+ ipil.sk

Amlodipin Actavis 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04241

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04240

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04242


Písomná informácia pre používateľov


Amlodipin Actavis 5 mg

Amlodipin Actavis 10 mg

tablety


amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Amlodipin Actavis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Amlodipin Actavis

3. Ako užívať Amlodipin Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Amlodipin Actavis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Amlodipin Actavis a na čo sa používa


Amlodipin Actavis obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty vápnika.


Amlodipin Actavis sa používa na liečbu:

- vysokého krvného tlaku (hypertenzie);

- bolesti na hrudníku, zvaného angina pectoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo odlišná angína.


Ak trpíte vysokým krvným tlakom, tablety Amlodipin Actavis pôsobia na uvoľňovanie ciev a krv prúdi ľahšie.


U pacientov s anginou pectoris, tablety Amlodipin Actavis pôsobia na zlepšenie zásobovania srdcového svalu krvou, ktorý dostáva viac kyslíka, čím sa predchádza bolesti v hrudníku. Tablety Amlodipin Actavis neposkytujú okamžitú úľavu bolesti v hrudníku spôsobenej anginou pectoris.


2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Amlodipin Actavis


Neužívajte Amlodipin Actavis

 • ak ste alergický na amlodipín alebo na podobné blokátory vápnikových kanálov (takzvané deriváty dihydropyridínov) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte veľmi nízky krvný tlak (hypotenzia),

 • ak máte zúženie chlopne srdcovej aorty (stenóza aorty) alebo kardiogénny šok (stav, pri ktorom Vaše srdce nie je schopné dodávať dostatočné množstvo krvi do tela),

 • ak trpíte zúžením srdcovnice (aortálna stenóza),

 • ak máte určitý typ srdcového zlyhania po prekonanom srdcovom záchvate.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Amlodipin Actavis.


Povedzte svojmu lekárovi ak:

 • ste nedávno prekonali srdcový záchvat,

 • máte srdcové zlyhanie,

 • máte výrazné zvýšenie krvného tlaku (hypertenzná kríza),

 • máte ochorenie pečene,

 • ste vo vyššom veku; bude potrebné zvýšiť vašu dávku.


Deti a dospievajúci

Amlodipin Actavis sa nesledoval u detí mladších ako 6 rokov. Amlodipin Actavis sa ma podávať na liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku 6 – 17. Ak potrebujete ďalšie informácie, opýtajte sa svojho lekára.


Iné lieky a Amlodipin Actavis


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky (vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných liekov alebo prírodných produktov) sa môžu s Amlodipinom Actavis vzájomne ovplyvňovať. To znamená, že pôsobenie oboch liekov môže byť zmenené.


Preto je dôležité, aby ste oznámili vášmu lekárovi ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • ketokonazol, itrakonazol (liečivá proti plesňovým infekciám),

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (tzv. inhibítory proteáz, používané na liečbu HIV),

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká),

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum),

 • verapamil, diltiazem (lieky na srdce),

 • dantrolén (infúzia na závážné zvýšenie telesnej teploty),

 • simvastatín (liek na zníženie hladiny cholesterolu).


Amlodipin Actavis môže znížiť váš krvný tlak ešte viac, ak zároveň užívate iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.


Amlodipin Actavis a jedlo a nápoje

Počas užívania Amlodipinu Actavis nekonzumujte grapefruitovú šťavu a grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, ktoré môže nepredvídateľne zosilniť účinok amlodipínu na zníženie tlaku krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte , ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete tento užívať liek.


Tehotenstvo

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas tehotenstva nebola stanovená.

Ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, oznámite to vášmu lekárovi skôr, ako užijeteAmlodipin Actavis.


Dojčenie

Nie je známe, či amlodipín prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte, alebo sa chystáte začať dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako užijete Amlodipin Actavis.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Amlodipin Actavis môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak vám tablety spôsobujú nevoľnosť, závrat, únavu alebo bolesť hlavy, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje a okamžite kontaktujte vášho lekára.


3. Ako užívať Amlodipin Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná začiatočná dávka amlodipínu je 5 mg denne. Dávka sa môže zvýšiť na 10 mg raz denne.


Liek môžete užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch. Mali by ste užívať váš liek každý deň v rovnakom čase a zapiť ho pohárom vody. Nezapíjajte Amlodipin Actavis s grapefruitovou šťavou.


Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

Odporúčaná úvodná dávka pre deti a dospievajúcich (vo veku 6 – 17 rokov) je 2,5 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg denne.

Dávka 2,5 mg sa dá dosiahnuťrozdelením tablety Amlodipinu Actavis 5 mg na dve rovnaké polovice.


Je dôležité, aby ste neprestávali tablety užívať. Nečakajte, kým sa vám tablety minú skôr, ako navštívite svojho lekára.


Ak užijete viac Amlodipinu Actavis, ako máte

Užitie väčšieho počtu tabliet naraz môže spôsobiť zníženie vášho krvného tlaku na nízku alebo dokonca až na nebezpečne nízku úroveň. Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy, mdloby alebo slabosť. Ak krvný tlak poklesne príliš, môže dôjsť ku šoku/kolapsu. Vaša koža môže byť na dotyk studená a vlhká a môžete stratiť vedomie. Ak užijete viac tabliet Amlodipinu Actavis ako vám predpísal váš lekár, bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Amlodipin Actavis

Neznepokojujte sa. Ak zabudnete užiť vašu tabletu, úplne túto dávku vynechajte. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Amlodipin Actavis

Váš lekár vám povedal ako dlho je potrebné užívať váš liek. Ak ukončíte náhle liečbu, príznaky sa môžu opätovne vyskytnúť.

Amlodipin Actavis je obvykle určený na dlhodobú liečbu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Navštívte svojho lekára ihneď, ako sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.


náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní;

opuchnutie očných viečok, tváre alebo perí;

opuch jazyka a hrdla, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní;

závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, sčervenanie kože na celom tele, silné svrbenie, pľuzgiere, olupovanie a opuchnutie kože, zápal slizníc (Stevensov- Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie;

srdcový záchvat, abnormálne búšenie srdca (poruchy srdcového rytmu);

zápal pankreasu, ktorý môže spôsobiť silnú bolesť brucha a chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.


Hlásené boli nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak vám ktorýkoľvek z nich spôsobuje problémy, alebo trvá viac ako jeden týždeň, mali by ste sa spojiť so svojím lekárom.


Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):

 • bolesť hlavy, závrat, ospalosť (najmä na začiatku liečby),

 • búšenie srdca (uvedomenie si úderov srdca), návaly,

 • bolesť brucha, nevoľnosť (nauzea),

 • opuch členkov (edém), únava.


Ďalšie hlásené vedľajšie účinky sú zahrnuté v nasledujúcom zozname.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


Menej časté (postihujúce 1až 10 pacientov z 1 000):

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, ospalosť,

 • triaška, nezvyčajné vnímanie chute, mdloby, slabosť,

 • pocit stuhnutosti alebo pocit pichania v končatinách, strata vnímania bolesti,

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach,

 • nízky krvný tlak,

 • kýchanie/nádcha, spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída),

 • porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, poruchy trávenia, sucho v ústach, vracanie (nevoľnosť),

 • vypadávanie vlasov, zvýšené potenie, svrbenie kože, červené fľaky na koži, zmena sfarbenia pokožky,

 • poruchy močenia, zvýšená potreba nočného močenia, častejšie močenie,

 • slabosť, bolesť, celková nevoľnosť,

 • bolesť svalov a kĺbov, svalové kŕče, bolesť chrbta,

 • zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti.


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000):

 • zmätenosť.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000):

 • znížený počet bielych krviniek, znížený počet krvných doštičiek, čo môže viesť k nezvyčajným krvným podliatinám alebo ľahkému krvácaniu (poškodenie červených krviniek),

 • vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémia),

 • porucha nervov spôsobujúca slabosť, pálenie alebo zníženú citlivosť na dotyk,

 • kašeľ, opuchnutie ďasien,

 • nadúvanie (gastritída)

 • abnormálne hodnoty pečeňových testov alebo zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože

(žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov,

 • zvýšené svalové napätie

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou

 • citlivosť na svetlo

 • poruchy s kombináciou stuhnutosť, triašku a/alebo poruchy pohyblivosti.


5. Ako uchovávať Amlodipin Actavis


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri/ škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Amlodipin Actavis obsahuje


Liečivo je amlodipín (vo forme besilátu).


Amoldipin Actavis 5 mg obsahuje 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu).

Amlodipin Actavis 10 mg obsahuje 10 mg amlodipínu (vo forme besilátu).


