+ ipil.sk

AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsulyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č. 2010/07395, 2011/00001, 2011/00002, 2011/00003, 2011/00004


Písomná informácia pre používateľov


AMIRAP 2,5 mg/2,5 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly


ramipril/amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.

- Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Amirap a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Amirap

3. Ako užívať Amirap

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amirap

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Amirap a na čo sa používa


Amirap obsahuje dve liečivá nazývané ramipril a amlodipín. Ramipril patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva inhibítory ACE (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín), kým amlodipín patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva blokátory vápnikového kanála.


Ramipril účinkuje tým, že:

• znižuje tvorbu látok vo Vašom tele, ktoré by mohli zvýšiť Váš krvný tlak.

• uvoľňuje a rozširuje Vaše cievy.

• uľahčuje Vášmu srdcu pumpovať krv po celom Vašom tele.


Amlodipín účinkuje tým, že:

• uvoľňuje a rozširuje Vaše cievy.


Amirap sa môže používať na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní jednotlivými liekmi podávanými súbežne v rovnakých dávkach ako v kombinácii, ale v samostatných tabletách.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Amirap


Neužívajte Amirap

- ak ste alergický na ramipril alebo amlodipín (liečivá), ktorékoľvek ďalšie blokátory vápnikového kanála dihydropyridínového typu alebo ACE inhibítory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní a opuch Vašich pier, tváre, hrdla alebo jazyka.

- ak máte nestabilnú zníženú funkciu srdca po akútnom srdcovom záchvate

- ak ste niekedy mali šok, vrátane šoku v dôsledku náhleho zníženia funkcie srdca

- ak máte závažné zúženie výtokovej časti ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej

stenózy)

 • ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu nazývanú „angioedém“

Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie, žihľavku (urtikáriu), červené škvrny na rukách, chodidlách a hrdle, opuch hrdla a jazyka, opuch v oblasti očí a pier, ťažkosti pri dýchaní a prehĺtaní.

 • ak chodíte na dialýzu alebo akýkoľvek iný druh filtrácie krvi

V závislosti od používaného prístroja liečba Amirapom nemusí byť pre Vás vhodná.

 • ak máte tažkosti s obličkami zapríčinené zníženým zásobovaním Vašich obličiek krvou (renálna arteriálna stenóza).

 • počas posledných 6 mesiacov tehotenstva (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“ uvedenú nižšie)

 • ak je Váš krvný tlak výrazne nízky alebo Vám kolíše

Váš lekár bude musieť zhodnotiť Váš stav.


Neužívajte Amirap, ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Amirap.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Amirap, obráťte na Vášho lekára alebo lekárnika:

- ak ste starší pacient

- ak máte ťažkosti so srdcom, pečeňou alebo obličkami

- ak máte riziko porúch cirkulácie v srdci alebo mozgu v prípade akútneho nízkeho krvného tlaku

- ak ste stratili veľa solí alebo telesných tekutín (v dôsledku vracania, hnačky, nadmerného potenia, stravy so zníženým prísunom solí, užívania diuretík (tabliet na odvodnenie) počas dlhšieho obdobia alebo ak chodievate na dialýzu)

- ak máte podstúpiť liečbu na zníženie Vašej alergie na uštipnutie včelou alebo osou

(desenzibilizácia)

- ak máte užiť anestetikum

Môže sa Vám podať kvôli operácii alebo akémukoľvek zubnému zákroku. Možno budete musieť ukončiť Vašu liečbu Amirap jeden deň vopred; poraďte sa so svojím lekárom.

- ak máte vysoké množstvo draslíka vo Vašej krvi (zistené z výsledkov krvných testov)

- ak máte kolagénové cievne ochorenie ako je sklerodermia alebo systémový lupus erythematosus

- ak ste tmavej farby pleti:

Existuje u Vás vyššie riziko:

• náhleho, vo väčšine prípadov bolestivého závažného opuchu hlbokých vrstiev kože, hlavne na tvári

• zníženého účinku ramiprilu

 • ak máte kašeľ

Ak sa zhorší, informujte o tom svojho lekára.

 • ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Amirap sa neodporúča užívať počas prvých 3 mesiacov tehotenstva a po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo ak si nie ste istý), obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Amirap.


Odporúča sa, aby Vám Váš lekár sledoval počet bielych krviniek. Častejšie sledovanie sa odporúča:

 • na začiatku liečby

 • u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo kolagénovým cievnym ochorením alebo

 • ak sa používajú lieky, ktoré ovplyvňujú počet krvných buniek


Deti a dospievajúci

Amirap sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, nakoľko nie sú dostupné informácie u tejto populácie.


Iné lieky a Amirap

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis (vrátane rastlinných prípravkov), povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to z toho dôvodu, že Amirap môže ovplyvniť účinok niektorých iných liekov. Tiež niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Amirapu.


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Tieto môžu znížiť účinok Amirapu:

 • lieky proti bolesti a protizápalové lieky (napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je

ibuprofén, indometacín alebo kyselina acetylsalicylová)

 • lieky na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku, zlyhania srdca, astmy alebo alergií, ako je

efedrín, noradrenalín, adrenalín, izoproterenol, dobutamín alebo dopamín

Váš lekár Vám bude musieť skontrolovať krvný tlak.

 • rifampicín (antibiotikum na liečbu tuberkulózy)

 • ľubovník bodkovaný (rastlinný liek na depresiu)


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Tieto môžu zvyšovať riziko výskytu vedľajších účinkov, ak ich užívate spolu s Amirapom:

 • lieky proti bolesti a protizápalové lieky (napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je

ibuprofén alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová)

 • lieky na liečbu rakoviny (chemoterapia)

 • lieky, ktoré zabraňujú organizmu odmietnutie orgánov po transplantácii, ako je cyklosporín alebo takrolimus

 • diuretiká (lieky na odvodnenie), ako je furosemid

 • lieky, ktoré znižujú krvný tlak

 • lieky, ktoré môžu zvyšovať množstvo draslíka v krvi, ako sú spironolaktón, triamterén, amilorid, draselné soli a heparín (na zriedenie krvi), trimetoprin, takrolimus, cyklosporín

Vyžaduje sa dôsledné sledovanie hladiny draslíka v krvi, ak sa tieto liečivá používajú súbežne.

 • steroidné lieky na liečbu zápalu, ako je prednizolón

 • alopurinol (používaný na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi)

 • prokaínamid (na liečbu porúch srdcového rytmu)

 • lieky, ktoré môžu ovplyvniť počet krvných buniek

 • ketokonazol, itrakonazol (používané na liečbu plesňových infekcií)

 • erytromycín (antibiotikum používané na liečbu niektorých bakteriálnych infekcií)

 • ritonavir (používaný na liečbu pacientov infikovaných vírusom HIV)

 • diltiazem (na liečbu niektorých ochorení srdca a vysokého krvného tlaku)


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Ich účinok môže byť ovplyvnený liečbou Amirapom:

 • lieky na liečbu cukrovky, ako sú lieky znižujúce hladinu glukózy podávané cez ústa (perorálne) a inzulín

Amirapmôže znižovať hladinu cukru vo Vašej krvi. Pokiaľ užívate Amirap, budú Vám dôkladne kontrolovať hladinu cukru v krvi.

 • lítium (na liečbu psychických ťažkostí)

Amirapmôže zvyšovať hladinu lítia vo Vašej krvi. Váš lekár Vám bude dôkladne kontrolovať hladinu lítia v krvi.


Ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo ak si nie ste istý), obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Amirap.


Amirapa jedlo, nápoje a alkohol

 • Požívanie alkoholu počas liečby Amirapom môže vyvolať závraty alebo mdloby. Ak si nie ste istý, aké množstvo alkoholu môžete vypiť počas užívania Amirapu, poraďte sa so svojím lekárom, pretože užívanie liekov znižujúcich krvný tlak spolu s požívaním alkoholu môže zosilniť ich účinok.

