+ ipil.sk

Amisulprid Mylan 100 mgPríbalový leták


Príloha č. 2a k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/08234-Z1B

Príloha č. 1a k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2012/01711-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Amisulprid Mylan 100 mg

Amisulprid Mylan 200 mg

tablety

amisulprid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Amisulprid Mylan a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Amisulprid Mylan

3. Ako užívať Amisulprid Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amisulprid Mylan

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Amisulprid Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA


Amisulprid Mylan obsahuje liečivo nazývané amisulprid. Používa sa na liečbu akútnych a chronických schizofrenických porúch. Tieto poruchy vyvolávajú príznaky, ako uzavretie sa do seba, cítenie, videnie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú, pomýlené názory alebo neopodstatnené podozrenia. Niekedy ľudia s takýmito príznakmi môžu pociťovať napätie, úzkosť alebo depresiu.

Amisulprid Mylan sa takisto používa na liečbu poruchy nálady, ako je depresia.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Amisulprid Mylan


Neužívajte Amisulprid Mylan

 • keď ste alergický (precitlivený) na amisulprid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Amisulpridu Mylan,

 • keď máte zhubný nádor závislý od hormónu prolaktínu alebo rakovinu prsníka,

 • keď máte feochromocytóm (zhubný nádor drene nadobličiek);

 • keď dojčíte,

 • keď užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť tep srdca alebo môžu ovplyvniť množstvo Amisulpridu Mylan vo Vašej krvi. Príklady takýchto liekov sú:

 • lieky používané na liečbu nepravidelného rytmu srdca (napr. chinidín, amiodaron, sotalol, disopyramid alebo bepridil)

 • antipsychotiká (napr. tioridazín, sultoprid)

 • antibiotiká (napr. erytromycín, sparfloxacín alebo pentamidín)

 • lieky ako je vinkamín (zvyšuje tok krvi do mozgu), cisaprid (používa sa na liečbu žalúdočných problémov), halofantrín (používa sa na liečbu malárie), metadon (liečba liekovej závislosti)

 • levodopa (používa sa na liečbu Parkinsonovej choroby)

- keď máte závažné ochorenie obličiek.


Amisulprid Mylan sa nemá podávať deťom mladším ako 15 rokov.


Neužívajte tento liek, ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Amisulprid Mylan.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Amisulpridu Mylan

Skôr ako začnete užívať Váš liek, poraďte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom v prípade, ak:

 • ste starší pacient

 • Vy alebo niekto z Vašej rodiny má krvnú zrazeninu v anamnéze (chorobopise), keďže lieky, ako je tento, sú spojené s tvorbou krvných zrazenín

 • trpíte ochorením pečene

 • trpíte Parkinsonovou chorobou (užívanie tohto lieku môže zhoršiť Vás stav)

 • ste niekedy mali epileptické záchvaty

 • máte neobvyklý tep srdca alebo rytmus srdca

 • máte cukrovku (diabetes mellitus) alebo je riziko, že by sa u Vás mohla rozvinúť

 • Vám Váš lekár povedal, že u Vás existuje riziko mŕtvice

 • Vám Váš lekár povedal, že máte málo draslíka (kália) vo Vašej krvi.

Ak sa u Vás náhle vyskytne vysoká teplota, ihneď kontaktujte svojho lekára (prosím, prečítajte si časť 4).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Amisulprid Mylan môže interagovať (vzájomne sa ovplyvňovať) s nasledovnými liekmi:

 • Lieky tlmiace centrálny nervový systém (lieky, ktoré ovplyvňujú činnosť mozgu), ako je pimozid, haloperidol, imipramín a lítium, vrátane narkotík (používaných na zmiernenie ťažkej bolesti)

 • Anestetiká

 • Sedatívne H1-antihistaminiká (ktoré spôsobujú ospalosť)

 • Barbituráty a benzodiazepíny (tablety na spanie)

 • Lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku a migrény, ako je klonidín a jeho deriváty, diltiazem a verapamil, guanfacín a digitálisové kardioglykozidy

 • Diuretiká (močopudné lieky), laxatíva (preháňadlá), glukokortikoidy, určité antibiotiká, ktoré môžu znížiť hladinu draslíka vo Vašej krvi.


