoHv37nv27CE2GK9evUpJSamotQLimDzRbWhoOHDgQNnTCdQzb9++TUpKsrCwaN26NXz54Vst/SPPnz9/9+4dVDXe3t4y1gCyV1MA6sb379/DJHJzc+3t7ZsJSVnRYHioKr9+/ZqWlgazD1UlDN+iRYvyQ4pWazKu2lUqea2rY7GCVZRqpRP4ew8dOpR8eevWLVdX1+PHj8NqnJmZSfbv0aPHgQMHTExMyD7wjXdzcys/wvK352zevJm4eO3evXujR48m+0dFRYlF1KNHj/7666/kS/ibiQYUqIa2b99+6tQp0T8zRfinmj9//m+//Ub2gb+laBnIAoiBqm3evHnwDRPrD9+zrVu3Spw7uReXYkElJfpSrNkGOebr2rVrokcyYQwNGzaEHdPVq1d/+/YN+vz999+wVH18fMp/VmxpA1jaoheaIaRAsCH09fXdt28f8RK+paKVhqhLly6Rezv9+vWT8cLGw4cPb9q0SXR1pgh3uqZNm7Z48WKJWwUIMfCu6BoHawREqDZt2kiZkIzVFEV42wHUb1C1iu4HUoQbxd9//z0gIIDYfpOKior2798PBSC2naK6du0KlQMkPNGeMOYqrdqyl7yW1rFYwSqKgs/s7Nq1a9myZWI979+/DzUCfFGkZ+Sak5qaOmjQINhpKP8Wl8sVq0pkcfr0afiGiYZ0EnztYPWA79nIkSMrHY9KFpfYJWmiIU9R83Xw4MGFCxdCbK9+aRFSrOHDh8uSTuAtsnvEiBGVjragoGDu3Lnk/RqiYF8Wdo3u3Llz5MgR2K6IvpWfnz9+/PjPnz+L9oQ9K9gT++effyqdqHQw3bCwMJi0xGskIXzMnj373LlzJ0+eJHvCug/L5+XLlxJH+OjRoydPnsDGvlevXtUsW6Vqbx2LFayiKDKdvHv3buXKlRLfgkV//vx5WVZyhYM9hsDAQNFoAjsN9vb2Hz9+lK8lg7179y5ZskS0j4uLC0W4D0G8hC8f7AxBbRUUFCRlPCpZXFC57Nixg3wJu02wlhLdipqvhIQEGE+dX3NQLdWxY8fGjRt//foVupOTk2Fdg91WsWFgyw1bYqLbzMysT58+2dnZ0kc7c+bM69evE92wuxwQEACVTEpKyrFjx75//04RrtSwmRRtFB+qpv/85z9i0QRWSVh36HT6uHHjqjejFNi3hr1q8qWOjg7MO4fDgTWaPCx09+7dQ4cOkbvmELBEowlsvL28vJhMZlxcHHHohc/nT506FaqRGr0TuPbWsVjBKpAi08m6deuIb7CVlRUs9/T0dNH7cSDukV8F2IGA/QOiG9YHcjcFPnX58mXRcerq6lazVPC3/PDhA9HdvHnzAwcOkIdM09LSYAelSm3UFhcXix4Wc3Z2joiIIE4Zfvr0Cb5VsBoTb8FeC9QvEi9/Ici+uOQGNRFRM8I3HirKixcvwn6P6PxCkCd25hQ4X7/99pvoiU8CzCD5F//rr782btxIdMN4ROeaIjzXJu/sIiQTf3//7du3E91Q+ZRPJ7DdIlcT2KOt9Dz98+fPyWji6up67tw58qwBpBYIN1DVUIRni549ewYRgXjrzp07ZAYCzZo1W7BgweDBgzMyMqBWfPr0aXXmEfa+YBUmX3p4eJw8edLU1JQiPNczfPhwCEDEW6GhobD/BjUtg8EQPWIEw6xZs6ZevXrQfePGDTIt5efnR0dHDxkyhHip8FW7FtWxWMHWKEUWlFgD4YsOi0ZfX58ibKwG1gTiXbGzceTSFz22BklTyl9FPqLt+I4cOVL0bC58b0SfRyWLo0ePkkdcoORbt24lr2aCDnjZv39/Yn2AwWBgKSm4SotLPieEKnoX1syQkBCFzxdUARThjtrYsWNhJYQ9SHd3d9G/rGhdXxN/cYSkg+0umU4gSZR/rpvYRrrSEcJWkOzetm2b6AUNsF2cM2fOwoULiZew9SLTybVr10RHAh8knszi4OCwa9cu6Ba7nrFKYKbIbZixsfGxY8eIaEIR5ifY/pGHVSCUwJa1VatWUPmI7pFPnz6diCYU4ZU3np6eZF0Ku3xkOlH4ql2L6lisYGuUgmMULCZIiOTSgSVOfhVgocPKpvwlRe4iUIS3CE6ePLk6xyR3795Ndnfu3Fm00UOKcLWHnuT+EAws/RidqhYXjDYgIED0HgTFzlf79u0hvzs6Ola/qC9evIBRVX88ilI3mjlSlKSkJNjzVnUp/ktPT0+W/Y22bdvCxpjYp/z27Zvo8QyK8Ar62NhYort+/fpdu3aVPjb4SkRFRRHdRkZGSUKiAxCbEwLsKBMdkANE0wmsX6IPjWvUqNH48eP37t1b6bxIVFJSInr1w+DBg8VuJOnUqZPoSR/YTsMCgYooODiY6ANVhFgl4OTkRKYT8mh0TagDdWwtqmDVmYLTCeyRiAY3W1tb0XdVkk5Er4L++PEjfDvDwsLku6qLxWKlpqaSL4mzhmKgJ/klg4HhI1KedKDkxQUlady48ciRIydOnGhhYUH2V+x8aWtrw56foh4rnZmZKfFKQ6QOYCulVtkRwoGMR0OHDx++fv16ovvs2bOi6UT0wImfn5/YLS3lQb4hb4dhMpnS21CBKojogJgiei1L+Zs1oEhyp5PPnz+Lnl8o/0BmWJ1///138iVx9qGTUEXjFG15ofyZBUWp1XVsbaxg1Zki0wnskRCPRCIRB9NUq0ePHpBMybxMXA8Plc6aNWtgx6hKoyJu3yKJ3dIssWdaWlpFCVcJiwui2MyZMynCRnihAqrooayKna+xY8cqcM3x9PQ8dOiQosamKLXo3G0Nga/uihUrVF0KcbI35CCaTi5evLhu3TryARpVPa0jdlmrdORtumK3EJZf6ZydnWUfrRgyAxHKN9gPG9G5c+fKPf6aU7vq2DpQwaozRVay5JlIlZB4mxZF2LQw7N5BnhW9ff/8+fP379+PiIgQu3dfOrEvWflm3Mr3/Pr1a0VfMiUsLohfXl5elQ6m2PmSsvslB5iFQYMGKXCESCFatGhB1Mu1VNOmTdu3b0+cwcnJyYHagDieGh8fT7ZYTwxT6ahEKxbYxpS/f1UisRsGy7enYmZmJst4JBILTIWFhVUdA6zgjx8/fvLkyfv37/Pz879//y7HSORQu+rYOlDBqjNFphOJLQkqDXEBlEQQn69fvz5u3LiEhASyJ6xyo0ePhv0/6UdiRYnt7kjcURPrKbGRFYJqF5coxc4XPo4A1QrDhw8nry85e/YskU6qeuCE8r/NbUGtImOYFtvYl1/pqnPGQezSuipdJgL5bMaMGYmJiXJPvTrqZB2LFax8FJlOxBoaqlHl7/aWvgZC2a5cuRIcHCx6JRqPx1u+fDnsxCxdulSWiZJXsBMknnwV6yn2EbEiyTJRJVDsfImd2UVIPfn5+cHqT1yfAZVDWFiYnp6eHOmkcePGZDdUJjk5OVLWDpLYwZLyh37JBxDKQezIv+zpZPfu3atXrxZtUBuWiaura4MGDZKSkpTwHMQ6WcdiBSsfRaYT+B4rcGzSiV2qxmAw7t+/L/0jRkZG//zzz7Fjx5YtWyZ6I89ff/0F9VT5Ng/KEwutEqsPsZ5Scq4yF5d0ip2v6jdRg5AS1K9f39vb++HDhxRhBXLr1i0rKyvyECxxX48s44F1gWhCjXh59+5d0WduVET0qkmKsMEMsQHkaMOaJJZOHj9+LMvln0eOHBHdT3NwcFi1alX37t2Jmmrq1KlKSCd1so7FClY+tfXiPtEH/lGE17WJPUCnImPHju3du/eMGTMePHhA9OHxeBcuXJAlnYglcYm3y4v1rBVH4VQ4X2J/R4SUafjw4UQ6oQibGxA9ISLjgROKcBMIQYcME+vXrx82bFil20WxKyhFTzoTyLNOcoDoY2ZmRp48grLt3Lmzojb7Sdu2bSO7O3fuDAtE9HRDlS7+pci7atfJOhYrWPnUmnQidntVenq6aJOvVWp0oUGDBidOnID9G7Jievv2rYxlaN68OdliAdkCsSjRnjBwrWgJR4XzxeVypd8QiFDNGTp06KJFi4ga/ObNm+QNHVQq1d/fX/bxjBw5kryz+tu3bzt27Jg/f770jzg6OsLXHr78xEvRRiMJlR4Mlq5fv36nTp0iX/7555/jx4+XcpcinU4XzR9BQUGi0SQjI6OqaUm+VbtO1rFYwcqn1qQT0ZO74PLly8QjGSGmTJo0KT8/v6IPstns8neRaWtrd+/enUwnsp+eDA4OJpt9jIqKevHiRYcOHch3oYoh22UiBpZxtCqnzPkSuzr92bNnPXv2rM4IEZKPmZlZ7969iWvR2EJEf09PT7EKR7rp06fv27ePbNp1w4YNPB5P9Mnn5enp6XXr1o1s/z45Ofns2bPkAZuYmJjIyMiqzo6opUuXQiVJFonJZPbv33/37t0V3fGRk5Mj+lJsJd25c6csD3ZRyKpdJ+tYrGDlUGvSia2trampKXm9yNGjR1+/fg3pPjExkTinY29vL/HY465duy5cuDBixAgPD4+mTZtaWFh8+fIFvg3QnxwGKiMZi0E0ikxcUA2r67x58/7++2/irFB8fDzsMJHrsLW1NQxcjTlWKmXOF9mEM2H16tXu7u7VuX8SIblBIBBrUZ5SldM6hHr16k2YMIFsDxRWFlibYG949uzZrq6u5IUCsCvFYDDIy1n69u1LphOwbNkyWAu8vLygToMPVvMxb3Z2dtOmTduyZQvZJy0tbdiwYXPnzvX19YUykI8QgX1rGo0GdSPsxZH57NChQ97e3tCntLQUgpdobSmFQlbtOlnHYgUrh1qTTqhU6sSJE//880+yD/xRye4GDRpMmTKloltv4oUqGrOVlZXsrZ7A6rpo0SJyrygpKalXr15EQzpiF8bDYOrQGJ2MlDlfUDOKXkUIlXjbtm2dnZ21tbXfv38v1go4QjVqwIABsK/JZDLJPrDZhq14VccDW/3o6Giy1UeK8DE6gLjnBb7bsFP07ds32CyRD6qFDARbfXL9ys7ODggIID8OawT5ZDj5QMS5efOm6Eh4PN5mIShV69atjY2NP378mJGRcfLkSVjfO3bsSF6Nd/XqVScnJyg5rJ7EBZvwkUqv7VPIql0n61isYOVQa9IJRXjR+KlTp8pfyg6Vy549e+R7pBN89vjx46ItFlRq0qRJlpaWs2bNIs8Zi329DA0NIUWRD86uLZQ2X40aNYI/pejeGNR6L168qOZoEZKDgYEBBJQzZ86QfWBfRY5HccFHIiMjQ0JCDh8+LNofvtvPnj2T+BETE5MjR47A1MvfsANj2759u3wP3CBB5Xbjxg3IItu2bRN7PhSU6tWrV2LDb9mypU+fPuS1tJDYnjx5QnTD5s3T0/PgwYPSp6ioVbtO1rFYwVZVbUon9evXh30RsUbVPDw81q1b1759+4rSSZMmTeCDou05EqBWgn2X4OBgsaaOZQFfoObNm0MQjomJET0AC4kVyhMWFgYrc1XHqQ6UNl+///47jUY7dOiQ6D4rQioxYsQI0XRS1dM6JF1dXYgCnTt3hm2MxNbMoCJq2rSpaJ8WLVpAmpk/f77ohqpnz55bt261srKSrxiiYHcZ9sUhAK1fvx6qzfK7drCbDqs2ceGdvb39+fPnV65cKXpBLoyhX79+sO6TT3WWTlGrdp2sY7GCrZJK0omDg4PY1VKivLy8pLxLEV7KDqRPYqeQ9GFIsBbdu3fv8+fP8NeFv2jLli3JP+cEofIfGS6UmpoK6z/so9DpdFjtYTzwWfKR4qIgtUifKUK7du2uXr2akZERHx9PRB8bGxtnZ2cpTeUoZHFJB9lclsJLIcd8DRo0qKoThToxNDQUKmWixoTdNQsLC5hQdR4fjVB5sqwRffv2rXQYqDFk/JITa/HXr1+Tk5PhI8XFxWZmZubm5lDhSLxNFNJMVFRUbGxsSkoKl8t1c3MjL0yRMkUZqymCq6vr8ePHKcIGapOSkmBHTktLC6pBWOOg/hS9NwdW/9OnT3/8+BFqSxh/mzZtYADi7ujVQpVOq9JVW/aSq2EdixWsMtWmYycke6EqfaSpkMJLYiuk8NGqnHLmC2pt0afGI1RnNBaSffj2QjVXHgKscdIfRExoIVTNCSlq1a6TdSxWsLKolekEIYQQQnUYphOEEEIIqRdMJwghhBBSL5hOEEIIIaReMJ0ghBBCSL1gOkEIIYSQesF0ghBCCCH1gukEIYQQQuoF0wlCCCGE1Mv/Afq6bey7gqfhAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 2" align="bottom" width="284" height="249" border= "0">

Bag hanger = háčik na zavesenie vaku

Infusion port = infúzny port (vstup pre infúziu)

Medication port = medikačný port (vstup pre liečivo-prísadu)


Otváranie:

Vyberte vak z jeho ochranného prebalu. Začnite od narezaných zárezov hore a vyberte obal s roztokom (obrázok 1).

Zlikvidujte prebal a absorbér kyslíka.

Skontrolujte netesnosti. Pokiaľ je vak netesný, liek zlikvidujte, pretože môže byť narušená sterilita.


