+ ipil.sk

Amiptic 20 mg/ml + 5 mg/mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Amiptic 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia

dorzolamid / timolol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Amiptic a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Amiptic

3. Ako používať Amiptic

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amiptic

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Amiptic a na čo sa používa


Amiptic je kombinácia dvoch liečiv: dorzolamidu a timololu.

 • Dorzolamid patrí do skupiny liečiv nazývaných „inhibítory karboanhydrázy“.

 • Timolol patrí do skupiny liečiv nazývaných „betablokátory“.


Amiptic sa predpisuje na zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri liečbe glaukómu, keď použitie očných kvapiek obsahujúcich samotný betablokátor nie je dostatočné.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Amiptic


Nepoužívajte Amiptic

 • ak ste alergický na liečivá dorzolamid, timolol, betablokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

 • ak v súčasnosti máte alebo ste v minulosti mali problémy s dýchacími cestami, ako je astma, závažná chronická obštrukčná bronchitída (závažné ochorenie pľúc, ktoré môže spôsobiť sipot, ťažkosti s dýchaním a/alebo dlhotrvajúci kašeľ)

 • ak máte závažné problémy s obličkami alebo ste v minulosti mali obličkové kamene

 • ak máte poruchu hodnoty pH (acido/alkalická rovnováha) vašej krvi

 • ak máte určité srdcové problémy, vrátane niektorých porúch srdcového rytmu spôsobujúcich nenormálne pomalé tlkoty srdca) alebo ťažké srdcové zlyhanie.


Ak si myslíte, že sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, nepoužívajte Amiptic, kým sa neporadíte so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia pri používaní Amipticu

Ak ste v minulosti mali ochorenie srdca, počas liečby Amipticom môže byť potrebné, aby váš lekár sledoval vašu tepovú frekvenciu a iné známky tohto ochorenia.


Oznámte svojmu lekárovi, ak v súčasnosti máte alebo ste v minulosti mali problémy s funkciou pečene, ak máte svalovú slabosť alebo vám bolo diagnostikované ochorenie myasténia gravis.


Rovnako informujte svojho lekára, ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s dýchaním, astmu alebo chronické obštrukčné ochorenie pľúc, Prinzmetalovu angínu (bolesť na hrudi v pokoji), ďalšie problémy so srdcom (vrátane porúch srdcového rytmu spôsobujúcich pomalý tep srdca alebo závažné srdcové zlyhanie), problémy s krvným obehom (príznaky môžu zahŕňať bolesť na hrudi alebo zvieranie na hrudi, dýchavičnosť alebo dusenie), ochorenie charakteristické slabou cirkuláciou krvi (ako napr. Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm), nízky krvný tlak, cukrovku, keďže timolol môže maskovať znaky a príznaky nízkej hladiny cukru v krvi, nadmernú činnosť štítnej žľazy, keďže timolol môže maskovať znaky a príznaky a o akýchkoľvek alergiách na liek, ktorý ste užívali.


Ak sa rozvinie konjunktivitída (zápal spojiviek, začervenanie a podráždenie oka (očí), opuch oka alebo očných viečok, kožná vyrážka alebo svrbenie v oku alebo v oblasti oka, ihneď kontaktujte svojho lekára. Takéto príznaky môžu vzniknúť v dôsledku alergickej reakcie alebo môžu byť vedľajším účinkom Amipticu (pozri časť Možné vedľajšie účinky).


Povedzte svojmu lekárovi, ak dôjde k infekcii oka, poraneniu oka, k chirurgickému zákroku na oku alebo ak sa rozvinú ďalšie reakcie alebo dôjde k zhoršeniu príznakov.


Ak nosíte mäkké kontaktné šošovky, je dôležité, aby ste pred aplikáciou očných kvapiek šošovky vybrali z oka a počkali aspoň 15 minút pred ich opätovným nasadením, keďže konzervačná prísada benzalkóniumchlorid môže spôsobiť zafarbenie mäkkých kontaktných šošoviek.


Pred chirurgickým zákrokom a anestéziou (hoci aj u zubára) povedzte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate Amiptic, nakoľko v súvislosti s anestetikom môže dôjsť k náhlemu poklesu krvného tlaku.


Použitie u detí

U dojčiat a u detí sú skúsenosti s Amipticom obmedzené.


Použitie u starších pacientov

V štúdiách s očnou instiláciou obsahujúcou dorzolamid/timolol boli účinky Amipticu u starších aj u mladších pacientov podobné.


Iné lieky a Amiptic

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to obzvlášť dôležité, ak:

 • užívate antihypertenzíva, ktoré sa používajú na zníženie krvného tlaku alebo lieky na liečbu ochorenia srdca ako sú blokátory kalciového kanála, betablokátory alebo digoxín

 • užívate chinidín (používaný na liečbu niektorých srdcových ochorení alebo určitého typu malárie) alebo digoxín

 • používate ešte iné očné kvapky, ktoré obsahujú betablokátor

 • užívate ešte iný inhibítor karboanhydrázy, ako je napríklad acetazolamid. Tento typ lieku môžete užívať ústami, vo forme očných kvapiek, alebo iným spôsobom použitia.

 • užívate inhibítory monoamínooxidázy (MAOI) alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), oba druhy liekov sa používajú na liečbu depresie alebo iného ochorenia.

 • užívate parasympatomimetikum, ktoré vám môže byť predpísané na pomoc pri ťažkostiach s močením. Parasympatomimetiká sú tiež špecifickým druhom liekov, ktoré sa niekedy používajú na obnovu normálneho vyprázdňovania čriev.

 • užívate omamné látky ako morfín, používané na liečbu stredne ťažkej až ťažkej bolesti alebo užívate vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej. Hoci nebolo preukázané, že by sa dorzolamidiumchlorid vzájomne ovplyvňoval s kyselinou acetylsalicylovou, niektoré ďalšie lieky príbuzné dorzolamidu a ktoré sa užívajú ústami, viedli k interakcii s kyselinou acetylsalicylovou.