Okrem toho, prosím, prečítajte si aj časť „Neužívajte Amisulprid Mylan“.


Užívanie Amisulpridu Mylan s jedlom a nápojmi

Počas užívania Amisulpridu Mylan nepožívajte alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Z dôvodu veľmi obmedzených klinických údajov sa Amisulprid Mylan nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.


Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Amisulprid Mylan: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Amisulprid Mylan môže ovplyvniť Vaše reakcie, preto nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, pokiaľ si nie ste istý, že liek na Vás nemá takýto vplyv.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Amisulpridu Mylan

Amisulprid Mylan obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, obráťte sa na svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ Amisulprid Mylan


Vždy užívajte Amisulprid Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávky sa nastavujú individuálne a môžu sa pohybovať v rozmedzí od 50 mg až do 800 mg denne. Dávka bude závisieť od povahy Vášho ochorenia a je potrebné, aby ste starostlivo dodržiavali pokyny Vášho lekára.

Ak užívate Amisulprid Mylan v dávke do 300 mg denne, Váš liek užite v jednej dávke.

Ak užívate Amisulprid Mylan v dávke viac ako 300 mg denne, dávku si rozdeľte na dve časti, pričom prvú polovicu dávky užite ráno a druhú polovicu večer.


Tablety Amisulprid Mylan sa môžu užívať nezávisle od jedla. Tablety sa majú užívať vcelku alebo polené s dostatočným množstvom tekutiny.


Ak užijete viac Amisulpridu Mylan, ako máte

Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Amisulprid Mylan

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Amisulprid Mylan

Neprestaňte užívať Amisulprid Mylan bez toho, aby ste sa najprv poradili s Vaším lekárom. Náhle ukončenie liečby môže vyvolať príznaky z vysadenia, ako je pocit nevoľnosti, vracanie, potenie, nespavosť, mimoriadny nepokoj, stuhnutosť svalov alebo nezvyčajné pohyby, alebo sa Váš pôvodný stav môže obnoviť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Amisulprid Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, ihneď prestaňte užívať Amisulprid Mylan a kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci (pohotovosť):

 • Vaše srdca začne biť rýchlejšie ako zvyčajne

 • Máte alergickú reakciu (opuch kože, jazyka, pier alebo tváre, alebo máte ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním)

 • Máte vysokú teplotu, stuhnutosť svalov, pocit mdlôb alebo závratov, bledosť, búšiace srdce, zmeny krvného tlaku, potenie, inkontinencia moču (neschopnosť zadržať moč) [toto sú príznaky veľmi zriedkavého syndrómu nazývaného neuroleptický malígny syndróm].


Veľmi časté vedľajše účinky(postihujúce viac ako 1 z 10 pacientov):

 • Môže sa vyskytnúť tras, výrazné stuhnutie svalov alebo spazmus (kŕč), spomalenosť pohybov, nadmerné slinenie alebo nepokoj, ale zvyčajne sa zmiernia, ak Vám Váš lekár zníži dávku Amisulpridu Mylan alebo ak Vám predpíše ďalší liek.


Častévedľajšie účinky(postihujúce menej ako 1 z 10 pacientov):

 • nespavosť, ospalosť

 • úzkosť, nepokoj

 • zápcha, pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť, sucho v ústach, vracanie

 • prírastok telesnej hmotnosti

 • ťažkosti dosiahnuť orgazmus, impotencia *

 • vylučovanie mlieka z prsníkov u žien, bolesť prsníkov *

 • zväčšenie prsníkov u mužov *

 • dočasné prerušenie menštruačných cyklov *

 • nízky krvný tlak (spôsobujúci závraty)

 • nezvyčajné pohyby niektorých svalov oka, silné stiahnutie čeľuste, mimovoľné vytočenie krku


Menej časté vedľajšie účinky(postihujúce menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • nekontrolovateľné pohyby, najmä tváre alebo jazyka

 • kŕče (záchvaty)

 • vysoké hladiny cukru v krvi (hyperglykémia)

