+ ipil.sk

Amisulprid ratiopharm 200 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/00752-ZIB


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Amisulprid ratiopharm®200 mg

tablety


amisulprid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Amisulprid ratiopharm 200 mg a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Amisulprid ratiopharm 200 mg

 3. Ako užívať Amisulprid ratiopharm 200 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Amisulprid ratiopharm 200 mg

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Amisulprid ratiopharm200 mgA NA ČO SA POUŽÍVA


Tento liek patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Amisulprid ratiopharm200 mg sa používa na liečbu určitých mentálnych porúch a porúch správania s príznakmi ako sú bludy, halucinácie, poruchy myslenia, citová otupenosť, úzkosť, emočné alebo sociálne zlyhávanie.


 1. SKôR AKO UŽijete Amisulprid ratiopharm 200 mg


Neužívajte Amisulprid ratiopharm200 mg

Keď máte feochromocytóm (nadmerný rast nadobličiek, ktoré sa nachádzajú na hornej strane oboch obličiek a vylučujú látky, ktoré navodzujú vysoký krvný tlak),

 • keď ste dieťa mladšie ako 15 rokov,

 • keď ste dojčiaca matka,

 • keď ste alergický (precitlivený) na amisulprid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (pozri Ďalšie informácie),

 • keď máte nádor závislý od prolaktínu (napríklad keď máte rakovinu prsníka alebo keď máte poruchu súvisiacu s hypofýzou),

 • keď máte závažné ochorenie obličiek,

 • v kombinácii s:

 • dopaminergnými látkami s výnimkou u pacientov s Parkinsonovou chorobou.


Ak máte nejaké otázky, neváhajte sa opýtať svojho lekára alebo lekárnika.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Amisulpridu ratiopharm200 mg

Váš lekár Vám môže predtým, ako predpíše túto liečbu urobiť elektrokardiogram (kontrolu srdcovej činnosti).

Tento liek sa musí užívať opatrne v nasledovných prípadoch:

 • u starších pacientov,

 • u pacientov s poškodením funkcie obličiek (ťažká choroba obličiek), u ktorých môže lekár znížiť ich dávkovanie,

 • u pacientov s epilepsiou alebo Parkinsonovou chorobou.


Ak máte ďalšie otázky, neváhajte sa opýtať svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie iných liekov

Tento liek sa nesmie užívať v kombinácii s:

 • dopaminergnými látkami s výnimkou u pacientov s Parkinsonovou chorobou.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, najmä:

 • niektoré lieky, ktoré sa používajú pri liečbe Parkinsonovej choroby (L-dopa, amantadín, apomorfín, bromokriptín, kabergolín, entakapon, lisurid, pergolid, piribedil, pramipexol, chinagolid, ropinirol, selegilín),

 • niektoré lieky, ktoré spôsobujú torsades de pointes (vážne poruchy srdcovej činnosti):

 • antiarytmiká Ia triedy (chinidín, hydrochinidín, disopyramid),

 • antiarytmiká III triedy (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),

 • niektoré neuroleptiká (sultoprid, tioridazín, chlorpromazín, levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol, flufenazín, pipamperón, flupentixol, zuklopentixol),

 • niektoré antiinfektíva (i.v. erytromycín, i.v. spiramycín, mizolastín, i.v. vinkamín, halofantrín, pentamidín, sparfloxacín, moxifloxacín, gatifloxacín),

 • a iné lieky ako sú: bepridil, cisaprid, difemanil.


Užívanie Amisulpridu ratiopharm 200 mg s jedlom a nápojmi

Tak ako u všetkých antipsychotík z tejto farmakologickej skupiny, počas liečby nepite alkohol a neužívajte lieky obsahujúce alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Tento liek možno užívať počas tehotenstva len na odporúčanie lekára.

Ak počas liečby zistíte, že ste tehotná, konzultujte to so svojim lekárom, lebo len on môže rozhodnúť, či pokračovať v liečbe alebo nie.

Nasledovné príznaky sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (v posledných troch mesiacov tehotenstva) užívali Amisulprid ratiopharm 200 mg: tras, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a problémy s príjmom potravy. Ak sa u Vášho dieťaťa prejaví niektorý z týchto príznakov, budete možno musieť kontaktovať svojho lekára.