 • Amirap sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak si myslíte že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi.

Amirap nemáte užívať počas prvých 12 týždňov tehotenstva a nesmiete ho užívať po 13. týždni, pretože jeho užívanie počas tehotenstva môže byť škodlivé pre Vaše dieťa. Ak otehotniete počas liečby Amirapom, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.

Ešte pred plánovaným tehotenstvom prejdite na vhodnú alternatívnu liečbu.


Ak dojčíte, Amirap nemáte užívať.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania Amirapu môžete mať závraty. Toto je pravdepodobnejšie na začiatku liečby Amirapom, alebo ak začínate užívať vyššiu dávku. Ak sa u Vás objavia závraty, neveďte vozidlo ani neobsluhujte žiadne zariadenia alebo stroje.


Amirap5 mg/10 mg a 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly obsahujú azorubín (E122).

Azorubín (E122) môže spôsobiť alergické reakcie.


Amirap 5 mg /5 mg a 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly obsahujú červeň allura (E129).

Červeň allura (E129) môže spôsobiť alergické reakcie.


3. Ako užívať Amirap


Vždy užívajtetento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 • Tento liek sa užíva ústami v rovnakom čase každý deň, s jedlom alebo bez jedla.

 • Tvrdé kapsuly prehltnite celé a zapite ich tekutinou.

 • Tvrdé kapsuly nedrvte ani nežuvajte.


Koľko tvrdých kapsúl máte užívať

 • Zvyčajná dávka je 1 kapsula so silou, ktorú Vám predpíše Váš lekár.

 • V závislosti od účinku Vám môže Váš lekár zvýšiť alebo upraviť dávku.

 • Maximálna dávka je 1 kapsula so silami 10 mg/10 mg jedenkrát denne.


Starší pacienti

U veľmi starých a telesne slabých pacientov sa podávanie Amirapu neodporúča.


Použitie u detí a dospievajúcich

Použitie Amirapu sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Ak si myslíte že účinok tohto lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak užijete viac Amirapu, ako máte

Povedzte to svojmu lekárovi alebo ihneď choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Cestou do nemocnice neveďte vozidlo, požiadajte niekoho iného, aby Vás odviezol alebo zavolajte sanitku. Zoberte so sebou škatuľku s liekom, aby lekár vedel, čo užívate.

Ak zabudnete užiť Amirap

Ak ste zabudli užiť svoju dávku, užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú kapsulu.


Ak prestanete užívať Amirap

Neukončujte náhle užívanie tohto lieku, ani nemeňte predpísanú dávku bez konzultácie so svojím lekárom, pretože v takýchto prípadoch sa môže Vaše ochorenie dočasne zhoršiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Amirapa ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete naliehavo potrebovať pomoc lekára:

 • opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, ako aj svrbenie a vyrážka.

Môže ísť o príznaky závažnej alergickej reakcie na Amirap.

 • závažné kožné reakcie, vrátane vyrážky, vriedkov vo Vašich ústach, zhoršenia už existujúceho kožného ochorenia, začervenanie, tvorba pľuzgierov alebo odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém).


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa u Vás vyskytne:

 • zrýchlený srdcový tep, nepravidelný alebo silný srdcový tep (palpitácie), bolesť v hrudníku, tlak v hrudníku alebo závažnejšie ťažkosti, vrátane srdcového infarktu a mozgovej porážky.

 • skrátený dych alebo kašeľ.

Môže ísť o príznaky pľúcnych ťažkostí.

 • ľahko sa tvoriace modriny, dlhšie trvajúce krvácanie ako zvyčajne, akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), červené bodky na koži alebo častejší výskyt infekcií než zvyčajne, bolesť hrdla a horúčka, pocit únavy, mdloby, závraty alebo bledá koža.

Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou dreňou.

 • silná bolesť žalúdka, ktorá môže prechádzať do oblasti chrbta.

To môže byť príznakom zápalu pankreasu (pankreatitídy).

 • horúčka, zimnica, únava, strata chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit na vracanie, zožltnutie kože alebo očí (žltačka).

Môže ísť o príznaky ťažkostí s pečeňou, ako je zápal pečene (hepatitída) alebo poškodenie pečene.


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak sa niektorý z nasledujúcich stavov zhorší alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní.


Časté, postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

 • ospalosť (najmä na začiatku liečby)

 • palpitácie (vnímanie vlastného srdcového rytmu), sčervenanie tváre

 • opuch členka, edém

 • bolesť hlavy alebo pocit únavy

 • závraty. Tieto sú pravdepodobnejšie na začiatku liečby Amirapom, alebo ak začínate užívať vyššiu dávku.

 • mdloby (synkopa), hypotenzia (výrazne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo postavíte alebo si rýchlo sadnete

 • suchý dráždivý kašeľ, zápal prinosových dutín (sinusitída) alebo priedušiek, skrátený dych

 • bolesť žalúdka alebo brucha, hnačka, poruchy trávenia, pocit na vracanie alebo vracanie

 • zápal žalúdka a/alebo čreva

 • kožná vyrážka s ohraničenou alebo neohraničenou plochou

 • bolesť v hrudníku

 • kŕče alebo bolesť svalov

 • vyššia hladina draslíka vo Vašej krvi ako je bežné -zistené z výsledkov krvných testov


Menej časté, postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

 • zmeny nálady, nespavosť

 • trasenie

 • poruchy zraku (vrátane diplopie-dvojitého videnia)

 • zvonenie v ušiach

 • kýchanie/výtok z nosa

 • črevné ťažkosti (vrátane hnačky a zápchy),

 • vypadávanie vlasov

 • exantém, fialové škvrny na koži (purpura), zafarbenie kože

 • zvýšená potreba močenia, najmä v noci, porucha močenia

 • nevoľnosť, slabosť

 • bolesť chrbta

 • zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti

 • zväčšenie prsníkov u mužov

 • poruchy rovnováhy (vertigo)

 • svrbenie a neobvyklé pocity na koži, ako sú necitlivosť, brnenie, pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia)

 • strata chute alebo zmena vnímania chute

 • ťažkosti so spánkom

 • depresívne pocity, úzkosť, zvýšená nervozita alebo nepokoj

 • upchatý nos, ťažkosti s dýchaním alebo zhoršenie astmy

 • opuch čreva nazývaný „intestinálny angioedém“, ktorý sa prejavuje bolesťou brucha, vracaním alebo hnačkou

 • zápal pankreasu (pankreatitída)

 • pálenie záhy, zápcha alebo sucho v ústach

 • zvýšená tvorba moču počas dňa

 • nadmerné potenie

 • strata chute do jedla alebo znížená chuť do jedla (anorexia)

 • zrýchlený alebo nepravidelný srdcový tep

 • opuch rúk a nôh. Môže ísť o príznaky nadmerného zadržiavania tekutín v tele.

 • rozmazané videnie

 • bolesť kĺbov

 • horúčka

 • sexuálna neschopnosť u mužov, znížená sexuálna túžba u mužov alebo žien

 • zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) zistený podľa krvných testov

 • krvné testy, ktoré dokazujú zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek

 • srdcový záchvat

 • zvýšená hladina cukru v krvi

 • opuch tváre, pier alebo hrdla. Pozrite prvý odstavec na začiatku časti 4.