 • zvýšené hladiny enzýmov

 • alergické reakcie

 • spomalenie rytmu srdca


Vedľajšie účinky, ktorých častosť výskytu nie je známa (nie je možné ju odhadnúť z dostupných údajov):

(hlásenia po uvedení lieku na trh):

 • náhle úmrtie

 • zástava srdca

 • nebezpečný nepravidelný rytmus srdca (ventrikulárne arytmie)

 • krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nohy), ktoré sa môžu šíriť po krvných cievach až do pľúc spôsobujúc bolesť na hrudi a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

 • u starších pacientov s demenciou sa zaznamenalo malé zvýšenie počtu úmrtí u tých pacientov, ktorí užívajú antipsychotiká v porovnaní s pacientmi, ktorí antipsychotiká neužívajú.


* Tieto vedľajšie účinky postupne vymiznú po ukončení užívania Amisulpridu Mylan.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Amisulprid Mylan


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Amisulprid Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Amisulprid Mylan obsahuje

- Liečivoje amisulprid.

Každá tableta Amisulprid Mylan 100 mg obsahuje 100 mg amisulpridu.

Každá tableta Amisulprid Mylan 200 mg obsahuje 200 mg amisulpridu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, metylcelulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Amisulprid Mylan a obsah balenia

Amisulprid Mylan 100 mg sú biele až takmer biele, 8,0 mm okrúhle, ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane v PVC/Al blistroch po 10, 30 alebo 60 tabliet.

Amisulprid Mylan 200 mg sú biele až takmer biele, 11,0 mm okrúhle, ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane v PVC/Al blistroch po 10, 30, 60, 90, 120 alebo 150 tabliet.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o.

Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: AmisuMylan

Bulharsko: Amisulgen 50/100/200 tablets

Česká republika: Amisulprid Mylan 50/100/200 mg

Grécko: Amisulpride/Generics tablets 100 mg

Írsko: Sulride 50/100/200 mg tablets

Maďarsko: Amisulprid Mylan

Portugalsko: Amissulprida Mylan

Rakúsko: Amisulprid Arcana 50/100/200 mg - Tabletten

Slovenská republika: Amisulprid Mylan 100/200 mg

Slovinsko: Amisulprid Mylan 100/200 mg tablete

Španielsko: Amisulprida Mylan Pharmaceuticals

Taliansko: Amisulpride Mylan Generics 50/100/200 mg compresse


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2013.


Strana 6/6Amisulprid Mylan 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1a k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/08234-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Amisulprid Mylan 100 mg

Amisulprid Mylan 200 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Amisulprid Mylan obsahuje 100 mg alebo 200 mg amisulpridu v jednej tablete.

Pomocné látky:

50 mg monohydrátu laktózy v 1 tablete Amisulprid Mylan 100 mg

100 mg monohydrátu laktózy v 1 tablete Amisulprid Mylan 200 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Amisulprid Mylan 100 mg: biele až takmer biele, 8,0 mm okrúhle, ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Amisulprid Mylan 200 mg: biele až takmer biele, 11,0 mm okrúhle, ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Amisulprid Mylan je indikovaný na liečbu akútnych a chronických schizofrenických porúch:

 • s produktívnymi príznakmi, akými sú bludy, halucinácie, poruchy myslenia, hostilita a podozrievavosť.

 • s primárne negatívnymi príznakmi (deficitný syndróm), akými sú otupená afektivita, emočná a sociálna utiahnutosť.

Amisulprid Mylan takisto potláča sekundárne negatívne príznaky u produktívnych stavov, ako aj poruchy afektivity, ako sú depresívna nálada alebo retardácia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pri aktívnom ochorení sa odporúčaná perorálna dávka pohybuje v rozmedzí od 400 mg do 800 mg/deň. Podávanie dávok vyšších ako 800 mg/deň nebolo spojené s dosiahnutím vyššej účinnosti a vyvolávalo vo väčšej miere extrapyramídové príznaky. Pri zahájení liečby Amisulpridom Mylan sa nevyžaduje špecifická titrácia dávky. Dávky sa majú upraviť na základe individuálnej odpovede pacienta. Udržiavacia liečba sa má nastaviť individuálne ako najnižšia účinná dávka.