Ak užívate tento liek, nedojčite.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Vodičov a obsluhu strojov treba upozorniť na možné riziko ospanlivosti spojenej s užívaním tohto lieku.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Amisulpridu ratiopharm 200 mg

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. AKO UŽÍVAŤ Amisulprid ratiopharm 200 mg


Na vnútorné použitie.

Váš lekár Vám povie, koľko tabliet máte užívať a ako dlho máte pokračovať v ich užívaní.

Ak máte pochybnosti, opýtajte sa Vášho lekára alebo lekárnika.

Tablety zapíjajte s pohárom vody.

Vždy sa riaďte predpisom lekára.

Ak máte pocit, že je účinok Amisulpridu ratiopharm 200 mg príliš silný alebo príliš slabý, porozprávajte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac Amisulpridu ratiopharm 200 mg, ako máte:

Kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Amisulprid ratiopharm 200 mg

Užite nasledujúcu dávku v bežnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak ste zabudli viacero dávok, poproste Vášho lekára o radu.


Ak prestanete užívať Amisulprid ratiopharm 200 mg

Nikdy neprerušujte liečbu sám/sama od seba.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Vedľajšie účinky sa môžu objaviť v určitých frekvenciách, ktoré sú definované nasledovne:

 • Veľmi časté (1/10)

 • Časté (1/100 až <1/10)

 • Menej časté (1/1000 až <1/100)

 • Zriedkavé (1/10 000 až < 1/1000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáme (z dostupných údajov).


Tak ako všetky lieky, aj Amisulprid ratiopharm 200 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 • nespavosť, úzkosť, rozrušenie,

 • ospanlivosť počas dňa,

 • poruchy tráviacej sústavy (zápcha, nevoľnosť, vracanie, sucho v ústach),

 • triaška, svalová strnulosť, kŕče, abnormálne pohyby, hypersalivácia (neprimerané slinenie),

 • impotencia, frigidita,

 • pozastavenie menštruačného cyklu, vylučovanie mlieka nevzťahujúce sa na bežné dojčenie u žien, zväčšenie prsníkov u mužov, hyperprolaktinémia (nadbytočné množstvo prolaktínu v krvi, hormónu, ktorý spôsobuje produkciu materského mlieka),

 • nárast telesnej hmotnosti.


Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované len veľmi zriedkavo:

 • stŕpnutie šije, okulogyrická kríza (abnormálne pohyby niektorých očných svalov), intenzívne stiahnutie čeľustí, nedobrovoľné pohyby,

 • hypotenzia (nízky tlak krvi), spomalenie činnosti srdca, vážne mdloby, srdcové arytmie (nepravidelná činnosť srdca),

 • alergické reakcie,

 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, najmä transamináz (ukážu sa počas krvného testu),

 • záchvaty,

 • neodôvodnená horúčka spojená so systémovými a neurologickými poruchami.

 • krvné zrazeniny najmä v žilách nôh (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nohy), ktoré môžu putovať v krvných cievach do pľúc a môžu spôsobovať bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak si všimnete tieto príznaky, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.


Rozvoj svalovej strnulosti a porúch vedomia sprevádzaných neobjasnenou horúčkou počas liečby vyžaduje okamžité prerušenieliečby a bezodkladnú konzultáciu s lekárom.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Amisulprid ratiopharm200 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Amisulprid ratiopharm 200 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Amisulprid ratiopharm 200 mg obsahuje

Liečivo je amisulprid.

Každá tableta obsahuje 200 mg amisulpridu.

Ďalšie zložky sú:

kukuričný škrob, monohydrát laktózy, metylcelulóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Amisulprid ratiopharm 200 mg a obsah balenia

Balenie s 30, 60, 100 a 150 tabletami.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


Výrobca:

Merckle GmbH, 89143 Blaubeuren, Nemecká spolková republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Teva Pharmaceuticals Slovakia, Teslova 26, 821 06, Bratislava, tel.: 02/5726 7911


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Francúzsko

Amisulpride ratiopharm 200 mg, comprimé sécable

Česká republika

Amisulprid-ratiopharm 200 mg

Maďarsko

Amisulprid-ratiopharm 200 mg, tabletta

Slovenská republika

Amisulprid ratiopharm 200 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2013.

Amisulprid ratiopharm 200 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/00752-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Amisulprid ratiopharm 200 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 200 mg amisulpridu.