MorYNQP/BFKOZB8RsOXvoPPPAAiKV/I5aNzSF3ypur6bplI9jtQznKrUD1py2OwZMOTIjNOK/aXY40hojHBPjWszTVRunj5Alowy3vuxnmcdz8Ff7x0g0wTUyzAyGFQzEAHaKEqI2//MENf/dnL1++TEHyrf1ln3kW3wJuLdw/HB4P2BAQaVI5itw+ExeA9D22uFTkF1jiaJtpOsglh60m2l2ONIaIhwt+t1y4eLnFqvL9c/s+8pF/YBZGgF1y7NhTeFwUn8DaYIxDYBkXjn+puKKbNv8x60KKIBsF7hw+FTYsG/h22EgYVdDxZeUY+G0LOtXu6z/xHbdUU/ZTHzxXIh4ueMDjS1/6LTxuq6ocTAe0uEFCwMg4dMedN954I1gPuHQ1W1Hx5SHVBvMWHQTVhVCfK3w8eP1IE3p9jb9MJxVXKUqmAhV0jyGFsIdq1pYNQBPp+bn9KaQ8BCOeqyiIeEwGAx6YldRiMys1WjRhJGPLy7S0RBuyKmcrKnwab86h5fvfdNN7cK/ZY089ScoBf7X/+nnPmIfZIAttnfqUg27+ogJD0Ay0n+CnY6ajHW1b8TP4ZDq1iyYb/JLLlwam9T54rkQ8XNAke/bsdxsOlRfBd9nUOpEQ2hZVsKqlLh3WzahNbxjGPF742tf4hoNFYBCeU9+yVJMNR1YSPE4LTHTcHTly98bm1b1YcPPg3bt2coNM4JiyQd8pnvmWxhWHBoyPTAti/BHxKISXB5L/KoV7Bu5hmNx5jw2Nop1xt3prj/8Qs0LN+4fmCJQZ3F28aCRor2CYHR+pz+DQlM9Hn/iJwn8UwhnMTM/MTF++fHX7xbZckWnizpTrvDcmFp3v0C7iUQhvtEDr00SuBuyxAVMezqcUBYGZkcwOHrDhf2gaT8efeRatB+q5PRwOMfhhbl2OUKcTHiOp1Q++FPQu73zn9B13fuj8+Qs4SBjzpz/zmV/4hV/AHsBmygAPpVQUQnypjLYSwZ4oPmlymI+Qddgj35Gng4hHIZSATyqS2voUZqWVs2fwTsYoCMyMH/3oYf4czSEDEwTNDmRF4Y6zin3ACxcvH7n7nqL0LTQ48LgZ5aB0ZM930Rq6wAeh/dsfvP9+Nc4603bnnp/bz18EjZWyn4tKFPmDRTrEd6j0f4vomGM22xvDc0gIcf2Re0y4bs9V50vNRTwKoXuJVCTNJSQ3QWBmPHPmde6P0gTP2rdOS0GmTdpfOnlSi3lgZ8OHHn6Eb4fewAqUGhu738jRBOwjH/kHhw59gHx93AOGr0n79dJWIvhkjJd4Bj+LKk5Qh1KbSopMDRIJNJ40XcEnZG12ILmPv3VEPOxQwIMm4tZD5Q54MEO7zzXBg9se87W0agzFPiDus4s6wXchJBVpq79hUQaLu3Hknt27aKMqLrQIJmtZLRvKTcBfTdQPazCfT9Dp5P67TQ34rSOihtUz+EwzJpxRzaMy9r6MTjrfeB2IeEzAdPKkCUZBtBg4TBCaz53HPPgzebSDp+eCUXLojjuxIS4Pb6hmZYPG/PTTxz/4wa0WLBjXcfSoV9tlA9EsA/rUKCemZUPdLHCKcYRAeA0dl5l9I3CSMv08DV9UPqaGNYdCjYeKJwqkBa+0LLqqOMhF5NJExMOOFkpt0WeFPUV46q0DLRGLDBGa6GH6sObpw12Eq0g0O9SocIS2Ojf3GG/YawHvhTldD95//xtvTNhYV3nIBqL59KxTCdePohAIRZKCJ9O60zqtNZWKuW6sGVZmtJ9OBcbScq9mqPsazj0s5EbEw4sWQ+Wbm0NtcY01CsTuXTu5tFAiFt919arbhEWJ1SgNlzYwN1eR5La66ab38Ldry9kNgmHt7qXhKRtqu0/PXWfOu+nhieIyQ/6fNJfhEztUmvUcqnhWpcfhDHQg7KFqDpvnLq5uRDzsaO7gFkPlMBXCP+6f0aq+qeoNyztQSGi/PL7rKvf14/yrlQeiz8qaTKWiygYWbZSabeEDkmBY9cNfNlRB3xQ4S0WOKa1kxPqa1hUGLvnJ66X9tr7rysfUcD+hCIoTwDMxNJhmIkkidLhUUMTDgtY0IoUMXZQQR4/0jRGK1U5zFdE27gau27ePNrYiB8XJky/90sc+pkbSwnXFTNysCCZ9bXk/7r3X0yOHfP4LX0QfGg/m+8tG0QehR+AsFemZeSbRdYNWiKU/ihFfaWYSKWtqqEm1+hr4eeEVaM2eWhZZKeo2ngJKBXlWdMqIeEwmnW9x/9y+idsL4q+4OQKzsznx4RSsxjMgzubf/8Ff4oN151Nh3AVm/++8fpYG6Xg+GF74icAkIv3A0hZ4kfvGtSxFW3pw10TRZ8GKmYkLBTyTboOp+b1MlJ8l4T+w9fU34HuZmvpxxztStL/Di+uGoS8oCz0W8bDAo+WpdT2CSdZHQhBujsAEDXc4TI6a10VLXeU049TGQZrWA6GlVIF+HH/mWerhiBJizbn09MMQsdzTPCXB8xxWaWXhY2pMrAEkrlz54fr6uuPteIZYUcfixFMTNWoNe/jEzLUsOLxu00fEYwIp+KxMSkmI2q4i2jxrKkd0J5UJuj5g0qcidpAH+HfD9XOaCWL11IHS/MZvfBoMDhq8Vt2itmsGr9qJ+0GsYDDZ0/MQXGpgmhraF2etdZ8oqBMvJ/pQMN9h2AMPVA5NgpvHHTO3fom5pCGIeFig+y3ZqnLElBBqOaVGTiHt+ceLd38i933DFy4PzgPkxVKjNDNqgovArwYz02CgWN1TPprXzIo44Bz653RaPztPxS7qj+Lz5a6vv3HlyhU8hgO32wpB/c4686ruq8Lq1isKy6W5WrUi4qHDV09ZfJEkIXA83NxW3+f+Q0o5beC2h+Fxk4Le8dzqqta1l4wkDjm1rDOjGmchq4Ib1dojMhHwK3CsT/GCxKBUURdk1Iyi+j6f73djY9N/v3oOWk55+ak06r4qNJ+kIwnQbAmRMiIeOjTR1LcLXh3g1Lx37x7aflwrBiSPTSuJHGAbodFAj+Ck8/hjj1IpohUuGw7HtNX5poyU67DB1wpNu9SWkcbpcGdR1Td811o/R1U+2BOsHGq0wOpAKUPdfUpUcTYHH0Ne1puIh53EHVZF4JjxZ2oX4vkLF7l4kJi9dPKkteLPIRu03OaFkBrWvraVP0R8+KZViFszYE0Ap85qfpXKuCWqKIfCvmqjaVHlFifn1BoM84zGp3l9OhDx2AY1yMvui0wcnJ4uXbpM+kHaZhofE60NLPNWo3seJiys7CN/IxleOCOknzIPp2Ll7BmMPGu/wumYPpF5NqgHcNhndCjHKPgx4/MiqGS55AilSY6rVRGPbaTsHO8AmHFL+kErbm58oHKYsQ2+E7uyLc9RTkBIcCZNzfCaCLZQpP+ilph9DJGyjqla6UB7wdbPZI6uPxGPtyCzI03neNaAJKBycOcV3LE88kGyoYxit6u9bw8eRIvQ6q2iXpD0CMmJymQ1QMaHI6CqEpjpNNByUpKqGwqle+SFiMdbkNkhPqtauXTp8szM1cyrn//5X4Dp/qGHHyHlsMoGgRqAyzT4SZlI1hiAW05U24pCUmEdPEIZcTU53waDmSoBD4K2jar+Um1R98aCReTosEJEPN4itY3KuwovF5+eGXCbgxfZ+qyvKUEAnqxpibK5tkw5QbitydPStDeqgo9UqPrVwh8q+PCEz7xyB/mT71JVxOMqZHHn+12mDJkaJlhVzpUjOEmaa4lipoliMWd6Mp/BS6VpWpXGSpGG8ZdqXSoGg0EU40M1kvDqCcbM2h7FZPIq7NAQ8bjK0vZ9vIW40B5THJi29s9tnW2+mZJjt74A6KXM9GUKUXoKjPtBT6g+o2OXGYY9KGe3dWA8bgsvBbIr7NAQ8dhCMnTro2inWK4cVOIXVzk8mSgwPA7sKTBqe8P2lNViamoqyusUbVLZFuauzKmR+2wj4rGFZOjWRJFyWCs5ki3p1zaBVwUWTKY4GlhdufJDn/ZWCMhqait9vgVkanTAySHiIRm6deFWDi2xKlnl6ANgfJQNj5tQ4nWUIcUiWf3Ifc2hRDyUZOjWwHA4/M7rZ62/AuU4deplxZJzMGgsytEiUcRDpVotmKB+ZFrYodF38eBmh8xfUShlcGTdyrvzeHZlTx/cgr5o07OG6cxU03fxoG5CYnZEwaEcYHCIbKRJrFJBApYIqX25Ww0c09CPzkw1fRcPyhDtxlqgXYp2/QPZOPzhu+gRkY2ugtlWyWagon4sLS21GJjJurBDo9fiIYWBsSgyOF46efLxxx6l/4psJEvEUsGUgYkbI9Wt6EeyshpGr8VDMnSjYFUOkY3eAvMydmhP9htvqwSkY4vU/ooHhcplH4IqmMoBa9gXvvY1Uo40G8EKGtZSQf8tPbKj+RSs7vnG+yseZHbku/1Zu1jzccXgyJSIWVWYe53+996wfnSgsEOjp+IhGboVMQ0OkY3cMas9gos/8KuHuyzxm6sx/ehGYYdGT8VDCgOr4FYOkY1MiVUqqMZdZ7LILGqgBKSrK9SeioeYHcFo+bhicAhFgH7gDoOJU3cJSFdXqH0UD2oc3dUvtSbMIMfa2poYHJ0hYqkguoMyuh7qKwHJwvwKo4/iIYWBAZiuKlCOT/zKx/E4r5lC8KdUY11OLmEPoo4SkI4Vdmj0TjykMDAAUzmGmxuiHN2jYqkgTrvYHpGamGXhuSLi6ke3J5neiYcUBpbFbDoCyvFLH/sYHotyCFbyzYCPVULYYYcV0i/xkMLAUlhLx2+4fu6JJ57AY1GOjmGWCpZqrMv384B5M9/LI0oKb6af3Z9+iQeZHZ3/XqtjKgf2VD969CgJsJxGwQFcHuglznEBXlE/OlnYodEj8ZAdA/2ZqBwqZ7+E0AyZhj2IYP3oSTJOj8RDCgM9MYMctI9TapuMCq3gud0sGaYZ5VxphJUQ9mSG6ZF4SGHgRKztqqw7AAo9IaA34vLyMslGB7amL1sC0vk4OdEX8ZDCwIn4KAdIL5zAFLZjK2JjY3Mw6GYj2NTgIlEETKNgdqysrGQdHvMvAel2YYdGX8RDCgPdeCoH3EJUKJMgV678cGNjQ8QjItW7XeFSowPpFT760au1aS/EQwoD3VhTck1vVfo9pTFUE1wULdRx3jDm3I30CncJSH8cVkgvxAND5WJ2WPFUjvRTD0EzcJlcqjRBqBuQjUyzraw4UrByN63K0n3xoAxdMTtMHMoB540rh+iuEMZWwHkccezG9GrVj/RXV9HpvniI2VGEWzkoKp6LcsTqCCtoVHcDLi8v467msYbUOpp+9HN66bh4iNlRhKdy5HJXkM9KdXrn7UzBVokdg5eA9HN66bh4iNlhxaocg8EAlEOxakqV520fazs8IRYwz3Yp7EFgCcjKyko/p5cui4eYHVaGw6FVOfbPbd0AvAFJRohg1EeUBISOhT2IfSPaHkU7dFk8xOywcuHiZe0RUzmqtxRtGE08JFs3QbLucyWYdFY8qBGTmB2cS5cum4Hl3bu2vFV0xjpQzyXZusFMTU3VYcZhnQdcWvn2uRI0uikelGYqZgenyGE1PT3NSzpyVA5xWyUO3IZic3SMbooHJQuJ2cExHVbA/rl9WuuqxsdVlStXftj2EITJYJMruNJERbpBB8Xj6NGjeNC3bgFuwOwwHVZ7du/SWle1MbSqmGaHZOumCV5p4rnqBl0TD3Lc96q9pQ9m38PBYPDmm0Nuc8zP7VfjqkCfPRsSaWFbIB5CWuBFtbCwIMrRDTolHryjRo7ul/o4c9bSCnf3rp20G3lYu1xZ4AulyNS0Fax0Sjyouk3i5ByrwwrMjhMnTlB6lRotDOFgfn4+u1NntTMkWzdBJOzRJbojHnyTVFngcKxxcjA7Dv29rbQC7t8LcPS1PkcXRcslWzdBYF2CySxwt4pXOXc6Ih5aC9h2B5MU1sKOPbt3gdmBx7wBCeYaLC4uZmd8CLmAZq4oRwfoiHiQw0oyrDjWwg6A4uRq+2aiAWWVrS/wpZluXohsdIYuiIdkWBVhdViB2XHs2FPW53epabYE88NoIFENu+B0oJFBz8lePCTDqoiiODmYHUU5uDnezEWTnWTrBtBMuWXZVs0YZlcjK5n+nPa1nehpoD9HijbE5c8perJ4NTjZi0d2exY1AyiHWdihRnHyW29+rxpZaWrspyKyi3m4J7vWg/lCET5mBzbi9WnQiRez2i5LuANVhTG63g7eKMe8xLjkLR5STG6lSDnA7KDCDlAIvm8HEhbzaNE75DYvWo/HZEczASSSjaJSc95pjSCFMCWhPpFwvx2W1vZ25slYPCTUUYQ11AGceX2FCjusV3x2MQ/xTWUKyoN5HZqyYWZnYSI+1bSurKygO0uNp3Wc9MkKQdcTfyNeDztx6re+Hb4R/KR37KGK5Coe/CKTqg7OmbOr1vXjSydPPv7Yo8qptUF1Hm1O3+53h/OQQveUjLCez6mpqTreiywJZfNQTczopZl6q3Zk/DTPqSBgltfeDjsygO3OVaRvKQBZiodUdRRRpBxra2uoHMrplSob86hp7wdPpJluXOo+n6QQuE7HeRbuZQpbIrlMwXCPgITAB8GaeTX6aL2KvOYnHvxq69VXNZEi5RgMBqde/iYeu8+YGfPgVSCp4eOgT6R1Y8/RnFG4TjddPdjXGW5wWMTk4gXCbWjhtsJJCX72Z1LKTDy4ckiQnONQjqf/85I71EFwT4I/ktTUDWqKlmvKARchxgwoYKDGMQNMlkVfEPzLqP8V9oXDjwnj74kjPSfx0JQj2RVx8xQpB7D8p3/iv7lsRhc9KJaPx0xKBT3xPJ/+gGZoybK0YQxch9zbo8YmL/4WDV/8iZ6uLO50GCTqB/8s3SYb8RDlsFKUlYu8/W1/7cH771feCWlhdR4pZ8RKOpYncU8Uj0oSfFZFbw/YFmSX0G8xlsBfJJf7nevHwsJCFmOuQh7iIcphxa0cw82NX/rYx/DYs3QjoM6jLfx9LOJV8yGuz4qqtbHJv2LOKG1WhWOSEG3NjptHqUwsDySjoVYnA/EQ5bBy6dJla9NDNepeNTu7kyooiyJ4ZpeIsJhH4qRsGCVC9DwrKrzgSbRwvYFCWDfzKPL50AFczLms5fGD9GHPktTFQ5TDils5Tp16mZwGpdIKwhy1ElfIneihcmv3Krh5cW9j62Yemn7ce++9VOt68cJ5fPC3v/KV66+/Hh+cmZnGg+np6YnjgfsFfm5sDukR/MiDwWD/XOSkG/pond+zJGnxEOWwUqQceCfw5JayJy2j+KQ/UiroJnqonKNNoIuLiyADWFtOjw+HQxQATT/uuPND+ITpmcFDDz+CB8vf/LO9e/eabwQX/9bPmWkSlc2RVBStsWoFNTLlNPcoJC0efJeObn8N/hQpB7mqKL8l4KSh6vgnqmPtcfpBaQl7OKgjQ7fowqOUVj6xgnLAVQ1Xr9quH+fPXzhy9z34nNsOHMCDT/zKxw8vLh66405NQvBTlPosx5568vjSUh1zCxpe8BFyqVYJI13xoHlQlIOwKgesuXbv2nnixIlgg4PoZMxDSdijmPrMDrfrX4ucg7lg6sfx0dqR9EONWuzAT3gcxCPWOOuwD+gFV1ZWRDyaRpTDxFrMgQZHFVcVpw/J6QKngTa6mufKup0GGB+bm0Orftx003vI7ICDz3/hi+dWV8HsQCGhXwWA4pRFbmGapCgeohwaRSm5UVxVnOCYR+J+IQnpW6k12uHwXOGBtuSHKxnEg+sHRg4ef+zRhx5+hERi7wjq1cZ/VQp4Bf5firsI/iQnHqIcGlZXVVyDgygb88iF9KMynaTIc0VRDc3ShUsazGulruoH/BanAtCJ4888y58J+nF4cRFMh+tCL9SvPv+cGvlp8VK/cPFy3LSrPsTM0xIPUQ6NJpWjCukHFaRDokkzWz+p4qRVczMomMFPfesVNRISNZYZNYp2aBbGkbvvwXAI/Or06Vd5aKQsuGGzGB9lSUg8RDk0TOVA2VDsXKmopyujsqZ2u8F3A88TGLwsmLhtjDWeDBc5XvZwqVPwQ3NeEeS/4qERH3jAAwtKNjdjigclXHU4jpiKeIhyaJjh8QYMjrIxjxatDTAjSi2cJeyh0cxuKEWeK4dXB5dHXD+swQ9k7969n//CF7/6/HP4OGiJtQpEQwt4CGEkIR6iHBwzPI7JuLAsqttVlVfMo5TxIWaKRspuRk0/HMEPNdIP9Flh3YZPCB0DHmoUvUefVexP0AvaFw/ZipxT5KoyN0VI6ly1sq4v67mSsIcGLErqnjeDe3XANb+xOYR7YWYGVk3TjuBHMFjVRE1Q4O1mZ6O88BaUkWzGdTpDy+JBcyL1+u8zPspRq2xkFPNQ4rmqTNkTGAuYT3G9aG2BRYC1DcMDK/yG6+cmBj/UKISOkY+1tbVzq6sOjTk+bl2hWNZATaeiw3WCbYqHKAdHU45WDA64qxXLxPenLadQqbWzeK5MwowP96SvYYY9qO2QtWCQAIMDg+ekH/g46MfLr3wbLAZz5CgYX33+OR//1eLi4nA4dDyhCnQTaY28ukRr4iHKwZmoHM1cf9iGMpeYRwDiudLAsxG26C6bSoRLE9zYQ/n1e6Yuh6gf5Lx64okn1Gj237lzp6kiYH84XpNHyzc3t4lHTdm6XW3P3o54iHIQKRgcVkqtLtuiLcdLl6iiHz7wxFzamNbzkibjQ4304/3vfz9vu0uxUlARWBbMzf0tEIONzeHBD3zgun37JrYwAenCVu1E3GxdTifbs7cgHqIciDXC8eabw5pqOHwIWB9R1LqtDiWlHC/Snt1K3RqMuba0p6wKbfuP+qE9iBsUqnEAHBY98/PzN/3tG9XIwQU/P/2Zzyz81E/jk+FjUqqV2r7DR6100nnVtHiIcii/wDiupxp2HwXHPDJCPFdWas28Iis2YHUC9wW/WS5cvEzOKzWWJTymA41rrnn32982evfR5rh79uxWDTaQ5iPsGI2KhygHmsmmcvC9/1R7mbhVYh5tdSgpu2qGJ09tkW6VQyvU6rxyB8YnQp4rNRrhLbfcisc4jcAaCyPwRXM0v7PcxM3WJdmglIGOGR/NiUfPlcMqGxG34gimAx0Uyq6a0+/E1Qr1ZaPRWiTM9a8ZH3DMWyvCi+MFjL1GMLKiirUEsYb0atLOLgkGpyHx4A6ZvjXQt8qGqqGhenU6mRNiMt6/WpxXzVHRe8OND4CMD65GKFHwEx5ZXV0FRcF9rB96+JHTp1+lFCwMhBQZQzUlXLm3xsqUJsSDK0eH00CtOHaNffPN4fzcfvxvItZYlZhHiyV4AfFeiZybVLc8HBl6+Kvg2ZNydomi6RgFA58AGoPtTCjhivJ0sXbPvGxqSrgKrrRPmdrFo7fK4d5sPKmG6kS+dR4B8V6JnGcEz9lV2+14bTqmbdKVzdzX2iaalw011Io6/C26Z3zUKx79VI4i2VBpK0cYLFW3zfrtMONDifNqTN1NdqMvvc0XgVdeXl4GCx5+BbPN//srewwDd5HChr6DmWnzOXDz1iEefJxZ3/JEjeLRN+UAzdjYLOzQad2KI7XTAuNR2abqBhkf4ryaACwO2h7CVTTPFdxufC2/urqKs83CwgJMze9853TRAg6DHxhsN71h9OLR9YPac3XG+KhLPPqjHEXxcA4qB3ljVaoGh/k1ZZSLFVbpJs6rhgnemdURisDOtXBP4Yube+FwaOdaR79bMT58qEU8+qAcPpqB3HD9XANbcUQBA/jBX1lbReZEmPGhxHkV1etY34JDC3tQxhRGvw+OcCuHYmEP/Cstj4uobnyYmwnSXd8N4yO+eGizZMeUw18z1Ggu2z+39fGzUI6yJNhrOtT4kLLBJkJW0Wutd+68OrlT45NbbrnV5wLgYY+i59BWIrFGi1AwvwPGR0zxADOQWmYmknsai1KagViVI3E7zCfm4fhtCsV3YW024E927Li2jvEIRHXl0KoFNzeHXJD27NnreYdS2AP78lqfAxZJrTm7HSCaeHRycR2gGQgpB4XHs1DTlIXNkzDjA2RPgh85QpUljvQqEyr7KLKe4f6tL+ZBYfPEl5ITiSMeHVOO4XC4OdoCM+zPUTlytMMqxjwSIdj4UD0OfjSWaV2x1X9RtQdcsae+9Yr/6zz08COPP/Yoxh7gNZe/+We8BGT3rhqj5bxHfdY3WgTx6IxyVNQMJJfEqljwVM5E9nkNbjDe28zduos86mPPnqsz/iuvvFrqD8n4IN8A1qKr0eKjpl09iG60SqwqHilXLXgSRTOQ3GsAs67z4AQ3GBfnVeJolRmz4y643/jGCfemsyZofND0tba2hsZHrWYHAnMC7XGSb9pVuHh0YHHtLusrS+7KoSrLRjqbhFcxPlT/nFcN7MaIbdNU5fbsEeFiA0KCytGA2YEsLi6ibuWbdhUoHllPkXE1A+mAcqiuxDyQCsaHZO6mizazw42MLiCwIcjv5Ak1SQQjgIRkUFBzHh3qwZWv8ypEPHKcItE3FV0zEFM5ujH/Zk2VrVX7lrmbjslYliq3M+1HC0bA939w9XWKGpbUQe7Oq9LikdcUGZxr64+2LUcuiVVWcH/pKrReZM4JNj56lbnbTLQct4BVNUTUKGb+0smTpcIex0f7D8INWzZTKyJZO6/KiUdGU+TELgVRSHNbjmACLl9NKlKoEyQqGh+qH8GPBm4TjqOjlCfammA2aOdY8llpe9M1E/AgsnZe+YpHXuHxJpUjo9MykS7FPJBg40P1ST8agG6NpaUlKvVYXl6GxWjZG8fso47On9OnX/W3PNBnhWbHcDi8+sqDgf8wYpGv88pLPDIKcsB18J3XzzbwRjdcP9fu3uOCD1WMD9WP4Lk74BE9HGI2Kam46N7YHKIaHV9aOnL3PT5/AmYH+qzQ7Lhw8XLYW8firTr5rJxXk8Wjw8oRvCztqnJUj3kkSBXjA1hfXx9s0U37o8nyQEdjxFK3j9bhin+5VKvhhkLlaHbQK8RNtaKk5ImeOr7VR0aTyQTxyCg8Xko59uzepUID6V1VDhWja1siReacisaHGk1P8LlAQLpngjQZ8ODVxCsrK3QHBaAtCOi6Pbe66iMeCIiZSsDsQHLs1l4oHrw1U/rzo79yYHKUY6dYN5pyJC6oZTl69Kga2fJd+lCqsvGhRqIIJsjU1FQnJaQZyPIA5ahYKqiFPSho4YPms+KvEzdPl24izx5W2XVrt4tHRq4q5a0ctBFsFeV4Asgk3ywA/Gha/kkp0qwYqG58IN2TkCa/L7hfyPiAyRT3jlUxknc3y5QKaj6rim8dkewi5xbxwBQIPE5fOXyUgGQDrhWwUoPjHKQc6Z+WMDoZ80CqGx8ESggc7NixI2sJabgfIixJtckxWDa0sEcpqLxDJeOzIvKKnFvEI6NGhxOVg2TD58lFwLzz9repW29+L/63q8qhQmMesBLnC9ik6gSJWMYHJ/dYesNmYpUghwlfDWxsDskP5o6Za+Ud2iURvcgDxdJ/2/a8Iud2t1UWPhm3GHDZmPhkB6gcXSrmcNDVmAcS0fggsq4FaVI8VldXcbEfq6Cahz3g4Jb33YzH7pj5uXF/xmZ8VuY25hPJKHJuEY+slQPTqLRdwKoox5nXVzIK/1SkesxDJVZkzsEpXvSDaFI8YLLGWSXuNuYEKIFPqSD8Vo19VhqtVAhaySVybhGPilt9NYBVDKyyoSpUm/dNOVTBTdUlYIq/MiLuy+a4i1TDAQ+wPLC9FbllKi6rzf3MfUoFMeCBz2wg4EHOtFIywJ1XKRsf0fYwbwxTOYpkI9jgUIZypB/+iUL6Fmd14JvFcHdcsmuk2HxeHN5NtECp3uSqLBTwaGxPEWxdFfCOYarTMJmJh6YHRbJhPrMU/VQOtT3mEXyDJVgnyJma+vGagh8iHm7QrUR9ZKvv4M33M1dswi1qr8uTdJXhwKxpJ4+wqT+Lhok5iYepHFbZMJ9ZCnjZY8ee6nAxh4MoMY/0qS34kZPx0bB4YMwD76ayOUg+bGwO9895SRGaPklVeFhJP3KejXhwPXDIhqrWUpcrR7KCXx9hMQ8jVTfFOkGNOjJ3M6LhgAdCJYEBOUhWeNgDv01HzFwrLDdpchsoTxKPnOchHqQcbtmo2FJ3uLnxsz9zFx73UDlUP2IeRHTnVXaeqyahPR1gEV2TQx9uf//2uqmVB1pJvOwjA/FAS8ItG6qaq0qNlOOXPvYxPE7we6oDM6oBN7OK0x4xxTpBjTqcV7l4rtq1umqKIG5uvuWJMksF+QYe1j+vbxuoKuVTKTuvUhcPUI7BzPREb6YoRxSu2siVEwSSLfXQiJ65m4vx0bxrEZtZ0X9jhT382+uiz4poWD7hw4JVFHZbkfMKRCgp30DS4gF2aN2yoa7GOf4Aj/usHKoHdR4mO3Zce/78hYgvmL7x0UrAQ7GYhwoqvZ7IxuZwdta+a4jWlcSMltdaIYgfNth0IOcVKlA6E1TS4jHRkIykHP2NkGtY7+SAfPzEs3U14gY/0jc+Wslo4DGPiC+rNSlR45nap71uRqQZ/EhaPBxU6Y9LgHKcOvWyKAcRL+aRQcIVET34kXjIJ+K3E1zoV1/M3F3tgaM1o+W7d7niqRWJ8mETDH5kKR7VDQ41Vg6qehXlUPFiHtkRN3M38ZBPK9KuxTzqi5lbX5n6IVqBqaC+aLmK92FTC37kJx51KEcK30S+TE1NmQ8mvvo22bFjRx1tS1KjrYCH2h7zUJFi5lpxBoY9zI2htH6IfKEwGAzcaZxRiPJhUwt+5CQeUWRDbVcO1YOCan8imsOJr75NIrYtSTnk01aSrhnzqCVm7vHpYBrh/63VYRUd7rxq3UOQjXhEVI433xz2sG+VD7FiHpkSK/iRV8gngMYaCwYwHA7pAqawB68t59MILBdqdVhpRGlYTs4rEON2I7UZiEeU2DiCykE7O4lyaESMeaS8+nYQTz9S9NrBqNoSNrii4Lqy/ipue93NzaGmByAhdKwl6Xq2w6oOZuVEEV2uFnDD3nvfJ9vavS118YhlcKjRJuRwVWG1pxoJuChHfeS7+o6iH9l57VqkSnvdIruBN7l6/LFH1bi2/MzZtyLnMCGEvWnrkPGhRrIE/1oxQZIWjzqUQxJzHSSSAtg6NbXdbZ0WP1FNdR4mMGPMzu6kJlc33fQefByW52B20Blo0mG16sz1CsCcu1qp/0hXPKo0x9UQ5fBEy4fxpGiJnabrxpOK+pGp1657FJkdrcTJI7o6yPigg+ZD6CmKR0SDQ42V44UXXqAtOkQ5isC1YaxLMHfXTRX9SNBr12LAQzljHnE39lCjCUSLLrRodgBLo3B93N4//IzBicU7F342qR/JiUdNyiElHUIAXfVflSKWBdnkopi/F0Y32zI7wJo3e21FgdeO8BSsxvQjLfEQ5WiXuP7obrhugvUjNa9duxLoiHnELfVQ41JBAhfpbZkdKysreFBrPZmmH80EL1MRj4r7OGnA9YFJeHDJSjGgP2ExjyISdN2EEaYfqXntOvN1aJilnfy/MKWq7YWBDZsdtHKt2xrg+tFM/5IkxCOuwcGVQ0o6ShE35qHSW30Hk7v/qsWuJIgZ81heXqbjuKUeHAx+bIz3iaq7jRWHzz/NrFx5/xJV/8ag7YtHTcqhxlOhkpKO9kht9V0F0I+pqSn//ldJee1SMDuavAeffvo4HfNQeQNtrAj8vPUV8aFCaFXrTfa/alM8IpaOI1w5eDGgpFd5InUebkAI9+zZvb7+hs9cnMJ8TbQ+GHedR5U6QSvf+MY3lJGhC2ZHxLfwoRWHR2Obf7QmHnENDmUoh5R0BBA35qFy2BkpgB07rr1y5Yc+Jkg6XrvWxaNJ1tbWeDOrVswOpAHlsLY8gUkPc7Fq1Y92xCO6csCagq4MKukQ5ShL9JhHVwFJ2LFjB8xK7kk5Ea9d6wEPNZpGMXYdHb6ZIPLV559TY7ODmlk1b3bUysSqdRBOnAbr2zyqBfGIWDqOaMoh+zuVpb5wpcphT+8wRvpxLXw6x8WciOGVSJzfcT9WqROkYDiimR20aWDzZke7oFpfbXUadbtGomnxAJujGeWQko4AMB9GzA5/MIruMEG6qp1loXsz+irYanao0WVMofJ8eyBOxHG31h38aFQ86ohzkHJISUeaJLL6rg80QTyj6M3TblcST4LrBLUW62R2YC8QNDsargpsBqo9dMP1I7psNycetUbIpaQjChLzCKbIhdV57fRkfn4erivPKc8f8kohtFc5D5XntVegJ1glU6pfVnTnVUPiAQuEZpRDSjoSpCeum6JCkHY/fpMBD8dmR3hXOu7NsMCb9ul4D100SjppdpQi71TduK1HEL6awKaVStKrKhMc84BJM33fSAN4ZmH1ENAGuE/jlq1pPivaMZCHyjtpdpSlJs9VE+KhmZbVwY6HeCwlHRGpyWhLqta6bswsrBY9V+kEPFZWVuA+jZsDqU0smtkxOu2dNTus5eVFkEUY13NVu3hET8zlyiElHXGZn9uvaoh5JDJ/NYnWCytrx12UahWYv6x1HljLpioXmR976kk86JXZ4bkpek2LwnrFI3pirqYcUtJRH3EvuKxnzzC4frRleyVS4aFGl1PcK4p3rOJJVvgu3TY7AqjDc1WjeNRRRm5VDinpiIXUecSF9OPKFi20Koli80VRvjpiHgTVdqDZgbGQDpsdAZuiB2RnTaQu8ai7AYmUdNRBfbLRq7AHB/SDjI+GxSNWV5IABTJTpzDmoWxFguS5KgUFPMjsoExL+FW3zQ74mHAaA/LT4DxHbPFbi3hET8zlysGLAaUiISKU8RxwVifOLz0MexC4W1HzYfOI57y62VQU8wiD+6zI7ECbBn91y/tujvVeyRI29UXcZzC+eERPzNWUQ4oBGyZ6u+y+Qc6rhgM/UcWjqtk0MeYR1t6KzA7aaWpzc9ixHohR4LZdrH0G44tHfcqhtpd0yIwWF3Ovt7j0MGZOkPOqMdJJ0kUcMQ/PfFMO+ax4A118ZGNzSOXDAkIxEvQQxtonKrJ40L4rUdCUQ0o66kb0uD7QedWYfMZVjuohqzrqPIBP/Oon72NB4OFwOJjpbKijOouLiyAbsVolxhSPuCUdvOmhkpKO+nHv9ebAMzDb25g5MnZeNWR+pZOkS7hjHmG9EXfv2skD45ubw761XveBWopx52H1tN1o4hG3pIO3rlJS0tEJkvKitMLIebXZwBs18y6lcNy2npVuJmZK1YyYHTYwT5eItc9HHPGIm5jrUA4p6agPjHlE73sqcKampup+C/f+VGFUHzbYtXhpRVz8mR6qDqfnVoeKPGL1aY8gHqIcuUOWbPQyYI0+x8yRuks96lCOWETcDAq3nhU7ozpVjI+q4hG9pIPXhcr+Tk2C+TBwICKdKSkrhzLKmwOSrDjdLgOMCNzXGC3mU2gU46OSeEQv6eCtq6Sko3nwIisrHv7BDNkZqT4SVw64fydeV6VKpjvcfaQmis5tsPFRSTzi9lrnyqGkpKNx4CRHrAEuQjxXdVC3ctQa86C7278cdWZmWswOT/C0460Ny31KSIMvIqwxDBEuHnETczXlkJKOBjBj43Kqc+TKlR+mbHMQVzN8tnsRwjJ0RTn8QQ8VprSBcpy/cJGymdFzGOy5ChSPuIm5vF2uEuVoiWZiHnjZiPERkSyUQzlbulZcAgtutFkU7I8o6hsiHnHTq7QycikGbAvqe1pfzEOITmptSIrwiXmEtbcSygL2B4oHne2wsEdp8ahbOaQYsGFoPRi376kDCZtHJBezQ43ubsUmrODaQCEiVWy+cuIRNzHXoRySLdo8dRd5cCRsHoVczA7EGvNA0PkeFv8QyrKxFTO/elwl7FFCPOIm5mrKISUdrVPrXm8aYnxEISOzQ0lgIwFANiK+WgnxiJiYayqHlHQ0j9bxpqa+p0WI8VGRFMyOUnu9PDDCfDxgU1UhFuQ8DNiX0Fc8Iibmau1yuXJISUeLwGUEyhFQ9xs2hYnxUZG8zA41LvWAy8y8x6tMYUJZYl05XuIRMTFXa12lthcDSpC8RXzyYeIixkcwcOpaNzvKAnc6mLayQEwK3q297N9OFo+I6VWmckhJRzpgMox1YVgTYnyEkUtVoIZm1IqEpAD6rh0lOA4miEetyiElHSlAtzRcRs0vDMX4CGB9fb3tIYQA93hRSk9AhxKhdVziETcxV2tkJiUdqQEqAt9F2ex7z20EixDjoyzr62+0PYRwMDauyYMIRmOYBisu38M6HBeKR9zEXK11lZR0JMjBEWX/qvoGFWJ8+JNIqCNsrse7Xm75dKA8t7CCzULxaEA5lJR0tIqWdB8c85iamqoyo4nx4UmLoY6697ASGgDsgaJfha0G7OJx5my0zGtNOXgxoJR0JEVwzKOieCgxPjwA5Wgr1BFr61xHzENoBcp0DcMiHmfOfHd2154qL0po7XKlGDBlwmIeKsbkAgvqqS1keVtIjulVJlrMQ2rOm4SqvAeDAX88LNVKRdnDvAitjByQYsAEIbUIi3moSD4NsF1EPIpIJNRREVo7Wu0PFBJprFsfRdHyYOoSD1M5jh49igeSmJsmWtPTUsBapuLSWPb5KKL1/WW1haqQIzzgMZjZ8gZRtDw48FyLeFiVQ0o6EsfR9LQZJHJu0no9YER3IlxXVptDrI2GmRmJBwU8gu/3+OIhypEpVRzQOOlXn+Ykcq7Rej1gXLPDWuchNIDZ1hZv9uCAh4ouHqIcuWC2Mi1qetokYnxwWq8HjJ7FgDEPsm55bZps6VErtLCD1cD09HR1n5WKKx5au1wlDUiyAr4srcijlC0ixkdcUgiS79hxbbsDEKLAAx7Y6QN9VnCDV7ECo4mHtXWVNCDJBaq/MWMe/i5pmPRjiIdEztsPkqst5dgR/TUlQb8VNrfvAQU3Oy4KK9ZoxxEPt3KIHZoy2s1c8d6unnYlJKIcDodVcFsLvLq0TTvEVVU3tIEg+qyqh8qROOIhypE7RZkwZRHjIxjQDJVGMSBMMe5QR/DsgxFQKfNqGLqo0GdVPVSORBCPG66f4/8V5cgU/0wYuPnhK4Z/Vi8ELFrhYq3csKQvNefpaAYy2MIl2+T0qD77cGQzwZrgAY9YoXKkqnhIu9xu4K7+1XirKP0Xbzf1A2b8HTuure57WV9fnziR5QvGw1sPiWv4nHAyOwJmn8URdMGENXMVSqF1JYkSKkcqiYejXa4oR+LQ9pMBwGWHxoca6YdVb2AOAsOhognSPf9VCvGMInyUg8yOMNeTmBQtwn1WUdqZh4uH1vSQKwesRquOS2iWsjGPgwcPkn4cPXrUulaIYoKg/HQgZzRl2VB+yqHYujUsf1K29GiY4XBIVx33WUUhUDy0YkBNOWR9kSNlq39h+sBCEFzLFE0HMCXBv/X1N4JNEPjD8+cvgB0zMZCbJonLhv+JpbKt6Nvw8DiHbCxYB9F9VipMPDTlkC068oVinmFLQnwy6sfCwoJjNQqmA7ZpqiIh6+vreUkIfGQYdsrK4R9V4uFMusfLBrfn5+fFLdEkFPDgPquwTWdNSouHqRyyRUdPsAoMHMO1iMlX8CseDtVAL5YaN/sLU5GMJCRxg0MFKYcamx1hqTEyP7SC1pIkVp5COfEQ5egquMubwyVKPcrIcUFfN8U/0ASZeCVUVxGUEFXG5dIkCcrGKO95ih37njG4JJaWlqhLDcbJuZZMNDq1V+NJfTJj1AoPeKjYPitVSjwcyiFVP9mxvLysPeIfTDNFgsfP4arwXI3GUpF0JCQR2SCpqFIrg/u7kEhQezquHBj0gv9GqTCV/aBqAn1W0fEVD7PpIaV7S9PDDjAx5kEJmmo8oYBI8K+e6weqi9uLxSEVUSMhGR9c0X4WkYiEtKUcUaSCAxcDbmhPj1iVA1cP+DR43GcSwCRvKe9oBt6GPVY/K46XeJitq6TRem+BrxtmDTQ6Nb1B3xd3cFEp8sLCgtaytwia/sYHbznlrbrC/4u+rOZLCxuQDZIH/khcpYT5ZWVlhbQB4Tc4fbP8Sy+7DYx1usAMq1iBXAEZl0nF7GfFmSweohx9ACXB88lYFIKXgRkCgWkF/ssd5XxywfwuXP6UvY4duqK2S8v6+hsjQ6QJCYmlHJo8jP9buyGluacQtA/oC+IGh/Wu9/c1zc/tV84QqfRJjALvSkLE7SgzQTxEOboNrfUCGgpRnpUZAoED3FoKF7PcB8Kj7qqalmhsl5aGLI9S9StcHphItONn89EMeqZDOcRcSJzdu3bW4bNSE8VDi7SIcnQVNBQmfq2at5q7sDBOrgU59o2Ap1mFRNWpJXVTZHCYBkQKkXzE+hWoAs1AJtocZcGwGb1Xlc2PBQcU8JienqZeRHHvKZd4mK2rRDkEja3EzbF+uOPkE4VEGVqithvatMjlGtaKxmD1H+3v3ZiLKQyrkaEmaYb27bgzsP19TTJ1NAMFPNQ4tTKuz0o5xKOo6aEoRyfR2p1quLN4MQRCV4hPqpUmJGoUMsVL3ConnphKo5lKsZSGp4elAJ1DesR6MhFc+5t3scMuiXjLoyxZS0OkK3ssKOAxmNmaw+MWlhN28RDl6DzaBFH9XsVUK01C1GhCRxUp6p2Fj6CWqHHLE7eieH6oBoi+mvMk4JMWaYba7pvyeX4RPlcRihO+OH9QJpaIkM9qZiZ+YTlhEY9rr72maIsO+YK7Cm3xVvErpkp1yrYiFSF83sWqKKYvpXWSGgyBksa9fEXTuikbAZpRClhJYN62+SvpjRgdPpNHxyIe11zzbjqWzZ26Dd3DOAkWrU3K3tWYbYVxb56ziwQUJCcoG2niX5ipWP6Lql8zCPRY0n8lWSs61JWEYnJIdD12BcxFOfoDFnk4Li+sHi/lXsBXIxVRNiHxgc9xqj1PUQBNzoworvjPx7bj2zpV0Qyzz83E94XLwL8dlhAM5spSeWB0CsVDlKNXeK5KsAvexKdZLRiwWniPE0/4HKckV6cYODNUm+lj21F0Hb4sd0JE0aaTPBzlr+h4GYgPvD54VxKijiWXXTxEOfrGxLpfutXNyGopys4aFbeu6xXoLfRsNvVWU7Jxe9Mq+FefgVY5Vg/SG7E6fOtAVWdYziIe3LkcfcswIV9AWsL8TpxSV1RNlbHdBh2MPsYHFegU4bNcRUtUW3M4YmNazAORliSxsHYlUfV4UC3iQbODbNHRVUw3BXzXpndCSw+npiPBbxd8Ocl16I9/tQQWeGqP1DiyERjzUMX7FgtVIJ8VRsvry9NVrpiHKEefsK4HI754xT/07PgtqJJ7/rRyjzs2vceVihgiWVAQ8xDl6Af4LeO+XkXxLQyoFkVNa4X2CBEnuD9UXtNwFqxny301btFPf1XnoPoF3zoQa8tr6mqFWMRDtgXsJ9pyT3NtVYyTh0Fee7Pxu2CCPayIhr8yz+QadH42MB5B1dbVCim3h7nQSXB/N/dz2qquIIODWma1Mows0JoTN4y/oYMlnw1IyJmzq7t37ay1yjopeJLuzEztn1rEQ9jC4RSiWr8Gh7MN3u9EiszdZFENgyaRZkdieD9ub8SNjQ1tO6JuY+4RUFNLRETEQ7AnwLQS5CiC+p1QrrCYIEjARr+t08x3V5S02lW0zwv2Vq2pVkrEo58UZeXaA+aj+sFYxJo4JP6hxkEO7GeFj5hJ2O6zZK0td5eUawTYgvwy04YXtzei1typ22xuNi2WIh6CV8wjFp3xO1UvXvEH955Sxr6E1CAktbPqXuqi5tVtJ1m7dHSYDSYeqJq1plopEY8+w40A6848WgWZRlt+LfSYe65M19ffcD8BJuPBYMKG55Sp7OjsG3cDXVQLpNRQo1NkKbrd6O4zQFt6WJ8Wq0PJxsZGrywPM+BRa6qVEvEQVEGj04kzYLteI8/JBSZc607jxGg3WcuMjKtj/z7wfANdEpKAU7SxsalpBlE0FXK3VREgfg5roOGvEq40GLM2HloNRInuYgBgUH/GUSJYAzx126MiHkJmjU5xZYpFcBMHDMLgFg/cfpzDd7LS3lcZOyxZdzykn6W6nYO1sb6+7hzqtj3SQd5okIkrvcbBEe7nVCwyR59VA+mqiaD56AZsA8H6+sKJeAhb8yAv+k0cnFOw8bjP7AwLdrd+cLSd9TAURN75c+fOvf7663Dw8sunvv3tV+hp/+gf/cMbb7zxuuuu0/a/wpfy7NdgtTYITeSy7nvdTMyjP/DCcgRU89Spl/G4vpMs4tFHtLSZ7Ip+y+qHA+4L4sqhveyLL774qU/9etGLPP300/Dzox/9KKgISIiWVYytXyZ6sdxGEh8n7Y5VfdvgtoDzTLKHpiT9qnqpB02mPSkPNFMD4IPXHfBQIh6CGjtq8kp+9dcP96RMviCuHJqt8NnPfg7lgQNSgQf0q6dHwOP3jZoScgnBfxNNkCIjiSdZdUA51Pb2Vhqyk3kpTLMD1xkNJOCJeAhvuVmysz/IOzRJP+yTMi3nQT6tynHu3LkjR+6m54Mw3HrrLbffvm0PDJAKeNrv/u5/QRXBn2iCoITALIkvDiaIWz+KdI7aa9P2G1krh0/Mowq4Eu9JqpVpduzetbOBgIcS8egztPTD7JccN1yi7YxgdnbMy0WTMgYS+KSsvQhIAh0fO/YU6IH19eFxkBAQDJQQ1I/7xh4D6g2sRvoRoHNodtBm1FkrhxqnPjtiHhWzdf1DXLljNTump6frrvBARDyE2leC9YHljTQvO/bOMydl8gXxSZnfbC+++CIFM+7z8B2DhIB+qLH/itsocHq5zjlmf1PnSOE64K1CYGq7WqzDvi8uFVV29ehVV5KiQsgGAh5KxENQmWe/8HX90aNH/acbdGtQwqs2KZ87d44i5CgJPoB+gGag5MCf/+EfvtUjHbftI/1w6ByohZl5RQqXu3KocUicpra4aX79KSy/dOmyaWPt3rVTNdXHQcRDmFDxmz6kH47iDy3VlcwOSngtmpQ/9al/U+StsgLWBvwJCg/YLjxAwu0kx96ImniAyJHZ4a75zwU4DxP3V0eq9NbtdoUgGFjnL1zUHkSfVTMBDyXiIaiCit+8gIkYHeXuRT1BZgf+17zNsJ5DjUo64B8em9FyAnSCnkb5V9dff33FcSKldpbNAgx7FMln8KVoxgC6itXAQrOjmYCHEvHoJ5pVm2/Mg0PJV9ZFvdYkCswOyrCyRtpJJHiSLhyDVWHqR1EViNVkIS+Nz8bsONTU+h5WB913RTkOwdm6vLNsh8vLrQ4rNa5raSbgoUQ8+gyt73AB3gH90MrNOJojSHks548de4oScAkQCUzYpUfA4DCrQEBjigZJ59nT+GjMC9EuFfuRIBuNtyVvHqvDSrHU5Fo3gOKIeAjlumikDN4wEydlNDtoX/Sip2ECLuVZkXlBybgaIBjop5oYI/GJfCAwI/zWb31ZdctnpbbnWVkJcO6pfiTpFmUEoM+q7g2gOCIeQr925fM0O0xuv/12tEXUdl+WGtsZReEQE7fxoaVadc9npcZznOPkByyce5Wkq4GhctVgwEOJeAgqt8JyB9wR5yik8DE7rPzoRz9673tvplp00J4nv/xbz/7B76vy9yp52NzGx/nza3jQMZ8VxjwwPdq6RqZz4hMZQrQleScbWxVlBFBqWWMBDyXiIagOxTwmzuCYsEs1E6U6emkNd9XYJnDHfrVXUB57hJDlAaP97d/+j6pzPivljE4F02efFWYHBK+KwhDx6B3mttWdiXkQnp0tsF8hNulz10iayqHh7lvl+HNtqFeu/JCOQTw66bNSI2N3or2LkSHPsIf4rBRbFTVzI4t4CLUsA9vC57NoT+D/5WXP6E5BJzJv1a7G/jG8Refn9uOvSD9o21rlYWc4sozW1rrps1IFO8AXlQT6e644ly5dnp3dGTzCBCnyWWGoXG3fyLIBRDz6C92oPsvAXChqi2T2/AAZAA3QNg10T/TWvlKUOqXGLiw3XH7w+UWT5jvecbUqvjMWIYGn3d3UoJRgbPYgSbfIZ4Vmh6PitSZEPPqOdQ3YYXguI7ZMB3BHE1UsHo52hLgPo/UP+a4VplvM9B9yQO1eeeXbkz5NruBpQZed48Lz91z1ocLDva0Ahcobu5FFPISr699SCfXJErYPHe2liEKixtuS4xznXgJzBaJHgsffE+BrKnW9BTS5AjmZnS05rIQpCupQeUeToXJExEPoEVp7RCs4ScHPsn72uJrR7b2MMDKkJp00+gom9ikxV+UdS76y+qy0UHnDWXkiHn3Hv8WpUBM9tFQw/Yy2MXfgszFU0aocHu9MtYcjVE5mRwMtSTgiHsLkcl+hDigji4NRfb5peYfR8hqs5kWVjaE6Q5E6ahm6DTfGFvHoHdqcRZuwdtv+8HFYCY2BWyv6rFd8ugZ0niKfFR5Qhm7D6z8Rj55CyeCoJb1qb5UIE9eJTbaaaB4+0zmqc8QgVpN8Vvjf5ouBRDz6Dqzmum1zaFidRULDlLJ3S5Wa94R2Q+WIiIfQzZiH9nEwhDA1NZX4homDwQwtMxuOf6ZPlV1p88Ua8GgxQ5cQ8eg7/nkvQjPAolIrhu8eoAH++7H7J+xqbG52J9tKo5VmVhoiHkJfyKVyAoyP9fWOi4eyzXee7Sz7htl5xQyVNz2mESIevQPDsATGPNytMnLE/EQ/+MFfvuMd7zh3LoNPmovOVQEbSmLO1UQHnU+1R1cxO6+0HipHRDz6TicDHsqjR2FZH0h9UF/eHuL5LUi1B5FCqByxi0f31qGCBtyN+C1Tf9PEI8k+wEzk3nWDA8/0d7tHx3+o8O1Qf/guQd2F4Toka7ho5tHM5V6h5emaVeVtTdcW8fC//YR80b7ljn3pvJ2txlZLvvHE7dNBvW58htqxb6cI3JvL/ZxSCVczM9lHy81UKy1U3vC1cebMd+lY3FZC14Dp2O0FdjRRbxifoTY2mCxIx9nYChgMI7OjXSzi8dDDj9x24EDzQxGa4dhTTx5fWurAt/zSyZOPP/ao+bjPAraI4888W21QdvCcm48HD/Xw4uKRu++pOqxW4dchfZWO83/4w3c1OLpU0FKt0GdFZsfnv/DFvXv3NjMS8xoWy6PvdEZLhLw4dMedN930Hv+rDvTSKsAOOlDkwVOtKFSOCw44IY0phxURj95R9g7sEo6M+BT8AJyioaY2zmD2jsDj6zw8UaA0qme1INqm5VqGLqhvO8MaI+LRU+h2hUsQ/rW7hGmMjGbejIYaxtra2id+5eNl/W/+2bodqJXRmunyUHnrZocS8RBavwSrEODKcL9arJfSgFVzxKHCS+EyPGvOhSaYmglXHXBPWeFmhxYqb93sUCIeAsYhm4y8xeK2AwfgH87IWDQQBiY71hqChnGCqRdrqN2wFOGEPPTwI6Wejwc9Sbi6dGmb2aGFylO4AEQ8hC4wPz8fPKE0nLbbH5e9Gx7zINbW1oqmxbLT5SDnIo/hcHj+wkX6rxkqb21kDBGPvgM2R9tDqJcXXnihirQ0SVdbxVgBnfjq88/BARh8Kayj0wGU4zuvn+WPpBYqR0Q8+k5X71vQDLW9/hYr8tKcmrExPv035aFGBP14/t5CjBt5JlzlW15ubjqbWqgcEfHoF7Dc0x7JN+ZRhDYRAz/3i7d//Y9exIo8bAeSiO8IhgpToek0o6F2WELgeisV81DjbN282iOCGVEqnn/p0mWtmZXWgD0dRDx6CkoFaUlnlANMe1KOf3LkHvj53vfdAj8PvP/nTp74OkqIGkWtW9cPPlQ1Gu3uPXt37tx5+fJlGir2rGx9qDXRh7rU77x+Fmd/dD05hARkg8c5iDR9VkrEo+eAZoDNEZw0mSCUjvJvP32UPw6T8l0f/gj8+9cPbi1aU9gQm4YKsoEKh+BQSe1SGGpNHHvqSbU9eQwuRZ91jE97xETyd/fs3oWSgPaEVUjAOtncHFqVQ2vArlJa54l49B1r0kviYH0Zf0Trj/tzxe1yYab+T8eeVMYuGseXlo6PfcoRc3bNBlza+8JQuXIQICFzc/u/Pmoar/0Jffbcm8rgCfdfSvsUoiPpVAjOzm7pBAkDSggXEs1JpYEyoxLLs0JEPHoNz3hpeywxgWV70a9278lGKTMaahg85lGxiBImYvcs3CKgH1arYuKAyexI0GelRDyEshkvSXHXP/zo7Ows/feby3/6zT/5H2q0bC/6E/6rez7+L/ivLl269Ox/ebqGYW6hbbeFe3App87xoWr7VqWwE0l16jObUivyIOdVKcjsSNBnpUQ8ek5AxktSgHJcu2MH/ReVw+GzQshzxf9WjcQj/hDHWIPeMFSHzik21E7mXL108uTp06+W6q3rSWp5uprzygcyO4ikfFZKxKNvmLHxrJ3mVuZy2BLcM+2SPFeldtDLBVAO3A4g+isnEi3nFDmviiCzQ6WXpIuIePQRWsJgzKOOpZ/gpmxPlO4phxr3i/QPg3uSTrRco5TzytS/1Lphinj0GjBEYOkHN3A3xOMnf/pnvvkn/+Ps2TPW/CXi7CjzFZ7c1Lgs4L7lX/+jF+/68EccT7twXi/q7BLY2hKPcWYEW6Qbl6IVf+cV1z+KlkdX2YqIePSasp1NE+dv/M3rQDxgRp6b21+kH5cvX/769uBzu3z7W6ccUoc659jDKmvA8EU/alzBSC1azvF0XqX8EQgRj16TY5EH55vLf2p9/D8de5LC5jwEgsFn4g+/9t+3vdoo3l4TR48etT6OQ8VBUoQDDQ4+2qI/zxpQjscfe9Tf8KWInduJl1q0XMPHecU/QpqpVkrEo+fkHvNwTPdkXhTZGbVKhYkjwgEjdBtDacZLo9CNja1KEZB5pdJLtVLB4oHd9Jrh+DPPNvZefQNjHiq3k+yZYXz69KuK7dneyjzl6RjEvCP+CE4W7gGn5gQvC495+IBf6EQnXoKpVhoTbSP+EZJdOojl0S/w9iPg1s106ecz6eBz2q1/9HQMwlAzrdOswrGnntSsXlDQiuch2VQrjlverNHyBG9SEY8+wi9EvFdfOnkyU8+VkClra2tobEXZDmAwM321YVTaAQ+ibD+VBK1MEQ/havO+WjfxFgQObjeLVi8qh8/k6LP6TjxaTpDamfDywJWVlaZGVBoRD2EbICRqdCfDLc13+/A5VuMNQuo+9h+SDC+1oVJH5OPPPFt2sYJOVyyRyR1PkVteXlYp7R7IEfEQthzu1NybOkbAxYo3OR5/9fnn6HE8RkuFH3MLhlqRwxzBj/ncYT3GPdXpmIbBj2MNzxxqY8Mzh+ozvIlD9RmeOVSf4cX6oumqQ+Mj+sWcfrQcyWWcDkQ8hC14wCPBpEChM2CmXE0Btiyi5YRP2ANTrRKMlisRj96C6z7TL4Hbuq2NoEgmHMPj6GRwHF+3bx8uLR3Harz8NI/x7bRjGkbRca+GV3aoE4eHxz7Di3gmMbyhXXtUAFjFIuHRgvRxhD2yQMSjX2B+y+OPPdq8M8rThSLOqOycUWHDM4fqeQ3zbVE4Zg/zTNncHGbxQUQ8BEHIA7fA5GV2dIBGxGPPwV/+tV/+x3fdtv9d8HZrz/3aR3/1d8838b5CAeRRgTUmZbwUHd924ADFOYuO4dUmHqvt8VKf454Mz2eoNQ0v1pkMGJ451Ip9K7JYrXeJmsVjm2wIgiDUAjaMEpqk1jl94dc+/+8/+VOj/Ie/+qu/etvb3lbnmwn+fPX552Cht8YaYhcdq3HlR9ExVoSUPca34MfuYWQ6vIlDjTW8ms5kw8PrG7nUMxZRq3i8ferHQS/+78VT//0/fv7Sof/wT28R9UgD6iBEgVA6xuAnHcM97z7GgCevDjGPMQbLj6kXNx3jMPhxxOG5hxpxeGWHGmt45lAbG545VJ/hWYeKwK/c2Vad3FQxR2oVjyt/8b/++Cu/8+S/fuqE2vOvDtX5TkIpqJKDl3SEHWPaJd9P1DzGLHV+rLb3uK0+DPfw3EPtwPBqGqrP8MyhVhmeIyROqb2dZ2NzODvb9iA8qFU8Xv7SA/+yztcXykG336E77lSjgCcFS/mx2t6J1ueY99aOdRxxeHUMtWh4iZzJxIdnHeqxp55UQj5IHLuP1NEWQhCEXiHiIQiCIJRGxEMQhGyYuI1gB8ilZ4mIRx956eTJqzvnjBrJxT1W2zu+eR5HH4YML53heQ51/S/eUKO+zrIvWRaIePQRnhkpCFnQz1qQlBHx6BfSbl1InDTbjwsmIh49QkvTFARBCEbEQxAEIS2Gwwy6sot4CIKQAV3awLwbiHgIgiAIpRHxEARBEEoj4iEIgpAWWexE25R4nP93h6//dw29lyAIglAzYnkIgpAN8/PzbQ9BuIqIhyAIGeDY6kNoBREPQRAEoTQiHoIgCC2wuTks+lUWmwmKeAiCIAilEfEQBCEb9o22TBdSQMRDEITUWVtba3sIgk6geBx/5tm44xAEQRCQLDYTFMtDEARBKI2IhyAIglAaEQ9BEPLg3vs+2fYQhLcQ8RAEQRBKI+IhCELqnFtdbXsITZP+ZoIiHoIgCEJpRDwEQRCE0oh4CIIgCKUR8RAEIXVOn34Vfi4sLLQ9kOZIfzNBEQ9BEAShNBbxQJEXBEFIiuXl5baHEJPvfe/7b7zxvaLfXnvtNddc8248TnNOtoiH7NglCEKCPPHZz7U9hHZIc07eJh6HFxfbGocgCEIRNHt2qcj8/PkL7ifs2bOb9DKRyfk61hJ/m3j8xm98uvHBCIIgTKC3U9MDDzzQ9hAKkYC5IAiCUBoRD0EQBKE0Ih6CIAhCaUQ8BEEQhNL8f7jT6FGFAMYnAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 2" align="left" hspace="12" width="262" height="219" border="0">Pridanie liečiva:

Prísady do zmesi sa musia pripravovať s použitím prísnych aseptických techník.

Cez medikačný port (priehľadnej farby) sa môžu pridávať kompatibilné doplnkové lieky.


  1. Odstránením hliníkovej fólie pripravte medikačný port (farba priehľadná) (obrázok 2a). Upozornenie: Plocha pod fóliou medikačného portu je sterilná.

  2. Prepichnite opätovne uzatvárateľný medikačný port a vstreknite prísadu, resp. prísady (obrázok 2b).

  3. Dôkladne premiešajte roztok s liečivom (obrázok 3a).

  4. Pred opätovným prepichnutím sa môže medikačný port pretrieť tampónom navlhčeným s dezinfekčným prípravkom (napr. izopropanolom).

  5. Vizuálne skontrolujte, či zmes neobsahuje žiadne častice (obrázok 3b).morKKixZuHLFN2lHj4SEhsIf7tu379LFi+5ubmtWrSwqKiotLemT1Ddl5CiTKSAsLBQmGn0HrfY0bRyqmMMqbTjMvcGBWC0/ot2eEf78sYcfyci8QJQGKVIEBwdPvsNc4fG+mTPxme++/RbmKlrStW2HQIQCY2AuqREcpHmLSv+WLX6lErqqm7tgwQKib9oQDKmCUUrbyHPi1JESWGFHPeHsWo93Ad8W3oGWA+CAlh8lFvkikzbIdcERO3x4SqhQySkKEBylpWXwoKGhYd26dYcP7Afl8cwf/lBXV7/m21W1NTVeXl6l5eW33X476JLefRITE/uAggGaoe+gUnAYpUcolDOHNG040ivOgh9bxULz8tcyqzDZChjrnyxcRGzJuFYMnEvqBQc7nbTd1unE1aGTprCC4NQq548ZVoIQy/TE7U5SUl+26g8MhgZLUdoAkz9McE4JGfxb+BfGPBb7Ic1SFYkEqYK1cckZwAX5BR8v+mjaPff2799PWnCUl1eUlZXV1dV9v3bthh/W1dfVLfn8c3j/WTNnFhYUPPDQ7NvGjoV9GLF0L29obPDx8eG8g8qRqX6atBooZA4YVYePHJWgDQd7xRGOpA1aHBc2dFY7s9qK6upqNzc36VY8WkG94CCWxcJ+GzHcETs3NpeWpdIzbQiGNZJmTYxaU9p6zC/zg0ARicsuh0gwylaQSGQO4AuZFwICA8srKw8eOjQ4OTkoKFDwMPguV65chU3VsWNpm3/8sbK8Yv4/PgCy2bNnD+YApowYgbRBzFlQnp68xU294MDvZbjHiTLmQNp46tE5YiNDZR1NZZBJGxqGUaJbGGUH24xTJWCJ/Oa/X5HmOak5+GsHznaZBRVwnWIVgGP6dDoxNlefZakQ1JeAtIF14YjSulJiwHdjpQm/9iglErrCyjS0njp1urysbMdvW4uLipoam1JShvv7c53kQH4wv0BtnDx1euXy/xYW5L/xzrtDhw6+cuWK/HmtieCAWa/mTVoNbGYOljYElzZ7lBiRBj+/jwM7JW1xZIdErV/5oMHvqdt+0+AUeeA483EXhvPcqkWINYnwFQBLPIKxbYqhJgdNE+izLBVppg2YibBG48INlx3XxwDG1cfxbKkfpbRqHBGSI7jCyq/onJiYaAoIvFZVdWj//qtXrhw6eBDUQ2Jin5CQ6wIChlN+fn5tDfxXu/a7786dPXvfA78bOnQoTDrqebI6r1UKDrp70KHodApsYw6rtOH4YCqZUoPYJ2kLZQcMX7gawF7qWRNDKh3g3kCgqYpYvBSwBomFMLGcIcfWB0tVB1nNDlwD+qQNDKMiPG2K6yO7SordC3YbwTY7ILawCytHYHX2cCc2CQ7AoEEDf0ndEhwctHTpp//5179XLP9688Yfe/XpM3bc+D59eoeGhlRUVNbXN9TW1a357ru0o4fvmDp19sMPw3SzyYSoRnDQxE/Dw0FhA3NgrBQsbWK04RivOCplYgmgkthEsJxhP68m7SNLLBMYRrOaiDIaUumwgCK4gBhsg1OCX/jWVs5AwDoiVmZfAZBEHd+rA+OOiC7XC3pf1GhT9gbRx5RmFIxkuO/ym9eyANqAATPm1tt69uq9Y/v21StX/vrLL4cOHAgNCxuYnDzqptHl5RVbU1P37N5ZW1t31113Aw3YZEJUKTioncrwcFDIZQ4cRqCOw8M7idnftfKKU24gvPhaObcfe0toG0MlAZY80GgA56ygmDytJKp5GC4LNoAY7QywPqJvHGcgSx50eZK+jDidOCu7tgYrp4AGnuptvaBDxa7a1FJ2weaRrHgM42gJCgqaOGnSLbeMuXgxKy0tbc23qy5lZ+/Ztbu2pqao6GpTU9MnSz/r1y+RujdkkroawWHYqQQhizkobcCOGDMY+NAkV1za9GQVDuYMCkoeMMJQkIH4kNnDClbnyKgoWJscbKcizdMJznnh4iX4DCUP7MiL30vZZYQBY1SUsxPoULG3NoXV3CYZrUxwUFB7r5+/X4+ePeFn3O23p27ZsnL519XXrkVGx/z97Xfi42NpELnMaEBYVRRvYgw7lRisMwdLG2LSWL17Qw1nsIRBnJSoBZ8I6y9MaViI4QdntQR/sPUB8ZwdbKdCoJMDph9sY7MvXgQOA/Lo2bOX2VtuaYol80qim4RjN4BVgN+3URngysBVdbCzAb+UIz9RDqhXXFc5kgj1ohmmTNrxdPorSJC7pk4dO25cSUlp165dcJVA9waxxILDj7T/UuVm1LBTicEKcyBtoP1dLBdUpXtD8a3lEAZxdnIvGnxgb/LUo3PYNssc/uB0V8U0CAfYqfhAJwecwNTJk+iTyBa2LpqCEb0YgSPY99cloMO+b9QTZqeIbUHITFeiDaBUiua42GiO3Rvr9OBCQUN+caMGVwOmG0pk/uKu3oZh2KnEIMUclDbMWQvitKHGvaHg1sLQgfWOQxho8FF8GhoCTgMWX7xoeJJYJw4ebNy4iV2OMTAcBiXsIolj7VSEcXKsaRb+6hdKwWQ9ib6/BmyCWHERB0BOupJgxxoFgBHCL6eIDdlo6SDUGbhRQ/6AH3bjqH6wGXYqaYgyhxzaIOqS/mylDTZciuiMMDiAEQz8ASsp2q/wSaAQWieODnFnGR8wBkGrchpY9o6frIf7UKzAeurUyTXNkf74KhZeJTIax+qhYq5z4RivuGJgaXeiugewWFw72wWAdW8gf6B9Ff1z8KtKqYHQcyF9PUCYOWTShhr3hvy7C4TBVlijW3Vln+tI4LDGGYWRBRyJRuebw4wPJiZoDZ0cmlxJdnZxXDgcUNpgS+aJhV1woJ/mgI4H5oc6wCsuCKvtY1FwsL3KlUGw8wfG1EqE4VIvI86m996br/I0MMHQsFNJQIA55NOGYveGHNrg+72JixAGB2yRElY+2ztdXBoYoKJtsSkOW1AzHQgL/iiilY4MWAXaM+0hTDEZUMKqg7URrW4Qccm2kxkN81WlbUc0rBzOZMKE8WouFFIUaQ41NCAILnPk5eVT2pDQxWq84lZpg5PER1yTMCjYIiWEMRnTbZrjjQ9Wq6Cjz0PmHh/jsuivMGwEqYIPHVpddAh7eMVh20eaWy9T0FGBlkz51XRUBuOywJWBv7bIjHECtQHXCuaaYnHG9glW8OdtBwKaAy2q0pdesXtDgjb0EFxrJ7CyA59xSpAMC4xRkS7fJqfIIKe+t51sKegO0UlDckdCc6+4RJqRWKFcqxBre64MnFAu4LM9e/bIiXGCtYVYFPyYm0YrJg8jDFcmuMyBUQrSF11xdSYx2mhlIoMPtlkeXAEsUE+cESSDAPl/5coVItJSVOJ5Fo7hjLYMzb3i9mi2JtH2XAzoRaBVGvlgQ7muVVXKiXHC4CtiEbJwueBPFJCHEYYrHzeYIy8vHx9IX27FXnFB2nBMdSmnA/YvMBypwSrt2BHi7CAZ3FuJbawEC4pQGJzhGGjrFbdTj05bg3FpQgYWXBDkD7bmUF6eOTzParo4W18ELhclD5nBF8QIw7URXM0h7YVT7N7g0wbbZ4m0OpHBB3oO0CKHc8YpCy4Gy6NHVNo9jhY2vpNQoo+QAQ2hrVfcTrShIBgXjkzd9htsXLDaAuUPwTeBdQPTVK0KDo6TH8lD/hchhp3KRthQK1dx0p80bbR6zkCg/YfmBjrLvWErWCc55QygnGcc69h3VrlcZ0FbN5idaIM0Z+rYGowLdxO+F7AFyx/0VXy3pL79YeBdu2YO/bJJcFAYdiq74gZzSFebsAdt2KNhhm6Bop7ogDZooUNp9zgnuY9TN9cIi7IftK2abD/aIOp84xz+oM/jY1jEn5r7tJy+3yorqBPDTqUIN5gDi8qJHacJbdDiAW1HaiBoEx5dWXiogMAJw2Fx9lfaspSSvYbVDA1woGHVZLvShgLfOAUdP8gfnOSen3/eQixbHDl9v1X2iCWGnUoRZFmrlFVQ56uNtkkbbISMHmiDLvfo58BoOvorWzkOnsF2HZyiQMT1qxnqFhp297IrbahEgMkfNqPs+EH6wXOGkYbBuMSaN0694DDsVMpgnTmUxeDyaYN2DG5Td0if/mTc3yFJPPj7h7C+FmnJIrQAIr9RIIUj+cMphdYdDA3tVA6gDTUlDjF6io4fc9GRlomHMKLG3mzeaEpbkFQKDsNOpRhWmINPG2xFbgUQK2ckiDXrN6j5LKdDn7TBB63cAPMnOChwx47tfLsl1i4kQqaDNqs/VM4FCaA6p5AfWopwAG2oLHHIFsSl1ZQpWMEh3XtD5XhjK++qeZ82CCtV1lX2a2rLYDtF69OfzJ8t8AzMxqFDh6DdGe2/wCIcvkcDAogS9KLj+7RZ/tAbHGmkUlPiULC4IUKm4FBZEJeWNTRoQwFEmUNlv6Y2DqQNsUQnnUC6LBW6LglTmjAjI+Pw4cOkZZlbCmqPBkYJDQ1JTh5E30eTszUKrcuBw2hDfTcOsYZR8gWH4o8mTEJi67Z/2g+izKGm8YZWwGQozt5W/6C0ofOkDflloHD1h3/R5obfSw6daF4GuC0XWpeGzL73WkGTbhz8Dk5EnuCgtUYUg9qp1LxJW4Zofw6d2Kk4WSY0/ofolUhcgjY0SawTpBPSzCgGHAkHh1HRxrEq34dvsAJKWLRoEbEmOFQ6xmm0jj7XEJeAAHPox04FQhIjf4hlg0ybylE6ETS4OxEuQRv2hl2tc22wXK5VOD76VqvGsXxcq6pE8SotONQ40owwXE0gwBx6sFOxwJUC/oU7jUZJbAiB+av6ESWuRRsuF+SKhdYNcOCUpA3pehNqsHHjj8SegsMIw9UKAp2ddGKnkkBnC3DLwBElhElKQGBqgr1FCWZZ6zz6Vg5gGVLfw9mAA+BgxwYFNVVpLi7DO3W0t+Aw0sW1gg0VD3ULVpQQhktodht7sD0MXK5IGxiqBDqJr9lhG6tD8mhVRQ/D/7pm1xNJ7vDo8uY/3j13bZ6tb6C4jpx64LSyR6ibnPqGagSHYafSEK2BOfjAkYemGEFRwh6s0sDlirRBJCuJguwwmfyNnAzdQg9lRTQ3HoKYsFrfUI3gMOxU2kID5ug0ZObvZ00eNTAholP7QG830lhVlJN5+tDW1R9/uDa9Sv37q4eYKFHvdadF31yLNhDY/UawskhlZZUOmUPvvpnw4TMemjH5pgHxkeEdAr0Jaagqys06dWjbqs/eW3NUqw9xLm2oqXIoDeobt5PgMOxU2kIlc4QMnvv+/LljIv3dbjzn7h8W2Xs4/Nx2y9BX/vjSmjPqPsIuUOB1Ry7hDDvs2uasprAqgWz3zptv8Ku84NqkQ5uVfjHkmU/ef3xMlIl5ygNmQq8U+BkzZtibj/x1Va7qD9GD2rAHQEx4mG13UvUN1QgOw06lOdQxR98nX37m1khf88OGwkPrlv+w83x5YOyIKTMnDejgTUy97n39jezT9y1M1+RU7QurXnf2YPS640vObQqrEig7ln3xOVsiV7dA27oukwFHvPDqY9dpo6Hg8NqV63acKw+KG3Hn9CkDO3qQwIQZLy7Izpz5n/1qPkNZ7VFtoW08bkXldZuEuaC6JY1DwpSkWHAYdip7QA1z+A+//9ZEX3ycvXHe3L9sQEff6i+PNv66ZFok6JCgxLFThi1M36P+RB0MmV53F7VTUdCOzfw66obssAEpd4xNDLA8qsvdMP/e51bj02u/OEu2vTc1ypuQsP633xr3n/3nFL29E/3hHGiSOs4BigmrpirFgsOwU9kDapijaveLtyW8KPTKicKSJmJmDuIXHh1NSAvm6HTL3OcfnZgc37ld+1B/UlWcdzkzfde6j/7x5YESFSdjd3C87lgnVXDzpc/YJDEAeaRu+23MTaPfefMN0FL69SI0Q4/JgLteHBsjOBNyC0vrCQHmIF7h3RIJEWKOLne++vac2wfGRQR7VhVmHd/65fy3l7WcCzpJsdIqdZwDEBNYd0DaVKXszQ07lZ1gl9gq/zv6xrjjw/qKkmL2pcjff/jFXydE3fCL+Id2iYOfAcOTOj8ye/4eXZMHBRbUErRTYbMzJ5yTCsC3yMi8sGDBAhpNj0uz3mSH6yUDmgYlxfjhw6aKUiEHhU/XB//1vwMjrs9D/w4xQ+79n4UdvB+avYSx8TrdSIXQPHUciyuDmLAaVaVsThl2KvvBNuaIi42WcdSIp6f0bd4hFF84epZ5adpzj4+10EZt4aENK77fleszcOqcaYM7ehNT33vmTJm/Z5lN5+MUSMRTAW0EuGw863PPPTdgwABBy1XbBK0tv2/v3khmiyBf8SQ9M3FgAG6SGovPpe8WOCQscaDvhU3vvTHvh+rxf37jL3cmmNw8Oo58+NmZS55Yru70NYbKhhx8VFWZnRxyKEGxb9ywU9kPNjCHzD4qkbPn3JPUTBz5hzcuP3/jtZTBfTp7mR9UH1/x/J8/ML/y7f6AHj88O9CXuIf16HsLIb/acPLOgVg8VWGh2aSgnx26AqDlCuYbTbjTVUq5s5IBBduRSXc5NSPysT/d28fn+i95+zcKD+2mixvfeWLhdnj0+dvvJfX/eFq0G/HsOPjWGWT5CjUnrRrAl8RytdnwEM1NVbikSDs5AkxKaAPrqBt2KjtBLnPwu8MKI/Kx158eFXb9l4qT679dw75avOe7j4sD4UH56U3NhHLhfEE5IWZHu68pSObZOA9idioMl5SnyXQN2paDemVdy22jIWCvipyxcPGS7OYCwBhQR6zXbur7+7ceuamdB/5Sk7552epsocNqM3f9nHr9cWHq/nPF06LN06ddfPKYkBWpjjbeIlvwmRIIAwPbtI0HQe+FVSeHSRFzWLWAGVADWcwhuxr+mBc+fKp5tjRVpX+34M0tLV4/uXbRSZtPUT8Qs1MhbajvbakrwHdJSux9IfOirmSHU5IBMWIbH9MNLI2SEELI0Jde//Po5tZDlWnL31u0V/jIyrxzWTd+23o2p/HWMLOPMCg8Lpw4kDloC0sEpYr4+Hj7BZ3bz1RFBYdhp7ITrDMH3LmYaDlDp/vUf7/6cN9g/KWhYMdH8/65VfjI3uPm3HFz/54xUe0CAtu1DwlpJ/t0nQtBOxUWpVffakafgFsPvNhmZYcydJn2xruP9L+eE9iQt2vR/Ld+LRQ5trqsUJAefALaKYwmsgkckQFimmgtLMRA+SAjI4NYMm0FD1PmGzcEh71hnTnk3bnud/3vB69Pica3ayjY/q+nn124jz8lQgY99MpLT03q39HX1hN1OsTsVGjScbl4KvkAzkAXjh6g/56yXabOX/rG5MjrMyFv1z//8uB/djj5nETA6gxHcoZNMASHPmGFOeJio2XcOTNtvDGjFx4nThuETPrbe69MjTJ/Zl1R+taNP27bvSd1U8Sruz8Y30HBuTsQYnaqC5lmE63Kys/6h94Ehy7TyM0w08Zb9ySYLPFUCmijs8n3erx6TcVVO0bi6oozsBtxpJBNTFkaB3aKNQSHXSHFHHzDfWpqKu8oljbqy9JXv/Hoi2tzBN8vdsbUFAttNJbu+mDa/QvRY9j/zlh9LUtCEIxkpz13W7Hg0Cf0mAzYkjYay45/+9pzL4sVbcvLKSxpJGaHRmDHWPgizVXW+0Z1ROZoKso+YZemvDrhDNhyybGBK5hZuEYZgsPeEGUOfjAVTathMGLOR/OeHR9voY2KC5s+fPmJj8RL84R16xRoeVCTe/Joc6DJ3bNGR7mJ/okuIFgflPbcbfWCQ1fQazJgyODH3nn7D7fHmGmjqer85n+/+NISQdl9HccOZ5SPGRJMiKn7sFGR5LBlOvSbc3vidT/h5fTtuzSuM60TzpAPZTPLSP1zDISZg+/vBdpADcigw7gFb70wPtqSLd5UlX36Aun30EeLHmpxTGPpwa9eXowpULlnckpIEgwFv4QJT72aH3WaJNx815Rbo/Tu8+ALDraOkCE4DJDb/zb/xfGRWDehKvvEebcBD7/z4cMtjyk59OmLiw9e/+XYF2sPPDTk1nbEzTRkzicf+X69OTtg2D0PDsVgkYq0dSs2and2OuQMO2XFG4LDYRBgDsFgKpqNyYTuefiZfK4XGSFu/pGDxkTy36yxkGwnzcyxdsUvj4z6XS+Tm2eXlN+/nGJ5sqHobKZ7QnSIBt/FLhAUHLSOkCE4HAyddgb08/NtngnEP2rwbUJ2mELyEyHNzEGqvp7/Tr8uFjNvYML4J18bT4+rLdi59O13d2pyXjB6Yd+DqSf6aT6G2ePwr3QaoII9GQoO/ddeawUQYA7+DcOqYRpUpPj1tcefL3t5zoT+3SPDza1vqgsOrZ6/qv1f34lW9bb2BF9wsMWuDcFhD7SCbHwZOLP2r49fzXhq9pQhCRHhnczFP4tyLmWcSF258N3VmvQloFID9j0wgPXTC0BOAUcFe7IFCxYQy+5W4WkZsAVc5ggP78T3igOTCyXx533/RMr3Nn5e7sYFT29cwHlyrb4q9NwAzD3sFEtnHfWKE0Nw2Ae0eZErMcfaJ4evVfBn2dsXv7R9seZnYwY2OSZ6khocaNt3EiNxCZOqacCusBKVi15xlyi+bQ/glo1OPOoVRygrp2NAAlabF128aJeIo9YEjldDh7Qhx8lhk5pnvbCYd4V5hTTS13B7aA4p5qD3o20GKmB6LXoUiVB3HVfaFOseNvVJbZsDUg4obeiTM0izk4MCtwIcE5NNap4TvCNRT4wtjWVQi0pIMYfTaxRPnTyJ7QFOHHiDL1++DDOQTf3jGGcVt5oxwAefNsQu7yordQbbLvQvNRCVlQLRxoJpgHJAaYPaRbD9FLEk/RCmQiWxXqSSEIZdDGqRhihzYJ8f5/ZpgLvIv9l4a3HXab/byXGMw0aJI7EN37hWkK82jKoSYgDawCVSz5yBqBBiDg5kTi50wRKGNgizJuADdvniUAvhsQusNlbZxaAWhDBz6KQFI9xperPhHuMNxltLb7A9RAk/EpcfDWL4xjWBTUYqo4wdH64iNSjoDkysdrpMUxWlDVt3t+wSwWEXu1ILaV3sIsAcNJhKP15xLHONNxjOCm8th0soWC5Rdqv4kbgcwWGYqjSBhD+cH31AdzOtafqpBA2ggl0OdlXROThODtKcoAMzjq42cgSHYtqQA6vUQsRtYm2HWrjMgZFtRN87O7y+fC7BFV/QwKVAlFDBwR/uBlSCH27AAWdDSlcKOjOV3dNWA5eTGgg5mRxWBYddaUMmxGxi2lIL0bFNTNhatXDxErFTXLN+gz3PRyHwbPG22SRKCO9mUFMVfYY/3A0nhxrIsVCxywe7UpDmSWjTPbUT2LmA2//Ubb9JJ9xZDTuWA92m+KmHVTWvB9qQA8XUQmR48vVALQLM0QoavisQJaSlzOK3GWdhODkUQw5tsMsHXSnobsYmo6W9Iyko8NOlF3F+nIUC6D/uVgycr08nEfZ5hDsFt0l6T4ZhO0Rya+sqkO/J12eQGJc5nO4VtxM4ooRIet1Z8Ge74eRQDJn+cLp88GmDhZz9gV0jKSjwc1mdKgg5thoJuKiFSj4kfOP86NtWD1uphTg2SOwGc1APRxuBmNcd0zgkoqoMKIP8MCpcPmhVf/kbTMVGS5VEIti+hQO2bo0CuK7UoJCeSnCbRo4YLvgSpQ2dW6gcDA61EHsGibGKB2G9m2wbgfy1w3ByKIB8+354p46EWSzU2CUUR1Lw54k0rE5CTt0am9BqpAY7AASFu6DgcBXHhg5h1/hjgzkEIJEASAwnh+2QTxu0MYyd6hfIMVraCmqqknByKFaurUBqIKwGKIaGCnRaMGjDrpAff4zGGPZvbzCHYMJ2WwPuRin4E95wctgEq9G3HKCec2T9AkGjJe1pIQecMcOHMse4PltrKIYEdw4YMAD+TU4exD4JohN2D2hCN2jDiUBGyeZVGjU0RwvwmzhxYNTHlQ+b8sNJc997LDHirMUC5wn6DGUCF3cJJ4cCwdGK427FkJGRQb8mlRqkVYRRtUoYzHEDrNUPwd8qipVMMMCBrbTBsVO5yh7TqqlKgeBoNRYqCpvKvhkWKpeAwRxcsE4O/quGk0MObKUN0ryUUMFhn/PSHlZNVTah1TjDpSEdfUuLGBq0oWcYzHEDVlcBw8khBwpoA+1UxNUEB4UmpqrWJzUoOBdBQnCsai4t00aSNlwXXOZYs2qVTUbe1gQ0WGdYAA9KSkqLi0vYA0JDQy6cz3DOybkI+BdNDmJiuuED9IhiTy0nghOVK3E+nDHDx4ULWXI+kRO4kpqaKuevXAWci1BYkMf+evjwYfovzSpz+hgwwEIqn4MSBmcQtzVQ15wBZ0EnI5CehtXz0XbMtM0RyGYiG0Ge+kcLzTFVMgm21YNT6DAvL59zQHh4J8eekcuAf61kgl5SXDh0NQJlrl9Wi45Ig66YKt9Hn5AzifAKYPUqorMxYEAMN5jjkUdmO/E89ID33pvv7FNou9BhewnHjAcdfnEHg14B41K4EAwPuQEDBgwYsA0GcxgwYMCAAdvw/6RCppTCPNCYAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 4" align="left" hspace="12" width="263" height="218" border="0">MoR8O0YL5zTgLx8LdVqDQ+XGFYbgQ0mbPs2n3MLsEDwOS2ffueVGyFWkW2ap/Tpephhs2pyYEUfCC00F6mewPOcO0y9UCat41ATBVR0+dIm9fzx0p1LSFWL7RG8wz72ZlFvOUoh/SD8l+5xV+7S665f8WUQ026oDbZLe0czTL+4DcVD6ty8OwRLXJuDZubvvXYTlCuvFLqr6VYBjSm24OEdNUGrkA0z9Xhw0dvZQmbI66+TEloYhBwPNFXUo6E0RTeeFFzOLsilyQnlJaS7+njrdpdMdSWvQtcP+CB4pM2euIa7h9+EV+CsEkpeyWNxMNjc5BgaPoBL2DsthbioUGnps1RVMwUCe8ArUiV99eiJBY8GMpMEOVAPGFzKfhQ0+roHKu0pjIIEKt+cOXIF03hDmfuHVJMRfyJMDycTvYKz370P60lqMXMjGWk5rYITeExakiTtuaeKwSDHzBLBv3YcM7L8ymHaiIeHuVA4Ohxpq8txrtu3RmwhU/5uSDTx6OeJb4H057QlGN2dnZrWys29whX2FwKPlTOVVors2ajODTfQ8H+FS3HqzW7BDdSFIQsOZ4aE36Sucx4PkV9SlrzRYcP1mbUsLnnSrH4BIy9+YJnSE3xqFQONVm7Bp1UapJGoi3m7om41rvL5xYubwK316WX/pyyKcdzjp9/fz7/9cAQzxUOcDlumFS5vwhfIJKDw6tnLabWoBOohdCUW2B4R6xKC6aEJBcYYVxhDw5ejuSeK2U4x5rv0EUd8QhRDoSCH2pSN3/FlVfBi7mLL8aSS62PIaIpB95JgQ/tSrbwFp/I8EWAly1dfMstt6j866b1Ds3iloIPIp/ZkTz3V7kjH32ZKmkCw285FBieml/gj/LEzBHtdiKxSeW5UoZzLMk+Ed50Mlo8wpUDIf1ATxFf20PrgmmdLNRwB6+cLryFrk8ecTltzart27fjxRvDlDkKc9ajDUNcKsZc8JEQ7DOd9gRaPVdDovD7zRr2MF1S1l+RxHOFYDfirOcqQjxiZYPAIDmV0RIhiXGUHB07w4XRbfWata+/5FLagsoRWyElKIdUjKfgw6wdS0jys+ea9orMt4N/9Kecb+tfU3mukNzz41DxiFIO7P37+OQ0aQ0da7dRa+heX75s6YEDB5IkRA4YzV0rK3xwAtstl4BmMkY1HhWaY4Y9SBX8Od/9shqrxaNSNv70vvvURCQUazqtUbuNYBPBoOsHyvHss0dyL484AEx3razwofoTHnPZHH05/sHgCXtg/N91RUIi7eXgEw+XbIBhgVaF2e8XoZyH5hlycAxaWX/4B/EFzAJEOZIwEqnw0BfPT8LQqyC4sIuHKRsoGNZFRRJKhRUaqsLtbjp+TMwV5QjEjPX5h6HxeK6yhj1yYOZcJV93WXBh9vshykmbbo5FPGgpJ4+FgflRLZTeoBNQ60np/whXvmePHL7s535OiXKEcdjW1k08V0TJYQPrws/IMIYqoQT4FMQiHhi90ASjq+qb2ZljHZZUwCQXV+/C1885/jhRjubwIN5oCz56FzYQz1W3aP0a8CGyLh6hxTkSZuvmxiIe5JgqoVxTTWe+1FPe5XemBUWQ09aswmLArOvqjAEziCcFH72ATEa5LqXR3yvCcw7ta5gXuMAqrkmiHOddC9KgciRs/DASrKsRKMNzpcZX8IGen16HDXqUajwAtPBhv9KoArGvYV7OEwLXAOwJ/wRKlCM3UvDRR8Rz1SFW1xMWefjX4k1bJ5iVxGuYJwfPo6tdj5kVJsqRCXLFjjNsXrlaZef4kx2E9gnskNhfShcPRJtDYQ2HJhu42mLaNqUCwSdEg5cKQWiOWSrIOwQjnhy58ildPOjk7njgweXLlipH3+kcyrFr9x64/KOauHkmSlLwgRSbF+CKVwmFQENZ7zL3XJQuHk8+dYBeu+pu8tkcY/Ma+w3tkRd89K5OULE060wNuoXk9Ki9VdHiwVcgd5HbWyVeYysjLPjACWO/ksqG7XPvKbxm0xqp6gvligdfgdzF8mVLYWTPGucYm/HhwTwVUvAheOhRvVsLgE6YlmuvnY3ligev+DPB+MeOHd/ELutZI+TjMT4qF0EzCz648TGGgo9icV24rkZwLNpdf9aZ7X91r+mRsViiePibwKNszNecb9tG63Pk8LPTSDoe4wN/ZuDCLSgVfMuww+Y9rRPkaXJt6jpGK8X4MOGXoEdSYVKceHiUw5QN1VbfqvEYH/AzZ2YWwZNvva25jo4zbF5yqYeHrjJ8elTylhytyHznzp1dHUlCeIVjWeLhUo5ZYJI126Zs8Gs/HuNDTQozV69a6boWXEcHLxWckn1xnnIBzN4xKwxyH0+v59Q5+O73vq8WDr69LvJQRYkHb4jLwah4+9aGNmMaj/GB+E0QF8P2XPURfvla683OM+wFTk8tV4KbsEWIh9YQl0DZUJOoLAXGu2q9NSrjA0ETZMcDD/KNY/ZcSbVELD2qWhBi6V48rMphyobqYlkOrWhubMaHixDP1YCNj96lk7XvHqGnRpxXxIoVK7Qt1mgQjDmtHE40Zp5x9+KhWbggGzMzi/C0coOjk+JeLXUVYwBj0w9tWRtlm06OpOCj2MYSlbVmbT4+fXfl56O/lqt1GauOxUOLc4DqWg0OfDHgyWy/4JdMCj7K58CBo/OzTi6HZOsSIU0Kli3tzdy0S/Ewu4/AiQOJg5PrKuBo2ZOuJdupURof8GPNtCvTc8X/Ouywee9KPRD/MhIJ6XXLDcEKrkSi0Zl4mJmgy5cthSkSrjWrjOVjzRGqBawzphFGzk3GGTZvLVspFn+Xiy3ThaXbQTuY0ZZ6mL86pM60zHNlTfXuRjzMvlXosNq8eTNt0XLaiprMji1yboY91EJ3xCClwqT8JaFM4MnCgMemTZva+UYJkrsw7x8tJafYaLmVDsTDml61bOl8JYcW1tMGo05GKGuX8hE6r0zMGSWfUhUl9mPm2SOHuz0AydblaLk/ld3kCsGacNGBeJgFRDCx3b59O3ml3veB34D/3/ChD1o/XojHeVTOKzP2o2yeK21KPmBzpEcJM7OzM/D/jZs2tXPAkmrlB2PmdP9Yn6zSsKZaqfbFwywjh6n9s88eQeUA2XjVeefBi7179ypj3modoXLjmRqMx3nl8sOOsOCjzCWhXLcoPFwtBzzMaHkvZtYtQwlXZUY4AmlVPKyLOz3neIVBclIOxQpqSvBcuRiV88q/yKCaBgMHX/DRoyWhcJ00fL1u3RntfGmvF6hIi9UIM3MurAHForCmWqk2xcPaaO+0NatuueUWtVA5ENhyw4c+aJ23ljOZHZXzyoT/fBpMpeCjZVyeIkx8Rzvp1JUrO6y3GI+NXgk+CHwEK99z5eqq2ZJ4WJcFxFAH3NwbN23SlAOgLXzeai1Jy0rlpR3Jg+Fy34254KNkYFrGpcLsjZEDaabLcXWH1OrM++u5akk8zPQqsKlpHcArrrzK+ik0PrR5Kx+hSiheBVGkfiojZGwFH71YEgqmZXhDYsADRit43Dqst5CEK47p+Szcc4XGqxnta0M8du22BOufPXIYNeDmWz/u/7g1bI4b4WHIPfEPed5gikHO5REywhU+iir10GLU1OOH2LRp0w9/1MaRuOba4zRHzMwg1zvJvVHgiXKlWqkWxMMaJAelffW556qJbeExqMlz5QmblzCpgR84eOdVlGd2wAUfBQZveIyaB8kp4AHHbJ3ApT8S99hXgpOgTTwpy+YTAWemMiGlW6y9bfKKhzVIDqfptts+pSa552aoQwM9V9Y/4Qg1O5Pd+AgxKsfsvBpzwUdp8LZ6mCTTWksrf4XHaJuUWEEXEH8i4MKheJSmsq5UK5VVPKxBcjVxWOGE6HWvv6RyJ6cayQlq4QgFw9aOBx7MKh6Bk+5hO6/8N/SoCj6KbaytBcnRLUxdSUqw0cdDyFqK3ECHC4eT1KKUQ01TrTZs2GDmXGUUD+vpA7Pjs380H8QDsyMkAwTeA+/cumWLx3MFJz2r8RFoVI7BeeWCD0wjKfgoJ/8Y70wKkiMeV3Um/MPlqJLaA7PONAO95PMDD3V74uFakJzMjnCwvslf8JH71gxsQTPsskGPgvLtUvDRPmaQ3Cwsz+1SL9ll3zLhS7hrc+IChw7PcJ1FPKxBcjWZHGG0Q4X5rBBr2Fwr+IBRO+us37qmhZXRBj/GU/CBj1Mh7dlhksuD5ETLPVRCWlqNxy4fjI6S/Wqd86UXD1eoA3tY0T0dXrX0p/fdZ93ORyh0F3YeNkeGGvzwm19pCz5wTTA1dbnCbYOB3w0bNsCo3aH5AsevJmGPckwoc+0502eF1660YOwgAY3s+hAS48q5SCwe1nbrCNzi2IlETQIeIXsD2eCpVp6CD7QMCjE+Rhv8aF7wgUOzddUvPpWGu3lTW21iNVDMWlsboxKrGHgyZDpkJBH7qHI/zX7dtXsPjJPlCLz/RkopHh7lALMDO5HgPyvbtHHZwLZXG3/+jcpwEfKMtxaMj9PWrHL9QA04EnhUBml/RBFY8GFqBlxZLMTFpwt1AifUW7ZsgYuOtkjLEsIrJ1r70l4QMt4NxpnjoUlHegyzz5bk9PY3Mk8mHtaSDgR9sq/7maOtc0EVHn74IVeFhyYbahrzwA9qbSFwfMGNmFCbO+0q3HkF90Fp84iGVKYsxxZ8wAu4dtykgDcoFtAiDwA+kzhkww5BMzqRkJYrJ2rjisd0XmwxeL9ZeKhcGc5P/Gxp9hk9s+af0oiHRznUdJVAvmXrli1aPysMbGjWBm6H/0Bstk6yR6xr0+JGTKjNbXzgzsP1A9Cy7/tLyK8ILPjQ+uRwzYA9+CcianJHdSIhlPOe9VuaU6xh1Ll6ZaVJX0j6bJn2WZY1zP2yoSaungMHDpBHAuQBbYjbPvXJ173+khUrVmiysXHTJnRqwRu2Lkw3NMsy1cIRCqOCueMNUfqhJk0hwV4ZSQiEi7en4AOVg2sGPDyV95KaPlrwfzilMERqEgI7zFrEXlSelZ9CF60qbFqdlnCzw1xVnn+2qIgpTdBNg7u+eKBLwf+0Y+GSmXKOdX/wn9l9RBMMHF8owQZ+g6fgA2PaLZQjwf7hMQifI2AIZEguLA/kmvAUfMCNyC3IENnQoKgSSghYA7Bb3HMmE8SftlgaVvOo87G7zGl1y1jrN8s/M+ZcpI54BD7qON2GgQO/desXbsd4BhofKBtm3yqKlFqnkKYnRCv4wJhEC9INw9aOBx4Mfz+6sPpugoRU2nPXhKvgg9yP2r0E5wdfUHwFZmSeykS4BHhKYbfb7rm7BROk/IAH0r55FBgOLGpanZBwnxVFzmgWooXZS6vGN59iJE48wmeIWPIKGkuLk6tJ6BttjocffmjdujO4Za1FSqPgvw2Nj3ZmWOHJV8QYTJDwgo/168/G2wk1w/rAgEjDo+WREDqluU0QNKDLD3gg2g9HMc46vS1/RbyshD/RZvwgKsxeDqHiEeVYwPQqGB1IOSi36oorr0KHFb0ZTY1A2bAORppvvTXjA26XGvrRaxMksE1LSNh8167HVq9ZG3Ie4Dz7JYSf0nwmSI8CHkjLYY/A0bO0aXVCotZ04gEP867uhX1WLR5RskFTSKtyHDl86Bfe9jY1FYx6pcLmYAQ7scbSW6CefqjxFYKYBR83fOiD73znO8L3gBLiuRs9JkjzhZuKDXh4kl/bN5JG7rnyh0Jnp5aZpuhNSkPawTWo+sSjnmyoSfhBUw7467PPHsFCv4aTQes6oLzgg8LmqpVGY7X1g7vsMxxXe+zdu5deY9cZa8EHdyLVXuEDdjszsyjWBFGTiV7zcb/AgEdlLp/WjDJrpUWg52rAxgcty+HCnIVYfVa9OEVO8YgKb3AnvqYc6MKCUzZ34XyRYHM3AtkZfDjQwrAtrwmM+uHxy3voVxREGx20NGti46ZNy5cvowtkttQ1s3jDiTVB1OTGmDdM77m7tn6UGfDASWs5A034PTxU4yOwjjhkFlJUQaXVBWoRj4MHvxuYRwSniXeQBYWgid7Nt34cJqHJlQMxV5BXCyezLRsfajqiuRrR+8H5srU3arGAtfH4nj0kG5SAC1cfcyLUNDcc/ZNqoVTQhau9wkeICYLlmeTCgpuw9h1YZsCDJq3Wsdhqo+cu0wuct3WeNJwPfx2YOQtxjRhFFVRap00W8XjmmYP+HVlzY8jggPFi/dnnoPsCZn/JlUN5uyRpYfMkXxdObf1QUy8WVlDPzizic/xy7iEElOPaa67G15gmh5celeN1r78E/gNpOXjwaZqtmEEp6wofmzdvVsEupkoThFw68KX4dfBfjfuQ0mNKC3gQVuODSqOah3zCCewfOuzmoeFNVD2Ur6/HxKMybuPJp1TT4QOezNVr1uLoifM+VNrkefeVBR/4uv3VmZroh2IV1Hyj5hjsEDyGL911p1ooG4oVfmLt56vOOw9uGF7+re3KnAHAHbh69Zr3XHddVM9aNEFcMSe6ATAEAvOY2iH00gIeWmGB38vR5s0TUgw0eFwnIdzzWdQ5tNrcx8TDdXv5NYOAoWTXrseWLF3OF8WEiST6LtpJgjILPlr4UhP/dLgG6IRR07rLVLutB7aNwZEUzzbIBnYqg//zOlDQD5hAkNdIeVf4QMX92te+puZ/7+GoQ4I7bf1ZZ7o0m/QDZuI8izc8BILKV1rAQyPQy9HCfDZ82c3Ob+bCKcc4i1sMyqoZ8Hwq5lThN+v69WeDcuBrrBAk5chhNYcXfHRyj8b2vwqk82VuYaBH5SA9QJuSijBAMG6+9ePXXnM16ge8AYZ1eAMF3KwZVtrSk3/zxHeWzBP3Mz2arfUyURM9iA2BFBvwcNH+MuZI+LytnMExOUXZDZmwiMdJJ50ID7y5nWZ2dF7IQc/vFaoQNJt/paWy4INu4k7u0eHpB/ULwCvLS7h5Hd+KFSt4yzI8+TBk46esK3xs/cLtuAV7Yj6+Zw/spMZv9LiwsEM+piTwKpBw/Sg24IG4TArN29bOoBYYcex8MlQ4RRlnZsKVRTxOPPGF5kbrsuRWBz02YMdRpklyZCVW44MXfKhOjQ+VUz86WSZ9y8K+AKZBSRFsLO4B/QBVoAECxR7uP95QADf+6X33meu71JN8jwuLr7DCQ+ghxnFpAQ9V9tw23PgoanxMRWX8mAaoyncWlbCrEdSeJNyDD4P19u3byaGRe7KGYsjTPV1LX3VlIGfSD5hcd7tMiGe0xZ+M8fO9e/eCDYE/n4/XpPfoC0KZgRenTq6jpjo1Ds/VtpKn8EZVEZYW8AgpS+52MdrwdMcBO69MYp2fRSXsqoWeg5TtSbCMnLvCmxxlCIEFH6rTCc5g9IOMVhhz/e+En3zppW8A8UAHlJqef9IPcjbShUOZwTfTP5tcNc/gBacOHbNaFaHnpi0t4AFjirYFLCrrO03Za2cyG2V8KHFeOSgtYZfPyyvEI7z7OvwflCN5SYefqIKPDic4/nTS2tAg2AI8+lrPoMSQA10yuklQTkhmMF5C/3RdtcoR0K/ZfLchIZDSAh6HDPEwsa7+1ibhxsfAnFemtBOxxTclOyed4gEPZ+VgxzOychQDhlBZ8FGC8aGatTDx0JoiYsAjvAElTtUPHnyaRhCqC9Pq9ahPoum5Uo5pKewnpI2SZ/KrxY38VYS9CHi4pJRsJqo8aM0TEpUuT+kMAyBE2sN7KxTr1rOLh9/g0LJ44Sw88sgjbXqrKtFWLynB+FABFdE1aM3kR+9HYItvmkls2rSJW12u4AeFzeH1zp2P4k4oiq6p/nxx3LwtH/STPZNfbQy1hmT4by8HM+CBeY8cuAQlLEMbbnwMu+acY+2t0Efsva2s11uzM2D6CXYxv0E7UY6Qgg+apZZgHfubMtWgzR/lGl41yAalRF4aRHDKbwY/lNFgEf6JHdLUQtX/gz/4zEknnRg4S/U4r0zd5UcVsvOu8HhFSiPK+OgqjbATtJ5jHkoYtaxU97biS3SoyW/WZjRRqznlwFrwgS9wI9yOZLOXMLtJboK08KN4rMLTTR2bYypjJsENeQzVmMEP4G2/8PY1a9bOrzg56d5/7TVXY6U6DfS7dh/txviWt2xs/qPMx5KOqvnO82F6RcxoOc+rNj/eZgw2qstcm2G8TFSuR+vKCO0dFRXmO3Z8c/9T+1yCUW81p+R41joleaeWCeXIeEITpJ0fhQEPDMNajQ9