 • užívate lieky na liečbu cukrovky alebo vysokej hladiny cukru v krvi

 • užívate adrenalín

 • užívate lieky na depresiu známe ako fluoxetín a paroxetín

 • Amiptic môže ovplyvniť alebo vyť ovplyvnený inými liekmi, ktoré sa používajú na liečbu glaukómu, vrátane liekov vo forme očných kvapiek.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Ak ste tehotná, nepoužívajte Amiptic, pokiaľ to váš lekár nepovažuje za nevyhnutné. Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť.

Ak dojčíte, nepoužívajte Amiptic. Amiptic môže prejsť do vášho mlieka. Poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete počas dojčenia užívať akýkoľvek liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Amiptic môže u niektorých pacientov spôsobiť vedľajšie účinky ako rozmazané videnie. Pokiaľ tieto príznaky nevymizli, neveďte vozidlá a neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Amipticu

Amiptic obsahuje konzervačnú prísadu benzalkóniumchlorid.

 • Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie oka.

 • Benzalkóniumchlorid je známy tým, že farbí mäkké kontaktné šošovky. Zamedzte kontaktu očných kvapiek s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pred aplikáciou lieku vyberte kontaktné šošovky a počkajte najmenej 15 minút pred ich opätovným nasadením.


3. Ako používať Amiptic


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vhodné dávkovanie a dĺžku liečby vám stanoví lekár.


Zvyčajná dávka je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) dvakrát denne, napr. ráno a večer.


Ak používate Amiptic spolu s inými očnými kvapkami, medzi aplikáciou oboch liekov má byť interval aspoň 10 minút.


Nemeňte dávkovanie lieku bez konzultácie s vaším lekárom. Ak musíte ukončiť liečbu, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Zabráňte dotyku špičky fľaštičky s okom alebo s oblasťami okolo oka. Môže sa kontaminovať baktériami, ktoré môžu spôsobiť infekcie oka vedúce k závažnému poškodeniu oka, či dokonca k strate zraku. Aby sa zabránilo možnej kontaminácii fľaštičky, dbajte na to, aby sa špička fľaštičky nedostala do styku so žiadnym povrchom.


Aby sa zabezpečilo správne dávkovanie - dierka v dávkovacej špičke sa nemá zväčšovať.


Návod na použitie:


Odporúča sa, aby ste si pred aplikáciou očných kvapiek umyli ruky.

Môže byť jednoduchšie, keď si očné kvapky budete aplikovať pred zrkadlom.


1. Pred prvým použitím lieku sa presvedčte, či je bezpečnostný prúžok na hrdle fľaštičky neporušený. Na neotvorenej fľaštičke je medzi fľaštičkou a vrchnákom medzera.

2. Zložte vrchnák fľaštičky.

3. Hlavu zakloňte dozadu a mierne si odtiahnite dolné viečko oka tak, aby sa vytvoril malý vačok medzi očným viečkom a okom.

4. Obráťte fľaštičku hore dnom a zľahka ju stlačte, kým do oka nevkvapne jedna kvapka. NEDOTÝKAJTE SA OKA ALEBO OČNÉHO VIEČKA KVAPKACOU ŠPIČKOU.

5. V prípade potreby opakujte kroky 3 a 4 s druhým okom, ak vám tak nariadil váš lekár.

6. Uzáver nasaďte späť a fľašu uzavrite ihneď po použití.


Po použití Amipticu, zatlačte prstom očné viečko v kútiku pri nose na 2 minúty. Toto pomôže zabrániť, aby sa dorzolamid/timolol dostali do celého organizmu.Ak použijete viac Amipticu, ako máte

Je dôležité, aby ste dodržiavali dávku, ktorú vám predpísal váš lekár. Ak si do oka aplikujete príliš veľa kvapiek alebo ak prehltnete akúkoľvek časť obsahu fľaštičky, je možné, že sa nebudete cítiť dobre, napríklad môžete pociťovať malátnosť, mať ťažkosti s dýchaním alebo cítiť spomalenie srdcového tepu. Ak zaznamenáte akýkoľvek z vyššie uvedených účinkov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete použiť Amiptic

Je dôležité, aby ste používali Amiptic podľa pokynov svojho lekára.


Ak vynecháte dávku, podajte si ju čo najskôr. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechanú dávku preskočte a pokračujte v pravidelnom dávkovacom režime.


Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Amiptic

Ak chcete prestať používať tento liek, poraďte sa najskôr so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pokiaľ vedľajšie účinky nie sú závažné, v používaní očných kvapiek môžete zvyčajne pokračovať. Ak sa obávate, porozprávajte sa s lekárom alebo lekárnikom. Neprestaňte používať Amiptic bez toho, aby ste sa o tom neporozprávali so svojím lekárom.


Tak ako všetky liečivá, ktoré používate do očí, aj dorzolamid/timolol sa vstrebáva do krvi. Toto môže spôsobiť podobné vedľajšie účinky ako sú vedľajšie účinky pozorované pri betablokátoroch užívaných ústami. Výskyt vedľajších účinkov po lokálnom podaní do očí je nižší ako keď sa napríklad lieky užívajú ústami alebo podávajú injekčne. Uvedené ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú reakcie, ktoré sa pozorovali v rámci skupiny betablokátorov, keď sa používali na liečbu ochorení oka.


Ak dôjde k alergickým reakciám vrátane žihľavky (alebo svrbivej vyrážky), ohraničenej vyrážky alebo vyrážky na celom tele, svrbenia, závažnej náhlej život ohrozujúcej alergickej reakcii, opuchu kože (ktorý sa môže objaviť v oblasti tváre a končatín a k obštrukcii dýchacích ciest, čo môže spôsobiť problémy s dýchaním alebo prehĺtaním), prestaňte Amiptic používať a ihneď to oznámte lekárovi.


Pri používaní Amipticu sa pozorovali nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10):

Pálenie a pichanie v očiach, porucha chuti.


Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

Začervenanie oka a okolo oka (očí), slzenie alebo svrbenie v oku (očiach) a účinky na povrchu oka (očí), opuch a/alebo podráždenie v oku a okolo oka (očí), pocit cudzieho telesa v oku (erózia rohovky), zníženie citlivosti rohovky (neuvedomenie si cudzieho telesa v oku a nepociťovanie bolesti), bolesť oka, suchosť očí, rozmazané videnie, bolesti hlavy, sínusitída (pocit napätia alebo plnosti v nose), pocit nevoľnosti, tiež označovaná ako nauzea (nutkanie na vracanie) a únava.


Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

Závraty, depresia, zápal dúhovky, rozmazané videnie (v niektorých prípadoch následkom vysadenia miotickej liečby – liečby nadmerného zúženia zrenice), pomalý tep srdca, mdloby, tráviace ťažkosti a obličkové kamene (často rozpoznané náhlym nástupom neznesiteľnej, kŕčovitej bolesti v dolnej časti chrbta a/alebo v boku, slabinách alebo v oblasti brucha).


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):

Systémový lupus erythematosus (autoimunitné ochorenie, ktoré môže spôsobiť zápal vnútorných orgánov),brnenie alebo znecitlivenie rúk alebo chodidiel (Raynnaudov fenomén), neobvyklé pocity (ako pichanie špendlíkmi),ťažkosti so spánkom (insomnia), nočné mory, strata pamäti, svalová slabosť, sexuálna dysfunkcia, zníženie pohlavnej túžby, mozgová príhoda, prechodná krátkozrakosť, ktorá sa môže upraviť po ukončení liečby, poškodenie vrstvy pod sietnicou, ktorá obsahuje cievy po filtračných zákrokoch, čo môže spôsobiť poruchy videnia, ovisnutie horných očných viečok (spôsobujúce, že oko je spolovice zavreté), dvojité videnie, chrasty na očných viečkach, opuch rohovky (s príznakmi porúch zraku), nízky vnútroočný tlak, zvonenie v ušiach, nízky krvný tlak, nepravidelný srdcový tep, bolesť na hrudníku, palpitácie (rýchlejší a/alebo nepravidelný srdcový tep), infarkt myokardu, zníženie prietoku krvi do mozgu, kongestívne zlyhanie srdca (ochorenie srdca s dýchavičnosťou a opuchom chodidiel a nôh v dôsledku zadržiavania tekutín), studené ruky a chodidlá, zníženie krvného obehu v rukách a nohách, kŕče v nohách a/alebo bolesť nôh pri chôdzi (krívanie), dýchavičnosť, pocit neschopnosti chytiť dych, nádcha alebo upchaný nos, krvácanie z nosa, ťažkosti pri dýchaní, kašeľ, podráždenie hrdla, sucho v ústach, hnačka, kontaktná dermatitída, strata vlasov, lupienka (psoriáza) alebo zhoršenie lupienky,Peyronieova choroba (ktorá môže spôsobiť zakrivenie penisu), slabosť/únava svalov, reakcie alergického typu ako je vyrážka, žihľavka, svrbenie, v zriedkavých prípadoch môže dôjsť k opuchu pier, očí a úst, sipotu.


Neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

Nízke hladiny glukózy v krvi, opuch (zadržiavanie tekutín), ťažká náhla život ohrozujúca alergická reakcia, zvýšenie znakov a príznakov myasténie gravis (svalové ochorenie), zovretie dýchacích ciest v pľúcach (prevažne u pacientov s už existujúcim ochorením), bolesť svalov, ktorá nie je spôsobená pohybom, kožná vyrážka bielej alebo sivej farby (psoriaziformná vyrážka), srdcové zlyhanie, bolesť brucha, vracanie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Amiptic


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie vyznačenom na štítku fľaštičky a na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Amiptic sa nemá používať dlhšie ako 28 dní po prvom otvorení fľaštičky. To znamená, že po 4 týždňoch ako ste fľašu prvýkrát otvorili, musíte fľašu zahodiť, aj keď tam ostal ešte zvyšný roztok. Aby ste si to ľahšie zapamätali, dátum, kedy ste fľaštičku otvorili, si zapíšte na voľné miesto na škatuli.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Amiptic obsahuje

 • Liečivá sú dorzolamid a timolol. Každý mililiter obsahuje 20 mg dorzolamidu (ako 22,26 mg dorzolamidiumchloridu) a 5 mg timololu (ako 6,83 mg timol maleátu).

 • Ďalšie zložky sú manitol (E 421), hydroxyetylcelulóza, benzalkóniumchlorid (ako konzervačná látka), citrónan sodný (E 331), hydroxid sodný (E 524) na úpravu pH a voda na injekciu.


Ako vyzerá Amiptic a obsah balenia

Amiptic je číry, bezfarebný až takmer bezfarebný, mierne viskózny roztok.


Amiptic je k dispozícii v bielej nepriehľadnej fľaštičke z polyetylénu strednej hustoty so zatavenou kvapkacou špičkou z polyetylénu nízkej hustoty a skrutkovacím uzáverom s bezpečnostným prúžkom na hrdle fľaštičky z polyetylénu vysokej hustoty, obsahujúcej 5 ml očného roztoku.


Veľkosti balenia: 1, 3 alebo 6 fľaštičiek s obsahom 5 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Poľsko


Výrobca

Famar S.A., Plant A

63 Agiou Dimitriou Street, 174 56 Alimos

Grécko


Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki

Grécko


Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Veľká Británia: Dorzolamide/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution

Česká republika: Amiptic 20 mg/ml + 5 mg/ml

Poľsko: Nodom Combi

Litva: Amiptic 20 mg/5 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Lotyšsko: Amiptic 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Slovensko: Amiptic 20 mg/ml + 5 mg/ml

Grécko: Mardozia 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops solution

Nemecko: DorzoComp-Vision 20mg/ml +5mg/ml Augentropfen

Rumunsko: Amiptic 20 mg/5 mg/ml picături oftalmice, soluţie


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2014.