U pacientov so zmiešanými pozitívnymi a negatívnymi príznakmi sa majú dávky upraviť tak, aby sa dosiahla optimálna kontrola pozitívnych príznakov.


U pacientov s prevahou negatívnych príznakov sa odporúčajú perorálne dávky v rozmedzí od 50 mg/deň do 300 mg/deň. Dávky sa majú upraviť individuálne.


Tablety Amisulprid Mylan sa môžu podávať jedenkrát denne v perorálnych dávkach do 300 mg. Vyššie dávky sa majú podávať rozdelené do dvoch dávok.


Tablety Amisulprid Mylan sa môžu užívať nezávisle od jedla. Tablety sa majú užívať vcelku alebo polené s dostatočným množstvom tekutiny.


Starší pacienti

Amisulprid Mylan sa má u starších pacientov používať s mimoriadnou opatrnosťou z dôvodu možného rizika hypotenzie alebo sedácie (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Pediatrickí pacienti

Amisulprid Mylan je kontraindikovaný u detí mladších ako 15 rokov, keďže jeho bezpečnosť nebola doposiaľ potvrdená.


Renálna insuficiencia

Amisulprid Mylan sa vylučuje obličkami. Pri renálnej insuficiencii, u pacientov s klírensom kreatinínu (CRCL) medzi 30 - 60 ml/min sa má dávka znížiť na polovicu a u pacientov s klírensom kreatinínu medzi 10 - 30 ml/min na tretinu. Keďže nie sú žiadne skúsenosti s použitím u pacientov s ťažkým renálnym poškodením (CRCL < 10 ml/min.), Amisulprid Mylan je u týchto pacientov kontraindikovaný (pozri časť 4.3 Kontraindikácie a časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Hepatálna insuficiencia

Keďže amisulprid je málo metabolizovaný, redukcia dávky nie je potrebná.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Súbežné prolaktín‑dependentné nádorové ochorenia, napr. prolaktinóm hypofýzy a karcinóm prsníka.

 • Feochromocytóm.

 • Deti mladšie ako 15 rokov.

 • Laktácia.

 • V kombinácii s nasledujúcimi liekmi, ktoré môžu indukovať srdcové arytmie typu torsades de pointes, ako sú napríklad:

 • Antiarytmiká triedy Ia, ako sú chinidín, dizopyramid.

 • Antiarytmiká triedy III, ako sú amiodarón, sotalol.

 • Iné liečivá, ako sú bepridil, cisaprid, sultoprid, tioridazín, metadón, intravenózny erytromycín, intravenózny vinkamín, halofantrín, pentamidín, sparfloxacín.

 • V kombinácii s levodopou.

 • Závažné poškodenie funkcie obličiek (CRCL < 10 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Neuroleptický malígny syndróm

Podobne ako u iných neuroleptík, môže sa vyskytnúť neuroleptický malígny syndróm charakterizovaný hypertermiou, zvýšenou svalovou rigiditou, autonómnou nestabilitou a zvýšenými hladinami kreatínfosfokinázy (CPK). V prípade hypertermie, najmä pri vysokých denných dávkach, sa má podávanie všetkých antipsychotík, vrátane Amisulpridu Mylan, prerušiť. Amisulprid Mylan sa vylučuje obličkami.

V prípade renálnej insuficiencie sa má dávka lieku znížiť a je potrebné zvážiť intermitentnú liečbu (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).

Amisulprid Mylan môže znížiť prah pre vznik záchvatov. Pacientov s výskytom záchvatov v anamnéze je preto potrebné počas liečby amisulpridom starostlivo sledovať.

U starších pacientov sa má amisulprid, podobne ako iné neuroleptiká, používať s mimoriadnou opatrnosťou z dôvodu možného rizika hypotenzie alebo sedácie. V prípade renálnej insuficiencie môže byť potrebné i zníženie dávkovania lieku.