X3Mt8nMzgB75G5eDvpE4nWCW+7ctfVpFBCP8SPabuulZsLgez9Zk2Wy/EZ4XENgoqYXqXGz4DC1kNqMxzYq8wB8G46847tPsPG+EVIhgarrA5yTu/g8u5EglNkBZ+FIU9rMYHVYaa3kszWcAMfmD6L8XJEcy8gv+wWe+KFSsefvghFd+2wNNtyeq8itp5yzRfeK79BJ4o46PvmbvhC5LjbQ/Dafhqcu0vlurBIh7vue46el2yYFSijXHc7V7UrZnEBGnhkaMWVWaXQ49yIOY65Jp+UEUbVnhgjSF2yvrSXXdis17cuDF+TUD/5Ne8H8oxPkJ61Gs+K7L/NAL7FeYg1vjou36EA1cKHqLKJaTwFl27arUqJilJudxWcHz9EoyQgo8yjQ8kiQnSgi+b8o64MFcqB6EtmUWVg4qFGajCQ02F5Iorr1q37ox5o2TixwcTpMbl8z+c2g4LeTjVNL2NW1raxFbzWXHPoelt7pDY9XVKm+EFUhnwMIH5wfXXX19ZSgy3aDlzGsQiHuUoWxQhK3wUa3wgDU2QFpIdyVDAf1L8XMXcNlwmMbuf7xM9V7xDIrwAEwQ2Yjd4z549lYOVxocqb6prrnetqpxOVI4D18JTJNh+x6QaSyQMqfLDitbtLbAVRb3Fm1PBw41Bva16hJYA59Hq0owPxHTvRNGaKJJsBCoHWid009NzgoKnaRIWfGiAFYI+K1fbksrKwRDPgOfj7UNKQFvMgAf3WWVdBKE5scYHb2SZ76jSEh7wQLTSVI9+HDp8xLreXcvwmqfhiIc1AU4r+ODTnwIHC6KJhLRsfKiq3snk1FILq2opCYqCH1GHwX8mdkPA9cc8H6mc/BY1n6CMqUCfVdQiCJ2026thfGAjy3JW0kyOljMCT4crObDAPiXDEQ8VUPChFk5/ihosTFBCVExvStWKB2b9+rPVNEoB89xA5TC7LPP8aTAaSJOwPFAtTL5C/xUYH7hqIf7MZ5898pM/Ob+cDK4/VnnklcaHKsZ5RWZHSOixnUUQmhNrfCA9kpAaQzzpB1xxnPi6ekJT2KNbzxUxKPEIKfjoi/HBgYOE/8INkdyDIMyMMInW762ixaNcZaT8WsBP4zbN43v28Kbu1v3DZ++68459+5583esvec0/enWSn1bOLWGufWsGY9FnRcoRqDQdUsP4IMqXkNpZ1OQ1ocfEpbLUqSy8NVY+BiUeKqDgQ/XK+OCQIYL3qF9I8ukHDmFYyudfiY+KnD2ZplrbRN6qBFex5clXqFjU8wp0BUfYa9/17sDRJGTwKuGWoFC5pxU8+qxIoVVMD64OG33XMz4IlBDYSefXyCQ24MExgx/mWYItVH5fQmusoYmHFU9HjXJmmuHgQElCgresKSSZOgXRE8LXmjUhF7x/TTDNEFQsx0Frr6smOVd8y5fuuhMPw7WUhZXKwSv5yis1sPqsrGOTtaTDSkgf4hbwF/wHUpSDMQk0SzDXkuDA816O52po4hFb8KHKmGnWhpsjpork6BRE+/cbH+RIqYyE84dkfm41Cago5rnii9SS8QHSgslXl132piiBDDE+utUPa6hc2dZ7xhJCZVtf2k+30Vc48r605Iki9ke5eiN6kql4T8zOPVdDEw8VWfChirwLa+ByaqVNlte8ujiUm1JNXWlDcka10RxeU1cS9Fw9/PBDZsOrjZOB9fLLL69x7Rp6TnJD7j4+NGhnHn1WKBgYUmrzCBtSWVAdSFHTvuZtYzSsliJP2O3cczVA8UAD0F/wMSTjQ4OcWpjAmrZyUPOc0JiuzZWo+CNwt9pQArslnxgaH/ACk6zmG+5OtqDZsXTZ8hq/ohAHjguSBL7R9FlRXAQMlG6XK69BkrWZi5r2NQl4qIUTBRy7rPY0zgi1JKCuGKB40EKPPE6rFXyoIRofGnDzrT/rTLA8sjqITeMDzY4QhxVhupJQJDBnF6UC/sPlPbD4XE36lERFO4hUM98ckNHGfVbWPKtbbrlF+2zUaNJ+kblGk8wrYkjTPoKye6x3Kfxk7W1dMUDxULa1usyCD41B3oVqYS+Qhj/Q2rfHND7g/zVCeeZzQh1KqDHJtddcje111cQicaXw9hrsKeIPlc/Ozh44cIAMFHhnDcujkzpBjeYS3mHamEbaMJK/hryEUnM1VPEILPjgWR/Dy98gqGXWzEyj8cK1gJ0/7SoQq/Ghpjm7V1x5FWgGtddVE7NDNRgBk0x7kxMYKufEdqcviubOq0IWr00Y8OAOdqt/Fd0ktLiOiEd6Qgo+OmxS3TIUTm+CuYAdQmlXDXMHzXkoj5zDt1B7XTUtOG8i+QV6rqwZutZ+VqbPqhJNZQuZsyfJ3O2chgEPE3yaXBMjuCVocZ0OPVeDFQ8rmqKYeT5qoMZHbnCUb2hEm+MIRc5JP1CoNrLpdu14VWnGB5kdWupUpc+q3teVM167unEEMrCAJT1BmIlrneKAwU11IR16rgYrHiEFH8qYfg7sRkyLZ7gJKTgPwbQFNf041TZW1nZcFGV8UIYuryr3rw9BPitPIXovaHghOvdcpVVidEl5MnFhjlVCs/rBiocKK/gwp5+d34hlUunVddV8RGF1gnP92Ghz8deupS/K+LAaE6Y/pJ7PykrnCVdEw+BHty645BUeaHpiPMNe7cESdjssNR+yeJjpucq2wocYHyG4ouUEDfHNnVfmIEI7dy0GVTtyXojxwYs2aKNpdqTyWSElJFwRDXsmpj2YKAIDHuEKhwMXxjM8YY/OPVdDFg94tNAA5CfXqigaYnyYuKLlnHyRc7WwclBNV6ilv9aOVxVifAQ2swKzA8QDX/c6z8rKaWtWPbpzd9dH0T1aXYEr7CGNEfNitm0wCz7M4UMi5yaBk7t8xoea6MfNt3788T170ATBEDr9tbbzqnPjw5qh64p2bPEuxBtFIQlXBFy72vrRlQuuxqLlIVQuV47XrlvP1cDFI6TgQ9mGj9Keq24J9+pmNT7UJEMXoBAIbMGyc/wrricYq/qdGx/WZlam2dHcZwV74CNdOQlXRG39KMoFlwp8jjxhD6ITz9XAxUOFFXyYw0chxUd9JJXxodwRVJCobffcDWMuXEQqO6fKjxq5KN0aH9ZmVubIPmyfFVFy8xiT5BUeCH92PGEP6W3VAaaimPerRM6JqCcklfHhNwh++KP5lr0whqKEYJ9ElBAYdnc88CBMYMOnokn69NXDFSq3vjmhz4q+qMAJe43L0ZWrILf15g97wLXr0HM1fPEILPiwIsYHEvuEJDE+lNcggEPatXsPTMZNCbn2XfNTeBC82ZlF4ZevK/0IDJWnzbMiivX2xF6OTlxwyZN0OZVhD432l/cYvniougUfSiLnE2o/IUmMD0/vClyRFCwMeGZQQuYuvAj049JL31BPtHCteOoj2QLhofKR+Kw4sfrRvhVVmb/eHHyIXKMTbO9weY9RiIcnbM7fZp3nivOqhlfXtc5HDVavWgkWhmdeSUHy+eayu3c1n3+1ebkDQ+XamxNSeGJIlH60b0WF5K/XRutTYn0P6iUWJLTvuRqFeKhpxb+/4MO1RtDInVf1HAJJWu0ivKu8FW4gJpl8tXa5zVC51ezQ1g1MOMEsMOFKg3pCF3iotQ8psJ0M71PiCXt0tY7kWMQjpOADLoOWy4iM2XlV22eVKmyOVM5A+3iNrKFyq9mxbOli65uTUGbMnIM9odt0J4aQNeCB8D4lnrd1VWo+FvEI9Fy5mrSP1nnVJBMxVdgcwRmopwKgXpJuh5ihck/FWQ6fFVJszFyj0gRp+SHNlKTL4X1KPGEPun9aXt5jLOKh3GFzriie9NAROq8yVc/WhhbW9YTQMQWr/NHQGiq3BmDRZ4Wv0/qskMLDHhw0QTw3wMAe0sr1T9XUcMTBreXlPUYkHogmziEFH0gfHSMNaTi3uuyyNzXvs2sCwwc8MC4TBFOwatSZt4w1VG698dBnhUqTg6LmByH4b4DWaOe8ce+IJ+xB/2zTczUi8aDCcpjradO3wAFuVM4rmMTVfjy0sTt5BnqlCVK4C4vEQAuVu95PS5RnStItP+yhgV1MTBdWa09oCwEPTuUAJV11s4MyzhOiAws+iIHZxS5qByc12TBPeEJwBupygpfswrKKgdXOQ58VmMv4z0yJ/H0Je3BcLqx2ntAWAh4IBcNxBuapJWi/1Hxc4tGk4AMZvPOqtmzAMBdV0Z0Efx5OsS4svN+0AIZVArnPSmt+VQNXPkh/Ma9+j0I4IdAdEj4Da81zNS7xULYgh1nw4Tc+Buy8SmVwEJ7eMAnBynCXF6s0vY9qZsXJV1je61taS8NrQR1bTiThXcCt81o0tqSrbgdYUxqsBR/EIJ1X9ZTDP6+HU9rsoCLweLGKGhwDm1mpqc/KGlpPTu/CHhwtBFLm49lQb0IyqVr2XI1OPBoWfCBFDUbNqZe7Uikb/JS2Y0p7vFiFDCjkg+JVq66Z7LKl8wecymflp49hDw4PgeR+PFsLeCDhYQ+inSaJoxMPFVbw4WpVQhQyGCUh9mEIlw041WBu50sztVJyQwsyI3iDCs/5z1dYPkhAbvGiZzWkat9X9Y5KC3t4nCItN0kco3ggVuODtyrxf7w0T3ptolJyo2RDTe5mGCXb79qG81DuxSrEWAzvT6X5rJLgaeQ3jDgzLSSVz5BqkqRb+6h42MPqFKG5LLbDaqfUfIzi4WlXyce4yuXMBqAf4XGOKCcV3MF0kltuE83RvFidG4uuULnHZ4U0KSwPnIQWaKXVg9qgZbrWLbRhdxES9kB3aDul5mMUDxVW8FHpuVI91w8YtkKUwyMbGA83l6yBexf+g5OMZ9L0E7YJebE6Nz7CQ+VIbGF5wyGj1zFzDmZLZporNGnDXvsO1Oa75mNLhmObTRJHKh4hYfPAB6m/+uEPdYBmKPfv0kwNAs4h3L5zF16k8mfohkNerA7HR2szK+WY8vN+VuZHMtH3mDkH797kdN7tzRX2oH+22SRxpOKhwgo+Kj1XSB/1wxPq8MgGnC5rABw141hkb/euzZs30wIqeGJbbvlp0u3IaM24dTnQ0WfVTpLuIMEVIZPvtuU8K0542KO1JonjFQ+TkB6WLvqlH65Qh0s2XO4pioqbu4IbF+PkZM+13PKzNKwZt67BCHUueZKuf9Y8jJg5kfxhbNLtDQGLoeExRD1EuT1X4xWPEM+Vv9Rcoy/6YQ11eGTD1AwYzjZs2OC/Lyk4zD/eTvp5gUSFynGIaT9JdzAx8xx0vhSVFpT1hD2kq24bhBR8BHqukF7ohzbbtcqGx9QIvDXJ5YLWCe6tnfTzArGGyl1oPqs26TwhrUw6Vw4TT9hDtVVqPmrxMIMcqnFqUOHNwHkDKFM2arinrMB+0OWy7Z67cbhss09JabhC5X6fFTFOuS2HcpSjMuxh5oNktfVHLR5wWrGmxpQKUpQozxVSbDNwctpqsgF3GNgEzTVD2w98XFOOcvKv2sQVKvf7rJIHPEKq2zrPZi4Nz5oxXYFhD2shAeXLtVNqPmrxUAtbDCFmwYe/SaIVbAZ+2ppV5egHhjo02fBkT0UZXlpoBJOv4MZ1ZfSOh1gZ4LWBqouuJOK54qRVjtmA0jEP5tCkwVMeuJnS5Es9jF08QsLmtVdBeHTn7qIWk6CDSeie0vZD3RE0LcEXHZYKdoVrEUC/z6qTgAcixgeRI9k3IWY41hymsqY4jl08lDvI0cRzRRQSQkdn6Pbt21UezaA6D5xo01ybJ2WNM+yBiwBqoXK/z0rFtMBC0romxPhAmhSTZ6LSnqCwR6WZ0hwRDwtpz3vnIXRXSEOlcE+pyemiW5bXCWqftaYnDJvYUDn6rChJtyvE+FAFFJN7QHvCOqnlbQK23XO3yplwIeIR5LmKStg16SqE7m8iEn5XaaERzaSYj8MzdUTPlZnmMc6sITwbgb9d81mlDXhEdfQT46OrYnJ/fpQ2r7Uk7LKwR+4nTsRjnsqCD2rVWfsr2gyh5wtpaKpDWYzkb8G5tsvf0m2HxPaBk3D9BL6x0mfFP57x4AQ3zYvJQ2gekDDDsW1aSyIe84QUfIB+gKo3vDa4YB8ME+igSCskLs0IKQjnmG4uq+pY899x1iwrF3mo9Fm1s3Sgn0JidZ0Q2G26K3jYw5qw25rVKOIxT0jBh5qskr3jgQebfx1aIdpGPvGklD66OTwykzak4XFPEa6yKb/ZoRweQkEZbXRVAQI8sFZX4dRYkrl90GrpthJAxOMoIQUfwGlrVmW6t7ic4GuUE9AP1y3iCWmoxu4p18c9BbchZodLpEdCZRg2Xyfd2NwhOM4RRj527e44W6ESbW0PMxzbWr6DiMdRQsLmamIBrD/rzHx1pyAYYHZ4BEN5K/tUg4LwGns4dtgziyrNDsQU6VHh91mpDJ10iRrlSmNLu2on1JEKT/V4O+vWiHgco7Lgg+CLmzYnRDBwoLdqhkqXcRvyWWvuAMxqd+2cr4ar1IaRe678Sz9l7aQbsjKmyXiMjxZCHfUugQmf1FYm7OZDxEOHF+B4Cj7wiaodQg8RDOWOgSNZ3VMerPqB1XC0CqaH0XquKrtLZS0srzeajMT4gEvTi1AHh2Zg/oTdfIh4HAPHMhjXYN5H9qDpuSLgocIrBHceSD36lD1agoKhqpJY/EaGypBxq9icN9DVrulHlIKO1nMV7rPKlKRbr1xpDMZHO1UdqawBmqJh2KOrhF0RjwWgVHBnYoibZdEEkvp6Dke/kUGHl8o9BbcdfqOpUuhw5wpqRbOXcScho95oPVeBPqvSxHXwxkc7oY7mywgSx/o4TEaqrhJ2RTwW4Ambb968uXI8RaKUI1AzEhaEuxYHxBfUmQqj38qrInwmu3HTpq3BXpcReq78y5Ur5rMKcf3Vo3aXtgEbH60t16H1S24I94h0lbAr4qFjjmvwAjfieBooIR4qHVNIcvcUlw3cOY1T9J7rr78ep8AwlnEVsZbC1h6MSptct0CgYySfzwqp57kaas1ga/WAcNpzDPE0ze0kYVfEQ8c6rsHQCdvhUsVKCOqEmsaTTbVAs0Drap68INyUDWTuwov49+KPwt8FPxn+yUXOqh90165bd4YKXrlshJ6rSp+VfyaRitqNEgbpvGonSA5XOfmp08IeaXceiIiHjmtcg+2whTxCFNvkWZW0eIPHqkBtUJPLry20l6kgnJSDr6vBj0dNvVWaLqKQUB6BCgiEhDMqz1Wlz4poobC89vo0Q3Jetbm4bKDDCp+IwH1qYQ+rDyD39RLxsODp3zc3AZ5w9OqQingw1YIDEwca2QOH0fCMW9Pg0P5Jn0JvFf0oTTjR5sA/0bLkCAXrTp1sDF/2clSeq0qfVb7CcpPaXT6HYXy0vCa5pxdqw1JQbW2PGgueNkTEwwkZHzjBxykhTcnRq6Mmj705DobHt3HUgNuoUjn87ila9YyvTM5lCf6JTipXAAN/FGqhKZykH3DA/OO1Pbmj8lz5fVYqT2G5R57HGTnHZ6QE5UjYP5Ra85oGZW6xF/GwwLvHqOlsXfNT8dhAk+/yhBMIf0G4NpOiwkO8QckoIZVyfRdqJL62JvygtMB/mnMMwx4rVqxQkWIwkg7tlT6rTIXlJM9Ww3T9WWfWmIN3vrJZLO0LBuEKkgc28qlEK2G2Juxm7VMi4mGHCj5wGNUCA2qhilj3QPaK/xbxuP797inXU4GdCSgAS1UdnqQpYPPmzTx2Yj1meA++cI1HSGwEz7Om5jDwL1euchaW423sul4wLYURBw4vyt0Bb97xwIPtrEzThJbdUxqgHK5ZPzoAkge3rJcja58SEQ87mlMFwwAUGFCsHoJDGkNbYJIe0igQvogi1SEF4ZUPBpkd/J+e+9W66jhhloZwC4N8IDfedNN7rrsuPOxBofiG1lvhVC79lK+wHM6wXz9gZKnXqO3RnbthfKzsr9MJ3cqG8ioHzsBSXWu6uK6E3ax9SkQ8nJBThXtXMDCgpgMxCQl+hE/e8Z/+aTXsE1QB92+qkafOw5NwidYr7oq8T7z8G7+U7l1KJlY27xllgtEhwfGgmcKtJbxrX/ziFyvxXC2kK58VQVVK8+d5YbIDMWm0szi2VzQtItn++soeijU4FEvITj5bcpn7WUPoIh414QEP662gDbscLfQNAyg81VSURxv94ylMGF1Pu6tRFTcgzPoSOAbrF/HjxENyRWLXrFlDByCeK6RlnxWeeXSZ0m1JVUpzF17kua8wkgFqF+XIwpXNSpCQkg0OZWTM4z89nuQQ6FJ2krAr4uFE81wFTqi12gttOmkuxUEPMy527VrfyYpLPyg2Tlto7klbzH5W8CkeodHSfPmIYyZK4V0L/5nNwfyQ5yqqLrIvhC9XntBnReErnldd6b8i0JGlIlWkcwlpWTmoyanyLtdGcOWAk0//bH7na9UhbSbsinj4sHqurO/UAhUUbOBlgJ6MKfMNlQ854lkZl9sHVC6OX6o1IFFTLcGgOrdIXMdgnhD0XK1ff7aq5bkaSc4uwn1WmQrLcUzhpgbXj5AWCVxFqGm08npCaH3lNlWkBdkgqYiN8Zg+Bq4cle7EEChoerQ9e4sJuyIePjBmgOO49Q3+2ottE6I0g99egQ+5FiWDm1sLeCCUW4yv4Ss0A4hnJKsAv5kG3aCxYQwa1GDKPLDIeaXPikge8IAd4iSAz0Lmb62pg5QnDVaqCG8ajVAsx6or7RgiOWQDjcJ6UsExZ5MYaNRMELxG4Za6idanpM2EXREPH9oV5c+h5oAyVUHzPmljsV9UtIfc/4RrBcOBK3PQ3IesZvxGNZnLVI771hI/OBKqVYxikM6rEJ9VjsJySo4ATFMDMz7gPFOXHV6fCNsD61tpMPLrCv6XY+ZbTzm4NiA42qYaWzXN4M8XPJjkUay3CJsVrU9Jmwm7Ih4V0JScu4ytN4dyhDS0vrYeyeFQEXughGj4a5XxFteCdZRIFojVwtix45tYaaiZTfiNvsSze+6eu/CiQGddr+GdjvKtWI7gLAROrNZahrrsUONL15ouKl7YuK6k+RkL8cuGJg9ptcFFZZc56u+gJrd62pxsrU9Jawm7Ih4V8Ck2n8dpmqFiQhrhfXOtEmIO8ZRlAU8OWQ/WHXI/W0NXCfn0sF+kMvot0gHTQ+WJavBp8jD0w+qz4i1JcifpInBi4bTjnBfGL2vjSyxg4h2U+f/VQi2h3eY7Zg+oHJ0ohIbpsrY+1/xtDXOr/HjqpTKF0EU8quFF4HzWUHn3WCMiNYZFcjVQOUjI5AV9oLwnvGYSNXz+6eNrV63mu1UTXaHaEf6l/kBIeEZQ+bh8Vpw2myFWrimgCYlaWMOkaQmHm000ZeHxtoS/Ds4qlqSk2mE4eE7orvY7pVVw91I8UQ1T1bU+Ja0l7BYqHrhsn+pugsPhs3hywjQJadSDB0LMCBvZqpR94dpPwukPtyq0TBLzDSEMRj8qlytX+X1WGrSmAK9ItfpCtRomGjep9Rm/plHXN8mPzd2PmX6mqvp11iU+rYND1EqgzWknYbdE8cD8Rc1kxlCe6kJOyD8DY7d/2aXwkEY9qPGtObbidMN6x9AJTHswlGZKqWjcBEG0Zy/k2wejHybt+6xMUEJ4+/3K0lTycVkb+Ed9e6a85HbwP0fmCWlTM7R893YSdksUDw1XC6nwzJCG8AxXjHqlCmnUw1UYwSstsnpXEZcJb1obcMCoqYH5u1w/kkcXWyDKZ5UJf5G/tqYAhabqVcIOnpBcFYqHt29ncDwJu8npgXiYWOUkq2lCmUX+mEc7M2UaWz1jce5ug6Zfjv4Z1WTFBf1GeCZ7px8hPiskRzPE8CJ/ck9hawMV5laidWLUdKBsfMhFQyaav5O0Cp6xkdGp0s0htD4l1tyB5GGPXoqHiTXRMIecWGMeyd1TlViXatB6hGTqNqg1b8dJa6WT11oX4oc6+oF+DKD4XPNZ5Zu2k5e1xmdDfGjaOjGDh3INPO9BK1y7puGXOInrUrP4zYTd5JQoHuQPqY3L01V7Ms4Ha60HSVePED8SAu+YmRm9dVJCKFxJN2tgjIdLWqCw0fKFPSo+d/msrAtZJw94oGCjn5BvDxnIAhPwrP0Lhk3l1IcMZX6eQ8w4fJqSzG61PiUmycMeJYpHDtDqbLIHcgp3qxmEx/jA7raZukXRd3lKojwfhEENNS/QGUX6oTI0ss5B5XLlKn+SLtYA8i3+U4eOlJCDCexfMDzw8fdEkjAZUnV3ZrQ+JdaE3bR9SkoUD23SlITmVjaMj6WZ6h7jI6vnilYrCYwN8oSCYwWDwf18YHpOSUHl60flcuUqQ5Iu+dzNhLe00HRkwEuwmBxbl3MaFU9O83me1qdE2RJ20/YpKVE8kpMk4lrgo+JqMAXicfDgd1W2dTIovqqq5lmu4BCMceGG0Xw7uWmPjcKbX1Uu/aS6S9JNBTXD6DCnqGVyp8alQutTYibspu1TMnzx6F2uThRWCwOMD/hP5cy58nuBK1v9xBpGpB+FF3907rNqIbOAulhirkTur+uckOY6RUFPvZmwm7ZycMji0UKtQ5mA8bHjgQdzr/Bq7j+wJYOqFW7thX504rMicpdeE7zMsJ1v7JZi7zcNeqzwqcydsFuieCS5I/tyvRvisgDA8jhtzSo1LYzPMcn1t/BSXkcfHA8m+EbN5grXjw59VtS+LOE+CZfS40+gBcRyfHVXoN2csNqX13YgzXNKTczHPGvCboni0ZwCR5Z8VFoA2EuVd05N2Nsqtt5FU5pYw6hk/QhZ+imr97xDO6CoC1EDXIfGnJLfPyFqV91aY5XrciZM2B2geJQ2prQD3eLaaK6t+YM0Fw8zEl55zlNVVharH4HLlasMheVgHDTMRI9Cax1YGVrzrMAB5wcXuzVxNYRGqKlE7TOJgkEHBkdCwWT8gfVkoNIh6bfS0t4YWRN2ixMP076LoqjRpB0ogMk3Uo9b652aKhASYteHB0LCKVA/An1WmaalfI3hFuAnHH+R/46yDmGIqbj+xllmaaoK6z2FoGAcOmwp5DSrOCubrxSYiaO1Z1c5E3aLE48mwD1UwjjSPvRE8eln1pR/PM9+5TBNjYTJnaXpR/hy5aq3SbpWAlsghzjfzX7+OPXB5WFoHEed4KtXedZJM7EeBk9qoAY8Pc1F1vqU5EvYHZR4lF8HkAOcz+LkSwtcu0hldlhdq7n70hNFLT4Y4rNqc/Wn1mjYQp9OESkHn2QcXb3YVpqHNzyuXsUXKfEfg8sGQrMj62KxraH1KcmXsFuceDRMQuhpE+/mmMtQm+A4nip/F+9R2lXLfekR2n+3+hHis1Ktr/7UGiEt9GHU9jiLuHJwxwu/negj5LYia4Ovk1bDBkKzg5Sj7yn+Wp+SfAm7xYlHc/rYxLseZjhBOZbTUAvn/knaXlmbRaru1jPoUD9CfFZ9Lyz3w1vou24t039Co7apHOQ7Mq8pjuxkbeAWWqGk0pNpXetiMMqhbH1KMiXsDlA81Dj0Q5uXkWBU9ivEh9y/WFAgNN9U3aUq4DHgGeiq1etofVYcaqHvaoFsuozA7KBR26ocnqeYWxtqqighkTCQK20whcO45ZZb1CCUA9H6lJgkSdgtTjxSFTqNQT8I09SonPs/MkE1jkYU0mMYZLKryz1ynxWHWli6PJY88wfNDtRUnurClzf2X1D4q/mNNTIpDhw4gN84MKOQUqg92W5NKE48EjKMRYRcWE0K63brB/mqJLWH/s41Q7G1j7q61iH9rIbtsyKiUhjQ7DBHbVNO/N9o+mm5fljvCu65Ag2j5a0GM9fU+pQoW8Ju87DHkMVDTezfYdihVqgGMNDc1vKg3vjmt9z++c92OOwmodsH3rX0k9bPqi9tWZvDg+f++4rMDs1kpMokj/OKp0UhmouGZKwyN+Tb3/720XbrBcyEUmE+FGbAqTnFiUfaKqq+LAJRD1zzp/KMmXF1kI2Xvuxl868m+pEk/tEhOPcsaoUJ67qBOVYsLxDugHL9XhBXuF4479Heg7NmflebLgRTjF0mXaWGveTFp6ghuhM1CTfTBJqHPYoTj+QMWz/U9C4xK2zNfoWgGfD/o7LBCF+XqUw67MoX6LMaSfdZAu9J876iyS+I6+t+Zt50MAd9+Ah27cWYHN7A1opXKom1ThrIBvLPKj7xiU9YD2NgWBN2G/YpGb54qBHoh1ooAFqlrkszcOPtnQYMEpJp5SsPgT4rYvAjVCBwfrZv3668phg1XMGUKrXQFolKB/fc3nv37t062XmvJ09WzD4lZsJuwz4lZYlHw8ZWHgasH7zeQrncU27OeeW53/jzrxfl84mFunsVcn01n9Xgk3RduOT82SOH8S4NUVM4aWBZam1LYguJtNsbBk3+1+H5rBAzlUCjYZ+SssTDSuUpCITyOgb2DMODgaeIHjDQjCVLlpx08smeT/31t771xN88DrKB/+yqQiItLQdvQnxWahxJuhp+OZ+dncEXIKv+zrhmYFxNa8td2Vymt1YZMnZoKh5fuutONVyLUOtTYibsNgyhly4eeItoU4/ahHS/6RfcQ+VxTxGgGfD/2z//WdrSVUF4WlxO9nwE+qxGkqTrwirn1IJI64yrJuMdzmPm023Zvc07fuJGng3sb96uqqzSvt/8LrQ+Jdb3NEnYLUs8tMZWdHNQ8WqSbymhj15aznnluT978T/2vwdkQ9MMNaz0RNVu2MNldojPCsEH1iPn2AGBhntPD3bNW0DtcPwTSmrK63nb1i1bBmwR5u5TUpZ4cLTkbpg4JExZwYYWhbjIm4Bj5Tf+/Osu8dBMjXb6FbYP5XeWdk1H6LNCrClwWKqGXSTwPsS2uLgiujKi4so2v8E0KlIdMlnwr+Fm9N69e2v8rn6RtU9JieLhGtaxajTVtwwmBIL3B4gEd1g98/TT+/fv10yN4WkGQRexnbCH+Kyaw8Ns2NZQTeaIeNL8F5FUp8kBvPCnTmjy8R7h71NSO2G3LPEAhfSMcVQ1murrhhEC0WLdWiR8kO4pK5V+koQEhsrHU1gejnVdXk4Llw+F/4QThi8eWRN2yxKPSjuACn8SfmnfQyB4xuaNjEm5OG4cj2YQHZYKEmMuLO8dlPQ1cmon7JYlHiHPWCb96HUIBE8IKMcINYNAC6yFmHm4zwpdoyWomjBatD4lCRN2yxKPQNImXyHowuppF3cU1HFqBoEXroWYeaDPihhGDU0S5tvzHbZ3sG+fhouWDol6Cbu9FA81XTkg+W7nLryop6NwH485OTilyB0zd83UrEm64rMqkEwr65VJSNijHn0Vj+TBc6LvIZAxgw6irDFz19JPZj+rsTVDDGGmDMsj0+JIxVLpp6mXsNtX8VB5gh9I30MgIydr2CPQZyVJulaatOFLC8y+9z+1T40jIlXZp0TV8lz1WDxUTv3odQhktLRQKhjls1LjKywnsBLw/gnanzqxyTZv3qzpRKoVr8vH7FOSxHPVb/FQOfVD9TkEMk5ylwrG+qxGWFiOUKaZRydAX1sw7nElNM+RzC/4MfQ5otmnxKSG56r34qEy6we6sAZQiD4SspYKis8qEDK8eENDDjxWcJlyd8qh1oquw8AeJ+ZKhcND61OSpNR8COKhJvqRtnkJB11YIiG9IKsLO9ZnNR6ory2C03zXkK2mGo8zM7xkqVo7k6mhpi0RPfYfXy+dXg/Y0+D36MaWmg9EPBT2cM6mH2oovUwGD7p3c6yNGO6zQsaWpGua/iHOAPImpUpRMb80JMTC3zNIL1ZIwm5sqflwxENN9QPmffkicuLFKpx81yXcZyWF5Uh4yCd3CL2cIymZ2FLzQYmHYu05890E4sUqHHSJJF9YN9BnRUhheTkDcTlH0iGVfUpUZMLu0MQDya0fKrMXq+XlVAdGjim/y2eljNqFcRaWw49t0jGIIh/NaZg744nTDI+GCbvDFA810Y9Ui9d6wP0nd5Li2s4SXGlC2lJBl8/KbDA+2kkudgxCi9z8a+Uq5akuFjW+w/WVAw8DWLtqdcLDKBAz7GESlbA7WPFQmVOwFnzRhRel9WLhADT49MFM4IORtlQw0GclSbrKNkDDaPXII4+kyqcKpOWv6wWaddgwYXfI4qFaCaEjCb1YNAAl99qPjVTev4MHv7tk6XLrn6w+KzXiwnIO5u9y618ihd2i9SmxEp6wO3DxUNMQegsuLJXIi0UDUI5805GAju9UpYLPPHPQut3lsxptYTmH/FHABRdetGrV6t27d+EcS4lV3REhfUrCE3aHLx5I1ip0/bsaeLEo0RMR46NkxGflAedAb7/iqp8+az1ugRfnnX/Bfdvvvfeeu+XG7oSQPiXhCbtjEQ81DYG04MJSLJ23odtd+sPXI1+pIEd8VgioJv12erjwBSkHsnjxYtAPEA+sl6Lt9KkmTi06DNxbvTr/zZs3q4l7Z6gPXUifksCE3RGJh2rXhaVqVYSYd7w4r2rQwvBt+qyQEfqsYBrLJ2T0+gJbrgroh/Y2/s+GRpv1MGrsYfAJuzydpHbC7rjEA2nThaUWSojyjmuaz4oQG78GmUoFCdNnlWT46y9vfPNblkyd5d+4/y++8edfByPD+s63X3HVp2/7JLz/pS97GW38ypf/N3yk+WG4coVNrE8i9VIcKgkTdscoHqpdFxZCocIa4RAxPmqQuzuI5rOSBbFBOU46+WR48czTT6MMkJGhsWz5Cvj/7Z//7Evf874cRzI2t2FDanuuRioeqnUXFkGGCHy1loru8dKK8VGPTKsKmj4rXFlobIXlVlBCKjnnlefmPhLBitanpDbjFQ+kfRME4c1E0RBx+awQiZzHkqNUkHD5rAQEhAGMj796YIcWMEee3Le3/UMSPJhhjxDP1djFQ3VngiDkzhIykaNRmKuKarQBDzXv6Nivbfn0bZ/8f6aOKXRhHThwAJQDtsPrF7/k1GeefjrHkVDOdA3GsDZtSNhDBZSai3gcpSsTJBwxPmJJWypImD6r0Sbpcm7//GfNjf/xxhui3t8cmY2FENKnpLLUXMTjGGiCwOSxWAmRyHkJmD3YpbDc/9u5k7bDwwhn8O30zT4lNUrNRTx0uvViVSKR83AylQpq0zEpLJ+b4HlDjrCTCa3lI1Ri9ikxqSw1F/GwU6wXS4yPcHI4kcRnJQwAs0/JzIzFQ+VP2BXxcFKsCSLGRzjJSwXFZyUMA61PSWAnXY6IRwUFmiASOQ8neamg+KyEIeHvU+JP2BXxqKbAQLo4r6JIVSro8VkJQr8ITNj1eK5EPEIpTULEeRVC2lJB02eFSGG5MACsCbseRDziKEdCxPiIIkmpoOmzKmEaIQj1MPuUgG2tJVl5PFciHnUoRELE+AghVamgqwe7koCHMBRmZxbJYlBt0LmEwJjYcMlbIRzTZyVJukKvMcMeUQm7Ih5N6VZCkvfeGB75VhWUJF2h72h9SqwJu65ScxGPNJCEqMmEtDUVkbTdSpKI6+zsrCTpCsMjqE+Jw5El4pESHKeun4ArKregIhI5r6R5qaD4rIRBEtKnRE08V+ZGEY9coC1CKqLqLqpcyeDXW25OjlUFxWclDACzT0l4wq6IR3aoX1typ5Y4rKKoXSp40kknis9KGCpanxLlSNg1Pyji0R7cqbVt27YmLbNENqJoWCp44okv1LZIYbkwMPjTYU3Y3bfvSW2LiEc31F6wTGSjCWlXFZTCcmEABCbsmoh49AaRjSYkXFVQCsuFYRPYYVfEowNiRx+RjTKRgIcwDMw+JWbCromIRweEe8xFNlKRsFRQknQFQYl4FIvIRloSDvSSpCsMDDPsEZKwK+LRNpU+K5GNTCRZVVCSdIVBovUpUbaEXQ0Rj7bx+KxENrKSpFRQfFbCIDH7lFR22BXxKAKRjdZouKqg+KyEQWL2KalM2BXxaBXTZyWy0RrNVxUUn5UwVMw+JdaE3V27HqPXIh6dIbLRFbVLBaWwXBgwZp8Sf8KuiEer4OgjstEVSUoFpbBcGDDhprmIR6ts2LBB2qf3FHI55ujRKwidE5uwK+LRKmJwdEuSUkEKLQrCwIhK2BXxEEYEuZtqhD3Q5Sg+K2HARCXsingI4wLnVjXCHtIMURg8plXtSdgV8RDGRb2IhSTpCmOAZlQU9vB02BXxEMZIbKmgFJYLIwEzEvkWV8KuiIcwLuqVCkphuTAqQpJKRDyEkRIeM6dlH8VnJQwes0+JK2FXxEMYHbGlghIqF8aD2adETRJ2zXeKeAgjJTbsIUm6wkgw+5TM2nKuRDyE0YGGeWzYQwrLhVHBHxBrwq6IhzA66pUKSmG5MBLMPiXWhF0RD2GMxJYKis9KGBVmn5Lly5dp7xHxEMaI+KAEwYPZp8RExEMYI+iDCo+ZS5KuMCrMhF0TEQ9hjODzEB4zF5+VMCqsCbsaIh7CSEGvbkjMXArLhRFi9inREPEQRgp6dUNi5hIgEUaLJ+wh4iGMmthSQUEYCfRcuKxzEQ9hpNQrFRSEseGyzkU8hJHSZFVBQRgDZp8SjoiHMF5qryooCOOBW+erV/8D2i7iIYwXiYQLggfep8T8q4iHMF4w7BGy7o0gjBOzTwlRUzzWrlrd4HjikAdbyEQSb1Vrz4I8CEL7UJ8Ss9pJLA9h1ODEirqHCoLAoT4lpv0h4iGMGgl7CIIHj3Uu4iEIUiooCE5cfUpEPIRRg5ohpYKCEIuIhyDMI6WCgmDFZZSLeAhjB61yKRUUBBfWhF0RD0EQBMGHNa9ExEMYO52VCi5/79Z7f2X98fBq753/8i3v+ty+Vr9dEJoh4iGMHfFWCYKf3I0RX/5P3vuOt170ipetOuXkRc9R6gff37/vb759/z1bPvHhrX+Z7lsEIT1JSwXlQRAGiBn2SCQeL950wyc+sOmlJ7BNzzthycoz4L8L5ubO/9A737vlO2m+SRDSk6xUUB4EYdBw724S8Tj32v/4r44+MD/824e+dOdXd39P/cTiM+be8NrVs0qdcPrbrvt3f3n/L336kRTfJQi5aFwqKA+CMCJSiMeS1/7sOSdPXv3o6a/85zf9ym1Ht/+3fVv+17s3vABeLXvlJRcqeWaEUklTKigPgjAmUojH/ps2vfQmy/adTzz1/R+pFxyv1HEnnLxkmVJPsj8u+9l3/fo1P/cP16540eKTFqkjz+zbu/vBe//4d276/T87mOCQBKEWjUoFaz0IU0558wd+8+pLXnHaS1743CP7H3vgT37/xt+8TZ4FoWByZlutefHSE46fvPrhgSce4w/MqVf+10+999KVi46bblh00imnwX8bXr1+xTvfceN2eWaEtslYKuh+EKY8/8VX/Kf/8IqXHH0aFy1Z/apN//rmJc+76h0ffzDxsQhCKjKJxynn/tNfuOqd/3xiqiv1/+38kz/8MvvrW6//5ddNlOMH+//i9s98/t7vPP8VG69+67lLn6dmzr786stu3H6bfa+C0DP8DwJx8lmveMGuL374g//uf/7dG6774P/75tNnjnvO0tf84r/4Zx//lT9o9XgFIZjk4rH8zb/z2c1vWDH9549/8NQ3br/5xvdv23/sLRec+9MrfmL+xd898Jlfv+4jO+HV//j67Mv+5794xQvU8Se/7OyfVeorqQ9LEPykLhUMeBAYP95zxw2/cvNX4dUnf/PD68/56FtXHaeeu/Tci9+m/uAzKY5GEJKTuUjwR9974pG/fnjnEws2PrP9sx99Zj4l5fvf+uLOo9t27Xzq+0rNz89eMPNTeY9JECzkLRW0PgjH+MHue780XSR6/7avP/rMW1fNR95ftPYfzp34mW3ixRVKJLl47PvWF2/72GOnLF33igvOP3Pp81+4+oK3ve/lZ6549zv//Vemc66HPnfLQ6m/VhAak7RUMOBBOMbhfY8+duxff/LtJ3508cnzUZKfWn7aciXiIRTDx37vd+l1esvj4c/9zsOfm39xylv/83/7D286Fb5h5qzLr3nLTV/56JEFbzzz9Ve/6WfOWbd65YtmT3jR4hNPfFHyQxGEGNKuKhj8IAB/9739VoV4/uyLZhMekiAkJKPb6jt/9Ok7rpr7pfUzSh03u+7cn1cf/cOjfznxlVf9m/dd+8Zzlr4g37cLQj2SryrofhAEocdkjXns/tYT31PzzwzoxdJVy8GUn2x+4298+N9sXDn/zf/36Qf/5I7/dc/Xtm/74ks+8LWPvGFJzqMRBD/ZVhV0PAguVsy84GgS+98f+ttDSY9EEJKRVTx+4vnPfY6xcc3bNl4wUY4ffffej7z17Tc/Ptl6zpvXLM55KIIQzp49e5Luz/oggIQ8sf/gj9R8cOOEpWtWHJOUs1cuRfH48dOP/1XaIxGEZDQXj0Wv/q0/vu2fnja52w9+/cO/+M/+6/3TP73movUnH325b/c3jz4aJ/+DZdg27u+/89BfPn70z2/5hYtWUsWgIHQFlQrGfzT2QQC+ef8j35971QuVmnnp+a89Vd0/eRxefvUlZ70Q/773wa/ea8RHBKEMmovHka/d9We7Lz9t9fyeTjz3XR/5/TVf3rH/79VPLFs/N3feMtz/3+26564vHn3/d/76iYNq/SKlfvL0S6/9wJMrv6VO/5l/ctnFKyX+IfSa2AcB+OanPvdnV73q4hep42ZedfXHfucFn77z8dnzL7/iPMwdObTjjz9zRwc/RBCCSOG22vZb7//Iss2/dtEpzz9OLVr56re+49UL/vyDp/7PR9//r74w/ed3PveZ//3O1/7zM2aOe+4pF1z5/gsmG3/49Ld3H3/6qhMTHI0g1IdKBet8OO5BmOfIp2+84eWnfPBtZyxSJ5z+hl/9t2/gb/7d3/yt/1PnMAShFZLEPA5+/bffsembV13z9kv/0U+vXr5s8QnPA9v9h0eeeerJXQ/ce8d/v/nWbQv6+Xzl3/7yr3/v/Vdfes5LT11+wvNgOvbUX/zRjVsWv/eGVSkORhDq06xUMPJBmOevP/feX/7bR659x2WvOv0ly5fN9wh9+om/eeSvtv3hzb/1R9LXSiiZZAHzJ+/55L+/55OBb/7OHZvffcdmbePnpIuPUADmimlRRD0IEx7/6q3v++qttb9QELpB1jAXhAWkLRUUhKEi4iEIgiBEI+IhCAtIW14uCENFxEMQBEGIRsRDEHSwVLDroxCEohHxEARBEKIR8RAEHSwVFATBQ03xSLRUpyCUSFSpoDwLwjgRy0MQBEGIRsRDEARBiEbEQxAEQYhGxEMQBEGIRsRDEARBiEbEQxAEQYhGxEMQBEGIRsRDEARBiEbEQxAEQYjGIh73T2j/UAShTOSJEARzeU2LeDRZg1MQhoc8EYJgskA8fvXX3t3VcQiCIAiFw3uGLhCP66+/vvWDEQRBEPqHBMwFQRCEaEQ8BEEQhGhEPARBEIRoRDwEQRCEaEQ8BEEQhGj+f0S6DkHyX2NkAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 3" align="left" hspace="12" width="262" height="218" border="0">
Príprava na podanie:

  1. Odstráňte hliníkovú fóliu z infúzneho portu (zelenej farby) na dne obalu (obrázok 4a) a pripojte infúznu súpravu (obrázok 4b): používajte neodvzdušňovaciu infúznu súpravu alebo uzatvorte odvzdušňovací ventil na odvzdušňovacej súprave. Postupujte podľa návodu na použitie infúznej súpravy. Upozornenie: Plocha pod fóliou infúzneho portu je sterilná.

2. Vak zaveste na infúzny stojan (obr. 5).MoRz1yIayXHHlz1M57Q0pPKqCtN5Q6NFnDMMjLzqbHH1WifqgqlN9OZBs6J/6v0DG1cg6yjqFHJM53chIPEZXjqpkw3bFlScF71y6nLJsJLiM3GAMwyOvhFVqJoe+BLjTBt2jT+/4s1p++BkNqT3JxdoZVzmq6p1uu+LKv4DDXvRnl1Ele9IkyxhFutklrFJDi4cOFPjcDgyItvbLDz+XIbU/WTS2GlE5qmqCa7viyr+Aw7Y30peNZBcDGgyes8oo7EjH5DCQhrlqEg/59Rlrawpo9xRJ+u90LOWoTTZsV1x5sgf2EuUsqm+THZUMxshZZRF2pLCSI0C8eBjab7TE5yfZ3NwsO/udeG+SUZSjtt7ptiuuPMa47YrLz0rV8XGNzeBFulmEHamZHDa2eDi9Tzvl+PT5XZ5v1eOWJ97YanjlqKd3OuF0xX0LOGx7Q1riqZ0cBokX5kpOnjj+mSfPDfiEWYQd6aMHeh4Nlb+ziJ1ylKv663HLZWOr1GKsgZWjnia4hNMVV/48lTHycgsvlZ5s2M2x0y+vklRVpDvvxuOtkFNp5UlbOVOO+g1e2N1j8ajELU+2N8mQylGbbDhdceXJUzntDbncLynZKIBhDY8sEla5oE/1nd0LvNzVJx72dyfFY2NjI3EPeSjSFI8hlYPT/ZXIBsukLDh25qlse0O64rl8XLmUVzHDFummnKxL3+SwkUs9nKO/M2pk8Ug5kzM4Cbo7gylHPd0MCemKyzP+6fO79oMNe0O64hl18colHyK56dQJ5zfSgZSTdW2/mkQmARw3KNcGFT7hZ/FIcDwdj9TcnWGUozbZcLriyrPuz9iyyVgoXvZcaXZq6EqSeD1uABk3KFdbKt93Z4tHIuPpqCT1ZgdQDjmMlv3NET5X3GdvGBNVDlbU4SreLEg5Y+NjpDbsYBCMrrpG6BD47qR4VOKWq5TEo69yyLZUZX9nhM8Vj7Q3jCa42dl6KWdsAgwiHsma5DmaHBIpHvaAGDCreA+VetxylUxdWS/lqKqbofK74irO3jCKqRIX2pXlpRyNDR8FRx4FfE08GiqXeATyjXR/VW65SqOxVXflqE02lN8Vj7E3jJ2aEpcNH4k4q93oLx4JJutGNTnG6L7ugzs1KSt0CH9xdH9VbrlKoLFVR+WoUDZ8rniMvWEUU+X7ieU+ve0pHgkm6/QhzX0IgyFXCBqlVuGOMpRITMcDmIZ5e5N0UY6qeqcTAVc8xt6QxVS5f2IJzrtbUVja6mpBymGUWumLTl5r4W0fK3TLjcZWE2+121o5autmqFq64mrRNEn+M+UWIx1IcN7dls7ikWCyLvco0CDglocLrOt0y6XWTrzVbjvlkBZx8d8K0dYVv+nUCflPtBhJk27ikdowne9KjgAB8YgxPGpzy+fqTdJCOWprgku0csUNeyPHFiP1UEDaKvd6XB/ySrHd8sBXRpt51OaWzyIescpRWzdDopUrbtgbmbYYaSTZZQ0d0G9EDzR6/I0PJnK3eXIh4JaHmwI8fX731ltO1+aWTy+WscpRVTdDoq0rLu0NKbRZF1MVj5YB/cXpCDJSPNKxeabsrK7P54lzDIHGJI3BIrvl9M/axGOa9xulHLW1pVLtXXFj0Z9sMZJ7MZVNedsc6YFGf7ND9UYEgxBoTBIu0mW3nAMX/SQTlx7NwpTi0awcdcqGr4O6c3Ax7I3cW4zUif4Gb73ldGPwkU6yrlSTQxJwy8NFurZbPnHp0VxMVpfcoBwVyobyu+LOa9WwN5JtMTKggKUzeg6ODj6c2UhJeSFXyvgakzR2Qa7TLVdT9SYJKQcPgiUZvI0EOqg7XXHD3kAxVe50sM2nJ6PtY/vja0zSaHiwW17P8kBC9iYZ6S17laPC/iLK3/rXWUylDtsbhiue+wmqR8/Ab8ued5Nt7gs+Cg65ksVXatW47SOdqBOMpKkhPZ4x1t65laNO2ZCuuHzXPlfcsDfKdsUrJDClnV04azA5JIFSq8aclVp8lbW55UZvksHFw6Ec1cpGW1dcjh3SFU98df3Ozk7/w0uwD8cYUObKPgFmf/v1pKoYX6lVY86qWrdcvuXBG1uZyrG9vc0jYFUTZ7lgpacrnrJsDEU9I5ez5krfnnFJYJFNR2LwueXhIl1lNdOtxy2XcjusXprKkcvEeVh8G+LG2BvVthipajW1bXvMuCSwpM7qbfG55eEiXXWQYKzQLR+pN4nH56hMNlot+pNbNpXaYiSGdFZTT4ORFZnRJ+/fWT3rkNHplscU6arFlzj7nkjTM0aw5fI56vg0CTn0G2rszFMZrnhJG2+0ZfZc//QYtsdcPnnW435/fG55jOGhvz7NeNn/ZBl8ebmpHHriXI9sqMOL/uT9MT0NC9t4oy11jl+Nc9uxGcrkmL08rA8Btzz81Rj9EJW1f1TBDCsepnLo76DP0+WFXCEvx/2Y5lQVuuI2VVkdDM9tZ0lY1VaP68PXmOSmUyfC/cfY8KiqmS4xoM3TcR/yAvC54sq/ZROPktW64ga1WR0Mz23znbkXkGw0Sq0o7o83PCp0y9VwvUkqVQ5fK1wVsWVTza44YGbJWQ3YdKSMZKMstWLTIt7wqGrrWWYQ8ahUOdRi0NefnWFrN9obcsGgmnDvxumJKf0sYN7aGR6eMo05isHnlod1/fIzz548cby2rWcZKZndxKNS5dBnzJkF8s6YLZtkixHDVK+QMuatnaHhacqE1bAmRxk2lc8tDweFvIdHhcsD1eHeJN3irUqVw8bX3g6ueJgyRp/O6OFpssCrqv64rXC65ZFdSVg81OH9z4unZ2MrKMdL+PbzkfZGba545HKzak1yYjE8TVTsNEFV1SA9zWbB6ZbHGx7FX85O+jS2gnKEZEPaG3DFgRN9kkwQePka4QDG55bHGB5THF+SdG5sVbty+GTDWPQn7Y16bLQYajbJmQlkY8a1hxkhG5PwOBhpeEx0iOnRrbFVvcrha59OSHvD6KA+9oHlBSbCYzOebJSXZpTpF3a84w2PyY4zNTqUCVSqHGHZMBb9wRUPU/mUbVQQbbSls1te+TncdlF9jcoRvhqx6I9AMDE7kI1u+Nzy8Id5YXevZsNDtRSP6pQjfDUa9obcVxz2hg8uUJn7QIrC58CBGHilmxJL/GB4NBLfkaUu5WicxMlJh2yFW1sH9bZUXps7OBMs3dCTJL5dXg4WhkdnInuTVKQcjbJx06kTfHtvb4/nLLV1nu8A0sTDgoa4/YHh0Rm5+ZVPPGpRjkbZMLZsQhluWxDpDwjyVINgGB6RKzxwJitR30xGkf2AKpSjUTYMe0PWU9VQhstXF9Nh+yBM1oZCn65zH0I5yOWBvIlTZBv2aY4wTYzeJHqIMB5QvnLEyIa0N2Q9FcpwW4HJ2iD032YcSPq0tJrsIBPE8IqM3xauHDEFKnLRnzpcT1VVGW5/sJ68P2hrODirq6t8W+as9Oka+KgRQ6vDXpFBycoRIxuGvYF6qj6grrE/8MbHhnNWJ08c/8yT5wKPxMmsDovH9vY2T6bLVI7wEnFG9jRUWC4O5gZtDSdA1gvB8IiBCw30f1wuVKByRMqG4YrXvFyckBOKmA0BneBi6wxWjI/Nbevrj29tqZaGB1a5OilNOeIvP6PTAMpwwYzo6Q5kY2xOnjz1uNqi2/GGh56G3nrL6YkOMR+KUo542ZCL/lR9ZbijgrCjA7A3poHDDgXDox/lKEe8bBiuOMpwBwd1Ka2AvTEZOuxQ68rIWSkYHu0pRDniZcO2N+opw7VX/I0HpmmRwN6YGEM82u47O92Bpk0JytFKNgL2RiVluNIJ99HYoaERhB0xzGhvrCzXOwhKw4M76cLwaEX2ytFqymYs+jPsDeSpJOH4PQaEHY3EFAGOxHLFyqGE4SF3wYPhEU/eytFKNmBvTAzCjjAXdvfmPoR6geHRk4yVo9XWN8aiPyXyVMXbG93on7BSmKP5gSs+O1o8Lp++9NS5l4IMWaSrYHhEkKtytJINwxVXiy4jnKeqxN6YBczRnMzuihvxd7W86fQ3k3KoxZgQaXhcfubZyvedVTkqR+QScUnA3kCeKkB/qwPYpLDoD1pOHDlypIPhgf5sKjvl6CAbN506EbA3kKcKMEjCCmGHweyL/vSEYN4DSAoYHt3ISTk6xPh2VA57oxWDhB2wyplWWdYxsDO3wNeVRGHfWT/ZKEcH2bAvEpmngr0RQ+P1Ewmie5WGK44EvZMf+MGNjzzy8pySu5I0Gh56HlDt55mHcnSTDeNLRRluN4bKWVWuHLO74spq1wYYaXjInNWxG64PKEfNhkcGytHtkjNccYXN/nowSM6q2muM9hVPQTZ89VR6UkU35PZ5teHsSqI/MRgeTlJXjm6yYdsbcrM/NFE3WFtbCz+gMWyPobZrLBHBIMJluGT+6RlV5YG4NDz0RBOGR4CklaOzbATsDTRR9yGrEm1OnjjeP99SvHjs7+9f0xLbW2WHxb4iJDrgoKsDzp/ytGFvnDlVGE+nqxzdqlBsVxz2RiOsFjLDa6M/2OXlpcvP9LJ5tXjoi7AwXzGp8MIgLBsqGHBUeLH4inTDhkfxUyKbRJWjc/GibW+gDDcGHYqRDxQWj6Wlpf7Bh/5m9ferv6kCljGn4HsHaJQNDscRcDAwPGJITjk6rPVjbA8QXUYi0deGFgwKzsLioRaXh/6vz9KEqwsax7WUocRUyrIRsMQJDsfhcBj42rArGB4HpKUcfWTD9gDRRL0VWiqkeDR+Yjr40N9Xn+SVvtL0fysrK9nFH7mHGgSH45hU2Ti7ksDwYBJSjj5XI+yNbuhPSX4yUjzWb7+jUTwoeUX6oRaRRIdjoPgjF/1IXDNUtGzwvIqvjq3FQLm6uoqLRcHwaCIV5eh5QdqOK+yNMHIbXakQ+rNiz0P/jGntRfqhFiGjWvRl6iAh6etHspqhPzTe4C9mzNJfvb46OByn71fmddHPjXC2YY8xPGpow56EcvS8Ju2Vsegy0ojcRtdQCK0ikYa5AV0tFIWoThJC+qEWo2E6EpJU6RTrRLfhSV8adsdPKRtKjJLgzW95K7dhl0W6Kng+1NCGfX7l6CkbTnsDeapIdEBGQ4b+xPRtXiOpPzQ9dtCAQh9mq3moISHXrr308yr9jNOSdEKQeUONnjohkdeFcsmGvkctzgQlRkng7EoSNjxq6Eoys3L0l42wvYGzP8za2horBFdnstaSkLC0qIXSUAwXqcc02NHPo0dfuZ8URR0WFWXpyrz6MbFmyKTTgOmOrYNRj+/R1wWZGTJjyRcLTSa2t7dx7RBGJ10YHsScytHzynT2i4a9EYnMTmiF0BKirwrSD6m4+ldaKjgtzgKjP151kAnsENXxsGiLijqsKyQqlPiasop3cNnQp+tLP5df0YPl5VdkdXC0Kuzs7EjB0F+Z7BHgTFuBRloZHlCO4el/ZdqL/mBvdMYoyTVsD9YPdSA58qfqLSQGUldsUZkg+Oh2chraMKow+LAjDCWCDPkwn2w0NjED8YZHwW3Y51GO/rJhr3JCGW5PZFUV2R4yc0X6oQ7kQRbnqJGFRDL2QNx4ZtrykIKNHykY/ODGaEN/lWgMaiBNQWl4BE6Ygg2PGZSjv2w4G3+iiXp/qKqKVIEzV8boQ7fPLKDu3DIWIWwh0TNZ2cE7TV3nMzNNeTCgfNT29rb85JVfMNRhzZAFEY3oF0rzK5sSPROipK46LB56FhtYv1yS4UEzQmJq5egvG057g5uot7oegA3HFrYx7uuIZ8Qi6rCK2P+UyHOR8ySzaMz+/r5WiFtvOT3Ny3WAdFoP4soKL5RfMJwCA2OjG/pDk5FHzYbHpMoxiGzYeUPYG4PjNMZ9+kFIFeFwhMYseoBTPwKiYuOUGR9jb1I0iKTxlkoS0gYNfXThj4hKaW0ZcOavlOWTg7boS+CVnkbRhkd5OavplGOQYhXbFYe9MRLSGLcLq4z4wBeO6J+yTCtSTny0enDZ+ARDWes2Gh9vwIprdKYBhK83aNjwKClnRUykHIPIhtPeQBnuqJB+0KAvJcR4WOSSY0NOtg620AE+YkSakesziHjBYDjigWz48PUGbTQ80jTMujGFcgwlG057g0cx2Buj4pQQzvm2mp/6EinApjFJKOFZVAfBAK2QhgfvO9toeGhdSdlIa0SmiEdXjkFkw+mKY4/YblDBJU2aOnQoYglRB4UJbXd3kG4t+bqtDqAeZJFb49fEm8L2dL85kQjCVG54jKsc+/vDbH1ju+KwNzpDPjOP11yW1gqafXTYTm6oAa4GeG2/imgkZfjqTuxf+awjWYwAnFRueIyrHLRtQ0/sVrgK9kZv9HlP4XZP27ltwMG7XuNbi0FmRSIf2b+OAKXtkdRseIyoHDrg6LxbHON0xVGGOwhUOsVzVYPGrIXR4SoGDjjwrcVD4V1MXlEuxCEaQwejuLnRhAcG8vyPNzwKaMM+onJ03heWcbriMk+FPWJbQWOKHCyOL3A+uFESOkxLfSoFArQqk2ULCkwG9+xR0YZHAV1JxlIO2gynD05X3OgLDdnIC1YjdLOIh/N7+MTSpE7DYxTlGMQYtxf9KdgbQ6DnsHbh/zToWL5zTVedcH5vEAOjFXA74ulseEA5DtHfGLdb4SrYG/1wNrqYHtb71RMn41cq1InRoBBL6FNGTmT1BJdEt9HwyDdnNbxy9DfGna44ynAHhHrizvXqPDubfh6dKbTqBbOlxGHDQ5/V3BwsbHjkm7MaXjl6GuNOe0OhifpwcAuQuQ5Af307uxfkWnTgA6teMqIqw2Ng5ehpjDtb4So0UR8Uo1vUjEu4qSyY5gTUMKNyeHX99O1Dwl17QST1GB5DKkd/Y9zpisPeGAQeBdJsGOXbjKhswpvj9u8IGb9oHAxFJYbHkMrR0xiHvVEz8XW6erTl29eu7dsPiL8C5V5JkpEWxHFEfvXay16gL8hOTd3RW6wV0skr1fAYUjn6GOPORX8KZbjDQe7CSE/ep3CrbX1wjJEWuAJpIm9vwuqE98HtoyJa6rTCOYcMI8jmECGw9jtyiXifna8wP+uJkbOKNzwy6koymHL0cTh8rjiaqOdC/7FGJoXDhKN+tZjRHz166B7aUbVxIk8Dsb2hOtHBrNYXBYcXTpzDRNjMw4WQBd0Mj4y6kgymHJ0dDl/AjibqlcAXmA4+YsQjPHHTrCwfGo7tPfJ4uyRnVoqGZnv77pd71rZseBOQDX3my3/yPKkxXABZ0MHwyKgryTDKIVPPbXG64rA36kHOziLFIxx2LAvlkLJhFCzZ2sDQEkWtK/rBxmZW+giHWsDIZ77RUwdZ2WIo2PAYRjk6e+NOV1zB3qgMQzz6+DF6Is9nFM/i7bHeuVk3I3dc18phbMlO/8UM8YHwiI/T0Dac7SXR2fCoQjk6Lxr3ueIow60QeY3pET+czQ9ceDyR57PIGI4NzaBARNrFMhDhnvDUVFhutSQHggC+8IiOE7JRPHKHFdmuLWx4XNjdS9zwGEA5ugUcPldcXktool4VLB4ytPfhG5GNibwRs8aM1PqU0/cbEQafivpX+jb9KkY8nCJHAQf2C6gEPeHgqTDPinI3PPoqR+eAw6mosDcqhydojYOyc0TWl6I6LA8ydmk1UhsRhsyh0a/UIiKJEQ/fAMEpWchG8ZRnePRVjm4Bh3ODWAV7A4gJWuOgrGfuxqyFvHEpD/K3HUZqmUMzdgKPFw9b5I7dcD23T4ds1EB5hkcv5egWcPhccdgbgOCeo+FFHivLS/L0oxQQtzgzYlYeqdvGsjIMMqx7DkriF6O88rSLN4j9muqhm+GRbM6ql3J0CDh8rjjyVICRPUe5EL4ROZG3gwAOOPT9vOI9fJrZC+Pt/Vwjdzk0wqNnn335wsEMqSo6GB7J5qx6KUfbgMPnist6duSpgIpzy6+KplUUcPDGq/bjeXmdbEzgyzK16gDPuxxGFkfpQ8UGsdXSzfBIsCtJd+XosPrPuehPHbY30FwBEK0mEDLgcE7k+dmkHviyTE7Z8A30bSc6K8tLgeMEZRMwPAKNap4+v3vrLacnPdAmuitH21SVc4NYBXsD+KG88Pb2tjvmOLjMjIDDN5Hn7aTon3JNOD+Gi6n4ANRBvBJQiFZhx5UrV8IPAGXjMzz07CeQxUlthUdH5WjrjftccdgbIAAN2foaC0eijQEHwwW1SoiELysVb3q3akL+sY99VCFVVTf6LM19hUdH5WgVcPjsDYU9YkEctjUt0Zdch1Il56a23Ayx1dnIlr5df0XI8AipKiBrQDJd4dFROeIDDl8rXCX2iFXoHQ1c8Fw+ULmkTzAugmo7HNvdq/RlzOLR6nl4aw1j2Yc67Ah+/vOfb/XMoFS6GR7puOVdlKOVN+5zxdFEHTQSE0CsLC89/PAH6LaOHuI3YvI1PfTV9Uqoz65ybd7nc2WI3//47ymkqsCCboZHIm55F+WIT1XB3gA9CZvkBjLppA5CEOfZ5ZQNubOTz+62PXb7GIwAWm55++HF3yJVBQhpeHC02rhpeQpueRfliExV+Rb9KXQZAdHEmOT2CC473RJcJWVsyGHLg9zKiTNXMbvP8vzRx8WLF8PPAGpDGh5Gzkr5DY8U3PLWyhGZqgq44nIpFiZfoDO0MJv3caKrjmMCYxC3x3RfPoqvZOdfSQw7neu7wn4+AJLOhoea1S1vrRyRqSpfMGXYG7jAQBg2yX3D8e7un8lHct0tTUqcKqIvzoAXwn3U+Q+lZ+7cgDaSv/cNX9/hr0DxyBlMvOExr1veTjkil3H4WuHC3gCTQWcXqQhvLa7iBn2Wn2FL/j772c/KYwOA4S6fqo3hMaNb3k45YgIOnyuuYG+AWZl9vH7Na47MewAgWboZHmo+t3yYfciZgCuOLiOgTqgz48rKyhXv5Q9AR8NjLre8hXI0pqoCrrixi+fssz9QAMb+HImzsjz/6i2QOJ0NDzW5W95CORpTVb5Ff4a9gTwVAAA46WZ4TO+Wt1CO8PzO1wpXwd4AdZNXbATmpbPhMbFbHqsc4WUcAVcc9gYYlZWV5bkPAYAh6WZ4qGnd8ljlCKSqAq44ynDBeCxn4hzoqyMwVQTAppvhMaVbHqUcAW884Ipjj1gwKil0DI1Ez674ttxICgAfnQ0PNYlbHqUcgYDD54or7BELBsUZsOqJy/RH0gF9JevJ4NxHAXKis+ExjVveaz1HwBWHvQGGhXdzkZtnPP/8Cwkur6Nm78raK5D38AAgBsPw4HZNjYbH0+d3AybCIDQrhy9VFXDFYW+AoaBtMFRT80EV3P1pGiIPVf9Wz6VwUYAYZJJ//fY7Ig0PNX7aqlk5nKmqgL2hsEcsGAjf5ktOfDtqTIPsAN2IvkDQ7hNEIps3xxseaiEeOjQZqdqqWTlsZQtsEKuwRywYDhm5cubHOeCunjip5hMP7q8uj1O5DpW1UM4fAQgQKNJVQcNDjVlt1aAczmUcAVcce8SCzsjt9iQ6ct1eEPMkxiNHygvJjceVSE/FH6c6PMdaW1tDdA58dDY81GhpqwblsFNVsDfASOzs7Pj2Z41/EuPBI1Vn+LYI7HyoyOuCMJ0NDzVOtVVIOWxvPOzXo8sIGJVWKyFaDeLD0nbFxoyHCjKis+GhFjHAsIZHSDmMgCPsimOPWDA2uYywuRwnyIukDI+QchgBR0CypL2BPBUAAIxBOoaHVzmMJa++DWIVmqiDgVhdXZUdF3rynnveO96yCf3Ma2tr8RXDYehQB3kqUDxygN3c3OT61UjDY3TloI3MiIArrmBvgIGQo7xR3hr5VwRXvo4X+8pnjq8htI+Hiom1CCFMB/Fw2HH/vfdxVV6k4TFUP123ckhvPOyKo8sIGAMtG7kMprkcJyiGFAwPt3KwNx52xbFHLAAATE9Pw6N/ka5DOWTAEVj0J+0N5KkAAGBK+hge/TcQdCgHBxyBVrgKTdQBAGBW+hgePXNWpnI8//wLpFdhVxz2BgAAzEsfw6Nnka6pHH/5l8+rJnsDXUbA4OiTSv6TO5Z3gDtH8XMOe4rS0/IRGkfe5zkV/HbQkoDh0Rh29CnSdWSrwq1wsUcsGANjGUf/pRI6JqaweNhsqt34vf8CFMzDQB98hsdNp048fX43/Ledc1YO5Qi44krYGwpN1EGSfOu3fTvf/uP/9UczHkkj3OEKDUtAHzobHp1zVqZynDz5jZH2Bpqog8H5kXf/2Guvu26oZ3vqc58bTzkG310D4gE609Pw6FCk22IfctgbAACQJoZ48MwmxvDo0Em3hXLA3gAAgGSRw/LZs2fZTWjMWXVYWB6rHHL/MpThAgBAgjgNj8ic1fDKYdgbyFMBAECCBAyPxpxVK5qVA/YGmIwrV64M+Gx/8edfGPDZDAZZxgHA4GipeM8976W5vjQ8Got0WyWsmpUDTdTBZPzuR/7L3IcQy1D7iAAwOGfOnOEsERsekV1JImlQDuwRCwAA2dHB8GhldYSUA3vEgsmIWR5E03y56ZN9z9jQxoUjPTkuMTAU3QyP/f39yIUdXuVAE3UwJfGDpr3p05TbQGFwB7ngMzwCOatr13orB5qoAwBA1jgNj0DO6uq1/aNHo57ZrRxoog4AAAXgMzzcytG0JRTjUA7sEQsAAGXgMzx8OavI2lxTOba3tznagL0BAAC54zQ8YhaWBzCVQzbshL0BAAAF4DM8rl7bNzJUkVaH1yFHE3WQDltbW7zTn9whRt6DiQ4AAZyGx8kTxz/z5Dn5sEirw60csDdAUsgkqr2PBd0D5QAgQLzhEWN1OJQD9gZIFt5ET4I9kQCIYUDDw6EcKMMFaeJcWrS1tTXLwQCQI9Lw0NeOs0g3xuowlQN5KgAAKJjGnFWM1dFiT0AAAAC54zQ82uasoBwAAFAXPsODi3QbWx9COQAAoDqchgcX6Ta2PoRyAABAjbTqSmIA5QAAgBoJGB6N5VVQDgAAqBS/4bEX/kMoBwAA1IvP8Aj/FZQDAACqxml4hIFyAABA1fhaWgWAcgAAQO34Ni33AeUAAADwUsdC2/DwAeUAAACgjh8/Hp+zgnKAbKAdaYw7eccnAEBP4g0PKAdImr29vZ2dHQ6i6Zx2cvbsWR1uo9MzAH2INDygHCBdtra2pFQ4t3Ui9IlO/zn38AAAxBNjeEA5QKJI2WgsE9Tn+ubmJokH77EMAOiAbXjYj4FygBRh2YiMIfS5rh+mNUP/VfxqJgCAE8PwsB8A5QDJ0VY2GD7dIR4A9EQaHjZQDpAWMkm1sbHR9s8hHgAMhTQ8DKAcICH29vZYNrYee7RboRTEA4BBkIaHAZQDJMTm5ibd6CwbBAfaMX0UAAA+DMODryYoB0gICo17ygbBvaMb+ygAAAKgKhckzd5ew2YybfEF2gCAVthWeRflWD1xcqDjaQaphnqgVJU+R4ddB46EFQCDg5gDJIEOOGhS06GeygdH2UhYATAsUA4AAADNyMXkUA4AAADtgHKAkiFnb3t7G9kqAAYEygGSYGdnZ+5DAADEAuUASbC6ujr3IQAAYoFyAAAAaAeUAwAAQDtGU47X3PMbn/zX3/51vl9f/L1/9c6f+K1LY706AACA0RhNOb526Wv/zljPDQAAYEYmyFY9/5nf/M1PXvnrw3e+8LnPIeAAAIAsGU05Xr/8ta9a3HjxmT/59f/wi9tjvQ4AAICJGU05vvHoa15Wjr+6dnGsFwEghrW1tbkPAYCiQG0VAACAdoyvHP/3r7/y//T/br7t7Tdfp5773G8/9tnRXxIAAMCIjKUcx27+htfRrb9a+bZf+R9/9K0nX/u3F9mrX7525ek/3vr1+/7dBz410ksDAAAYlfFjjle/8S3fIf75VctHv+m7fuh9N73h1f/mXff94eivDgAAYGgm8Dm+cuV/f+RXf/neBx979ff8xJ3vefc/vfW1X62++sa3/ot7fvyjf/j+8+O/PqgYYwtMAMAgjKUclz/xyAPqf36VvvU3Fz/5iw8/vrjz47/yk3/61zf+1r/9riP6Hyvf/LZ/9ub3/wJyVgAAkBmjxRyPPfwfH3Pc/YUPPn7uX771LSuvUmrp+JtOKwXlAACAzJi8KvfaC1/68ovqJeV41auvO3pMRydTHwEAAIBeTL+eY+nrqMhKqa98ef+vJn95AAAAPRlHOd76C7//wR86uRCIF/d+88du/8mtg9+84e71f3CElOPLX/jcnz4/yssDAAAYkXGU4xOPfuLz33/yjcv65quOv/0XPvp3P/b409de/Jrlr/+W2//htx+hx3zpT/7rb/z3UV4dAADAmIyUrfrYz/z7N77hl3/s9q//OqX+1nWn3/bPT79N/vpvvvTkIz/zvvefG+fFAQAAjMloPsen/9Od7/yTd9298Y+++5ZvPPq661+79FKF7le+dOnPd859euuRe3/l438x1isDAAAYlTEd8kt/8PDP/sHDI74AAACAGUCvXAAAAO2AcgAAAGgHlAMAAEA7oBwAAADaAeUAAADQDigHAACAdkA5AAAAtKOLcuzsXhj8OECd7O3t7ezs3H3nXXzP+u13DP4q9Pzvuee9Gxsbx48fH/z5AagNxBxgNra2tqRmjM39996n/9P6cebMmcleFIAigXKAedDRBsvGAw89uLq6OvYrbm5uknisra2tr6+P/XIAFAyUA8yDHsfVIoM0WQSgX0hrhpYr/R8yrgD0AcoBZkAHHHrur29sbGxM+bocamxtbSHsAKAzUA4wA2xT7+zsTGlZa8WiGxMkxwAoGCgHmIcHHnqQEkdbjz06mXhwigwVVgD0AcoB5oFn/eu336GH8glekfJjmrW1tQleDoCCgXKAedCzfh12bG9vU73TZK+rXxQOBwA9gXKA2VhfsLGxQfWyapFHGvxVWJagGQAMBZQDzIwOPrR4cKmV/if72P2fWR0oB2QDgAGBcoDkGKoByZTeOwBVYSrH9oJZDgUAqn0a49lwYoNPffITff582JMzL2wn0lSOKb1KAAyGPf3ks+HEBk+dO9fnz3EKSV5RjgceenDG4wCVQ0VWaujzULbGGvBpQUbwqXVbV6Pr8a0thVPo8PrZV5QD/iGYEX36jdHACv2pwEinVuXAIQcAANAOKAcAAIB2/H+rV2pUmDnaigAAAABJRU5ErkJggg==" name="Bild 