7Amiptic 20 mg/ml + 5 mg/ml

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Amiptic 20 mg/ml + 5 mg/ml

očná roztoková instilácia


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každý ml obsahuje 20 mg dorzolamidu (vo forme dorzolamidiumchloridu) a 5 mg timololu (vo forme timolol maleátu).


Pomocné látky so známym účinkom: každý ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 0,075 mg benzalkóniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.


Číry, mierne viskózny, bezfarebný vodný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Amiptic je indikovaný na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku (IOP) u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo pseudoexfoliatívnym glaukómom, keď liečba lokálnymi betablokátormi v monoterapii nie je dostatočná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkuje sa jedna kvapka Amipticu do (spojovkového vaku) postihnutého oka (očídvakrát denne.


Ak sa používa aj iný lokálny očný prípravok, medzi aplikáciou tohto lieku a ďalšieho prípravku musí byť interval aspoň 10 minút.


Pediatrická populácia

Účinnosť u pediatrických pacientov nebola stanovená.


Bezpečnosť u detí mladších ako 2 roky nebola stanovená. (Informácie o bezpečnosti u pediatrických pacientov vo veku ≥ 2 a < 6 rokov, pozri časť 5.1).


Pacientov treba poučiť, aby si pred použitím umyli ruky a zabránili dotyku špičky dávkovacej fľaštičky s okom alebo okolitými štruktúrami.

Aby sa zabezpečilo správne dávkovanie - dierka v dávkovacej špičke sa nemá zväčšovať.


Pacientov treba tiež poučiť, že ak sa s očnými roztokmi zaobchádza nesprávne, môžu sa kontaminovať bežnými baktériami, o ktorých je známe, že spôsobujú infekcie oka. Použitie kontaminovaných roztokov môže viesť k závažnému poškodeniu oka a následnej strate zraku.


Pacienti majú byť informovaní o správnom zaobchádzaní s očnou instiláciou Amipticu.


Návod na použitie:

1. Pred prvým použitím lieku musí byť bezpečnostný prúžok na hrdle fľaštičky neporušený. Na neotvorenej fľaštičke je medzi fľaštičkou a vrchnákom medzera.

2. Zložte vrchnák fľaštičky.

3. Hlavu pacienta zakloňte dozadu a mierne odtiahnite dolné viečko oka tak, aby sa vytvoril malý vačok medzi očným viečkom a okom.

4. Obráťte fľaštičku hore dnom a zľahka ju stlačte, kým do oka nevkvapne jedna kvapka. NEDOTÝKAJTE SA OKA ALEBO OČNÉHO VIEČKA KVAPKACOU ŠPIČKOU.

5. V prípade potreby opakujte kroky 3 a 4 s druhým okom.

6. Uzáver sa musí nasadiť späť a fľaša uzavrieť ihneď po použití.


Systémová absorpcia sa zníži použitím nazolakrimálnej oklúzie alebo zatvorením očných viečok na 2 minúty. Toto môže viesť k zníženiu systémových nežiaducich účinkov a k zvýšeniu lokálneho účinku.


4.3 Kontraindikácie


Amiptic je kontraindikovaný u pacientov:

 • s reaktívnym ochorením dýchacích ciest, vrátane bronchiálnej astmy alebo s bronchiálnou astmou v anamnéze, alebo s ťažkým chronickým obštrukčným ochorením pľúc

 • sínusovou bradykardiou, syndrómom chorého sínusového uzla, sinoatriálnou blokádou, atrioventrikulárnou blokádou druhého alebo tretieho stupňa, ktorá nie je kontrolovaná kardiostimulátorom, manifestným srdcovým zlyhaním, kardiogénnym šokom

 • s ťažkým renálnym poškodením (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo hyperchloremickou acidózou

 • s precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Vyššie uvedené kontraindikácie vyplývajú zo zložiek lieku, nie z ich kombinácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako iné lokálne podávané očné prípravky, aj tento dorzolamid/timolol sa môže absorbovať systémovo. Vzhľadom na beta-adrenergnú zložku, timolol, sa môžu objaviť rovnaké typy kardiovaskulárnych, pulmonálnych alebo iných nežiaducich reakcií, ktoré sa pozorovali pri systémových beta-adrenergných blokátoroch. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po lokálnom podaní do oka je nižší ako pri systémovom podaní. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami (napr. koronárna choroba srdca, Prinzmetalova angína a zlyhávanie srdca) a hypotenziou sa má liečba betablokátormi vážne posúdiť a má sa zvážiť liečba inými liečivami. U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa majú sledovať znaky zhoršenia týchto ochorení a nežiaducich reakcií.


U pacientov so srdcovou blokádou prvého stupňa sa betablokátory majú podávať len s opatrnosťou, vzhľadom na ich negatívny účinok na čas srdcovej kondukcie.


Poruchy ciev

Pacienti so závažnou poruchou/ochoreniami periférnej cirkulácie (t.j. závažná forma Raynaudovej choroby alebo Raynaudovho syndrómu) sa majú liečiť s opatrnosťou.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

U pacientov s astmou sa po podaní niektorých betablokátorov na očné použitie hlásili reakcie dýchacej sústavy vrátane úmrtia kvôli bronchospazmu.


Amiptic sa má používať s opatrnosťou u pacientov s miernou/stredne závažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) a len ak možný prínos prevažuje nad možným rizikom.


Iné betablokátory

Ak sa timolol podáva pacientom, ktorí už užívajú systémové betablokátory, môže sa zosilniť účinok na vnútroočný tlak alebo známe účinky systémových betablokátorov. Odpoveď týchto pacientov sa má pozorne sledovať. Neodporúča sa používanie dvoch lokálne podávaných beta-adrenergných blokátorov (pozri časť 4.5).


Hepatálne poškodenie

U pacientov s poškodením pečene sa Amiptic nesledoval, preto sa má u takýchto pacientov podávať s opatrnosťou.


Anafylaktické reakcie

Tak ako iné lokálne podávané očné lieky, aj tento liek sa môže absorbovať systémovo.