 • znížená funkcia obličiek

 • bolesť


Zriedkavé, postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

 • pocit neistoty alebo zmätenosti

 • červený a opuchnutý jazyk

 • silné popraskanie kože alebo odlupovanie kože, svrbivé, hrčovité vyrážky

 • problémy s nechtami (napr. odpadávanie alebo odlupovanie nechtov z nechtového lôžka)

 • kožná vyrážka alebo tvorba modrín

 • škvrny na koži a studené končatiny

 • začervenané, svrbiace, opuchnuté oči alebo slzenie

 • poruchy sluchu

 • krvné testy poukazujúce na znížený počet červených krviniek, bielych krviniek alebo krvných doštičiek alebo znížené množstvo hemoglobínu

 • zápal ciev

 • zúženie ciev

 • poškodenie buniek pečene


Veľmi zriedkavé, postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

 • alergická reakcia

 • zápal pečene

 • zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie než obvykle

 • vysoký krvný tlak

 • nervová porucha, ktorá sa netýka mozgu a miechy

 • zdurenie ďasien

 • závažné kožné reakcie

Pozrite druhý odstavec na začiatku časti 4.


Iné zaznamenané vedľajšie účinky (s neznámou frekvenciou)

Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak sa niektorý z nasledujúcich stavov zhorší alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní.

 • poruchy pozornosti

 • zápal sliznice v ústach s malými vriedkami

 • krvné testy poukazujúce na príliš nízky počet krviniek vo Vašej krvi

 • krvné testy poukazujúce na nižšiu hladinu sodíka vo Vašej krvi ako je obvyklé

 • zmena zafarbenia prstov a špičiek prstov, ak je Vám chladno a následne pálenie alebo pocit bolesti, ak je Vám teplo (Raynaudov fenomén)

 • spomalené reakcie alebo zhoršená schopnosť reagovať

 • pocit horúčavy

 • poruchy čuchu

 • psoriáza

 • zlyhanie funkcie kostnej drene

 • závažné alergické reakcie

 • poruchy cirkulácie v mozgu, vrátane mozgovej príhody

 • zvýšenie hladín niektorých protilátok


Ak sa u Vás niektorý z vedľajších účinkov zhorší, alebo ak sa u Vás vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Amirap


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia (napr. zmenu farby).


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Amirap obsahuje


 • Liečivá sú:

Amirap 2,5 mg/2,5 mg tvrdé kapsuly:

2,5 mg ramiprilu a 2,5 mg amlodipínu (vo forme 3,475 mg amlodipíniumbesilátu) v každej tvrdej kapsule

Amirap5 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

5 mg ramiprilu a 5 mg amlodipínu (vo forme 6,95 mg amlodipíniumbesilátu) v každej tvrdej kapsule

Amirap10 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

10 mg ramiprilu a 5 mg amlodipínu (vo forme 6,95 mg amlodipíniumbesilátu) v každej tvrdej kapsule

Amirap5 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

5 mg ramiprilu a 10 mg amlodipínu (vo forme 13,9 mg amlodipíniumbesilátu) v každej tvrdej kapsule

Amirap10 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

10 mg ramiprilu a 10 mg amlodipínu (vo forme 13,9 mg amlodipíniumbesilátu) v každej tvrdej kapsule


 • Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly: krospovidón, hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, glycerol dibehenát

Amirap2,5 mg/2,5 mg tvrdé kapsuly: Telo a vrchnák kapsuly: červený oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171), želatína

Amirap5 mg/5 mg tvrdé kapsuly:Telo a vrchnák kapsuly: briliantová modrá FCF (E133), červeň allura AC (E129), oxid titaničitý (E171), želatína

Amirap10 mg/5 mg tvrdé kapsuly:Telo kapsuly: červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína; Vrchnák kapsuly: briliantová modrá FCF (E133), červeň allura AC (E129),

oxid titaničitý (E171), želatína

Amirap5 mg/10 mg tvrdé kapsuly:Telo kapsuly: červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína; Vrchnák kapsuly: indigokarmín (E132), azorubín (E122), oxid titaničitý (E171), želatína

Amirap10 mg/10 mg tvrdé kapsuly:Telo a vrchnák kapsuly: indigokarmín (E132), azorubín (E122), oxid titaničitý (E171), želatína


Ako vyzerá Amirap a obsah balenia


Vzhľad:


Amirap 2,5 mg/2,5 mg tvrdé kapsuly:

Neoznačené samo-uzatvárajúce tvrdé želatínové kapsuly typu Coni Snap, veľkosti 3, s nepriehľadným telom telovej farby a nepriehľadným vrchnákom telovej farby naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom bez zápachu alebo takmer bez zápachu, bez mechanických nečistôt.

Amirap5 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

Neoznačené samo-uzatvárajúce tvrdé želatínové kapsuly typu Coni Snap, veľkosti 3, s nepriehľadným telom ametystovej farby a nepriehľadným vrchnákom ametystovej farby naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom bez zápachu alebo takmer bez zápachu, bez mechanických nečistôt.

Amirap10 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

Neoznačené samo-uzatvárajúce tvrdé želatínové kapsuly typu Coni Snap, veľkosti 0, s nepriehľadným telom telovej farby a nepriehľadným vrchnákom ametystovej farby naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom bez zápachu alebo takmer bez zápachu, bez mechanických nečistôt.

Amirap5 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

Neoznačené samo-uzatvárajúce tvrdé želatínové kapsuly typu Coni Snap, veľkosti 0, s nepriehľadným telom telovej farby a nepriehľadným vrchnákom gaštanovohnedej farby naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom bez zápachu alebo takmer bez zápachu, bez mechanických nečistôt.

Amirap10 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

Neoznačené samo-uzatvárajúce tvrdé želatínové kapsuly typu Coni Snap, veľkosti 0, s nepriehľadným telom gaštanovohnedej farby a nepriehľadným vrchnákom gaštanovohnedej farby naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom bez zápachu alebo takmer bez zápachu, bez mechanických nečistôt.


Obsah balenia:

10, 20, 30, 50 alebo 100 tvrdých kapsúl v blistroch v papierovej škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Egis Pharmaceuticals PLC

Bökenyföldi ut 118-120, Budapešť, Maďarsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1526 Ľubľana, Slovinsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Alle 1, 39179 Barleben, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Ramipril/Amlodipin Sandoz 2,5 mg/2,5 mg – Hartkapseln

Ramipril/Amlodipin Sandoz 5 mg/5 mg – Hartkapseln

Ramipril/Amlodipin Sandoz 10 mg/5 mg – Hartkapseln

Ramipril/Amlodipin Sandoz 5 mg/10 mg – Hartkapseln

Ramipril/Amlodipin Sandoz 10 mg/10 mg – Hartkapseln

Bulharsko: Amlopin DUO 5 mg/5 mg capsules, hard

Česká republika: Piramil Combi 2,5 mg/2,5 mg

Piramil Combi 5 mg/5 mg

Piramil Combi 10 mg/5 mg

Piramil Combi 5 mg/10 mg

Piramil Combi 10 mg/10 mg

Estónsko: Dipranecor

Nemecko: Ramipril HEXAL plus Amlodipin 2,5 mg/2,5 mg Hartkapseln

Ramipril HEXAL plus Amlodipin 5 mg/5 mg Hartkapseln

Ramipril HEXAL plus Amlodipin 10 mg/5 mg Hartkapseln

Ramipril HEXAL plus Amlodipin 5 mg/10 mg Hartkapseln

Ramipril HEXAL plus Amlodipin 10 mg/10 mg Hartkapseln

Litva: Dipranecor 2.5 mg/2.5 mg kietosios capsules

Dipranecor 5 mg/5 mg kietosios capsules

Dipranecor 10 mg/5 mg kietosios capsules

Dipranecor 5 mg/10 mg kietosios capsules

Dipranecor 10 mg/10 mg kietosios capsules

Lotyšsko: Dipranecor 5 mg/5 mg cietās kapsulas

Dipranecor 10 mg/5 mg cietās kapsulas

Dipranecor 5 mg/10 mg cietās kapsulas

Dipranecor 10 mg/10 mg cietās kapsulas

Poľsko: Sumilar

Slovenská republika: AMIRAP 2,5 mg/2,5 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 03/2012.