5" width="245" height="204" border= "0">MorrxxfP2Hjq3/YtHHztGlT+ztNjepvbw5GCxgxw6urYV9//z/9097dbTfdcuvnPv85an7uT9S9v4Z2SB+MVGymhppBbU0V6yASFfFQpU3+496h/ig0ZEtrycO4IG2/zHhDVOAZ0GpfvHgJvx8/H+XMTKHNVml9hsWDXTMS317RMRhDhw0bOXLUvEsugYUdlv6aESMOH+no6elBXTh86NDWLVt2776qrq62p7cXlv5h1cO4zXGi+wTIRm8mhjG2fvz2zZsPHGyfOXMGPNXSpUv7es7OmDFj/Lixe/bs+elPfvp6254bb77ZKhiHDh3e+/ob8MwjM2t3n+obOXIkBhhGjBihkgvQKSYeyrkGzV9wKd7AjZLyyEGU0Z82+QxjWDtNEbzZV2G/bpjL27Zt1Q6GUrbkQ3gk3tDOcMXJhS1DMOynIuYfPpJ99YmTJuM9+CQoqKFbPUk+zAWLZiTrj+IjDIfIFz//hV0tLfv27Z88eRLMk66MDPSnQ4G5UVl1+vTpEydPDhs2FDQDbqvj+hMOyTQ537Z165uvvz5txgxsYggL/ZIl11519ZUT6utfeeWVxx577Klf/+ryq676/Be/YArGyZOnXn/jTSzs6MyWBHZ2dme0o2/48OGPP/7EU7/+TY62swk/SowHwMktC5/8xo2v4rrg2YEHTQ3xUJUQMOapoxTeU1tb43ZUxjjoJSVo88fPt1jF4gp0Ni3YFvz+oORD/uSeEoJeKQz+0zzCx1MPK/e7kOTDXNA1I3HBwBGGRXC4CDZ/677P3f3fZp9//oc/9MFRo0b29PQeOnTobE/PxImwaZh8qL2948iRsWNG9xplGX19fZWVlaAZmzdv/s+frQLr5M8/8ME5F5wP1gjMOvjV7t1tTz311L//4AdbN2+GSThn7gVWl5T1cKGMMTOkorKyq7v71T+8sv/NNxIxMjjcyNAC4Lhfu+bKK/Ees/N2EJJDVcz4q0IQRagW2uDUkkdAJ0gq8DAMtCesyYcYOMTMERWQf8gPVlJGtpi1eMVnqycTJzYDNCNZwbj9tluVbflbvHjxqVOnf/XkExdddOHSJYvHjh1dUTEEdl4T6ieMGz/+jdf3Hj3aAUs4L+UDm6CyoqJq6FBQl23btv38Zz/bvnXL8tve9Z73vBtU5/jxzr1739i0aePTv316/bqXD4MCnTlz5PBh66IPRka/Kywgxg4WDJgpr76y4UN3/EV6RoZiAXD07WozLVJlrHioihBUC3co24HmiVKF7g4ZJBjKljyCKYJoKIeeZUnnEqqA9Hdqzk/Jh3D73e9ZEeQ29I9BSvJhPN7SjH379idVr4fOKG5bZF9in8qYCx++48Pf/+73fvLIj6dMnnz++U1gDcAaeujQYViyQR2qq6tHDB9eVVkJQjFs2DBQi2PHjp86fRr+/DdP/eb3v3t2WPWwd/3Zn/3FHR85derUiy9ue2btM2+8/sYrr6w/ffr07Kbzm86/YM3qQM9S/5FeoEY2zajIvNCa364+efJEUIptbLiRwQPgjwy067/61a/E2JCKh6p4yEUttBNKikEtVPDmzwpMOh4LjJofZU1hp6OWVEYSVq5cSdFWbe+lIsYgJfkwBon1tYWp8swzz7S2tuBXq40wWNbv/OhHx9XX19bWjRgxvH7ChOHDhz+7dg2snh/80AdnzWocMWLEqFGjhlcPhwefBXrOgrTse/PN48f7Axrbtm49sP/A7rbdWzZtGjps2J/e+N7Zsxq3b9+2Yf36rVu3bvrDHyZOnjx9xswrrrxy/oIFrS2tz655OmjR1xqnc4ZWVcFGZuvmzUOHVefSA8dEKwrD9gYauRRniaFdDIQWVQRBe3O6p3h2vhjHDhIMGNjcO4QrOE49bP+sgiucfOCH9KnseTNYMaYG7r20P/FHJk5UctIM+M6oJzNskT531114v3lG45ixY4ZVV1+16JobbngHDKzx4+sff/zxn/3kx08+/tihQ4fe8Y53LHrbNSdPnhxSUdF+8MDjjz267uWXVCat++CBAyAgBw/s7+rsRG/V+PoJO1977bln1x49enTfG2/Mvfji2971p/MWLJg2fcbUKZN7enoee/RR+Bebl5nXPGbM6Dfe3AeqpLmn4Mee3t5NG1/t6Oj46J0fp/spi4n3J4g0LrWiMH6CGB0Lg0VG/FdREQ9VYQktqjCxSsWMmTOLJ5MHT46xpmM4Uiuxkzw6kVRuLQgJqn9SrL6YJ5KgRNEJSxj28LGNZOJEJY5mcKlQLEyHWE3R+fPng2HR3dl5/fXX19SM6OnphbW7qrLy0V/8/OnfPNWyc8dLL71UW1f3+t49Rw4ffnbNGserH2o/uPbp1fRjxZCK6eedV11dXVtb29vbu2XL1qd++ST+Kqi7+PRpU3e37dHuhItp27Nn06uvDh8+gpu3Zl03f6fKiNFpmFPLHOhak6vYUAahGNp5JqpgUJkF/lgkPigTs98a4cgahzcC7wjGYY4VTlb6fctZuImDUXSYSi+88OKH/vzPIz2nuHYjEUEzTEctVwtU6dtvuzWob9KH77jjZz/5yYkTJ0EzKisrZs6c8Rd3/EXjrMYXnnt+Z0vLmt/+9uTJEz3Ww+DpWquqRo4eDfbEzTff9LOf/ax62LBjx44fO3Z01Y8fGTZs2HnnNTbOnvXSCy+e6O6G7caqRx4J6i4+atTIYUOHnjp9mpsaFZWV27dtP7B/38fu/Dj/K5gwYFzjiFQDUzvMGJ0aaIJY92LmQCfBsPqs/KEMQjG084m/YJSKVCBmU2dCS+gw6V8KMnMw1eRDguz1PW1tn8mefSLJhykRrhnWmJ6pFnQb5JoOz+JcedWVoBn0Y0VFxZQpk9/1rncuuOSSrVu3tba0vLZ925ZNmw6ePTNm3PjGWbNgQd++dQuYHZWVlWCCHDt69P5v/4vK2pKfXvlpio/V1dY98qMfbd6yacOGdcc6OjAwAOM1yD0FTJs2ZffuPT29fagalRUVhw8f2bD+5RMnTtz2ztv4I3leh2LHu+KPGJ1TrEEIiceIETVmToHVMUW/zbGbiMp8OHABYmjnDR/BKM7IdihahyhOaHm8Q29yISj5kMDkrq/fd98VV1we6aXFQ+VPoGYEpX8EqUUow4eP6O3VzYihQ4dOnjSpoqJy9uzZ518w5/jxzj6lbrnttsZZTb979tnevr6a2trurq5vfus+U4R4isXyW5ar7ArO81at6qUya/fUqVP27H09UyPYb8G0tOzc+ccdU6fP8HkvNBzvzqC1loL/fvDDH9bUWgJ03JLAP8ECqASBSY7nMomhnTahgsEnC0Wt8nJpuYIdomIv+nty7g5ixZ18iLMeFqWbb75Jkg/TQ9cMR6agphbKtlfCe6wb/O7urv5mhEOrzp7tOXPm9KlTp4Ge3l7YO8CNoVVVI0eOHDasura2bnZT06H2Q39Yv+7smTMf+fjHHAGDkydPZqLXQyZNmtzX1/vpT38aFOL06TNf/PwXjh3t6Dhy5LN/+enVa9dYowXV1cNAKuBiKiqGnDl7dvPmzbCF+dBffDjGJKEapZUrV27cuMmqFmqgkaGyTq3EA57koXr4oQel53N6OATDNCxKRSo0Yqc8YeQ8WSPDkXzI3X3L+iOmcex18VB58pZmTJ48af68i6wP0qLc7jmA7qnm5mYtqrHu5XWwmm/esnX8uHEjRow4fQYW6rNwPxgflRX9HD7U3t5+oKKyYvOmzZs3bjx6tONb/+t/Wq2EQ4cOd3Z1HTt2nNf9gXJUVlZWD6+prDzzP/7u3vb2gxtf3bh+3bpbb17+j/f/07XXXqs9CQys6dOm7G7bO2RIxZEjR3Zs3w7Xc/Pym12fVjDUMT5IMNTA6DelY8GGLnHZoNFfQhvb0iJIMHz2VSUBjskg7y6MZEc8A20UrjcYyMF74uUfauXGmo+X7s/x0xYPlQ+ueIa2XfI0rjH8hcqPsgEmxZEjh8EOOHL40Df//u/rJ0xonDWrp6dn1KjRYFIMrRo6ZIg6eerUc889d2D//vMaGrds3rR1y+aPfeJOUzBOnDi5Y2cLSsWQDPy38JwqE80eA4wd09DQeOllC3/5xJOf/78//773vw/sFW11HjVqFBg+8CRtu3cfOLB/ZkNDvJ2RZ/08X2UoqA5WfBq5lTT6pQtb4lgFI7bPNs9gvQVW3VJvKOsIwc2fNfkQ337QmMdsK64NjuRDFZA/wjGPMDF9vBhyh3f3gQ9ES5rSEA9VKHbNMA2LSGnj6BIh2aiqqhw/fvwFc+ZeOG/+mTOnd7W2bli/TvX1DauuHjd2HCzx8LCes2cPHDgwpGLI8ePH39i79+SJE9bkq/0HDoBguE/XgAf09KF4VMAofM+K985umv3LJ5986PsP/q9//MdrFw8wOKZOmdTWtnfLls2dx4+//4Mf9HyDMaDWQ4pFv1dlTrdPaXTi6IcJLB6qBHELRtGqBUrFvdmcIpXNFMdAtwruUBuUfBh0Srk1+r0iA/WVUkb+IeWPKCN53dyQWX28mPYCb/DOOz/m+iDCEA9VKAM0QysyyiVqx2UDB8Gtt94C/8GPoAovvvDSqdOnNm7ctHPHzgP7+xuKVFZVnT9nzvQZM7ds2th5/NjqtfYSjePHO92CwUFzpL6+fsmSJQ0NDevXr7vnnnvgGt7z3hXTpk3NPmrIkY6jO1577ezZnuVxHVOwiITaGXyhoeg3fLwwyml0wvSI3aHIRDxUiWMKBkyZZUuvU0WsFop1i1LZvoE8iYNncFCHcxicMzKPCXJPwaoNn4Y57K0lHfxEMnpdlXUraUeTUVUHPMZqwXMfLz4DCh5uwiJ+NhYk+dDNW5rBj5NLpB6VZIMGAY2k69/RP3RuuWV5R0dHb2/funXr2tsPrVmz5sIL50yYMA5kI8HoWW9vLxg0s5uaJk+Z0tA469m1z/zH//mP93/g/ZdfccXzL7y0aNGitt272w8ebGiM6ZhCqMG1FauRAR/vnrinLXki7XQSBL7ioIzzYl5cUDCwzbg1Oqh1maXkQ3pAUPKhdauEf+g5layHK9NCFNSIsNY4RwAUjuwbn9cNRZIPHQywMxKP2pFXhJe/WYEv+6knn4D/HM926tTpeJeBBkddbe1lCxfOamzcvn37888994P//QP4xfqXXuoboo4eO/q+9+fkBnVHBa1Ghsp+1DQ0YQYmaGcgaGqkEWkvK8xeUsUvGPClo+vJUd1GvZtU/1ky3TCM77jjI/BfS0vLj3/8YxQAeJtmNyBEMzUoQzfG1ZJ+YPLh0WPHrRPKrHDC27j9ooPLckSSDx28pRmw801j6OMn/tWvfqW9vR2teMXawhD79u1HVxhG54K2NrnQ29dXWVVVX18/ZuzYuRde+Nr213755BObNr569uzZ6uHDY2dMIUHuXRVsZOA9GGlMyT2lsqZGSpH2MiFIMHJpK5kH0E1kFYygrA1apmtq6+Ctwc4G12I8A8PMetdMDUevER948mFQ/qEZ/VbZqMztRpJLLohrN4jE+toGQS5g6nPpzuSZMXOmu4Q7F/oyFkdlZeX4ceMWLbp6/PjxDz/4vU2vvjpt+owcvWGOlHCuAaiavI4vD6YGzHZQYhn3sdF6utBh1InXYyYI7ELwPAJ/wTCZkkFldzaw3TGfkJsaudR+b9y0JfQxQUYGj7x2d3fn3k8BkeRDK29pxirmM8n9AwrqYxj66cNvgxqQVFcPU1iQ4R0Gt4LKUVFR0dQ0e/6CS17f+/pNy9Oa/NzIwNxleHfaJ4Dvl9xHiZsaCxcuhA+/mHfExczsWQ3aGoTb22JeR9z9aGMckwPLMbxfMCOwWy03OMjUQMdUbCPDGlHX4OJNjWyx7wMFHrq6EtMMJcmHNgbYGdR1w524HYqWXuIvGAhWeFhbGU+dOuX1N97MSTGyVAwZcuTY8bbdu7u7u3JvcsDbbXLoc8DNqcMBSO4jnDkJygZmykvuYAxMwWhubobtrSn8RUWOPiIr8H5h3cRMP25wwBYHE0DwRWMTmnyopdiSqaclHyaLeKhM3tIMqqzhiRMoHv7TA75X2AvwrzaqYCCo6rip4YUa48ePg33EkY4Ox9FJPgwZMuT0mTNP/fpXr2xY//+3dzbQVVVXHj98CJQkgAIhIImApq0oSKhQdEawcaagKIrouGZaFSSIRdpx6gfjB7Q6M6KwcOlSkSp2KZ1Vy0QL1Vrwg6iggB8jHVBQ8yQhCASCARWCWITZeTtvc979OPfr3PvOfff8FosVHi8vN++dc/9n7/0/+0ypmhrcpmXZtc3cEscym2FIT7G0bBw42OLmAB+7fu88cls4JAqDYMBgxnKU4rePMPoDInzAwdLdAAuLuuG8Dv5DxeZDPsggi63ZfAgTp3dv35dggTYfGsiKM8i6AFDfZhgKLm/3Zve6P8FgmWwsy1h1edtGWVn/7t2LtjV8xtK3fvevydPphBM+qa/f+Ne/HjnyrZTlmOVYp1FuLn0bMFTC8QXr6hsMAkzQGwuLIDezFNdKetAHgcoYsUhT2B1JAEuugK+MAQesfkA58Jg1SksEnEoC86EhyBCYD8VN2v2hzYc8tjXwyjQwCCpHj5kxrcrRUGiO4v0JBu0/orgHLgBtGzQHunfvPuCU9s379n2x/wvQDa8xR4cOHSBSWbN6dar2kylV1wVfjtklpugNMZe+DZhDDZYe/TQBKGSp25p1sptLdHoqOPghwmDO9YU4IziS4EBgzUB45eA7SYcEH2RgtMe4zHnY5kOcPtp8iBzXjMbG3WbLAdxPU/V1CxYsgI9EkKeCCEOuYPCVDLiAW2+9zRBwdOtWBH8Olxze07S3+fNmrIqbO1BZAs/YtHHjO+vXw5eWazGviBNT8O4xq9K3AXOowYPiYdjQ696OrNNTAXH5ISqCeAu3RFA5UDCCZ8PsShoGuxTeWHi/fmn2z5VuPsTfS5sPkaw449Ot9eaCBEtnq9B7Y7lSlpWSwhui+VYIqwYqvhl84p07dy7tfzL8OXz48N69n+/bt7+1TWFGNiwlpGOHDs3N+959+51dO3e8vOpVl9fmA1wZUVbKTW9HZp829a0WhE5P+SYuZQxCYD4Ubz71B/6s4K9jF69b7sng70Xw+8Knw88d6aEGTp9YpCXDxpibwnyIWQZg5MEav1evXobDSiMQDFx6wHSFAbHk6aeoGQlv+APxOPnkfvDnyJEjLS2H4Fc4duzYvv1ffHvkSJt0pMWjffv28ITXXqtZ++aaaTdMl7L6tjznklZGng5Wsgs1LMMvf+icrFfI8Bav+4Wd+dBNbzSvwAKchXDCEmK5J8NcGoQ1JeOyr9p8GB7W9Qz07RgCDrzD8jZqWYJhZyc3bz6iFCoqh/ke2rFjR0xbsdYDXPtB2AHiUV/f0HLoEOrG5i1b1q9d2659O1lD3LKoaAgyXL4V5lAD3hnMF7PAgqE3hPuAWhCqvH3PDrhm3B5rWGC52QnhHrSrSLFpOR4ZS40kzAQxH7pBZ3cJ2xq4XcBBrfMluqQs7eR2u1X54hv+OMuuBkiHdKP1gQNPqU1tZSAe27b98dnqrZ+mHnlsoaxBICgq+ji9lQ81KLzA08ekjH6dk/VEdea40NgJLaw2yIRqWGDBtC0o6Ao36OBJKlztMUlBhth8SMeUMZs5JTAfMqtODWQNdbka09ldxKF3iGU1CR+RJRiEuGm+AV45KFtVUVHB93kmQDnKSvtv3PTh6jdWf7zloxlW+2MlgtG01yADgeGOQ58aO6NjzdC+wh86J+sV3L4XO5U1JDMxWuIDDhifsARx30TEDmppFZL5kBJTVPpm9n2lHM2HLONM2fD+/6JLmGWaw7u/Tp3dde43ZVlNkisYhibGnvrh8MqBD1oe+9W163d2fNaw7q03jx07OmHCBK9XKMC8OML7u48ggwfeE7pbGczpAdE5WffEqO5NLHn6KUMyE92PZD7kAw74AzdrfzEHtR+XsgKzTEzRUqma8/IK5pTYfAjUrFrFe0lYJmfrBp3dRZw1w9G4FjzCYNlbkLxayFE54A9m//mDQBBUkaV/WLq3ac9DjzwcdmrSd5CB4HDn71aF9k1zPRFqdJWXxK6MgYJhTrbU1Tfg6mrGtCpDhQNjDpZe6XsSD+wmK6suaPlzKcigcy3FL+LSfGg4eMo98I0rVqyM3TJCLs6awTfAMCNFMHhfoKUNySUUdrB01IxWio8+2oIS8v6778haExHmgBrfriBBBvZ6w4tHBI3WvYIHkOmcrBg6gjReK0qBYOCcgl8HPnq8dZrNhygeOKRx1S+YifCzmKSsFLNPTOEXOJtwRjiuwxzNh3ZngbgE3uGEZ3cdNMPy9GNCimCw7FOegidh8EoMnyudMhvwxR2BaDpIkEHQNiW5iamKigqmc7JOCA4HUxbMFAkEg6CeUZSq4hfdONh4wwXc0A8ezOqGS14pWSswQWKKZhM6eh3XYeZQg9Ri3gMPXH75xCDXqR23TKwZbgRDlm8dVgdhb1sNuL6wxGy0hSkXsJIR6oGvugtCvoLlaLNb3TJW8GQ+7JqGZTY9yPVKCTDscMJUmJtxa2c+rBj+g4CXpB23zE4zxGrBQjunDNNTcv3juDwJqc2nofQCMYHXIAPGNMuOtPCCQ7qn60HvBlkbm6PEfBq2D/MhsxcPMtlL9EoJwMQUzSZ80Hy+pyVkPqTvwqZHEs2HSc7uWmhGTgQDb5oYatDoDP6yFERL6SvlCAzK9a1trFwlPfkVEP84fK/LueEbvUsj7/FhPmTpYMXgXMfnkDxIz0ohjuZDFCofsbs2H0rHqBkuCxhhtFLApcGCBQvg/l5Q0FXcTN8NkQXRCA5KKp8KRhXfPMrR/h9Gb2ddx8t7vC65qApocK7zwBI7mgll3uGEjin3wTeWA3nzoZQgg2nzIa8ZJSV9hpw52O55uAkTBSOkXU58RAmyEXzPUQRBdNZ2obS7CUc5dlQ0v1Ge1IKQ23ANFolxrPFqxODcwbSSXbM/N/DOdSytwf0XG9jgekj6hLK7Wgoy0EnoI/jm4xKJQQZL9hFMzl7bCNSCMMhGkCYHIQXRPIaxDpeKx4dh8hQbbdI7BuMei3jM6W1EHzofB0g/eoxp61TegSvrVCol64beNw1+jT5XzFlFsNA2mA/R1+spMWUwkog3DHgl4UcwOWgGJaMi66DAywYumtAz7kk5Is5KsUw0XZ0uRfBmX+wCAl/jg27eRn5nBgK/uPloE9+g3VaTZ+AyBSuCctfULOPLYJFMKJpKLBNkLOOmlUsMRhJZu2J5Ems+tNYM6t7F0rc5WMJE+e6QbPDbjhxTVRBYwEBpPTLszy9GY+0QA2MdZQNPMYOr8hTMGlYxBw9K0wxNvoKrjTDMh0hIE8pgWDcEGZiYEoDOQ5ZtPmS+clku8dSfKv/I0gxeKljGz5MTe4Bh2xEpR+/evQzKgSOGd0bibtgIgmj+Jo4VtsbG3YwrWoBI0GlR7iNZTDIYVjHwK8MfyxOxNBokbPNhZOVffoeTwDHFz/0ozYcJP7bvuGaoIBU8lp1rUTkOHWrZtavxgw8+5KUCLxtuuFg2iMZcywOLI74fDgxZfxlPwbdgk05UDhasrJfYyDq/4c2HIBsHDvrvxINEkOblNzmRI5aCDLvElCc7ifTTXpNMVpyhYNtny21HBvjs2cSLx7P0lu+Ir5MysBEoLtwFamtr4aZ/4ok9evTobjbRi0l4ZJ3fSDcf4gossjQvJqYgXhcEGeqYD5NpWD+uGSq3fSblgBslHgGLHXJefmUVvwBBf0VIW74FkCtD0HfL07oeu+uQ4QpNIFjWc2ztGfz8V02skWg+pAkV2YgSh85BzIcaWTh7bdUB7rlkoUNVKC8vp5mAWVeWi6xUYUHb/iPQDPP/lnoXMCyB4N/84zB7cYMuM4ULqVQK7fM6jNDwLhJcQ3gyH2JONbIeCnRJ1BMaRj4lplg61kGFCGI+1OkpWcRJM1h2lY+lb9Y44CjrGn1WiqV3Zhw61JqTlVIhgN8FQwrq9c/SSiAOnuB/XS4GE17BSwgkG/xpGWLl4EvKsPqJ2K1ONDbu/vHYC1kmMYURA11VEPMhnvMqxUKS5P7QMdMMln3YBiwcMFebW3Mt7cyw/F9Po4rP1Xo9R0yj4QHZsDwtw1zk4EcdS0+xyMoY/MZYLGbQP5dl3FPXXDvZcIX+4C0k2nzom/hphiHUKOlT/PzzL0TsBSSoksF337TEcV2v1UITBpa29VQqBf9VV7eNZfvU0U6CGeDoJxTex7HiTf1C/C3kLQ3rCJ0QrsXDH8c1Y1nmMCx8u1WOufhQo6mpKVdBNIGLI3MKlcALtqvIabXQhIpL8yF5LnIyoaiYMWToMCbcluEGx9sXWUv2729m6VyTV/8hS6phPSvOMHhycOGMH5tSbw1fVV6x4i8sp1u+Yamyd+9e5qLWbZn95M8ojkwqkuwUTCzUfBCHHJoP4fEvvsyqbeQ2zQvDEisWjv5AN1Bwj6Ual85D5uJ8tiQ7TbK8ttjMkqX1k95feotRQlQIRKi1Dt77cusuhdgWI30BlpGyxCMnNRof4G1x0web6ZHot3wTWMzAm4xdYsqrYX1Z2oJlNh/yzkPSBswWkP9QY4exnoEfCfyN+kwqgqsPy0AEVSRKCSETXs4Fg+99JngHBOHF7bPnjBvnMwDXaHxgrghGfGirHbT2CpiYYpzznoJ4N85D5sV/mFica+B8l1bLQIR/cjTpLBxSTLH9a0uefkrwi2NrdIi7aV8SHTkZff9B3do24ViaDyPe8s1D55VhUdB8wpL7TU6GBnQh3SKSbFj37JtyE4iEms6iFYQKgoG7hDCYpTweCSf/++Jk4MMLGm3Yf9DxSF3pJNNdrmGZUAPGLc4guGXXrFrFcuGV4sFdsZYnLOFA9Wo+zPn9IS+R4LU1BCIs40kIIxDJScXYDRg0sLR28sJJwQSqplkwiFwphyaZYKgBESfMo0MtB6nXSMSXgRE2vzPDLjElbgei1SIyQtmfgSd8GQKR4HV1GhaOrobowW4HLP370rmYbed5cMEHc+rrpZVDEzFws55w0UUsRz0UCCpm2DWyxUjdHBzzTai0WkRAFHv6pNTVUTAi6H4jBVLN+fPnwZys5n5Hg4pY6mU0p2Uk012uQWBwovkQ/5nbA8qo/7nhTFYe1cyHiTWs52YfuI+6Ojyo7CICho7hyBcemIqoc2hHITOfeWsVxSIUmNfW1paXl0tXjiS7yzUI1QVZrpfnuJsPJwXeASwdU+b1DZ6uxrT5MFqU6B3iJhBRVjAQ9ESJn2Mw84GQmC3hKCSW244Ufwc08UKd7D8eIIaIN9yR+dDsJdGHH0eGEpphhgIR7OCf82EtBqNU8+PUjcoOsyWcFxJ8RO8w0kgHpxVTozRI93oSDIMZnZ7pxnxYUNBVi0eoKKoZCMaeigsGk73dgYQE/6nd5Rq5RHYwhj9ACQxmGTIlItQX3Zytwo0m0TQfTGw7dHU1Iy6CQSRw9GhiB04rBQUDI3V0FeJShjevG3JWgvIh0z3PQ0ZFzYCbLw6UGAmGJTBw5Z5CLBd9+GXSUH8dxscTuAKbceNMNB9i2Q+lhYoxZBsx+w+1coSEcppBbmuVR7YBtCHFy7pqV4PR5CvqC4bgtIyyNHDlVPAj/7qd/xCLHyAktbW13bsV9e1bEkblJl6zXgrKaUbsBINlygOW1ilMsCoYauiWUwJoGZsf+ca8CdwRnG6UWzP7DwWLIYlJucQa1tXSjFi4pCyBa77+uqnvvP22ZVMQBTUDyY97onSwTQXjDDxMjVMAfBCXwD3IFjmzi51lepuzbAtiDk9myxsU0gzscJ7bLmm+gWtG2bDcpaFsVSOBkbUb6MhFPBWVKXMKgFfiIhhhQJmoUC2ICUQhzcDBHd+FAMaq2BHdcB9RMNRIbGTtCTzbjoXffDMM4iUYsUuWJtaw7kEzJl48PrzrICpHj4G/8TSYeAFjqC3UqK42m8eVDTU07qE2Yua5YDgFQBaOzQXsiJdgEOZkqeLmwwSiUJyRB1CGCqaroeG5aqFGYldJSUDZIwMciVeyNJltCpXWjJaWlt179g4coFbbczEwRWtWv1FdXQ2T1tD8QC+XNBFAR7TGSzDwUuNlPkwm6moGCManW+tPHTQg1xfiGWxkW1FRYchTqRZqML2tLx/Bor0KjaS8IjAfHjjY0rt3Ti5KRDLbh6irGRBhlPQpju8GTgw4KkePmTGtimRDqVBDb+tTH/Eh82awl1RuD8PwDUwZGJOWoYauaqiDoppRV9/qrY77EIF5m6qvq6mpGTVqFMRMub4cI7FzqiQQT4daYlYqpm51BMdkXMyHSLxqMMFRVDNgWRHHrJQlOIHh14HICca9ar2akxZZxwtYcTseakmBCD4nvm51xu9zqq42uEiYYmE6S6phXVHNiHVWyhL4dQYOKIP4SR8Oo/GE46GWvJBYZqVUu9WKoaQuxEyKmw+TyXHNoJGnQo+EfB0ZIBswgXN9FW3EsbVi7CmZtWztDUPaw1e7Xrrp8huXN3p9ActDLeFDtMtKwXhTs4AsAGQvFubDZBrWs+IM844kPvjVSEGdEa/JDwRZqZaWFlibxzHNazAfUsARO/3LP45rBsiDXYMEV7tbS6sef/bWyj6d0v/wuYbSRAmtkuCPCsFlvjD0msWP3fkP/Tq0fn20aeWd59zwh1B/np1Xitzq8c2F8rud0HyomoEqgdv6LOoZ1CCBZedPqUG0FUOv/c9pGcHQxAlxcKklxCulU/5tZptgRIGdVwoFIw/qghRwqGk+TCDONXDKnwqeA/PkxjHF0i5KEy1kzrGrrIKK6EDEFaXX3z3zvJMi/IF2Wande/YWFhaqsx4PiMF8qM7vlcBtfTJ8U5l58u3uxn3FJb3aSXhJTTTQtj7LyioTWjy1ipiAaHvq6J4d2LfNu5qL+vY+IeyfZ5eVqqtvyCe3OoHmw6amvUqlp5JGcM0YMWPB9PQ82f7qY6/3m3O1QDP6/OjGW6ZddPZpfXv2OrEra9nXuKt+89rnFz3wu/f2B74MjR8E2/ocLZ78k3U6Cxg8845/bY22v9n5yn+/fHLVZGfN6Hfp7Hurxg4/tX/3ji1N2z54/Xfz7l3iei7YZaVajVLpc7DjnpWyA9RCHfMhkijzYVDNGDzz5qqRJ6XnyeL/Wtn30Tm2zyy99tGnZ11Y1pUkpeuJ/U6FPxXnDOk7dcq89Vo2QgGXnCV9igXrMjeRtZtAxP2O5Txk8E2zrx/RDaLtnTWP/sebpyyqcvqGzidf89D9w/u3zcCuvQeOvPLOhb07TZ6yeLOrH2iZlUKjFHzRpzifl+HqBBkJ3NYXTDOy5smSnWyW/VMn3Tz9H9OC8U3T+y8u/dPanZ2HT6yaNKK4EysYekXVhHnrlwS6Eo0JrIKKn4PnJ/u7pxsCEebiSCL1D7bzy4gZv756RLf2rdH2ww8t3VF4m/O3nHTm8C51K+ff8+sXvh73y3tuvbS8oF2H4r+/7hf/vPiGZxy/mQ615LNS9InncZChyTlBNKPytvsmc/OEsRL755474oy+6VD96w+W3vLLB7fCV8++W/i9F34xvAtrf9L3hv6IsdcCXIrGAATvuN5ECgqs7yCPPfzIRHmtJuwcd3Yqki+BSI8f3n7HdIq2n/mIsbPdfNuxhhVzb1i4Br566t75Q4b9ZtKAdqxj8YgLrmLPLHX6XssgY/eetoxNfgcZSpHAbX2+NQPmyc9/MrQ7N0+E7Fv/x9/sK4Ivvvp45da2x+q27vmKsS7wVZeCbn6vQ2PGIBh2NDQ0hHoZSamrj5r57z89q+B4tO2Sb+rXvlLT9nVTzbuf7ps0oNVw1fO0syt7LK0RpWotgwwsYzAdZGhCxq9meJ0nW5Y/tsXnj9J4wqVgANXpu3aUm/zzsa5eedsdVwwpaHc82nbLwcZPtx3/1+u1O45ecFJrT5FuJaeWMKFmmIMM/kPXQUbEJG1bnz/NGHvXnH/yNU8G/7jqkvOHfX9gWc/Cop69evTo6evHa+zAirf5cfPCE4IMTEzl8HYc/7p67/Pn3PRT99F2Fl9/2WQpDJ0LexYKvs3sr6W6N9NBRmjAm6zfWMSXZlx22fjBrXkm1qF07NwVqbnmZ/Qd++C61IPwRcumRddOvO89xnr8YPJdt88YP6y4S6Dr1djgpuLNE32Q4Ya41dUvuPKSM9I3kk79xt29uv5u0xPa9x43N1XfOkOOblp03iX37w78I7EdA++v5T93HWRIh2ZWrLuwSCSqXujj58y/a2JZ60/7W/Pm11f8ZfW69TUr+89e9+A43XAsOOJ8FKw9DY8sWLAAgozbZ89RY7UuwmtdncUgnWVF34IubS70wwc+t4gUWVo+Z0xrtfDWrH6DHsTTyRAdZEjHfaY3OfjSjI9fWrKovsjixU6/cOqY0tahv3/Tc8+ta/obxOy71n7G2KCrJp6bFoyjX6x9cNK/LNyefvqwSwfpRVFwvA7rmpoazErF0emhWDpr88tPLdpW1N70eMH3x181urQTY8e+2vT8M2+1XuHRXetag4zGHU37j7LWwkVR8SC4nkwfz6FlxagZx5q3f2jhTSDB4EvfVPdGdJAhF5czS675UH18aYZdQbtk1jnXoWYc2rlm8bzjfW3PPqUPSszhnVv+b3vbg5f/ZEyZ7jMSEDfDmr+VgGBcf91U6mGcB4RRV6d2nPhq9s/c+KdHN1o9fvZtfzcJNePrHevn3cf3td24IfVV5cjuoCvfHXVeKduQng5nVY09s3vbj9y8Zm2L4eXeefttvKTHf/skbSIzfPQ6yJCLJ/OhajneUIkmN7Xzkx372RAY0N8pv3DG7N1lH7Py8y+bcEGZrm0Ews2w5m8l+ScYZqQEIvA4PgeX9uZnBmDj08vfmzzygp6sXcHIqscXdfn9S9sLR11xzQ/RDnJg0/NLV2R/AwlGzeo3UqkUBRk6ZxISdqVBS0mudnNORH4RkWYsX/rq1POuPr2gXcd+5157x7npB79trq1vXz6gRyRXkH/YWaTsSIJgWOKpro6ANuAXC59YLH6mD1p+P2/uWf3uuer0rqyofNzPfjWO/uebPW89ee99b/FP5gWDcZ0q4L5meFmdmJKCp0wvpXljVjwLRlQ18Nd+Nf2WL++ounDYd0tLiiBm/3rP+8/Nq+41a+6AiC4gj/BkkcJbSWIFwxL3dXXLZ0LIEkw/Plk+a/rnqRlTJows71/Sp7VdZ/OOz1If1vzPwvueM/SaIsFoPe60pobsUrTlWyMRgWCYjSQNDQ0wp1hmIZIcpGpG4/0TB91v9587VyyYuWKB4cHlzp11NFl4Egw8cocGd6Kyru7h01mwrnd8JtwjnDTjvXmXnDFP9ITta564fc0Tri4PBYNl+2sN6GJGcLx6STArBZFoaFekKFHFGRoZeBrWeOQOCEbl6DEsPbgTFUHnByQY8Dnym/g8pSU1jjjOLEPqD93qLFMni6W92y9aM2KD13UQjnJcDcViK4bGDOkEX/02J6Z0MSMIbmYWH8bR9ibzoZZKdiuQjNaMeOBVMCgrFd+tGBqeBJ7TEA1uvCR8MYMEA+ZUnjfftEFrRgzwKhh0ELSaDUI0XuE7EJsTU7qY4Q/3pUEK49AohYLBPyEfm2/aojVDdbx6allmiKvQhVAjBdD+m2++Gb/WjikpeFqHoSST+dAxalesW4FktGaoi9e2gwhmpVgmyEiaETDPgPuUY1ZKFzO84kkwTh00gAV2q+dTIKI1Q1H8NUejrBQFGSFcmiY64D71s5/PpKMyLB1TOjHlCa/mQ3h7UTCYvDSvXSDCq4iygYgHzVj25xfdP3nixeNhrFNAbf6cdGNhAb4FY+CANmtNdSb+hT+qjbk8QDwXaJ+5Yf34+G+fZMJtFgjcoVhaLfCfoP2kGQcPGrd/m/eaaQR4nVk4ofCzCNWtHqNDLUOJM/C35TlgGusaS3z3XuYFgyp1LH1SsXkDmgInT+QbuBnQt04wk1TwHx+5bPU8CoLX0iBlpVgu3OrKprNC0YztaZvHlcLEiA4yzEgRDNz1TZU6+NtNkyXFU6hqgm8pNcFFILyuqKhg7nSCpT+vVCpFUgEfBGg5fnbw+vDi8IKCb9fFDDe0tLTs3rPXk2CQGw0/mpy71dWpq4eiGXhj4jG7A8P4ufElyNEuvGAwe3+tmyZLyqZQlcIsFagTp512WpmLrrcoEowLKRBYyVqGffzaSxczfODPS4JzioIM6VcVnFwFIqFoBlwufzKMuQdnYYEe6MeRKBiYlXKTePWUP2U6EMlkn3ipcJl3IpHYsGEDNpwgMKqwyxDiZ0FYzCO99nLC3+TCrBRTJshwg6e6OuPGHvM4o+VrhrmYobEj4MmRJX2K0SWFoLvDd+LVzbIlgYGIP6nA9amdSDAvtyE3sYvGEn/zi9zqKgcZbgiprh6W15YPqM27kAp0nBGOYEhsEyJetojr6ixfVGTixePpazwjT3wHh0/BoBMkEl7tBvBuY7xOj+g2U+7xPbloWlE36FgEGS7xkc4yI18zzAG17sFpIPjB9JaCwUJuE8KrSH7X1fmCnA+pEGecPIHldDt0McOS4ILBuOaeMq9MMbwmqBH5mmEoZmgMSBcMbJqWk/OU8rWuTtecqq8TPM0gFXh/kbUsxXnLbwLXRhJHgkwuflrRAXz5FGS4wRyImJ2BkjXDXMywbI+TzPVRcLVgNoJhbpqWE/Kmrg6LHkMdgsCCdnhSYUBgJNEYkCUY+owyAmbldq4/JnJcM6Qcd0wvAvcy/KKxcbf5aSUlfYL/rNhh+VZ4hX/r6LYF63qzv1k1QCEMY8wyEMkteDGUEaJhjJiFBK4Z33np7z9eCX8BhvGTzElkR8DJZTmtDGn2ZGLWhY7i//aH3RpNExKyPrjcouBv4TiSw75mPZVyiIIDUgXaNEPWEg/fZTJ72Il/cpZIUmILZrMOUmFhHiriSRvqr29IT0X8VhvmEbMaSMmZRAIkhhcsSTMrCG2aMX++8MR718h6HY0A6vyY9+RwOFVWVubwfdbzKCckZ2YFQfdC12g0Go1b/h8JZzqq7gK1BAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Bild 6" width="243" height="202" border="0">7