Opatrnosť je potrebná aj pri predpisovaní Amisulpridu Mylan pacientom s Parkinsonovou chorobou, keďže liek môže spôsobiť zhoršenie ochorenia. Amisulprid Mylan sa má podávať len vtedy, ak je neuroleptická liečba nevyhnutná.


Predĺženie QT intervalu

Amisulprid Mylan vyvoláva od dávky závislé predĺženie QT intervalu. Je známe, že tento účinok potencuje riziko závažných ventrikulárnych arytmií, ako je torsades de pointes. Pred každým podaním a ak je to vzhľadom na klinický stav pacienta možné, sa odporúča sledovať faktory, ktoré by mohli napomáhať vzniku arytmií tohto typu, napríklad:

- bradykardia pod 55 úderov za minútu

- poruchy elektrolytov, najmä hypokaliémia

- vrodené predĺženie QT intervalu

- prebiehajúca liečba liekmi, ktoré môžu vyvolať výraznú bradykardiu (< 55 úderov za minútu), hypokaliémiu, zníženú vnútrosrdcovú vodivosť alebo predĺženie QTcintervalu (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


Mŕtvica

V randomizovaných klinických štúdiách oproti placebu vykonaných u populácie starších pacientov s demenciou a liečených určitými atypickými antipsychotikami sa pozorovalo trojnásobné zvýšenie rizika cerebrovaskulárnych príhod.Mechanizmus vedúci k takémuto zvýšeniu rizika nie je známy. Nedá sa vylúčiť zvýšenie rizika pri použití iných antipsychotík alebo u iných skupín pacientov. Amisulprid Mylan sa má u pacientov s rizikovými faktormi vzniku mŕtvice používať s opatrnosťou.


Venózny trombembolizmus

V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Amisulpridom Mylan a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou

V meta-analýze 17 kontrolovaných štúdií s atypickými antipsychotikami sa pozorovala zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou liečených atypickými antipsychotikami v porovnaní s placebom, avšak v analýze nebola zahrnutá žiadna štúdia s amisulpridom.

Pozorované riziko smrti bolo 1,6 až 1,7-násobne vyššie ako riziko smrti u pacientov liečených placebom. V priebehu typickej 10-týždňovej kontrolovanej štúdie došlo k úmrtiu u približne 4,5 % pacientov liečených atypickými antipsychotikami, v porovnaní s približne 2,6 % mierou úmrtia v skupine s placebom. I keď sa príčiny smrti, ku ktorým došlo počas klinických skúšaní s atypickými antipsychotikami, líšili, najčastejšie príčiny úmrtia boli buď kardiovaskulárneho (napr. zlyhanie srdca, náhla smrť) alebo infekčného charakteru (napr. pneumónia). Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika pri liečbe amisulpridom.

Amisulprid Mylan nie je schválený na liečbu pacientov s poruchami správania súvisiacich s demenciou.


Iné

U pacientov liečených určitými atypickými antipsychotikami, vrátane Amisulpridu Mylan, sa zaznamenala hyperglykémia. Z toho dôvodu je potrebné u pacientov so stanovenou diagnózou diabetes mellitus alebo s rizikovými faktormi pre vznik diabetu, ktorí začínajú liečbu Amisulpridom Mylan, príslušným spôsobom sledovať glykémiu.


Je potrebné zamedziť súbežnej preskripcii iných antipsychotík.


Po náhlom ukončení liečby vysokými dávkami antipsychotík sa zriedkavo opísali akútne príznaky z vysadenia zahŕňajúce nauzeu, vracanie a nespavosť. Taktiež môže dôjsť k opätovnému výskytu psychotických príznakov a bolo hlásené objavenie sa porúch spojených s mimovoľnými pohybmi (akými sú akatízia, dystónia a dyskinéza). Preto sa odporúča postupné vysadzovanie lieku.


Laktóza

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie:

Lieky, ktoré môžu vyvolať arytmie typu torsades de pointes (pozri časť 4.3 Kontraindikácie).

Levodopa: vzájomný antagonistický účinok levodopy a neuroleptík.