Ďalšie zložky (pomocné látky)sú mikrokryštalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý bezvodý, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A) a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Amlodipin Actavis a obsah balenia

Amlodipin Actavis 5 mg sú biele, okrúhle, ploché (8 mm) tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s označením “AB5“ na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Amlodipin Actavis 10 mg sú biele, okrúhle, ploché (10 mm) tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s označením “AB10“ na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Veľkosti balenia:

Blistre: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100 a 300 (30 x 10) tabliet.

Plastová fľaša: 20, 50, 100 a 300 (30 x 10, nemocničné balenie) tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnafjördur

Island


Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nemecko Amlodipin Actavis

Rakúsko Amlodipin-Actavis 5 mg Tabletten

Amlodipin-Actavis 10 mg Tabletten

Estónsko Amlodipin Actavis

Maďarsko Amlaxopin

Dánsko Amlodipin Actavis

Litva Amlodipin Actavis 5 mg tabletes

Amlodipin Actavis 10 mg tabletes

Fínsko Amlaxopin

Lotyšsko Amlodipin Actavis

Holandsko Amlodipin ( als besilaat) Actavis

Poľsko Amlaxopin

Portugalsko Amlaxopin

Švédsko Amlodipin Actavis

Česká republika Amlodipin Actavis

Slovinsko Amlaxopin tablete

Veľká Británia Amlodipin tablets

Írsko Istolde

Grécko Amlodipin Besylat / Actavis

Belgicko Amlobemed

Rumunsko Amlodipina Actavis comprimate


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 09/2012.


Amlodipin Actavis 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04241

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04240


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Amlodipin Actavis 5 mg

Amlodipin Actavis 10 mg


tableta


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Amlodipin Actavis 5 mg

Jedna tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu).


Amlodipin Actavis 10 mg

Jedna tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (vo forme besilátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Amlodipin Actavis 5 mg : sú biele, okrúhle, ploché (8 mm) tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s označením “AB5“ na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Amlodipin Actavis 10 mg : sú biele, okrúhle, ploché (10 mm) tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s označením “AB10“ na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.

Chronická stabilná a vazospastická angina pectoris.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na vnútorné použitie.

Tablety sa užívajú s pohárom tekutiny (napr. pohár vody) s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí

Pri liečbe hypertenzie a anginy pectoris je zvyčajná počiatočná dávka 5 mg jedenkrát denne. Pokiaľ sa požadovaný terapeutický účinok nedosiahne do 2 - 4 týždňov, je možné dávku zvyšovať až na maximálnu dávku 10 mg denne (podávanú vo forme jednorazovej dávky) v závislosti od individuálnej odpovede pacienta. U pacientov trpiacich anginou pectoris sa amlodipín môže použiť buď ako monoterapia alebo v kombinácii antianginóznym liekom.


Deti s hypertenziou vo veku od 6 do 17 rokov

Odporúčaná antihypertenzná perorálna dávka u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 17 rokov je 2,5 mg raz denne ako počiatočná dávka, ak sa však po 4 týždňoch liečby nedosiahne požadovaný krvný tlak, dávka sa môže titrovať na 5 mg raz denne. Dávky presahujúce 5 mg denne sa u pediatrických pacientov neskúmali (pozri časť 5.1. a časť 5.2). Účinok amlodipínu na krvný tlak pacientov mladších ako 6 rokov nie je známy.

Dávku 2,5 mg možno získať rozlomením tablety Amlodipin Actavis 5 mg na dve rovnaké polovice.


Starší pacienti

U starších pacientov sa odporúča zvyčajné dávkovanie, pri zvyšovaní dávky sa však vyžaduje opatrnosť (pozri časť 5.2).


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Odporúča sa zvyčajné dávkovanie (pozri časť 5.2). Amlodipín nie je dialyzovateľný. Amlodipín sa má podávať s opatrnosťou pacientom podrobujúcim sa dialýze (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodenou funkciou pečene

Dávkovanie pre pacientov s poškodenou funkciou pečene nie je stanovené. Preto sa má amlodipín podávať s opatrnosťou (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Amlodipín je kontraindikovaný u pacientov s:

- precitlivenosťou na amlodipín, iné deriváty dihydropyridínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.

- ťažkou hypotenziou

- šokom, vrátane kardiogénneho šoku

 • obštrukciu výtokového traktu ľavej komory (napr. aortálna stenóza vysokého stupňa)

 • hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej liečbe sa nestanovila.