Pomocná látka: monohydrát laktózy 197,5 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biele až skoro biele, okrúhle tablety s deliacou ryhou.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KlinicKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba psychóz, predovšetkým akútnych a chronických schizofrenických porúch, pri ktorých vystupujú pozitívne príznaky (ako bludy, halucinácie, poruchy myslenia) a/alebo negatívne príznaky (ako plochá afektivita, emočné a sociálne zlyhávanie), vrátane pacientov, ktorí sú charakterizovaní prevahou negatívnych príznakov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecne sa denná dávka ≤ 400 mg podáva jedenkrát denne, kým dávky vyššie ako 400 mg sa podávajú dvakrát denne. Amisulprid ratiopharm 200 mg nie je vhodný na jemnú úpravu dávkovania alebo dávky < 100 mg/deň, pretože sa dá rozdeliť len na dve rovnaké polovice.


Prevládajúce negatívne príznaky

Odporúčané dávkovanie je 50 až 300 mg/deň. Dávkovanie sa musí upraviť individuálne. Optimálne dávkovanie je približne 100 mg denne.


Zmiešané epizódy s pozitívnymi a negatívnymi príznakmi

Na začiatku liečby sa musia dávky upraviť tak, aby sa dosiahla ideálna kontrola pozitívnych príznakov, t.j. 400 až 800 mg denne. Udržiavacia liečba sa musí individuálne prispôsobovať na základe pacientovej odpovede, aby sa dosiahla minimálna účinná dávka.


Akútne psychotické epizódy

Na začiatku liečby

 • sa môže i.m. podanie použiť počas niekoľkých dní pri maximálnej dávke 400 mg/deň, s následnou perorálnou liečbou,

 • sa odporúča perorálne dávkovanie 400 až 800 mg, maximálne dávkovanie nesmie prekročiť 1200 mg.

Následne,

 • sa dávkovanie udržiava alebo prispôsobuje podľa pacientovej odpovede.

V každom prípade sa musí dávkovanie pre udržiavaciu liečbu stanoviť individuálne, s minimálnou účinnou dávkou.


Porucha funkcie obličiek:

Keďže sa amisulprid vylučuje obličkami, treba u pacientov s poruchou funkcie obličiek dávku znížiť, na polovicu u pacientov s klírensom kreatinínu (Clcr) medzi 30 – 60 ml/min a na tretinu u pacientov s Clcrmedzi 10 – 30 ml/min.


Keďže nie sú žiadne skúsenosti s použitím u pacientov s ťažkým poškodením obličiek

(Clcr< 10 ml/min), amisulprid je u týchto pacientov kontraindikovaný (pozri 4.3. Kontraindikácie).


Porucha funkcie pečene:

U pacientov s poškodenou funkciou pečene úprava dávky nie je potrebná, pretože amisulprid sa v pečeni metabolizuje len slabo.


4.3. Kontraindikácie


Tento liek sa NESMIE UŽÍVAŤ v nasledovných prípadoch:

 • známa precitlivenosť na amisulprid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

 • boli hlásené závažné hypertenzívne krízy u pacientov s feochromocytómom liečených antidopaminergnými liekmi, vrátane niektorých benzamidov. Tento liek sa preto nesmie predpisovať pacientom so známym feochromocytómom alebo s podozrením naň.

 • deti mladšie ako 15 rokov, kvôli absencii klinických údajov v tejto vekovej skupine.

 • laktácia.

 • známe prolaktín-dependentné nádorové ochorenie alebo podozrenie naň, t.j. prolaktinóm hypofýzy a rakovina prsníka.

 • závažné poškodenie funkcie obličiek (Clcr < 10 ml/min.).

 • v kombinácii s:

 • dopaminergnými látkami s výnimkou pacientov s Parkinsonovou chorobou (pozri Liekové a iné interakcie).


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia


Neuroleptický malígny syndróm

Tak ako u iných neuroleptík, aj tu sa môže objaviť neuroleptický malígny syndróm, charakterizovaný hypertermiou, svalovou strnulosťou, autonómnou nestabilitou, pozmeneným vedomím a zvýšenou CK. V prípade hypertermie, predovšetkým pri vysokých denných dávkach, treba vysadiť všetky antipsychotické lieky.


Predĺženie QT intervalu

Amisulprid vyvoláva na dávke závislé predĺženie QT intervalu. Tento účinok, ako je známe, zvyšuje riziko závažných ventrikulárnych arytmií ako sú torsades de pointesa je zosilnený už existujúcou bradykardiou, hypokaliémiou, vrodeným alebo získaným predĺženým QT intervalom (kombinácia s liekom predlžujúcim QTc interval).