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

Lieky, ktoré zvyšujú riziko arytmií typu torsades de pointes alebo môžu predĺžiť QT interval:

 • Lieky vyvolávajúce bradykardiu, akými sú blokátory vápnikových kanálov schopné indukcie bradykardie (diltiazem, verapamil), betablokátory, klonidín, guanfacín, digitális.

 • Lieky, ktoré môžu spôsobiť hypokaliémiu: hypokaliemizujúce diuretiká, stimulujúce laxatíva, intravenózny amfotericín B, glukokortikoidy, tetrakosaktidy. Hypokaliémia sa musí upraviť.

 • Neuroleptiká, ako sú tioridazín, chlórpromazín, trifluperazín, pimozid, haloperidol, imipramínové antidepresíva, lítium.


Amisulprid Mylan môže zosilniť účinky alkoholu.


Kombinácie, ktoré sa musia zvážiť:

- Lieky tlmiace CNS, zahŕňajúce narkotiká, anestetiká, analgetiká, sedatívne H1antihistaminiká, barbituráty, benzodiazepíny a iné anxiolytiká, klonidín a jeho deriváty.

V kombinácii s inými antipsychotikami nie je možné vylúčiť zosilnenie centrálnych tlmiacich účinkov (sedácia, ospalosť, zhoršená schopnosť reakcií).

- Antihypertenzíva a iné hypotenzíva.

- Amisulprid môže antagonizovať účinok dopamínových agonistov, napr. bromokryptínu, ropinirolu.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Amisulprid Mylan nevykazuje priamy účinok na reprodukčný systém u zvierat. Bolo zistené zníženie fertility spojené s farmakologickým účinkom lieku (sprostredkované prolaktínom). Nezaznamenal sa žiaden teratogénny účinok. K dispozícii sú len veľmi obmedzené klinické údaje o podávaní lieku počas gravidity. Z toho dôvodu bezpečnosť podávania amisulpridu v priebehu gravidity nebola potvrdená. Použitie lieku počas gravidity sa neodporúča, pokiaľ prínos nepreváži možné riziká. Ak sa amisulprid použije v priebehu gravidity, novorodenci môžu byť vystavení nežiaducim účinkom lieku, a z toho dôvodu je potrebné zvážiť ich príslušné sledovanie.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane Amisulpridu Mylan) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

Nie je známe, či sa amisulprid vylučuje do materského mlieka. Z toho dôvodu je dojčenie kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amisulprid Mylan môže spôsobovať ospalosť a môže teda aj znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, aj keď sa užíva v odporúčaných dávkach (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú klasifikované podľa ich incidencie nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Klinické údaje

V kontrolovaných klinických štúdiách sa pozorovali nasledujúce nežiaduce účinky. Treba vziať do úvahy, že v niektorých prípadoch môže byť ťažké odlíšiť nežiaduce udalosti od príznakov základného ochorenia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Časté:Prírastok telesnej hmotnosti

Menej časté: Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, najmä transamináz


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Časté: Hypotenzia

Menej časté: Bradykardia


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: Môžu sa vyskytnúť extrapyramídové príznaky: tremor, rigidita, hypokinéza, hypersalivácia, akatízia, dyskinéza. Tieto príznaky sú pri podávaní optimálnych dávok zvyčajne mierne a čiastočne reverzibilné pri podaní antiparkinsoník bez prerušenia podávania amisulpridu. Výskyt extrapyramídových príznakov, ktoré sú závislé od dávky, zostáva veľmi nízky pri podávaní klinicky účinných dávok pacientom s deficitom schizofrénie (50 ‑ 300 mg/deň).

Časté:

- Môže sa objaviť akútna dystónia (torticolis spastica, okulogyrická kríza, trizmus). Je reverzibilná pri podaní antiparkinsonika bez prerušenia podávania amisulpridu.

- Ospalosť

Menej časté:

- Bola hlásená tardívna dyskinéza charakterizovaná rytmickými mimovoľnými pohybmi, predovšetkým jazyka a/alebo tváre, zvyčajne po dlhodobom podávaní. Antiparkinsonická liečba je neúčinná a môže vyvolať zhoršenie príznakov.

- Záchvaty


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: Zápcha, nauzea, vracanie, sucho v ústach


Poruchy endokrinného systému:

Časté: Amisulprid vyvoláva zvýšenie plazmatických hladín prolaktínu, ktoré je po ukončení liečby reverzibilné. Jeho dôsledkom môže vznikať galaktorea, amenorea alebo poruchy menštruácie, gynekomastia, bolesť prsníkov, orgazmická a erektilná dysfunkcia.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Menej časté: Hyperglykémia (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní)


Poruchy imunitného systému:

Menej časté: Alergické reakcie


Psychické poruchy:

Časté:Nespavosť, úzkosť, agitovanosť, orgazmická dysfunkcia


Postmarketingové sledovanie:

Boli tiež hlásené nasledovné nežiaduce účinky (spontánne hlásenia):


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Neznáma incidencia: Predĺženie QT intervalu a ventrikulárne arytmie ako napr. torsades de pointes, ventrikulárna tachykardia, ktorá môže viesť k ventrikulárnej fibrilácii alebo k zástave srdca, náhlej smrti (pozri časť 4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Poruchy ciev

Neznáma incidencia: Počas liečby antipsychotikami sa zaznamenali prípady venózneho tromboembolizmu, vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov hlbokej venóznej trombózy.


Poruchy nervového systému:

Neznáma incidencia: Príznaky neuroleptického malígneho syndrómu (pozri časť 4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáma incidencia: Novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s predávkovaním amisulpridom sú obmedzené. Zaznamenalo sa zosilnenie známych farmakologických účinkov lieku s príznakmi, ako sú ospalosť a sedácia, kóma, hypotenzia a extrapyramídové príznaky. V prípade akútneho predávkovania je potrebné vziať do úvahy možnosť požitia viacerých liekov. Keďže amisulprid je málo dialyzovateľný, hemodialýza je na elimináciu liečiva neúčinná. Neexistuje žiadne špecifické antidotum Amisulpridu Mylan. Preto je potrebné zabezpečiť náležité podporné opatrenia za starostlivého sledovania vitálnych funkcií, vrátane nepretržitého monitorovania srdcovej činnosti vzhľadom na riziko predĺženia QT intervalu, až do úplného zotavenia pacienta.

Ak sa vyskytnú závažné extrapyramídové príznaky, majú sa podať anticholinergiká.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká

ATC kód: N05AL05


Amisulprid sa selektívne a s vysokou afinitou viaže na ľudské dopaminergné receptorové podtypy D2/D3, pričom nemá žiadnu afinitu k receptorom podtypu D1, D4 a D5.

Na rozdiel od klasických a iných atypických neuroleptík amisulprid nemá žiadnu afinitu k serotonínovým, ‑adrenergným, H1-histamínovým ani cholínergným receptorom. Okrem toho sa amisulprid neviaže ani na sigma receptory.

V štúdiách na zvieratách amisulprid podávaný vo vysokých dávkach blokoval receptory pre dopamín, ktoré sa nachádzajú v mezolimbickom systéme, a to predovšetkým tie, ktoré sa nachádzajú mimo striatum. Na rozdiel od klasických neuroleptík nevyvoláva katalepsiu. Pri jeho opakovanom podávaní nedochádza k rozvoju hypersenzitivity D2dopamínových receptorov. Pri podávaní v nízkych dávkach prednostne blokuje presynaptické D2/D3receptory, čo vyvolá uvoľnenie dopamínu, ktorý je zodpovedný za dezinhibičné účinky.


Tento atypický farmakologický profil môže vysvetľovať antipsychotický účinok amisulpridu podávaného vo vyšších dávkach jeho blokádou postsynaptických dopamínových receptorov, a jeho účinkom na negatívne príznaky pri nižšom dávkovaní v dôsledku inhibície presynaptických dopamínových receptorov. Znížený výskyt nežiaducich extrapyramídových príznakov môže byť spôsobený jeho prednostnou aktivitou v limbickom systéme.

V klinických štúdiách, v ktorých sa sledovali pacienti s akútnou exacerbáciou schizofrénie, amisulprid signifikantne znižoval výskyt sekundárnych negatívnych príznakov, ako aj afektívnych symptómov a spomalenia psychomotoriky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Amisulprid vykazuje u ľudí dve maximálne hodnoty absorpcie: jedna sa dosiahne rýchlo, hodinu po podaní dávky, a druhá za 3 - 4 hodiny po jej podaní. Zodpovedajúce plazmatické koncentrácie sú 39 ± 3 a 54 ± 4 ng/ml po 50 mg dávke. Distribučný objem je 5,8 l/kg, väzba na plazmatické bielkoviny je nízka (16 %) a nie sú známe žiadne liekové interakcie. Absolútna biologická dostupnosť je 48 %. Amisulprid sa málo metabolizuje: identifikované boli dva neaktívne metabolity, ktoré predstavujú približne 4 % dávky. Po podávaní opakovaných dávok nedochádza ku kumulácii amisulpridu a jeho farmakokinetika zostáva nezmenená. Eliminačný polčas amisulpridu je približne 12 hodín po perorálnom podaní. Amisulprid sa vylučuje močom v nezmenenej podobe. Močom sa vylúči 50 % intravenózne podanej dávky, z toho 90 % sa vylúči v priebehu 24 hodín. Renálny klírens je rádovo 20 l/hod alebo 330 ml/min. Jedlo bohaté na uhľohydráty (obsahujúce 68 % tekutín) signifikantne znižuje hodnoty AUC, Tmax a Cmaxamisulpridu, po podaní s jedlom s vysokým obsahom tuku sa však žiadne zmeny nepozorovali. Význam týchto zistení pre rutinnú klinickú prax však nie je známy.

Hepatálna insuficiencia: keďže sa amisulprid málo metabolizuje, u pacientov s hepatálnou insuficienciou nie je nutné redukovať jeho dávku.

Renálna insuficiencia: U pacientov s renálnou insuficienciou je eliminačný polčas nezmenený, zatiaľ čo systémový klírens je 2,5 – 3-násobne znížený. Plocha pod krivkou koncentrácie (AUC) amisulpridu je pri miernom zlyhaní obličiek zvýšená dvojnásobne a pri stredne ťažkom zlyhaní obličiek takmer desaťnásobne (pozri časť 4.2Dávkovanie a spôsob podávania). Skúsenosti sú však v tejto oblasti len obmedzené a neexistujú údaje o liečbe dávkami vyššími ako 50 mg. Amisulprid je veľmi málo dialyzovateľný.

Obmedzené farmakokinetické údaje u starších pacientov (> 65 rokov) ukazujú, že po podaní jednorazovej perorálnej dávky 50 mg dochádza k 10-30 % nárastu Cmax, T½aj AUC. Pre opakované podanie nie sú takéto údaje k dispozícii.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Kompletné zhrnutie dokončených štúdií bezpečnosti naznačuje, že amisulprid nie je spojený so žiadnym všeobecným, orgánovo-špecifickým, teratogénnym, mutagénnym alebo karcinogénnym rizikom. Zmeny pozorované u potkanov a psov pri podávaní dávok, ktoré boli nižšie ako je maximálna tolerovaná dávka mali buď charakter farmakologického účinku alebo nemali za daných podmienok z toxikologického hľadiska žiadny zásadný význam. V porovnaní s maximálnou odporúčanou dávkou pre človeka boli maximálne tolerované dávky 2x a 7x vyššie u potkana (200 mg/kg/deň) a u psa (120 mg/kg/deň), čo zodpovedá 1,5 – 4,5 vyššej hodnote AUC u potkana ako u človeka. Reprodukčné štúdie vykonané u potkanov, zajacov a myší nepreukázali žiadny teratogénny potenciál lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Metylcelulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Amisulprid Mylan 100 mg: PVC/Al blistre po 10, 30 alebo 60 tabliet.

Amisulprid Mylan 200 mg: PVC/Al blistre po 10, 30, 60, 90, 120 alebo 150 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK]Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Amisulprid Mylan 100 mg: 68/0529/09-S

Amisulprid Mylan 200 mg: 68/0530/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31.08.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013


8/8

Amisulprid Mylan 100 mg