10


AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č. 2010/07395, 2011/00001, 2011/00002, 2011/00003, 2011/00004


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


AMIRAP 2,5 mg/2,5 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly

AMIRAP 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Amirap 2,5 mg/2,5 mg tvrdé kapsuly:

2,5 mg ramiprilu, 2,5 mg amlodipínu (vo forme 3,475 mg amlodipíniumbesilátu) v tvrdej kapsule


Amirap 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

5 mg ramiprilu, 5 mg amlodipínu (vo forme 6,95 mg amlodipíniumbesilátu) v tvrdej kapsule


Pomocná látka: 0,048 mg červene allura AC (E129).


Amirap 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

10 mg ramiprilu, 5 mg amlodipínu (vo forme 6,95 mg amlodipíniumbesilátu) v tvrdej kapsule


Pomocná látka: 0,038 mg červene allura AC (E129).


Amirap 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

5 mg ramiprilu, 10 mg amlodipínu (vo forme 13,9 mg amlodipíniumbesilátu) v tvrdej kapsule


Pomocná látka: 0,25 mg azorubínu (E122).


Amirap 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

10 mg ramiprilu, 10 mg amlodipínu (vo forme 13,9 mg amlodipíniumbesilátu) v tvrdej kapsule


Pomocná látka: 0,64 mg azorubínu (E122).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdé kapsuly


Amirap 2,5 mg/2,5 mg tvrdé kapsuly:

Neoznačené samo-uzatvárajúce tvrdé želatínové kapsuly typu Coni Snap, veľkosti 3, s nepriehľadným telom telovej farby a nepriehľadným vrchnákom telovej farby naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom bez zápachu alebo takmer bez zápachu, bez mechanických nečistôt.


Amirap 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

Neoznačené samo-uzatvárajúce tvrdé želatínové kapsuly typu Coni Snap, veľkosti 3, s nepriehľadným telom ametystovej farby a nepriehľadným vrchnákom ametystovej farby naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom bez zápachu alebo takmer bez zápachu, bez mechanických nečistôt.


Amirap 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

Neoznačené samo-uzatvárajúce tvrdé želatínové kapsuly typu Coni Snap, veľkosti 0, s nepriehľadným telom telovej farby a nepriehľadným vrchnákom ametystovej farby naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom bez zápachu alebo takmer bez zápachu, bez mechanických nečistôt.


Amirap 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

Neoznačené samo-uzatvárajúce tvrdé želatínové kapsuly typu Coni Snap, veľkosti 0, s nepriehľadným telom telovej farby a nepriehľadným vrchnákom gaštanovohnedej farby naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom bez zápachu alebo takmer bez zápachu, bez mechanických nečistôt.


Amirap 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

Neoznačené samo-uzatvárajúce tvrdé želatínové kapsuly typu Coni Snap, veľkosti 0, s nepriehľadným telom gaštanovohnedej farby a nepriehľadným vrchnákom gaštanovohnedej farby naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom bez zápachu alebo takmer bez zápachu, bez mechanických nečistôt.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Amirap je indikovaný na liečbu hypertenzie ako substitučná terapia u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní jednotlivými liekmi podávanými súbežne v rovnakých dávkach ako v kombinácii, ale v samostatných tabletách.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Odporúčaná denná dávka je jedna kapsula s danou silou. Amirap sa má užívať každý deň jedenkrát v rovnakom čase s jedlom alebo bez jedla. Nesmie sa žuvať ani drviť.

Kombinácia fixnej dávky nie je vhodná na úvodnú liečbu.

Ak je potrebné prispôsobiť dávkovanie, dávka Amirapu sa môže zmeniť alebo sa môže zvážiť individuálna titrácia zložiek voľnej kombinácie.


Kapsuly sa majú prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. čistej vody).


Pacienti liečení diuretikami:

U pacientov liečených diuretikami sa odporúča opatrnosť, pretože u týchto pacientov sa môže vyskytnúť úbytok tekutín a/alebo solí. Má sa sledovať funkcia obličiek a hladina draslíka v sére.


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poškodenou funkciou pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene sa liečba ramiprilom musí začať len pod starostlivým lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu.

Užívanie Amirapu sa odporúča len u pacientov, ktorí boli nastavení na dávku 2,5 mg ramiprilu ako optimálnu udržiavaciu dávku počas titrácie ramiprilu.

V prípade poškodenia funkcie pečene môže byť čas eliminácie amlodipínu predĺžený. Presné odporúčania pre dávkovanie amlodipínu neboli stanovené, a preto sa má liečivo u týchto pacientov podávať s osobitnou opatrnosťou (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Aby sa zistila optimálna úvodná a udržiavacia dávka u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, dávka sa má individuálne prispôsobiť pacientovi oddelenou titráciou dávok zložiek ramiprilu a amlodipínu (podrobné informácie pozri v Súhrne charakteristických vlastností lieku pre jednozložkové lieky).

Denná dávka ramiprilu u pacientov s poškodenou funkciou obličiek má byť založená na klírense kreatinínu:

- ak je klírens kreatinínu ≥ 60 ml/min, nie je potrebné upraviť úvodnú dávku (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 10 mg;

- ak je klírens kreatinínu medzi 30-60 ml/min, nie je potrebné upraviť úvodnú dávku (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 5 mg;

- ak je klírens kreatinínu medzi 10-30 ml/min, úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg;

- u hemodialyzovaných pacientov s hypertenziou: ramipril je slabo dialyzovateľný; úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg; liek sa má podávať niekoľko hodín po vykonaní hemodialýzy.

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa nevyžaduje úprava dávky amlodipínu.

Amlodipín nie je dialyzovateľný. Amlodipín sa má podávať s mimoriadnou opatrnosťou pacientom, ktorí podstupujú dialýzu (pozri časť 4.4).

Počas liečby Amirapom sa má sledovať funkcia obličiek a hladina draslíka v sére. V prípade zhoršenia funkcie obličiek sa má podávanie Amirapu ukončiť a jeho zložky sa majú podať vo vhodne upravených dávkach.


Starší pacienti

Úvodné dávky ramiprilu majú byť nižšie a nasledujúca titrácia dávky sa má vykonať vo viacerých stupňoch z dôvodu vyššej možnosti nežiaducich účinkov. Podávanie Amirapu sa neodporúča u veľmi starých a telesne slabých pacientov.

Zvyčajné dávky amlodipínu sa môžu podávať starším pacientom, avšak pri zvýšení dávky sa odporúča opatrnosť (pozri časť 5.2).


Použitie u detí

Použitie Amirapu sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


V súvislosti s ramiprilom:

- angioedém v anamnéze (vrodený, idiopatický alebo z dôvodu predchádzajúceho angioedému spôsobeného ACE inhibítormi alebo antagonistami receptora angiotenzínu II (AIIRA).

- extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť 4.5)

- významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna stenóza v jedinej funkčnej obličke

- druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

- ramipril sa nesmie používať u pacientov s hypotenziou alebo v hemodynamicky nestabilnom stave.


V súvislosti s amlodipínom:

- závažná hypotenzia

- šok (vrátane kardiogénneho šoku)

- obštrukcia výtokovej časti ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy)

- hemodynamicky nestabilné zlyhanie srdca po akútnom infarkte myokardu


V súvislosti s Amirapom:

Precitlivenosť na amlodipín, dihydropyridínové deriváty, ramipril alebo na ktorékoľvek iné ACE (angiotenzín konvertujúce enzýmy) inhibítory alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V súvislosti s ramiprilom:

Osobitné skupiny pacientov


Gravidita

Počas gravidity sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi ako je ramipril alebo antagonistami receptora angiotenzínu II (AIIRA). Pokiaľ sa zváži, že pokračovanie liečby ACE inhibítormi /AIIRA je nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, pre ktorú bol preukázaný bezpečnostný profil pre použitie počas gravidity. Pokiaľ sa potvrdí gravidita, liečba ACE inhibítormi /AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou (pozri časti 4.3 a 4.6).