Pacienti so zlyhaním srdca

Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť s opatrnosťou. V dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii u pacientov so srdcovým zlyhaním (v triede NYHA III a IV) bol hlásený výskyt pľúcneho edému vyšší v skupine s amlodipínom, ako v skupine s placebom, ale nebol spojený so zhoršovaním srdcového zlyhania (pozri časť 5.1).


Použitie u pacientov s poškodenou funkcie pečene

Polčas amlodipínu je u pacientov s poškodenou funkciou pečene predĺžený, odporúčania pre dávkovanie sa nestanovili. Preto sa má u týchto pacientov amlodipín podávať s opatrnosťou.


Použitie u starších pacientov

Pri zvyšovaní dávkovania starším pacientom sa odporúča opatrnosť (pozri časť 5.2).


Použitie u pacientov s renálnym zlyhaním

Amlodipín sa môže u takýchto pacientov používať v normálnych dávkach. Zmeny v plazmatickej koncentrácii amlodipínu nekorelujú so stupňom poškodenia obličiek. Amlodipín sa nedá odstrániť dialýzou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na amlodipín

Inhibítory CYP3A4: súbežné užívanie inhibítora CYP3A4 erytromycínu u mladých pacientov a diltiazemu u starších pacientov preukázala, že erytromycín zvyšuje plazmatickú koncentráciu amlodipínu o 22% a diltiazem o 50%. Napriek tomu je klinická závažnosť tohto zistenia neistá. Nedá sa vylúčiť, že iné inhibítory CYP3A4 (napr. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) môžu zvyšovať plazmatickú koncentráciu amlodipínu viac ako diltiazem. Opatrnosť je potrebná pri kombinácii amlodipínu s inhibítormi CYP3A4. Napriek tomu neboli pri tomto vzájomnom pôsobení hlásené žiadne nežiaduce účinky.


Induktory CYP3A4: nie sú dostupné žiadne informácie o účinkoch induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súbežné užívanie induktorov CYP3A4 (napr. rifampicínu, Ľubovníka bodkovaného, dexametazónu, fenobarbitalu, fenytoínu, karbamazepínu, nevirapínu a rifabutínu) môžu znižovať plazmatickú koncentráciu amlodipínu. Pri kombinácii amlodipínu s látkami indukujúcimi CYP3A4 je potrebná opatrnosť.


V klinických interakčných štúdiách grapefruitový džús, cimetidín, hliník/horčík (antacidá) a sildenafil neovplyvnili farmakokinetiku amlodipínu.


Dantrolén (infúzia):u zvierat boli v súvislosti s hyperkaliémiou po podaní verapamilu

a intravenózneho dantrolénu pozorované letálna fibrilácia komôr a kardiovaskulárny kolaps. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Účinky amlodipínu na iné lieky

Účinok amlodipínu na znižovanie tlaku krvi sa spája s účinkom iných antihypertenzných liekov na znižovanie tlaku krvi.


V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetické vlastnosti atorvastatínu, digoxínu, etanolu (alkoholu), warfarínu alebo cyklosporínu.


Simvastatín

Súčasné podávanie opakovaných dávok amlodipínu so simvastatínom v pomere 10 mg :80 mg viedlo k 77% zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní so samostatne podávaným simvastatínom. Limit dávky simvastatínu u pacientovužívajúcich amlodipín je 20 mg denne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť podávania amlodipínu počas gravidity sa nestanovila.


V štúdiách na zvieratách bola pri vysokých dávkach pozorovaná reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3).


Užívanie amlodipínu počas gravidity sa odporúča len v prípade, ak neexistuje žiadna iná alternatíva liečby a ak samotné ochorenie predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Pri rozhodovaní o pokračovaní/prerušení dojčenia a o pokračovaní/prerušení liečby amlodipínom sa majú vziať do úvahy výhody dojčenia pre dieťa a výhody liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii na potkanoch boli pozorované nežiaduce účinky na fetilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amlodipin má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. U pacientov, ktorí užívajú amlodipín a majú závraty, bolesti hlavy, sú unavení alebo majú nauzeu, môže byť zhoršená schopnosť reagovať. Odporúča sa opatrnosť najmä na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas liečby sú ospanlivosť, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, návaly tepla, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, edém a únava.