Dorzolamid: Dorzolamid obsahuje sulfónamidovú skupinu, preto sa pri lokálnom podávaní môžu vyskytnúť rovnaké typy nežiaducich reakcií, aké spôsobujú sulfónamidy. Ak sa vyskytnú známky závažných reakcií alebo precitlivenosti, prerušte používanie tohto lieku.


Pri Amipticu sa pozorovali lokálne očné nežiaduce účinky podobné tým, ktoré sa pozorovali pri očnej instilácii s dorzolamidiumchloridom. Ak sa takéto reakcie objavia, je potrebné zvážiť vysadenie Amipticu.


Timolol: Pacienti s atopiou alebo závažnou anafylaktickou reakciou na rôzne alergény v anamnéze môžu byť počas užívania betablokátorov reaktívnejší na opakovanú expozíciu takýmto alergénom a nemusia odpovedať na zvyčajné dávky adrenalínu používané na liečbu anafylaktických reakcií.


Súbežná liečba

Nasledovná kombinácia liekov sa neodporúča:

- dorzolamid s perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy

- lokálne beta-adrenergné lieky.


Ukončenie liečby

Ak je potrebné ukončenie podávania očného timololu u pacientov s koronárnym srdcovým ochorením, liečba sa má vysadiť postupne, tak ako pri systémových betablokátoroch.


Ďalšie účinky betablokády:


Hypoglykémia/diabetes

Betablokátory sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s pravdepodobnosťou vzniku spontánnej hypoglykémie alebo u pacientov s labilným diabetom, pretože betablokátory môžu maskovať znaky a príznaky akútnej hypoglykémie.


Betablokátory môžu tiež maskovať znaky hypertyreózy. Náhle vysadenie liečby betablokátormi môže urýchliť zhoršenie príznakov.


Liečba betablokátormi môže zhoršiť príznaky myasténie gravis.


Ďalšie účinky inhibície karboanhydrázy

Liečba perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy je spojená s urolitiázou ako následkom poruchy acidobázy, hlavne u pacientov s obličkovými kameňmi v anamnéze. Hoci sa pri Amipticu nepozorovali žiadne poruchy acidobázy, zriedkavo bola hlásená urolitiáza. Pretože Amiptic obsahuje lokálny inhibítor karboanhydrázy, ktorý sa absorbuje systémovo, pacienti s obličkovými kameňmi v anamnéze môžu mať pri používaní tohto lieku zvýšené riziko urolitiázy.


Iné

Liečba pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom si vyžaduje okrem podávania látok znižujúcich vnútroočný tlak aj ďalšie terapeutické zákroky. U pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom sa Amiptic nesledoval.


Anestézia pri chirurgickom zákroku

Očné lieky s obsahom betablokátorov môžu blokovať systémové účinky beta-agonistov, napr. adrenalínu. Ak pacient dostáva timolol, anesteziológ má byť informovaný.


Ochorenia rohovky

Dorzolamid: Pri používaní dorzolamidu sa hlásil edém rohovky a ireverzibilná dekompenzácia rohovky u pacientov s už existujúcim chronickým poškodením rohovky a/alebo s vnútroočnou operáciou v anamnéze. Pri používaní dorzolamidu u týchto skupín pacientov sa má postupovať s opatrnosťou.

Timolol: Betablokátory na očné použitie môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti s ochoreniami rohovky sa majú liečiť s opatrnosťou.


Odchlípenie chorioidey

Pri podávaní liečby potláčajúcej sekréciu komorového moku (napr. timolol, acetazolamid) sa po filtračných výkonoch vyskytlo odchlípenie chorioidey.


Tak ako pri ostatných antiglaukomatóznych liekoch, po dlhodobej liečbe boli u niektorých pacientov hlásené vymiznutia odpovede na lokálny timolol maleát. V klinických štúdiách, v ktorých sa sledovalo 164 pacientov počas najmenej troch rokov, sa však po počiatočnej stabilizácii nepozoroval žiadny signifikantný rozdiel v priemernom vnútroočnom tlaku.


Používanie kontaktných šošoviek

Amiptic obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorá môže spôsobiť podráždenie oka. Benzalkóniumchlorid je známy ako látka farbiaca mäkké kontaktné šošovky. Vyvarujte sa preto kontaktu s kontaktnými šošovkami. Pred použitím je potrebné kontaktné šošovky vybrať a opätovne si ich nasadiť najskôr po 15 minútach.


Pediatrické použitie

Pozri časť 5.1.


4.5 Liekové a iné interakcie


Špecifické štúdie liekových interakcií s očnou instiláciou dorzolamid/timolol sa neuskutočnili.


V klinických štúdiách sa očná instilácia dorzolamid/timolol podávala súbežne s nasledovnými systémovými liečivami, pričom sa nepozorovali nežiaduce interakcie: ACE inhibítory, blokátory vápnikového kanála, diuretiká, nesteroidové antiflogistiká vrátane kyseliny acetylsalicylovej a hormóny (napr. estrogén, inzulín, tyroxín).


Existuje však možnosť aditívnych účinkov a vzniku hypotenzie a/alebo výraznej bradykardie pri súbežnom podaní očného roztoku betablokátoru s perorálnymi blokátormi vápnikového kanála, betaadrenergnými blokátormi, antiarytmikami (vrátane amiodarónu), srdcovými digitálisovými glykozidmi, parasympatomimetikami, guanetidínom, omamnými látkami a inhibítormi monoaminoxidázy (MAO).


Počas kombinovanej liečby inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidín, fluoxetín, paroxetín) a timololom bola hlásená zosilnená systémová betablokáda (napr. znížená frekvencia srdca, depresia).


Dorzolamidová zložka v Amipticu je inhibítor karboanhydrázy a aj pri lokálnom podaní sa absorbuje systémovo. V klinických štúdiách nebolo podanie očnej instilácie dorzolamidiumhydrochloridu spojené s poruchami acidobázickej rovnováhy. Avšak pri perorálnom podaní inhibítorov karboanhydrázy boli hlásené tieto poruchy a v niektorých prípadoch viedli k liekovým interakciám (napr. toxicita spojená s liečbou salicylátmi vo vysokých dávkach). Preto je u pacientov užívajúcich Amiptic potrebné zvážiť potenciálne riziko týchto interakcií.