Pacienti s mimoriadnym rizikom hypotenzie

 • Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom

U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom existuje riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia funkcie obličiek v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE inhibítor alebo súbežne podané diuretikum podáva prvýkrát, alebo ak sa podáva prvýkrát zvýšená dávka.

Predpokladať významnú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a počítať s lekárskym dohľadom, vrátane sledovania krvného tlaku, je potrebné napríklad u týchto pacientov:

 • pacienti so závažnou hypertenziou

 • pacienti s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca

 • pacienti s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo odtoku krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne)

 • pacienti s unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou, pričom druhá oblička je funkčná

 • pacienti, ktorí majú alebo u ktorých môže vzniknúť nedostatok tekutín a solí (vrátane pacientov užívajúcich diuretiká)

 • pacienti s cirhózou pečene a/alebo s ascitom

 • pacienti podrobujúci sa veľkej operácii alebo počas anestézie látkami spôsobujúcimi hypotenziu

Vo všeobecnosti sa pred začatím liečby odporúča upraviť dehydratáciu, hypovolémiu alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však úprava musí dôkladne zvážiť s ohľadom na riziko objemového preplnenia).


 • Prechodné alebo trvalé zlyhávanie srdca po infarkte myokardu


 • Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej hypotenzie

Úvodná fáza liečby si vyžaduje špeciálny lekársky dohľad.


Starší pacienti

Pozri časť 4.2.


Operácia

Odporúča sa, aby sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín, ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kedy je to možné, jeden deň pred operáciou.


Sledovanie renálnej funkcie

Pred začatím liečby a počas liečby sa má sledovať renálna funkcia a v prípade potreby sa má upraviť dávkovanie, najmä v počiatočných týždňoch liečby. Dôkladné sledovanie je potrebné najmä u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2). Riziko zhoršenia funkcie obličiek je najmä u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky.


Angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane ramiprilu, bol hlásený angioedém (pozri časť 4.8).

V prípade výskytu angioedému sa musí liečba ramiprilom ukončiť.

Bezodkladne sa musí začať núdzová liečba. Pacient musí zostať na pozorovaní najmenej 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po úplnom vymiznutí príznakov.

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane ramiprilu, bol hlásený intestinálny angioedém (pozri časť 4.8). Prejavil sa abdominálnou bolesťou (s nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto príznakov).


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje. Pred desenzibilizáciou sa má zvážiť dočasné pozastavenie liečby ramiprilom.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane ramiprilu, bola pozorovaná hyperkaliémia. K pacientom s rizikom výskytu hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (> 70 rokov), pacienti s nekontrolovaným diabetom mellitom alebo pacienti užívajúci draselné soli, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme alebo také stavy ako napríklad dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa považuje súbežné užívanie vyššie uvedených liečiv za potrebné, odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Neutropénia/agranulocytóza

Zriedkavo sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza, ako aj trombocytopénia a anémiaa taktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča sa sledovať počet bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť možnú leukopéniu. Častejšie sledovanie sa odporúča v začiatočnej fáze liečby a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, ktorí majú súčasne kolagénové ochorenie (napr. lupus erythematosus alebo sklerodermiu) a u pacientov liečených inými liekmi, ktoré môžu spôsobovať zmeny krvného obrazu (pozri časti 4.5 a 4.8).


Etnické rozdiely

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti v porovnaní s pacientmi inej rasy.

Podobne ako iné ACE inhibítory, ramipril môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie hypertenzie s nízkou hladinou renínu v černošskej populácii s hypertenziou.


Kašeľ

Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristicky je kašeľ neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Pri diferenciálnej diagnóze kašľasa má vziať do úvahy kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom.


Pacienti liečení diuretikami

U pacientov liečených diuretikami sa odporúča opatrnosť, pretože u týchto pacientov sa môže vyskytnúť úbytok tekutín a/alebo solí. Má sa sledovať funkcia obličiek a hladina draslíka v sére.


V súvislosti s amlodipínom:

Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze nebola stanovená.


Pacienti so zlyhaním srdca

Pacienti so zlyhaním srdca sa majú liečiť s opatrnosťou. V dlhodobých, placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov so závažným zlyhaním srdca (NYHA trieda III a IV) bol hlásený vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine liečenej amlodipínom ako v skupine dostávajúcej placebo, ale nesúvisel so zhoršením srdcového zlyhania.Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene

Polčas amlodipínu je predĺžený u pacientov s poškodenou funkciou pečene. Odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Preto sa má amlodipín u týchto pacientov podávať s opatrnosťou.


Použitie u starších pacientov

U starších pacientov sa má dávka zvyšovať s opatrnosťou (pozri časť 5.2).


Použitie pri zlyhávaní obličiek

Amlodipín sa u takýchto pacientov môže používať v normálnych dávkach. Zmeny v plazmatických koncentráciách amlodipínu nekorelujú so stupňom poškodenia obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Osobitné upozornenia týkajúce sa pomocných látok

Amirap 5 mg/5 mg a 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly obsahujú červeň allura (E129), ktorá môže vyvolať alergické reakcie.


Amirap 5 mg/10 mg a 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly obsahujú azorubín (E122), ktorý môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


V súvislosti s ramiprilom:


Kontraindikované kombinácie

Extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s negatívne nabitými povrchmi ako je dialýza alebo hemofiltrácia s určitými vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a nízkodenzitnou lipoproteínovou aferézou s dextránsulfátom pre zvýšené riziko závažných anafylaktoidných reakcií (pozri časť 4.3). Pri takejto liečbe sa vyžaduje, aby sa zvážilo použitie odlišného typu dialyzačnej membrány alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.


Opatrenia pri používaní

Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov angiotenzínu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporínu): Môže sa vyskytnúť hyperkaliémia, preto sa vyžaduje starostlivé sledovanie hladiny sérového draslíka.


Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a ďalšie liečivá, ktoré môžu znižovať krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny príjem alkoholu, baklofén, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulosín, terazosín): Predpokladá sa potenciácia rizika hypotenzie (pozri časť 4.2 o diuretikách).


Vazopresorické sympatomimetiká a ďalšie liečivá (napr. izoproterenol, dobutamín, dopamín, epinefrín), ktoré môžu znižovať antihypertenzný účinok ramiprilu: Odporúča sa sledovať krvný tlak.


Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a ďalšie liečivá, ktoré môžu ovplyvniť počet krviniek: Zvýšená pravdepodobnosť hematologických reakcií (pozri časť 4.4).


Soli lítia: Vylučovanie lítia sa môže ACE inhibítormi znížiť a preto sa môže zvýšiť toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať.


Antidiabetiká vrátane inzulínu: Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie. Odporúča sa sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Nesteroidné protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová:Predpokladá sa zníženie antihypertenzného účinku ramiprilu. Naviac môže súbežná liečba ACE inhibítormi a NSAID viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.


V súvislosti s amlodipínom:

V monoterapii sa amlodipín bezpečne podáva s tiazidovými diuretikami, betablokátormi, inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín, nitrátmi s dlhodobým účinkom, sublingválnymi nitroglycerínovými liekmi, nesteroidnými protizápalovými liekmi, antibiotikami a perorálnymi hypoglykemikami.