Amiped

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2011/07207-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Amiped

10 % infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Infúzny roztok obsahuje:


Aminokyseliny:

na 1 ml

na 100 ml

na 250 ml

Izoleucín

5,10 mg

0,51 g

1,28 g

Leucín

7,60 mg

0,76 g

1,90 g

Lyzín monohydrát

(ekvivalent lyzínu)

9,88 mg

(8,80 mg)

0,99 g

(0,88 g)

2,47 g

(2,20 g)

Metionín

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

Fenylalanín

3,10 mg

0,31 g

0,78 g

Treonín

5,10 mg

0,51 g

1,28 g

Tryptofán

4,00 mg

0,40 g

1,00 g

Valín

6,10 mg

0,61 g

1,53 g

Arginín

9,10 mg

0,91 g

2,28 g

Histidín

4,60 mg

0,46 g

1,15 g

Alanín

15,90 mg

1,59 g

3,98 g

Glycín

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

Kyselina asparágová

6,60 mg

0,66 g

1,65 g

Kyselina glutámová

9,30 mg

0,93 g

2,33 g

Prolín

6,10 mg

0,61 g

1,53 g

Serín

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

N-acetyltyrozín

(ekvivalent tyrozínu)

1,30 mg

(1,06 mg)

0,13 g

(0,11 g)

0,33 g

(0,27 g)

Acetylcysteín

(ekvivalent cysteínu)

0,700 mg

(0,520 mg)

0,070 g

(0,052 g)

0,175 g

(0,13 g)

Taurín

0,300 mg

0,030 g

0,075 gna 1 ml

na 100 ml

na 250 ml

Obsah aminokyselín

0,1 g

10 g

25 g

Obsah dusíka

0,0152 g

1,52 g

3,8 g


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok


Číry, bezfarebný až svetložltý roztok


Energia [kJ/l (kcal/l)]

1700 (400)

Teoretická osmolarita [mOsm/l]

790

Acidita (titrácia na hodnotu pH 7,4)

23 mmol

pH

pribl. 6,1


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Prísun aminokyselín ako súčasť parenterálnej výživy, v kombinácii s energetickými roztokmi (glukóza a lipidy) a roztokmi s obsahom elektrolytov pre novorodencov, donosených i predčasne narodených, pre dojčatá, batoľatá a deti, ak perorálna alebo enterálna výživa nie je možná, nie je dostatočná alebo ak je kontraindikovaná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Pediatrická populácia


Dávkovanie pre tieto vekové skupiny, uvedené nižšie, zodpovedá orientačným priemerným hodnotám. Presné dávkovanie sa musí individuálne upraviť v závislosti od veku, vývojového stupňa, hlavného ochorenia a typu liečby.

Podávanie sa má začínať nižšou rýchlosťou infúzie než sa požaduje a na cieľovú hodnotu sa má zvýšiť v priebehu prvej hodiny.


Parenterálny prísun aminokyselín považovaný za dostatočný pre väčšinu pediatrických pacientov:


Predčasne narodení novorodenci:1,5‑4,0 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti za deň = 15-40 ml/kg telesnej hmotnosti/deň


Donosení novorodenci (0 - 27 dní): 1,5‑3,0 g/kg telesnej hmotnosti/deň = 15‑30 ml/kg telesnej hmotnosti/deň


Dojčatá a batoľatá (28 dní až 23 mesiacov): 1,0‑2,5 g/kg telesnej hmotnosti/deň = 10‑25 ml/kg telesnej hmotnosti/deň


Deti(od 2 do 11 rokov): 1,0‑2,0 g/kg telesnej hmotnosti/deň = 10‑20 ml/kg telesnej hmotnosti/deň


U kriticky chorých detí môže byť odporúčaný príjem aminokyselín aj vyšší (až do 3,0 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti za deň).


Maximálna rýchlosť infúzie do 0,1 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti za hodinu, čo zodpovedá približne 1 ml/kg telesnej hmotnosti za hodinu.


Spôsob podávania


Intravenózne použitie.


Vzhľadom na vysokú osmolaritu sa neriedený Amiped môže podávať iba do centrálnej žily. Avšak dostatočným zriedením Amipedu, napríklad vodou na injekciu alebo iným vhodným roztokom sa znižuje osmolarita a je možné podanie periférnej infúzie.


Ak je súčasný prísun energie a elektrolytov primeraný, neuplatňujú sa žiadne obmedzenia režimu parenterálnej výživy.


Amiped je len základom parenterálnej výživy. U pacientov, ktorým je podávaná iba samotná parenterálna výživa, sa požaduje súčasná náhrada zdrojov energie (s prihliadnutím na požiadavky na esenciálne mastné kyseliny), elektrolytov, vitamínov a stopových prvkov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo (liečivá) alebo na niektorú z pomocných látok uvedených v časti 6.1

Stavy hyperhydratácie, hypokaliémie

Vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín

Akútne metabolické poruchy v dôsledku hypoxie a acidózy

Život ohrozujúca obehová nestabilita

Akútny pľúcny edém

● Dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť


Podobne ako u všetkých roztokov s obsahom aminokyselín aj kontraindikácie Amipedu zahŕňajú závažnú hepatickú insuficienciu, hepatálnu kómu a závažnú renálnu insuficienciu, ak absentuje terapia náhrady funkcie obličiek.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri zvýšenej osmolarite séra je potrebná opatrnosť.


Ak je nutné obmedziť príjem tekutín, napríklad pri hyponatriémii, je potrebný opatrný prístup.


Častejšie sledovanie klinického stavu a príslušných laboratórnych hodnôt je nevyhnutné najmä u pacientov:

  • s poruchami metabolizmu aminokyselín.

  • s poruchami pečene, z dôvodu rizika recidívy alebo exacerbácie už existujúcich neurologických porúch spojených s hyperamonémiou.

  • s renálnou insuficienciou, najmä pri hyperkaliémii alebo s rizikovými faktormi vzniku alebo exacerbácie metabolickej acidózy, alebo s hyperazotémiou v dôsledku zhoršenia renálneho klírensu.


Dávkovanie treba prispôsobiť veku, stavu výživy a ochorenia. Pozri časť 4.2.


Okrem toho je nevyhnutné, aby bola liečba doplnená prísunom adjuvantných zdrojov energie (glukózy a lipidov), vitamínov a stopových prvkov.


V prípade potreby mikronutrientov sa musia používať pediatrické prípravky.


Pred podaním do periférnej žily sa Amiped musí dostatočne zriediť vhodným roztokom. Pozri časť 4.2.


Rovnováha tekutín a elektrolytov, osmolarita séra, acidobázická rovnováha, hladina glukózy v krvi, renálne funkcie a pečeňové hodnoty musia byť sledované po celú dobu trvania parenterálnej liečby, pričom frekvencia monitorovania je určovaná závažnosťou ochorenia a klinickým stavom.


Malo by sa vykonať stanovenie sérových koncentrácií dusíka v močovine a amoniaku.


V priebehu dlhodobého užívania (niekoľko týždňov) sa musí dôkladnejšie monitorovať krvný obraz a koagulačné faktory.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú známe.


  1. Fertilita, gravidita a laktácia


Amiped je určený len na použitie u detí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


  1. Nežiaduce účinky


Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré však nesúvisia špecificky s týmto liekom, ale s parenterálnou výživou všeobecne, najmä na začiatku parenterálnej výživy.

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)

Poruchy gastrointestinálneho traktu: Nevoľnosť, vracanie

Celkové poruchy: Bolesti hlavy, triaška, horúčka


Vzhľadom k vysokej osmolarite roztoku sa môže vyskytnúť tromboflebitída, pokiaľ liek nie je dostatočne zriedený a podáva sa do periférnej žily.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Príliš vysoká rýchlosť infúzie môže viesť k reakciám intolerancie, ktoré sa prejavia v podobe nevoľnosti, vracania, sčervenania hlavy, pocitu tepla, stratou aminokyselín obličkami s následným narušením rovnováhy aminokyselín


Liečba
Pri výskyte reakcií intolerancie sa infúzia roztoku aminokyselín má dočasne prerušiť a neskôr sa v nej môže znova pokračovať zníženou rýchlosťou infúzie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Roztoky na parenterálnu výživu, aminokyseliny, ATC kód: B05BA01


Mechanizmus účinku


Infúzny roztok obsahuje 19 aminokyselín na pokrytie kvalitatívnych potrieb dieťaťa z hľadiska bielkovín:

  • všetky esenciálne a semiesenciálne aminokyseliny pre deti


V porovnaní s bežnými roztokmi aminokyselín Amiped obsahuje:

  • relatívne vysoký podiel lyzínu,

  • taurín,

  • relatívne malý podiel metionínu,

  • nízky podiel fenylalanínu a prolínu.


Roztok neobsahuje žiadne ďalšie elektrolyty, aby sa vylúčil akýkoľvek vplyv na liečbu detí elektrolytmi počas resuscitácie.


Farmakodynamický účinok

Aminokyseliny sú stavebnými kameňmi pri syntéze bielkovín. Čisté roztoky aminokyselín sa podávajú ako súčasť terapie parenterálnej výživy spolu so zdrojmi energie a ďalších živín, ako sú elektrolyty, stopové prvky, vitamíny a tekutiny na udržanie a zlepšenie stavu výživy organizmu alebo na minimalizáciu akýchkoľvek strát látok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Amiped sa podáva intravenóznou infúziou. Z tohto dôvodu sú všetky zložky okamžite k dispozícii pre metabolizmus.


Distribúcia

Koncentrácie voľných aminokyselín v plazme sa vyznačujú značnými výkyvmi. Platí to rovnako pre jednotlivé aminokyseliny i pre súhrn koncentrácií aminokyselín. Vzájomné vzťahy medzi aminokyselinami však naopak zostávajú relatívne konštantné, bez ohľadu na celkovú koncentráciu aminokyselín alebo absolútnu úroveň koncentrácie jednotlivých aminokyselín. Zdá sa, že organizmus sa snaží zachovať zložky „aminokyselín“ na konštantnej úrovni v rozsahu fyziologických referenčných hodnôt a v maximálnej možnej miere zabrániť nerovnováhe v skladbe aminokyselín. Vo väčšine prípadov, keď sú zachované kompenzačné možnosti organizmu, dokonca aj radikálne zmeny v prísune substrátu povedú iba k narušeniu homeostázy aminokyselín v krvi. Typické patologické zmeny v profile plazmových aminokyselín sa očakávajú len ak sa závažne naruší regulačný index základných metabolických orgánov, napr. pečene alebo obličiek. V prípade potreby sa takéto zmeny dajú liečiť, pokiaľ ide o obnovenie homeostázy, použitím roztokov aminokyselín so špecifickým zložením.


Pri patologických stavoch bez exogénneho prísunu aminokyselín dochádza k značným typickým zmenám skladby plazmatických aminokyselín, čo spravidla ovplyvňuje absolútnu koncentráciu jednotlivých aminokyselín, ako aj ich percentuálne zloženie v plazme.


Biotransformácia

Aminokyseliny ako celok tvoria komplexný systém navzájom sa ovplyvňujúcich látok. Na jednej strane existuje priama metabolická závislosť medzi jednotlivými aminokyselinami (napríklad tvorba tyrozínu hydroxyláciou fenylalanínu). Na druhej strane môžu iné metabolické mechanizmy v organizme vykazovať citlivú odozvu pri posune v skladbe aminokyselín, a to zmenou koncentrácie jednotlivých aminokyselín alebo skupín aminokyselín (napr. zmeny pomeru aromatických aminokyselín a aminokyselín s rozvetveným reťazcom. Okrem toho, zmeny vzťahov v rámci skupiny aminokyselín s podobnou chemickou konfiguráciou a podobnými metabolickými funkciami môžu mať vplyv na celkový metabolizmus organizmu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické štúdie s Amipedom neboli uskutočnené.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát kyseliny citrónovej (na úpravu pH)

Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.3.


6.3 Čas použiteľnosti


  • Neotvorené (vak v prebale):

2 roky


  • Po prvom otvorení:

Liek sa má použiť okamžite.


  • Po zmiešaní s inými zložkami parenterálnej výživy:


Amiped sa má zmiešavať s inými IV roztokmi iba ak bola vopred preukázaná ich kompatibilita.


Výrobca môže na požiadanie poskytnúť údaje o kompatibilite rôznych prísad (napr. glukóza, lipidy, elektrolyty, stopové prvky, vitamíny) a o príslušných dobách použiteľnosti takto pripravených zmesí.


Chemická a fyzikálna stabilita po zmiešaní s týmito roztokmi bola preukázaná po dobu 24 hodín pri teplote 2‑8 °C i po dobu 24 hodín pri teplote 37°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek ihneď použiť. Ak sa tento liek nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím nesie zodpovednosť používateľ.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v mrazničke. Pri náhodnom zamrznutí vak zlikvidujte.


Podmienky uchovávania po primiešaní prísad – pozri časť 6.3.


  1. Druh obalu a obsah balenia


Amiped sa dodáva v pružných vakoch vyrobených z viacvrstvovej fólie (polypropylén, styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS) a polyéter-ester). Vnútorná vrstva prichádzajúca do styku s roztokom je z polypropylénu. Vaky obsahujú 100 ml alebo 250 ml.


Vak je zabalený v ochrannom prebale. Absorbér kyslíka (vrecko s inertným materiálom obsahujúce práškový hydroxid železitý) je vložený medzi vak a prebal.


Rôzne veľkosti balenia sú dodávané vo vonkajších kartónových obaloch po 12 vakov. Veľkosti balenia: 12 x 100 ml a 12 x 250 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pre likvidáciu obalu, prebalu a absorbéra kyslíka nie sú potrebné žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužívajte, ak bol prebal už skôr otvorený alebo poškodený. Používajte iba nepoškodené vaky a, ak je roztok aminokyselín číry a bez častíc.


Amiped sa dodáva v obaloch na jedno použitie. Nepoužité zvyšky sa musia zlikvidovať.


Pred podaním infúzie má roztok vždy dosiahnuť izbovú teplotu.


Je nevyhnutné, aby pri každom pridaní prísady a príprave zmesi boli použité a dodržané prísne aseptické podmienky, keďže táto zmes živín podporuje rast mikroorganizmov.


Amiped:Manipulácia


Obrázok A: Vak a prebalTear Notches = narezané zárezy

Overwrap = prebal

Oxygen absorber = absorbér kyslíka


Obrázok B: VakBag hanger = háčik na zavesenie vaku

Infusion port = infúzny port (vstup pre infúziu)

Medication port = medikačný port (vstup pre liečivo-prísadu)


Otváranie:

Vyberte vak z jeho ochranného prebalu. Začnite od narezaných zárezov hore a vyberte obal s roztokom (obrázok 1).

Zlikvidujte prebal a absorbér kyslíka.

Skontrolujte netesnosti. Pokiaľ je vak netesný, liek zlikvidujte, pretože môže byť narušená sterilita.


Pridanie liečiva:

Zmes sa musí pripravovať s použitím prísnych aseptických postupov.

Cez medikačný port (priehľadnej farby) sa môžu pridávať kompatibilné doplnkové lieky.


  1. Pripravte medikačný port (farba priehľadná) (obrázok 2a). Upozornenie: Plocha pod fóliou medikačného portu je sterilná.

  2. Prepichnite opätovne uzatvárateľný medikačný port a vstreknite prísadu, resp. prísady (obrázok 2b).

  3. Dôkladne premiešajte roztok s liečivom (obrázok 3a).

  4. Pred opätovným prepichnutím sa môže medikačný port pretrieť tampónom navlhčeným s dezinfekčným prípravkom (napr. izopropanolom).

  5. Vizuálne skontrolujte, či zmes neobsahuje žiadne častice (obrázok 3b).

Príprava na podanie:

1. Odstráňte hliníkovú fóliu z infúzneho portu (zelenej farby) na dne obalu (obrázok 4a) a pripojte infúznu súpravu (obrázok 4b): používajte neodvzdušňovaciu infúznu súpravu alebo uzatvorte odvzdušňovací ventil na odvzdušňovacej súprave. Postupujte podľa návodu na použitie infúznej súpravy. Upozornenie: Plocha pod fóliou infúzneho portu je sterilná.

2. Vak zaveste na infúzny stojan (obr. 5).

Ďalšie informácie:

Obal neobsahuje PVC, DEHP ani latex


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


B.Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen

Nemecko


Poštová adresa:
34209 Melsungen

Nemecko

Tel.: +49/5661/71-0

Fax: +49/5661/71-4567


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)


76/0324/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013

9

Amiped