Hoci samotný Amiptic má malý alebo nemá žiadny účinok na veľkosť zrenice, zriedkavo bola hlásená mydriáza pri súbežnom používaní očného roztoku betablokátora a adrenalínu.


Betablokátory môžu zvýšiť hypoglykemický účinok antidiabetík.


Perorálne beta-adrenergné blokátory môžu exacerbovať „rebound“ hypertenziu, ktorá môže vzniknúť po vysadení klonidínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Amiptic sa nemá používať počas gravidity.


Dorzolamid

Nie sú dostupné žiadne adekvátne klinické údaje u exponovaných gravidít. U králikov mal dorzolamid teratogénne účinky po podaní dávok toxických pre matku (pozri časť 5.3).


Timolol

Neexistujú dostatočné údaje pre používanie timololu u gravidných žien. Timolol sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Epidemiologické štúdie neodhalili malformačné účinky, ale ukázali riziko spomalenia intrauterinného rastu, ak sa beta-blokátory podávali perorálne.

Navyše, ak sa betablokátory podávali do pôrodu, pozorovali sa znaky a príznaky betablokády (napr. bradykardia, hypotenzia, respiračná tieseň a hypoglykémia). Ak sa Amiptic podáva až do pôrodu, novorodenca je potrebné počas prvých dní života starostlivo sledovať.


Laktácia


Dorzolamid

Nie je známe, či sa dorzolamid vylučuje do materského mlieka. U dojčiacich potkanov, ktorým sa podával dorzolamid, sa pozoroval pokles prírastku telesnej hmotnosti mláďat. Amiptic sa nemá používať počas laktácie.


Timolol

Timolol sa objavuje v materskom mlieku. Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Pri terapeutických dávkach timololu v očných kvapkách však nie je pravdepodobné, že by sa v materskom mlieku objavili dostatočné množstvá na to, aby vyvolali klinické príznaky betablokády u dojčaťa. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Možné nežiaduce účinky, ako rozmazané videnie, môžu mať u niektorých pacientov vplyv na schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Tak ako iné liečivá, ktoré sa lokálne podávajú do očí, aj dorzolamid/timolol sa absorbuje do systémovej cirkulácie. Môže to spôsobiť podobné nežiaduce účinky, ako nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali pri systémových betablokátoroch. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po lokálnom podaní do oka je nižší ako pri systémovom podaní. Uvedené nežiaduce reakcie zahŕňali reakcie pozorované pri triede betablokátorov vo forme očných instilácií.


V klinických štúdiách sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky špecifické pre dorzolamid/timolol; nežiaduce účinky boli limitované na tie, ktoré boli predtým hlásené pri podávaní dorzolamidiumchloridu a/alebo timolol maleátu. Vo všeobecnosti boli časté nežiaduce účinky mierneho charakteru a nevyžadovali prerušenie liečby.


V rámci klinických štúdií sa očná roztoková instilácia dorzolamid/timolol podávala 1 035 pacientom. Približne 2,4 % všetkých pacientov prerušilo liečbu dorzolamidom/timololom pre lokálne očné nežiaduce reakcie a približne 1,2 % všetkých pacientov prerušilo liečbu v dôsledku lokálnych nežiaducich reakcií svedčiacich o alergii alebo precitlivenosti (ako zápal viečka alebo konjunktivitída).


Počas klinických štúdií alebo po uvedení lieku do praxe boli pre dorzolamid/timolol alebo jednu z jeho zložiek hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


[veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10 ), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100 ), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov)].


Poruchy imunitného systému:

Timolol maleát očná instilácia:

Neznáme: systémové alergické reakcie vrátane angioedému, žihľavka, lokalizovaná a generalizovaná vyrážka, pruritus, anafylaktická reakcia


Poruchy metabolizmu a výživy:

Timolol maleát očná instilácia:

Neznáme: hypoglykémia


Poruchy nervového systému a psychické poruchy

Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Časté: bolesť hlavy*

Zriedkavé: závrat*, parestézia*


Timolol maleát očná instilácia:

Časté: bolesť hlavy*

Menej časté: závrat*, depresia*

Zriedkavé: nespavosť*, nočné mory*, strata pamäti, parestézia*, zhoršenie známok a príznakov myasthenia gravis, znížené libido*, cerebrovaskulárna príhoda*

Neznáme: synkopa, mozgová ischémia


Poruchy oka


Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Veľmi časté: pálenie a pichanie

Časté: nastrieknutie spojoviek, rozmazané videnie, erózia rohovky, svrbenie očí, slzenie


Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Časté: zápal očného viečka*, podráždenie očného viečka*

Menej časté: iridocyklitída*

Zriedkavé: podráždenie vrátane začervenania*, bolesť*, krusty očného viečka*, prechodná myopia (ktorá sa upravila po prerušení liečby), edém rohovky*, očná hypotónia*, odchlípenie chorioidey (po filtračných výkonoch)*


Timolol maleát očná instilácia:

Časté: znaky apríznaky očného podráždenia (napr. pálenie, bodanie, svrbenie, slzenie, začervenanie), blefaritída*, keratitída*, zníženie citlivosti rohovky a suchosť očí*

Menej časté: poruchy videnia vrátane refraktérnych zmien (v niektorých prípadoch v dôsledku vysadenia miotickej liečby)*

Zriedkavé: ptóza, diplopia, rozmazané videnie a odchlípenie chorioidey po filtračných výkonoch (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní)*

Neznáme: erózia rohovky


Poruchy ucha a labyrintu


Timolol maleát očná instilácia:

Zriedkavé: tinitus*


Poruchy srdca a srdcovej činnosti a poruchy ciev


Timolol maleát očná instilácia:

Menej časté: bradykardia*, synkopa*

Zriedkavé: hypotenzia*, bolesť hrudníka*, palpitácie*, edém*, arytmia*, kongestívne srdcové zlyhanie*, atrioventrikulárna blokáda*, zástava srdca*, mozgová ischémia, klaudikácie, Raynaudov fenomén*, studené ruky a chodidlá*

Neznáme: srdcové zlyhanie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Časté: sinusitída

Zriedkavé: dýchavičnosť, respiračné zlyhanie, rinitída


Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Zriedkavé: epistaxa*


Timolol maleát očná instilácia:

Menej časté: dyspnoe*

Zriedkavé: bronchospazmus (predovšetkým u pacientov s anamnézou bronchospastického ochorenia)*, kašeľ*


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Veľmi časté: porucha chuti


Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Časté: nauzea*

Zriedkavé: dráždenie hrdla, suchosť v ústach*


Timolol maleát očná instilácia:

Menej časté: nauzea*, dyspepsia*

Zriedkavé: hnačka, suchosť v ústach*

Neznáme: dysgeúzia, abdominálna bolesť, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Zriedkavé: kontaktná dermatitída


Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Zriedkavé: vyrážka*


Timolol maleát očná instilácia:

Zriedkavé: alopécia*, psoriaziformná vyrážka alebo exacerbácia psoriázy*

Neznáme: kožná vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Timolol maleát očná instilácia:

Zriedkavé: systémový lupus erytematosus

Neznáme: myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest


Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Menej časté: urolitiáza


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Timolol maleát očná instilácia:

Zriedkavé: Peyronova choroba*

Neznáme: sexuálna dysfunkcia, znížené libido


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Zriedkavé: znaky a symptómy systémových alergických reakcií vrátane angioedému, urtikárie, pruritu, vyrážky, anafylaxie, zriedkavo bronchospazmus


Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Časté: malátnosť/únava*


Timolol maleát očná instilácia:

Menej časté: asténia/únava*


* Tieto nežiaduce účinky boli tiež pozorované pri očnej instilácii dorzolamid/timolol po uvedení lieku na trh.


Laboratórne nálezy


V klinických štúdiách dorzolamid/timolol neviedol ku klinicky významným poruchám elektrolytovej rovnováhy.


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní očnou instiláciou dorzolamid/timolol po jej náhodnom alebo úmyselnom užití u ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Existujú hlásenia o neúmyselnom predávkovaní očným roztokom timolol maleátu, ktoré viedlo k podobným systémovým účinkom ako po podaní systémových beta-adrenergných blokátorov, ako závrat, bolesť hlavy, dýchavičnosť, bradykardia, bronchospazmus a zástava srdca. Najčastejšie znaky a príznaky, ktoré možno očakávať po predávkovaní dorzolamidom, sú elektrolytová nerovnováha, vývoj acidotického stavu a prípadne účinky na centrálny nervový systém.


O predávkovaní dorzolamidiumchloridom po jeho náhodnom alebo úmyselnom užití u ľudí sú dostupné len obmedzené údaje. Po perorálnom užití bola hlásená somnolencia. Po lokálnej aplikácii boli hlásené: nauzea, závrat, bolesť hlavy, únava, nezvyčajné sny a dysfágia.


Liečba má byť symptomatická a podporná. Treba sledovať hladiny elektrolytov v sére (najmä draslík) a pH krvi. Štúdie preukázali, že timolol sa iba ťažko dialyzuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatiká a miotiká,betablokátory – timolol, kombinácie

ATC kód: S01ED51


Mechanizmus účinku

Očná instilácia Amiptic obsahuje dve zložky: dorzolamidiumchlorid a timolol maleát. Každá z týchto dvoch zložiek znižuje zvýšený vnútroočný tlak znížením sekrécie komorového moku, avšak rozdielnym mechanizmom účinku.


Dorzolamidiumchlorid je silný inhibítor ľudskej karboanhydrázy II. Inhibícia karboanhydrázy v ciliárnych výbežkoch oka znižuje sekréciu komorového moku pravdepodobne tým, že spomaľuje tvorbu bikarbonátových iónov s následným znížením transportu sodíka a tekutiny. Timolol maleát je neselektívny blokátor betaadrenergných receptorov. Presný mechanizmus účinku timolol maleátu v znižovaní vnútroočného tlaku nie je doteraz jasne stanovený, hoci fluorescenčná štúdia a tonografické štúdie naznačujú, že dominantný účinok môže byť v znížení tvorby tekutiny. V niektorých štúdiách sa však pozorovalo tiež mierne zvýšenie odtoku. Kombinovaný účinok týchto dvoch látok vedie k výraznejšiemu zníženiu vnútroočného tlaku v porovnaní s účinkom samostatného podania jednotlivých zložiek lieku.


Po lokálnom podaní očná instilácia dorzolamid/timolol znižuje zvýšený vnútroočný tlak, či už súvisí, alebo nesúvisí s glaukómom. Zvýšený vnútroočný tlak je hlavný rizikový faktor v patogenéze poškodenia zrakového nervu a glaukomatóznej straty zorného poľa.

Očná instilácia dorzolamid/timolol znižuje vnútroočný tlak bez bežných nežiaducich účinkov miotík, ako je šeroslepota, akomodačný kŕč a zúženie zreníc.


Farmakodynamické účinky


Klinické účinky:

Dospelí pacienti

V klinických štúdiách s dĺžkou trvania do 15 mesiacov sa porovnával vnútroočný tlak znižujúci účinok očnej instilácie dorzolamid/timolol podávanej dvakrát denne (ráno a večer) s účinkom samostatne alebo súčasne podávaného 0,5 % timololu a 2 % dorzolamidu u pacientov s glaukómom alebo očnou hypertenziou, u ktorých bola v štúdiách kombinovaná terapia považovaná za vhodnú. Patrili sem neliečení pacienti a pacienti neadekvátne kontrolovaní monoterapiou timololom. Väčšina pacientov bola pred zaradením do štúdie liečená lokálnymi betablokátormi v monoterapii. V analýze kombinovaných štúdií bolo zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní očnej instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne výraznejšie ako pri monoterapii buď 2 % dorzolamidom podávaným trikrát denne, alebo 0,5 % timololom podávaným dvakrát denne. Zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní očnej instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne bolo ekvivalentné jeho zníženiu pri súčasnej terapii dorzolamidom podávaným dvakrát denne a timololom podávaným dvakrát denne. Meraním v rôznych časových bodoch bolo preukázané, že zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní očnej instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne trvá počas celého dňa a tento účinok sa udržiava počas dlhodobého podávania.