Účinky iných liekov na amlodipín

-Inhibítory CYP3A4: pri súbežnom užívaní s inhibítorom CYP3A4 erytromycínom u mladších pacientov sa plazmatická koncentrácia amlodipínu zvýšila o 22% a s diltiazemom u starších pacientov o 50%. Avšak klinický význam tohto zistenia nie je známy. Nie je možné vylúčiť, že po podaní silne účinných inhibítorov CYP3A4 (napr. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) sa môžu zvýšiť plazmatické koncentrácie amlodipínu ešte vo väčšej miere ako po podaní diltiazemu. Pri podávaní amlodipínu v kombinácii s inhibítormi CYP3A4 sa vyžaduje opatrnosť. Avšak neboli hlásené žiadne nežiaduce udalosti, ktoré by súviseli s týmito interakciami.


-Induktory CYP3A4: Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súbežné podávanie induktorov CYP3A4 (napr. rifampicínu, ľubovníka bodkovaného) môže viesť k zníženej plazmatickej koncentrácii amlodipínu. Pri podávaní amlodipínu v kombinácii s induktormi CYP3A4 sa vyžaduje opatrnosť.


V štúdiách klinických interakcií grapefruitová šťava, cimetidín, hliník/horčík (antacidá) a sildenafil neovplyvnili farmakokinetiku amlodipínu.


Účinky amlodipínu na iné lieky

Amlodipín s účinkom na zníženie krvného tlaku môže zosilniť antihypertenzný účinok iných liekov, ktoré znižujú krvný tlak.


V štúdiách klinických interakcií amlodipín neovplyvnil farmakokinetické vlastnosti atorvastatínu, digoxínu, etanolu (alkohol), warfarínu ani cyklosporínu.

Amlodipín nemá vplyv na laboratórne parametre.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V súvislosti s ramiprilom:

Gravidita

Užívanie ramiprilu sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4) a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3).


Epidemiologický dôkaz vzhľadom na riziko teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, hoci malý nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak je gravidita potvrdená, liečba ACE inhibítormi sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba.


Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítormi počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (zníženú funkciu obličiek, oligohydramnión, oneskorenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri tiež časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti). Ak sa vyskytne expozícia ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, musia byť dôkladne sledované pre možnú hypotenziu, oligúriu a hypokaliémiu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Pretože nie sú k dispozícii dostatočné informácie o používaní ramiprilu počas dojčenia (pozri časť 5.2), používanie ramiprilu neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia, a to najmä počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


V súvislosti s amlodipínom:

Gravidita

Bezpečnosť amlodipínu počas gravidity u ľudí nebola stanovená. Reprodukčné štúdie u potkanov nepreukázali toxicitu, okrem oneskoreného termínu pôrodu a predĺženého trvania pôrodu pri dávkach 50-krát vyšších ako sú maximálne odporúčané dávky u ľudí.

Použitie počas gravidity sa odporúča, len ak nie je k dispozícii bezpečnejšia alternatíva a ak samotné ochorenie predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Pri rozhodnutí, či pokračovať/ukončiť laktáciu alebo pokračovať/ukončiť liečbu amlodipínom sa má vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby amlodipínom pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektoré nežiaduce účinky (napr. príznaky zníženého krvného tlaku ako napríklad závraty) môžu zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať, a preto predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti zvlášť dôležité (napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov).

Môže sa to stať najmä na začiatku liečby, alebo ak sa prechádza z iných liekov na ramipril. Po užití prvej dávky alebo po prvom užití zvýšenej dávky sa odporúča niekoľko hodín neviesť vozidlo ani neobsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované počas liečby oboma liečivami samostatne sú zaradené do nasledujúcich skupín frekvencií:


Veľmi časté ≥ 1/10

Časté ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé < 1/10 000, neznáme (z dostupných údajov)


V súvislosti s ramiprilom:


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Menej časté: eozinofília

Zriedkavé: znížený počet bielych krviniek (vrátane neutropénie alebo agranulocytózy), znížený počet červených krviniek, znížená hladina hemoglobínu, znížený počet krvných doštičiek

Neznáme: zlyhanie kostnej drene, pancytopénia, hemolytická anémia


Poruchy imunitného systému:

Neznáme: anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie, zvýšená hladina antinukleárnych protilátok


Poruchy metabolizmu a výživy:

Časté: zvýšená hladina draslíka v krvi

Menej časté: anorexia, znížená chuť do jedla

Neznáme: znížená hladina sodíka v krvi


Psychické poruchy:

Menej časté: depresívna nálada, úzkosť, nervozita, nepokoj, poruchy spánku vrátane somnolencie

Zriedkavé: stav zmätenosti

Neznáme: poruchy pozornosti


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy, závraty

Menej časté: vertigo, parestézia, ageúzia, dysgeúzia

Zriedkavé: tras, poruchy rovnováhy

Neznáme: mozgová ischémia vrátane ischemickej cievnej mozgovej príhody a tranzitórneho ischemického ataku, zhoršené psychomotorické schopnosti, pocit pálenia, parosmia


Poruchy oka:

Menej časté: poruchy zraku vrátane rozmazaného videnia

Zriedkavé: konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu:

Zriedkavé: zhoršený sluch, tinitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Menej časté: ischémia myokardu vrátane anginy pectoris alebo infarktu myokardu, tachykardia, arytmia, palpitácie, periférny edém


Poruchy ciev:

Časté: hypotenzia, znížený ortostatický krvný tlak, synkopa

Menej časté: návaly tepla

Zriedkavé: vaskulárna stenóza, hypoperfúzia, vaskulitída

Neznáme: Raynaudov fenomén


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: neproduktívny dráždivý kašeľ, bronchitída, sinusitída, dyspnoe

Menej časté: bronchospazmus vrátane zhoršenia astmy, kongescia nosovej sliznice


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: zápal gastrointestinálneho traktu, tráviace ťažkosti, brušné ťažkosti, dyspepsia, hnačka, nauzea, vracanie

Menej časté: pankreatitída (pri podávaní ACE inhibítorov boli veľmi výnimočne hlásené prípady končiace úmrtím), zvýšenie hladín pankreatických enzýmov, angioedém tenkého čreva, bolesť v hornej časti brucha vrátane gastritídy, zápcha, sucho v ústach

Zriedkavé: glositída

Neznáme: aftózna stomatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Menej časté: zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a/alebo konjugovaného bilirubínu

Zriedkavé: cholestatická žltačka, hepatocelulárne poškodenie

Neznáme: akútne zlyhanie pečene, cholestatická alebo cytolytická hepatitída (veľmi výnimočne končiace úmrtím)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: vyrážka, najmä makulo-papulózna

Menej časté: angioedém, obštrukcia dýchacích ciest následkom angioedému, ktorá môže veľmi výnimočne končiť úmrtím; pruritus, hyperhidróza

Zriedkavé: exfoliatívna dermatitída, urtikária, onycholýza

Veľmi zriedkavé: fotosenzitívna reakcia

Neznáme: toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, pemfigus, zhoršená psoriáza, psoriatiformná dermatitída, pemfigoidný alebo lichenoidný exantém alebo enantém, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: svalové kŕče, myalgia

Menej časté: artralgia


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté: porucha funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, zvýšené vylučovanie moču, zhoršenie už existujúcej proteinúrie, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté: prechodná erektilná dysfunkcia, znížené libido

Neznáme: gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: bolesť v hrudníku, únava

Menej časté: pyrexia

Zriedkavé: asténia


V súvislosti s amlodipínom:


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi zriedkavé: leukopénia, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: alergická reakcia


Poruchy metabolizmu a výživy:

Menej časté: hyperglykémia


Psychické poruchy:

Menej časté: zmeny nálady (vrátane úzkosti), insomnia, depresia

Zriedkavé: zmätenosť


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy, závrat, ospalosť (najmä na začiatku liečby)