Pred akýmkoľvek podaním, a ak je to kompatibilné s pacientovým klinickým stavom, sa odporúča identifikovať všetky faktory, ktoré môžu predurčovať rozvinutie tejto arytmie:

 • bradykardia menej ako 55 úderov za minútu,

 • hypokaliémia,

 • vrodené predĺženie QT intervalu,

 • prebiehajúca liečba liekom, ktorý má tendenciu spôsobovať výraznú bradykardiu

(< 55 úderov za minútu), hypokaliémiu, zníženú vnútrosrdcovú vodivosť, alebo predĺženie QTc intervalu.


Ako súčasť úvodného vyšetrenia u pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobú neuroleptickú liečbu sa odporúča vykonať EKG.


Cerebrovaskulárna príhoda (mŕtvica)

V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách vykonaných na populácii starších pacientov s demenciou a liečených určitým atypickým antipsychotikom sa v porovnaní s placebom pozorovalo vyššie riziko cerebrovaskulárnych príhod. Mechanizmus zvýšenia takéhoto rizika nie je známy. Zvýšenie rizika s inými antipsychotickými liekmi alebo u inej populácii pacientov sa nedá vylúčiť. Tento liek sa má preto u pacientov s rizikovými faktormi pre mŕtvicu používať s opatrnosťou.


Diabetickým pacientov a pacientom s rizikovými faktormi pre diabetes, a ktorí začali liečbu amisulpridom sa má starostlivo monitorovať glukóza v krvi.


Pri užívaní antipsychotických liekov boli hlásené prípady venóznej tromboembólie (VTE).

Keďže u pacientov, ktorí sa liečia antipsychotickými liekmi sú často prítomné získané rizikové faktory pre VTE, je nutné pred liečbou aj počas liečby Amisulpridom ratiopharm identifikovať všetky možné rizikové faktory pre vznik VTE a prijať preventívne opatrenia.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Opatrenia pri používaní

Amisulprid sa vylučuje obličkami, preto sa má u pacientov s poškodením obličiek dávka znížiť (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania). Nie sú dostupné žiadne údaje o pacientoch s ťažkým poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3. Kontraindikácie).

Je známe, že neuroleptiká znižujú prah kŕčov. Preto sa musia počas liečby pacienti s epilepsiou v anamnéze starostlivo pozorovať.

Zvláštna opatrnosť sa vyžaduje u starších pacientov, z dôvodu zvýšeného rizika sedácie a hypotenzie.

Pozornosť sa musí venovať pri predpisovaní amisulpridu pacientom s Parkinsonovou chorobou, amisulprid sa má užívať len vtedy, ak sa nedá vyhnúť neuroleptickej liečbe.


4.5. Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sú kontraindikované


+ Dopaminergné látky, s výnimkou u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Vzájomný antagonizmus účinkov dopaminergného agonistu a neuroleptík.

Extrapyramídový syndróm vyvolaný neuroleptikom neliečte dopaminergným agonistom, ale použite anticholinergikum.


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


+ Lieky, ktoré môžu vyvolať torsades de pointes: Antiarytmiká triedy Ia (chinidín, hydrochinidín, disopyramid), a antiarytmiká III triedy (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), niektoré neuroleptiká (sultoprid, pipotiazín, sertindol, veralipid, chlorpromazín, levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol, flufenazín, pipamferón, flupentixol, zuklopentixol), niektoré antiparazitiká (halofantrín, lemefantrín, pentamidín), iné lieky: i.v. erytromycín, i.v. spiramycín, moxifloxacín, bepridil, cisaprid, difemanil, mizolastín, i.v. vinkamín.

Zvýšené riziko ventrikulárnych arytmií, predovšetkým torsades de pointes.

Ak je to možné, vysaďte liek, ktorý môže vyvolať torsades de pointes, okrem liekov na liečbu infekcií. Ak nie je možné vyhnúť sa kombinovanej liečbe, pred začatím liečby skontrolujte QT interval a sledujte EKG.


+ Alkohol

Alkohol môže zosilniť sedatívny účinok neuroleptík.

Zmena pozornosti môže spôsobiť nebezpečenstvo pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.

Vyhnite sa požívaniu alkoholu a užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol.


+ Levodopa

Vzájomný antagonizmus účinkov levodopy a neuroleptík.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou používajte pri každom lieku najnižšie účinné dávky.