Pediatrická populácia

Uskutočnila sa 3-mesačná kontrolovaná štúdia s primárnym cieľom dokumentovať bezpečnosť 2 % očnej instilácie dorzolamidiumchloridu u detí mladších ako 6 rokov. V nezaslepenej fáze tejto štúdie dostávalo očnú instiláciu dorzolamid/timolol 30 pacientov mladších ako 6 rokov a vo veku 2 rokov alebo starších, ktorých vnútroočný tlak nebol dostatočne kontrolovaný monoterapiou dorzolamidom alebo timololom. Účinnosť sa u týchto pacientov nehodnotila. V tejto malej skupine pacientov bolo podávanie očnej instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne vo všeobecnosti dobre tolerované, 19 pacientov dokončilo liečebné obdobie a 11 pacientov ho prerušilo z dôvodu chirurgického zákroku, zmeny liečby alebo z iných dôvodov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Dorzolamidiumchlorid:


Na rozdiel od perorálnych inhibítorov karboanhydrázy, lokálne podanie dorzolamidiumchloridu umožňuje liečivu pôsobiť priamo v oku pri podstatne nižších dávkach, a teda pri menšej systémovej expozícii. V klinických štúdiách to viedlo k zníženiu vnútroočného tlaku bez porúch acidobázickej rovnováhy či zmien elektrolytov, ktoré sú typické pre perorálne inhibítory karboanhydrázy.


Pri lokálnom podaní sa dorzolamid dostáva do systémového obehu. Aby sa určil potenciál inhibície systémovej karboanhydrázy po lokálnom podaní, merali sa koncentrácie liečiva a jeho metabolitu v erytrocytoch a plazme a inhibícia karboanhydrázy v erytrocytoch (RBCs). Dorzolamid sa pri dlhodobom podávaní kumuluje v erytrocytoch v dôsledku selektívnej väzby na KA-II (KA – karboanhydráza), pričom v plazme sa udržiava extrémne nízka koncentrácia voľného liečiva. Z materského liečiva sa tvorí jediný N-dezetylovaný metabolit, ktorý inhibuje KA-II menej účinne ako materské liečivo, ale inhibuje aj menej aktívny izoenzým (KA-I). Metabolit sa tiež hromadí v erytrocytoch, kde sa viaže primárne na KA-I. Dorzolamid sa stredne silno viaže na plazmatické bielkoviny (približne 33 %). Dorzolamid sa vylučuje predovšetkým nezmenený močom; metabolit sa tiež vylučuje močom. Po skončení podávania sa dorzolamid vyplavuje z erytrocytov nelineárne, čo má za následok počiatočný rýchly pokles koncentrácie liečiva, po ktorom nasleduje pomalšia eliminačná fáza s polčasom približne štyri mesiace.


Keď sa dorzolamid podával perorálne, aby sa simulovala maximálna systémová expozícia po dlhodobom lokálnom očnom podávaní, rovnovážny stav sa dosiahol do 13 týždňov. V rovnovážnom stave sa v plazme prakticky nenachádzalo žiadne voľné liečivo alebo jeho metabolit; inhibícia KA v erytrocytoch bola slabšia, než je predpokladaná inhibícia potrebná na farmakologické ovplyvnenie renálnej funkcie alebo dýchania. Podobné farmakokinetické výsledky sa pozorovali po dlhodobom lokálnom podávaní dorzolamidiumchloridu. Niektorí starší pacienti s poruchou obličiek (odhadovaný klírens kreatinínu 30-60 ml/min) však mali vyššie koncentrácie metabolitu v erytrocytoch, tomuto nálezu však nebolo možné priamo pripísať žiadne významné rozdiely v inhibícii karboanhydrázy a žiadne klinicky významné systémové nežiaduce účinky.


Timolol maleát :


V štúdii plazmatickej koncentrácie liečiva u 6 jedincov bola stanovená systémová expozícia timololu po lokálnom podaní 0,5 % očnej instilácie timolol maleátu dvakrát denne. Priemerná maximálna koncentrácia v plazme po rannom podaní bola 0,46 ng/ml a po popoludňajšom podaní 0,35 ng/ml.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Očný a systémový bezpečnostný profil jednotlivých zložiek lieku je dobre stanovený.


Dorzolamid

U králikov sa po podaní dávok dorzolamidu toxických pre matku spojených s metabolickou acidózou pozorovali malformácie tiel stavcov.


Timolol

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok.


Navyše u zvierat, ktorým sa podávala lokálna očná instilácia dorzolamidiumchloridu a timololmaleátu samostatne alebo v kombinácii, sa nepozorovali žiadne oftalmologické nežiaduce účinky. In vitro a in vivo štúdie s jednotlivými zložkami nepreukázali mutagénny potenciál. Pri podávaní Amipticu v terapeutických dávkach sa preto nepredpokladá žiadne signifikantné riziko z hľadiska bezpečnosti u človeka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E 421)

Hydroxyetylcelulóza

Citrónan sodný (E 331)

Hydroxid sodný (E 524) (na úpravu pH)

Benzalkóniumchlorid

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Po prvom otvorení: 28 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Dávkovač očných kvapiek pozostáva z bielej nepriehľadnej fľaše z polyetylénu strednej hustoty so zatavenou kvapkacou špičkou z LDPE a HDPE skrutkovacím uzáverom s bezpečnostným prúžkom, v papierovej škatuli.


Veľkosti balenia: 1, 3 alebo 6 fľaštičiek s obsahom 5 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0155/13-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


11


Amiptic 20 mg/ml + 5 mg/ml