Menej časté: trase, zmeny vnímania chute, synkopa, hypostézia, parestézia

Veľmi zriedkavé: hypertónia, periférna neuropatia


Poruchy oka:

Menej časté: poruchy zraku (vrátane diplopie)


Poruchy ucha a labyrintu:

Menej časté: tinitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Časté: palpitácie

Veľmi zriedkavé: infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a fibrilácie predsiení)


Poruchy ciev:

Časté: začervenanie

Menej časté: hypotenzia

Veľmi zriedkavé: vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: dyspnoe, rinitída

Veľmi zriedkavé: kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: nauzea, bolesť brucha

Menej časté: vracanie, dyspepsia, črevné ťažkosti (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach

Veľmi zriedkavé: pankreatitída, gastritída, hyperplázia gingívy


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: žltačka*, hepatitída*


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté: alopécia, purpura, zafarbenie kože, nadmerné potenie, svrbenie, exantém

Veľmi zriedkavé: angioedém, multiformný erytém, urtikária, exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, fotosenzitivita


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: opuch členka

Menej časté: artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesť chrbta


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté: porucha močenia, noktúria, zvýšená častosť močenia


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté: impotencia, gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: edém, únava

Menej časté: bolesť v hrudníku, asténia, bolesť, nevoľnosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Menej časté: zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti

Veľmi zriedkavé: zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov*


*Vo väčšine prípadov s cholestázou


4.9 Predávkovanie


V súvislosti s ramiprilom:

K príznakom spojeným s predávkovaním ACE inhibítormi môže patriť výrazná periférna vazodilatácia (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardia, poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek. Pacient má byť dôkladne monitorovaný a liečba má byť symptomatická a podporná. Navrhnuté opatrenia zahŕňajú primárnu detoxifikáciu (výplach žalúdka, podanie adsorbentov) a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane podania alfa‑1 adrenergných agonistov alebo podania angiotenzínu II (angiotenzínamid). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa hemodialýzou z celkového obehu odstraňuje zle.


V súvislosti s amlodipínom:

U ľudí sú obmedzené skúsenosti s úmyselným predávkovaním amlodipínom.


Príznaky

Dostupné údaje naznačujú, že celkové predávkovanie môže viesť k výraznej periférnej vazodilatácii a pravdepodobne k reflexnej tachykardii. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne predĺžená systémová hypotenzia vedúca až k šoku s následkom úmrtia.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia, ktorá je následkom predávkovania amlodipínom, vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu zahŕňajúcu časté monitorovanie funkcie srdca a pľúc, vyvýšenie rúk a nôh a monitorovanie objemu cirkulujúcich tekutín a výdaja moču. Vazokonstrikčná látka môže byť užitočná pri obnovení cievneho tonusu a krvného tlaku, za predpokladu, že jej použitie nie je kontraindikované. Intravenózne podanie kalciumglukonátu môže byť užitočné pri zvrátení účinkov blokády kalciových kanálov.

V niektorých prípadoch môže byť užitočný výplach žalúdka. U zdravých dobrovoľníkov sa preukázalo, že podanie aktívneho uhlia do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znížilo rýchlosť absorpcie amlodipínu. Keďže amlodipín sa silne viaže na bielkoviny, dialýza bude mať pravdepodobne malý účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory a blokátory kalciového kanála

ATC kód: C09BB07


Mechanizmus účinku ramiprilu:

Ramiprilát, účinný metabolit neaktívnej formy tzv. „prodrug“ ramiprilu, inhibuje enzým dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým konvertujúci angiotenzín; kinináza II). V plazme a v tkanive tento enzým katalyzuje konverziu angiotenzínu I na aktívnu vazokonstrikčnú látku angiotenzín II a tiež odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu spôsobuje vazodilatáciu.

Keďže angiotenzín II stimuluje aj uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát spôsobuje zníženie sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu ACE inhibítorom bola nižšia u pacientov čiernej pleti (afro‑karibská populácia) s hypertenziou (zvyčajne ide o populáciu s nízkorenínovou hypertenziou) ako u pacientov inej farby pleti.


Farmakodynamické účinky

Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej artériovej rezistencie. Veľké zmeny v prietoku plazmy obličkami a rýchlosti glomerulárnej filtrácie zvyčajne nenastávajú. Podanie ramiprilu pacientom s hypertenziou vedie k zníženiu krvného tlaku v ležiacej polohe a v stoji bez kompenzačného zvýšenia srdcovej frekvencie.

U väčšiny pacientov sa antihypertenzný účinok jednorazovej dávky prejaví 1 až 2 hodiny po perorálnom užití. Najvyšší účinok jednorazovej dávky sa zvyčajne dosiahne 3 až 6 hodín po perorálnom užití. Antihypertenzný účinok jednorazovej dávky zvyčajne trvá 24 hodín.

Maximálny antihypertenzný účinok kontinuálnej liečby ramiprilom sa vo všeobecnosti prejaví po 3 až 4 týždňoch. Preukázalo sa, že antihypertenzný účinok zostal zachovaný aj počas dlhodobej liečby trvajúcej 2 roky.

Náhle ukončenie liečby ramiprilom nemá za následok rýchle a nadmerné zvýšenie krvného tlaku.


Mechanizmus účinku amlodipínu:

Amlodipín inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkého svalstva srdca a ciev (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciového iónu).

Mechanizmus jeho antihypertenzného účinku je výsledkom priameho relaxačného účinku na hladké svalstvo ciev, čo vedie k zníženiu periférnej cievnej rezistencie.

Presný mechanizmus, ktorým zmierňuje anginu pectoris nie je úplne objasnený; môžu byť zapojené dva nasledujúce mechanizmy:

1. Dilatuje periférne arterioly a tým znižuje celkový periférny odpor (afterload). Keďže nespôsobuje reflexnú tachykardiu, spotreba energie v myokarde a jeho nároky na kyslík sa znížia.

2. Dilatáciou hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických regiónoch zlepšuje zásobovanie kyslíkom. Týmto mechanizmom zvyšuje zásobovanie myokardu kyslíkom aj v prípade spazmu koronárnej tepny (Prinzmetalova alebo variantná angína).


Farmakodynamické vlastnosti

U pacientov trpiacich hypertenziou dochádza pri podaní jednej dennej dávky ku klinicky významnému zníženiu krvného tlaku v ležiacej polohe aj v stoji, ktoré pretrváva 24 hodín. Vzhľadom na pomalý nástup účinku, akútna hypotenzia nie je dôvodom na jeho podanie.

U pacientov trpiacich anginou pectoris sa pri podaní jednej dennej dávky predlžuje celkový čas tolerancie záťaže, čas do objavenia sa anginózneho záchvatu a čas do vzniku depresie ST segmentu a znižuje sa frekvencia anginóznych záchvatov a spotreba tabliet glyceroltrinitrátu.

Amlodipín sa nedáva do súvislosti so žiadnym nežiaducim účinkom na metabolizmus: nemá vplyv na hladinu lipidov v plazme, cukru v krvi a kyseliny močovej v sére a bol vhodný pre použitie u pacientov s astmou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Ramipril:

Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu: maximálne plazmatické koncentrácie ramiprilu sa dosahujú v priebehu jednej hodiny. Na základe údajov o množstve ramiprilu vylúčenom močom sa odhaduje, že rozsah absorpcie je minimálne 56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou potravy v gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.

Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho metabolitu ramiprilu, sa dosahuje 2 ‑ 4 hodiny po užití ramiprilu. Plazmatické koncentrácie ramiprilátu v rovnovážnom stave po užívaní zvyčajných dávok ramiprilu jedenkrát denne sa dosahujú približne na štvrtý deň liečby.


Distribúcia

Väzba ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade ramiprilátu je to približne 56 %.