+ Dopaminergné agonisty okrem levodopy(amantadín, apomorfín, bromokriptín, entakapon, lisurid, pergolid, piribedil, pramipexol, ropinirol, selegilín) u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Vzájomný antagonizmus účinkov dopaminergného agonistu a neuroleptík.

Dopaminergný agonista môže vyvolať alebo zosilniť psychotické poruchy.

Ak sa u pacientov s Parkinsonovou chorobou liečenou dopaminergnými agonistami nemožno vyhnúť neuroleptickej liečbe, treba užívanie týchto látok postupne znižovať a vysadiť (náhle vysadenie dopaminergných agonistov môže vyvolať neuroleptický malígny syndróm).


+ Metadon

Zvýšené riziko ventrikulárnej arytmie, najmä torsades de pointes.


Kombinácie, ktoré vyžadujú opatrenia pri používaní


+ Lieky, ktoré vyvolávajú bradykardiu(najmä antiarytmiká Ia triedy, betablokátory, niektoré antiarytmiká II triedy, niektoré antagonisty vápnika, srdcové glykozidy, pilokarpín, inhibítory cholínesterázy):

Zvýšené riziko ventrikulárnych arytmií, predovšetkým torsades de pointes.

Klinické a elektrokardiografické pozorovanie.


+ Betablokátory pri zlyhaní srdca(bisoprolol, karvedilol, metoprolol, nebivolol)

Zvýšené riziko ventrikulárnych arytmií, predovšetkým torsades de pointes.

Je nevyhnutné klinické a EKG monitorovanie.


+ Lieky znižujúce hladinu draslíka(diuretiká znižujúce hladinu draslíka, stimulujúce laxatíva, i.v. amfotericín B, glukokortikoidy, kosyntropín).

Zvýšené riziko ventrikulárnych arytmií, predovšetkým torsades de pointes.

Pred začatím liečby amisulpridom upravte akúkoľvek hypokaliémiu a zabezpečte klinické pozorovanie, monitoring elektrolytov a EKG.


Kombinácie, ktoré treba zvážiť


+ Antihypertenzíva (všetky):

Antihypertenzívny účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie (prídavný účinok).


+ Iné lieky tlmiace centrálny nervový systém:

Narkotiká (analgetiká, antitusiká a substitučná liečba závislosti od opiátov); barbituráty; benzodiazepíny; iné nebenzodiazepínové anxiolytiká; hypnotiká; neuroleptiká; sedatívne antidepresíva (amitriptylín, doxepín, mianserín, mirtazapín, trimipramín); sedatívne H1 antihistaminiká; centrálne účinkujúce antihypertenzíva; iné lieky: baklofen, talidomid, pizotifén.

Zvýšenie centrálnej depresie. Znížená pozornosť môže spôsobiť nebezpečenstvo pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.


+ Betablokátory (okrem esmololu, sotalolu a betablokátorov, ktoré sa používajú pri zlyhaní srdca):

Vazodilatačný účinok a riziko hypotenzie, predovšetkým ortostatickej hypotenzie (prídavný účinok).


+ Deriváty dusičnanov a príbuzné zlúčeniny

Zvýšené riziko hypotenzie, najmä posturálnej hypotenzie.


4.6. Gravidita a laktácia


Gravidita

U zvierat, amisulprid nepreukázal reprodukčnú toxicitu. Pokles plodnosti spojený s farmakologickým účinkom lieku (prolaktínom sprostredkovaný vplyv) bol pozorovaný. Žiadne teratogénne účinky amisulpridu neboli zaznamenané.
Sú k dispozícii veľmi obmedzené klinické údaje o podávaní v tehotenstve. Preto bezpečnosť amisulpridu počas tehotenstva nebola stanovená. Použitie lieku sa neodporúča počas tehotenstva, iba ak prínos liečby prevyšuje nad možnými rizikami.


Novorodenci,ktorí boli vystavení pôsobeniuantipsychotík(vrátaneamisulpridu) vpriebehu tretiehotrimestratehotenstva, hrozianežiaduceúčinky, vrátaneextrapyramídovýcha/aleboabstinenčnýchpríznakov, ktoré sa môžulíšiť vzávažnostia v dĺžke trvania od pôrode. Boli hlásené prípady agitácie,hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchavičnostialebo poruchykŕmenia. Vdôsledkutoho, ak je amisulprid používaný počas tehotenstva, je nutné novorodencastarostlivosledovať.


Laktácia

Nie je známe, či amisulprid prechádza do materského mlieka, preto je laktácia kontraindikovaná.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vodičov a obsluhu strojov treba informovať o riziku ospanlivosti, ktorá sa vzťahuje k užívaniu tohto lieku.


4.8. Nežiaduce účinky


Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledovnej definícii frekvencií výskytu:

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému


Časté:

 • nespavosť, úzkosť, agitovanosť,

 • môžu sa objaviť extrapyramídové príznaky (tras, rigidita, hypersalivácia, akatízia, hypokinéza). Tieto príznaky sú vo všeobecnosti pri udržiavacích dávkach mierne a čiastočne reverzibilné bez nutnosti vysadenia Amisulpridu ratiopharm 200 mg, liečbou s anticholinergným antiparkinsonikom.

Výskyt extrapyramídových príznakov závislých od dávky ostáva pri liečbe pacientov s prevažne negatívnymi príznakmi s dávkami 50 – 300 mg/denne veľmi nízky.

Pacienti liečení amisulpridom vykázali v klinických štúdiách nižší výskyt extrapyramídových príznakov, ako pacienti liečení haloperidolom.


Menej časté:

 • ospanlivosť počas dňa.


Veľmi zriedkavé:

 • môže sa objaviť akútna dystónia (spastický sťah krčných svalov, okulogyrická kríza, trizmus…). Toto je reverzibilné bez nutnosti vysadenia Amisupridu ratiopharm 200 mg, liečbou anticholinergným antiparkinsonikom.

 • bola zaznamenaná tardívna dyskinéza charakterizovaná mimovoľnými pohybmi jazyka a/alebo tváre, najmä po dlhodobej liečbe.

Anticholinergná antiparkinsonická liečba nie je účinná alebo môže vyvolať zhoršenie príznakov.

 • prípady kŕčov.

 • prípady neuroleptického malígneho syndrómu (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Poruchy endokrinného systému a metabolizmu


Časté:

 • zvýšenie hladín prolaktínu v krvi, reverzibilné po ukončení liečby. Toto môže vyústiť do galaktorey, amenorey, gynekomastie, bolesti prsníkov, impotencie a frigidity.

 • zvýšenie telesnej hmotnosti.


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Menej časté:

 • zápcha, nevoľnosť, vracanie, sucho v ústach.


Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti


Veľmi zriedkavé:

 • prípady hypotenzie a bradykardie.

 • predĺženie QT intervalu

 • ventrikulárne arytmie ako je torsades de pointes, ventrikulárna tachykardia, ktorá môže vyústiť do ventrikulárnej fibrilácie alebo zastaveniu srdca.

 • náhla smrť (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Poruchy pečene


Veľmi zriedkavé:

 • bolo hlásené zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, najmä transamináz.


Tehotenstvo, šestonedeliea perinatálnepodmienky


Neznáme:

 • abstinenčný syndróm novorodenca (pozri bod 4.6)


Celkové poruchy


Veľmi zriedkavé:

 • alergické reakcie.


Poruchy ciev

S užívaním antipsychotických liekov boli s neznámou frekvenciou hlásené prípady venóznej tromboembólie, vrátane prípadov pľúcneho embolizmu a hlbokej žilovej trombózy


4.9. Predávkovanie


Doteraz sú skúsenosti s akútnym predávkovaním amisulpridom obmedzené. Zaznamenané príznaky a znaky sú vo všeobecnosti spôsobené zvýraznenými farmakologickými účinkami amisulpridu, čo klinicky vyúsťuje do: ospanlivosti, sedácie, kómy, hypotenzie a extrapyramídových príznakov.

Špecifické antidotum amisulpridu nie je známe. V prípade akútneho predávkovania treba zvážiť možnosť užitia viacerých liekov a musia sa vykonať zodpovedajúce opatrenia:

 • starostlivé monitorovanie životných funkcií.

 • monitorovanie srdca (riziko predĺženia QT intervalu), až do pacientovho zotavenia.

 • ak sa objavia ťažké extrapyramídové príznaky, treba podať anticholinergné látky.

 • keďže sa amisulprid slabo dialyzuje, hemodialýza nemá významný účinok na elimináciu lieku.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká, benzamidy

ATC kód: N05AL05.

(N: Centrálny nervový systém).


Amisulprid je antipsychotikum patriace do skupiny substituovaných benzamidov.

Jeho farmakodynamický profil je charakterizovaný prevládajúcou a selektívnou afinitou k D2 a D3 dopaminergným receptorom limbického systému. Amisulprid nemá žiadnu afinitu k serotoninergným receptorom alebo k iným histamínovým, cholinergným a adrenergným receptorom.

V štúdiách na zvieratách preferoval amisulprid pri vysokých dávkach blokádu dopamínových receptorov nachádzajúcich sa na limbických štruktúrach, pred blokádou tých, ktoré sa nachádzajú v striate. Táto špecifická afinita môže vysvetliť hlavné antipsychotické účinky amisulpridu v porovnaní s jeho extrapyramídovými účinkami.

Pri nízkych dávkach amisulprid blokuje predovšetkým presynaptické D2/D3 dopaminergné receptory, čo môže vysvetliť jeho pôsobenie na negatívne príznaky.

V dvojito slepej kontrolovanej štúdii oproti haloperidolu zahŕňajúcej 191 akútne schizofrenických pacientov sa amisulprid v porovnaním s haloperidolom spájal s významne lepším zlepšením sekundárnych negatívnych príznakov.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


U ľudí vykazuje amisulprid dva absorpčné vrcholy: jeden, ktorý sa dosiahne rýchlo, hodinu po dávke a druhý medzi tromi alebo štyrmi hodinami po podaní.

Zodpovedajúce plazmatické koncentrácie sú 39 ± 3 a 54 ± 4 ng/ml po podaní 50 mg dávky.

Distribučný objem je 5,8 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je nízka (16 %) a neočakávajú sa žiadne liekové interakcie vo vzťahu k väzbe na plazmatické bielkoviny. Absolútna biologická dostupnosť je 48 %.

Amisulprid je slabo metabolizovaný: boli identifikované dva neaktívne metabolity, tvoriace 4 % celkového vylúčeného množstva.

Amisulprid sa nekumuluje a jeho farmakokinetika sa po opakovanom dávkovaní nemení. Polčas eliminácie amisulpridu je približne 12 hodín po perorálnej dávke.

Amisulprid sa vylučuje nezmenený, močom. Päťdesiat percent intravenóznej dávky sa vylučuje do moču, najmä počas prvých 24 hodín (90 % vylučovania močom).

Renálny klírens je približne 330 ml/min.


Jedlo bohaté na uhľohydráty výrazne znižuje AUC, Tmaxa Cmaxamisulpridu, ale neboli pozorované žiadne zmeny po jedle bohatom na tuky. Význam týchto zistení v rutinnom klinickom použití nie je známy.


Porucha funkcie pečene

Keďže sa liek metabolizuje len slabo, zníženie dávky u pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebné.


Porucha funkcie obličiek

Polčas eliminácie zostáva u pacientov s poruchou funkcie obličiek nezmenený, pričom systémový klírens je znížený 2,5 až 3 krát.

AUC amisulpridu stúpa dvojnásobne pri ľahkom zlyhaní obličiek a takmer desaťnásobne pri strednom zlyhaní obličiek.

Akokoľvek, skúsenosti sú obmedzené a nie sú dostupné žiadne údaje o dávkach vyšších ako 50 mg.


Amisulprid sa slabo dialyzuje.


Starší pacienti


Farmakokinetické údaje u pacientov starších ako 65 rokov ukazujú, že sa objavuje 10 - 30 % zvýšenie Cmax, T1/2 a AUC po jednotlivej perorálnej 50 mg dávke.

Nie sú dostupné žiadne údaje po opakovanom podaní.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


V toxikologickom profile amisulpridu dominujú farmakologické účinky molekuly. V štúdiách toxicity opakovanej dávky nebol odhalený žiadny cieľový orgán. Amisulprid nemá žiadne genotoxické a teratogénne vlastnosti. Štúdie karcinogenity na hlodavcoch preukázali nádory závislé od hormónov bez klinickej relevancie pre ľudí.

Na zvieratách bolo pozorované zníženie plodnosti súvisiace s farmakologickými vlastnosťami amisulpridu (účinky sprostredkované prolaktínom).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Kukuričný škrob, metylcelulóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý.


6.2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


PVC/hliníkové fóliové blistrové balenie obsahujúce 30, 60, 100 alebo 150 tabliet.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


8. REGISTARČNÉ ČÍSLO


68/0399/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.10.2007


10. DÁTU REVÍZIE TEXTU


Máj 2013

Amisulprid ratiopharm 200 mg