Zoznam nežiaducich účinkov v tabuľke

Nasledovné nežiaduce účinky sa pozorovali a hlásili počas liečby amlodipínom s nasledovnou častosťou výskytu: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až 1/10), menej časté (1/1000 až 1/100), zriedkavé (1/10 000 až 1/1000), veľmi zriedkavé ( <1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Častosť výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

Leukocytopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Alergické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživu

Veľmi zriedkavé

Hyperglykémia

Psychické poruchy

Menej časté

Insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia

Zriedkavé

Zmätenosť

Poruchy nervového systému

Časté

Somnolencia, závrat, bolesť hlavy (najmä na začiatku liečby)

Menej časté

Tremor, dysgeúzia, synkopa, hypoestézia, parestézia

Veľmi zriedkavé

Hypertónia, periférna neuropatia

Poruchy oka

Menej časté

Poruchy videnia (vrátane diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie

Veľmi zriedkavé

Infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fibrilácie)

Poruchy ciev

Časté

Návaly

Menej časté

Hypotenzia

Zriedkavé

Vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Dyspnoe, rinitída

Veľmi zriedkavé

Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Bolesť brucha, nausea

Menej časté

Vracanie, dyspepsia, pozmenená funkcia čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach

Veľmi zriedkavé

Pankreatitída, gastritída, gingiválna hyperplázia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Hepatitída, žltačka, zvýšenie pečeňových enzýmov*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Alopécia, purpura, zmeny farby kože, hyperhidróza, pruritus, vyrážka, exantém

Veľmi zriedkavé

Angioneurotický edém, erytéma multiforme, urtikária, exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Opuch členkov

Menej časté

Artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Poruchy močenia, noktúria, zvýšená frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Impotencia, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Edém, únava

Menej časté

Bolesť hrudníka, asténia, bolesť, celková nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté

Nárast telesnej hmotnosti, pokles telesnej hmotnosti

* väčšinou súvisia s cholestázou


Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.


4.9 Predávkovanie


U ľudí je len málo skúseností s úmyselným predávkovaním amlodipínom.


Príznaky

Dostupné údaje ukazujú, že predávkovanie môže viesť k nadmernej periférnej vazodilatácii a prípadnej reflexnej tachykardii. Zaznamenali sa prípady výraznej a pravdepodobne predĺženej systémovej hypotenzie vrátane šoku so smrteľným koncom.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia, ktorá je následkom predávkovania amlodipínom, vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu vrátane častého monitorovania funkcie srdca a pľúc, zdvihnutie horných a dolných končatín a monitorovanie objemu tekutín v obehu a výdaja moču.


Pre obnovenie cievneho tonusu a krvného tlaku môže byť vhodné použitie lieku s vazokonstrikčným účinkom, ak jeho použitie nie je kontraindikované. Na zvrátenie blokujúceho účinku na vápnikové kanály môže byť vhodné intravenózne podanie kalciumglukonátu.


V niektorých prípadoch môže byť užitočný výplach žalúdka. Na zdravých dobrovoľníkoch sa preukázalo, že podanie aktívneho uhlia v priebehu 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znižuje rýchlosť absorpcie amlodipínu.


Keďže sa amlodipín pevne viaže na bielkoviny, dialýza bude mať pravdepodobne iba malý účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Dihydropyridínové deriváty

ATC kód: C08CA01


Amlodipín je kalciový antagonista, ktorý inhibuje vstup vápnikových iónov do hladkého svalstva srdca a ciev. Mechanizmus antihypertenzného účinku je výsledok priameho relaxačného účinku na hladké svalstvo artérií.

Presný mechanizmus, ktorým amlodipín zmierňuje anginu pectoris, nie je úplne objasnený, avšak úlohu tu zohrávajú nasledujúce dva mechanizmy:


 1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a tým redukuje celkový periférny odpor (afterload), proti ktorému srdce pracuje. Tento pokles srdcovej záťaže vedie k poklesu spotreby energie, ako aj k poklesu požiadaviek myokardu na kyslík.


 1. Dilatácia hlavných koronárnych ciev a koronárnych arteriol sa pravdepodobne uplatňuje v mechanizme účinku amlodipínu. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka do myokardu u pacientov, ktorí trpia Prinzmetalovou anginou pectoris.


U pacientov s hypertenziou zabezpečuje dávkovanie jedenkrát denne klinicky významné zníženie krvného tlaku v polohe ležmo aj v stoji počas 24 hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s anginou pectoris podávanie amlodipínu raz denne predlžuje celkový čas záťaže, odďaľuje výskyt anginózneho záchvatu a čas do objavenia sa 1-milimetrovej depresie ST segmentu. Amlodipín znižuje častosť výskytu záchvatov anginy pectoris, ako aj spotrebu tabliet nitroglycerínu.


Amlodipín sa nespája so žiadnymi nežiaducimi metabolickými účinkami alebo zmenami plazmatických lipidov a je vhodný pre pacientov s astmou, diabetom a dnou.


Použitie u pacientov s koronárnou chorobou srdca (Coronary artery Disease, CAD)

Účinnosť amlodpínu v prevencii klinických udalostí u pacientov s koronárnou chorobou srdca (CAD) sa hodnotila v nezávislej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1997 pacientmi; Porovnanie amlodipínu voči enalaprilu zamerané na zníženie výskytu trombózy (Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis, CAMELOT). Z týchto pacientov bolo počas 2 rokov 663 liečených amlodipínom v dávkach 5-10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávkach 10-20 mg a 655 pacientov bolo liečených placebom, popri štandardnej liečbe statínmi, betablokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou. Kľúčové výsledky týkajúce sa účinnosti sú uvedené v Tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že liečba amlodipínom sa spája s menej hospitalizáciami pre angínu a revaskularizačné procedúry u pacientov s CAD.


Tabuľka 1. Výskyt významných klinických výsledkov v štúdii CAMELOT

Výskyt kardiovaskulárnych príhod, počet (%)

amlopidín vs. placebo

Výsledky

amlodipín

placebo

enalapril

pomer rizika

(95 % IS)

hodnota p

Primárny koncový bod


Nežiaduce kardiovaskulárne udalosti

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-0,88)

0,003

Jednotlivé zložky


Koronárna revaskularizácia

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-0,98)

0,03

Hospitalizácia pre anginu pectoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-0,82)

0,002

Nefatálny IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-1,46)

0,37

Mozgová mŕtvica alebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-1,32)

0,15

Smrť z kardiovaskulárnych príčin

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-12,7)

0,27

Hospitalizácia pre CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-2,47)

0,46

Resuscitovaná zástava srdca

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Novodiagnostikované ochorenie periférnych ciev

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-13,4)

0,24


Skratky:

CHF- kongestívne zlyhanie srdca;

IS- interval spoľahlivosti;

IM - infarkt myokardu;

TIA - tranzitórny ischemický atak.


Použitie u pacientov so zlyhaním srdca

Hemodynamické štúdie a kontrolované klinické štúdie s využitím záťažových testov u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy II - IV podľa NYHA ukázali, že amlodipín nespôsobuje zhoršenie klinického stavu hodnoteného pomocou tolerancie fyzickej záťaže, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie.


Výsledky placebom kontrolovanej štúdie (PRAISE), v ktorej boli sledovaní pacienti so srdcovým zlyhaním III. – IV. stupňa podľa NYHA užívajúci digoxín, diuretikum a inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), ukázali, že podávanie amlodipínu nezvyšuje riziko mortality alebo kombinovanej mortality a morbidity u pacientov so srdcovým zlyhaním.


V dlhodobej, follow up, placebom kontrolovanej štúdii (PRAISE-2) s amlodipínom u pacientov so srdcovým zlyhaním NYHA III a IV bez klinických príznakov alebo objektívnych nálezov, naznačujúcich základné ischemické ochorenie, pri stabilných dávkach ACE inhibítorov, digitálisu a diuretík, nemal amlodipín vplyv na celkovú alebo kardiovaskulárnu mortalitu. U tej istej populácie sa amlodipín spájal so zvýšeným výskytom hlásení pľúcneho edému.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)

Randomizovaná dvojito-zaslepená morbiditno-mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) bola vykonaná na porovnanie terapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (CHD) vrátane prekonaného infarktu myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody (> 6 mesiacov pred zaradením do štúdie) alebo dokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkom 51,5 %), diabetes typu 2 (36,1 %), HDL cholesterol < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiografiou (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).


Primárny koncový bod bol kombináciou fatálne končiacej CHD alebo nefatálneho infarktu myokardu. V primárnom koncovom bode nebol signifikantný rozdiel medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom: RR 0,98; 95% IS (0,90-1,07) p=0,65. Spomedzi sekundárnych koncových bodov bol výskyt zlyhania srdca (zložka zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho koncového bodu) významne vyšší v skupine liečenej amlodipínom v porovnaní so skupinou liečenou chlórtalidónom (10,2 % vs. 7,7 %; RR 1,38; 95 % IS [1,25-1,52] p<0,001). Medzi liečbou založenou na amlodipíne a liečbou založenou na chlórtalidóne však nebol významný rozdiel v celkovej úmrtnosti (RR 0,96; 95% IS [0,89-1,02] p=0,20).


Deti a dospievajúci (vo veku 6 rokov a starších)

V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 268 detí vo veku 6-17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou ukázalo porovnanie 2,5 mg a 5,0 mg dávky amlodipínu s placebom, že obe dávky znižujú systolický krvný tlak významne viac ako placebo. Rozdiel medzi týmito dvoma dávkami nebol štatisticky významný.


Dlhodobé účinky amlodipínu na rast, pubertu a celkový vývoj neboli skúmané. Taktiež nebola stanovená dlhodobá účinnosť liečby amlodipínom v detstve na zníženie kardiovaskulárnej morbidity

a mortality v dospelosti.5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia, väzba na proteíny:

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva, pričom maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6-12 hodín po podaní dávky. Absolútna biologická dostupnosť nezmenenej aktívnej látky sa odhaduje na 64-80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Výsledky štúdie in vitro ukázali, že väzba cirkulujúci amlodipín je naviazaný na plazmatické bielkoviny asi v 97,5%.


Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená príjmom potravy.


Biotransformácia/Vylučovanie

Koncový plazmatický eliminačný polčas je približne 35 - 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke. Amlodipín sa v pečeni rozsiahlo metabolizuje na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Použitie pri poruche funkcie pečene

O podávaní amlodipínu pacientom s poruchou funkcie pečene sú dostupné veľmi obmedzené klinické údaje. Pacienti s poškodením funkcie pečene majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zvýšenie AUC o približne o 40-60 %.


Použitie u starších pacientov

Čas po dosiahnutie maximálnej plazmetickej koncentrácie amlodipínu u starších aj mladších jedincov je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu eliminačného polčasu u starších pacientov. Zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie eliminačného polčasu u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním bolo v rozsahu, aký sa očakával vzhľadom na vek skúmanej skupiny pacientov.

Použitie u detí a dospievajúcich

Populačná farmakokinetická (PK) štúdia bola vykonaná u 74 detí s hypertenziou vo veku od 12 mesiacov do 17 rokov (kde 34 pacientov bolo vo veku 6 – 12 rokov a 28 pacientov vo veku 13 – 17 rokov), ktorí užívali amlodipín v dávkach 1,25 mg a 20 mg jeden alebo dvakrát denne. Typický klírens po perorálnom podaní (Cl/F) bol u detí vo veku 6 až 12 rokov 22,5 l/h u chlapcov a 16,4 l/h u dievčat a u dospievajúcich vo veku 13 až 17 rokov bol 27,4 l/h u chlapcov a 21,3 l/h u dievčat. Medzi jednotlivcami bola pozorovaná veľká variabilita v expozícii. Údaje hlásené u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Poškodenie fertility

U potkanov (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením), liečených amlodipínom v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8 násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní mg/m2povrchu) nebol zaznamenaný žiadny účinok na fertilitu. V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené amlodipíniumbesilátom počas 30 dní v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí, vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší, ktorým bol podávaný amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5; 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa neprejavili žiadne príznaky karcinogénnosti. Najvyššia dávka v mg (u myší približne rovnaká a u potkanov rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu) bola blízka maximálnej tolerovanej dávke pre myši, sle nie pre potkany.


Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozómálnej úrovni.


*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Pomocné látky: mikrokryštalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, bezvodý, sodná soľ karboxymetylškrobu ( Typ A) , magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC-hliníkový blister.

Veľkosti balenia: 10, 20, 28, 30, 50, 60 a 100 a 300 (30 x 10, nemocničné balenie).


HDPE fľaša so zapečateným LDPE viečkom s bezpečnostným prstencom.

Veľkosti balenia 20, 50, 100 a 300 (30 x 10, nemocničné balenie) tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Amlodipin Actavis 5 mg: 83/0547/08-S

Amlodipin Actavis 10 mg: 83/0548/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.10.2008

Dátum posledného predĺženia: 22.6.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2012


Amlodipin Actavis 10 mg