Metabolizmus

Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.


Eliminácia

Metabolity sa primárne vylučujú obličkami.

Pokles plazmatických koncentrácií ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu, má ramiprilát predĺženú terminálnu eliminačnú fázu pri veľmi nízkych plazmatických koncentráciách.

Po opakovanom podávaní ramiprilu jedenkrát denne bol účinný polčas koncentrácií ramiprilátu 13-17 hodín po dávkach 5‑10 mg a dlhší po nižších dávkach 1,25 ‑ 2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou kapacitou enzýmu viazať ramiprilát.


Laktácia

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky ramiprilu bola hladina v materskom mlieku nemerateľná. Avšak účinok opakovaných dávok nie je známy.


Pacienti s poškodenou funkcie obličiek (pozri časť 4.2)

U pacientov s poškodenou funkcie obličiek je renálna exkrécia ramiprilátu znížená a renálny klírens ramiprilátu je priamo úmerný klírensu kreatinínu. Toto má za následok zvýšené plazmatické koncentrácie ramiprilátu, ktoré klesajú pomalšie ako u jedincov s normálnou funkciou obličiek.


Pacienti s poškodenou funkcie pečene (pozri časť 4.2)

U pacientov s poškodenou funkciou pečene bol metabolizmus ramiprilu na ramiprilát oneskorený kvôli zníženej aktivite pečeňových esteráz a plazmatické hladiny ramiprilu u týchto pacientov boli zvýšené. Maximálne koncentrácie ramiprilátu u týchto pacientov však nie sú odlišné v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou pečene.


Amlodipín:

Absorpcia

Po perorálnom podaní sa amlodipín dobre absorbuje s maximálnymi hladinami v krvi 6 až 12 hodín po užití dávky. Jeho biologická dostupnosť nie je ovplyvnená príjmom jedla. Absolútna biologická dostupnosť sa odhaduje medzi 64-80 %.


Distribúcia

Distribučný objem je približne 20 l/kg telesnej hmotnosti. Plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave (5-15 ng/ml) sa dosiahne po 7-8 po sebe nasledujúcich dňoch denného dávkovania. In vitro štúdie preukázali, že 93-98% cirkulujúceho amlodipínu sa viaže na bielkoviny v plazme.


Metabolizmus a eliminácia

Amlodipín sa v značnej miere (približne 90%) metabolizuje v pečeni na neúčinné pyridínové deriváty.

10% pôvodnej látky a 60 % neúčinných metabolitov sa vylúči močom, 20-25% stolicou.

Pokles plazmatickej koncentrácie má dvojfázový charakter. Terminálny plazmatický polčas eliminácie je približne 35-50 hodín a zodpovedá dávkovaniu jedenkrát denne. Celkový klírens je 7 ml/min/kg telesnej hmotnosti (v prípade pacienta s hmotnosťou 60 kg: 25 l/hod). U starších pacientov je táto hodnota 19 l/hod.


Použitie u starších pacientov

Čas potrebný na dosiahnutie maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu je u starších aj mladších jedincov podobný. Klírens amlodipínu sa znižuje spolu so zvýšením „plochy pod krivkou koncentrácie“ (AUC) a predĺžením eliminačného polčasu u starších pacientov. Podľa očakávaní došlo v študovanej vekovej skupine pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca k zvýšeniu AUC a predĺženiu eliminačného polčasu (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Amlodipín sa v značnej miere metabolizuje na neúčinné metabolity. 10 % pôvodnej látky sa vylúči v nezmenenej forme močom. Zmeny plazmatickej koncentrácie amlodipínu nesúvisia so stupňom poškodenia funkcie obličiek. Títo pacienti sa môžu liečiť zvyčajnou dávkou amlodipínu. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene je polčas amlodipínu predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V súvislosti s ramiprilom:

Perorálne podanie ramiprilu nepreukázalo akútnu toxicitu u hlodavcov a psov.

Štúdie s chronickým perorálnym podávaním sa uskutočnili na potkanoch, psoch a opiciach.

U týchto troch živočíšnych druhov sa zistili zmeny hodnôt plazmatických elektrolytov a zmeny krvného obrazu.

V dôsledku farmakodynamickej aktivity ramiprilu sa zaznamenalo výrazné rozšírenie juxtaglomerulárneho aparátu u psov a opíc od denných dávok 250 mg/kg/deň. Potkany tolerovali denné dávky 2 mg/kg/deň, psy 2,5 mg/kg/deň a opice 8 mg/kg/deň bez škodlivých účinkov.

Štúdie reprodukčnej toxicity na potkanoch, králikoch a opiciach nepreukázali žiadne teratogénne vlastnosti.

Fertilita potkanov nebola zhoršená ani u samcov, ani u samíc.

Podanie ramiprilu samiciam potkanov vo fetálnom období a počas laktácie spôsobilo nevratné poškodenie obličiek (dilatáciu obličkovej panvičky) u mláďat pri denných dávkach 50 mg/kg telesnej hmotnosti alebo vyšších.

Intenzívne testovanie mutagenity s použitím niekoľkých testovacích systémov nepreukázalo, že by mal ramipril mutagénne alebo genotoxické vlastnosti.


V súvislosti s amlodipínom:

Reprodukčná toxicita

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach preukázali oneskorený termín pôrodu, predĺžené trvanie pôrodu a pokles v prežívaní mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších ako sú maximálne odporúčané dávky u ľudí stanovené v mg/kg.


Zhoršenie fertility

Pri dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí 10 mg stanovenej na mg/m2) sa neprejavil žiadny účinok na fertilitu u potkanov užívajúcich amlodipín. V inej štúdii na potkanoch, v ktorej samice potkanov užívali amlodipíniumbesilát počas 30 dní v dávke porovnateľnej s dávkou pre ľudí stanovenou na mg/kg, sa zistilo zníženie hladiny folikuly stimulujúceho hormónu a testosterónu v plazme, ako aj zníženie hustoty spermy a počtu zrelých spermatidov a Sertoliho buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v strave počas dvoch rokov, v koncentráciách vypočítaných na dosiahnutie denných dávok 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázala žiadna karcinogenicita. Najvyššia dávka (pre myši podobná a pre potkany dvojnásobne* vyššia ako je maximálna odporúčaná dávka u ľudí 10 mg stanovená na mg/m2) bola podobná maximálnej tolerovanej dávke u myší, nie však u potkanov.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky liečiva na úrovni génov alebo chromozómov.

*Stanovené na hmotnosť pacienta 50 kg


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

Krospovidón

Hypromelóza

Mikrokryštalická celulóza

Glycerol dibehenát


Amirap 2,5 mg/2,5 mg tvrdé kapsuly

Telo a vrchnák kapsuly:

Červený oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Amirap 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly

Telo a vrchnák kapsuly:

Briliantová modrá FCF (E133)

Červeň allura AC (E129)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Amirap 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly

Telo kapsuly:

Červený oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína

Vrchnák kapsuly:

Briliantová modrá FCF (E133)

Červeň allura AC (E129)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Amirap 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly

Telo kapsuly:

Červený oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Vrchnák kapsuly:

Indigokarmín (E132)

Azorubín (E122)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Amirap 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly

Telo a vrchnák kapsuly:

Indigokarmín (E132)

Azorubín (E122)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10, 20, 30, 50 alebo 100 tvrdých kapsúl v OPA/Al/PVC/Al blistroch v papierovej škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


AMIRAP 2,5 mg/2,5 mg tvrdé kapsuly: 58/0181/12-S

AMIRAP 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly:58/0182/12-S

AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly:58/0183/12-S

AMIRAP 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly:58/0184/12-S

AMIRAP 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly:58/0185/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2012

17


AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly